UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v."

Transkript

1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl. dagpenge og periodisering X. I 46, stk. 7, indsættes efter»efterregulering af dagpenge«:»samt undtagelse for opfølgning heraf under særlige omstændigheder«. Y. 74 n, stk. 1,3. pkt., ophæves. Z. I 74 n indsættes som stk. 18:»Stk. 18. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af stk. 1, herunder om acontoudbetaling og tidspunktet m.v., efterlønnens disposition ved udgangen af måneden, og for kvartalsvis efterregulering af efterløn og undtagelse for opfølgning under særlige omstændigheder. Almindelige bemærkninger X.X. Fritagelse for månedskontrol ved acontoudbetaling under særlige omstændigheder X.X.1. Gældende ret Reglerne om acontoudbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og en efterfølgende regulering heraf er en del af Aftale om et tryggere dagpengesystem af 22. oktober 2015 indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Aftalen blev udmøntet ved lov nr. 624 af 8. juni 2016 og trådte i kraft den 1. juli Efter gældende regler i 46, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sker udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet om løntimer og indkomst m.v. i måneden. Før udgangen af hver måned skal medlemmet indberette oplysninger til arbejdsløshedskassen om forhold, som har betydning for retten til dagpenge, i måneden. Dette kan ske på et digitalt dagpengekort. Medlemmet skal oplyse om alt arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og arbejde udført i udlandet, skattepligtige indtægter, herunder pension. Medlemmet skal derudover blandt andet oplyse om arbejde i selvstændig virksomhed, udbetalinger fra en privat tillægsforsikring og andre forhold, som har betydning for retten til dagpenge, f.eks. ferie, sygdom, barns 1. sygedag, ophold i udlandet eller frihedsberøvelse. Medlemmet skal desuden oplyse om 1

2 tilmelding til og deltagelse i en uddannelse, selvbygger eller medbygger, strejke eller lockout, elevløn m.v. Det følger videre af 46, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at de udbetalte arbejdsløshedsdagpenge efterreguleres, hvis en samkøring mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse. Dette betegnes herefter som kontrol/månedskontrol. Medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst m.v. i måneden sammenholdes i videst muligt omfang med indberetninger til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister. De udbetalte dagpenge efterreguleres, hvis der er forskel på antallet af timer mellem medlemmets oplysninger og indberetningerne til indkomstregisteret. Efterreguleringen sker med det samlede antal timer, som forskellen udgør. Efterreguleringen foretages sammen med udbetalingen af dagpenge for den efterfølgende måned. Det gælder både en eventuel modregning eller en efterregulering. Administrationen af dagpengeudbetalingen og den efterfølgende kontrol sker så vidt muligt digitalt baseret på digitale oplysninger om arbejde og indkomst i indkomstregisteret og digitale oplysninger i arbejdsløshedskassen om medlemmets oplysninger om arbejde m.m. Der er med hjemmel i 46, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsat nærmere regler herom. Der henvises til kapitel 2 i bekendtgørelse nr af 26. december Der er bl.a. fastsat regler om dagpengekort, acontoudbetaling og tidspunktet mv. for efterregulering af dagpenge og om, at dagpengene skal være til disposition for medlemmet ved udgangen af måneden. Der er videre fastsat regler om, at der ikke sker efterregulering, hvis reguleringen højst svarer til én time (bagatelgrænse). Denne regel trådte i kraft den 1. januar På efterlønsområdet gælder der tilsvarende regler, idet 46, stk. 5 og 6, samt regler udstedt i medfør af 46, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., finder tilsvarende anvendelse på udbetaling af efterløn, jf. lovens 74 n, stk. 1. X.X.2. Ministeriets overvejelser Arbejdsløshedskasserne har siden 1. juli 2017 månedligt skulle efterregulere acontoudbetalingen af dagpenge, hvis en samkøring mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse (månedskontrol). Arbejdsløshedskassernes erfaringer viser, at mange sager i kontrollen falder ud til manuel behandling uden at denne fører til en efterregulering af udbetalingen. Der er således tale om, at arbejdsløshedskasserne inden for særlige sagsområder bruger mange ressourcer på kontrol, hvor der viser sig at være få fejl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor sammen med Danske A-kasser undersøgt, hvorledes antallet af sager, der falder ud til kontrol inden for særlige områder, kan begrænses. Undersøgelsen peger særligt på tre kontrolsituationer, hvor reglerne om kontrol af acontoudbetaling af arbejdsløshedsdagpenge med fordel kan tilpasses. Det drejer sig om følgende: 1) Den første kontrol efter indplacering i dagpengeperioden og måneden for overgang til efterløn. 2

3 2) Kontrol af måneder med sygdom og/eller ferie samtidig med ansættelse på fast nedsat tid. 3) Kontrol af efterlønsudbetaling. Når et ansættelsesforhold er afsluttet, indberetter arbejdsgiveren oplysninger til indkomstregisteret om feriegodtgørelse, overarbejde mv., som relaterer sig til det afsluttede ansættelsesforhold. Oplysningerne indberettes i mange tilfælde i måneden efter, at ansættelsesforholdet er afsluttet, men hvor der i måneden i øvrigt ikke er andre forhold, som kan have betydning for udbetalingen af dagpenge. For perioden efter arbejdsophøret vil medlemmet oplyse om 0 (nul) timer. I den periode vil arbejdsgiveren ofte foretage den nævnte slutindberetning med det resultat, at sagen falder ud til kontrol blot for at konstatere, at arbejdsgiverens indberetning vedrører en periode forud for arbejdsophøret. Medlemmer med fast nedsat tid kan få løn under sygdom og ferie. Ved sygdom og ferie skal medlemmet skrive syg eller ferie på dagpengekortet, uanset om medlemmet får løn under sygdom eller ferie. Medlemmet får fradrag for 7,4 timer pr. dag. Arbejdsgiveren indberetter det antal timer, der er udbetalt løn for til indkomstregisteret, hvilket (da medlemmet er på nedsat tid) oftest vil være for mindre end 7,4 timer. Det indberettede antal løntimer stemmer ofte ikke overens med det antal timer, som medlemmet har angivet på dagpengekortet, hvilket betyder, at sagen falder ud til kontrol, uden at der er noget at komme efter. Det samme gør sig gældende i forhold til medlemmer, der er på efterløn og arbejde på fast nedsat tid og holder ferie. Udbetaling af efterløn sker som udgangspunkt efter de samme regler og med samme interval som ved udbetaling af dagpenge. Det betyder, at medlemmet skal indsende efterlønskortet før udbetalingsperiodens afslutning, for at medlemmet kan få udbetalt efterløn til den 1. i en måned. Oplysningerne på efterlønskortet bliver kontrolleret månedligt, og eventuel. regulering af efterlønnen baseres på lønoplysningerne i indkomstregisteret. Hvis pågældende ikke har noget arbejde, kan medlemmet aftale med arbejdsløshedskassen, at medlemmet blot skal indsende efterlønskort hver 6. måned. Der sker dog en månedlig kontrol op imod indkomstregistret for at undersøge, om medlemmet har arbejde i perioden. En efterlønsmodtager har som udgangspunkt trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor er der som udgangspunkt ikke det samme behov for månedlig kontrol og tilhørende regulering, som for dagpengemodtagere. Har efterlønsmodtageren arbejde, er det oftest i mindre omfang. X.X.3. Den foreslåede ordning Det foreslås, at hjemmelsbestemmelsen i den gældende 46, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udvides således, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, at der under særlige omstændigheder kan undtages for opfølgning på samkøring, når samkøringen mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse (månedskontrol). 3

4 Udmøntningen vil umiddelbart vedrøre de tre kontrolsituationer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammen med Danske A-kasser har fundet, og hvor reglerne om månedskontrol af acontoudbetaling af arbejdsløshedsdagpenge med fordel kan tilpasses. Det drejer sig om følgende: 1) Den første månedskontrol efter indplacering i dagpengeperioden og måneden for overgang til efterløn. 2) Kontrol af måneder med sygdom og/eller ferie samtidig med ansættelse på fast nedsat tid. 3) Kontrol af efterlønsudbetaling. Antallet af sager, hvor der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne på dagpengekortet og oplysningerne i indkomstregisteret kendes ikke Det vurderes med forsigtighed, at arbejdsløshedskasserne vil undgå manuel kontrol i størrelsesorden sager om måneden på forslag et og to. På efterlønsområdet vurderes det med forsigtighed, at der vil være i størrelsesorden efterlønssager pr. måned, som arbejdsløshedskasserne vil kunne undtage for kontrollen. Det kan ikke udelukkes, at der vil være et antal sager, som dermed ikke vil blive opdaget, men hvor der reelt er et grundlag for en regulering i positiv eller negativ retning. Det er imidlertid ikke muligt at vurdere omfanget heraf. Det bemærkes, at et medlem altid vil have mulighed for at rette henvendelse til arbejdsløshedskassen, hvis medlemmet mener, at der ikke er tale om en korrekt udbetaling. Det foreslås, at der fastsættes regler om, at der ved indplacering i dagpengesystemet eller ved overgang til efterløn for den første månedlige kontrol ses bort for indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ophørt at arbejde for. Forslaget afgrænses til kun at gælde én gang pr. dagpengeperiode/efterlønsperiode og kun for den første måned (indplaceringsmåneden henholdsvis overgangsmåneden). Hvis medlemmet opnår ny ansættelse hos den samme arbejdsgiver i indplaceringsperioden og herefter ophører anden gang hos denne arbejdsgiver, så vil der som hidtil blive foretaget en månedskontrol. Dette vil særligt være relevant ved vikararbejde. Forslaget omfatter ikke situationer, hvor der er tale om en ny arbejdsgiver eller ved arbejdsophør i løbet af indplaceringsperioden. I de tilfælde skal der fortsat foretages en månedskontrol. I forhold til efterløn skal forslaget ses i sammenhæng med forslaget om kvartalsvis kontrol af efterløn. Det foreslås videre, at der ved månedskontrollen ikke kontrolleres for lønindberetninger for et medlem, der arbejder på fast nedsat, dvs. med et fast timetal pr. uge/måned, og hvor der er oplysninger om ferie eller sygdom i perioden. Forslaget omfatter kun kontrol af indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ansat på nedsat tid hos. Hvis der er tale om en ny arbejdsgiver eller en arbejdsgiver, som medlemmet ikke arbejder på fast nedsat tid hos, skal der altid foretages en fuld månedskontrol. Hvis medlemmet er fuldt ledig og er syg eller holder ferie, foretages der også fortsat månedlig kontrol. Forslaget vil også omfatte efterlønsmodtagere, der arbejder på fast nedsat tid samtidig med efterløn, og som holder ferie i måneden. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om kvartalsvis kontrol af efterløn. 4

5 Det foreslås videre, at reglerne om kontrol af efterlønsudbetaling ændres således, at samkøringen mellem medlemmets oplysninger på efterlønskortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst og eventuel efterregulering som følge heraf (kontrol) sker hver 3. måned, og at tre måneders-perioden følger kvartalerne i året. Ændringen gennemføres ved, at henvisningen i 74 n, stk. 1, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., om, at regler fastsat i medfør af 46, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse for udbetalingen af efterløn, ophæves. I stedet foreslås indført en ny bemyndigelsesbestemmelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om anvendelsen af 74 n, stk. 1, herunder om acontoudbetaling og tidspunktet m.v., efterlønnens disposition ved udgangen af måneden, og for kvartalsvis efterregulering af efterløn og undtagelse for opfølgning under særlige omstændigheder. Forslaget betyder, at hvis et medlem overgår til efterløn f.eks. den 1. januar, så foretages den første kontrol efter udgangen af marts måned. Der vil ikke kunne gå mere end tre måneder efter overgangen til efterløn, før der foretages en kontrol. Det betyder, at for et medlem, der overgår til efterløn den 1. februar, sker kontrollen efter to måneder, dvs. ved udgangen af marts måned. Det følger af forslaget om undtagelse for månedskontrol i først ledigheds-/efterlønsmåned, jf. ovenfor, at der ved reguleringen for den første måned efter overgangen ses bort for indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ophørt at arbejde for. I det kvartal, hvor medlemmet når folkepensionsalderen, kan kontrollen også ske for mindre end et helt kvartal. Det vil fx gøre sig gældende, hvis medlemmet når folkepensionsalderen den 10. august, og kontrollen vil således ske for to måneder (juli og august). I tre-måneders perioden opgøres hver udbetalingsmåned under ét, og reguleringen sker således samlet for alle tre måneder. Det betyder, at eventuelle differencer månederne imellem kan udligne hinanden. Eksempel: I den første måned er der udbetalt efterløn for fem timer for meget, fordi medlemmet havde oplyst 5 timer for lidt på efterlønskortet sammenlignet med arbejdsgiverens indberetning til indkomstregisteret. I den anden måned er der udbetalt fem timer for lidt, fordi medlemmet havde oplyst fem timer for meget på efterlønskortet sammenlignet med arbejdsgiverens indberetning til indkomstregisteret. Efter perioden på tre måneder vil der ikke skulle ske en efterregulering, da differencerne i først og anden måned udligner hinanden. Hvis der i én eller flere af de tre kontrolmåneder foreligger en indberetning fra en arbejdsgiver, som er på mere end 128 løntimer, opgøres alle måneder i kontrolperioden for sig. Ved at opgøre hver udbetalingsmåned for sig og derefter regulere på grundlag af det samlede resultat, vil der også kunne blive taget højde for timegrænsen i reglerne for lempet fradrag og for mindsteudbetalingsreglen om, at der kun kan udbetales efterløn for en måned, hvis udbetalingen sker for mindst 14,8 timer. Muligheden for at aftale, at der indsendes efterlønskort hver 6. måned, hvis medlemmet ikke har arbejde, berøres ikke. 5

6 Forslaget betyder, at efterlønsmodtageren i den enkelte måned isoleret vil kunne opleve, at pågældende får for meget henholdsvis for lidt udbetalt i efterløn, men inden for de tre måneder er der balance i udbetalingen af efterløn. Forslaget betyder videre, at alle efterlønsmodtagere fortsat vil blive underlagt en efterlønskontrol, men hyppigheden heraf vil falde til fire gange om året. Hvis der er oplysninger om mere end 128 løntimer i en måned i indkomstregisteret, vil sagen altid falde ud til kontrol. Det foreslås endeligt, at de foreslåede hjemmelsbestemmelser i 46, stk. 7, og 74 n, stk. 18, også kan omfatte andre kontrolsituationer, hvor den efterfølgende kontrol viser, at det kun er i ganske få tilfælde, hvor der skal ske en egentlig regulering af acontoudbetalingen for den kontrollerede måned inden for dette sagsområde, og hvor der således er tale om en unødig sagsbehandling, som betyder en regulær overadministration i arbejdsløshedskasserne, jf. ministeriets overvejelser ovenfor under pkt. X.X.2. X. Økonomiske konsekvenser for det offentlige I forbindelse med den første kontrol efter indplacering i dagpengeperioden og måneden for overgang til efterløn, ved kontrol af måneder med sygdom / og eller ferie samtidig med ansættelse på fast nedsat tid, og i forbindelse med kontrol af efterlønsudbetaling, har det vist sig, at et uforholdsmæssigt stort antal af sager falder ud til manuel kontrol i arbejdsløshedskasserne, uden at dette efterfølgende fører til regulering af udbetalingen. Det foreslås derfor, at de nævnte situationer undtages for den månedlige kontrol. I forhold til sager om den første måned efter overgang til dagpenge efterløn, samt sager med sygdom og/eller ferie på fast nedsat tid, er det vanskeligt at vurdere omfanget af sager, der vil blive undtaget kontrol, og hvor der kan være tale om grundlag for efterfølgende regulering, men antallet vurderes at være yderst begrænset. En eventuel regulering vil i øvrigt kunne gå i begge retninger. De økonomiske konsekvenser skønnes derfor ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser. I tilfældet med kontrollen af udbetaling til efterlønsmodtagere vil sagerne som følge af forslaget fortsat blive underlagt den samme kontrol som tidligere blot med lidt lavere hyppighed. Forslaget skønnes derfor ligeledes ikke at have økonomiske konsekvenser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. X Efter gældende regler i 46, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sker udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet om løntimer og indkomst m.v. i måneden. Det følger videre af 46, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at de udbetalte arbejdsløshedsdagpenge efterreguleres, hvis en samkøring mellem medlemmets oplysninger på 6

7 dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse (månedskontrol). Administrationen af dagpengeudbetalingen og den efterfølgende kontrol sker så vidt muligt digitalt baseret på digitale oplysninger om arbejde og indkomst i indkomstregisteret og digitale oplysninger i arbejdsløshedskassen om medlemmet oplysninger om arbejde m.m. På efterlønsområdet gælder der tilsvarende regler, idet 46, stk. 5 og 6, samt regler udstedt i medfør af 46, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., finder tilsvarende anvendelse på udbetaling af efterløn, jf. lovens 74 n, stk. 1. Arbejdsløshedskassernes erfaringer viser, at mange sager i kontrollen falder ud til manuel behandling uden at denne fører til en efterregulering af udbetalingen. Der er således tale om, at arbejdsløshedskasserne inden for særlige sagsområder bruger mange ressourcer på kontrol, hvor der viser sig at være få fejl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor sammen med Danske A-kasser undersøgt, hvorledes antallet af sager, der falder ud til kontrol inden for særlige områder, kan begrænses. Undersøgelsen peger særligt på tre kontrolsituationer, hvor reglerne om kontrol af acontoudbetaling af arbejdsløshedsdagpenge med fordel kan tilpasses. Det drejer sig om følgende: 1) Den første kontrol efter indplacering i dagpengeperioden og måneden for overgang til efterløn. 2) Kontrol af måneder med sygdom og/eller ferie samtidig med ansættelse på fast nedsat tid. 3) Kontrol af efterlønsudbetaling. Det foreslås derfor, at hjemmelsbestemmelsen i den gældende 46, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., udvides således, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, at der under særlige omstændigheder kan undtages for opfølgning på samkøring, når samkøringen mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse (månedskontrol). Det foreslås, at der fastsættes regler om, at der ved indplacering i dagpengesystemet eller ved overgang til efterløn for den første månedlige indkomstkontrol ses bort for indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ophørt at arbejde for. Medlemmet vil fortsat skulle indsende et dagpenge-/efterlønskort med angivelse af arbejde m.m. afgivet på tro og love. Det betyder, at forslaget afgrænses til kun at gælde én gang pr. dagpengeperiode/efterlønsperiode og kun for den første måned (indplaceringsmåneden henholdsvis overgangsmåneden). Hvis medlemmet opnår ny ansættelse hos den samme arbejdsgiver i indplaceringsperioden og herefter ophører anden gang hos denne arbejdsgiver, vil der som hidtil blive foretaget en månedskontrol. Dette vil særligt være relevant ved vikararbejde. Forslaget omfatter ikke situationer, hvor der er tale om en ny arbejdsgiver eller ved arbejdsophør i indplaceringsperioden. I de tilfælde skal der fortsat foretages en fuld månedskontrol. Det bemærkes, at et medlem altid vil have mulighed for at rette henvendelse til arbejdsløshedskassen, hvis medlemmet mener, at der ikke er tale om en korrekt udbetaling. 7

8 Det foreslås videre, at der ved månedskontrollen ikke kontrolleres for lønindberetninger for et medlem, der arbejder på fast nedsat, dvs. med et fast timetal pr. uge/måned, og hvor der er oplysninger om ferie eller sygdom i perioden. Forslaget omfatter kun kontrol af indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ansat på nedsat tid hos. Hvis der er tale om en ny arbejdsgiver eller en arbejdsgiver, som medlemmet ikke arbejder på fast nedsat tid hos, skal der altid foretages en fuld månedskontrol. Hvis medlemmet er fuldt ledig og er syg eller holder ferie, foretages der også fortsat månedlig kontrol. Forslaget vil også omfatte efterlønsmodtagere, der arbejder på fast nedsat tid samtidig med efterløn, og som holder ferie i måneden. Der henvises i øvrigt til pkt. X.X. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. Y Det følger af 74 n, stk. 1, 3. pkt., at regler fastsat i medfør af 46, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., finder tilsvarende anvendelse for udbetaling af efterløn. Det betyder, at medlemmet skal indsende efterlønskortet før udbetalingsperiodens afslutning for at medlemmet kan få udbetalt efterløn til den 1. i en måned. Den udbetalte efterløn efterreguleres, hvis en samkøring mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse (månedskontrol). Det foreslås, at 74 n, stk. 1, 3. pkt., ophæves. Forslaget er en konsekvens af forslaget i nr. Z om en ny bemyndigelsesbestemmelse i 74 n, stk. 18. Denne bestemmelse bemyndiger beskæftigelsesministeren til at fastsætte nærmere regler om anvendelsen af 74 n, stk. 1, herunder om acontoudbetaling og tidspunktet m.v., efterlønnens disposition ved udgangen af måneden, og for kvartalsvis efterregulering af efterløn og undtagelse for opfølgning under særlige omstændigheder. Til nr. Z Det følger af 74 n, stk. 1, 2. og 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at 46, stk. 5 og 6, samt regler udstedt i medfør af 46, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse på udbetaling af efterløn. Det betyder, at medlemmet skal indsende efterlønskortet før udbetalingsperiodens afslutning for at medlemmet kan få udbetalt efterløn til den 1. i en måned. Den udbetalte efterløn efterreguleres, hvis en samkøring mellem medlemmets oplysninger på dagpengekortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst viser, at der er en uoverensstemmelse (månedskontrol). Hvis pågældende ikke har noget arbejde, kan medlemmet aftale med arbejdsløshedskassen, at medlemmet blot skal indsende efterlønskort hver 6. måned. Der sker dog en månedlig kontrol op imod indkomstregistret, om medlemmet har arbejde i perioden. Administrationen af efterlønsudbetalingen og den efterfølgende kontrol sker så vidt muligt digitalt baseret på digitale oplysninger om arbejde og indkomst i indkomstregisteret og digitale oplysninger i arbejdsløshedskassen om medlemmet oplysninger om arbejde m.m. 8

9 En efterlønsmodtager har som udgangspunkt trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor er der som udgangspunkt ikke det samme behov for månedlig kontrol og efterfølgende regulering, som for dagpengemodtagere. Har efterlønsmodtageren arbejde, er det oftest i mindre omfang. Det foreslås, at der indsættes en ny bemyndigelsesbestemmelse som 74 n, stk. 18, som bemyndiger beskæftigelsesministeren til at fastsætte nærmere regler om anvendelsen af 74 n, stk. 1, herunder om acontoudbetaling og tidspunktet m.v., efterlønnens disposition ved udgangen af måneden, for kvartalsvis efterregulering af efterløn og undtagelse for opfølgning under særlige omstændigheder. Bemyndigelsesbestemmelsen vil blive anvendt til at fastsætte regler om, at samkøringen mellem medlemmets oplysninger på efterlønskortet og indberetningerne i indkomstregisteret om løntimer og indkomst og eventuel efterregulering som følge heraf (kontrol) sker hver 3. måned, og at tre måneders-perioden følger kvartalerne i året. Tre måneders-perioden følger kvartalerne i året således, at hvis et medlem overgår til efterløn fx den 1. januar, så foretages den første kontrol efter udgangen af marts måned. Der vil ikke kunne gå mere end tre måneder efter overgangen til efterløn, før der foretages en kontrol. Det betyder, at der for et medlem, der overgår til efterløn den 1. februar, sker kontrollen efter to måneder, dvs. udgangen af marts måned. I det kvartal, hvor medlemmet når folkepensionsalderen, kan kontrollen også ske for mindre end et helt kvartal. Det vil fx gøre sig gældende, hvis medlemmet når folkepensionsalderen den 10. august, og kontrollen vil således ske for to måneder (juli og august). I tre måneders-kontrolperioden opgøres hver udbetalingsmåned under ét, og reguleringen sker således samlet for alle tre måneder. Det betyder, at eventuelle differencer månederne imellem kan udligne hinanden. De foreslåede undtagelser fra kontrollen, som er nævnt i lovforslagets 1, nr. X, finder anvendelse samtidig med den kvartalsmæssige kontrol af efterlønsudbetalingen. Det betyder, at arbejdsløshedskassen i den første kontrol efter medlemmets overgang til efterløn kan se bort for indberetninger fra den arbejdsgiver, som medlemmet er ophørt at arbejde for, for den første måned af kontrolperioden. Det betyder også, at arbejdsløshedskassen ikke skal kontrollere for lønindberetninger for et medlem, der samtidig med efterløn arbejder på fast nedsat, dvs. med et fast timetal pr. uge/måned, og hvor der er oplysninger om ferie eller sygdom i perioden. Hvis der i én eller flere af de tre kontrolmåneder foreligger en indberetning fra en arbejdsgiver, som er på mere end 128 løntimer, opgøres alle måneder i kontrolperioden for sig. Ved at opgøre hver udbetalingsmåned for sig og derefter regulere på grundlag af det samlede resultat, vil der også kunne blive taget højde for timegrænsen i reglerne for lempet fradrag og for mindsteudbetalingsreglen om, at der kun kan udbetales efterløn for en måned, hvis udbetalingen sker for mindst 14,8 timer. Kontrollen sker altid efter måned tre. Reguleringen for den samlede tre-månedersperiode sker i første udbetaling herefter og ud fra den samlede opgørelse. Regulering af efterlønsudbetalingen hver 3. måned kan betyde, at medlemmet kan vente op til tre måneder efter udløbet af udbetalingsmåneden, før medlemmet får udbetalt evt. tilgodehavende efterløn eller bliver modregnet for skyldig efterløn. Det foreslås, at tre måneders reguleringen ikke vil indebærer, at der skal betales rente af reguleringsbeløbet. 9

10 Forslaget betyder, at efterlønsmodtageren i den enkelte måned vil kunne opleve, at pågældende får for meget henholdsvis for lidt udbetalt i efterløn, men inden for de tre måneder er der balance i udbetalingen af efterløn. Forslaget betyder videre, at alle efterlønsmodtagere fortsat vil blive underlagt en efterlønskontrol for de enkelte måneder, men hyppigheden heraf vil falde til fire gange om året. Hvis der er oplysninger om mere end 128 løntimer i en måned i indkomstregisteret, vil sagen altid falde ud til kontrol. Muligheden for at aftale, der indsendes efterlønskort hver 6. måned, hvis medlemmet ikke har arbejde, berøres ikke. Der henvises i øvrigt til pkt. X.X. i lovforslagets almindelige bemærkninger. 10

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2018/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/05743 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2018 er der fastsat regler om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for regulering af dagpenge... 5 2.1. Regulering (tilbagebetaling)...

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 88 Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 88 Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 8 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) (L 88)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

FOR GRAFISK TIMELØNNEDE AFLØSERE, DER SKAL PÅ DAGPENGE ELLER EFTERLØN. SÅDAN UDFYLDER DU DIT UDBETALINGSKORT!

FOR GRAFISK TIMELØNNEDE AFLØSERE, DER SKAL PÅ DAGPENGE ELLER EFTERLØN. SÅDAN UDFYLDER DU DIT UDBETALINGSKORT! FOR GRAFISK TIMELØNNEDE AFLØSERE, DER SKAL PÅ DAGPENGE ELLER EFTERLØN. SÅDAN UDFYLDER DU DIT UDBETALINGSKORT! INDHOLD 1. Udfyldelse af udbetalingskort (både dagpenge og efterløn) 3 2. Eksempler 3 3. Efterløn

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Eksempel 3 juli Korrigeret regnefejl i tællerdata

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Samkøring når du får dagpenge eller efterløn mv.

Samkøring når du får dagpenge eller efterløn mv. Samkøring når du får dagpenge eller efterløn mv. A-kassen LH 2. udgave, februar 2019 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad gør jeg? 3 2.1 At efterangive 4 2.2 At gøre indsigelse 6 2.3 Regulering af ydelse tilbagebetaling

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT VEJLEDNING TIL YDELSESKORT Du skal kun udfylde ét ydelseskort, hvis du modtager dagpenge, EØS-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller efterløn. Og selvom du skifter ydelsestype midt i en periode,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Procesbeskrivelse side 7 Redaktionel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

2017/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Forslag. til

2017/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar Forslag. til 2017/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/11922 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 1178 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringslisten

Til høringsparter, jf. høringslisten Til høringsparter, jf. høringslisten Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Høring af forslag til lov om ændring

Læs mere

Om indkomstkontrol A-kassen LH 4. udgave, september 2015

Om indkomstkontrol A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Om indkomstkontrol A-kassen LH 4. udgave, september 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Indkomstkontrol, hvad er det?... 3 3. Vi spørger dig.... 3 4. Hvordan kan du og din arbejdsgiver sikre, at indberetningerne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Administrativ praksis i sager om feriegodtgørelse ved fratrædelse og beregning af social pension

Administrativ praksis i sager om feriegodtgørelse ved fratrædelse og beregning af social pension Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 134 Offentligt NOTAT Administrativ praksis i sager om feriegodtgørelse ved fratrædelse og beregning af social pension 20. marts

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 1588 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere