Sådan udstiller du dine data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udstiller du dine data"

Transkript

1 Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, august 2010

2 > Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: ISBN (internet):

3 > Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil IT- & Telestyrelsen september 2010

4 Indhold [ Lidt om offentlige data og det at bringe dem i spil Hvad får myndigheden ud af at udstille sine data? Hvilke data bør myndighederne udstille? Hvilket format skal jeg bruge? 7 Hvordan bruger jeg et givet format? Web services Database XML RDF Regneark Kommaseparerede filer Tekstdokument Scannet billede Proprietære formater HTML Hvordan skal det dokumenteres? Checkliste Læs mere og få hjælp

5 Lidt om offentlige data og det at bringe dem i spil > Denne vejledning har til formål at gøre det lidt lettere at få et overblik over, hvad der skal til for, at en offentlig myndighed kan udstille sine data til videre brug af andre myndigheder eller private virksomheder. Vejledningen er skrevet i forbindelse med Videnskabsministeriets initiativ Offentlige Data I Spil (ODIS), som samlet har til formål at fremme private virksomheders muligheder for at anvende offentlige data til at skabe nye tjenester og digitale produkter. Denne vejledning berører kun kursorisk juridiske og økonomiske forhold i relation til udstilling af data, idet disse emner behandles mere indgående i en særskilt vejledning. Udgangspunktet i ODIS er, at offentlige data som udgangspunkt bør stilles til rådighed for andre, som kan bruge dem, og at det ofte kan være svært eller umuligt på forhånd at sige, hvad et givet datasæt kan bruges til. Derfor satses der på at få udstillet så mange data som muligt med så lille en indsats som muligt og lade mere omfattende indsatser følge konkret efterspørgsel. Dette ligger også i tråd med PSI-Loven som på baggrund af et EU-direktiv foreskriver, at offentlige data så vidt muligt skal stilles til rådighed for videreanvendelse på konkret anmodning. Med offentlige data menes der i denne sammenhæng alle informationer, som anvendes til intern sagsbehandling i den offentlige sektor, og som lagres elektronisk af en offentlig institution eller myndighed. Det er med vilje en meget bred definition som dækker alt fra lister over oldtidsminder til CPRs autoritative liste over alle danske adresser med videre. Hvad får myndigheden ud af at udstille sine data? Der er konkrete fordele for de myndigheder, der udstiller deres data. For det første kan der opstå nye tjenester, som bidrager til at løse myndighedernes opgaver uden ekstra arbejde for myndigheden. Et eksempel kunne være, at oplysninger om ledige pladser på de videregående uddannelser anvendes af private til at udvikle tjenester, som gør det let for de, der ikke kom ind på drømmestudiet, at finde en anden uddannelse. Sådanne løsninger vil ikke koste universiteterne eller Videnskabsministeriet noget, men de vil forbedre udnyttelsen af de tilgængelige studiepladser og dermed fremme institutionernes interesser. En generel rutine med løbende udstilling af data kan spare ressourcer ved manuelle udtræk, om end der også er en risiko for, at udstilling af data kunne give merarbejde i form af flere henvendelser med spørgsmål. Dialog om data kan vendes til en fordel ved, at data bliver forbedret. For eksempel kan man ved at sammenholde CVRs lister over restauranter med de smileys, der er uddelt af FødevareErhverv, afklare, om nogle restauranter har skiftet navn, adresse, ejer og så videre. Det er endda muligt at give borgere og virksomheder mulighed for at angive rettelser til oplysninger, som de mener er forkerte eller mangelfulde. Det er også klart, at når mange myndigheder udstiller deres data, vil de ofte kunne genbruge hinandens oplysninger frem for at indsamle på ny. Det giver effektiviseringer, som frigiver ressourcer til andre opgaver. Hvilke data bør myndighederne udstille? Som udgangspunkt opfordres offentlige institutioner til at udstille alle data, som ikke er fortrolige eller følsomme. 5

6 > Det kan være kompliceret at vurdere, om et givet datasæt kan offentliggøres, og derfor er den generelle anbefaling at starte med de data, som man er sikker på ikke giver problemer, og derefter overveje at gå videre med dem, hvor der kan være behov for særlige hensyn. Der kan være mange forskellige grunde til, at data ikke umiddelbart kan frigives, for eksempel: Ophavsret - en del myndigheder anvender data, som ejes af andre, for eksempel billederne i Kunstindeks, som fotografen har ophavsretten til. I sådanne tilfælde skal det afklares om, og på hvilke vilkår, data kan frigives. Personhenførbarhed hvis der er tale om oplysninger om enkeltstående fysiske eller juridiske personer, kan der være udfordringer ved at udstille oplysningerne. IT- og Telestyrelsen er ved at udarbejde en vejledning i, hvordan persondata kan håndteres. Fortrolighed relativt få oplysninger må betragtes som fortrolige af hensyn til rigets sikkerhed, igangværende efterforskninger, forretningshemmeligheder eller andre væsentlige hensyn. Økonomi hvis det vil være meget dyrt at ændre de systemer, hvor data ligger, så de udstiller data, kan det være nødvendigt at vente med at udstille selve datasættene. Det vil dog i disse tilfælde være hensigtsmæssigt at offentliggøre en beskrivelse af datasættet, så eksempelvis andre myndigheder kan se at og hvor data findes. 6

7 Hvilket format skal jeg bruge? > Der skal ikke herske tvivl om, at nogle udstillingsformater gør det lettere at genbruge data end andre formater. For eksempel kan web services med standardiserede XMLformater meget let tilgås af maskiner og integreres i andre tjenester. Mindre kan dog ofte også gøre det, og det kan være svært at vurdere, om det vil give værdi at bruge en masse kræfter, tid og penge på at lave lækre web services til alle mulige datasæt. Derfor lyder den overordnede opfordring: Udstil data i det bedste format, du har dem i! Da mange data har en struktur, vil det være optimalt at benytte det format som bedst understøtter den struktur. Det er i mange tilfælde XML, men det kan også blive for tungt i store datasæt med meget ens struktur, og i den slags tilfælde er det bedre at bruge kommaseparerede filer eller andre simplere formater. Summa summarum må det komme an på en konkret vurdering ud fra datasættet og de muligheder, der eksisterer i systemerne. Det er bedre at udstille mange data i middelmådige formater end ingen (eller få) data i superformater, så lad være med at bruge for mange kræfter før I kender efterspørgslen. Der er jo altid mulighed for at udvikle bedre formater hen ad vejen, hvis det viser sig, at der er efterspørgsel efter bestemte data i bestemte formater. PSI-loven giver ligefrem mulighed for, at de, der er interesserede i at genbruge data, kan betale marginalomkostningerne ved udvikling af snitflader. 7

8 Hvordan bruger jeg et givet format? > Når myndigheden skal udstille nye data altså data som ikke har været udstillet før bør man vælge det format, der giver den bedste balance mellem omkostninger og egnethed til formålet. For hvert format er der nogle ting, som du bør være opmærksom på, og dette afsnit sigter på at berøre dem. Dette afsnit handler kun om, hvordan snitfladerne bedst tilrettelægges, så maskiner kan tilgå dem direkte. Råd og vejledning om, hvordan netsteder og webløsninger bør udformes, kan du finde andetsteds. Web services For data som ændres ofte, og hvor hvert enkelt udtræk er begrænset i størrelse, er det meget relevant at udstille data via web services. Der er flere forskellige måder at lave en web service, men nogle af de mest brugte er SOAP og REST. Generelt kan SOAP mere end REST, men REST services er meget nemme at udvikle og anvende, så det er en meget brugt standard. IT- og Telestyrelsen har lavet en dansk profil af REST services, som kaldes OIOREST, se Database Ligesom web services giver direkte databaseadgang mulighed for at tilgå data dynamisk. Databaser har den fordel, at de kan give brugerne mulighed for selv at sammensætte netop det udtræk, de er interesserede i. Der er dog nogle sikkerhedsmæssige bekymringer ved at tillade eksterne databaseudtræk, og en databaseadgang er kun nyttig, hvis strukturen i databasen og betydningen af de enkelte tabeller og felter er veldokumenteret. Ofte kan der relativt enkelt og billigt oprettes web services, som udstiller data fra en database, hvilket kan være en let måde at afhjælpe sikkerhedsbekymringerne. XML XML er et meget udbredt format til udveksling af data, fordi det giver gode muligheder for at bevare strukturen i data og den måde filerne opbygges på lader udviklerne skrive dele af dokumentationen ind sammen med data, uden at det forstyrrer læsningen af dem. Offentlige myndigheder i Danmark er forpligtede til at anvende profilen OIOXML (se til systematisk dataudveksling, og alle eksisterende OIOXML-formater kan findes og genbruges på IT- og Telestyrelsen har udviklet et værktøj, OIOCheck, som gør det lettere at kontrollere, at ens XML overholder kravene til OIOXML og at uploade mange XMLskemaer til på én gang. 8

