eflex :: Fleksibelt elforbrug En kvalita*v undersøgelse af, hvordan deltagerne i projekt eflex oplever hverdagen med energifleksibilitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eflex :: Fleksibelt elforbrug En kvalita*v undersøgelse af, hvordan deltagerne i projekt eflex oplever hverdagen med energifleksibilitet."

Transkript

1 eflex :: Fleksibelt elforbrug En kvalita*v undersøgelse af, hvordan deltagerne i projekt eflex oplever hverdagen med energifleksibilitet. Udført af antropologerne.com for DONG Energy

2 OM RAPPORTEN, PROJEKT EFLEX, MARTS 2012 UDARBEJDET AF antropolog Nadia Bech Koppel, chefantropolog Rikke Ulk, antropolog, projektleder Trine Demant og designer Pi Ammentorp fra antropologerne.com for DONG Energy Eldistribu*on A/S Baseret på arbejde af eflex analyseteam, der udover holdet fra antropologerne.com har bestået af: Louise Buch, Ph.d. hos DONG Energy, Sophie Nyborg, Ph.d. på DTU og Louise T. Jensen, speciale studerende på ITU. TAK TIL Alle deltagere i eflex projektet og deres familier for at lukke deres hjem op for analyseteamet og bidrage med deres tanker, erfaringer og forsøg med energifleksibel praksis. FOR MERE INFORMATION: DONG Energy Distribu*on, afd. Netstrategi :: distribu*on.dk :: antropologerne.com :: :: Alle deltagerere benævnes med alias navne i rapporten, ligesom deres alder er justeret let. Billeder og citater må ikke bruges af tredjepart i anden sammenhæng ej heller i kommercielle henseender uden forhåndsgodkendelse fra antropologerne.com 2

3 Projekt eflex kort fortalt Projekt eflex er et tværfagligt innova*onsprojekt, der undersøger og afprøver, hvordan man i et samarbejde mellem elselskab og forbrugere kan udnywe distribu*onsnewets kapacitet smartest muligt. I frem*den forventes et s*gende elforbrug med flere varmepumper og elbiler at overbelaste distribu*onsnewet på bestemte *dspunkter af døgnet særligt ved axen*d. I projektet testes derfor poten*alet for energifleksibilitet en forskydning af elforbruget *l om nawen gennem nye former for kommunika*on, rela*on, prisstrukturer og Home Automa*on i hjemmet. 119 test deltagere og deres familier har hax Home Automa*on udstyr installeret som en del af projekt eflex i mellem ½ 1 år. antropologerne.com har, som konsulenter for DONG Energy, undersøgt deres hverdag med udstyret, forhold *l el og indsamlet og analyseret viden om den villighed *l fleksibilitet, som teknikerne exerspørger. Vi har lært, at de fleste menneskers forhold *l strøm kan koges ned *l tallene på elregningen. Sam*dig er el en nødvendighed for det moderne liv, vi lever, og *lstede i mange af de *ng, vi gør. I projektet har vi iden*ficeret 5 brugerprofiler, der viser forskellige måder at leve med el, at bruge Home Automa*onudstyr og at lade sig mo*vere *l energifleksibilitet. Vi har også lært, at deltagerne i projekt eflex oplever energifleksibilitet som sund fornu>, når det handler om at bruge el smartere, mere effek*vt og mere klimamæssigt korrekt. Vi ser, at denne følelse af sund fornux kan understøwes af nye rela*oner mellem elselskab og forbruger, af variable elpriser og af Home Automa*on udstyr. DeWe skaber alt sammen en ny synlighed og bevidsthed om strøm og gør det muligt at rykke dele af elforbruget *l om nawen uden store konsekvenser for familiens daglige liv. 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduk*on eflex deltagerne Hverdagen med el og GWR udstyret Brugerprofiler Kommunika*on og rela*on Mo*va*on for fleksibilitet Konklusion og anbefalinger PERSPEKTIVERENDE INDSPARK I farverige bokse som denne vil vi introducere forskellige nye perspek*ver på den analyse, der præsenteres i afsniwet. RAPPORTENS ANVENDELSE Resultaterne i denne rapport er et værktøj *l brug i udvikling af frem*dens energiløsninger. Vi håber, at både stat, monopol, leverandører, distributører, producenter, teore*kere, prak*kere, lokale brugerfællesskaber, sammenslutninger og individuelle brugere vil lære af og arbejde videre med de nye løsninger og veje, denne rapport anviser. 4

5 Introduk*on 1

6 KAPITEL 1 :: INTRODUKTION Baggrund og formål PROBLEMSTILLING Danmark skal være uakængig af fossile brændstoffer i 2050, har regeringen officielt proklameret. Vi skal gradvist overgå *l bæredyg*ge energikilder og i Danmark betyder det primært energi fra vind. Imidler*d forholder det sig i dag sådan, at vindenergi ikke kan lagres og derfor må bruges af danskerne, når vinden blæser eller den må sælges *l udlandet. For at udnywe vindenergien bedst muligt, forsøges med *ltag på det danske marked såsom indførsel af elbiler og eldrevne varmepumper. Disse *ltage vil resultere i et højere forbrug af el og dermed i overbelastninger på distribu*onsnewet på bestemte *dspunkter af døgnet primært i *dsrummet kl (axen peak), men også om morgenen, hvor både husstande og industrianlæg mm. forbruger el. Så opstår behovet for det, man kalder peak shaving og det bliver nødvendigt at finde løsninger, så vi kan barbere og flywe dele af det samlede energiforbrug *l andre *dspunkter af døgnet, fx om nawen. De *ltagende belastninger på distribu*onsnewet gør det altså nødvendigt at indføre mere fleksible systemer for distribu*onen og forbruget af energi for at udskyde store investeringer i netforstærkning (tykkere kabler). I beregninger, fremskrivninger og i projekt eflex undersøger DONG Energy muligheden for at flywe privatkunders forbrug af el *l om nawen. Gennem Home Automa*on kan elselskabet styre elbilerne *l at lade op om nawen, hvor belastningen på el newet er lavest, ligesom de kan apryde varmepumperne i de overbelastede peaks. Derudover opfordres kunderne *l at rykke så meget som muligt af deres elforbrug *l om nawen. Det er disse forskydninger af kundernes forbrug, vi kalder for energifleksibilitet. Men hvordan kan vi mo*vere kunderne *l at ændre deres el adfærd? Vi ved, at kundernes prisfølsomhed overfor ændringer i elprisen er lille, tenderende *l forsvindende. DeWe blev igen fastslået i Tarifudvalgets rapport (2009) og flere pilotprojekter om dewe emne, har alle vist en meget begrænset, vedvarende interesse i ændringer af elforbruget på baggrund af ændrede priser. Med de nuværende energipriser viser beregninger, at besparelserne ved at udvise en fleksibel forbrugsadfærd er meget ringe. DONG Energy har derfor med projekt eflex ønsket at finde svar på, om der findes andre mo*va*onsfaktorer end ren økonomi. Og i så fald starte arbejdet og samarbejdet om, hvordan frem*dens intelligente og bæredyg*ge el net og distribu*onssystem kan indrewes. 6

7 FORMÅL MED PROJEKT EFLEX antropologerne.com er konsulenter for DONG Energy på projekt eflex. Formålet med projektet er, i samarbejde med en række eksterne aktører, at skabe indsigt i og viden om, i hvilket omfang danske elforbrugere er villige *l at flywe deres elforbrug *l om nawen. Projektet s*ler mod at iden*ficere incitamenter for at ville forbruge el og energi på en fleksibel måde. Projekt eflex s afsæt For at skabe viden om vilkårene for den ønskede fleksibilitet har vi undersøgt, hvilken *lgang brugerne har *l elforbrug, hvordan de lever med nyt Home Automa*on udstyr, hvad der mo*verer dem, hvilke barrierer og dilemmaer, de oplever i deres daglige omgang med udstyret og fleksibelt energiforbrug. Vi har sam*dig set på, hvordan de oplever rela*onen *l DONG Energy, det omgivende samfund og tendenser i *den. Vi har testet deres oplevelser af forskellige kommunika*onsformer for at give DONG Energy viden om, hvordan og hvorvidt kunders holdninger *l energifleksibilitet kan s*muleres via kommunika*ons og rela*onsarbejde mellem DONG Energy og bruger. På baggrund af deltagernes mo*va*oner har vi udviklet fem brugerprofiler, som DONG Energy kan anvende i deres frem*dige arbejde med at fremme fleksibiliteten og udskyde og mindske den frem*dige udbygning af newet. Hvad deltagerne tænker Hvad deltagerne siger Hvad deltagerne gør Som del af projekt eflex har DONG Energy og testdeltagerne sammen eksperimenteret med variable elpriser. DeWe for at skabe viden om, hvordan et frem*digt udlignings og afregnings system, samt kommunika*onen herom, kan og bør indrewes. At afdække villigheden *l energifleksibilitet ved at undersøge, hvad deltagerne tænker, siger og gør 7

8 KAPITEL 1 :: INTRODUKTION TO BÆRENDE HYPOTESER To hypoteser har været bærende i undersøgelsen af brugernes deltagelse i og respons på projekt eflex. HYPOTESE 1: HOME AUTOMATION KAN FREMME ENERGIFLEKSIBILITET Projektet har taget afsæt i en antagelse om, at brug af såkaldte Home Systems vil mo*vere brugerne *l at blive mere fleksible i deres elforbrug. Tanken har været, at smart intelligent udstyr *lbudt husstanden og koblet op på elselskabets elleverance har poten*ale *l at skabe bevidsthed om elforbrug for derigennem at fremme forbrugernes fleksibilitet. Projekterfaringerne fra eflex 2011 viser, at udstyret mo*verer *l energifleksibilitet; Udstyret synliggør og skaber en ny bevidsthed om familiens elforbrug, det er håndgribeligt og giver indsigt som smart teknologi. Det er med *l at forbinde (for)brugere med en abstrakt el verden, og det giver mulighed for at handle ak*vt på husstandens eget forbrug sam*digt gøre noget på et bredere, samfundsmæssigt niveau. HYPOTESE 2: EL ER LIV OG PRIS IKKE DEN ENESTE MOTIVATION Den anden hypotese handler om økonomi, prisfølsomhed og ra*onaler. Når vi undersøger, hvad der kan drive og mo*vere mennesker *l den nye energi praksis, tager vi afsæt i eksisterende viden om, at prisfølsomhed og prisstrukturer ikke er det eneste, der mo*verer. Vi ser i projekt eflex 2011, at mennesker har mange ra*onaler og forklaringsmodeller for at handle, mene og gøre, som de gør. At undgå spild og at op*mere betyder noget for vores daglige vaner og elforbrug der bør være en (lille) økonomisk fordel i at ændre vaner, men at gøre noget godt og rig*gt for miljøet, for andre, for samfundet er en klar drivkrax. Mennesker er ikke økonomisk ra*onelle i snæver cost benefit forstand, fordi vi oxest går exer følelsen af at spare. Vi investerer gerne i ny belysning, der sparer i waw, men hvor investeringen aldrig tjenes hjem i reel besparelse. Deltagernes økonomiske ra*onaler er mangfoldige og komplekse; de er præget af følelser, iden*tet og ønsker om at gøre det rig*ge og det fornuxige og det skal en ny energifleksibilitet tale *l. Home automa*on kan fremme energifleksibilitet Mennesket er ikke homo economicus :: mere end penge mo*verer 8

9 Home Automa*on af elforbrug Relæboks Portal på ipod GWR UDSTYRET Det udstyr, brugerne har modtaget og installeret i deres hus er udviklet af firmaet GreenWave Reality (GWR) *l DONG Energy, baseret på forprojekt af Alexandra Ins*tuWet (2009). Udstyret består af en hovedenhed kaldet en Gateway, nogle intelligente strømskinner/strøms*k PowerNoder, samt en EnergyGuard, som installeres på husstandens elmåler. Via en trådløs forbindelse er EnergyGuarden forbundet *l Gatewayen, der er koblet *l husets internesorbindelse. Gatewayen sender trådløst med de opsawe noder og styres fra en online portal. Noder og skinner kan brugerne selv placere i hjemmet og kode dem, så brugeren kan genkende dem på portalen. Brugeren kan via portalen interagere med de *lkoblede noder og inds*lle hjemmets forskellige elektriske apparater, der er koblet på systemet sam*dig med at strømforbruget, på hvert *lkoblet apparat, kan aflæses. Brugeren kan se, hvor meget hvert apparat bruger, både når det er tændt og når det er i standby mode. Der kan laves særlige ordninger, kaldet profiler, hvor apparater tænder eller slukker samlet på et én gang inds*llet *dspunkt. Det udstyr, som familierne har fået udleveret, indeholder også en ipod Touch, hvor portalen allerede er installeret som applika*on. Brugerne har således mulighed for at styre og inds*lle det automa*ske hjemmesystem fra deres ipod. Gateway Strømskinne (Power)node De brugere, der har en varmepumpe, får installeret en relæboks, hvorigennem DONG Energy kan apryde ( ) varmepumpe. Brugeren kan på portalen inds*lle hvilken minimumstemperatur, der skal være i hjemmet og hvor lange aprydelsesperioder, de vil acceptere. Elbilerne har på samme måde ekstern styring af opladningen, hvor brugeren blot skal indtaste *dspunktet, hvor bilen skal stå klar næste morgen. På baggrund af brugerens valg, uernstyrer DONG Energys system varmepumpen og elbilens elforbrug. Dog kan brugeren via portalen hele *den gå ind og underkende (overrule) de valgte inds*llinger. Både varmepumpe og elbilsbrugere kan selv indtaste, om de vil op*mere eller oplade exer laveste priser eller mest vindenergi. Portalen udgør en ny kontakslade mellem DONG Energy og brugere, der dog primært kører automa*sk deraf betegnelsen Home Automa*on. 9

10 10 Forløb, *lgang og metoder antropologerne.com udarbejdede i slutningen af 2010 projektdesignet for brugerundersøgelsen i eflex i samarbejde med DONG Energy. I starten af 2011 påbegyndtes rekruwering af deltagere og installering af udstyret hjemme hos de *lmeldte. DELTAGERNE I PROJEKT EFLEX I projekt eflex testes tre forskellige typer af elforbrug i forhold *l energifleksibilitet. Vi har undersøgt følgende kundesegmenter: DONG Energy annoncerede exer deltagere *l projektet gennem deres nyhedsbrev og via kunder som også deltog i Energinet.dk s projekt Styr din varmepumpe. Kriteriet for at blive deltager i projekt eflex var, at man var husejer og havde et årligt elforbrug på over kwh og/eller en jord eller lux/vandvarmepumpe. antropologerne.com rekruwerede elbilister gennem eget netværk og med hjælp fra Dansk Elbilskomité. Deltagerne skulle være villige *l at skixe *l en elaxale med et *meafregnet elpris, hvor elprisen ændrer sig *me for *me samt *l en netaxale med variable newariffer, der ligeledes ændrer sig *me for *me. Det er dewe prissystem, vi kalder variable priser. BRUGERUNDERSØGELSENS 3 FASER Selve brugerundersøgelsen er opdelt i tre loops, hvor praksis og fleksibelt energiforbrug undersøges hos de tre brugergrupper. I loop 1 kom de første 44 brugere med i projektet resten af de *lmeldte er løbende kommet med herexer. I første loop var fokus på husholdningsbrugere og varmepumpebrugere, andet loop elbilbrugere og tredje loop udelukkende varmepumpebrugere Hvert loop indeholder feltarbejde, ak*vitet på PODIO, brugerworkshop, analyseworkshops og en afleveringsworkshop. KAPITEL 1 :: INTRODUKTION Husholdningskunder Husholdningskunder med elbil Husholdningskunder med varmepumpe Loop 1 Loop 2 Loop 3 marts, april, maj september, oktober, november november, december, januar 22 hjemmebesøg 6 varmepumpebrugere 16 husholdningsbrugere 12 hjemmebesøg 9 elbilbrugere 3 varmepumpebrugere 15 hjemmebesøg 15 varmepumpebrugere 26 varmepumpebrugere 29 husholdningsbrugere 9 elbilbrugere 55 husholdnings og varmepumpebrugere

11 BRUGERSTUDIE AF FLEKSIBILITET Begrebet fleksibilitet og den primære undersøgelsesgenstand fleksibilitetspoten*alet har med projekt eflex i 2011 udviklet sig og taget en kvalita*v drejning. For fleksibilitet for hvem? Enhver større eller mindre vaneændring er jo en fleksibel handling set fra deltagernes perspek*v, men den rykker ikke nødvendigvis stort ved peak shaving og de flaskehalse i distribu*onsnewet, som DONG Energy på egne, samfundets og kundernes vegne gerne vil finde en smartere, bæredyg*g løsning på. Hvordan er man helt konkret fleksibel? Hvad vil det sige? I denne rapport omskrives genstanden fleksibilitetspoten*alet, så det afspejler emnet, som deltagerne oplever det. GRUNDLAGET FOR ANALYSEN :: UPRØVET NY TEKNOLOGI At nyt udstyr udvikles *l og testes i et projekt som dewe betyder, at der poten*elt opstår tekniske problemer. Dem har der været flere af end forventet og det har udfordret både deltagerne og DONG Energy samt påvirket projektets resultater. Ustabilitet og vanskeligheder har fyldt meget ude i deltagernes hverdag og hjem, såvel som i kommunika*onen mellem DONG Energy og deltagerne; dewe være sig på telefon, mail, tekniske besøg og PODIO. Det har betydet, at meget af deltagernes *d er brugt på at få udstyret *l at virke *d som kunne være brugt på at udvikle deres energifleksibilitet og ændre vaner og adfærd. GRUNDLAGET FOR ANALYSEN :: FIRST MOVERS Grundet den måde og de kanaler hvormed projektet har rekruweret sine deltagere, er der en hovedvægt af energi eller teknik interesserede blandt de 119 deltagere. Flere er uddannet indenfor ingeniørfaget eller har andre teknisk økonomisk uddannelser. Langt størsteparten af de primære deltagere er mænd. Denne bias har en betydning for undersøgelsens resultater; Deltagerne er ikke direkte repræsenta*ve for DONG Energys kundegrundlag, men kan opfawes som en gruppe engagerede, særligt tech interesserede, first movers. Ligeledes har både DONG Energy og antropologerne.com s ønsker om interven*oner i testperioden via konkurrenceuger og andre sammenlignings eller mini kampagne*ltag ikke været muligt, fordi grundlaget ikke opstod som ventet og krudt og fokus har i stedet været lagt i at få det *l at fungere. Deltagernes villighed og tålmodighed er blevet udfordret, men også bekræxet. Processen har vist, at det *l trods for opstartsvanskeligheder med teknikken, har været muligt at engagere (for)brugere i deres elforbrug og få dem *l at ændre familiens vaner i en mere energifleksibel retning. 11

12 KAPITEL 1 :: INTRODUKTION DATAMATERIALE Denne rapport bygger på følgende datamateriale: HJEMMEBESØG I alt har analyseteamet været på hjemmebesøg hos 49 af eflexdeltagerne. Hvert loop har hax en specifik feltguide og et elektronisk afrapporteringsformat. BRUGERWORKSHOPS OG BRUGERFILM Der er i undersøgelsen akoldt to brugerworkshops med fokusgruppeøvelser og interview. På begge brugerworkshops er der produceret 4 brugerfilm. WORKSHOPS MED DONG ENERGY Vi har akoldt 3 analyse og resultatworkshops med DONG Energys Team eflex, hvor delresultaterne fra de tre loops er blevet præsenteret og arbejdet videre med. PODIO DEBAT Vi har delt vores resultater og fået respons fra deltagerne på PODIO, skrevet deba*ndlæg og fulgt deltagernes ak*vitet på PODIO SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sammen med DONG Energy har vi udarbejdet et spørgeskema *l testdeltagerne, hvor de har svaret på demografiske og livss*lsmæssige spørgsmål. I alt 97 af de 119 deltagere har besvaret skemaet. VÆLG EN PROFIL UNDERSØGELSE Som led i udarbejdelsen af brugerprofilerne, har deltagerne fået en beskrivelse af de udarbejdede profiler, hvor de selv skulle placere sig. DeWe har 72 deltagere gjort og resultaterne herfra er exerfølgende blevet sammenholdt med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. INTRODUKTIONSMØDER OG ARRANGEMENTER Vi har deltaget og samlet data fra samtlige introduk*onsmøder og arrangementer akoldt af DONG Energy. 12

13 AT AFDÆKKE ALLE LAG :: FORSKELLIGE METODERS ANVENDELSER Hvad folk... Metode Indsigt Siger Udtrykker Gør Bruger interviews Deltager observa*on Eksplicit Observerbart ANTROPOLOGISK TILGANG, METODE OG ANALYSE En antropologisk undersøgelse handler om at afdække en given kultur, hvad enten det er blandt brugere af et produkt eller en service, internt i en virksomhed, i en kommune, en fremmed region, i et lokalsamfund eller et andet fællesskab. En kultur består af *ng vi gør (vaner, ru*ner, ritualer, dvs. den praksis vi lægger for dagen), *ng vi siger og mener (som er udtryk for det verdensbillede eller den forståelse af verden som vi har) og de miljøer eller kontekster, som vi gør, tænker og siger noget i. Som resultat af en antropologisk undersøgelse får man derfor eksempelvis indblik i konkrete situa*oner og hvad mennesker har af behov, drømme og hvad der driver og mo*verer dem. Ved Føler Drømmer om Genera*ve metoder Implicit Latent En antropologisk *lgang er eksplora*v og åben og først og fremmest kvalita*v. Antropologer er trænede i at deltage i forskellige ak*viteter og sammenhænge og i at lære sammen med og af de mennesker, der er objekt for undersøgelsen ikke blot lære om dem. Ud fra mikro niveauet, hvor mennesker lever deres specifikke liv, kan antropologer iden*ficere sammenhænge og mønstre og følgende hæve denne viden *l et makro niveau, der udsiger noget mere generelt om et emne som fx forbrug af el og villighed *l at ændre vaner. At veksle analy*sk mellem det specifikke og det generelle er integreret i den antropologiske *lgang, teori og metode. 13

14 KAPITEL 1 :: INTRODUKTION Samtaler og observa*oner dokumenteres med billeder og video Opgavemappe *lsendes og udføres i ugen før hjemmebesøget Undervejs udføres forskellige øvelser HJEMMEBESØG OG METODER UNDERVEJS Som en del af at lære brugerne at kende er hjemmebesøg en metode *l at danne sig et dybt og nuanceret helhedsindtryk af personerne og deres forhold *l energi og eflex. Hjemmebesøgene i projekt eflex har været på 4 5 *mer hver og har kørt exer en feltguide. På hjemmebesøgene har vi både interviewet, været på rundvisning i hjemmet og elbilen, lavet øvelser og snakket uformelt om stort og småt oxest relateret *l el og energi. CULTURAL PROBES EN OPGAVEMAPPE Forud for hjemmebesøgene får deltagerne *lsendt en opgavemappe kaldet cultural probes. Cultural probes er hjemmeopgaver, som brugerne selv laver uden antropologens *lstedeværelse. Det giver oxe et mere uforstyrret og privat indblik i brugerens verden, som er et værdifuldt supplement *l andre undersøgelsesmetoder, hvor vi er *lstede. I eflex er deltagerne bl.a. blevet bedt om at tage billeder af deres elforbrug, føre dagbog over deres indeklima og tegne deres forbrug af el i hverdagen. ØVELSER UNDER HJEMMEBESØGENE Feltøvelser hjælper deltagerne *l at konkre*sere og genkalde sig situa*oner, temaer, personer eller steder, og fungerer som redskab *l at ny og dyb refleksion opstår hos brugeren. De øvelser vi har lavet har været baseret på noget fysisk materiale, som danner udgangspunkt for dialog om noget specifikt fx. GWRudstyrets opsætning i hjemmet eller deres forløb i eflex. Opgavemappe 14

15 15

16 KAPITEL 1 :: INTRODUKTION PODIO :: UDVIKLING FRA METODE TIL FÆLLES INTERFACE Alle eflex deltagerne er blevet inviteret *l at deltage i eflex på PODIO. PODIO er et online fællesskab, hvor tekst, billeder og informa*oner kan deles. 114 af de 119 deltagere er registreret herinde. Oprindeligt var ideen, at antropologerne.com sammen med deltagerne kunne udveksle erfaringer, synspunkter og diskutere vaner og analy*ske resultater. Men da pointen med et socialt medie netop er at tale om det, der interesserer brugerne i det givne community, og da interessen tydeligt har kredset om det meget udstyrsnære, rummet beregninger og tekniske diskussioner og spørgsmål *l DONG Energy, har DONG Energy i exeråret 2011 overtaget moderatorrollen og den daglige dialog og *lsvarende lagt mere teknisk support over i PODIO. Dialog på PODIO mellem brugere og antropologerne.com AFRAPPORTERING PÅ PODIO OG I EXCEL Alle hjemmebesøg er blevet afrapporteret på PODIO i brugerportræwer, som danner grundlaget for antropologerne.com s exerfølgende analyseproces på PODIO og i Excel. DeWe afrapporteringsformat muliggør, at analysen baseres på både dybdegående kvalita*ve beskrivelser og et kvan*ta*vt overblik. Afrapportering og analyse på PODIO og i Excel 16

17 eflex deltagerne 2

18 KAPITEL 2 :: EFLEX DELTAGERNE Hvem er eflex deltagerne DE PRIMÆRE TEST DELTAGERE OG DERES FAMILIER Der er officielt set 119 eflex deltagerne med i projektet, men langt de fleste af dem bor sammen med deres partnere og børn. Vi har i hjemmebesøgene lagt stor vægt på at inddrage hele familien, fordi el bruges *l at skabe familielivet i hjemmet og det derfor ikke er meningsfyldt kun at studere den ene person, der står som officiel test deltager. Når vi i de kommende kapitler laver grafikker og oversigter over deltagerne, er det dog kun den primære testdeltager, der er repræsenteret men de dybdegående, mere kvalita*ve analyser baserer sig på hele familiens oplevelser og adfærd med projektet. HVOR BOR FAMILIERNE Vi har som et led i analysen af eflex projektet, inddraget analyseins*tuwet Geoma*c a/s, der som det ses på billedet *l højre har leveret et oversigtskort over eflex deltagernes adresser. Her fremgår det, at eflex deltagernes hjem fordeler sig over hele DONG Energys forsyningsområde (skraveret område) og deltagerne er altså jævnt fordelt rent geografisk. eflex deltagernes adresser fordelt på DONG Energys dækningsområde. Kilde: Geoma*c a/s center for geoinforma*k, 12. januar

19 19 LIVSCYKLUS :: FAMILIER MED HJEMMEBOENDE BØRN Størstedelen af deltagerne er børnefamilier oxe har de 2 eller flere børn. De har etableret sig i det hus, hvor de forventer at bo i mange år for de ældre deltageres vedkommende resten af deres liv. INDKOMST :: VELHAVENDE eflex deltagerne er blandt den mere velhavende del af den danske befolkning. De få, der har en lidt lavere indkomst, er typisk pensionerede eller bor kun én i husstanden. Fakta om eflex deltagerne KØN :: OVERVEJENDE MÆND Ud af 119 antal primære test deltagere er 103 mænd og i de *lfælde, hvor kvinden er *lmeldt som primær test deltager, er partneren typisk også involveret i projektet i praksis. ALDER :: HOVEDSAGELIGT I MELLEM ÅR Flertallet af deltagerne er i 40erne og 50erne. Der er en tendens *l, at elbilsbrugerne er lidt yngre end varmepumpebrugerne, hvilket kan forklares med, at anskaffelsen af en varmepumpe er en investering, der både kræver økonomisk overskud og planer om at blive boende i huset i mange år. 102 mænd 19 kvinder Alder år år år 70+ Ovenstående grafikker er udarbejdet på baggrund af de 97 besvarelser fra spørgeskema Husstandens årlige indkomst (i danske kr.)

20 KAPITEL 2 :: EFLEX DELTAGERNE BOLIGFORM :: HUSEJERE Deltagerne bor primært i parcelhuse, en del bor i rækkehuse og enkelte bor i landejendom, lejlighed eller fri*dshus. Boligtype ELFORBRUG :: HØJT FORBRUG AF EL Deltagerne er rekruweret *l at have minimum et forbrug på 5000 kwh om året og langt de fleste har et langt højere forbrug. Særligt blandt varmepumpebrugerne er forbruget i top. Årligt elforbrug (i kwh) Etagebolig Fri*dshus Parcel/stuehuse Række, kæde, dobbelthuse Andet BOLIGSTØRRELSE :: STORE HUSE OG VILLAER De fleste bor i parcelhuse på mellem kvadratmeter. Blandt varmepumpebrugerne besøgt i loop 3 er gennemsniwet på 201 kvadratmeter. Det er således nogle store huse, de skal opvarme, hvilket forklarer deres høje forbrug af el. UDDANNELSE :: PRIMÆRT LÆNGEREVARENDE UDDANNELSE Deltagerne er generelt højtuddannede særligt elbils og varmepumpebrugerne har lange videregående uddannelser. Senest færdiggjorte uddannelse Boligareal (i m 2 ) Grundskole Erhvervsuddannelse Kort videregående Mellemlang videreg. Bachelor Lang videregående Ovenstående grafikker er udarbejdet på baggrund af de 97 besvarelser fra spørgeskema 20

21 BESKÆFTIGELSE :: OVERVÆGT AF INGENIØRER OG ØKONOMIUDDANNEDE Loop 2 :: Elbilsbrugere Pensionister Teknik elektronik Social/sundhed Andet 5 Flere engageret i frivilligt 9 Miljøchef, It konsulent, 5 Socialrådgiver, 3 Brandmand, arbejde sygeplejerske, selvstændig med sundhedsplejerske, tøjbu*k, poli* lærer, kommissær fysioterapeut datama*ker, elektriker, økonomichef, videoproducent, pilot, it ingeniør, levnedsmiddel konsulent Pensioneret ingeniør Ingeniør Økonomi Håndværker 1 Pensioneret civilingeniør 5 2 civilingeniører, 1 Økonomidirektør 2 Elektriker, men stadig ak*v inden elektroingeniør, flymekaniker for sin profession dataingeniør, procesteknologi Loop 3 :: Varmepumpebrugere Loop 1 :: Husholdningsbrugere og varmepumpebrugere Pensioneret ingeniør Ingeniør Økonomi Andet 3 Civilingeniør, 5 Kemiingeniør, 5 Regnskab, 5 Maskinmester, maskiningeniør, maskiningeniør, itingeniør, 2 akademiøkonom, Cand.scient. i bygningsingeniør civilingeniører civiløkonom, 2 bankuddannede landskabsforvaltnin g, datama*ker, læge, journalist, salgsuddannelse BeskæXigelse blandt deltagerne fra hjemmebesøg i de tre loops ( i alt 49) 21

22 KAPITEL 2 :: EFLEX DELTAGERNE Om at have varmepumpe HVORFOR FÅR MAN VARMEPUMPE Størstedelen har valgt at skixe den gamle opvarmningsform ud enten i forbindelse med ombygning/*lbygning eller som et projekt i sig selv. Enkelte har fået varmepumpe i forbindelse med deres nybyggede hus, fordi det er den anbefalede standardopvarmningsform *l nybyggeri. En varmepumpe opleves som det mest rig*ge og fornuxige valg af de mange deltagere, der ak*vt har sat sig ind i, hvad det vil sige at have en varmepumpe. VARMEPUMPENS TEKNOLOGI TILTALER Deltagerne er alle *ltrukket af varmepumpens teknologi. OVERGANGEN TIL VARMEPUMPE 3 af varmepumpebrugerne er flywet ind i et nybygget hus, hvor de har fået anbefalet varmepumpe som opvarmningsform. Disse er typisk mindre engagerede i varmepumpen, ligesom de har mindre teknisk viden om den og dens funk*oner. De øvrige varmepumpebrugere, der på eget ini*a*v har valgt at anskaffe sig en varmepumpe, har en langt højere involveringsgrad og kendskab *l varmepumpen. FØR EFTER Foto / model Det hele er jo en herlig tanke, det der med at hive varme ud af jorden. Henrik, 49 år Varmepumpebruger Men teknologien *ltaler dem på forskellig vis. Generelt opleves en varmepumpe som en win win situa*on, fordi man på én gang sparer penge, får et bedre indeklima og gør noget godt for miljøet. UdskiXning af oliefyr *l varmepumpe, Anker, 69 år Knap 1/3 af deltagerne har hax varmepumpe i flere år, heraf har en enkelt deltager hax varmepumpe i 5 år. For lidt over 1/3 af deltagerne er denne fyringssæson ( ) deres anden med en varmepumpe, mens den for den sidste 1/3 af deltagerne er den første, de oplever med varmepumpe. Derfor har de kun et lille sammenligningsgrundlag, fra før og exer deltagelsen i eflex. 22

23 23 STOR TILFREDSHED Generelt oplever varmepumpebrugerne, at denne opvarmningsform er velfungerende. Særligt i de nybyggede huse, opleves stor *lfredshed, som hos Rasmus, 45 år, der fortæller, at de har det perfekte indeklima, fordi der hele *den er udluxning, og fordi der er gulvvarme: Også de, der har skixet oliefyret ud glæder sig overvarmepumpen særligt fremhæves den jævne varmefordeling som et plus. HVERDAGEN MED VARMEPUMPE Der er stor forskel på den rolle, varmepumpen spiller i hverdagen De fleste deltagere på tværs af brugerprofiler eksperimenterer ikke længere med temperaturinds*llinger, natsænkning osv. Kun de mest teknisk interesserede fortsæwer oxe med at eksperimentere med forskellige inds*llinger og med at op*mere opvarmningen af hjemmet, fordi de har en grundlæggende interesse, der driver dem. Allerede inden, at eflex kommer ind i billedet, er der forskel på familiernes hverdag med varmepumpen, ligesom der er også forskel på indeklimaet i de huse, deltagerne bor i og på deres indeklima og opvarmningsvaner. FLERE OPVARMNINGSFORMER Næsten alle varmepumpebrugere kombinerer varmepumpen med andre varmekilder. Herunder ses en oversigt over kombina*onerne af opvarmningsformer blandt varmepumpebrugere, der blev besøgt i loop 3. Kun 3 ud af 18 har udelukkende varmepumpe, mens halvdelen bruger brændeovn: Det her er det ul6ma6ve. Rasmus, 44 år Nybyggeri med varmepumpe Varmepumpe Brændeovn Varmepumpe Masseovn Varmepumpe Biopejs Varmepumpe Varmepumpe Varmeveksler Varmepumpe Varmeveksler Brændeovn 2 Væske *l vand LuX *l vand Loop 3 deltagernes varmepumpetyper og mærker Loop 3 deltagernes opvarmningsformer Radiator Gulvvarme Radiator Gulvvarme Danfoss Völund Dvi Queen Nilan Vølund F1245 Danfoss Völund 1245 Danfoss IVT EVI Völund F12 Danfoss Weishaupt IVT Danfoss IVT IVT Danfoss Mærkernes placering markerer, om Loop 3 deltagerne har radiator, gulvvarme eller begge dele (mellem søjlerne). Ved gulvvarme forstås gulvvarme i større dele af huset ikke kun på badeværelset.

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Baggrund Mål Mere vedvarende energi i energi systemet Udfordringer At skabe balance mellem forbrug

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet

Styring af elforbrug i private hjem. Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Styring af elforbrug i private hjem Jonas Thomsen Ph.d. studerende Center for Pervasive Computing Aarhus Universitet Pervasive Computing - It i alt Computere i alt omkring os Usynlige Underbygger vores

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Bygninger i frem+dens energisystem

Bygninger i frem+dens energisystem Bygninger i frem+dens energisystem Søren Dyck- Madsen Det Økologiske Råd Udviklingen i energisystemet Ski4 i det danske energisystem Fra decentral oliebaseret opvarmning =l central kulfyret kra@varme Fra

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Energihuset Intelligent energistyring

Energihuset Intelligent energistyring Energihuset Intelligent energistyring Allerede i dag kan man få systemer, der kan styre og/ eller regulere vores forbrug af el, vand, varme og måske ventilation i vores boliger. I fremtiden vil disse systemer

Læs mere

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Baggrund og formål Vi har brug for at bygningers energiforbrug gøres fleksibelt.

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering.

Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products erfaringer i Procesværktøjer til 360 indeklimarigtig energirenovering. Develco Products har fokuseret på at optimere el-forbruget i lejligheder i forbindelse med renovering af disse. Develco

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE)

Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) Status for Varmepumper et aktiv i fremtidens energisystem (VAFE) ForskEl projekt 10490 v/ Søren Poulsen, Teknologisk Institut Statusmøde Energinet.dk 08-05-2012 Projektpartnere EN SAMLET BRANCHE Teknologisk

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Formidling af årsag- virkning i reklamefilm. En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab

Formidling af årsag- virkning i reklamefilm. En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab Formidling af årsag- virkning i reklamefilm En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab Hvad har jeg undersøgt 1. Teore'sk analyse: Hvordan formår reklamer at kommunikere

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy 1 En gennemgang af mulighederne, intentionerne og resultaterne bag den åbne og standardiserede IT-platform udviklet

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Varmepumpe og elopvarmning. Optimér dit elforbrug udfra prissignaler.

Varmepumpe og elopvarmning. Optimér dit elforbrug udfra prissignaler. Varmepumpe og elopvarmning Optimér dit elforbrug udfra prissignaler. Konfigurer din varmepumpe og elopvarmning EcoHome kan hjælpe dig med at styre elforbruget for din varmepumpe og din elopvarmning ud

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau

Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau Antropologiske analyser fra DREAM fase 1 December 2012 Februar 2013 Oktober November 2013 Marie Aarup Energiantropolog, Teknologisk

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Energiforbrug i Hjemmet Det menneskelige perspektiv

Energiforbrug i Hjemmet Det menneskelige perspektiv Energiforbrug i Hjemmet Det menneskelige perspektiv Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Institute Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden

Læs mere

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde Et arbejdsliv i accelera5on Afsæt for vores forskning: Tid i samfund og arbejde Megatrends: Højhas)ghedssamfundet Livet i hamsterhjulet

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER Hvad er et poli:sk laboratorium? Et poli:sk laboratorium er det rum vi giver hinanden :l at undersøge og udforske et poli:sk emne/spørgsmål. Laboratoriet er også det

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger:

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013

AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 AFRAPPORTERING IMPLEMENTERINGSWORKSHOP ODENSE CONGRESS CENTER D. 26. FEBRUAR 2013 Indledning Tirsdag d. 26. februar 2013 mødtes 42 fynske turismeaktører :l workshop i forbindelse med Oplevelsesmaskinen

Læs mere