Udkast til Ungestrategi Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Ungestrategi Bilag"

Transkript

1 Udkast til Ungestrategi Bilag INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed, baggrund og hvor de er i deres liv. Kommunens ansvar er at skabe gode rammer for, at unge udvikler sig til at kunne leve et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv, sådan som det fremgår af Kommunestrategien. Ungemiljøet skal rumme et differentieret tilbud, som giver unge de bedste udviklingsmuligheder. Der er behov for at udvikle og nytænke tilbud og indsatser. De skal i højere grad understøtte de unges interesser, øge deres selvstændighed, understøtte deres personlige udvikling som demokratiske samfundsborgere og gøre dem i stand til at tage en uddannelse og få et job så de kan blive selvforsørgende. Strategi med bredt sigte Ungestrategien dækker Gladsaxe Kommunes samlede indsats på ungeområdet. Ungestrategien skaber en fælles retning og et fælles træk i arbejdet med unge og udviklingen af ungemiljøet på tværs af fagområder og fagudvalg. Ungestrategien dækker aldersgruppen år og dækker således den livsfase, hvor unge afslutter folkeskolen, gennemfører en uddannelse og får job. Ungestrategien fastlægger en overordnet målsætning og tværgående mål for det fremtidige ungemiljø og den forandring af tilbud og indsatser, der skal ske. Områdets profil skal være kendetegnet af: Relevante og attraktive tilbud, aktiviteter og muligheder Unge som medskabere af ungemiljøet Sammenhæng og helhed i tilbud og indsatser Samarbejde mellem aktører på området Strategien følges op af et udviklingsprojekt for kommunens fremtidige ungemiljø og rammerne omkring det. Udviklingsprojektet skal fastlægge de fremtidige indholdsmæssige og organisatoriske rammer på området. Eksempelvis skal der i forlængelse af indførelsen af folkeskolereformen ses på de fremtidige klubtilbud til unge. Fritidsklubberne er blevet en del af folkeskolens tilbud, og ungdomsklubberne kan ikke videreføres i deres nuværende form. Fælles udfordringer på ungeområdet For at skabe grundlaget for forandringen er det nødvendigt at se på, hvilke særlige udfordringer området samlet set skal håndtere. Udfordringer, som skal løses på tværs af fagområder, kommunale institutioner og aktører uden for den kommunale verden. Med hjælp af en bred skare af unge, politikere, fagprofessionelle, ledere og forskere på unge- og uddannelsesområdet er der identificeret nogle fælles udfordringer og fire indgange til at arbejde med dem. Sammenhæng til andre politikker og strategier Med udgangspunkt i de fælles udfordringer, skal strategien understøtte Kommunestrategiens vision og de relevante målsætninger i forhold til unge. Ungestrategien skal skabe grundlaget for en klar og fælles profil for området og supplerer de faglige politikker som udstikker visioner og mål på konkrete fagområder. J. nr P20 1

2 Strategiens målgrupper Strategien er skrevet til ledere, medarbejdere og andre interessenter og skal fungere som fælles pejlemærker for, hvordan vi som kommune vil arbejde med området. Udviklingen af ungemiljøet og realiseringen af målene i strategien vil ske i samarbejde med unge og med en række eksterne parter, f.eks. uddannelsesinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætslivet, herunder de kommercielle parter. FÆLLES UDFORDRINGER Der er identificeret fire fælles udfordringer, som aktørerne på ungeområdet skal arbejde med i de kommende år. Dannelse socialt, kulturelt og demokratisk Interessen for en sag, ønsket om at gøre en forskel eller ønsket om at være en del af et fællesskab er anledninger for unge til at engagere sig i foreningslivet, miljøorganisationer eller lignende. Familien er nøgleaktør i forhold til at styrke de unges demokratiske og politiske deltagelse, da det er herfra den stærkeste overlevering af normer kommer. Deltagelse er med til at udvikle unges identitet, skabe venskaber og netværk. Det fremmer deres engagement i civilsamfundet gennem værdier som samarbejde, fælles hensyn og social forståelse. Deltagelsesmønstrene og motiverne for samfundsengagementet har imidlertid ændret sig. Vi skal derfor arbejde mod at tilbyde relevante og tidssvarende rammer for, at de unge kan udfolde deres deltagelse og engagement på forskellige måder og samtidig få erfaringer med at være aktive medborgere i et demokratisk samfund. Job og uddannelse For at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet er det vigtigt, at unge har en uddannelse. De fleste unge påbegynder en ungdomsuddannelse, men alt for mange falder fra. Årsagerne til frafaldet er forskellige, og derfor skal vi sætte ind på flere områder, hvis vi fremadrettet skal øge gennemførelsesprocenten. Vi skal arbejde målrettet mod, at flere unge er fagligt, personligt og socialt uddannelsesparate. Det skal bl.a. være et fælles ansvar, at de unge er klædt på til at kunne træffe det rigtige uddannelsesvalg. At fremme potentialerne Unge har ikke lige muligheder i Danmark. Der er afgørende forskelle i de levevilkår, som unge vokser op under og forskellene vokser. Samtidig er der også en voksende gruppe af unge, der oplever trivsels- og selvværdsproblemer, og som er usikre på, hvordan de skal tackle deres tilværelse. Unge kommer således med forskellige baggrunde og erfaringer, som er afgørende for deres muligheder og betingelser. Derfor skal der arbejdes på at møde de unge, hvor de er. Vi giver dem, der har behov, den nødvendige støtte til at styrke deres handlekompetence og udvikle deres potentialer og muligheder. Relationer som drivkraft Unges trivsel og motivation er vigtig for deres livskvalitet og læring. Relationer mellem de unge selv og mellem unge og voksne har stor betydning og bygges op over tid. Det er i relationerne, at de unges kompetencer til at begå sig i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge udvikles. Disse kompetencer har de unge særlig brug for i overgangene mellem skole, uddannelse og job, hvor de skifter miljø, og hvor der netop kan være behov for dialog med en betydende voksen for at fastholde trivsel og motivation hos den unge. Derfor er det en udfordring, at mange unge oplever, at de ikke har en voksen samtalepartner i deres liv. J. nr P20 2

3 MÅLSÆTNING FOR UNGESTRATEGIEN Gladsaxe Kommune stiller rammer til rådighed for unge, så de kan skabe sig et ungdomsliv, hvor de trives. Kommunens tilbud og indsatser understøtter de unge i at udvikle sig til selvstændige, innovative og demokratisk tænkende mennesker, der er motiverede for at lære. FIRE INDGANGE TIL UNGESTRATEGIEN Der er etableret fire indgange, som tilsammen og på tværs af hinanden skal løse de fælles udfordringer for ungeområdet. Hver indgang skal således være med til at løse en eller flere af de nævnte udfordringer og viser, hvor der skal ske en forandring. Der er opstillet mål og beskrivelse af, hvordan forandringen skabes under hver indgang. Figuren viser, at der er sammenhæng og fælleshed mellem de forskellige aspekter, der skal arbejdes med i forbindelse med strategien. F.eks. har unges trivsel indvirkning på, om de gennemfører en uddannelse og tager et samfundsmæssigt ansvar. Unge i trivsel Unge by, bolig og institutioner Unge i uddannelse og job Unge der tager ansvar og engagerer sig 1. Unge i trivsel om unges selvopfattede livskvalitet og håndteringen af deres livsvilkår Unge der trives, tror på sig selv, har handlekompetence, har øje for egne og andres ressourcer og har større chancer for at få en uddannelse. Unge der trives, ser udfordringer som en vej til udvikling. Men for nogle kan hverdagslivets udfordringer blive for store i en kortere eller længere periode. Når det sker, skal de unge have den nødvendige hjælp og vejledning, så de kan komme på sporet og videre i deres liv. At unge i Gladsaxe trives og mestrer deres livssituation. J. nr P20 3

4 Derfor vil vi opnå At betydningen af unges sociale baggrund mindskes. At andelen af unge som oplever, at de kæmper med selvværds- og trivselsproblemer bliver mindre år for år. At de unges trivsel og sundhedstilstand forbedres. At unge anerkendes om unikke personer med forskellige erfaringer og forudsætninger som påvirker deres muligheder for at skabe et selvstændigt og menneskeligt rigt liv. At unge anerkender sig selv og hinanden. At unge føler sig trygge og har gode rollemodeller. Vi sikrer, at uddannelses- og fritidstilbuddene har nærværende og lyttende voksne, de unge kan gå til, når de har brug for hjælp og vejledning. Vi slipper ikke en ung, som har det svært, før vi er sikre på, at den unge kan klare sig selv, eller at ansvar og viden er forankret hos den næste fagperson. Vi arbejder for lighed i sundhed og på at øge bevidstheden om en sund livsstil blandt unge gennem målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Vi arbejder målrettet med kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser. Vi sikrer, at ungemiljøets organisering og indhold er dynamisk, så indsatserne til enhver tid matcher de unge. 2. Unge i uddannelse og job Uddannelse er i vid udstrækning en forudsætning for et liv, hvor den unge kan forsørge sig selv. Ingen ung skal lave ingenting. Derfor er der særligt fokus på de unge, som har brug for en ekstra indsats for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse og etablere en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. At unge i Gladsaxe gennemfører en kompetencegivende uddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi opnå At alle unge får den nødvendige viden og kompetence til at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse At unge er i stand til at begå sig i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge, så de kan omstille sig og klare forskellige forventninger på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. At der skabes sammenhæng i overgangene i de unges uddannelsesforløb. J. nr P20 4

5 At unge på erhvervsuddannelserne har mulighed for at få lære- og uddannelsespraktikpladser. Vi sikrer en målrettet og individuel indsats i folkeskolen, for at de unge får kendskab til bredden i uddannelsessystemet og bliver afklarede om uddannelsesvalg som matcher deres kompetencer og interesser. Vi arbejder for, at de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate i 8. klasse, får støtte og vejledning, så de er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen. Vi reducerer de unges frafald bl.a. ved at tage hånd om de unge i overgangene mellem de forskellige uddannelsestilbud. Vi styrker indsatsen for de unge, som ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Vi etablerer et forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne, GXU, UK-Gladsaxe, Ungeenheden, Rusmiddelcentret, Boligsocial Enhed, Sundhed og Miljø. Vi samarbejder med UU, uddannelsesinstitutionerne, erhvervs- og fritidslivet omkring de unges uddannelsesforløb, herunder om lære- og uddannelsespraktikpladser. Vi styrker indsatsen for at sikre, at børn og unge bliver i stand til at navigere i forskellige sociale og kulturelle kontekster. 3. Unge der tager ansvar og engagerer sig Demokrati finder sted i flere arenaer folder sig forskelligt ud alt efter om det sker i kultur-, fritids- og idrætslivet, på de sociale medier, på skolen eller i byrådssalen. Unges engagement er båret af individuel lyst og interesse og sker ofte ad hoc. Vi skal favne denne form for deltagelse og forstå energien og bevæggrundene. For det er værdifuldt, at unge er engagerede og tager ansvar. Unge der er engagerede, tager hensyn og har et større blik for andre samfundsgruppers vilkår end andre unge. Når unge deltager, bidrager de til at kvalificere fællesskabets beslutninger og lærer samtidig at være aktive medborgere i et demokratisk samfund. Unge tager ansvar og engagerer sig som aktive medborgere i Gladsaxe. Og oplever at de har pligter og rettigheder, og at aktiv deltagelse kan gøre en forskel og bidrage positivt til deres eget og andres liv. Derfor vil vi opnå At unge får ansvar i de sammenhænge, de indgår i. At unge i Gladsaxe oplever, at de bliver inddraget og har indflydelse på beslutninger, der handler om dem og deres liv. Vi undersøger, hvordan vi kan etablere åbne strukturer, der kan muliggøre at unge kan få indflydelse og deltage på nye måder i foreningslivet og andre organisationer. J. nr P20 5

6 Vi arbejder empowerment baseret for at understøtte de unge i at udvikle og drive egne aktiviteter og tilbud i Gladsaxe. Vi arbejder for at der er lige muligheder for aktiv deltagelse i fællesskaber og har blik for de unge, som står uden for. Vi styrker rammerne for at børn og unge indgår i forskellige fællesskaber, så de kan udvikle deres personlige, faglige, sociale og kulturelle kompetencer. Vi skaber rammerne for at ungemiljøets aktører bidrager til at udvikle de unges motivation for at være aktive medborgere, og understøtter unges muligheder for at opnå erfaring med demokratiske processer og frivillighed. 4. Unge - by, bolig og institutioner Unge er aktive brugere af de fysiske omgivelser. Nogle af byens rum er etableret og indrettet til bestemte målgrupper på en måde, hvor de regulerer brugen af områder mens der er andre byrum, hvor borgerne selv definerer og fortolker brugen. I Gladsaxe vil vi arbejde for en optimal indretning og benyttelse af de offentlige områder, så der også er områder, der appellerer til unge. Vores institutioner og tilbud placeres og tilrettelægges, så de bl.a.skaber koblinger på tværs af ungegrupperinger. Vi skal også medtænke og inddrage de unge i byplanlægningen, så de får lyst til at bidrage til byens liv. At unge i Gladsaxe bidrager aktivt til byens liv og har lyst og mulighed for at blive boende i Gladsaxe. At unge i Gladsaxe oplever og kan se, at de er med til at sætte deres præg på byens rum og udvikling. At unges sociale og kulturelle forståelser udvikles. At der er attraktive boliger og bo-miljøer til unge. Vi anvender unges hverdagsliv og praksis som udgangspunktet for vores indretning af byens rum. Vi inviterer de unge til at deltage i udviklingen af byens rum. Vi inviterer de unge til at fylde byen med aktiviteter, de selv er afsender på. Vi fastholder og tiltrækker unge gennem attraktive boligtilbud. Vi involverer de unge i opbygning af en sund og stærk ungdomskultur med afsæt i de unges interesser og udvikling. Vi undersøger om strukturerne i de kommunale tilbud understøtter, at børn og unge mødes på tværs af sociale og kulturelle baggrunde. J. nr P20 6

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Udkast til Ungdomspolitik

Udkast til Ungdomspolitik Udkast til Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole.

Læs mere

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole. I udarbejdelsen

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Høringspart Kommentarer Konkrete forslag Bemærkninger 1 Bestyrelsen Musik- og Billedskolen

Høringspart Kommentarer Konkrete forslag Bemærkninger 1 Bestyrelsen Musik- og Billedskolen Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariat & Politisk betjening 13. april 2015/VSC Høringssvar Gladsaxe Kommunes ungestrategi Læsevejledning Nedenfor er udarbejdet en oversigt over samtlige hørringssvar.

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Strategi for Vestegnen HF & VUC

Strategi for Vestegnen HF & VUC 1 Strategi for Vestegnen HF & VUC 2015-2018 Strategien er vedtaget i bestyrelsen den 17. juni 2015. Strategien er resultatet af en grundig dialog mellem medarbejdere, kursistråd og bestyrelse. Tegningen

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum

Rummelige fællesskaber og kreative frirum gladsaxe.dk Rummelige fællesskaber og kreative frirum Kultur-, fritids- og idrætspolitik Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. Vi mener, at det

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg INTEGRATIONSPOLITIK 2019-2022 - Det mangfoldige Frederiksberg 1 FORORD Borgmester og Socialudvalgsformand - afventer endelig godkendelse af politikken Retningen for integrationspolitikken alle er en del

Læs mere

Politiske mål og delmål

Politiske mål og delmål UNGEPOLITIK 2013 Politiske mål og delmål Indhold FORORD... 3 POLITISKE MÅL... 4 1. UDDANNELSE... 5 2. TRANSPORT... 5 3. FRITID... 6 4. ARBEJDE... 6 5. SOCIALT... 7 6. DEMOKRATI... 7 SAMMENHÆNG... 8 Ungepolitik

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes.

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes. Dagsordenpunkt Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Beslutning Trine Græse stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt: At Børne- og Undervisningsudvalget godkender igangsættelse af udviklingsprojekt

Læs mere

1. Indledning Overgangsordning for ungdomsklubområdet: UK Gladsaxe Tids- og procesplan Økonomi... 6

1. Indledning Overgangsordning for ungdomsklubområdet: UK Gladsaxe Tids- og procesplan Økonomi... 6 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariat og Politisk betjening Bilag 1 Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Gladsaxe Dato: 11.12.2013 Af: Ditte Iversen, Nina Nielsen, Vibeke Schneider

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Oplæg til ny klubstrategi og struktur

Oplæg til ny klubstrategi og struktur ISHØJ KOMMUNE Oplæg til ny klubstrategi og struktur Oplæg til ny klubstrategi og struktur for klubtilbud i Ishøj Kommune 1 Indholdsfortegnelse En ny strategi for Ishøj Kommunes klubtilbud... 3 Baggrund...

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2008

Fritids- og idrætspolitik 2008 Fritids- og idrætspolitik 2008 Forslag Indledning Fritids- og idrætslivet er under forandring i disse år. Tilslutningen til foreningslivet er stagnerende og befolkningen vælger i stigende grad aktiviteter

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering Høringsmateriale Ung i Gladsaxe Indhold og organisering 18. december 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 3 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe 5 2.1. Ideerne bag Ung i Gladsaxe 6 2.2. De fysiske

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere