PAH i muslinger fra indre danske farvande,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005"

Transkript

1 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 27 PA i muslinger fra indre danske farvande, iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder

2 [Tom side]

3 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 27 PA i muslinger fra indre danske farvande, iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder Asger B. ansen

4 'DWDEODG Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 6 Titel: PA i muslinger fra indre danske farvande, Undertitel: iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder Forfatter(e): Institution(er), afdeling(er): Udgiver: UL: Asger B. ansen Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi Århus Universitet Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Udgivelsesår: Marts 27 edaktion afsluttet: --27 Faglig kommentering: Pia Lassen, Martin M. Larsen og iels Kroer Finansiel støtte: Bedes citeret: Ingen ekstern finansiering ansen, A.B. 27: PA i muslinger fra indre danske farvande, iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 7 s. faglig rapport fra DMU nr. 6. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Sammenfatning: Emneord: Layout: Illustrationer: Data fra OVA/OVAA overvågningsprogrammerne vedrørende PA indhold i muslinger er kompileret for perioden for 22 stationer i de indre danske farvande. Ud fra disse data er fordeling og niveauer af PA ved de enkelte stationer undersøgt, ligesom den tidslige udvikling af PA indholdet for perioden er beregnet. Desuden er der ud fra beregnede forhold mellem udvalgte PA isomerer foretaget en vurdering af de mulige kilder (petrogene-pyrogene) til PA belastningen af det marine miljø. Endelig er der foretaget en vurdering af den samlede PA eksponering ud fra økotoksikologiske og humantoksikologiske kriterier. kildeallokering, OVA/OVAA, Mann-Kendall test, marin overvågning, muslinger, petrogen, Polycykliske Aromatiske ydrocarboner (PA), pyrogen, PA eksponering, Sen s slope estimat, tidslig udvikling, toksicitet Asger B. ansen Asger B. ansen og Grafisk værksted, DMU oskilde ISB: ISS (elektronisk): 6-48 Sideantal: 7 Internetversion: apporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på DMU's hjemmeside Supplerende oplysninger: En udskrift kan købes hos: Miljøministeriet Frontlinien entemestervej 8 24 København V Tlf.: 72 2

5 ,GKOG )UUG 5VXPp 6XPPDU\,GOGL. Formål 9.2 Miljøfremmede stoffer og metaller i biota. Undersøgelsens omfang 2 DWULDOUPWGU 2. Prøveindsamling Prøveforberedelse 4 2. GC-MS analyser Kvalitetssikring Statistisk databehandling Petrogene vs. pyrogene PAer Estimering af PA eksponering 9 5VXOWDWUGLVXVVL. Åbne kystnære farvande 2.2 Fjorde og lukkede farvande 2 OXVL 5IUFU 7DVLOVU SSGLV SSGLV% 'DPDUVLOM XGUV OVU )DOLUDSSUWUIUD'8

6 )UUG ærværende rapport er udarbejdet af Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi (MIMI), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)/Århus Universitet. MIMI har gennem årene udført hovedparten af de analyser af PA i muslinger under de nationale overvågningsprogrammer for vandmiljøet (i.e. OVA/OVAA). Disse data danner grundlaget for denne rapport. apporten har haft til formål at sammenstille og bearbejde data for PA i muslinger under OVA og den første del af OVAA overvågningsprogrammerne, beskrive niveauerne og uddrage mulige tendenser i belastningen af det marine miljø i de indre danske farvande. De resultater og konklusioner der er kommet ud af dette arbejde vil kunne indgå i kommende revisioner af fremtidige overvågningsprogrammer for det danske marine vandmiljø. 4

7 5VXPp De nationale overvågningsprogrammer for vandmiljøet, OVA-2, og for vandmiljø og natur, OVAA-29, har som et af formålene at opgøre forekomst og koncentration af en række miljøfremmede stoffer og metaller i det danske vandmiljø. ærværende rapport omfatter undersøgelser af indholdet af PA (Polycykliske Aromatiske ydrocarboner) i muslinger (primært blåmuslinger, \WLOXVGXOLV) indsamlet og analyseret i forbindelse med de nationale overvågningsprogrammer i perioden med det formål at undersøge den tidslige udvikling af PA indholdet. Mere specifikt har undersøgelsen omfattet en kompilering af eksisterende analysedata fra 22 stationer fra ni geografisk adskilte områder. Områderne er delt op i stationer fra åbne marine områder og fjorde ( lukkede områder). Fra hver station er der foretaget en omregning af målte koncentrationer af 27 enkelt PAer og isomer grupper på basis af vådvægt til tørvægtsbasis, da dette giver et mere repræsentativt billede af organismens reelle belastning. Desuden er der for hver station og for hvert år udregnet en geometrisk middelværdi baseret på op til tre individuelle prøver. De målte og omregnede koncentrationer er summeret for fem grupper af PAer på baggrund af antallet af aromatiske ringe (2-6) og præsenteret grafisk på årsbasis. Dette giver et umiddelbart indtryk af fordeling af PAer i muslinger fra den enkelte station og en overskuelig sammenligning mellem forskellige stationer fra samme og forskellige geografiske områder. Efterfølgende er de omregnede koncentrationer summeret for tre forskellige grupper af PAer, alkylerede 2- rings-paer (PA-petro), usubstituerede 4-6 rings-paer (PA-pyro) og perylen (PA-bio). Summen af disse PA-grupper er dernæst log-transformerede og underkastet en non-parametrisk Mann-Kendall test for at vurdere signifikansen af en eventuel tidslig udvikling. Tilsvarende er hældningen kvantificeret vha. en non-parametrisk SE s slope estimat. Desuden er der foretaget en vurdering af mulige kilder til miljøbelastningen med PAer i det marine miljø og for muslinger ud fra en række beregnede forhold mellem udvalgte PA isomerer. Undersøgelsen af de kompilerede PA data har vist, at indholdet i muslinger generelt ligger ret jævnt med niveauer mellem 5-9 µg/kg ts, og at der ikke er observeret større forskelle mellem muslinger fra stationer ved kystnære åbne områder og fra stationer i mere lukkede farvande som fjorde. Indholdet er i alle tilfælde domineret af de lavere PAer med 2 til 4 ringe inklusiv deres alkylerede isomerer. Enkelte stationer adskiller sig med niveauer noget over gennemsnittet (> µg/kg ts), bl.a. ansodde ved Fanø, Egholm Flak i Storebælt, Søvang/Amager i Øresund og oskilde Bredning i oskilde Fjord. Undersøgelsen af den tidslige udvikling for hele perioden afslører, at der stort set ved alle stationer er tale om svagt faldende tendenser for PAer af såvel overvejende petrogen som overvejende pyrogen karakter. Ved 5

8 stort set alle stationer observeres ligeledes en faldende tendens for perylen (PA-bio). For næsten alle observerede tendenser gælder imidlertid, at den ikke er signifikant ( >,), hvilket betyder, at de observerede tendenser må tages med forbehold. Vurderingen af de mulige kilder til den observerede PA belastning af det marine miljø har taget udgangspunkt i en skelnen mellem PAer af petrogen eller pyrogen oprindelse gennem bestemmelsen af en række isomer forhold. Det billede der har tegnet sig, peger generelt i retning af overvejende pyrogene kilder. Med hensyn til eksponeringen af det marine miljø med PAer er der foretaget en vurdering ud fra OSPAs økotoksikologiske kriterier (ecotoxicological assessment criteria), og det viser, at der for en række stationer har været svage overskridelser af de laveste kriterier for anthracen. vad angår risikoen for human eksponering gennem indtagelse af muslinger fra de forurenede områder, er der foretaget en estimering af den samlede belastning udtrykt som summen af benzo(a)pyren toksicitets ækvivalenter. Disse estimater viser, at indholdet i muslinger fra flere af de undersøgte stationer i enkelte tilfælde overskrider den fastsatte grænseværdi på 5 µg BaPyr-TE/kg ts (i.e. µg BaPyr/kg vådvægt) med en faktor 2 til, men at der generelt er en faldende tendens. I 24/25 er toksiciteten af PA indholdet i muslinger under grænseværdien for alle stationer uanset om opgørelsen baseres på indholdet af benzo(a)pyren (BaPyr) alene eller på det samlede indhold af benzo(a)pyren toksicitetsækvivalenter (BaPyr-TE). 6

9 6XPPDU\ One of the scopes of the national monitoring programmes for the aquatic environment, OVA-2, and for the aquatic environment and nature, OVAA-29, is to monitor and report the distribution and concentration of xenobiotics in the aquatic environment in Denmark. The present report details studies of the content of a series of PAs (Polycyclic Aromatic ydrocarbons) in mussels (primarily blue mussels, \WLOXVGXOLV) collected and analysed as part of these monitoring programs during in order to assess the temporal trend. More specifically, the study included a compilation of existing data from 22 sampling stations covering nine geographically separate marine areas in Denmark. The marine areas were divided into open sea coastal areas and more isolated areas like fiords and enclosed bays. From each station measured concentrations (based on wet weight) were first converted to a dry weight basis as this more representative of the true PA burden of the mussels. Furthermore, geometric means of up to three individual samples from each station per year were calculated. The dry weight converted concentrations were summed into five groups corresponding to the number of aromatic rings (i.e. 2 to 6) of the PAs and plotted graphically as bar charts on a yearly basis. From these plots, the distribution and levels of each PA group in mussels at each station can be easily assessed as can comparisons between stations from the same or different areas. The next step included a summation of the dry weight converted concentrations into three different PA groups covering alkylated 2- ringed- PAs (PA-petro), un-substituted 4-6 ringed-pa (PA-pyro) and perylene (PA-bio). These summed concentrations were then log-transformed and tested by a non-parametric Mann-Kendal test to assess the significance of possible temporal trends. Similarly, slopes of observed trends were assessed by a non-parametric Sens s slope estimates. Eventually, possible sources of the observed PA burden on the marine environment and on the mussels specifically were discussed on basis of a number of calculated PA isomer ratios. The study of the compiled PAD data has revealed that the concentrations in mussels generally are quite similar with levels ranging from 5 to 9 µg/kg dw (dry weight). There were no obvious differences between PA concentrations in mussels from coastal stations at open sea and from stations at more enclosed areas like fiords and bays. At all stations the PA content was dominated by smaller PAs (2-4 rings) including their alkylated derivatives. The study of temporal trends showed slight declines at almost all stations for both petrogenic and pyrogenic PAs. owever, for most stations the observed trends were not significant ( >.) and must therefore be interpreted with great care. 7

10 The allocation of observed PA burden of the marine environment to possible sources focused on PAs of petrogenic and pyrogenic origin by employing specific isomer ratios. Generally, this showed that the measured PAs were of pyrogenic origin. The level of exposure of the marine environment with PAs has been assessed using the OSPA ecotoxicological assessment criteria (EAC). This shows that several stations exceeded the lower EAC level slightly for anthracene. egarding the human exposure to PAs by consumption of mussels from the exposed areas estimates of the total exposure expressed as the sum of benzo(a)pyrene toxic equivalents have been calculated. These estimates show that mussels from several stations in a few cases exceeded the acceptance criteria of 5 µg BaPyr-TE/kg dw (i.e. µg BaPyr/kg ww) with a factor of up 2 to, but that there is decreasing trend. In no cases were the acceptance criteria for the toxicity of PA in mussels exceeded in 24/25 irrespective of whether the estimates were based on the total of benzo(a)pyrene toxicity equivalents (BaPyr- TE) or on benzo(a)pyrene (BaPyr) alone. 8

11 ,GOGL Overvågningen af det marine miljø er først sket i større målestok inden for de seneste 2 år. Overvågningen af tilstanden i dele af de åbne farvande og enkelte kystområder startede i midten af 7 erne. I løbet af 8 erne blev den geografiske udstrækning udvidet for såvel de åbne farvande som for kystområderne ved etableringen af Vandmiljøplanens første overvågningsprogram i 988. Overvågningen af det marine miljø var begrundet i en række miljøproblemer som iltsvind, algeopblomstringer, tilbagegang i bundvegetation og kystnære fiskebestande, hvilket man blev opmærksom på midt i 7 erne og som forsknings- og overvågningsprojekter siden 8 erne har bekræftet. Vandmiljøplanens overvågningsprogram fra blev først afløst af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet, OVA-2 (999-2), og siden af OVAA-29 til overvågning af vandmiljø og natur. I forbindelse med OVA-2 og siden OVAA i har DMU årligt udgivet en faglig rapport som opsummerer tilstand og udvikling af miljøkvaliteten for marine områder i Danmark. Det drejer sig bl.a. om følgende faglige rapporter fra DMU: F 29 (Markager et al., 999), F (ansen et al., 2), F 75 (enriksen et al., 2), F 49 (Ærtebjerg et al., 22), F 467 (asmussen et al., 2), F 5 (Ærtebjerg et al., 24) og F 55 (Ærtebjerg et al., 25). Ligeledes har de forskellige amter udgivet en række rapporter som mere detaljeret beskriver miljøtilstanden for deres egne marine områder. )UPnO Forpligtelserne til overvågningen af de marine områder er fastlagt i Vandmiljøplanen, en række EU-direktiver og øvrige internationale aftaler som Oslo- og Pariskonventionen (OSPA) og elsingforskonventionen (ELCOM). Overvågningen skal belyse de fysiske, kemiske og biologiske forhold i de danske havområder med hovedvægten på de indre danske farvande. For OVA-2 er formålet med den marine overvågning således: v at følge udviklingen i de fysiske forhold (bl.a. hydrografi og iltsvind) v at følge udviklingen i forekomst og koncentration af næringsstoffer i vandfase og sediment v at følge udviklingen i de biologiske forhold v at opgøre vand og næringsstoftransport i de danske farvande v DWS UIUPVWFWUDWLLYDGIDVVGLPWELWD DIPLOM IUPPGVWIIUWXPWDOOU v at vurdere de biologiske effekter af udvalgte miljøfremmede stoffer og tungmetaller Baggrunden for nærværende rapport har været at indsamle og afrapportere data for OVA-2 vedrørende indholdet af PA (Polycykliske Aromatiske ydrocarboner; se bl.a. Karlson, 26) i muslinger samt at undersøge den tidslige udvikling for perioden Desuden er der 9

12 for de fleste stationer også medtaget data for muslinger indsamlet i 24 og 25 under OVAA programmet for at styrke datagrundlaget. LOM IUPPGVWIIUPWDOOULELWD Miljøfremmede stoffer indgik oprindeligt ikke i Vandmiljøplanens overvågningsprogram. I konsekvens af Danmarks internationale forpligtelser er der imidlertid blevet undersøgt biota på fire stationer i de åbne farvande siden 979, samt udført to baggrundsundersøgelser i 985 og 99, hvor koncentrationen af tungmetaller og udvalgte organiske forbindelser blev målt. I de kystnære områder har flere amter gennemført undersøgelser af miljøfremmede stoffer og tungmetaller, men der har ikke tidligere (dvs. før OVA-2) været gennemført en systematisk landsdækkende overvågning. Kortlægningen af geografisk udbredelse eller tidslige tendenser af forekomsten af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i det marine miljø baseres sædvanligvis på målinger af koncentrationen i biota (f.eks. fisk eller muslinger) eller i sediment. erved opnås viden om påvirkningen af vandmiljøet over en længere periode. En tilsvarende enkelt måling af koncentrationen i vandfasen giver derimod alene et øjebliksbillede af koncentrationen. Dette skyldes bl.a., at en del organismer akkumulerer miljøfremmede stoffer til koncentrationer der er betydeligt højere end de som findes i vandfasen (bioakkumulering). Denne bioakkumulation er nettoresultatet af optag og udskillelse (se Figur.). Da bioakkumulationen er en forholdsvis langsom proces (uger-måneder-år), afspejler koncentrationen i organismen den biotilgængelige koncentration i det omgivende vandmiljø over en længere periode. Organismen fungerer herved som en integrerende prøveopsamler (Pedersen et al., 24). Fødekæde Kødædere (øverst) Sæl, haj, ørn, lom Udskillelse (filtreret havvand) Gæller Zooplankton Optagelse (ufiltreret Alger havvand) Forureningsstoffer Kødædere (nederst) Krabbe, hummer, makrel Planteædere Blåmusling, snegl, musling Biomasse (grønne planter) alger, tang - ålegræs Vand og sediment Stigende akkumulering Koncentration af forureningsstoffer )LXU Skitse over muslingers optag- og udskillelsesmekanisme og bioakkumulering igennem den marine fødekæde (Gulfwatch, Under OVA/OVAA er der primært indsamlet blåmuslinger (\WL OXVGXOLV) og i enkelte tilfælde sandmuslinger (\DDUDULD. Muslinger har ikke et effektivt enzymsystem til nedbrydning af miljøfremmede stoffer, og akkumulerer derfor mange miljøfremmede stoffer; de er derfor velegnede som indikator organismer i moniteringsundersøgelser af miljøbelastningen med forskellige miljøfremmede stoffer. Blåmuslingen kan blive op til ca. cm lang, og da den samler sig i banker og klynger på havbunden, sten og pæle i iltrigt vand omkring tidevandszonen er

13 den relativt let at indsamle. Da muslingen samtidig indgår som føde for andre dyr højere oppe i fødekæden, er den ligeledes et godt udgangspunkt for at studere bioakkumuleringen af miljøfremmede stoffer. 7VLOLVYXUGULUDIVSUL OSPA (997) har opstillet en række kriterier (EAC, ecotoxicological assessment criteria) for at vurdere langtidseffekter af miljøfremmede stoffer på organismer i det marine miljø. For de fleste af disse kriterier gælder, at de er provisoriske og stadig under vurdering. For PA i muslinger har OSPA opstillet de grænser, som er vist i Tabel.. Under den laveste grænse menes der ikke at være en tydelig effekt, mens der over den øverste grænse menes at være en effekt; mellem de to grænser kan der være en mulig effekt af det miljøfremmede stof. 7DEO OSPAs provisoriske EAC værdier for PA i muslinger (µg/kg ts). /DYVW(& MVW(& aphthalen Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)pyren DEO PA toksicitets ækvivalens faktorer (TEF) 86( )' &( LVEW /D*\ aphthalen Methylnaphthalen Acenaphthene Acenaphthylen Fluoren Phenanthrene Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b/k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(2cd)pyren Benzo(ghi)perylen Dibenzo(ah)anthracen ,,,/,,, --, ,2,,4,,/,7,,25,, ,,,/,,, --,,,,,,,,,,,,,/,,,,, US Environmental Protection Agency (99); 2 US Food and Drug Administration (Bolger et al., 996); California Environmental Protection Agency (25); 4 isbeth & LaGoy (992). I 25 fik Danmark på baggrund af et EU-direktiv en lovgivning som fastsætter grænseværdier for PA indholdet i fødevarer; for muslinger er denne grænseværdi angivet som µg benzo(a)pyren (BaPyr) pr. kg vådvægt (Den Europæiske Unions Tidende, 25); omregnet til tørvægt (ca. 2 %) svarer dette til omkring 5 µg BaPyr/kg tørvægt. For en række PAer findes der omregningsfaktorer (TEF, toxic equivalency factor) som vist i Tabel.2 til beregning af deres BaPyr toksicitets ækvivalenter

14 (BaPyr-TE). Ud fra disse omregningsfaktorer kan der udregnes en samlet toksi-citet udtrykt som µg BaPyr-TE pr. kg tørvægt (ts). En beskrivelse af risikovurderingen vedrørende eksponering fra fisk, muslinger m.m. forurenet med PAer er bl.a. beskrevet af Yender et al. (22) og Binderup et al. (24). Det diskuteres dog i øjeblikket, hvorvidt en samlet toksicitetsvurdering af PAer bedst beskrives ved BaPyr-TE ved hjælp af TEF eller ved BaPyr alene; se bl.a. EU Scientific Committee on Food (22) og US Department of Ecology (26). Da det fortsat er under diskussion på hvilken måde man bedst kan angive toksiciteten af en blanding af PAer, er det i denne rapport valgt at vurdere toksiciteten af det samlede PA indhold i muslinger på estimater baseret på anvendelse af TEF-værdier som angivet i Tabel.2. 7LOVYDUGXGUV OVU En række udenlandske undersøgelser har gennem de seneste år også anvendt muslinger som indikator organismer til at bestemmelse af vandmiljøets belastning med miljøfremmede stoffer og deres rumlige og tidslige spredning. Mest kendt er måske undersøgelserne efter oliespildet fra det forliste tankskib Exxon Valdez i Prince Williams Sound, Alaska, i 989 (se bl.a. Paine et al., 2; ), men også i San Francisco bugten er der udført moniteringsmålinger gennem adskillige år (se bl.a. Oros og oss, 25). Tilsvarende er der moniteret vha. muslinger i forbindelse med Gulfwatch i Maine bugten (se bl.a. Chase et al., 2; ones et al., 2). Også i forbindelse med forliset af tankskibet Erika ud for den spanske kyst i 999 og det efterfølgende oliespild blev der iværksat et stort moniteringsprogram for at følge udviklingen (se bl.a. Tronczynski et al., 24). Også herhjemme har muslinger udgjort et væsentligt element i monitering af vandmiljøet i Grønsund efter Baltic Carrier oliespildet i 2 (Pécseli et al., 22). )LXUA) Blåmusling (\WLOXVGXOLV; )W-V/DUV'8) og B) sandmusling (\DDUDULD; )W-DE6WUDG'8), der begge er anvendt som indikator organismer i moniteringsprogrammerne. 8GUV OVVPID Denne undersøgelse omfatter som nævnt data fra OVA-2 og O- VAA-29 i perioden , i det omfang data har været tilgængelige. Imidlertid er kun de stationer, hvor der har været (over-vejende) sammenhængende data, medtaget i undersøgelsen. Ud af et stort antal OVA/OVAA stationer indgår der i denne undersøgelse data fra 22 stationer. I omstående figur er vist placeringen af de anvendte stationer. Det er bestræbt at medtage stationer fra både åbne farvande (hav) med betydelig vandudskiftning og mere lukkede farvande (fjord/bugt) med betydelig reduceret vandudskiftning, ligesom der er medtaget stationer fra forskellige geografiske områder. For de åbne farvande indgår således 2

15 stationer fra følgende områder: Vadehavet (5), Århus Bugt (5), sydlige Lillebælt (2), Storebælt () og Øresund (4), mens følgende fjorde indgår i undersøgelsen: Limfjorden (), ingkøbing Fjord (), Odense Fjord () og oskilde Fjord (2). For stort set alle årene har DMU foretaget PA analyserne, hvilket medfører en styrkelse af datamaterialet, idet der er anvendt samme analysemetode gennem alle årene. Kun i 2 har visse Amter/Kommuner anvendt andre kommercielle laboratorier til at analysere prøverne. Disse data er imidlertid ikke medtaget, da analyserne ikke i alle tilfælde omfatter det samme antal komponenter, som DMU generelt har analyseret. OVA/OVAA stationer Muslingestationer )LXU Placeringen af de OVA/OVAA stationer (blå prikker), som indgår i denne undersøgelse; orange prikker viser øvrige OVA muslinge stationer.

16 DWULDOUPWGU U YLGVDPOL Indsamlingen af muslinger fra stationer i de forskellige geografiske områder er foretaget af miljømyndighederne i amterne og kommunerne samt af DMU. De indsamlede muslinger er enten sendt levende eller nedfrosset til analyse ved DMU. Prøveindsamlingen er i hele perioden foregået om efteråret, hvor muslinger skønnes at have restitueret sig efter gydningen om foråret. Fra hver station er der typisk indsamlet tre prøver hvert år (i 24 og 25 en til tre prøver). U YIUEUGOV På analyselaboratoriet er de levende muslinger først usandet (depureret), hvorefter bløddelene er dissekeret ud, inddelt i forskellige puljer efter skallængde og homogeniseret. Derefter er fortrinsvist anvendt muslinger i størrelsen -4 mm (i praksis ofte -5 mm), men på visse lokaliteter, hvor de små muslinger er taget af rovdyr, er der inddelt andre størrelsesfraktioner, typisk < 6 mm, 6-7 mm og 7-8 mm. Skallerne fra respektive puljer er lufttørret og længde og vægt udmålt for hver skal til bestemmelse af gennemsnit og standardafvigelse. Kødvægten af hver musling er registreret, og fra homogenatet er udtaget delprøver til tørstofbestemmelse og kemiske analyser. *&6DDO\VU Data anvendt i denne rapport stammer alle fra analyser udført hos DMU, men der vil ikke her blive givet detaljerede oplysninger om de anvendte metoder. Generelt kan dog siges, at de udtagne delprøver af homogeniseret muslingevæv først er tilsat interne standarder (isotopmærkede), hvorefter prøven er ekstraheret ved Soxhlet ekstraktion. Ekstraktet er efterfølgende oprenset; dels for at fjerne fedt, som kan forstyrre analysen og dels for at isolere aromat fraktionen, hvor PAerne er indeholdt. erefter er ekstraktet blevet analyseret ved GC/MS i SIM (single ion monitoring) mode, som specifikt kan detektere de ønskede PAer. Den efterfølgende kvantificering er foretaget ud fra de tilsatte interne standarder. I denne undersøgelse er medtaget 26 forskellige PAer (enkeltstoffer eller isomergrupper), der omfatter såvel usubstituerede forbindelser som alkylerede PAer. Listen dækker både lavmolekylære PAer bestående af 2- ringe, inklusive alkylnaphthalener, alkyldibenzothiophener og alkylphenanthrener, dvs. PAer substitueret med fra en til tre alkylgrupper, som alle primært menes at stamme fra petrogene kilder (i.e. oliespild) og højmolekylære PAer med 4-6 ringe; disse tungere PAer uden alkylgrupper menes primært at stamme fra pyrogene kilder, dvs. fra afbrænding af olie, biomasse og kul (se bl.a. Karlson, 26). Tabel 2. viser de PAer, som er medtaget i denne undersøgelse. 4

17 I den efterfølgende behandling af data er der foretaget en gruppering af PAerne efter størrelse (i.e. antal ringe), dvs. summen af 2- ringede PA- er, -ringede PAer osv. Til analyse af den tidslige udvikling er det valgt at inddele PAerne i tre grupper, idet disse tre grupper såvel kilde- som nedbrydningsmæssigt formodes at adskille sig. De tre grupper omfatter petrogene (alkylerede 2- rings-paer), pyrogene (usubstituerede PAer som US EPA 6) og biogene PAer: v PA-petro: {CC2CCDCPC2PCP} v PA-pyro: [AyAeDPAFluPyrBaFBaACBFlu BePyrBaPyrIPyrBPer DBA] v PA-bio: Per (perylen) Ud fra en anden gruppering af PAerne kan også beregnes et såkaldt pyrogen-index (PI) (Wang et al., 999), der kan give et mål for forholdet mellem PAer af petrogen (olie) og pyrogen (afbrænding) oprindelse, PI = (usubstituerede -6 rings-paer)/ (alkylerede 2-4 rings -PAer). 7DEO Liste over analyserede PAer i muslinger under OVA/OVAA overvågningsprogrammerne DY= EUXWWIUPO UL )UUW UL DY= EUXWWIUPO UL )UUW UL aphthalen (28), C8 C-alkylnaphthalener (42), C C2-alkylnaphthalener 2 (56), C22 C-alkylnaphthalener 2 (7), C4 Acenaphthen (54), C2 Acenaphthylen (52), C28 Fluoren (66), C Dibenzothiophen (8), C28S C-alkyldibenzothiophener (98), CS Phenanthren (78), C4 C-alkylphenanthrener (92), C52 C2-alkylphenanthrener 2 (26), C64 C-alkylphenanthrener 2 (22), C76 Anthracen (78), C4 (2) C (2) C2 (2) C (2) Ae () Ay () F () D () CD () P () CP () C2P () CP () A () Fluoranthen (22), C6 Pyren (22), C6 Benzo(a)fluoren (26), C72 Benzo(a)anthracen (228), C82 Chrysen (228), C82 Benzo(bjk)fluoranthen 4 (252), C22 Benzo(e)pyren (252), C22 Benzo(a)pyren (252), C22 Perylen (252), C22 Indeno(2cd)pyren (276), C222 Benzo(ghi)perylen (276), C222 Dibenzo(ah)anthracen (278), C224 Flu (4) Pyr (4) BaF (4) BaA (4) C (4) BFlu (5) BePyr (5) BaPyr (5) Per (5) IPyr (5) BPer (6) DBA (6) M/Z, masse-ladningsforholdet for ionfragmentet analyseret ved GC/MS; her er der anvendt molekylar ionen (M), og M/Z værdierne svarer således også til stoffets molekylvægt. 2 Disse grupper, C2, C, C2P og CP inkluderer et større antal isomer forbindelser med en til tre alkylgrupper (fx methyl- og ethyl-). Inkluderer muligvis også stoffet Triphenylen. 4 Inkluderer tre isomer forbindelser, Benzo(b, j og k)fluoranthen som ikke adskilles kromatografisk. Til sammenligning af niveauerne mellem de enkelte stationer er PAerne inddelt i fem grupper efter antal aromatiske ringe: PA(2), 2-rings- PAer; PA(), -rings-paer; PA(4), 4-rings-PAer; PA(5), 5- rings-paer og PA(6), 6-rings-PAer. 5

18 YDOLWWVVLUL Ud over den kvalitetssikring, der er foregået på analyselaboratoriet forud for aflevering af data til de pågældende rekvirenter (amter og kommuner), har DMU også i forbindelse med overførslen til MADS af de modtagne analysedata fra rekvirenter foretaget en yderligere kontrol for at sikre, at analysedata, station og årstal indgik i rette sammenhæng. 6WDWLVWLVGDWDEKDGOL 7 UVWILGKOG De årlige data for de enkelte stationer er i de fleste tilfælde baseret på gennemsnitsværdier af dobbeltbestemmelser af PA ved GC/MS. Samtlige data er oprindeligt i koncentration pr. kg. vådvægt, men i de fleste tilfælde er der også foretaget bestemmelse af tørstofindholdet i de analyserede muslinger. Også her gælder, at tørstofindholdet, er en gennemsnitlig værdi for den aktuelle muslingepopulation på de enkelte stationer for hvert år. I de tilfælde, hvor der ikke har været oplyst tørstofindhold, er der angivet et geometrisk gennemsnit af de øvrige oplyste tørstofindhold for den pågældende station gennem hele perioden. Da tørstofindholdet anses for at være en bedre normeringsfaktor end vådvægten, er værdierne i denne rapport omregnet til µg/kg tørvægt (ts). Tørstofindholdet er typisk bestemt ved, at bløddelene fra muslinger er frysetørret til konstant vægt, hvorefter tørstofindholdet er angivet som den procentuelle andel af tørt væv i forhold til de væskeholdige bløddele. *PWULVPLGGO esultaterne fra de (typisk) tre prøver fra hver station er midlet som en geometrisk middelværdi for den enkelte station. Den geometriske middelværdi adskiller sig fra det aritmetiske ved at det i højere grad tager højde for fordelinger som ikke normalfordelte, men kan indeholde værdier, der skiller sig ud ( outliers ). Det geometriske gennemsnit udregnes efter flg. formel i tilfælde af n observationer: [ = [ [... [ 2 GLDY UGLU I forbindelse med undersøgelser af tidslige udviklinger anvendes også ofte median-værdier, som i lighed med de geometriske middelværdier vurderes at give et godt datagrundlag til vurdering af en udvikling over tid. MADS: ational database for miljøfremmede stoffer (http://www.dmu.dk/vand/avmilj%c%b8/mads/) 6

19 7UGDDO\VU Til at vurdere en eventuel tidslig udvikling for PA data fra de undersøgte stationer er anvendt en såkaldt Mann-Kendall test, hvor trendens hældning efterfølgende estimeres vha. Sen s metode. Begge test er nonparametriske. Testen er udført på log (ln)-transformerede geometriske middelværdier. D GDOOWVW Mann-Kendall testen anvendes i tilfælde, hvor data x i i en tidsserie formodes at kunne beskrives ved flg. model: x i = f(t i) i, hvor f(t) er en monoton stigende eller faldende funktion af tiden t, og altså ikke sæsonafhængig eller på anden måde cyklisk varierende, og hvor residualet antages at have en fordeling med middelværdien. Variansen antages derfor også at være konstant over tid. I denne undersøgelse, hvor data hidrører fra muslinger indsamlet i samme periode hvert år, og hvor der ikke skønnes at være regelmæssige fluktuationer i datagrundlaget, anses betingelserne for at anvende Mann- Kendall testen derfor at være opfyldte. I undersøgelsen testes -hypotesen (ingen trend), dvs. om observationerne x i er tilfældigt fordelt over perioden, mod -hypotesen for jævnt faldende eller stigende monoton trend. For datasæt med færre end observationer anvendes den såkaldte S-statistik (Gilbert, 987) efter flg. formel: = M= ( ) 6 = sgn [ M [, hvor x j og x k er de årlige værdier i årene j og k, for j > k, henholdsvis, og hvor hvis (x j x k) > sgn(x j x k) = hvis (x j x k) = - hvis (x j x k) < vis antallet af observationer er mindre end 9, sammenlignes den absolutte værdi af S direkte med teoretiske fordeling af S udledt af Mann og Kendall (Gilbert, 987). Positive værdier af S betyder en stigende trend, mens negative værdier tilsvarende betydende en faldende trend. 6 VPWG Sen s metode er anvendt til at estimere hældningen af den observerede trend. Det er en non-parametrisk metode, som forudsætter at trenden er lineær. Dette kan beskrives ved en ligning af te grad: f(t) = * t B, hvor er hældningen og B er den estimerede værdi ved periodens start. 7

20 Estimatet på hældningen findes ved at beregne hældningerne for alle data par: 4 L [ M [ = for alle j > k. M vis der er n x j værdier i datasættet, fås = n*(n-)/2 estimater for hældningen af i, og Sen s estimat af hældningen findes som medianen af disse værdier af i. Til beregning af såvel trenden ved Mann-Kendall testen som hældningen ved Sen s metode er anvendt en Excel makro, MAKESES., udviklet af det Finske Meteorologiske Institut, elsingfors (Salmi et al., 22). Makroen giver også mulighed for at udregne signifikans niveauet for den testede trend; der anvendes fire signifikans niveauer B, f.eks.: ** B =, (99 %) * B =,5 (95 %) B =, (9 %) (< 9 %) For hældningen kan der med den anvendte metode ikke angives et konfidensinterval for datasæt med færre end observationer. WUYVS\UU Adskillige undersøgelser har påvist, at specifikke forhold mellem forskellige PAer kan anvendes til en differentiering mellem PAer stammende fra petrogene og pyrogene kilder (se bl.a. Oros og oss, 24). Oros & oss (24) har bl.a. anvendt forholdet til at vurdere og allokere kilder til PA forurening i sediment og muslinger. Baggrunden for at foretage en sådan kildeallokering er, at petrogene PAer er karakteriseret ved et forholdsvis lavt antal aromatiske ringe, typisk 2 til 4, og som samtidig er substitueret med methylgrupper eller længere alkylkæder. I modsætning hertil er pyrogene PAer karakteriseret ved en større grad af kondensation, dvs. et større antal ringe typisk 4 til 6 eller højere, og uden substituerede alkylkæder. Årsagen til denne forskel skal findes i de forskellige dannelsesmekanismer for de to grupper af PAer. Petrogene PAer er dannet ud fra biologisk materiale under geokemiske betingelser (catagenese) ved forholdsvis milde temperaturer (ca. 5 C), mens pyrogene PAer er resultatet af ufuldstændige forbrændings- og andre højtemperaturprocesser (> 45 C), hvilket bevirker, at de oprindelige molekyler cracker og rekondenserer, ligesom alkylkæder klippes af. De forhold som typisk anvendes til at skelne mellem petrogene og pyrogene PAer fremgår af Tabel 2.2. ene petrogene kilder er lette råolier og lette fuelolier, mens pyrogene kilder kan være diverse restprodukter fra ufuldstændige forbrændinger (biomasse, kul, affald), mens også tunge fuelolier og destillationsrester, som har været udsat for høje temperaturer og cracknings-processer, giver ophav til pyrogene PAer. 8

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 743. Danmarks Miljøundersøgelser

Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Faglig rapport fra DMU nr. 743. Danmarks Miljøundersøgelser Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande Faglig rapport fra DMU nr. 743 AU 2009 Danmarks Miljøundersøgelser AARHUS UNIVERSITET [Tom side] Dioxin og biologisk effektmonitering

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 2013 AU

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed?

PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed? PBDE - en gruppe af bromerede flammehæmmere En risiko for miljø og sundhed? AFD. FOR MILJØSTUDIER AARHUS UNIVERSITET Finlandsgade 12-14 8200 Århus N environmentalstudies@au.dk www.environmentalstudies.au.dk

Læs mere

LOKAL KVÆLSTOFDEPOSITION OG KVÆLSTOFINDHOLD I LAV DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 732 AARHUS UNIVERSITET

LOKAL KVÆLSTOFDEPOSITION OG KVÆLSTOFINDHOLD I LAV DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 732 AARHUS UNIVERSITET LOKAL KVÆLSTOFDEPOSITION OG KVÆLSTOFINDHOLD I LAV Faglig rapport fra DMU nr. 732 AU 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LOKAL KVÆLSTOFDEPOSITION OG KVÆLSTOFINDHOLD I LAV Faglig

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 2 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale.

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Baggrund. Som medlem af det internationale overvågnings program, AMAP, Human Health Programmet, har CAM i perioden 1994-2006 foretaget

Læs mere

Udviklingen i PISA for de tre skandinaviske lande

Udviklingen i PISA for de tre skandinaviske lande Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 247-258 Debat og kommentarer Udviklingen i PISA for de tre skandinaviske lande Hans Bay Mail: hansbaydk@gmail.com Indledning PISA står for Programme International

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere