Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen."

Transkript

1 Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. 4. Rettidigt indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af kasserer Ole Vanggård er på valg modtager genvalg. 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem Flemming Ladefoged. Modtager genvalg. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 9. Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollørsuppleant. 10. Eventuelt. Referat: Ad. 1. Jes Andresen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt! Evan valgtes som stemmetæller. Der var ikke indkommet nogle fuldmagter. Følgende husstande var mødt frem: Lindgårdsvej, 6, 7, 8, 18, 35, 37, 57, 67, 83, 85, 87 og 89 Ad. 2. Johnny Vest fremlagde Bestyrelsens beretning: 16. marts 2014 Formandens beretning generalforsamling grundejerforeningen den 18. marts 2015 Vi har så igen været i gennem et år og hvad er der så sket? Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder og en arbejdsdag. At der ikke afholdes flere bestyrelsesmøder, skal ses i lyset af, at informationsdeling i dag er helt anderledes end for 30 år siden. Det er nemt at informere hinanden i bestyrelsen om mange ting uden det er nødvendigt med et møde, og med det sidste skridt vi har foretaget os med mail til medlemmerne, har grundejerforeningen også hoppet med på vognen om digitalisering og elektronisk post. Det betyder også, at vi ret nemt kan udsende information, når det er nødvendigt. Status er dog, at kun lidt over 2/3 har tilmeldt sig med en mailadresse på trods af flere opfordringer. Vi har mærkværdigvis nok ikke modtaget en eneste henvendelse fra et medlem, der ønsker sig fritaget for elektronisk post. Rygterne har ellers gået på, at der er nogen af medlemmerne, der ikke har mail. De informationsmails, som vi sender ud, vil også blive lagt på vores hjemmeside her til generalforsamlingen omhandler dette forslag, budget, regnskab. 1

2 Vores hjemmeside er løbende blevet opdateret og forbedret efterhånden som Kjeld er blevet dygtigere og fået opsamlet erfaring. Der har været problemer med at få hjemmesiden til at arte sig som vi gerne vil. Sidste forår afholdt vi vores traditionelle møde med Teknisk forvaltning. Kommunen kunne bl.a. fortælle os, at de rent faktisk glædede sig til det årlige møde, og at vi var den eneste grundejerforening i hele kommunen, der rent faktisk anmodede om jævnlige møder. De var dog meget glade for at vi var så aktive, og det var deres holdning, at når vi kunne give en hånd med at tilse og ordne vores fællesområde, så skulle det ikke skorte på hjælp fra kommunen med hensyn til at komme os i møde, når vi havde brug for assistance. Det har vi også tydeligt mærket hver gang der skulle flises, opsættes affaldsbeholdere m.v. Der har hver gang været en positiv tilgang selv om ikke alt lykkes for os. Vi har anmodet om at plænerne blev slået lidt oftere, men det kunne vi ikke komme i gennem med. Der blev slået med samme interval på alle kommunens arealer. I løbet af sommeren lagde kommunen asfalt på nogle af stierne, da fliserne var meget ujævne. Det er kommunens politik, at man anvender asfalt, da det var billigere, ligesom det er svært at fjerne ukrudt mellem fliserne, når der ikke måtte anvendes sprøjtemidler. Vi har i løbet af året kigget på vores ulykke- og ansvarsforsikring med henblik på om vi kunne få en billigere, men det endte med vi beholdt den vi havde og vi kunne ikke overskue om den nye vi fik tilbudt til billigste pris var lige så dækkende. Når det drejer sig om ulykkes og ansvarsforsikring i forhold til en grundejerforening, er det er en juridisk jungle at bevæge sig rundt i, og der er så mange faldgruber og forbehold. Dog mener vi, at foreningen fortsat skal have en forsikring, hvis uheldet er ude. Vi fik også udskiftet en del af vores marksten ved vængerne til nogle større. Dette er vigtigt for at vi ikke får kørt hjørnerne op det er jo os selv der skal betale. På sidste generalforsamling var der under eventuelt forespørgsel om vejbump. Dette er drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen går ikke ind for vejbump, så vil man have vejbump, må det stille som forslag. Der gøres dog opmærksom på, at stamvejen jo ikke længere er en privatvej, men en kommunevej, så en beslutning kan kun omfatte, at bestyrelsen skal påvirke kommunen til at lave vejbump vi kan ikke bestemme det. Vi drøftede det kort med kommunen i foråret og det var de ikke indstillet på heller ikke at lave hastighedssænkninger til en lavere hastighed end 50 km./t. Der har også været et ønske fra et medlem om en bålplads. Dette vil bestyrelsen ikke arbejde for. Vi er dels bange for at det bliver svært at finde et sted, hvor man vil have den. (Det er næste ligesom når man skal anlægge en losseplads). Røgen fra et sådant sted kan også give klager og problemer, og sluttelig er vi bange for at en sådan bålplads kan tiltrække et klientel uden for vores område, som vi ikke ønsker. Vi har jo tidligere haft nogen problemer med unge hashrygende på rød legeplads og som lavede en del ravage. Så fik vi også gennemført en arbejdsdag i eftersommeren. Tilmeldingen var ikke overvældende i starten og vi var helt nervøs for at dagen skulle aflyses, men efter en påmindelse til medlemmerne, så væltede det ind med tilmeldinger, og det endte med at vi blev over 25 personer. Det var rigtig dejligt og vi fik beskåret buske, malet legepladser, malet borde og bænke, malet sten og beskåret allétræer, og Jørgen fik vist sine kulinariske evner. Bestyrelsen har planlagt for en ny arbejdsdag i foråret. Dette var beretningen som lægges frem til debat. Efterfølgende meningsudveksling: Johnny Vest Sp. Sv. Der blev spurgt til vejbump? Bestyrelsen har spurgt Nordfyns Kommune, Afd. f. Teknik, om vejbump og lign. trafikcikaner. Vi fik det svar: At man havde set på det, bl.a. ved hastighedsmålinger ved Blå legeplads og vurderet, at det var ikke nødvendigt at gøre noget ved! 2

3 Sp. Sv. Sp. Sv. Ad. 3. Erik Madsen, Lindegårdsvej 37, har bedt om fritagelse for at modtage digitalpost/meddelelser fra grundejerforeningen. Men derimod gerne på papir? Det tager vi i Bestyrelsen til efterretning! Der blev diskuteret en del om nødvendigheden af forsikringerne: Ulykke og Ansvar? Bestyrelsen svarede at det er nødvendigt at have forsikringerne! Bl.a. Ulykkesforsikringen i forbindelse med arbejdsdagene, men også andre situationer hvor medlemmerne ufører et stykke arbejde for Grundejerforeningen. Her bliver Grundejerforeningen opfattet som arbejdsgiver, også selv om der ikke gives løn for arbejdet! Ansvarsforsikringen: Hvis det kan skyldes Grundejerforeningens uagtsomhed. Bestyrelsen vil til stadighed søge at finde de billigste forsikringer, der matcher vores ønsker og behov! Beretningen blev godkendt! Ole Vanggaard aflagde regnskabsberetning: Regnskabet godkendt! 3

4 Ad Indkomne forslag til Generalforsamlingen: Forslag 1. A. Stilampe: Ønske om en stilampe på stien bag henholdsvis Lindegårdsvej 43, 65, 83 og 85, da der på dette sted er meget mørkt, man gå ligesom ind i et sort hul. Kunne det tænkes at Nordfyns Kommune (NFK) kunne opsætte en stibelysning der, hvor stien svinger? B. Grundejerforeningens betaling for stilampe: Hvis Bestyrelsen ikke kan få NFK til at betale for det. Kan Bestyrelsen råde over ,00 kr. i Budget 2015 til opfyldelse af ønsket! Bestyrelsen vil gå til Nordfyns Kommune (NFK) med forslaget for at se om de synes det er en god idé og også vil betale for det, som skitseret i punkt A! Hvis ikke NFK vil yde økonomisk hjælp, vil Bestyrelsen benytte sig af punkt B! 11 stemte for forslaget og 1 undlod at stemme. Forslag 2. Ønske om at fjerne den vildt voksene "Skamplet" bag Lindegårdsvej 7 og 17 på det grønne område? Omdan området s å det indgår naturligt i det eksisterende græsområde. Endvidereer nogle beboere begyndt at bruge området til haveaffald! Det ser ikke godt ud. Bestyrelsen vil gå til Nordfyns Kommune (NFK) med forslaget.hvis NFK vil betale er det jo godt, men hvis ikke vil Bestyrelsen indhent et tilbud til fjernelsen af "Skampletten"! 12 stemte for. Forslag 3. Ønske om Grundejerforeningen køber mindst 10 aktier i Nordfyns Bank: Begrundelse: For det første fordi det er den bank vi bruger, og vi vil stå stærkere i fremtiden (som aktionærer), når vi skal tale om penge - (f.eks. om et år, hvis Aftalekontoen (Kloak- og Vænge kontoen) skal forlænges). Det udspandt sig en livlig debat om for og imod det at bruge Grundejernes kontingent til spekulation i aktier. Bestyrelsen og Generalforsamlingen var delt i spørgsmålet. Forslagsstilleren trak forslaget, der ikke kom til afstemning. Husk at Grundejerforeningen har en hjemmeside: 4

5 Ad. 5. Budget 2015 kroner: Indtægter: Kassebeholdning pr 31. dec ,66 Kontingent 2015 ved 1.000,00 kr. pr medlem = 66medl.: ,00 Samlede indtægter i år 2015: ,66 kroner: Udgifter: 1. Generalforsamling(er): 3.000,00 2. Bestyrelsesmøder: 2.500,00 3. Telefon/kørsel: 2.250,00 4. Kontorartikler og "Hjemmeside": 3.300,00 5. Forsikringer: 3.500,00 6a Fællesarealer: Legeplads: ,00 6b Fællesarealer: Græsslåning o.a. vedligehold.: ,00 6c Fællesarealer: Arbejdsdag: 5.000,00 7. Snerydning: ,00 Del sum: ,00 8. Hensættelse til vedligeholdelse vænger og kloaker i vænger: ,00 Del sum: ,00 9. Tilføjelse til budget som konsekvens af forslag ,00 Samlede udgift år 2015: , ,00 Rest som overføres til budget 2016: ,66 Der skal her gøres opmærksom på at der til stadighed skal henstå ,00 kr. i kassebeholdningen, som stødpude til eventuelle uforudsete udgifter. Beløbet udgør 66 grundejeres samlede indskud. Hensættelse til vejvedligeholdelse: kroner: Overført fra år 2014: ,90 Hensættelse 2015 til vedligeholdelse af: vænger og kloaker i vænger: ,00 Delsum ,90 Gebyr til bank -12,00 Samlede hensættelse i år 2015: ,90 Der stilles forslag om et kontingent på 1.000,00 kr. pr medlem for året 2015 indbetalt i 2 rater: 1. rate 500,00 kr. og 2. rate 500,00 kr. Dog kan hele kontingentet på 1000,00 kr. betales i 1. rate Bestyrelsen Der blev tilføjet et Budget pkt. 9. som konsekvens af beslutningen af forslag 1 i Generalforsamlingens pkt. 4: Indkomne Forslag. Budget blev enstemmigt vedtaget. 5

6 Ad. 6. Ad. 7. Ad. 8. Ad. 9. Ole Vanggård blev genvalgt med applaus! Flemming Ladefoged blev genvalgt med applaus! Evan Jensen og Villy Petersen blev valgt som bestyrelsessuppleanter med applaus! Bilagskontrollør: Mette Byebjerggaard Hansen. Genvalgt med applaus! Bilagskontrollørsuppleant: Jes Andresen. Genvalgt med applaus! Ad. 10. Meld jer til Arbejdsdagen for Grundejerforeningens medlemmer?! Fjerne stumperne af bommene, der fjernet, hvor stierne munder ud i vængerne, og Stamvej, da de genere gående og cyklister. Og så opfordre NFK til at etablere "Hajtænder" ved udmundingerne af stierne. Bestyrelsen tage det op med NFK. Vi mangler stadig at få styr på hvad og til hvilket vores stier må benyttes? Bl.a. har rideskolen svært ved at fortælle deres medlemmer at de skal ride de anlagte stier til formålet og ikke på vores rabatter gangstier. Bestyrelsen tage det op med NFK. Vi skal have Hunde antiskide skiltene op! Også selv om det har hjulpet med Affaldsbeholderne strategisk placeret i det grønne område. Generalforsamlingen sluttede kl og dirigenten takkede for god ro og orden. Referent Jørgen Molls Bestyrelsen for år 2013 består af: Formand: Johnny Vest, Lindegårdsvej 83 Kasserer: Ole Vanggaard, Lindegårdsvej 57 Næstformand: Jørgen Molls, Lindegårdsvej 8 Medlem: Flemming Ladefoged, Lindegårdsvej 67 Medlem: Kjeld Jørgensen, Lindegårdsvej 89 Bestyrelsessuppleanter: Evan Jensen, Lindegårdsvej 18 Villy Petersen, Lindegårdsvej 6 Bilagskontrollør: Mette Byebierggaard Hansen, Lindegårdsvej 35 Bilagskontrollørsuppleant. Jes Andresen, Lindegårdsvej 87 6

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere