Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013"

Transkript

1 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober

2 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og Sundhed... 9 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Salg af ejendomme i Befolkningsprognose Restanceudvikling

3 Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering Tværgående rapportering For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for politikområderne. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor. I tidligere år har der været udsendt ledelsesinformationsrapporter til udvalgene. I 2013 er kommunen overgået til nyt økonomisystem, hvorfor fokus har været på implementeringen af dette. De nye ledelsesinformationsrapporter forventes implementeret fra Ordinær drift Forbrugsprocenten ved udgangen af august var på 65,5 %, hvor den på tilsvarende tidspunkt i 2012 var på 63,0 %. Forbrugsprocenten følges tæt i forbindelse med kommende månedsrapporteringer. Det ordinære skønnede driftsresultat forventes at blive 25 mio. kr. bedre end det korrigerede, hvilket svarer til de forventede overførsler til Det skønnede driftsresultat for 2013 forventes at blive på 76,2 mio. kr. Opsamling på udvalgene: Økonomiudvalget Budgettet forventes overholdt Udvalget for Familie og Børn Budgettet forventes overholdt Udvalget for Voksne og Sundhed Budgettet forventes overholdt, se dog bemærkninger Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt Udvalget for Miljø og Teknik Budgettet forventes overholdt, se dog bemærkninger Generelle bemærkninger Månedsrapporteringen indeholder beskrivelse af økonomiske udfordringer på forskellige områder for netto 3,8 mio. kr. Udfordringen er sammensat af groft skønnede merudgifter på 13,8 mio. kr., som delvist kan finansieres af bufferpuljen på 10 mio. kr. afsat til sikring af overholdelse af. Beløbet er ikke indregnet i hovedoversigten og likviditetsberegningen. Der vil ikke blive søgt bevilling til konkrete beløb, da beløbsstørrelserne på netop disse områder kan være vanskelige at prognosticere præcist. Eksempelvis er beløbet til vintervedligeholdelse afhængigt at vejret helt frem til 31. december De endelige beløb vil indgå i godkendelsen af regnskab Det groft skønnede merforbrug er sammensat således: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Mellemkommunale refusioner på ældreområdet Mio. kr. Vintervedligeholdelse 2,2 Bufferpulje -10,0 Netto merforbrug 3,8 6,6 5,0 3

4 Anlægsområdet Anlægstet forventes overholdt. Der forventes 5 mio. kr. i overførsler fra 2013 til Finansiering, renter mv. På finansieringssiden er der forventede mindreindtægter for 5,5 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet, hvor der er kommet nye udmeldinger siden revisionen. Der er indikationer af, at udgifterne på beskæftigelsesområdet er faldende og måske kan indgå som modpost til det lavere tilskud. Frem mod næste månedsrapportering analyseres udgifterne på beskæftigelsesområdet nærmere. Indtil der er et fuldt overblik over om udgiftssiden reduceres tilsvarende vil mindreindtægten ikke blive medregnet i hovedoversigten og likviditetsberegningerne. Servicedriftsudgifter KL har vurderet, at Halsnæs Kommunes oprindelige servicedriftsramme skal korrigeres ned med 12,7 mio. kr., hvilket aktuelt vurderet medfører en overskridelse af rammen med 10,5 mio. kr. Det betyder, at Halsnæs kommune vil blive ramt af individuelle sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider aftaleniveauet for KL vurderer, i egne beregninger efter vurdering af kommunernes konstaterede forbrug og en fremskrivning ud fra tidligere års forbrugsfordeling, at aftaleniveauet ikke vil blive overskredet. KL følger udviklingen resten af året se side 17. Med baggrund i KL s vurdering af rammeoverholdelsen på landsplan finder direktionen ikke anledning til at foretage ekstraordinære tiltag til at nedbringe/udskyde de servicebelagte driftsudgifter i år. I denne sammenhæng skal det også erindres, at udgifterne i Halsnæs kommune i løbet af efteråret og ved regnskabsafslutningen tidligere har vist sig at ligge på et noget lavere niveau end det, der er indmeldt i månedsrapporteringen. Likviditet Ved vedtagelsen for 2013 forventedes en ultimo beholdning på minus 77,2 mio. kr. Den forventes nu at udgøre minus 20,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste månedsrapportering. Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2013 på 46,2 mio. kr. Den nu forventede gennemsnitslikviditet ultimo regnskabsåret er beregnet til 94,8 mio. kr. 4

5 Hovedoversigt Budget 2013 BUDGET 2013 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.011, , ,2 0,0 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget -250,2-248,2-248,2 0,0 Udvalget for Familie og Børn -499,3-507,4-507,4 0,0 Udvalget for Voksne og Sundhed -718,4-725,7-725,7 0,0 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme -286,0-274,2-274,2 0,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -42,1-43,1-43,1 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -124,4-130,8-130,8 0,0 Forventede overførsler 2013/2014 0,0 0,0 25,0 25,0 DRIFT I ALT , , ,5 25,0 RENTER -13,6-13,6-13,6 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 77,2 51,2 76,2 25,0 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -1,4 16,1 16,1 0,0 Udvalget for Familie og Børn -16,9-20,7-20,7 0,0 Udvalget for Voksne og Sundhed -1,1-4,7-4,7 0,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -1,0-3,1-3,1 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -24,6-34,0-34,0 0,0 Forventede overførsler 2013/2014 0,0 0,0 5,0 5,0 ANLÆG I ALT -45,0-46,3-41,3 5,0 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET 3,6 3,6 0,0 FINANSIERING Balanceforskydninger 10,9 13,5 13,5 0,0 Afdrag på lån -41,2-38,7-38,7 0,0 Optagne lån 32,6 20,5 20,5 0,0 FINANSIERING I ALT 2,3-4,7-4,7 0,0 RESULTAT 34,5 3,7 33,7 30,0 5

6 Sammenfatning Politikområde Administration Budgettet forventes overholdt. Politikområde Øvrige udgifter Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Økonomiudvalget 2013 Forventet årsresultat Forskel Politikområde Administration Politikområde Øvrige udgifter Politikområde Affaldshåndtering I alt for Økonomiudvalget Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Forklaringer: Politikområdet Øvrige udgifter Bufferpuljen til sikring af overholdelse af på 10 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af områder med merudgifter på forskellige områder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Mellemkommunale refusioner på ældreområdet Vintervedligeholdelse Finansiering: KL har beregnet nye skøn for beskæftigelsestilskuddet for 2013 der betyder en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for Halsnæs på 5,5 mio. kr. udover de 13,9 mio. kr. der blev indregnet som regulering af beskæftigelsestilskuddet ved revisionen pr. 31. maj Frem mod næste månedsrapportering analyseres der på udgifterne på beskæftigelsesområdet med henblik på at vurdere, om der kan forventes et tilsvarende mindreforbrug på udgiftssiden. Mindreindtægten er derfor ikke indregnet i totalerne og hovedoversigten på nuværende tidspunkt. 6

7 Sammenfatning Politikområdet Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Dagpasning Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Familie Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Familie og Børn 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Folkeskoler Politikområde Dagpasning Politikområde Familie I alt udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Forklaringer: Politikområdet Folkeskoler: Økonomien er under pres på Hundested Skole og Arresø Skole med risiko for merudgifter i Der er fokus på økonomistyringen på skolerne med henblik på at sikre overholdelse gennem handleplaner. I forhold til privat/efterskoler og produktionsskoler er tilgangen stigende, hvilket ligger pres på skoleområdets. Samlet set forventes det, at rammen kan overholdes, men at det kræver omplaceringer mellem udenfor virksomhedsaftalerne til indenfor virksomhedsaftalerne. Politikområdet Dagpasning: Der er et øget pres på økonomien på et par virksomheder, dog forventes tet samlet set at kunne overholdes på området. 7

8 Politikområdet Familie: Budgettet forventes overholdt. I forhold til en mere langsigtet betragtning skal der gøres opmærksom på, at der er et efterslæb i sagsbehandlingen som kan have betydning for forbruget fremadrettet, i takt med at efterslæbet indhentes. 8

9 Sammenfatning: Voksne og Sundhed Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt, se dog bemærkninger Politikområdet Ældre Budgettet forventes overholdt, se dog bemærkninger Politikområdet Sociale Ydelser Budgettet forventes overholdt Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Sundhedsområdet Ældreområdet Sociale Ydelser Handicap- og Psykiatriområdet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Der er flere af virksomhederne på sundheds- og ældreområdet, som skønnes at være under pres i Der er iværksat foranstaltninger for at opnå overholdelse i Politikområde Sundhed: Prognosticeringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering tager afsæt i 7 måneders realiseret forbrug. Prognosen viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. Prognosen er usikker. Dette skyldes dels stigende aktivitet på hospitalerne og dyrere indlæggelsesforløb og dels at forventningerne til besparelserne på nogle af håndtagene er nedskrevet yderligere i forhold til revisionen 31. maj På nuværende tidspunkt vurderes det, at to ud af de fem akutpladser vil blive brugt som akutpladser resten af året. Administrationen er løbende i dialog med de praktiserende læger om 9

10 brug af pladserne. Besparelsen som følge af kommunekoordinatorstillingen forventes ikke indfriet. Indtil nu har det ikke været muligt for kommunekoordinatoren, at få adgang på hospitalerne. Både den fremskudte visitation og sygeplejeklinikken har været en succes fra start. Medfinansieringen er et af de områder med risiko for merudgifter, der delvis finansiers via den afsatte bufferpulje på 10 mio. kr. til sikring af overholdelse af servicedriftsudgifterne. Merforbrugets endelige størrelse vil bevæge sig frem til årets afslutning, hvorfor der ikke vil blive søgt konkrete bevillinger. De endelige beløb vil indgå i godkendelsen af regnskabet for Politikområde Ældre: Mellemkommunale refusioner er et af de områder, der forventes delvis finansieret via den afsatte bufferpulje på 10 mio. kr. til sikring af overholdelse af servicedriftsudgifterne. Ved udgangen af august er forventningen et merforbrug på ca. 5 mio. kr. på de mellemkommunale refusioner kommunens køb og salg af plejeboligpladser, praktisk og personlig hjælp, respiratorudgifter til regionen, hjælpemidler og madservice. Merforbrugets endelige størrelse vil bevæge sig frem til årets afslutning, hvorfor der ikke vil blive søgt konkrete bevillinger. De endelige beløb vil indgå i godkendelsen af regnskabet for Politikområde Handicap- og Psykiatri: Anbringelsesområdet under Handicap-/ og psykiatri er under pres her ses flere anbringelser og højere priser end lagt. Området kan finansieres af et forventet mindreforbrug under politikområde Sociale ydelser. Botilbuddene skønnes at være under pres i 2013, og der arbejdes med løbende foranstaltninger for at opnå overholdelse i Voksenstøtte viser fortsat en stigende tilgang af borgere med bl.a. dobbeltbelastning, personlighedsforstyrrelser samt udviklingsforstyrrelser samt systemtrætte borgere som det ses af nøgletalsrapporten. Tilgangen kan fortsat holdes indenfor Voksenstøttes 10

11 Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Politikområde Beskæftigelse Politikområde Erhverv og turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beskæftigelse, Erhverv og Turisme 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Ændringer i tet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Beskæftigelse De økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på området, afventer beregningsmodeller fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Administrationen forventer, at de forskellige omlægninger af ydelserne er udgiftsneutrale. Der er igangsat et analysearbejde med henblik på at vurdere om, der på beskæftigelsesområdet kan forventes mindreudgifter, som kan finansiere mindreindtægterne fra beskæftigelsestilskuddet under Økonomiudvalgets område. Konklusionerne vil indgå i næste månedsrapportering. 11

12 Sammenfatning Politikområdet Kultur Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Fritid Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Budget 2013 Kultur, Fritid og Nærdemokrati Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Kulturområdet Politikområde Fritid I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer

13 Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet forventes overholdt, se dog bemærkninger. Politikområdet Kommunale Ejendomme Budgettet forventes overholdt, se dog bemærkninger. Forventninger til årets resultat Politikområde Veje og grønne områder og miljø Politikområde Kommunale ejendomme I alt Miljø og Teknik Heraf inden for Heraf uden for Budget 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Ændringer i tet I alt Udvalget for Miljø og Teknik Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Såfremt anden halvdel af vinteren i 2013 bliver normal set i forhold til de foregående år, må der forventes en merudgift i størrelsesorden 2,2 mio. kr. i forhold til tet for Den centrale bufferpulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overskridelse af vil blive anvendt til merudgifter på visse ustyrbare områder, herunder snerydning. Merudgiften størrelse vil være afhængigt af vejret frem til 31. december 2013 og der vil derfor ikke blive søgt konkret bevilling men beløbets endelige størrelse vil indgå i godkendelsen af regnskabet. De øvrige områder under politikområdet giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til bemærkninger. Politikområdet Kommunale ejendomme For overholdelse af energitet i 2013 er det forudsat, at kommunen vil få en kompensation vedrørende 2012 på 2,2 mio. kr. fra kommunens partner i ESCO-projektet (tidligere YIT A/S nu Caverion A/S). Der er dog endnu ikke opnået enighed om kompensationens størrelse. Budgettet på kommunale ejendomme omfatter også for renovation og vand/spildevand, som rettelig afholdes over de enkelte virksomheder m.v. 13

14 Der er ikke i det godkendte taget fuldt højde for denne ændrede praksis, hvorfor der vil skulle omfordeles en række beløb mellem Kommunale Ejendomme og de øvrige bevillingsområder. Det har endnu ikke været muligt at opgøre de endelige beløb, der skal omplaceres, men omplaceringerne vil ikke have nogen indflydelse på, at tet forventes overholdt. Omplaceringer vil ske inden aflæggelse af årsregnskabet. 14

15 Mio. kr. Likviditet Likviditetsprognose 2013 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt bud 2013 I Aktuel prognose er der til og med 31. august 2013 indsat faktisk kassebeholdning. Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2013 på 46,2 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på 94,8 mio. kr. I forhold til den seneste månedsrapportering er dette en stigning på 10,7 mio. kr., i forhold til de 84,1 mio. kr., der fremgik af månedsrapporteringen for juli. Der er følgende forklaring til den ændrede forventning: Opdatering af det faktiske betalingsflow forøger gennemsnitslikviditeten med 10,7 mio. kr. Forventede ændringer i alt 10,7 mio. kr. Udsvinget som følge af det faktiske betalingsflow skal ses i sammenhæng med månedsrapporteringen for juli, der udviste en formindskelse på -9,7 mio. kr. Udsvingene kan fortrinsvis henføres til variationer i leverandørbetalinger i ferieperioden. 15

16 Mio. kr. Løbende likviditet 250 Forventet løbende likviditet Aktuel prognose Budget 2013 I Aktuel prognose er der til og med 31.august 2013 indsat faktisk kassebeholdning. Ultimobeholdning Ved vedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på minus 77,2 mio. kr. Den forventede ultimobeholdning udgør minus 20,5 mio. kr. Følgende forhold har indflydelse på den forventede ultimobeholdning: Forventet likviditet ultimo 2013 Likviditet primo ,8 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget ,5 Kendte likviditetseffekter Bortfald af forskudsrefusion, Udbetaling Danmark -54,2 Afregning af decisionsskrivelse for 2010, udgiftsført i regnskabsåret ,7 Godkendte overførsler fra 2012 drift -29,4 Godkendte overførsler fra 2012 anlæg -8,7 Ombygning af køkkener på Solhjem og Humlehaven (nettovirkning) -0,6 Merindtægt vedrørende statstilskud til servicearealer 3,4 Forøgelse af vedligeholdelses til veje -5,0 Nyt anlægsprojekt vedrørende broer -1,7 Budgetrevision 11,6 Forventede likviditetseffekter Nettoeffekt af supplementsbetalinger 2013/ ,5 Forventede overførsler til 2014 vedrørende drift og anlæg, groft skøn 30,0 Forventet ultimobeholdning -20,5 16

17 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2013 er for Halsnæs kommune 1.403,0 mio. kr. Halsnæs kommunes servicedriftsudgifter for 2013 var på 1.391,1 mio. kr. ved vedtagelsen for Der er udmeldt nye forudsætninger for fremskrivningen af pris- og lønskøn for 2013 med nedskrivningen af lønskønnet med 0,9 % på grund af overenskomstresultatet som det mest markante element. Med udgangspunkt i loven vil regeringen nedskrive kommunernes samlede servicedriftsramme svarende til de nye pris- og lønskøn. Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør ved regnskabets afslutning om kommunerne under et skal sanktioneres i forhold til det aftalte niveau. Bliver dette tilfældet vil den enkelte kommune blive målt i forhold til kommunes oprindelige. For Halsnæs Kommunes vedkommende ligger dette niveau ca. 12 mio. kr. lavere end kommunens teknisk beregnede servicedriftsramme. Yderligere er rammen for kommunerne under et samt kommunernes individuelle rammer (oprindeligt ) nedskrevet i forhold til nedjusteringen af pris- og lønudviklingen (Halsnæs Kommune 10,8 mio. kr.) og i forhold til Lov- og cirkulæreprogram 2012/2013 s virkning på (Halsnæs Kommune 1,9 mio. kr.). Den primære post på lov- og cirkulæreprogrammet, der påvirker servicedriftsudgifterne i indeværende år, er overflytningen af høreapparatområdet til regionerne. Halsnæs Kommunes til opgaven ligger langt under korrektionen på lov- og cirkulæreprogrammet. Budgettet i forhold til disse opgaver er fjernet i revisionen og udgifterne kan således ikke reduceres yderligere. Nedenfor er vist en opstilling over kommunens servicedriftsramme. Oversigten viser, at kommunen ligger 7,7 mio. kr. over servicedriftsramme efter korrektioner, revision og forventningerne pr. ultimo august. Mio. kr. Oprindeligt til servicedrift 1.391,1 Overførsel af drift fra 2012 til ,4 - overført til anlæg -1,2 Skønnet overførsel af drift fra 2013 til ,0 Ekstra pulje til forbedring af vejenes tilstand 5,0 Budgetrevision ,7 Korrektion af ramme for servicedriftsudgifter: - Lov- og cirkulæreprogram 12/13 1,9 - Nedjustering af pris- og lønudviklingen 10,8 Anlæg overført til drift på skoleområdet 1,3 Forventet merforbrug i forhold til rammen 10,5 17

18 Hvis Halsnæs Kommune skal være 100 % sikker på ikke at blive ramt af individuelle sanktioner betyder ovenstående aktuelle vurderinger, at udgifterne skal reduceres med ca. 10,5 mio. kr. Det er den overskridelse månedsrapporteringens udgiftsniveau medfører, hvis korrektionerne medregnes. Administrationen har været i kontakt med KL, som mundligt vurderer, at kommunerne samlet set ikke vil komme i nærheden af at overskride den samlede ramme for kommunerne under et. Endvidere redegør KL for at de løbende overvåger billedet og vil selvfølgelig melde ud, hvis der helt overraskende vil blive tegn på det modsatte. Med baggrund i KL s vurdering af rammeoverholdelsen på landsplan finder direktionen ikke anledning til at foretage ekstraordinære tiltag til at nedbringe/udskyde de servicebelagte driftsudgifter i år. I denne sammenhæng skal også erindres, at udgifterne i Halsnæs kommune i løbet af efteråret og ved regnskabsafslutningen tidligere har vist sig at ligge på et noget lavere niveau end det, der er indmeldt i månedsrapporteringen. 18

19 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Salg af ejendomme i 2013 Salg af diverse ejendomme: Bemærkninger: Ejendomme til salg Lillebjergvej 30, Hundested, parcelhusgrund Åsebro 19, Frederiksværk, parcelhusgrund Fjordvej 30-34, Hundested, tidl. Hundested Børnehave Del af matr. nr. 4 p Brederød, jordlod i landzone på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej 37, Frederiksværk Kastanievej 2, Tidligere dagplejehus i Asserbo Solgt pr. 15/ for mio. kr.* Solgt pr. 1/ for 1.2 mio.kr.* Søndergade 78, Hundested, Gimle Solgt pr. 15/3 for kr.* Industrimarken 2, Frederiksværk Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Solgt pr. 1/ for 4 mio.kr.* * Der udestår udgifter i forbindelse med salg af ejendommen, som først afholdes efterfølgende Opfyldelse af mål for salg af diverse ejendomme Akkumuleret realiseret salg mål

20 Salg af udstykninger i 2013: Bemærkninger: 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested Kirkevænget og Tårnvænget i Kregme - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 32 grunde i område B 6 grunde solgt* 2 betingede købsaftaler indgået 12 parcelhusgrunde på Tinsoldaten, Frederiksværk 8 grunde solgt Kregme Syd projektgrund *Siden sidste månedsrapportering er der solgt 1 grund på Kirkevænget/Tårnvænget i Kregme. 20

21 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk 2013 Prognose 2013 udarbejdet i 2012 Prognose 2013 udarbejdet i 2013 Kilde: FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Der er sket en stigning i befolkningstallet på 96 fra begyndelsen af 2. kvartal til begyndelsen af 3. kvartal. Der ses altid en stigning i befolkningstallet i denne periode, hvor der sker tilflytning af sommerhusbeboere, som normalt forventes at fraflytte fra kommunen igen i oktober. Oplysningerne om det faktiske indbyggertal indhentes via Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmarks Statistik opgør befolkningstallet kvartalvis den 1. i kvartalet. Befolkningstallet pr. 1. januar 2013 er anvendt som udgangspunkt for den seneste befolkningsprognose, som er udarbejdet i april 2013 og som vil danne grundlag for udarbejdelse af , mens det er befolkningsprognosen udarbejdet i 2012, der har dannet grundlag for

22 Mio. kr. Restanceudvikling 70 Restanceudvikling I alt 2013 Skat 2013 Kommune2013 I alt I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 De samlede restancer var ved udgangen af august på 55,8 mio. kr., heraf opkræves de 36,3 mio. kr. i kommunalt regi og de 19,5 mio. kr. via Skat. Der er sket et fald i restancerne på 9,8 mio. kr. i forhold til afrapporteringen for juli. Faldet i restancerne fra juli til august er hovedsagligt ejendomsskatter med et fald på 4,6 mio. kr. Der var i august måned 36,3 mio. kr. til opkrævning i kommunalt regi. Heraf udgjorde Halsnæs Kommunes tilgodehavende 76,6 % svarende til 27,8 mio. kr. Det drejer sig om restancer på ejendomsskatter, daginstitutionsbetaling, retsafgifter og gebyrer, husleje samt diverse regningskrav. Der har været en stigning i de kommunale restancer på ca. 7 mio. kr. fra 2012 til Det er hovedsaligt restancerne på regningsdebitor og kontanthjælp, der er steget men henholdsvis 46 % og 31 %. Stigningen i regningsdebitor skyldes, at kommunerne er blevet mere opmærksomme på de regninger de sender til hinanden og der er blevet en udbredt holdning i kommunerne til at afprøve ankesystemet. Mens krisen menes at være årsag til stigningen i restancerne på tilbagebetalinspligtig kontanthjælp. De resterende restancer er statslige tilgodehavender, hvor staten tidligere har ydet refusion og derfor skal afregnes tilbage til staten. Det drejer sig om boligindskudslån, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og tilbagebetalingskrav på boligsikring og boligydelse. 22

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2013

Budgetrevision. 31. maj 2013 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb August 1 Indhold Budgetrevision 31. maj - Opsummering... 3 Hovedoversigt Budget... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 10 Voksne og Sundhed... 13 Beskæftigelse,

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2013

Budgetrevision. 31. maj 2013 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb Juni 1 Indhold Budgetrevision 31. maj - Opsummering... 3 Hovedoversigt Budget... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 10 Voksne og Sundhed... 13 Beskæftigelse,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013 Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed...

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere