Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig hjælp til pleje, overvågning og ledsagelse, der kan tilpasses den enkelte borgers situation og give mulighed for at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Hvad er formålet med ydelsen At skabe mulighed for en helhedsorienteret hjælp til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et så omfattende hjælpebehov, at det er nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. At skabe mulighed for at borgere med dette særlige hjælpebehov, der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere, får tilbudt borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA-ordningen tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse og kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så borgeren herved kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Følgende indgår i hjælp efter 96 Kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Følgende indgår ikke i hjælp efter 96 Borgerens øvrige udgifter, som er en følge af den nedsatte funktionsevne og relateret til borgeren selv. Det kan evt. søges dækket som merudgifter efter servicelovens 100. Behov for ventilatørbistand for respiratorbrugere. Det dækkes efter den relevante lovgivning på området. Behov for personlig assistance ifm arbejde dækkes efter den relevante lovgivning på området. Hvem kan modtage hjælpen Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et hjælpebehov, som ikke kan dækkes ved almindelig personlig og praktisk hjælp, ledsageordning mv. (f.eks. fordi hjælpen kan være sammensat af en række mindre og større opgaver spredt over hele døgnet, opgaverne skal løses på bestemte tidspunkter eller er mere uforudsigelige, hvorved det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at yde hjælp efter f.eks. 83. Eller fordi hjælpen forudsætter særlig individuel oplæring af hjælperne). Borgeren skal kunne fungere som arbejdsgiver for sine 1

2 hjælpere, medmindre han/hun indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Borgeren skal altid kunne fungere som arbejdsleder for sine hjælpere (varetage planlægning af arbejdet, daglig instruktion, oplæring, sørge for jobopslag, ansættelsessamtaler, medarbejderudviklingssamtaler m.v.). Borgere, der bor i boformer, hvor personlig hjælp, pleje og socialpædagogisk bistand er tilrettelagt for flere beboere, vil som udgangspunkt ikke have ret til en BPA-ordning. Hvidovre kommune har ved fastlæggelse af sit serviceniveau fravalgt at anvende kan -bestemmelsen i 96, stk.3. Borgere der ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter 96 kan således ikke tilbydes en BPA-ordning. Ydelsens omfang Ydelsens omfang tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens behov, samt hvad borgeren selv kan klare. Der tages stilling til, hvilke funktioner handicaphjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. I timeberegningen er der afsat tid til kurser, oplæring af hjælpere, personalemøder og MUS-samtaler. Der bevilges ekstra hjælpetimer til afholdelse af op til 2 ugers ferie, samt 2 week-end-ophold årligt, hvis der er behov for flere hjælpere under opholdene. Kommunen udmåler tilskuddet til at dække borgerens omkostninger til BPA-ordningen på baggrund af den vedtagede udmålingsbekendtgørelse og Kommunernes Landsforenings vejledning vedrørende beregning af tilskud. Hvidovre Kommune tager ved udmålingen af tilskud udgangspunkt i timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale. Hvis borgeren overdrager sit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller forening udmåles der et administrationsbidrag. Enkelte særlige udgifter betales efter regning. Der kan søges om betaling for nødvendige kurser til hjælperne. Der er regnet med et behov på gennemsnitligt 2 hjælpere på 1 dags kursus pr. år. Er der mulighed for ombytning eller Nej 2

3 tilkøb af ydelser Visitering til ydelsen Afgørelse træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Ved bevilling af en BPA ordning fastlægger Hvidovre Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem/ eller på hospitalet som led i oplysning af sagen. Hvem leverer ydelsen Borgeren udvælger /og ansætter selv sine handicaphjælpere på baggrund af det timetal, som er udmålt. Hjælpen etableres i henhold til det visiterede, med udgangspunkt i hvilke funktioner hjælpen skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen skal ydes, og om hjælpen skal ydes i eller uden for hjemmet. Ordningen kan kombineres med hjemmehjælp efter 83, eksempelvis morgen, aften og nat, hvis borgeren foretrækker det sådan. Iværksættelse og ophør af ydelse Kan iværksættes når borgeren har fået bevilget BPA. Såfremt borgeren ikke (længere) kan varetage arbejdslederfunktionen bringes BPA-ordningen til ophør. Hvordan følges ydelsen op Hvis borgerens behov ændrer sig, har borgeren pligt til at kontakte kommunens sagsbehandler. Der følges op på borgerens behov og bevilling minimum en gang årligt. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses (jf. retssikkerhedslovens 16), både vedrørende indholdet og den måde opgaverne udføres på. Kommunen følger derfor bl.a. op på: om behovet for hjælp stemmer med den udmålte. om borgeren får den hjælp som var hensigten med ordningen. om borgeren opfylder betingelserne for hjælpen, herunder kan fungere som arbejdsleder, og evt. arbejdsgiver. om borgeren tilrettelægger arbejdet efter bevillingen. om der er for hyppige hjælperskift, som kan give anledning til en særlig indsats. Særlige bemærkninger Borgeren er forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer for sine 3

4 handicaphjælpere. Hjælperne er ikke kommunalt ansat og er derfor ikke omfattet af overenskomster på det kommunale område. Hvis borgeren selv eller en nærtstående er arbejdsgiver, tilbyder kommunen at udbetale løn til hjælperen. Hvis hjælpen skal kombineres med hospitalsbehandling i hjemmet efter sundhedslovens regler, hvor udgiften afholdes af regionen (eksempelvis respiratorbehandling) skal borgeren være indstillet på, at ordningen skal tilpasses de gældende regler for behandling i hjemmet, herunder andre regler og muligheder for valg af leverandør. Tilkendt bistands- eller plejetillæg fratrækkes normalt i ydelsen (dette vedrører borgere, der er tilkendt førtidspension før 2003 og kan have disse tillæg). Der er etableret en gratis rådgivningsfunktion til BPA-brugere på om de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdgiver- og arbejdslederrollen i BPA-ordninger (foreløbig til og med 2013). Krav til dokumentation Tidspunkt for og tilrettelæggelsen af hjælpen aftales mellem borger og hjælper. Dokumentationen leveres til myndigheden på forlangende. Borgeren skal dokumentere alle væsentlige afvigelser fra den visiterede støtte med begrundelse for afvigelsen. Denne dokumentation udleveres til myndigheden på forlangende. Efter hvert kalenderår skal borgeren eller den, som borgeren har overført tilskuddet til, udarbejde regnskab for tilskuddet. Regnskabet skal indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer. Tilskud til uforbrugte timer skal tilbagebetales til Hvidovre Kommune, jf. servicelovens 96. Regnskabet sendes i januar måned det efterfølgende år til Staben i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på Henvisninger Bilag vedr. udmåling af det kontante tilskud til hjælpere er vedlagt. 4

5 Bilag: Udmåling af kontante tilskud til hjælpere Rammebeløb til bureau/borgere Nettoløn Grundtimetaksten er trin 11 for borgere uden respirator og trin 12 for borgere med respirator i henhold til overenskomsten for Social- og Sundhedspersonale. Derudover kan der indlægges der en rummelighed på 3,5 procent, der har til formål at dække stedbestemte tillæg, funktionstillæg kvalifikationstillæg og anciennitetstillæg. Endeligt modtager hjælperne følgende tidsbestemte tillæg; Forskudt aftentillæg: 28 procent af grundlønnen (ekskl. rummelighed) Forskudt nattillæg: 31,5 procent af grundlønnen (ekskl. rummelighed) Lørdagsgodtgørelse: 28 procent af grundlønnen (ekskl. rummelighed) Søndagsgodtgørelse: 50 procent af grundlønnen (ekskl. rummelighed) Feriepenge Kommunen betaler et tilskud, der dækker medarbejdernes årlige ferie. Feriepengene reguleres af ferielovgivningen. Feriepenge (ATP, AER og AES) Der betales en fast årlig sats pr. medarbejder til henholdsvis ATP, AER og AES. Satserne reguleres årligt af ATP. Feriefridage Kommunen er ikke forpligtiget til at yde tilskud til feriefridage, og der er ikke afsat midler til dette i budgetrammen. Barselsfond Der betales en fast årlig sats pr. medarbejder til barselsfonden. Satsen reguleres årligt af ATP. Løn under barsel skal dækkes via barselsdagpenge og refusion fra barselsfonden. Pension Kommunen yder et pensionsbidrag, som reguleres i henhold til overenskomsten for Social- og sundhedspersonale. Bidraget beregnes på baggrund af nettolønnen inkl. rummelighed men ekskl. tidsbestemte tillæg. Personalemøder, MUS mv. Der er afsat 7,5 timer pr. ansat til personalemøder, MUS-samtaler mv. Det forudsættes, at dette foregår i dagtimerne på almindelige hverdage. Medarbejderne aflønnes således udelukkende på baggrund 5

6 af grundlønnen ekskl. rummelighed og tillæg. Andre udgifter udgifter efter regning Forsikringer Kommunen yder et tilskud på kr. (2012 prisniveau). Dette svarer til den billigste forsikring, der dækker de udgifter, borgeren har som arbejdsgiver til at tegne forsikringer mod arbejdsulykker, erhvervsansvarsforsikring samt rejseforsikring. Administrationsbidrag til bureau Hvis borgeren ønsker at lade en privat forening/virksomhed stå for lønadministrationen, herunder lønudbetaling, skat, ATP mv., yder kommunen et tilskud på 5 kr. pr. leveret time. Alternativt kan borgeren enten selv eller lade kommunen varetage opgaven. I så fald ydes der ikke et tilskud. Centralt placerede puljer - udgifter efter regning Ferie- og Weekendophold Kurser Sygdom Barnets 1. og 2. sygedag Bemærk! Det er i ovenstående vejledning antaget, at borgeren maksimalt har 6 ansatte på en 24-timers ordning. Dette er tilstrækkeligt til at dække antallet af timer. I tilfældet af at borgeren har flere ansatte, skal ekstraudgifterne til fx barselsfond, AER mv. dækkes af borgeren selv. Har borgeren færre timer end 24, dækker tilskuddet et tilsvarende lavere relativt antal af ansatte. 6

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere