UDVIKLINGSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPOLITIK"

Transkript

1 UDVIKLINGSPOLITIK

2 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn på udviklingen 8 En kommune, hvor alle er med 9 Byrådet har med Udviklingspolitikken formuleret en vision og udpeget fem strategispor, som er særligt vigtige for udviklingen af Skanderborg Kommune. Visionen handler om, at vi skal møde hinanden som mennesker og sikre en stærk udvikling i fælleskab. De fem strategispor, hvor der skal udvikles en særlig indsats, er: Bæredygtighed og grøn omstilling Demokrati og borgerinddragelse Erhvervslivets herunder turisterhvervets vilkår Helhedssyn på udviklingen En kommune, hvor alle er med I Skanderborg Kommune lægger vi vægt på et godt og stærkt fællesskab. Det gør vi, fordi vi tror på, at de løsninger, der er skabt i fællesskab, er bedre og bringer os længere. Derfor startede vi allerede med at samle inspiration til vision og strategispor i dialogen med Borgerrepræsentationen ved nytårskuren. Vi ønsker naturligvis at være i dialog med alle. Når vi skal til at dykke lidt længere ned i detaljen på de enkelte strategispor, vil vi derfor tage fat i dialogen med dem omkring os, så vi sammen kan finde frem til de bedste løsninger.

3 5 VISION Mennesker møder mennesker Når mennesker møder mennesker, opstår fællesskaber, og dermed skabes grundlaget for, at vi kan skabe udvikling sammen. Når vi skaber udviklingen sammen, bringes flere ressourcer i spil, og vi når længere. Og hvis alle er med, når vi ekstra langt. Vi sætter en ære i, at vi møder hinanden som mennesker, at der er plads til alle, og at vi forpligter os selv og hinanden på at gøre vores bedste.

4 7 strategispor 1: BÆREDYGTIGHED OG CIRKULÆR KOMMUNE strategispor 2: DEMOKRATI OG BORGERINDDRAGELSE BYRÅDET VIL I : vej mod indbyggere flere mennesker betyder større træk på vores fælles natur og ressourcer. Derfor er vi optaget af, at vi i fællesskab fortsat arbejder med bæredygtighed. Vi har et godt grundlag at arbejde ud fra. Vi har ambitiøse mål for blandt andet nedbringelse af energiforbruget og styrket genanvendelse. Opgaven ligger nu i at sikre, at vi når vores mål, og at det store fællesskab løfter i flok ved at sætte handling bag holdning og reducerer miljø- og klimabelastningen. Byrådet vil derfor gøre en ekstra indsats for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Kommunen skal understøtte borgeres egne tiltag for større bæredygtighed og skabe grundlag for nye løsninger i små og store fællesskaber. Det kan f.eks. være tiltag, der fremmer deleøkonomi eller affaldsforebyggelse. Der skal i samarbejde med erhvervslivet arbejdes med at opbygge nye partnerskaber for cirkulær økonomi. Der er allerede virksomheder, som arbejder strategisk med en grønnere og mindre ressourceforbrugende form for indkøb, produktion og transport. Det giver mening for klima, miljø og virksomhedernes økonomi. Dette arbejde skal understøttes og udbredes. Samarbejdet med erhvervslivet står ikke alene. Byrådet arbejder ligeledes med samme dagsorden for den kommunale virksomhed i regi af Miljø- og Planudvalget. vej mod indbyggere, og vi er optagede af, at det lokale demokrati udvikles og styrkes. Demokrati er en vigtig forudsætning for, at alle kan og har lyst til at indgå i de fællesskaber, som skal sikre udviklingen i Skanderborg Kommune. Det ligger derfor Byrådet på sinde, at alle oplever og mærker værdien af det lokale demokrati, og at alle kan og vil deltage i de demokratiske processer. Det er en del af det, vi kalder Kommunen 3.0. Byrådet ønsker fortsat at udvikle demokratiet på baggrund af de erfaringer vi har høstet de senere år. Byrådsmedlemmerne er valgt til at repræsentere borgerne i det samlede Byråd, men både Byrådet og byrådsmedlemmerne arbejder også med at involvere sig og understøtte processer og initiativer lokalt. Vi søger løsningerne i fællesskab, hvor alle har mulighed for at komme i dialog og være med til at påvirke den beslutning, som Byrådet i sidste ende træffer. Der er allerede mange initiativer i gang. Når det handler om udviklingen af kommunen, arbejder Byrådet f.eks. med øget inddragelse gennem borgermøder og gennem dialogen med Borgerrepræsentationen. Der arbejdes også i særlige opgaveudvalg, hvor borgere, virksomheder og civilsamfund inviteres med som deltagere i arbejdet med at tilrettelægge udviklingen på et konkret område. Kommunen 3.0 handler om at se mennesket med ressourcer, potentialer og parathed til at bidrage til fællesskabet. Alle ansatte sætter deres faglighed i spil i samspil med den enkelte borger, virksomhed, forening og fælleskab. Det afspejler sig i hele organisationen Skanderborg Kommune, hvor mennesker møder mennesker. Byrådet ønsker at styrke arbejdet med demokrati, borgerinddragelse og åbenhed og gøre det let at komme i dialog og samarbejde med kommunen. Det konkrete indhold i arbejdet og arbejdsformen beskrives nærmere i et kommissorium, som besluttes af Byrådet i juni Kommissoriet drøftes på et temamøde i Byrådet i maj Arbejdet udføres i et opgaveudvalg (et 17, stk. 4-udvalg), som skal understøtte et reduceret ressourceforbrug hos borgere og virksomheder. Opgaveudvalget kan ud over byrådsmedlemmer sammensættes af borgere, virksomheder, foreninger og eksperter. Det kan f.eks. ske ved, at der annonceres efter grupper, virksomheder og institutioner, som har bæredygtige initiativer, der kan anvendes som modelprojekter, og at repræsentanter fra disse indtræder i opgaveudvalget. Udvalget kan nedsætte undergrupper og inddrage offentligheden undervejs. Udvalget arbejder august 2018-juni Det er Miljø- og Planudvalget i samarbejde med formanden for opgaveudvalget - der er ansvarlig for et forslag til kommissorium. Det konkrete indhold i arbejdet og arbejdsformen beskrives nærmere i et kommissorium, som besluttes af Byrådet, når arbejdet sættes i gang. Byrådet har allerede bestemt, at der nedsættes et opgaveudvalg (et 17, stk. 4 udvalg) til at arbejde med opgaven og aflevere anbefalinger til Byrådet. Opgaveudvalget kan sammensættes af byrådsmedlemmer, borgere, virksomheder, foreninger og eksperter alt efter hvad opgaven defineres til. Udvalget kan nedsætte undergrupper og inddrage offentligheden undervejs. Ud over at aflevere anbefalinger til Byrådet kan udvalget igangsætte initiativer undervejs f.eks. i samarbejde med virksomheder og foreninger. Kommissoriet skrives med det udgangspunkt og med de erfaringer, som Byrådet har, når arbejdet sættes i gang. Arbejdet med strategisporet Demokrati og borgerinddragelse igangsættes august 2019 og løber frem til juni Økonomiudvalget har opgaven sammen med formanden for opgaveudvalget med at forberede et kommissorium for at definere opgaven og arbejdsformen nærmere, inden Byrådet sætter arbejdet i gang.

5 9 strategispor 3: ERHVERVSLIVETS HERUNDER TURISTERHVERVETS - VILKÅR strategispor 4: HELHEDSSYN PÅ UDVIKLINGEN BYRÅDET VIL I : vej mod indbyggere og vi er optagede af, at der også fremover er de mest attraktive vilkår for at drive virksomhed i kommunen. Vi er i Dansk Industris erhvervsklimamåling blandt de bedste, men det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Vi skal værne om vores placering og hele tiden udvikle os for at sikre, at vi har de bedste rammer at drive virksomhed i. Det har blandt andet betydning, at der er erhvervsgrunde til salg, så der kan udvides eller komme nye virksomheder til. Det har også betydning, at der er en velfungerende og effektiv infrastruktur, og at dialogen og samarbejdet med kommunen er smidig og uden for meget ventetid, når der f.eks. skal gives tilladelser. Blandt andet derfor har vi oprettet Erhvervsalliancen mellem virksomheder og kommune. Men det handler om mere end det. En god erhvervskommune er fremsynet og forholder sig til, hvordan de udfordringer vores virksomheder står over for, kan håndteres. Et levende erhvervsliv har behov for kompetent arbejdskraft, og adgang til viden og ny teknologi, der kan styrke innovationskraften. Det sikrer vi i samspil mellem erhvervsliv, kommune og uddannelses- og forskningsinstitutioner hvor vi spiller hinanden gode, og understøtter integration, uddannelse og udviklingen af arbejdspladser. Vi skal alle bidrage til, at der skabes nye, stærke virksomheder, og at de eksisterende virksomheder udnytter de perspektiver, der er i øget digitalisering og internationalisering. Vi kan ikke gøre det i Skanderborg Kommune alene. Det er derfor altafgørende, at vi arbejder for bedre vilkår i fællesskab for eksempel i regi af Business Region Aarhus som er et stærkt fælles vækstcentrum i Østjylland eller i et samarbejde med andre, der vil bidrage til, at erhvervslivet herunder turisterhvervet har gode rammer for at udvikle sig. vej mod indbyggere og vi byder gerne endnu flere borgere og virksomheder velkommen. Vi er en kommune i vækst, og netop derfor skal vi have særlig fokus på at afbalancere de mange hensyn, som en sund og holdbar udvikling fordrer. Vores centerbyer og en række af de lokale bysamfund vokser og vil vokse endnu mere i fremtiden. Det kræver, at der er en række forudsætninger, som er på plads, så vi kan sikre en god og bæredygtig vækst i vores kommune. Derfor vil Byrådet prioritere at skabe et overordnet helhedssyn på udviklingen i kommunen. Et helhedssyn, der kan sætte retning for udviklingen af de enkelte byer og sikre sammenhæng i de overordnede strukturer på tværs af kommunens forskellige byer. Helhedssynet skal forholde sig til byernes funktion i forhold til hinanden og i forhold til den rolle, Skanderborg Kommunens byer spiller i det østjyske bybånd. Der kan være behov for at drøfte grænser for de enkelte byers vækst, og der kan måske vise sig behov for udvikling af helt nye bysamfund. Helhedsplanlægning for de enkelte bysamfund samler de væsentligste perspektiver for byens udvikling ikke blot for det bebyggede miljø, men for alle faktorer, der er med til at skabe bæredygtighed og livskvalitet i byerne. Helhedsplanerne skal indeholde faktorer som velfungerende og sammenhængende infrastruktur, tilstrækkelige og fleksible pasnings-, skole-, fritids- og ældretilbud, gode indkøbsmuligheder, levende bymidter og varierede bomuligheder. Alt sammen noget, der sikrer byerne en bæredygtig udvikling. Helhedsplanlægningen kan dermed koble de sociale, miljømæssige, kulturelle og økonomiske forhold sammen i en helhedstænkning, der danner grundlag for langsigtede politiske beslutninger. Det konkrete indhold i arbejdet og arbejdsformen beskrives nærmere i et kommissorium, som besluttes af Byrådet, når arbejdet sættes i gang. Byrådet har allerede bestemt, at der nedsættes et opgaveudvalg (et 17, stk. 4 udvalg) til at arbejde med opgaven og aflevere anbefalinger til Byrådet. Opgaveudvalget kan sammensættes af byrådsmedlemmer, borgere, virksomheder, foreninger og eksperter alt efter hvad fokus er. Udvalget kan nedsætte undergrupper og inddrage offentligheden. Ud over at aflevere anbefalinger til Byrådet kan udvalget igangsætte initiativer f.eks. i samarbejde med virksomheder og foreninger. Når Byrådet sætter opgaveudvalget i gang, bliver det med udgangspunkt i de erfaringer, Byrådet har i Arbejdet med strategisporet Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår igangsættes august 2020 og løber frem til juni Økonomiudvalget har opgaven sammen med formanden for opgaveudvalget med at forberede et kommissorium for at definere opgaven og arbejdsformen nærmere, inden Byrådet sætter arbejdet i gang. For at skabe de bedste forudsætninger for arbejdet med helhedsplanlægning, vil indhold og arbejdsform først blive beskrevet i forbindelse med, at Byrådet beslutter et kommissorium for arbejdet i starten af Arbejdet vil ske i tæt sammenhæng med revision af kommuneplanen. Arbejdet med strategisporet Helhedssyn på udviklingen placeres forud for arbejdet med kommuneplanen, og igangsættes derfor primo Økonomiudvalget har opgaven med at forberede et kommissorium for at definere opgaven og arbejdsformen nærmere, inden Byrådet sætter arbejdet i gang.

6 11 strategispor 5: EN KOMMUNE, HVOR ALLE ER MED TIDSLINJE BYRÅDET VIL I : Skanderborg Kommune er et sted, hvor der er mange ressourcer at bringe i spil i forhold til at sikre, at alle har en plads i fællesskabet, uanset hvilke vilkår man kommer fra, og hvilken baggrund man har. Byrådet råder over mange af disse ressourcer og tilrettelægger en række indsatser til gavn for fællesskabet. Men Byrådet er samtidig optaget af at anvende de kommunale institutioner og indsatser i samspil med de mange andre, som er aktive i forhold til at udvikle og sikre et sammenhængende fællesskab, som kan rumme alle. Det gælder de nære lokalsamfund, foreningerne, virksomhederne, kirken, aktive borgere, frivillige m.v., som alle er vigtige med-aktører i forhold til at sikre, at alle kan finde en plads i fællesskabet. Med strategisporet ønsker Byrådet en styrket tværgående indsats, der supplerer det gode frivillige sociale arbejde. Hvis alle hjælper til i en koordineret indsats, kan vi sammen oparbejde en stor styrke i forhold til at tilbyde alle mennesker hjælp til at finde ind i meningsfulde fællesskaber. Derfor prioriterer Byrådet at få skabt en udvikling i forhold til udsatte borgere og udfordringen med at bryde negativ social arv, hvor vi inviterer bredt ind i forhold til samarbejde og samspil om at nå målet Bæredygtighed og cirkulær kommune Helhedsplaner En kommune, hvor alle er med Demokrati og borgerinddragelse Erhvervslivets - herunder turisterhvervets - vilkår For at forstå, hvad vi allerede i dag gør både sammen og hver for sig, igangsættes en proces, der skal skabe en fælles viden og forståelse af de nuværende initiativer og udfordringer, og den måde det opleves af borgerne. Ligeledes er der brug for en fælles definition af udsatte borgere og negativ social arv. Den viden skabes bedst i en åben proces, hvor Byrådet inddrager borgere, faglige eksperter og forskere, som alle kan bidrage til den fælles viden og forståelse af, hvad der skal til, for at alle er med. Denne proces igangsættes og forestås af Socialudvalget, som løser opgaven i samspil med Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Byrådets strategispor rækker ud i fremtiden og skal sikre initiativer og handlinger, der gør, at vi bliver endnu bedre til at samle vores kræfter i forhold til at sikre alle en plads i fællesskabet. Socialudvalget udarbejder på baggrund af den fælles viden og forståelse forslag til Byrådet om et kommissorium for det videre arbejde. I udarbejdelsen af kommissoriet skal Socialudvalget, med inddragelse af Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget, være særligt opmærksomme på nye former for samarbejde og borgerinddragelse, som kan skabe opbakning til og sikre koordinering af konkrete initiativer til fordel for fællesskaberne og deres evne til at rumme alle. På baggrund af arbejdet med strategisporet inddrages Byrådet i forhold til spørgsmålene om, hvorvidt der skal udarbejdes en politik for socialt udsatte og et forslag til etablering af et råd for socialt udsatte. Andet halvår 2018 dannelse af fælles viden og forståelse, som leder frem til kommissorium. Primo 2019 behandler Byrådet forslag til kommissoriet for det videre arbejde med strategisporet. Socialudvalget har ansvaret for arbejdet med strategisporet. Det er således Socialudvalget, der forestår den indledende proces med at skabe fælles viden og forståelse. Med udgangspunkt i den fælles forståelse og viden udarbejder Socialudvalget et kommissorium for det videre arbejde med strategisporet. Dette sker i samspil med Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Socialudvalget fremsætter udkast til kommissorium for det videre arbejde med strategisporet til forelæggelse for Byrådet. Efter Byrådets godkendelse har Socialudvalget ansvaret for det videre arbejde med strategisporet ud fra det vedtagne kommissorium.

Forslag til UDVIKLINGSPOLITIK

Forslag til UDVIKLINGSPOLITIK Forslag til UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 5 Bæredygtig og cirkulær kommune 6 Demokrati og borgerinddragelse 8 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 9 Helhedssyn

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 FORORD INDHOLD Forord 3 Vision 5 Bæredygtig og cirkulær kommune 6 Demokrati og borgerinddragelse 8 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 9 Helhedssyn på udviklingen

Læs mere

Sundhed handler om, at et menneske oplever tilværelsen som 1. Begribelig 2. Håndterbar 3. Meningsfuld. altså alt det modsatte af fremmedgjorthed, afmagt og resignation. april 2018 Antonovskys svar på det

Læs mere

Procesplan - kommissorie for Byrådets strategispor En kommune hvor alle er med

Procesplan - kommissorie for Byrådets strategispor En kommune hvor alle er med Procesplan - kommissorie for Byrådets strategispor En kommune hvor alle er med 1. Indledning og baggrund Skanderborg Kommune er et sted, hvor der er mange ressourcer at bringe i spil i forhold til at sikre,

Læs mere

Procesplan - kommissorie for Byrådets strategispor En kommune hvor alle er med

Procesplan - kommissorie for Byrådets strategispor En kommune hvor alle er med Procesplan - kommissorie for Byrådets strategispor En kommune hvor alle er med 1. Indledning og baggrund Skanderborg Kommune er et sted, hvor der er mange ressourcer at bringe i spil i forhold til at sikre,

Læs mere

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi

gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi gladsaxe.dk Fælles om Gladsaxe Gladsaxe Kommunes medborgerskabsstrategi Forsidefoto: I 2018 har foreningen Lokal Agenda 21 med hjælp fra Gladsaxe Kommune startet et høslætlaug. Lauget slår med le en gang

Læs mere

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi.

Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-, Energi-, og Naturstrategi. Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Kommissorium for 17, stk. 4 udvalg til udarbejdelse af Allerød Kommunes Miljø-,

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium

Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Bæredygtighedsudvalgets kommissorium Side 1 af 6 Indledning Bæredygtighedsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd den 24. januar 2018. Byrådet har fastlagt følgende overordnede rammer for udvalgets arbejde:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Medborgerskab En tværgående politik 2015

Medborgerskab En tværgående politik 2015 Medborgerskab En tværgående politik 2015 En politik for medborgerskab Sønderborg Byråd har en vision om, at kommunen skal være i vækst og et sted, hvor borgerne lever det gode liv. Vækst og arbejdspladser

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Samlede høringssvar til Udviklingspolitikken med forslag til svar

Samlede høringssvar til Udviklingspolitikken med forslag til svar Samlede høringssvar til Udviklingspolitikken 2018-2021 med forslag til svar Fra Handicaprådet: Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende Udviklingspolitikken Handicaprådet har på rådsmødet den 12. juni

Læs mere

Samlede høringssvar til Udviklingspolitikken med forslag til svar

Samlede høringssvar til Udviklingspolitikken med forslag til svar Samlede høringssvar til Udviklingspolitikken 2018-2021 med forslag til svar Fra Handicaprådet: Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende Udviklingspolitikken Handicaprådet har på rådsmødet den 12. juni

Læs mere

Depeche. fra Byrådet til Byrådet

Depeche. fra Byrådet til Byrådet Depeche fra Byrådet 2014-2017 til Byrådet 2018-2021 Indledning Skanderborg Byråd fastlægger som noget af det første sin udviklingspolitik for 2018-2021. Udviklingspolitikken giver Byrådet mulighed for

Læs mere

BYEN TIL VANDET. Politisk målsætning. Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst.

BYEN TIL VANDET. Politisk målsætning. Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst. VI TØR GÅ NYE VEJE Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed BYEN TIL VANDET Langsigtet planlægning

Læs mere

FÆLLES OM ALBERTSLUND

FÆLLES OM ALBERTSLUND FÆLLES OM ALBERTSLUND En politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse 2. UDKAST 1 FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

Gentofte - vi skaber sammen

Gentofte - vi skaber sammen Gentofte - vi skaber sammen Kommunikationschef Marianne Grundsøe 11.10.18 KL s Kommunikationsdøgn 2018 Hvad ville politikerne? Mere tid sammen med borgerne, mindre alene med sig selv Tidlig involvering

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Procesplan for udmøntning af socialpolitikken i strategier

Procesplan for udmøntning af socialpolitikken i strategier Dato: 28. oktober 2014 Procesplan for udmøntning af socialpolitikken i strategier Sagsnr.: 14/8879 Notat Den 2. oktober 2013 vedtog Byrådet en samlet socialpolitik for Skanderborg Kommune, der skal være

Læs mere

Depeche - til Byrådet

Depeche - til Byrådet Skanderborg, december 2013 Depeche - til Byrådet 2014-2017 Ethvert byråd sætter retning, der peger ud over egen valgperiode, fordi byråd ofte beskæftiger sig med langsigtede emner. Derfor giver det giver

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

Strategi og FN s 17 verdensmål

Strategi og FN s 17 verdensmål Strategi og FN s 17 verdensmål - Hvad har FN s verdensmål at gøre med dansk planlægning? Byggelovsdag 2018 Britt Vorgod Pedersen, Bychef Gladsaxe Kommune FN - 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling FN

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Lokaludvalget 17. stk. 4

Lokaludvalget 17. stk. 4 Lokaludvalget 17. stk. 4 Byrådet besluttede 27. marts 2018 nedsættelse af et 17,4 udvalg for indeværende valgperiode 2018-2021. Udvalget skal styrke udviklingen i lokalområderne og skabe dialog og brobygning

Læs mere

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T:

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T: Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Agenda 21 strategi 2020-24 Forslag Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Forord Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. Det gør vi blandt andet ved

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Godkendelse af dagsorden 3 24 Opsamling på byvandring og anbefalinger 4 25

Læs mere

UDKAST. Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune

UDKAST. Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune UDKAST Bosætningsstrategi Ikast-Brande Kommune 2019-2022 Indhold Forord... 5 Ikast-Brande Kommune har en god beliggenhed. 7 Indbyggertallet vokser... 8 Vision... 9 2022-mål... 10 Målgrupper... 12 Indsatsområder...

Læs mere

Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu!

Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu! Byernes og kommunernes rolle i klimaomstillingen? - lederskab og handling nu! KKR, Hillerød 19. juni 2019 Christian Ibsen, direktør Højere ambitioner er nødvendige Byerne: 70% af udledningerne i dag 70%

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed

ALLERØD KOMMUNE VISION Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed ALLERØD KOMMUNE VISION 2031 Arbejdstitel: Allerød - det gode liv hele livet, med fællesskaber og bæredygtighed 1 Indledning til visionen Allerød er en attraktiv kommune at bo i, at drive virksomhed i,

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune

Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune 2017-2020 1 Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at fastholde og udvikle Jammerbugt

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Politik for fritid, frivillighed og sundhed. Fællesskaber

Politik for fritid, frivillighed og sundhed. Fællesskaber Politik for fritid, frivillighed og sundhed Fællesskaber Politik for fritid, frivillighed og sundhed - fællesskab Politik for fritid, frivillighed og sundhed fællesskab er en af tre politikker for Lemvig

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Realiseringsplan Marts 2019

Realiseringsplan Marts 2019 Realiseringsplan Marts 2019 1 Visionen Tæt på hinanden - tæt på naturen skal sætte retningen for fremtidens Allerød I 2019 har Allerød Kommune fået en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 21-01-2019 18:30 1

Læs mere

Frivillighedspolitik UDKAST

Frivillighedspolitik UDKAST Frivillighedspolitik 2 Forord 3 4 Frivillighedspolitik Vi vil udbrede frivilligheden på Frederiksberg Frivilligheden skal spire på Frederiksberg. Som kommune vil vi derfor styrke og udvikle vores relationer

Læs mere

Input til Socialudvalgets arbejde med udmøntning af socialpolitikken i strategier. Ældreområdet

Input til Socialudvalgets arbejde med udmøntning af socialpolitikken i strategier. Ældreområdet Input til Socialudvalgets arbejde med udmøntning af socialpolitikken i strategier Ældreområdet Indhold Indledning... 4 Socialpolitikken som ledelsesredskab; politisk og professionelt... 4 Formål... 4 Vision...

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 30-09-2019 18:05 Mødeafholdelse Råddsalen Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 30-09-2019 18:05

Læs mere

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 14. marts 2018 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021 Med HORSENS ALLIANCEN blev der i 2013 skabt en helt ny samarbejdsplatform i Horsens kommune en platform, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

FLERE BORGERE. Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her.

FLERE BORGERE. Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her. ENERGI TIL MERE En af vores store forcer i Esbjerg Kommune er vores evne til at stå sammen om at løse udfordringer og få det optimale ud af de muligheder, der byder sig. Derfor er Vision 2025 en fælles

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang!

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang! ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE 2017-2020 ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2017-2020 Mere i gang flere i gang! Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at

Læs mere

Tendenser i politisk ledelse i kommunerne

Tendenser i politisk ledelse i kommunerne Tendenser i politisk ledelse i kommunerne - og konsekvenser for administrativ ledelse Eva Sørensen Roskilde Universitet Den brændende platform Nye borgere Ny mission Ny styringstænkning Nye borgere Fra

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Værdi for mennesker, virksomheder og samfund

Værdi for mennesker, virksomheder og samfund Socialøkonomi er totaløkonomi Værdi for mennesker, virksomheder og samfund Januar 2019 Socialøkonomi er totaløkonomi Vision Vi frisætter skjulte talenter hos mennesker og hjælper virksomheder med at skabe

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Fra 17 verdensmål til lokal forankring i Gladsaxe Borgmester Trine Græse 15. maj 2019

Fra 17 verdensmål til lokal forankring i Gladsaxe Borgmester Trine Græse 15. maj 2019 Fra 17 verdensmål til lokal forankring i Gladsaxe Borgmester Trine Græse 15. maj 2019 Vejen fra de 17 verdensmål til Gladsaxes strategi Seminar om strategisk byledelse januar 2017 Verdensmål på Byrådsseminar

Læs mere

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet)

Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Mennesker møder mennesker - Det skal ses og mærkes (ordlyd er forenklet) Andre forslag: - sammen når vi endnu længre - sammen skaber vi fremtiden - sammen mod fremtiden - sammen skaber vi velfærd - og

Læs mere

Landsbyudvalget Udkast til kommissorium

Landsbyudvalget Udkast til kommissorium Landsbyudvalget Udkast til kommissorium 1. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægten i januar 2018, at der skal nedsættes et ad hoc udvalg Landsbyudvalget.

Læs mere

Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen. Nye ideer langsigtede løsninger

Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen. Nye ideer langsigtede løsninger Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen. Frederikshavn Kommune skal være kendt som et sted, hvor nye ideer tages imod med åbne arme. Hvor kommunen er medspiller for borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune Vedrørende: Procesplan for udarbejdelse af politik for aktivt medborgerskab Sagsnavn: Ny politik for aktivt medborgerskab Sagsnummer: 00.01.00-G00-91-14 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Dagens dagsorden. Udvalget er en ny opfindelse, hvilke forventninger har vi hver især med til arbejdet?

Dagens dagsorden. Udvalget er en ny opfindelse, hvilke forventninger har vi hver især med til arbejdet? 1. Velkomst og introduktion Dagens dagsorden Udvalget er en ny opfindelse, hvilke forventninger har vi hver især med til arbejdet? 2. Drøftelse af kommissorium Kort intro fra forvaltningen om det forberedende

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere