Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer."

Transkript

1 750 Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer. - et kvantitativt interventionsstudie med fokus på cross-over effekt og dosis-respons forhold Impact of Unilateral Ankle disk Training on Postural Control for Healthy Individuals. -A quantitative study with focus on cross-over effect and dose-response relationship Bachelorprojekt januar 2006 Udarbejdet af: Mikkel M. Beisner Martin G. Chachah Michael L. Pedersen Januar 2006, 7 Semester Vejleder: Bente Andersen, PT MSc. Konsulenter: Thomas Bandholm, cand. scient, PT. Jesper Bencke, cand. scient. PhD. Dette projekt er udarbejdet af studerende på CVU Øresund, Fysioterapeutuddannelsen som et led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolen side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jvf. Lov om opretshav af Antal tegn uden mellemrum:

2 Abstrakt Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer. - et kvantitativt interventionsstudie med fokus på cross-over effekt og dosis-responsforhold Martin Chachah, Michael Lohmann Pedersen, Mikkel Beisner Vejleder: Bente Andersen PT MSc Fysioterapeutuddannelsen København CVU Øresund, Professionsbachelorprojekt Januar 2006 Kontaktperson: Mikkel M. Beisner, Baggrund: I fysioterapeutisk rehabilitering bruges vippebrætstræning ofte til patienter med ankeldistorsioner. Studier indikerer, at vippebrætstræning kan reducere det posturale sway og derigennem reducere skadesincidensen. Et egentligt dosis-responsforhold samt en cross-over effekt mangler at blive undersøgt, i relation til vippebrætstræning. Formål: Undersøge effekten af unilateral vippebrætstrænings samt undersøge dosisresponsforholdet og cross-over effekten til kontralaterale utrænede ekstremitet. Materiale og metode: Stikprøven bestod af 45 raske testpersoner fra København og omegn, 23 kvinder og 22 mænd i alderen 22 til 47 år, som alle frivilligt medvirkede i projektet. Projektet er et interventionsstudie bestående af 2 interventionsgrupper samt en kontrolgruppe. Interventionen bestod af 8 ugers vippebrætstræning i henholdsvis gruppe 1: 3 dage/uge á 5 min/dag og gruppe 2: 3 dage/uge á 10 min/dag. Der blev fortaget test- retest målinger med 8 uges mellemrum på en AMTI Biomechanics Force Platform på Hvidovre Hospital. Målingerne blev foretaget ved en modificeret 100 Hz sampling af Center Of Pressures (COP) vandring i 30 sek., ud fra måleparametrene swaylængden, konfidensellipsearealet samt SD (med-lat). Resultater: Der var ingen signifikante ændringer grupperne imellem på parametrene: swaylængde (p>0,05), konfidensellipseareal (p>0,05) samt SD(med-lat) (p>0,05). Der ses signifikant ændring for SD(med-lat), kontrol ben lukkede øjne (p=0.014). I de enkelte grupper var det kun i 10 min gruppen, kontrol ben lukkede øjne, SD (med-lat) (p<0,05) der sås en signifikant ændring fra præ- til post-test, men ingen i de øvrige grupper. Konklusion: Studiet viser ingen signifikant effekt af vippebrætstræning hverken i eller imellem grupperne. Perspektivering: Der anbefales yderligere undersøgelser af projektets formål, da en grundigere udredning af dosis-respons forhold og cross-over effekt kan være medvirkende til at optimere og ensrette profylaktisk- samt rehabiliterende behandling i den fysioterapeutiske praksis. Nøgleord: Vippebrætstræning, AMTI force platform, Postural kontrol, Dosis-respons, Cross-over. 2

3 Abstract Impact of Unilateral Ankle disk Training on Postural Control for Healthy Individuals. -A quantitative study with focus on cross-over effect and dose-response relationship. Martin Gameli Chachah, Michael Lohmann Pedersen, Mikkel M. Beisner. Supervisor: Bente Andersen, PT, MSc. University College Øresund, Faculty of Physiotherapy, Bachelor degree project Janurary Contact: Mikkel M. Beisner, Background: In physiotherapeutic rehabilitation ankle disk training is often used for patients with ankle sprains. Studies show that ankle disk traning can reduce postural sway and thereby reduce the rate of injuries. A proper dose-response relationship and a cross-over effect are yet to be studied in relation to ankle disk traning. Purpose: To study the effect of unilateral ankle disk training and to study the dose-response relationship and cross-over effect to contralateral untrained leg. Method and Material: The test sample consisted of 45 healthy individuals from Copenhagen and sorrounding areas (23 woman and 22 men) with age between 22 and 47 years. They all participated voluntarily in this project. The project is a quantitative study consisting of two intervention groups and a control groupe. The intervention consisted of 8 weeks of ankle disk training. In group 1: 3 days/week of 5. min/day and group 2: 3 days/week of 10 min/day. Test-retest measures were carried out with 8 weeks interval on an AMTI Biomechanics force Platform at Hvidovre Hospital. The measurements were carried out using a modified 100 Hz sampling of Center Of Pressures (COP) variation for 30 seconds of the measurement parameters sway length, Confidence ellipse area and SD (med-lat). Results: No significant changes were seen between groups of the measurement parameters Sway length (p>0,05), Confidence ellipse (p>0,05) and SD (med-lat) (p>0,05). However a significant change was seen at SD(med-lat) control leg with eyes closed (p=0,014). In the individual groups, only in the 10 min. group, control leg with eyes closed, SD(med- lat) (p<0,05) a significant change form pre- to posttest was seen but none in the rest of the groups. Conclusion: The study shows no significantly effect of ankle disk training neither in nor between groups. Perspectives: Further studies of the aim of this project are recommended as a more thorough elucidation of the dose-response relationship and cross-over effect might contribute to optimising and standardising profylatic- and rehabilitating treatment in physiotherapeutic practice. Key words: Ankle disk training, AMTI Force Platform, Postural control, Dose-respons, Crossover. 3

4 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 6 FORMÅL... 7 NULHYPOTESE H DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 MATERIALE OG METODE... 9 MATERIALE... 9 Drop-outs FLOWDIAGRAM OVER PROJEKTFORLØB METODEBESKRIVELSE Forsøgsmetode Prætest Intervention Posttest Blinding Dataopsamling og analyseparametre RELIABILITET STATISTIK LITTERATURSØGNING ETISKE OVERVEJELSER TEORI SENSOMOTORISK KONTROL Sensoriske system: Somatosensoriske system Visuelle system Vestibulære system Opsummering af det sensoriske system Motoriske system Postural kontrol ANKELLEDDETS ANATOMI OG SKADESMEKANISMEN VED DISTORSION DOSIS-RESPONS FORHOLD CROSS-OVER EFFEKT RESULTATER DROP-OUTS BASELINE FORSKELLE PRÆ- OG POSTRESULTATER DISKUSSION MATERIALEDISKUSSION Testpersonerne METODE DISKUSSION Læringseffekt og udtrætning ved test Test på kraftplatformen Dataopsamling og reliabilitet af måleparametre Interventionsperioden RESULTATDISKUSSION Antal fald Opretholdelsen af postural kontrol Årsager til udfaldet af resultater Dosis-respons forhold Cross-over effekt KONKLUSION

5 PERSPEKTIVERING REFERENCELISTE BIBLIOGRAFI BILAGSOVERSIGT

6 Baggrund Sensomotorisk træning på vippebræt benyttes af fysioterapeuter som behandling indenfor den idrætsmedicinske verden og i de enkelte sportsklubber, samt til rehabilitering af andre patientgrupper i sundhedssektoren. Denne træningsform benyttes ofte i rehabiliteringsforløb efter ankeldistorsioner og ACL-skader og som profylaktisk tiltag med henblik på at reducere incidensen af disse traumer. Sensomotorisk træning består af balanceøvelser på forskelligt underlag blandt andet vippebrætstræning (1) og menes at øge proprioceptive input til det neuromuskulære system (2). Ankeldistorsioner er en af de hyppigst forekommende skader indenfor idræt, både nationalt og internationalt (3,4,5,6). I en undersøgelse af Jørgensen et al. 1989, fremgår det at fod/ankelskader er dominerende indenfor sportsgrene som håndbold, fodbold, volleyball og badminton. Overordnet er der i disse idrætsgrene en skades-risiko på 4,32 pr træningstimer, heraf er ca. 18 % af skaderne i fod eller ankel, hvor det primært drejer sig om ankel distorsioner (3). Internationale tal viser, at risikoen for gentaget lateral ankel distorsion hos atleter, som tidligere har oplevet en lateral ankel distorsion, er op mod 80 % (6). Tropp et al viser i et studie, hvor der er benyttet vippebrætstræning, at der er sammenhæng mellem øget posturalt sway og øget skadesfrekvens af ankeldistorsioner hos fodboldspillere med instabile ankler. Instabile ankler er defineret ved giving-way fænomenet 1 og/eller gentagne ankel distorsioner (7). Denne sammenhæng er også vist i et kohortestudie af 210 unge basketballspillere. Dette studie indikerer, at nedsat balance vist ved øget postural sway tilsyneladende er at finde hos nogle individer, før den egentlige skade opstår, og det øgede posturale sway disponerer til skade hos disse individer (8). Wedderkopp et al sammenlignede to interventionsgrupper bestående af unge kvindelige håndboldspillere. Begge grupper trænede funktionel styrketræning, og den ene interventionsgruppe trænede desuden balancetræning på vippebræt. Undersøgelserne indikerer, at der er signifikant reduktion af antallet af generelle moderate og svære skader i gruppen, som trænede på vippebræt, sammenlignet med interventionsgruppen uden denne træningsform (9). Et tidligere lignende interventionsstudie af Tropp et al viser at vippebrætstræning har større effekt i forhold til anden intervention (7). Caraffa et al viste i et studie, at vippebrætstræning signifikant nedsætter incidensen for ACL skader (10). 1 En følelse af at ankelleddet giver efter, fænomenet er en subjektiv opfaffetelse 7. 6

7 Ovenstående peger i retning af, at man ved balancetræning på vippebræt kan reducere det posturale sway hos unge idrætsudøvere, og at balancetræning kan reducere skadesincidensen hos idrætsudøvere med instabile ankler. Denne antagelse underbygges af en række studier, der viser en effekt på posturalt sway og/eller skadesincidensen ved vippebrætstræning (10,11,12,13,14,15,16,17,18), hvorimod kun få studier påviser, at vippebrætstræning ikke har effekt (1,19) Ved styrketræning er der påvist en klar tendens til cross-over effekt, hvilket indebærer at den utrænede kontralaterale ekstremitet styrkes. Et studie af Weir 1994 viser, at unilateral styrketræning medfører en cross-over effekt til utrænede ekstremitet i form af øget neural aktivering (20). Kun få studier indikerer, at der forekommer cross-over effekt ved balancetræning. Et studie af Gauffin et al er det mest refererede i forhold til denne effekt. Dette studie viser cross-over effekt til kontralaterale ekstremitet ved unilateral balancetræning på vippebræt, målt på evnen til at opretholde den posturale kontrol ved et-bensstand (13). Flere studier beskriver effekten af vippebrætstræning (10,11,12,14,13,15,18,21,22), men det har ikke været os muligt at finde studier med fokus på et dosis-respons forhold i relation til effekten af denne træning. Vi finder det derfor relevant at undersøge dosis-respons forholdet mellem vippebrætstræning og effekten på den posturale kontrol. Hvor meget/lidt træning kan man nøjes med for at opnå effekt, og hvordan vil en dobbelt træningsdosis have indflydelse på effekten? Formål: På baggrund af ovenstående er formålet med projektet at: 1. Undersøge unilateral balancetræning på vippebræt og dets effekt på evnen til at opretholde postural kontrol under et-bensstand. 2. Undersøge et dosis-respons forhold for unilateral balancetræning på vippebræt over et forløb på 8 uger, målt på evnen til at opretholde postural kontrol under et-bensstand. 3. Undersøge cross-over påvirkningen til kontralaterale utrænede ekstremitet ved unilateral balancetræning på vippebræt. 7

8 Projektet tager udgangspunkt i områder af vippebrætstræning, der ikke tidligere har været grundigt undersøgt. Vi mener, at en grundigere udredning af dosis-respons forhold og cross-over effekt kan være medvirkende til optimering af den fysioterapeutiske behandling. Dette er vigtigt, da der i stigende grad er krav om dokumentation af den fysioterapeutiske praksis. Tillige er det vigtigt at undersøge træningsdosering af vippebrætstræningen således, at man kan opstille nogle rammer for, hvornår man kan forvente en effekt på den posturale kontrol. Derudover mener vi, at en klarlæggelse af dosis-respons forholdet kan optimere og effektivisere rehabiliteringen, og samtidig kan compliance optimeres, således at denne øges. Dette kan eventuelt medføre reduceret træningstid for pt., som stadig opnår samme effekt, og hvor motivationsfaktoren for træningen kan bibeholdes. En kortlægning af cross-over effekten kan yderligere resultere i, at rehabiliteringen på kontralaterale side i princippet kan påbegyndes samme dag som skaden indtræffer, og derved forkorte den samlede restitutionsfase. Projektet vil kort beskrive, hvilke teorier der ligger bag cross-over, og desuden forsøge at belyse, hvorvidt der er tale om cross-over effekt ved unilateral balancetræning. Nulhypotese H 0 8 ugers unilateral balancetræning på vippebræt har ingen signifikant påvirkning på evnen til at opretholde den posturale kontrol ved et-bensstand. Der er ingen signifikant forskel på postural kontrol imellem de to interventionsgrupper efter træningsperioden på trods af ulige dosisforhold. Ved unilateral vippebrætstræning ses der ingen signifikant ændring af den posturale kontrol på den utrænede kontralaterale ekstremitet. 8

9 Definition af nøglebegreber Nedenfor vil vi definere: Vippebrætstræning: Træningsprogram, tilrettelagt af forfatterne til projekt, udført på vippebræt af mærket Proterapi (se metodeafsnit og bilag 3). Postural sway: Bevægelser af kroppens tyngdepunkt indenfor understøttelsesfladen i den stående stilling (24). Postural kontrol: Evnen til at kontrollere kroppens position i forhold til omgivelserne med henblik på orientering og stabilitet (25). Dosis-respons: Et udtryk for den dosis af vippebrætstræning der er nødvendig for at opnå virkning på den posturale kontrol = respons. Cross-over: Evnen til ved unilateral vippebrætstræning at forbedre den posturale kontrol på kontralaterale utrænede ekstremitet. Intervention: En specifik træning på vippebræt, som har til formål at forbedre den posturale kontrol hos Tp erne. Materiale og metode Projektet blev udbudt og tilrettelagt i samarbejde med Ganganalyse Laboratoriet på Hvidovre hospital. Materiale Testgruppen bestod af 45 raske testpersoner (Tp) fra København og omegn, heraf 23 kvinder og 22 mænd i alderen 22 til 47 år. Alder: 28,8 år (Middelværdi) ± 5,9 (Standard Deviation, SD) år, vægt: 71,1 kg ± 10,2 kg og højde: 174,1 cm ± 9,5 cm, fysisk aktivitet: 3,5 time/ugl. ± 2,9 (bilag 1). Alle indvilligede frivilligt i at medvirke i projektet. Descriptive Data Alder i år Højde i cm. Kropsvægt i kg. Fysisk aktivitet i timer Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 45 22,00 47,00 28,8000 5, ,90 194,00 174,0578 9, ,90 94,20 71, , ,00 11,00 3,5000 2, Tabel 1: Stikprøvepopulationen i tal 9

10 Inklusionskriterier - Raske mænd og kvinder år. Eksklusionskriterier - Balancetræning på vippebræt indenfor de sidste 12 mdr. - Skade på UE indenfor de sidste 12 mdr. (Hvor en skade defineres som, at personen i 3 eller flere dage var ude af stand til at deltage i træning, kamp eller ADL) - Neurologiske lidelser. - Indtagelse af medicin som kan påvirke balancen. Drop-outs I alt 45 personer deltog i projektet og opfyldte inklusionskriterierne. Under interventionsperioden udgik henholdsvis 3 fra 5 minutters interventionsgruppen, 1 fra 10 minutters interventionsgruppen og 1 fra kontrolgruppen, i alt 5 personer, 2 mænd og 3 kvinder. 4 udgik på grund af akut opstået skade og 1 på grund af hælspore. 10

11 Flowdiagram over projektforløb Projektvalg Kontakt til Hvidovre Hospital Rekruttering af testpersoner og litteratursøgning Udarbejdelse af test- og forsøgsprotkol Randomisering i grupper Prætests Opgaveskrivning og videre litteratursøgning Intervention Databearbejning Posttest Resultater, konklusion og perspektivering Figur. 1: Illustration af den samlede arbejdsproces i projektet 11

12 Metodebeskrivelse Alle Tp erne blev ved lodtrækning randomiseret i tre grupper: 1 kontrolgruppe og 2 interventionsgrupper. Fordelingen af køn var ligelig, og begge interventionsgrupper trænede 8 ugers unilateral balancetræning på vippebræt. Den ene gruppe 3 dage/uge á 5 min/dag og den anden 3 dage/uge á 10 min/dag. Kontrolgruppen gennemførte ingen balancetræning. Endvidere blev træningsbenet randomiseret ved lodtrækning, således at det var tilfældigt om Tp erne trænede sit dominante eller non-dominante ben. Forsøgsmetode I forsøget blev der foretaget prætests af alle Tp erne, herefter en 8 ugers intervention til de 2 ud af de 3 grupper samt en posttest af alle Tp erne. Der blev inden de egentlige test indsamlet persondata vedrørende alder, højde i cm. og kropsvægt i kg, disse blev indhentet via telefon eller . Prætest Testene blev fortaget på Hvidovre Hospital, Center 2 i ganglaboratoriet afd De specifikke opgaver som testerne hver især varetog, var de samme både under præ- og posttesten. Disse bestod i modtagelse, instruktion, dataindsamling, overholdelse af testprocedure m.m. Ved ankomst til ganglaboratoriet blev Tp erne kort informeret om, hvad der skulle ske, når han/hun kom ind i testlokalet. Umiddelbart før prætesten blev der i testlokalet taget mål af højden i cm, vægten i kg samt af føddernes længde og bredde i cm. Således havde vi mulighed for at bearbejde data ud fra flere forskellige perspektiver. Tp erne skulle barfodet udføre varianter af et-bens stand, både på dominante og non-dominante ben med åbne og lukkede øjne ud fra instrueret og forevist udgangsstilling. Rækkefølgen af testvarianterne blev til prætest randomiseret ved lodtrækning for hver enkelt Tp, og denne rækkefølge blev også anvendt ved posttest. Tp skulle tage udgangsstilling på en fast tape markering, således at x- og y-aksen svarede til sway i henholdsvis medio-lateral retningen og anterior-posterior retningen. Herved kunne data registreres i et koordinatsystem og senere bruges til beregning. Ved at udføre testene med lukkede øjne, var Tp erne tvunget til i større udstrækning at bruge de proprioceptive input fra anklen (21). Baggrunden for at, testene skulle udføres på bare fødder var, at 12

13 standardisere forholdene for alle deltagere samt at tillade stimulering via den taktile sans under fødderne (bilag 2). Endvidere skulle Tp erne som udgangspunkt have ekstenderet knæ på standbenet under testen. Dette dels designmæssigt for at lægge os så tæt op ad Tropp, som vi sammenligner os med, og dels for at rette fokus mod anklen. Der skulle gennemføres 5 test ved hver variant, hvoraf de to første var prøveforsøg. Det samlede resultat for det posturale sway var et gennemsnit af de sidste tre gældende tests af hver variant. Ved målingen af postural sway benyttede vi swaylængden, konfidensellipsearealet, samt SD af medio-lateral aksen, SD (med-lat). Figur 2: Udgangstillingen ved et-ben sway test på kraftplatformen. Tp skulle stå med henholdsvis åbne og lukkede øjne på både dominante og non-dominate ben. 13

14 Swaylængden: Angiver den samlede længde af Center Of Pressure (COP) vandringen under målingen, målt i mm. COP er punktet af den resulterende vertikale kraft på understøttelsesfladen og repræsenterer herved det samlede resultat af tyngdekraften og aktiviteten i den posturale kontrol (26,27) SD(med-lat): Standard deviationen eller standardafvigelsen angiver hvor langt et antal målinger afviger fra gennemsnittet. SD(med-lat) angiver deviationen fra gennemsnitspunktet af COP s vandring på x-aksen målt i mm. Konfidensellipsearealet: Angiver det samlede areal af de registrede koordinater fra målingen. Ellipsens størrelse er derfor et udtryk for spredningen af koordinaterne på SD (med-lat) og (antpost). Arealet er angivet ud fra en ellipse som omslutter 95 % af de registrerede koordinater under 30 sek test. Ellipsen angiver arealet i mm 2, og refereres herefter som ellipseareal Figur 3: Eksempel på swaylængde og 95 % ellipseareal efter 30 sek, målt på AMTI kraftplatform. Intervention Interventionsperioden var 8 uger til de 2 interventionsgrupper. Begge grupper trænede 3 gange ugentligt: en gruppe á 5 min og en gruppe á 10 min pr gang. Begge grupper fik udleveret og blev instrueret i et hjemmetræningsprogram (bilag 3) på vippebræt, hvor kun det ene ben blev trænet. Vippebrætstræningen blev valgt som metode til at forbedre den posturale kontrol i henhold til studier af Tropp (7,11,17) 14

15 Et vippebræt (6649, Proterapi, Brøndby, Danmark) blev udleveret til Tp erne i interventionsgrupperne, og disse var stillet til rådighed af Ganglaboratoriet, Hvidovre hospital. Alle vippebrætterne var identiske med målene Ø 32 cm og en underliggende halvkugle med Ø 13,5 og højden 7 cm. Overfladen på vippebrættet var beklædt med skridsikkert gummi. Alle i de 2 interventions grupper fik udleveret og blev instrueret i en træningsdagbog (bilag 4), hvor der skulle noteres træningsdatoer, samt eventuelle kommentarer til træningen efter hver seance. Derudover blev Tp erne kontaktet pr telefon 1 gang ugentligt for at følge op på træningen, samt for at motivere den enkelte Tp. Posttest Her blev målingerne på platformen gentaget og Tp erne vejes som ved prætesten. Posttesten foretages så tæt på slutningen af træningsperioden som muligt. Prætest n = 45 Randomisering 5 min interventionsgruppe 10 min interventionsgruppe Kontrolgruppe 3 dropouts 1 dropout 1 dropout 8 ugers vippebrætstræning samt telefon opkald 1 g/ugl., til de to interventionsgrupper. Posttest n = 40 Figur 4: Flowdiagram over allokering af Tp erne. 15

16 Blinding Projektet er enkelt- blindet, idet de to, der foretog og indsamlede data under testene, var blindet i forhold til Tp ernes allokering i en af ovennævnte grupper samt træningsben. Tp erne var informeret om ikke at videregive oplysning om dominante/non- dominante ben, samt træningsben til de to testere. Først efter prætest blev Tp erne informeret om gruppeinddelingen, dette for at minimere påvirkning af resultaterne. Dataopsamling og analyseparametre Til at måle det posturale sway i stående stilling blev en kraftplatform af typen AMTI Biomechanics Force Platforms benyttet. Den registrerer kraftpåvirkninger i 3 dimensioner (Fx, Fy og Fz). Placeringen af COP opsamles i x- og y- koordinater fra kraftplatformen ved 1000 Hz. Ved brug af Pythagoras ligning (a 2 + b 2 = c 2 ) blev ændringerne i placeringen af COP for hvert millisekund udregnet. Af disse værdier for ændringen i placeringen af COP er hvert tiende lagt sammen til et samlet tal, dette for at mindske støjen i data. Dette tal benyttes til at angive den samlede vandring af COP i mm med 100 Hz i 30 sekunder. Tallene opsamles og lagres i softwaren Vicon Workstation. Af de 5 optagede tests, for henholdsvis testene med åbne øjne og lukkede øjne, blev de første 2 betragtet som prøve forsøg. Det samlede tal for posturalt sway er derfor et gennemsnit af de sidste 3 tests. Ud fra den opsamlede data fra kraftplatformen kan swaylængden, ellipseareal og SD af koordinaterne i x- og y- akserne udregnes. De opsamlede data i Vicon Workstation eksporteredes til ASCI-filer og blev brændt som sikkerhedskopier på DVD ere. Ud fra de eksporterede ASCI-filer udregnes de forskellige variabler; swaylængden, ellipseareal og SD(med-lat), ved hjælp af programmet MatLab, hvori en specielt fremstillet makro er udviklet af ganglaboratoriet. Alle data for de forskellige variabler kopieres ind i et Excel regneark (bilag 1). 16

17 Reliabilitet Vi har fundet to studier, som har beskrevet test-retest reliabiliteten af stabilometry: balancemålinger af et-bensstand på AMTI kraftplatform. Ekdahl et al fandt moderat test-retest reliabilitet af COP målinger foretaget ud fra måleparametrene swaylængde samt swayareal (39). Et studie af Birmingham, hvor COP målinger af swaylængden, blev benyttet som måleparameter, viste en moderat til høj test-retetst reliabilitet for grupperne (28). Statistik Den statistiske analyse blev foretaget ved brug af Excel regneark, statistikprogrammet SPSS 10 og Matlab med specielt lavet macro, programmeret af ganglaboratoriets daglige leder J. Bencke. I databearbejdningen blev benyttet non-parametrisk statistik, da data ikke var normaltfordelt set ud fra normalfordelingskurver og beregninger i SPSS 10. Til korrelationsanalyse af baseline data blev Spearmans test benyttet. For at kunne benytte denne test skal data mindst være af typen ordinal eller interval/ratio. Ved en optimal korrelation mellem to variable vil korrelationskoefficienten (r s ) være +1,00 eller Desto nærmere korrelationskoefficienten er 0, jo svagere er korrelationen mellem to variabler. Værdier over 0,70 eller under -0,70 er acceptable i almen forskningsbrug og derfor også anvendt i dette projekt (29,30). For at undersøge ændringer imellem grupperne blev der benyttet Kruskal- Wallis test. Denne test anvendes, hvis data er mindst på ordinalskala, til at sammenligne medianværdierne for mere end 2 uafhængige stikprøver. Testen siger ikke noget om årsagen til en eventuel forskel, eller hvor stor denne er (30). Wilcoxon testen blev benyttet til at undersøge ændringer indenfor de enkelte grupper. Testen sammenligner ændringerne fra præ- til posttest for at vise en eventuel signifikant forskel (29,30). Til at undersøge baselineforskelle på swaylængde, konfidensellipseareal og SD (med-lat) mænd og kvinder imellem blev brugt Mann-Whitneys test. Testen blev ligeledes brugt til undersøgelse af baseline forskelle for træningsben og ikke- træningsben i de tre ovenstående variabler. Mann- Whitneys U testen sammenligner ud fra ordinalskala begge gruppers resultat- medianer og undersøger, om der er signifikant forskel (29,30). De resultater, der var tæt på signifikante, blev efterregnet ved parametrisk statistik, ANOVA og T- tests, da denne form for statistik er mere sensitiv overfor ændringer end nonparametrisk. Signifikansniveauet blev i dette projekt sat til 0,05, da dette er hyppigst anvendt inden for statistikken (29,30). 17

18 Litteratursøgning Den anvendte litteratur i projektet har vi primært indsamlet på Dansk natur- og lægevidenskablige bibliotek (DNLB) og på Hvidovre Hospital, da vi her havde full text adgang til litteraturen i databaserne, samt på Bibliotek for ergo- og fysioterapeutuddannelsen i København. Vi søgte blandt andet litteratur på følgende databaser; Aleph, Cosmos, PubMed, CINAHL, PEDro og Cochrane. Vi har via søgestrategier og keywords, som fx ankel/ankle, postural control, posturalt sway, vippebræt, balanceboard, Wobble Board m.fl. fundet den brugte litteratur. Derudover søgte vi på flere hjemmesider fx (Danmarks statistik), (Dansk IdrætsForbund), (Forskning i Fysioterapi), (Danske fysioterapeuter), (Sundhedsstyrelsen) og De bøger, vi brugte, blev lånt på DNLB, Bibliotek for ergo- og fysioterapeutuddannelsen i København, Bibliotek.dk, kommune bibliotekerne i København, Panum og ganglaboratoriet Hvidovre Hospital foruden vores egen obligatoriske litteratur fra fysioterapeutuddannelsen. Vi har tilstræbt at bruge den nyeste litteratur, dog er der blevet benyttet ældre artikler i tilfælde, hvor disse dannede grundlag for videre forskning. Ud fra den primære og indledende litteratur blev der løbende indhentet yderligere litteratur. Etiske overvejelser Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komite og har fået tildelt protokolnummer KF I det informerede samtykke blev det præsiceret, at deltagerne på et hvilket som helst tidspunkt kunne trække sig fra studiet. Der blev givet information om, hvorledes studiet ville foregå, og at der ingen smerte skulle påregnes, dog at der var risiko for DOMS, træningsømhed. I samtykket blev deltagerne bedt om at medbringe eget tøj til testene, shorts og t-shirt. Data optaget i forbindelse med dette projekt er kun tilgængeligt for de ansatte på ganglaboratoriet samt deres professionelle samarbejdspartnere. Fotografier i opgaven er godkendt af deltageren og er desuden anonymiseret. Data i opgaven er tillige anonymiseret. 18

19 Teori Sensomotorisk kontrol Dette afsnit omhandler baggrunden for generel sensomotorisk kontrol, og er primært relateret til anklen. At opretholde den posturale kontrol kræver sensorisk input af kroppens bevægelser. Disse opfattelser integreres som sensomotoriske informationer i CNS, hvorefter der bliver udført et passende motorisk respons (31). Ifølge Lephart et al er det sensomotoriske system defineret som; The system of sensory, motor, and central integration and processing components involved with maitaining joint homeostasis during functional aktivity (32). De forskellige systemer vil blive beskrevet i de følgende afsnit. Sensoriske system: CNS modtager afferent information fra tre systemer for at opretholde sensomotorisk kontrol. De tre systemer er det somatosensoriske-, visuelle- og vestibulære system (33). Somatosensoriske system Under somatosensorikken hører proprioceptionen og den taktile sans. Proprioceptionen dækker over muskel- og senetene, som kontinuerligt registrerer længde/kraftforholdet og ændringerne af disse i den aktuelle muskel/sene, samt ledreceptorerne, der registrerer ændringerne i leddet. De taktile sanser er tilknyttet sanseorganer, der registrerer og videregiver information fra cutis og subcutis, også kaldet hudens mekanoreceptorer (34). Den taktile sans dækker over opfattelsen af den detaljerede form af et givent objekt (35). Information fra den taktile sans medvirker også til at orientere CNS om kroppens position i det omkringliggende område (25). F.eks ved et bens stand sanser de cutane receptorer i planta pedis ændringer i vægtfordeling (31). Receptorerne i musklerne, muskeltenene, består af specialiserede muskelfibre kaldet intrafusale fibre. Der er to typer fibre, nuclear bag fibre, der er elastiske og hurtigt reagerende, også kaldet dynamiske fibre, og nuclear chain, som er langsommere reagerende og mere uelastiske også kaldet statiske fibre. Chain fibrene informerer CNS om musklens længde, mens bag fibrene registrerer hastigheden af længdeændringer (25,31,34,35). Ifølge Ashton-Miller et al.2001 er det især 19

20 muskelten feedback, der er vigtig for den posturale kontrol, og det er den primære sensoriske informationskilde for at opretholde den stående balance, specielt når synet udelukkes (36). Senereceptorerne, golgi sene-organerne, er sensitive overfor spænding og ændring af spændingen i muskelseneovergangen og videregiver disse informationer til CNS (25,31,35). De muskel- og senereceptorer, der er lokaliseret over ankelleddet, er med til at registrere ankelleddets stilling i samarbejde med ledreceptorerne (6). Ledreceptorer er placeret i ledkapsler og ligamenter og informerer CNS om leddets stilling, hastighed og retning (34,35). Anklens laterale ligamenter og ledkapsler i talocrural- og subtalareleddet er i stort omfang innerveret af mekanonreceptorer (6). Den egentlige funktion af disse receptorer er ikke fuldt ud forstået (35), men en dysfunktion af disse i de laterale ligamenters strukturer menes at hænge sammen med nedsat evne til at sanse ændringer i anklens ledposition (6). Mekanoreceptorerne i menneskets fod og ankel ser ud til at kontrollere den hurtige og præcise kontraktion af lægmusklerne som, opstår når foden skal holdes stabil på ujævnt underlag (37). Feuerbach et al mener at afferent feedback fra hud, muskler, og ledreceptorer, kan være sufficient til at erstatte proprioceptive deficits i anklen (38). Visuelle system Det visuelle system registrerer øjnenes, hovedets og kroppens orientering og bevægelse i forhold til omgivelserne og omgivelserne i forhold til individet. Det giver hermed information om den vertikale akse, som er parallel med tyngdekraften. Endvidere registrerer det visuelle system også langsomme bevægelser og statiske tilt af hovedet i forhold til omgivelserne (25,31,40). Synsinput fra sansecellerne i retina, bagerst i øjet, sendes via n.opticus til det primære visuelle cortex, striate cortex, placeret i lobus occipitalis (25). Vestibulære system Det vestibulære system giver information til CNS omkring bevægelser af hovedet og af dets position i forhold til tyngdekraften. Denne information omhandler opfattelse af bevægelse og position af kroppen som helhed. Systemet består af to typer bevægelsessensorer. Det første er de semicirkulære kanaler, buegangene, som registrer rotationsbevægelser af hovedet. Kanalerne er mest sensitive overfor hurtige hovedbevægelser, og omvendt registrerer de dårligt langsomme hovedbevægelser som fx ved den stående balance. Det andet er otolith organet, utriculus sacculus, 20

FUNKTIONEL ANKELINSTABILITET

FUNKTIONEL ANKELINSTABILITET FUNKTIONEL ANKELINSTABILITET en undersøgelse af postural kontrol og balance efter unilateral ankeldistorsion Malene Raunholt og Torill Rotevatn Baggrund Lateral ankeldistorsion (LAD): Hyppig sportsskade

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Motorisk og postural kontrol Teoretiske antagelser bag den dynamisk systemiske forståelse af udvikling af bevægelser og aktivitet

Motorisk og postural kontrol Teoretiske antagelser bag den dynamisk systemiske forståelse af udvikling af bevægelser og aktivitet Motorisk og postural kontrol Teoretiske antagelser bag den dynamisk systemiske forståelse af udvikling af bevægelser og aktivitet Litteratur Shumway-Cook, A.& Woollacott,(2007): Normal Postural Control,

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Indholdsfortegnelse Bilag 1 Opvarmningsprogram... 3 Armsving... 3

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Primært fokus: nakke, knæ og ankler. Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum

Primært fokus: nakke, knæ og ankler. Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum Primært fokus: nakke, knæ og ankler Skadesforebyggelse - Katrine Boel Gjerum 1 Hvad er idrætsskader? Alle skader der opstår i forbindelse med idræt I gymnastik typisk fibersprængning, forstuvning af ankel

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt.

Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt. Sole-MET træning. Sole-MET anbringer modstanden under fodsålen, herved placeres modstanden så distalt som muligt med nær fodkontakt. Baggrunden for, og fordelen ved at der er brugt en sål og at trækøjerne

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Indledning (fælles)... 3. Problembaggrund... 5. Forekomst af ankelskader (JH):... 5. Skadeincidensen for fodboldspillere (JH)... 5

Indledning (fælles)... 3. Problembaggrund... 5. Forekomst af ankelskader (JH):... 5. Skadeincidensen for fodboldspillere (JH)... 5 Indholdsfortegnelse Indledning (fælles)... 3 Problembaggrund... 5 Forekomst af ankelskader (JH):... 5 Skadeincidensen for fodboldspillere (JH)... 5 Proprioception (MS)....6 Muskulære forhold (MS)... 7

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Springerknæ Informations- og træningsprogram

Springerknæ Informations- og træningsprogram Springerknæ Informations- og træningsprogram Information Springerknæ også kaldet Jumpers Knee er en meget almindelig overbelastningsskade hos idrætsfolk - både motionister og atleter. Tilstanden er karakteriseret

Læs mere

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Michael Smærup, ph.d. studerende, VIA University College Hoftebrud Nogle faldulykker ender med en alvorlig

Læs mere

[KINESIO TAPENING OG INSTABILE ANKLER]

[KINESIO TAPENING OG INSTABILE ANKLER] 2013 Fysioterapeut Uddannelsen, UCN Hold F10v, Modul 14. Bachelorprojekt Forfattere: Casper Gustavsen Thomas Sean Risager Kennedy Casper Johnny Poulsen Vejleder:Bo Grarup Afleveret d. 06-06-2013 [KINESIO

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Bilag 1: Søgestrategi for AMED

Bilag 1: Søgestrategi for AMED Bilag 1: Søgestrategi for AMED D.02.06.2014! 1! Bilag 2: CAIT Spørgeskema! 2! Bilag 3: Informeret samtykke til deltagelse! 3! Bilag 4: Protokol Protokol I protokollen har hver testperson fået tildelt en

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

www.leading.mono.net

www.leading.mono.net Circuit Training en suveræn træningsform København marts 2007 Af Jørgen Panduro, Idrætslærer Indledning Circuit Training eller cirkeltræning har længe været et overset træningsregime, både når det gælder

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Træningsterapeut. Genoptræning & Skadesforebyggende træning. Training and Rehab / Lasota

Træningsterapeut. Genoptræning & Skadesforebyggende træning. Training and Rehab / Lasota Træningsterapeut Genoptræning & Skadesforebyggende træning Opgave Træning af bugpres og vejrtræning Find en RNT øvelse for ankel, knæ, skulder, hofte og nakke. Case - find 2 øvelser til at træne en funktionel

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter

Fald og faldforebyggelse. Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Fald og faldforebyggelse Poliocafe 7. nov 2016 Marc Hemmingsen, Ellen Madsen og Merete Bertelsen, Fysioterapeuter Faldhyppighed -Danmark Omkring 1/3 af alle over 65 år falder mindst en gang om året, og

Læs mere

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012.

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Af Henrik Hougs Kjær, fysioterapeut Fotos: Fotograf Vibeke Toft har taget billederne A+B, 19a-c, 21a+b, 22a+b,

Læs mere

Genoptræningsprincipper.

Genoptræningsprincipper. Genoptræningsprincipper. Genoptræning hvad gør jeg? Når skaden er sket, og den rigtige diagnose er stillet, er det vigtigt at få etableret det rigtige genoptræningsforløb. Akutte skader og overbelastningsskader

Læs mere

Hvorfor styrketræning?

Hvorfor styrketræning? Hvorfor styrketræning? I dag ville man nok sige, at alle idrætsgrene, ja alle mennesker, burde lave en eller anden form for styrketræning. Kapitel 1 Jeg bliver motiveret af at vide hvorfor jeg netop træner,

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer Appendiks 1 Undersøgelse af Truncus Testpersonens navn: Ref #: Testerens navn: Dato: Niveau for manuel støtte Bækken-/lår- Sele benyttes undtagen som angivet Funktionsniveau Arme og hænder løftet undtagen

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

der samtidig aflaster, reducerer og fjerner smerte igennem trykaflastning og bevægelse Balancesystemet SYN VESTIBULÆR INFO

der samtidig aflaster, reducerer og fjerner smerte igennem trykaflastning og bevægelse Balancesystemet SYN VESTIBULÆR INFO MEDICOVI's Bilag 7A sensoriske vandfyldte balanceøgende sålsystem der samtidig aflaster, reducerer og fjerner smerte igennem trykaflastning og bevægelse D40 D40 er den normale balanceøgende sål Konstruktion:

Læs mere

Et systematisk litteraturstudie om brugen af ankelorthoser og proprioceptiv træning i forebyggelsen af ankelforstuvninger.

Et systematisk litteraturstudie om brugen af ankelorthoser og proprioceptiv træning i forebyggelsen af ankelforstuvninger. Modul 14 Dokumentation og udvikling Et systematisk litteraturstudie om brugen af ankelorthoser og proprioceptiv træning i forebyggelsen af ankelforstuvninger. Udarbejdet af Niklas Diget og Ask Magnus J

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

TRÆNINGSDAGBOG ARTROSESKOLE

TRÆNINGSDAGBOG ARTROSESKOLE TRÆNINGSDAGBOG ARTROSESKOLE NAVN: Side 1 Registrering af smerter i forbindelse med træning I nedenstående skema skal du efter træningen notere, hvor mange smerter du har haft i forbindelse med dagens træning.

Læs mere

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Tina Juul Sørensen Fysioterapeut, cand. scient. san., stud.

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Basal statistik Esben Budtz-Jørgensen 4. november Forsøgsplanlægning Stikprøvestørrelse

Basal statistik Esben Budtz-Jørgensen 4. november Forsøgsplanlægning Stikprøvestørrelse Basal statistik Esben Budtz-Jørgensen 4. november 2008 Forsøgsplanlægning Stikprøvestørrelse 1 46 Planlægning af et studie Videnskabelig hypotese Endpoints Instrumentelle/eksponerings variable Variationskilder

Læs mere

Børn idræt og behandling Specielle forhold

Børn idræt og behandling Specielle forhold BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige knæproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Børn idræt og behandling Specielle forhold Motivation Forældres

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller fod Når du har fået fjernet gips eller bandage efter dit knoglebrud, skal du i gang med at træne din fod og dit ben. Formålet med træningen er at: forebygge

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Børn og unge op til 18 år, der har fået foretaget rekonstruktion af ACL, følger

Læs mere

Konditionstræning og forskningsprojektet Line Bjerre Sørensen og Hanne Pallesen Regionshospital Hammel Neurocenter

Konditionstræning og forskningsprojektet Line Bjerre Sørensen og Hanne Pallesen Regionshospital Hammel Neurocenter Konditionstræning og forskningsprojektet Line Bjerre Sørensen og Hanne Pallesen Regionshospital Hammel Neurocenter Indhold: I: Hvad siger litteraturen om kondition og apopleksi II: Konditionstræning- hvordan,

Læs mere

Genoptræning af knæskader

Genoptræning af knæskader Lægedage 2015 Genoptræning af knæskader v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut, Fysiq Royal Klinisk ræsonnering Knæ Struktur Patologi Biomekanik Externe årsager Psykosocialt Hvilken vævsstruktur er skadet?

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Impuls og kinetisk energi

Impuls og kinetisk energi Impuls og kinetisk energi Peter Hoberg, Anton Bundgård, and Peter Kongstad Hold Mix 1 (Dated: 7. oktober 2015) 201405192@post.au.dk 201407987@post.au.dk 201407911@post.au.dk 2 I. INDLEDNING I denne øvelse

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - ankel. Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene

Patientvejledning. Træningsprogram - ankel. Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene Patientvejledning Træningsprogram - ankel Træningsprogram for genoptræning efter ruptur af achillessene Dette træningsprogram indeholder øvelser til at behandle achillessenen efter overrivning (ruptur).

Læs mere

Træningsprincipper Generelle guidelines. Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen

Træningsprincipper Generelle guidelines. Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen Træningsprincipper Generelle guidelines Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen Formålet med træning: At forbedre eller vedligeholde funktioner At forebygge senfølger Konditions-forbedrende

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Kandidatspeciale Dato: 02.07-2012

Kandidatspeciale Dato: 02.07-2012 Bilag Indhold Bilag 1. Skriftlig deltagerinformation side: 2 Bilag 2. Samtykkeerklæring fra VEK side: 4 Bilag 3. Case Report Form (CRF) side: 5 Bilag 4. Testresultater, rådata side: 6 Bilag 5. Grafisk

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Basalkursus i Idrætsskader og forebyggelse 1 KURSUS I BASAL IDRÆTSSKADE- BEHANDLING OG FOREBYGGELSE OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING

Basalkursus i Idrætsskader og forebyggelse 1 KURSUS I BASAL IDRÆTSSKADE- BEHANDLING OG FOREBYGGELSE OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING KURSUS I BASAL IDRÆTSSKADE- BEHANDLING OG FOREBYGGELSE OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Løberknæ Træthedsbrud

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Statistik i løb Supplerende opgaver

Statistik i løb Supplerende opgaver Statistik i løb Supplerende opgaver Preben Blæsild Lars Bo Kristensen 7 SUPPLERENDE OPGAVER Opgave 7.1 Fosforindholdet i letmælk angives til at være 170 µg/100g. I en stikprøve på 20 mælkekartoner blev

Læs mere

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Specifik knætræning. Øvelsesprogram for VMO. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Specifik knætræning Øvelsesprogram for VMO Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken VMO Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 VMO er en muskel og er en forkortelse

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt)

Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt) Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt) Indledning og forudsigelse Sundhedsstyrelsen fastslår på deres hjemmeside, at Svær overvægt er et stigende problem, der vokser for hver dag. Hvis ikke denne

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

Funktionel ankel instabilitets påvirkning af muskelstyrken i abduktion over hoften

Funktionel ankel instabilitets påvirkning af muskelstyrken i abduktion over hoften Via University College, Campus Holstebro Fysioterapeutisk bachelorprojekt Afleveringsdato: 10. januar 2013 Vejleder: Anne Mette Korsgaard Brødbæk Antal anslag: 83.988 Hold: FH 78 Funktionel ankel instabilitets

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand?

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? Denmark heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? EDS-foreningens årsmøde 21/5 2017 Lektor, Birgit Juul- Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funk3on og Fysioterapi

Læs mere

Ortoser til børn med cerebral parese. Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro

Ortoser til børn med cerebral parese. Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro Ortoser til børn med cerebral parese Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro Odense, 1. september 2009 Eftermiddagens program Hvem er vi!! Ortoser til øvre ekstremiteter og korsetter Ortoser

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

TINA NIELSEN - Z-HEALTH MASTER TRAINER. 6 High pay off s - Outside ankle tilts

TINA NIELSEN - Z-HEALTH MASTER TRAINER. 6 High pay off s - Outside ankle tilts 6 High pay off s - Outside ankle tilts 6 High pay off s - inside ankle tilts 6 High pay off s - middle toe pulls 6 High pay off s - outside toe pulls 6 High pay off s - inside toe pulls 6 high pay off

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Træning virker!! Men hvordan, hvor meget & til hvem?

Træning virker!! Men hvordan, hvor meget & til hvem? Træning virker!! Men hvordan, hvor meget & til hvem? Henning Langberg Professor, Dr.med. Phd, cand. Scient. fysioterapeut CopenRehab Institute for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Effekt

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere