Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen."

Transkript

1 Boligudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp, bygherrebegrebet og udbetaling af erstatninger. Svar: Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Udvalget har jo stillet en bred vifte af spørgsmål til mange forskellige dele af byggeskadeforsikringen. Jeg vil derfor uddybe behovet for, at vi får gennemført en byggeskadeforsikring samt gennemgå de enkelte dele af lovforslaget. Hvorfor skal vi indføre en obligatorisk byggeskadeforsikring? I dag ser vi desværre alt for mange eksempler på, at der afleveres nybyggeri med mange byggeskader. Sundhedsskadelig forekomst af skimmelsvampe er blot et af mange eksempler på væsentlige byggeskader som følge af byggesjusk, der sætter nye boligejere i en svær og uholdbar situation.

2 2/18 Det vil regeringen nu tage hånd om ved at lave en obligatorisk byggeskadeforsikring, der kan bidrage til en kvalitetsforbedring af dansk byggeri. Hvad er formålet med en obligatorisk byggeskadeforsikring? Der er to overordnede formål med forsikringsordningen. For det første skal vi styrke forbrugernes retsstilling i sager om udbedring af væsentlige byggeskader. Vi skal skabe bedre vilkår for de forbrugere, der har investeret store pengebeløb i deres nye hjem. Alt for mange nye husejere skal i dag igennem lange og komplicerede tvister for at få udbedret fejl og mangler. Derfor ser vi for mange eksempler på, at husejere opgiver et ellers berettiget krav om udbedring af fejl og mangler, fordi sagerne trækker ud i urimelig lang tid. Byggeskadeforsikringen vil sikre, at en køber af en ny bolig kan gå til sit forsikringsselskab med krav om at få udbedret væsentlige byggeskader. Forsikringsselskabet vil herefter overtage sagen mod de ansvarlige parter. Forsikringen fungerer altså som et økonomisk sikkerhedsnet for udbedringen af væsentlige byggeskader. Ordningen sikrer således, at boligejernes økonomi ikke kollapser, hvis man skal igennem en langvarig retssag, eller den ansvarlige

3 3/18 bygherre går konkurs, når omfattende byggeskader melder sig. For det andet er formålet med lovforslaget at nedbringe antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri. En undersøgelse fra 2004 foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) viser, at de årlige omkostninger forbundet med udbedring af fejl og mangler i byggeriet er ca. 12 mia. kr. Byggeriets Evalueringscenter har i 2006 bekræftet, at der stadig forekommer mange fejl og mangler i nybyggeri, og at antallet af alvorlige byggeskader i byggeprocessen stiger. Inden for det almene byggeri oplever man ikke de samme problemer med fejl og mangler som inden for det private byggeri. En væsentlig årsag til det er, at man i 1986 etablerede Byggeskadefonden. En analyse foretaget af SBi viser, at omfanget af fejl og mangler i det almene byggeri kun er halvt så højt som i andre dele af byggeriet. Det er således lykkedes at reducere antallet af alvorlige byggeskader i det almene byggeri fra 30 pct. i 1986 til 4 pct. i 2005.

4 4/18 SBi s analyse viser ligeledes, at omkostningerne til udbedring af fejl og mangler i det private boligbyggeri i dag skønnes til at være 8 pct. af de samlede omkostninger, hvorimod de tilsvarende omkostninger inden for det almene byggeri kun er 5 pct. Ved at indføre en forsikringsordning, der bygger på erfaringer fra Byggeskadefonden, er det således målet at få nedbragt antallet af fejl og mangler i det private boligbyggeri. Et skøn er, at det vil kunne føre til en besparelse for samfundet på 700 mio. kr. årligt. Dermed kommer forsikringen også på dette område forbrugerne til gode i form af generelt bedre og billigere byggeri. Med en obligatorisk byggeskadeforsikring får vi et værktøj, der vil styrke forbrugernes retsstilling markant, og som har den fornødne gennemslagskraft til at løfte kvaliteten på det private boligmarked. Jeg er derfor overbevist om, at lovforslaget vil føre til bedre og billigere boligbyggeri til gavn for forbrugerne. Hvilke byggerier skal have en byggeskadeforsikring? Det er fastlagt i lovforslaget, hvilke byggerier forsikringen er obligatorisk for. Det fremgår af det ændringsforslag, som jeg har sendt til Boligudvalget, at jeg ønsker at udvide kredsen af de byggerier, der skal tegnes byggeskadeforsikring for. Det

5 5/18 betyder, at der vil være forsikringspligt i alle de tilfælde, hvor forbrugeren køber et nybygget helårshus, som en samlet ydelse fra en professionel erhvervsdrivende. Det vil sige, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i alle de tilfælde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele byggeprocessen og indgår aftalerne med de håndværkere, der skal opføre boligen. Det er den professionelle, der tilrettelægger arbejdets gang og dermed også har kontrol med kvalitetssikringen af arbejdet. Der vil fortsat ikke skulle tegnes forsikring i de tilfælde, hvor forbrugeren selv vælger at stå for byggeriet og selv indgår aftaler med forskellige håndværkere om opførelse af huset. Jeg mener ikke, at vi i sådanne tilfælde skal tvinge forbrugeren til at tegne forsikring. Forbrugeren kan i stedet tegne en forsikring på frivillig basis. Der vil heller ikke være pligt til at tegne byggeskadeforsikring på de nybyggede huse, hvor forbrugeren selv bygger en del af huset altså medbyg. I de situationer, hvor bygningsejeren selv udfører arbejde i forbindelse med opførelsen af huset, er det rimeligt,

6 6/18 at bygningsejeren selv påtager sig risikoen for det arbejde, der bliver udført. Jeg vil dog samtidig slå fast, at tanken er at fastsætte en grænse på medbyg på en måde, så når forbrugeren udfører mindre arbejde på huset, som for eksempel maling, tapetsering, opførelse af skur eller lignende i tilknytning til huset, så vil der være forsikringspligt for den del af huset, der ikke kan henføres til det arbejde, som forbrugeren selv har lavet. Den præcise afgrænsning af, hvornår der er tale om medbyg vil blive fastlagt i en bekendtgørelse. Inden bekendtgørelsen bliver udstedt, vil den blive sendt i en bred høring for derved at få bemærkninger til, hvor den præcise grænsedragning for medbyg bør være. Hvem skal tegne forsikringen (bygherrebegrebet)? Det følger af lovforslaget, at det er den professionelle bygherre, der skal tegne forsikringen. Det vil sige, at en bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Undtaget fra forsikringspligten er: offentlige bygherrer, bygherrer, der opfører bebyggelse omfattet af Byggeskadefonden,

7 7/18 bebyggelse, der ikke er helårsbeboelse, og forbrugere, der selv står for processen med at opføre bebyggelse hovedsageligt bestemt til beboelse. I de tilfælde, hvor forbrugeren køber et hus som en samlet pakke fra en professionel, vil den professionelle være at anse som bygherre efter lovforslaget og have pligt til at tegne en forsikring. Lovforslaget efterlader således ingen tvivl om, hvilke byggerier, der skal tegnes forsikring for, og hvem der har pligt til at tegne forsikringen. Boligudvalget har spurgt om, hvad begrebet bygherre omfatter i et af udvalgets spørgsmål. I almindelig tale er bygherren ofte den, der betaler for byggeriet. Begrebet bygherre er imidlertid ikke et klart juridisk defineret begreb. Det afgørende har derfor været klart at definere, hvem lovforslaget retter sig mod. I lovforslaget skal den bygherre, der lader bebyggelsen opføre, tegne byggeskadeforsikring. Bygherren kan derfor godt være forskellig fra den, der betaler for byggeriet. Det kan være forbrugeren, der betaler for en bolig, mens det er en professionel, der står for opførelsen af boligen.

8 8/18 Forbrugeren vil være bygherre i de tilfælde, hvor forbrugeren selv vælger at indgå aftaler med forskellige håndværkere om opførelse af en bolig eller selv opfører bebyggelsen. I disse tilfælde vil der ikke være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring, men forbrugeren kan tegne forsikringen på frivillig basis. Hvad dækker byggeskadeforsikringen? Byggeskadeforsikringen følger den ejendom, forsikringen er tegnet på. Forsikringen vil løbe i 10 år, uanset om ejendommen sælges. Byggeskadeforsikringen skal dække væsentlige byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Der skal fx være dækning for fejlkonstruktioner, der har betydning for bygningens levetid, samt funktionsforhold der har afgørende betydning for bygningens brugbarhed som bolig. Det kan fx være utilfredsstillende forekomst af skimmelsvamp. Mindre bagatelagtige skader som eksempel knirkende gulve vil derimod ikke være dækket af forsikringen. Forsikringen dækker også eventuelle genhusningsudgifter.

9 9/18 De skader, som vil blive dækket af byggeskadeforsikringen, svarer i store træk til de skader, der bliver dækket i Byggeskadefonden. Den nærmere fastsættelse af dækningsberettigede skader vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen sendes i bred høring, inden den træder i kraft. Skimmelsvamp og byggeskadeforsikringen Boligudvalget har særligt spurgt ind til problemstillingerne vedrørende skimmelsvamp. Det ligger mig meget på sinde at få løst problemet med skimmelsvamp i boliger. Vi skal selvfølgelig ikke blive syge af at bo i vores egne hjem. Desværre ser vi flere problemer med skimmelsvamp i helt nye bygninger, hvilket skyldes unødig fugtophobning i byggefasen. Det er hensigten, at sundhedsskadelig forekomst af skimmelsvampe, der kan henføres til forhold under opførelsen af boligen, vil være en væsentlig byggeskade og dermed dækningsberettiget. Et eksempel herpå kan fx være, hvis der er blevet brugt fugtige materialer, der senere medfører skimmelsvamp. Forsikringen vil både yde erstatning til at væksten bliver fjernet, og at årsagerne til væksten bliver afhjulpet. Der findes på nuværende tidspunkt ingen offentligt fastsatte regler for, hvornår skimmelsvamp er sundhedsskadelig.

10 10/18 Socialministeren og jeg har igangsat et arbejde, der skal føre til en vejledning til kommunerne om regelsættet, der skal benyttes i sager om skimmelsvampe. Vejledningsindsatsen vil ske i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, der også arbejder på en vejledning om grænserne for bagatelagtig vækst af skimmelsvampe. Denne afgrænsning vil kunne bruges i forhold til byggeskadeforsikringen. Byggeskadeforsikringen er ikke det eneste initiativ, som regeringen har sat i gang for at bekæmpe skimmelsvamp. Regeringen vil bl.a. indføre nye krav vedrørende skimmelsvamp i bygningsreglementet De nye krav i bygningsreglementet vedrører en maksimal grænse for fugtindhold i byggematerialer og konstruktioner ved indflytning i en ny bolig. Der vil endvidere være krav om, at alt byggeri under byggefasen skal sikres mod vejrlig. Min opfattelse er, at regeringen har iværksat en række gode initiativer vedrørende skimmelsvamp, og at den nye byggeskadeforsikring vil sikre forbrugerne i tilfælde af skimmelsvamp, der skyldes forhold under opførelsen af boligen. Samtidig er der som led i forsikringen også mulighed for genhusning, hvis det er nødvendigt at fraflytte boligen pga. gener fra skimmelsvamp.

11 11/18 Byggeskadeforsikringen er markedsbaseret Lad mig nu vende blikket mod de mere organisatoriske aspekter ved byggeskadeforsikringen. Byggeskadeforsikringen udbydes af forsikringsselskaberne, som vil konkurrere om at levere forsikringen på markedsvilkår. Det vil sige, at forsikringsselskaberne vil konkurrere om at levere de bedste og billigste forsikringer til kunderne. Forsikringsselskaberne vil foretage en individuel risikovurdering af den enkelte byggesag. Ud fra vurderingen af det konkrete byggeri fastsætter forsikringsselskabet præmien. Vi sikrer på denne måde, at de bygherrer, der bygger med høj kvalitet, vil blive tilgodeset med en lavere præmie end de bygherrer, der ikke kvalitetssikrer deres byggeri. Prisen på forsikringen vil derfor afhænge af det enkelte forsikringsselskabs prisfastsættelse af produktet kombineret med den individuelle vurdering af det enkelte byggeri.

12 12/18 Det er vigtigt, at forsikringen ikke bliver for dyr. Jeg kan oplyse, at det er Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering, at den gennemsnitlige præmie ikke vil overstige 1,5 pct. af anskaffelsessummen. En præmie af denne størrelse er ikke meget for en forsikring, der i 10 år yder hjælp til og giver økonomisk sikkerhed for udbedring af væsentlige byggeskader. Jeg har tillid til, at der mellem forsikringsselskaberne vil være en reel og fair priskonkurrence om at sælge byggeskadeforsikringer. I lovforslaget har jeg foreslået, at det nye Penge- og Pensionspanel bl.a. vil få til opgave at holde et vågent øje med forsikringsselskabernes prisfastsættelse af forsikringen. Skulle det vise sig, at præmieniveauet er for højt, må vi kigge på det, når ordningen skal evalueres efter de første to år. Det følger af det fremsatte lovforslag, at loven skal træde i kraft 1. februar For at give forsikringsselskaberne tilstrækkelig tid til at følge op på loven, har jeg dog fundet det hensigtsmæssigt at fremsætte ændringsforslag om, at ikrafttrædelsesdatoen udskydes til 1. april.

13 13/18 Selvrisiko Forsikringsselskabet har mulighed for at fastsætte en selvrisiko på maksimalt kr. per skade og i alt kr. per bolig i forsikringstiden. Det er min vurdering, at den fastsatte grænse er hensigtsmæssig. Vi har sikret en god balance, således at alle væsentlige skader udbedres, samtidig med at der ikke anmeldes bagatelagtige skader, som fx knirkende gulvbrædder. Sikring af lejere og panthavere Det er væsentligt at få udbedret de fejl og mangler, der opstår i nybyggeri. Det er derfor vigtigt at sikre, at de penge, der udbetales til udbedring af en væsentlig byggeskade, rent faktisk anvendes til at genoprette ejendommens værdi. Derfor vil der i bekendtgørelsen blive fastsat regler om, at forsikringsselskabet kun har pligt til at dække en byggeskade, hvis den udbedres. Reglerne vil svare til det, der gælder efter de almindelige regler i forsikringsaftaleloven. Her gælder det, at 3. mands ret er sikret, hvis der er tinglyst en panteret på ejendommen. Forsikringsselskabet må derfor sikre sig dokumentation for, at skaden er udbedret, hvis der skal udbetales erstatning til forsikringsejeren med frigørende virkning. Med reglerne sikrer vi eventuelle 3.mænds og lejeres interesser i ejendommen, og vi bevarer ejen-

14 14/18 dommens værdi. Lejeren kan således være sikker på, at en væsentlig byggeskade udbedres. Hvornår dækker byggeskadeforsikringen i forhold til andre forsikringer Det er vigtigt, at der med den nye byggeskadeforsikring ikke kan rejses tvivl om, hvornår byggeskadeforsikringen dækker i forhold til andre tingsforsikringer. Det vil i praksis især kunne være tilfældet, når der er tegnet ejerskifteforsikring. Jeg har fremsendt ændringsforslag om, at byggeskadeforsikringen skal være primær i forhold til andre tingsforsikringer, som fx ejerskifteforsikringen eller husforsikringen. Det har ingen praktisk betydning for forbrugeren hvilken forsikring, der skal dække i det tilfælde, hvor to forsikringer i princippet kan dække. Spørgsmålet opstår kun, hvis byggeskadeforsikring og ejerskifteforsikring er tegnet hos to forskellige forsikringsselskaber. Forbrugeren vælger selv hvilket forsikringsselskab, man vil anmelde skaden til. Afregningsspørgsmålet er således kun et spørgsmål mellem de involverede forsikringsselskaber. Det er mest hensigtsmæssigt, at byggeskadeforsikringen er primær, da denne forsikring altid vil blive tegnet på det tidligste tidspunkt. Nemlig ved opførelsen af huset.

15 15/18 Forbrugeren får derved mulighed for at forhandle prisen ned på andre forsikringer, der efterfølgende skal tegnes på boligen. Det skyldes, at der allerede er en forsikring, der dækker væsentlige byggeskader. Eftersyn For at være sikker på, at byggeskader bliver opdaget og udbedret, er der knyttet eftersyn til forsikringen. Det er vigtigt, at det sker, inden de ansvarlige aktørers ansvarsperiode udløber. Byggeskadeforsikringen indeholder derfor ligesom Byggeskadefonden - krav om to professionelle eftersyn af boligen. Der skal foretages eftersyn efter henholdsvis 1 år og 5 år efter afleveringen af byggeriet. Det er erfaringsmæssigt inden for de første 5 år, at de fleste skader opstår. Det er vurderingen, at forsikringsselskaberne har incitamenter til at finde de skader, der er på boligen så tidligt som muligt i forsikringens løbetid. Forsikringsselskaberne kan gøre regres mod de ansvarlige entreprenører. Den absolutte forældelsesfrist i henhold til lov om forældelse af fordringer er 10 år, og der aftales typisk en garantistillelses fra entreprenør til bygherre frem til det femte år efter afleveringen af byggeriet.

16 16/18 Jo før forsikringsselskaberne rejser deres krav over for de ansvarlige parter, jo større vil sandsynligheden være for, at forsikringsselskabet kan få inddraget sit krav. Når der er gennemført eftersyn af ejendommen, udarbejder den bygningssagkyndige en skadesindberetning med de fejl og mangler, der er på ejendommen. Skadesindberetningen sendes til forsikringsselskabet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. På baggrund af skadesindberetningen udarbejder forsikringsselskabet en oversigt over de dækningsberettigede byggeskader til bygningsejeren. Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejder på baggrund af skadesindberetningen fra eftersynet en endelig eftersynsrapport. Denne rapport gennemgår alle de konstaterede skader og svigt og giver en vurdering af skadernes årsag samt forslag til fremtidig vedligeholdelse. Rapporten sendes til bygningsejeren. Vidensopsamling Eftersynene har ligeledes til formål at få opsamlet viden om, hvorfor fejl og mangler opstår, og hvordan de kan forebygges og få tilvejebragt informationen til de virksomheder, der er med i byggeprocessen.

17 17/18 Erhvervs- og Byggestyrelsen vil derfor offentliggøre oplysninger om dækningsberettigede skader, på samme måde som Byggeskadefonden i dag gør. Byggeskadefonden vil endvidere stille sine skadesoplysninger til rådighed for Erhvervs- og Byggestyrelsen, således at der sker en samlet vidensopsamling på skaderne i det almene og private byggeri. Offentliggørelse af navne på virksomheder, der har udført eller medvirket til byggeskader Det er vigtigt, at forbrugere og virksomheder bliver gjort opmærksomme på de virksomheder, der laver byggeskader. Offentliggørelsesordningen i lovforslaget har til formål at offentliggøre de tilfælde, hvor der er fundet dækningsberettigede byggeskader. Navne på de virksomheder, der har udført eller medvirket til, at der er opstået en dækningsberettiget skade på boligen, vil ligeledes blive offentliggjort. Navnene vil højst være offentliggjort i 2 år. Ved at indføre et krav om en offentliggørelsesordning øger vi forbrugerbeskyttelsen. Forbrugerne får nemlig mulighed for at se hvilke aktører, der har udført arbejder, hvor der efterfølgende er konstateret en dækningsberettiget skade.

18 18/18 Det er samtidig vigtigt at sikre virksomhedernes retssikkerhed. Der vil derfor ikke blive offentliggjort navne på virksomheder i sager, hvor der føres retssag eller voldgiftssag om ansvaret, før sagen er afsluttet. Der vil i offentliggørelsesordningen ligeledes blive taget højde for erfaringerne fra Byggeskadefonden med offentliggørelse af navne. Offentliggørelsesordningen vil således få en præventiv effekt og dermed højne kvaliteten i byggeriet. Afslutning Med kravet om en obligatorisk byggeskadeforsikring giver vi forbrugerne en bedre retsstilling, når der opstår væsentlige byggeskader på boligen. Derudover får vi et rigtig godt værktøj til at få løftet kvaliteten af byggeriet på det private boligmarked. Byggeskadeforsikringen bidrager således til, at vi på sigt får både bedre og billigere nybyggeri. Det er vigtigt, at vi ser på, om ordningen virker efter hensigten, eller om der er behov for justeringer. Jeg lægger derfor op til, at vi evaluerer forsikringsordningen om 2 år.

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt NOTAT Dato: 5. januar 2015 Kontor: Boliglovgivningen Sagsnr.: 2014-2004 Sagsbeh.: eta Dok id: 464033 Status for projektet Fugt i danske boliger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Orientering om: en skimmelsag, ventilation i h.t. BR 08 og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere