UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526 af 27. maj 2013 og senest lov nr. xxx af xx. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1. Støj fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser reguleres af denne bekendtgørelse. Miljøbeskyttelsesloven samt regler udstedt og afgørelser truffet i medfør heraf finder ikke anvendelse på støj fra Cityringens bygge- og anlægsarbejde. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved 1) Beboer: En person, der på sin bopæl berøres af støjgener fra bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser. 2) Cityringens byggepladser: Byggepladser, der er etableret til brug for anlæggelse af Cityringen. København H, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kongens Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads, Vibenshus Runddel, Skjolds Plads, Nørrebro, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads, Aksel Møllers Have, Frederiksberg, Frederiksberg Allé, Enghave Plads og Sønder Boulevard benævnes stationsbyggepladser og Tømmergraven, Øster Søgade og Nørrebroparken benævnes tunnelarbejdspladser. 3) Dagperiode: Periode, hvori der udføres bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i tidsrummet fra kl til kl på hverdage, fra kl til kl på lørdage og på tunnelarbejdspladserne tillige fra kl til kl på søndage. 4) Aftenperiode: Periode, hvori der udføres bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i tidsrummet fra kl til kl på hverdage og på tunnelarbejdspladserne tillige fra kl til kl på lørdage og søndage. 5) Natperiode: Periode, hvori der udføres bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i tidsrummet fra kl til kl og på tunnelarbejdspladserne tillige fra kl til kl på lørdage og søndage. 6) Metroselskabet I/S: Metroselskabet I/S, dennes entreprenører og underentreprenører. Dog forstås der ved Metroselskabet I/S i 18, stk. 1, 2. pkt. alene Metroselskabet I/S. Kapitel 2 Bygge- og anlægsarbejdets faseopdeling 3. Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne,,,, 3-1,, 3-3,, 5, 6 og 7 jf. bilag 1. erne af anlægsfaserne er orienterende og anlægsfaserne kan tidsmæssigt være overlappende. Stk. 2. Det kan forekomme ændringer i både rækkefølge af og udførelsesmetoder i de enkelte anlægsfaser. Kapitel 3

2 Støjniveau for Cityringens byggepladser 4. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser må ikke overstige de i bilag 2 anførte energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveauer i db (L Aeq) ) for hver anlægsfase for hver byggeplads ved den mest støjbelastede bygningsfacade 7,5 meter over terræn, jf. dog 5 og 6. Det fastlagte støjniveau skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagperioden på hverdage og 7 timer på lørdage og søndage, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Ved vurdering af støjniveauet skal der ikke tillægges 5 db (A) for tone- og impulsstøj. Stk. 2. Ved stationsbyggepladserne, med undtagelse af Marmorkirken, må støjniveauet for det højeste étminutsniveau af støjen fra bygge- og anlægsarbejdet om natten ikke overstige 65 db(a), jf. dog 5 og 6. Stk. 3. Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering ved byggepladserne, på Metroselskabets hjemmeside mv. om de regler, der følger af denne bekendtgørelse. 5. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke et øvre støjniveau, når de i bilag 3 anførte aktiviteter af kort varighed udføres. Stk. 2. Metroselskabet I/S må tidligst påbegynde de i stk. 1 nævnte aktiviteter 3 dage efter tilsynsmyndigheden er underrettet om, at aktiviteten påtænkes iværksat. 6. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke et øvre støjniveau, når de i bilag 3 anførte aktiviteter af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal orientere tilsynsmyndigheden om aktiviteter der følger af stk. 1, hurtigst muligt. 7. Metroselskabet I/S skal orientere beboere om særligt støjende aktiviteter der følger af 5 og 6. Kapitel 4 Egenkontrol, rapportering og tilsyn 8. Metroselskabet I/S skal foranledige, at der foretages facadestøjmålinger kontinuerligt ved alle Cityringens byggepladser, der er fyldestgørende for hele den arbejdstid, hvori der udføres bygge- og anlægsaktiviteter. Stk. 2. Støjmålingerne, jf. stk. 1, foretages i overensstemmelse med principperne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984, herunder at opsætning og kalibrering af måleudstyr skal varetages af uafhængige akkrediterede støjfirmaer. Det er dog ikke et krav, at støjmålingerne er overvåget. 9. Metroselskabet I/S skal foretage egenkontrol af overholdelsen af de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjgrænser. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal gennem egenkontrol sikre, at eventuelle overskridelser af de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjgrænser hurtigst muligt bringes til ophør, samt at foranstaltninger til overholdelse af de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveauer, ved gentagne overskridelser heraf, iværksættes. Stk. 3. Metroselskabet I/S skal i tilfælde af akut, umiddelbart konstaterbar eller formodet overskridelse af de fastsatte støjniveauer, herunder støjende arbejde ud over de tilladte tider, gribe ind og nedbringe støjen fra eller standse den aktivitet, der er årsag til overskridelsen af støjgrænsen. Metroselskabet I/S skal påse, at aktiviteten først igangsættes, når årsagen til overskridelsen af støjgrænsen er fjernet. 10. Tilsynet med overholdelse af de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveauer varetages af Københavns Kommune for byggepladser beliggende i Københavns Kommune og af Frederiksberg

3 Kommune for byggepladser beliggende i Frederiksberg Kommune. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. 11. Metroselskabet I/S skal indberette daglige støjmålinger for Cityringens byggepladser til tilsynsmyndighederne, senest to dage efter, at målingen er foretaget. Stk. 2. Metroselskabet I/S skal minimum en gang ugentligt overfor tilsynsmyndigheden redegøre for, hvorvidt støjmålingerne fra den foregående uge viser overskridelser af de i medfør af de i 4, stk. 1, fastsatte støjniveauer. Viser støjmålingerne overskridelser af støjniveauet, skal Metroselskabet I/S redegøre for årsagen hertil, herunder om der har været udført aktiviteter der følger af 5 eller 6. Stk. 3. Viser de fremsendte støjmålinger overskridelser af det tilladte støjniveauet på en byggeplads, kan tilsynsmyndigheden anmode om en redegørelse for årsagen hertil, før den ugentlige redegørelse, der følger af stk. 2, skal foreligge. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en frist for Metroselskabet I/S afgivelse af en sådan redegørelse. 12. Metroselskabet I/S skal hvert kvartal overfor Transportministeriet redegøre for anvendelsen af BATprincippet (Bedst tilgængelige teknologi) samt optimering af planlægningen af bygge- og anlægsarbejdet for alle Cityringens byggepladser. Endvidere skal redegørelsen indeholde en status for anvendelsen af støjreducerende tiltag samt redegøre for fremtidige tiltag der forventes iværksat. Kapitel 5 Håndhævelse 13. Foreligger der gentagne gange ikke fyldestgørende støjmålinger fra en byggeplads, jf. 8, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S, at der inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal iværksættes intensiveret kontrol af måleudstyret. 14. Er der ikke inden den af kommunen fastsatte frist iværksat intensiveret kontrol af måleudstyret, jf. 13, eller er støjmålingerne fortsat ufyldestgørende, kan tilsynsmyndigheden indskærpe overfor Metroselskabet I/S, at Metroselskabet I/S skal tilvejebringe fyldestgørende støjmålinger. Stk. 2. Af indskærpelsen efter stk. 1, skal det fremgå, at manglende efterlevelse kan medføre politianmeldelse. 15. Konstateres det på baggrund af de indberettede støjmålinger og redegørelser, at Metroselskabet I/S har overskredet det i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveau, kan tilsynsmyndigheden henstille til Metroselskabet I/S, at overskridelsen skal bringes til ophør inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist samt at Metroselskabet I/S skal forebygge, at der sker fremtidige overskridelser af det i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveau. 16. Har Metroselskabet I/S ikke inden for den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist jf. 15, bragt overskridelsen af det fastsatte støjniveau til ophør, eller er støjniveauet overskredet væsentligt eller gentagne gange, kan tilsynsmyndigheden indskærpe overfor Metroselskabet I/S, at støjniveauet skal overholdes, eller pålægge Metroselskabet I/S, at der inden en fastsat frist skal foretages yderligere foranstaltninger til nedbringelse af støjen, således at det fastsatte støjniveau overholdes. Efterleves pålægget ikke, kan tilsynsmyndigheden meddele Metroselskabet I/S en indskærpelse om overholdelse heraf. Ved tilsynsmyndighedens vurdering af overtrædelsens karakter, anses det for en skærpende omstændighed, hvis overskridelsen foregår i aften- og natperioden.

4 Stk. 2. Af indskærpelsen eller pålægget efter stk. 1 skal det fremgå, at manglende efterlevelse kan medføre politianmeldelse. 17. Efterlever Metroselskabet ikke pålæg eller indskærpelser givet i medfør af 13, 14 eller 16 eller foreligger der i nær sammenhæng gentagne og væsentlige overskridelser af de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveauer, kan tilsynsmyndigheden i samråd med transportministeren for et konkret anlægsarbejde, en konkret byggeplads, for en anlægsfase gældende for en byggeplads eller for alle byggepladser for henholdsvis dag-, aften- eller natperioden nedlægge forbud imod, at Metroselskabet I/S kan udføre bygge- og anlægsarbejdet efter de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveauer. Stk. 2. Nedlægges der forbud efter stk. 1, kan bygge- og anlægsarbejdet først gennemføres under de i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveauer, når tilsynsmyndigheden i samråd med transportministeren har meddelt, at forbuddet ophører. 18. Konstateres der gentagne overskridelser af det i medfør af 4, stk. 1, fastsatte støjniveau på en byggeplads eller foreligger der gentagne gange ikke fyldestgørende støjmålinger for en byggeplads, kan tilsynsmyndigheden i tilknytning til anvendelsen af 13, 14, 16 og 17 tillige pålægge Metroselskabet I/S at foretage intensiveret eller kontinuert egenkontrol. Udstedes der pålæg efter stk. 1, kan tilsynsmyndigheden beslutte, at der i hele arbejdstiden skal være en repræsentant for Metroselskabet I/S til stede på den byggeplads, pålægget er rettet imod. Endvidere kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S, at Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist, skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjniveauet, herunder om hvilke foranstaltninger, der påtænkes iværksat til nedbringelse af støjniveauet. 19. Tilsynsmyndighedens meddelelse om pålæg og forbud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 6 Straf 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den der: 1) overtræder 4, 5, stk. 2 6, stk. 2, 7-9, 11 eller 12 eller 2) undlader at efterkomme pålæg eller forbud efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Ved udmåling af bødestørrelsen, skal der særligt lægges vægt på overtrædelsens karakter, herunder om overtrædelsen er sket gentagne gange samt tidperioden på døgnet, hvori overtrædelsen er konstateret, om overskridelsen er væsentlig, og om der er opnået en økonomisk fordel ved overtrædelsen og i bekræftende fald dennes størrelse. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 7 Ikrafttræden 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

5 Bilag 1: Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er jf. 3 opdelt i følgende anlægsfaser med anførte forventede tidsrammer: Aktivitet Forventet tidsramme 5 6 I 1 etableres stationens eller skaktens topdæk. I udgraves der ca. 3-4 meter ned i stationsboksen og dernæst udføres kapning af pæletoppe, slidsevægstoppe og/eller rensning af udsparinger. Ved Øster Søgade vil kapning af toppen af slidsevæggen dog først ske i fase 6 sammen med opfyldning og genetablering af Sortedamssøen. I udføres armeringsarbejder, forskalling og støbning af stationsboksen eller skaktens topdæk. 1 I 2 udgraves under topdækket og etableres tværafstivning. I udgraves under topdækket. I monteres og bagstøbes tværbjælker under topdækket. I 3 etableres de indvendige betonkonstruktioner, bundplade, vægge og beklædninger samt udvendig trappe. I støbes under topdækket, herunder opbygning af støbeformene og armering. I udgraves og støbes den udvendige trappe. I 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne og i tunnelerne og der udføres arkitektonisk færdiggørelse af stationsboksene. I 5 monteres spor og tekniske installationer i tunnelen, og der udføres forberedelser til at støbe sporene fast. Fra tunnelarbejdspladserne vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige forsyninger ind i tunnelerne. I 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen. Der vil endvidere ske afvikling af tunnelarbejdspladserne måneder 0-14 måneder 4-23 måneder måneder måneder 8-14 måneder 7 I 7 demobiliseres og reetableres stationsområderne. 4-8 måneder 1 På byggepladsen Kongens Nytorv skal der ske jordforstærkning under Magasin du Nord, hvilket planlægges udført fra en ca. 4-5 meter dyb udgravning i Lille Kongensgade i fase i dagtimerne, inden tunnelboremaskinen kan sendes videre fra Kongens Nytorv. 2 For Øster Søgade vil der først i fase 6 ske kapning af toppen af slidsevæggen samt fjernelse af inddæmning og reetablering af Sortedams Sø

6 Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens tunnelbyggepladser Øster Søgade, Nørrebroparken og Tømmergraven vil endvidere have følgende anlægsfase: Aktivitet Forventet tidsramme er drift af tunnelarbejdspladserne med håndtering af tunnelelementer og muck måneder På tunnelarbejdspladserne sker der, når arbejdet er færdigt, afvikling af tunnelarbejdspladsen og for Nørrebroparkens vedkommende, reetablering af parken.

7 Bilag 2 I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natteperioden. Derudover er den forventede varighed af de enkelte faser angivet, hvilke er vejledende. Er der i tabellen ikke angivet et støjniveau for en anlægsfase, er der ikke forudsat aften- eller natarbejde i denne fase. Der er i tabellerne for hver byggeplads alene medtaget de tilbageværende faser, der endnu ikke er afsluttet. København H På Cityringens byggeplads København H, beliggende vest for Københavns Hovedbanegård og omfattende hele Stampesgade samt den del af Halmtorvet, der ligger mellem Colbjørnsensgade og Helgolandsgade/Kvægtorvsgade, er følgende støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet gældende: København H Støj Dag (db(a)) Aften Nat Rådhuspladsen På Cityringens byggeplads på Rådhuspladsen, beliggende på Rådhuspladsens nordlige del er følgende støjgrænser gældende: Rådhuspladsen Støj Dag (db(a)) Aften Nat

8 Gammel Strand På Cityringens byggeplads Gammel Strand, der omfatter den del af Gammel Strand der strækker sig fra Højbro Plads til Naboløs samt en del af Slotsholmskanalen, er følgende støjgrænser gældende: Gammel Strand Støj Dag (db(a)) Aften Nat Kongens Nytorv På Cityringens byggeplads Kongens Nytorv, der omfatter det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, er følgende støjgrænser gældende: Kongens Nytorv Støj Dag (db(a)) Aften Nat Marmorkirken På Cityringens byggeplads Marmorkirken, der omfatter hele den vestlige del af kirkepladsen mellem Frederiks Kirke og Store Kongensgade, er følgende støjgrænser gældende: Marmorkirken Støj Dag (db(a)) Aften Nat

9 Østerport På Cityringens byggeplads, beliggende på den nordøstlige side af Oslo Plads mellem Kristianiagade og Øst banegade, er følgende støjgrænser gældende: Østerport Støj Dag (db(a)) Aften Nat Øster Søgade På Cityringens byggeplads Øster Søgade, der er etableret på en tørlagt del af Sortedamssøen, som grænser op til Øster Søgade, er følgende støjgrænser gældende: Øster Søgade Støj Dag (db(a)) Aften Nat Trianglen På Cityringens byggeplads Trianglen, der omfatter hele den åbne plads på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej mellem Øster Allé Posthus og kollegiet Østerbrogården, er følgende støjgrænser gældende: Trianglen Støj Dag (db(a)) Aften Nat

10 Poul Henningsens plads På Cityringens byggeplads Poul Henningsens Plads, der omfatter den sydøstlige del af Reersøgade mellem Tåsingegade og Jagtvej samt hele p-pladsen ud for højhuset Øbrohus, er følgende støjgrænser gældende: P H Plads Støj Dag (db(a)) Aften Nat Vibenshus Runddel På Cityringens byggeplads Vibenhus Runddel, beliggende i det nordvestlige hjørne af Fælledparken og afgrænses af Jagtvej mod nord og Øster Allé mod syd, er følgende støjgrænser gældende: Vibenhus Runddel Støj Dag (db(a)) Aften Nat Skjolds Plads På Cityringens byggeplads Skolds Plads, der omfatter Skjolds Plads samt den sydvestlige del af Haraldsgade mellem Skjolds Plads og Tagensvej, er følgende støjgrænser gældende: Skjolds Plads Støj Dag (db(a)) Aften Nat

11 Nørrebro På Cityringens byggeplads, der omfatter Folmer Bendtsens Plads fra Nørrebrogade til Ørnevej og som grænser op til den østlige del af Nørrebro Station, er følgende støjgrænser gældende: Nørrebro Støj Dag (db(a)) Aften Nat Nørrebroparken På Cityringesn byggeplads Nørrebroparken, der omfatter den nordlige del af Nørrebroparken mellem Krogerupgade, Hillerødgade og Nordbanegade, er følgende støjgrænser gældende: Nørrebro parken Støj Dag (db(a)) Aften Nat

12 Nørrebros Runddel På Cityringens byggeplads, der udgøres af det nordvestlige hjørne af Assistens Kirkegården, er følgende støjgrænser gældende: Nørre- bros Runddel Støj Dag (db(a)) Aften Nat Nuuks Plads På Cityringens byggeplads Nuuks Plads, der omfatter pladsen mellem det gamle landsarkiv og Jagtvej samt den vestligste del af Hiort Lorentzens Gade og en satellitbyggeplads med oplag og skurby på den anden side af Rantzausgade, er følgende støjgrænser gældende: Nuuks Plads Støj Dag (db(a)) Aften Nat

13 Aksel Møllers Have På Cityringens byggeplads, der er beliggende i den nordlige halvdel af parken Aksel Møllers Have, er følgende støjgrænser gældende: Aksel Møllers Have Støj Dag (db(a)) Aften Nat Frederiksberg Station På Cityringens byggeplads Frederiksberg Station, der er beliggende umiddelbart syd for Frederiksberg Centeret og omfatter hele Holger Tornøes Passage samt den del af Solbjergvej, der ud for Frederiksberg Gymnasium, er følgende støjgrænser gældende: Frederiks berg Station Støj Dag (db(a)) Aften Nat

14 Frederiksberg Allé På Cityringens byggeplads Frederiksberg Allé, der er beliggende på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé og omfatter den nordlige del af Platanvej og dele af baggårdene til de nærmest liggende bygninger, er følgende støjgrænser gældende: Frederiks berg Allé Støj Dag (db(a)) Aften Nat Enghave Plads På Cityringens byggeplads Enghave Plads, der omfatter delen af Enghave Plads, der ligger mellem Haderslevgade og Flensborggade samt en del af vejen langs den sydlige del af Enghave Plads, er følgende støjgrænser gældende: Enghave Plads Støj Dag (db(a)) Aften Nat

15 Sønder Boulevard På Cityringens byggeplads Sønder Boulevard, der omfatter den midterste del af Sønder Boulevard på strækningen mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade, er følgende støjgrænser gældende: Sønder Boulevard Støj Dag (db(a)) Aften Nat (måneder ) Tømmergraven På Cityringens byggeplads Tømmergraven, der dækker et areal på ca. 10 ha nord for Vasbygade der primært består af store åbne arealer med spor og få bygninger, er følgende støjgrænser gældende: Tømmerg raven Støj Dag (db(a)) Aften Nat

16 Bilag 3 For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke et øvre støjniveau, jf. 5, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres: 1) Afrensning af betonflader før bagstøbning af betonklods til tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen i fase. Arbejdet forventes at have en varighed på ca. 3 døgn pr. udgravningsniveau. 2) Støbning under topdæk om aftenen i fase. Meget store støbninger, f.eks. støbning af bundplade vil endvidere kunne foregå om natten. Støbning af bundplade vil have en forventet varighed på ca. 2 døgn, hvor øvrige større støbninger, f.eks. midlertidige mellemplader, forventes at vare 1 døgn pr. plade. 3) Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug for tunnelboremaskinen for hver station, hvor tunnelboremaskinen passerer, om aften og undtagelsestvist om natten i fase. Arbejdet vil foregå op til ca. 8 timer ad gangen. 4) Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen, samt transport af tunnelboremaskineelementerne i aften- og nattetimerne i fase. Arbejdet vil foregå op til ca. 8 timer ad gangen. 5) Levering af større materiel til pladsen, såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten i fase 4-1. Arbejdet forventes at vare ca. et par timer pr. nedsænkning. 6) Levering og pumpning af beton til støbning af underlag for sporene i tunnelen hele døgnet i fase 5. Støbning af underlag til sporene i tunnelerne, der sker i to omgange på hver station, skal ske med mindst en måneds mellemrum. Selve støbningerne forventes i aften- og natperioden at vare op til 2 3 døgn. 7) Demobiliserings- og reetableringsarbejder umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af belægninger og skæring af fliser og kantstene i fase 7. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke et øvre støjniveau, jf. 6, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres: 1) Tætning af jordlagene omkring stationsboksen hele døgnet i fase, hvis det i nødsituationer er nødvendigt, for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks. 2) Etablering af jordankre inde i skakten i om dagen og aftenen i fase, hvis det er nødvendigt afhængig af kvaliteten af de afstivende vægge. 3) Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen i fase, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse af tunnelboremaskinen.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 a, stk. 1, og 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 230 af 26. februar 2015 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 230 af 26/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2951 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 433 af 17/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-1093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Transport- og Bygningsministeriets vurdering af støj ved metrobyggepladser Transport- og

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen Besigtigelsesforretning Nørrebroparken v/nørrebros Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen Besigtigelsesforretning Østerport Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Helge Erlandsen, ingeniør,

Læs mere

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig

Gammel Strand. Forventet varighed Omtrentlig Gammel Strand arbejdstid (timer) Andel aktive arbejdstimer i perioden Forventet varighed Omtrentlig (mdr.) start Tidsrum Aktivitet Støjniveau Afværge-foranstaltning Slidsevægge Lydpotter eller lydsluser

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen Besigtigelsesforretning Øster Søgade CMC Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Søren Sabat,

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 07-11-2016 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere.

Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere. MS-X-DS-ADM-0107/AMK Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Fremsendelsesbrev - udvidet arbejdstid I december 2010 godkendte Metroselskabets ejere det økonomiske grundlag for indgåelse

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER

FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER 1 Forskrift for udendørs musikarrangementer Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse støjgener ved udendørs musikarrangementer, som holdes i parker, på

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Anlægsarbejde på Vibenshus Runddel (Vhr) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag.

Anlægsarbejde på Vibenshus Runddel (Vhr) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag. Anlægsarbejde på (Vhr) Hesseløgade Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag. Venneindevej 1x Graveaskine ed pickhaer, LWA = 115 db 2x Hydrojetting, LWA = 120 db 1x Graveaskine, LWA = 105 db 1x Håndværktøj,

Læs mere

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 METRO TIL NORDHAVN - SUPPLERENDE VVM 3 METRO TIL NORDHAVN SUPPLERENDE VVM-REDEGØRELSE SEPTEMBER 2014 4 METRO TIL NORDHAVN

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Torsdag den 13. september 2012 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Vandstandsovervågning og trådløs. datatransmission

Vandstandsovervågning og trådløs. datatransmission Dansk Vand Konferene 2010 Vandstandsovervågning og trådløs V/ Helen Berger, COWI 1 Baggrund Systembeskrivelse Eksempler på anvendelse Erfaringsopsamling 2 Baggrund Øget fokus på vandstandsovervågning Kommunerne

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 l Cityringen Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 Formål med mødet > At fortælle om ændring > At besvare jeres spørgsmål om Metro-arbejdet Informationsmøde 6. april 2011 Velkommen

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 Metroen som nabo 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9.

Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 18.9. Fra: Ole Møller Sendt: 18. september 2013 17:05 Til: tilsynet@statsforvaltningen.dk Cc: By-ogMiljoudvalget@frederiksberg.dk; borgmesteren@frederiksberg.dk; 'Peter Schøller Rasmussen' Emne: j.nr. 2013-613/63:

Læs mere

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7221 8888 www.trafikstyrelsen.dk Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Dette notat gør rede

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Anlægsarbejde på Marmorkirken (Mmk) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag

Anlægsarbejde på Marmorkirken (Mmk) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag edericiagade Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag Anlægsarbejde på Marorkirken (Mk) 1x Graveaskine ed pickhaer, LWA = 115 db 2x Hydrojetting, LWA = 120 db 1x Graveaskine, LWA = 105 db 1x Håndværktøj,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen VVM-pligt og VVM-tilladelse Tilladelsens indhold og håndhævelse Andre tilladelser, 9 Holdbarhed og fornyelse Krav Et

Læs mere

Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv) Støjudbredelse fra: Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften

Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv) Støjudbredelse fra: Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften 1x Tårnkran, LWA = 98 db 1x Graveaskine (lille), LWA = 100 db 2x Betonbil (aflæsning), LWA = 107 db 2x Betonbil (støbning), LWA = 97 db 4x Betonbil (kørsel),

Læs mere