9 > RDF Et relativt nyt format kaldet RDF gør det muligt at udstille data i en form, så maskiner delvist kan forstå og fortolke data. Dette format anvendes blandt andet af den britiske regerings Open Linked Data-projekt (se RDF er endnu ikke så udbredt i Danmark, og der er begrænset værktøjsunderstøttelser for det, men det giver særdeles gode muligheder for automatisk viderebehandling af data. Da formatet er meget frit på linje med XML er der behov for profileringer, men der er endnu ikke udviklet en fælles dansk profil af RDF. Dog er der internationale profiler, som kan anvendes som udgangspunkt for en sådan dansk standard. Regneark Mange myndigheder har oplysninger liggende i regneark, for eksempel Microsoft Excel. Disse data kan ofte anvendes umiddelbart med de rette beskrivelser af, hvad de forskellige kolonner betyder. Dog vil der i en del tilfælde være makroer og formler i regnearkene, som kan være noget mere besværlige at have med at gøre. Det er derfor tilrådeligt at dokumentere sådanne beregninger ved siden af regnearket, da det generelt er mere tilgængeligt for brugerne at læse. Kommaseparerede filer CSV-filer kan være et meget nyttigt format, da det er kompakt og dermed velegnet til at overføre store sæt af data med samme struktur. Dog er formatet så spartansk, at data ofte er ubrugelige uden dokumentation, idet det kan være nærmest umuligt at gætte, hvilken betydning de forskellige kolonner har. Det er derfor særligt vigtigt for kommaseparerede formater, at dokumentationen af de enkelte felter er præcis. Desuden er det afgørende, at strukturen i filen overholdes, idet en enkelt udeladelse af et felt kan forrykke læsningen af alle resterende data i filen uden reel mulighed for at rette op på det, da det ikke vil kunne afgøres, hvordan de resterende data skal fortolkes. Tekstdokument Klassiske dokumenter i formater som Word, ODF, OOXML eller PDF kan være tilstrækkelige til udstilling af visse former for data for eksempel relativt stabile adresselister eller tilsvarende. Det kan være billigt at udstille i, da det ofte er det format, data er født i. Formatet giver ikke støtte til at holde strukturen stringent, hvilket ofte medfører, at det er svært at indlæse data maskinelt. Sørg derfor for at bruge skabeloner som basis for dokumenter, der skal udstille data til genbrug, så det kræver mindst muligt at hive informationen ud af dokumenterne. Det kan også støtte videreanvendelse af data at bruge typografiopmærkning så meget som muligt, så det bliver lettere for en maskine at skelne overskrifter (helst typeangivne) fra indhold og så videre. 9

10 > Generelt anbefales det ikke at udstille i tekstbehandlingsformat, hvis data forefindes i et andet format. Scannet billede Vel nok den mindst velegnede form for de fleste data, men både TIFF og JPG-2000 kan i det mindste opmærkes med dokumentation af, hvad der er på billedet helt op til at opmærke et billede af et dokument med hele tekstindholdet af dokumentet. Det kan være relevant at udstille data som billeder, hvis data ikke er født elektronisk et oplagt eksempel er gamle kirkebøger og andre arkivalier - og et billede er bedre end ingenting. Proprietære formater En del fagsystemer med videre har egne dataformater, som de kan lagre eller eksportere data i. Det kan i visse tilfælde være tilstrækkeligt at udstille data i et sådant format især hvis det forventes, at videreanvendelse vil ske i et tilsvarende system som det, de kommer fra. Det bør altid oplyses, hvor man kan finde mere information om sådanne proprietære formater, eksempelvis ved at oplyse et link til leverandørens hjemmeside. Generelt anbefales det dog at udstille data i ikke-proprietære formater, hvor det kan lade sig gøre. HTML Ganske mange data ligger i dag tilgængelige i HTML-format på forskellige netsteder. Et eksempel på det er den autoritative liste over universiteter i Danmark, som kun udstilles som en HTML-side på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside (http://www.ubst.dk/institutioner-og-okonomi/institutionsoversigt). Dette kan sagtens være tilstrækkeligt, da de pågældende oplysninger er meget stabile og begrænsede i omfang. I en del tilfælde kunne det dog være ønskeligt at have data i en form, som lettere lader sig downloade og bearbejde, men da det er let og billigt at henvise til en side på et netsted, kan det være et godt udgangspunkt i udstilling af data. Typisk vil det være mest hensigtsmæssigt at anvende tabeller i HTML-dokumenterne til at holde data, og her er det vigtigt, at de forskellige datafelter, der udstilles, får angivet id er, som gør det let at finde og bearbejde data. Yahoo har udviklet et værktøj (http://developer.yahoo.com/yql/), som kan udtrække struktureret information fra en hjemmeside, og sådanne værktøjer kan meget mere med data, hvis de er omhyggeligt opmærket. 10

11 Hvordan skal det dokumenteres? > Overordnet er rådet om dokumentation at gøre det så godt som muligt. Dokumentationen er langt vigtigere end formatet, da det er relativt enkelt at konvertere veldokumenterede data mellem formater, men meget sværere at anvende uforståelige data selv i de bedste formater. Det ultimative ideal er, at data kobles til en informationsmodel opbygget af semantikdefinitioner på men det vil i mange tilfælde være at overdrive - en PDF med beskrivelse kan ofte være nok Dog er det altid væsentligt at sikre, at dokumentationen har det rette indhold for at gøre det muligt og let at genbruge data. Beskriv gerne mindst: Hvilket format data er udstillet i Hvor data kan findes. Angiv gerne en URL, IP-adresse, eller hvad der nu måtte være relevant. For data, som endnu ikke udstilles, kan det give mening at offentliggøre en beskrivelse af datasættet enten på Digitalisér.dk eller myndighedens egen hjemmeside med angivelse af et telefonnummer eller en -adresse, man kan kontakte for at bede om at få udstillet data. Formål med datasættet. En beskrivelse af hvilke data der indgår og hvorfor er ofte meget værdifuld for at gøre det lettere at vurdere, om et datasæt er relevant til en given anvendelse. Hvordan datasættet er opbygget herunder specifik dokumentation af, hvilke felter der betyder hvad. Hvilke vilkår gælder for tilgang og anvendelse. Hvis der kræves betaling, godkendelse, hensyn til fortrolighed eller andet, er det vigtigt at angive dette. Kvalitet af data hvor korrekte mener du selv, dine data er, hvor kommer de fra, og hvor tit opdateres de? Kontaktoplysninger, så brugerne kan give feedback på datakvaliteten, formatet eller andet. Husk at oprette en datakilderegistrering på så interesserede kan se, at data findes, og hvordan de kan tilgås. 11

12 Checkliste > 1. Få et overblik over, hvilke data du har Det er nyttigt for dig selv at vide og bydende nødvendigt for at kunne udstille dem 2. Vurdér om der er fortrolighedshensyn Hvis der er, så far med lempe, ellers er det bare om at få udstillet. 3. Opret datakilderegistreringer for det hele - også for data du ikke umiddelbart udstiller Det giver faktisk værdi at beskrive data, også selvom du ikke udstiller dem lige nu. Det kan være, at data har så meget værdi for nogen, at de vil hjælpe med at få dem udstillet. 4. Udstil data som du har dem Du kan tids nok lave forbedringer, hvis nogen får nok nytte af det. 5. Dokumentér dine data Dokumentation er afgørende for brugbarheden - og det giver tit dig et bedre overblik over dine data 12

13 Læs mere og få hjælp > Der er mange steder at finde mere information og få konkret hjælp. Der er information på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: Du bør naturligvis også klikke lidt rundt i Datakildekataloget på Digitalisér.dk: Der er også mange tilsvarende aktiviteter i udlandet. Et sted, hvor du kan få meget information på engelsk er hjemmesiden for det britiske projekt om Open Linked Data: Standardiseringsorganisationen W3C har også udgivet flere vejledninger på engelsk: Du kan også sende en til IT- og Telestyrelsen på eller ringe på , hvis du er i tvivl om noget, eller du har brug for konkret hjælp med at få sat dine data i spil. 13

14

15 < Overskrift Bagside kursiv tekst Bagside brødtekst

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere