Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup"

Transkript

1 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger fra bl.a. jobindsats.dk og kommunens fag- og økonomisystemer. Det er tilstræbt at anvende så aktuelle tal som muligt. Aktualiteten afhænger dog af opdateringsfrekvensen i de systemer, som oplysningerne trækkes fra. 6 Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Glostrup Region Hovedstaden Hele landet AMK-Øst rev. prognose rev. juni Figuren viser den overordnede ledighedsudvikling i Glostrup Kommune. Prognosen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forudser, at ledigheden i Glostrup fra december til december 2018 vil blive reduceret med 6 pct. og i december 2018 vil ligge på 4,11 pct. Der var en stigning i ledigheden for både Glostrup og i hele landet i efteråret, som vi dels skyldes en stigning i antallet af dagpengemodtagere, og derudover antager vi også, at det skyldes, at de borgere, der modtog integrationsydelse nu visiteres jobparat og dermed tæller som en del af ledighedsstatistikken. Siden februar 2017 er ledigheden faldet i Glostrup fra 5,2 til 5,0. Ledigheden er i efteråret steget i Glostrup Kommune. Ledighedsprocent er således steget 0,4 pct.-point fra 4,6 i september til 5,0 pct. i marts 2017 og ligger nu 0,5 pct.-point højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og 0,4 pct.-point højere end gennemsnittet for hele landet. Side 1 af 28

2 Udvikling i kontaktforløb opgjort ultimo måned Nedenstående figur og tabel viser udviklingen i antallet af kontaktforløb i jobcenteret i hhv. og de første fire måneder af År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Gennemsnittet for årets første fire måneder ligger 59 kontaktforløb under gennemsnittet for hele. Siden seneste resultatopfølgning (tal fra december ) er antallet af kontaktforløb faldet med 41. Til sammenligning steg antallet med 75 kontaktforløb i samme periode sidste år. Udviklingen dækker blandt andet over et fald i antallet af dagpengemodtagere og aktivitetsparate unge (se de to grafer nedenfor). Siden seneste status er antallet af kontaktforløb for dagpengemodtagere faldet med 8,7 procent fra 459 forløb i december til 419 i april 2017 og antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode faldet fra 70 til 67 kontaktforløb. Udviklingen for sygedagpengemodtagere er stabil og ligger langt under niveau fra samme periode sidste år. I april var der 235 kontaktforløb, hvilket er faldet til 199 i april 2017 svarende til et fald på 15,3 procent. Side 2 af 28

3 Udviklingen i antal kontaktforløb, sygedagpengemodtagere Udviklingen i antal kontaktforløb, Dagpengemodtagere Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er faldet siden seneste status og ligger nu på niveau med. Samlet er antallet af kontaktforløb for unge på uddannelseshjælp faldet en smule siden seneste status. Side 3 af 28

4 Udviklingen i antal kontaktforløb, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Kvartalsstatistik Udviklingen i antal kontaktforløb, Fleksjobberettigede Side 4 af 28

5 Varighed på kontaktforløb fordelt på målgrupper Kvartalsstatistik Over 10 år Sum: Ingen ydelse Statusopgørelse pr I nedenstående tabel vises målgrupper fordelt på varighed. Varigheden tager udgangspunkt i det aktuelle kontaktforløb. Fleksjob og Aktivitetsparate Forsikrede Jobparate Aktivitetsparate Selvforsørgendforløparaafklaring Ressource- Uddannelses- Job- Varighed Revalidend Sygedagpenge FØP ledighedsydelse år Under 18 ledige kontanthjælp kontanthjælp udd.hjælp Integration Side 5 af 28

6 Ovenstående tabel viser varigheden af de aktuelle forløb i jobcenteret. Eksempelvis kan det aflæses, at der er mange forsikrede ledige, der er ledige i mindre end et år, hvilket viser det store flow af borgere, der i denne målgruppe. Der er også en stor del af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har et ledighedsforløb på under et år, men flowet i denne gruppe er ikke så stort, som for dagpengemodtagerne. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordeler sig mere bredt. Antal langtidsledige Figuren nedenfor viser fordelingen af de langtidsledige i Glostrup Kommune på hhv. dagpenge og kontanthjælp. En langtidsledig er defineret som en person, der har været ledig i minimum 80 pct. af de seneste 52 uger. Efter en stigning i starten af året faldt langtidsledigheden fra maj til juli måned for såvel dagpengemodtagere som for kontanthjælpsmodtagere, hvorefter udviklingen har stabiliseret sig for kontanthjælpsmodtagerne, men antallet af dagpengemodtagere er faldet med 35, hvilket svarer til et fald på 36,1 pct. fra marts til marts Indsatsen i forhold til både at forebygge og afhjælpe langtidsledighed er generelt højt prioriteret, og siden foråret har indsatsen været yderligere prioriteret. Antal langtidsledige personer, Glostrup Kommune Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Side 6 af 28

7 Andel langtidsledige ift. bruttoledige 60,0 50,0 49,5 42,2 40,0 30,0 31,1 24,5 27,4 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge 20,0 16,1 Kontanthjælp 10,0 0,0 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Ovenstående figur viser, hvor stort en andel af de ledighedsberørte forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige. Som beskrevet ovenfor er antallet af langtidsledige faldet, hvorimod andelen af langtidsledige ift. bruttoledige er steget for kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Udviklingen for dagpengemodtagere og ydelsesgrupper i alt er til gengæld positiv, idet antallet er faldet en smule. Påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret De nedenstående figurer og tabeller viser antallet af påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret pr. måned, og samlet giver de et billede af det flow, der er i jobcenteret i løbet af et år. Samme borger kan godt gå igen flere gange, da der her er tale om forløb, ikke personer. Antallet af påbegyndte kontaktforløb i perioden januar-april 2017 ligger som ved seneste resultatopfølgning under niveauet fra samme periode sidste år, og ligeledes ligger gennemsnittet år til dato en smule under niveauet for. Der er gennemsnitlig afsluttet 28 færre kontaktforløb pr. måned år til dato end i. Side 7 af 28

8 Påbegyndte kontaktforløb i jobcenteret År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Afsluttede kontaktforløb i jobcenteret År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Udvalgte afslutningsårsager Nedenstående diagrammer viser udvalgte afslutningsårsager for og perioden d Der kom 1269 borgere i ordinært arbejde i hele. I årets første fire måneder er der kommet 438 i ordinært arbejde. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være flere, der kommer i ordinært arbejde i 2017, end der var i. Der er foreløbigt afsluttet 43 borgere til ordinær uddannelse i de første fire måneder af I blev der afsluttet 184 borgere til ordinær uddannelse, og til sammenligning gik 172 borgere i ordinær uddannelse i hele Side 8 af 28

9 Under kategorien Andet, findes flere af de nedenstående nævnte kategorier. For at få udspecificeret afslutningsårsagen i vores ledelsesinformation, skal sagsbehandleren registrere den konkrete årsag, når borgeren kontakter dem for at afslutte deres forløb. I mange tilfælde afslutter borgerne dog selv deres forløb ved at afmelde sig jobnet.dk eller via deres A-kasse, og her vælges ofte den brede kategori Andet som afslutningsårsag. Det betyder, at den ledige afmelder sig og bliver selvforsørgende og som oftest til ordinært arbejde. Ordinært arbejde Ordinær uddannelse Raskmelding Andet Førtidspension Manglende rådighed Side 9 af 28

10 Antal samtaler FEB MAR APR 2017 FEB 2017 MAR 2017 APR Sum: Aflyste samtaler Afholdte samtaler Ovenstående tabel viser, at der sammenlagt i perioden februar 2017 april 2017 var planlagt og afholdt samtaler i jobcentret på tværs af målgrupper. Det er 133 flere planlagte samtaler, og 145 flere afholdte samtaler end i samme periode året før. Mange af de samtaler, der bliver aflyst i jobcentret, aflyses af borgerne fordi de har fået job eller er gået i uddannelse. Sagsbehandleren ved det således i god tid, og kan indkalde en ny borger på det respektive tidspunkt. Uanset årsag registreres aflyste samtaler ens, hvorfor det kan se voldsomt ud, når en statistik som ovenstående præsenteres. Hvis en borger udebliver uden gyldig grund, bliver vedkommende sanktioneret. Det er få af ovenstående aflysninger, der er uden gyldig grund. Aktiveringsgrad 1 Tabellen viser aktiveringsgraden for udvalgte målgrupper pr. d De forsikrede ledige har en samlet aktiveringsgrad på 19,7 pct., hvilket er en lille stigning på 0,1 procentpoint i forhold til seneste status. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger aktiveringsgraden på 56,1, hvilket er en stigning på 2,3 procentpoint ift. seneste status. Ved den sidste kvartalsstatistik var aktiveringsgraden for denne gruppe steget med 18,5 procentpoint. Aktiveringsgraden for de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er 71,8 pct., hvilket er en lille stigning siden seneste kvartalsstatistik (3,3 procentpoint). For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er aktiveringsgraden på 62,7 hvilket er et fald på 11,3 procentpoint. Næsten alle personer omfattet af integrationsloven er aktiverede. Dette skyldes bl.a., at de fleste af disse borgere er tilknyttet danskundervisning samt at de flygtninge der er modtaget efter vedtagelsen af flygtningepolitikken alle er i virksomhedsrettet forløb. 1 Under LAB 2.7 er der kun medtaget dem, der ikke er i et fleksjob. I beregning af aktiveringsgrad indgår kapitel 10-, 11- og 12- tilbud. Side 10 af 28

11 Aktiveringsgrad Aktiveringsgrad fordelt på tilbud Nedenstående diagram viser fordelingen mellem den virksomhedsrettede aktivering og vejledning og opkvalificering pr. d Den virksomhedsrettede aktivering udgjorde 27,2 procent og vejledning og opkvalificering udgjorde 56,9 procent, hvilket er en smule mindre end seneste resultatopfølgning (1,4 procentpoint). De resterende 15,9 procent inkluderer aktiviteter som mentor, personlig assistance m.m. Side 11 af 28

12 Udviklingen i antal og varighed for udvalgte målgrupper Nedenstående figurer viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken samt udviklingen i den gennemsnitlige varighed i uger i Glostrup Kommune sammenlignet med en række nabojobcentre (Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Rødovre og Vallensbæk/Ishøj) og i klyngen. Figurerne dækker a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og alle ydelser under et. For de forsikrede ledige har Glostrup Kommune gode resultater i udviklingen af antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken og varigheden i uger sammenlignet med nabojobcentrene, men vi ligger et stykke over klyngen. På kontanthjælp klarer Glostrup Kommune sig en anelse bedre en både nabojobcentrene og klyngen i forhold til antallet på kontanthjælp varigheden ligger vi helt gennemsnitligt med nabojobcentrene og klyngen. I forhold til uddannelseshjælp er billedet, at Glostrup Kommune ligger under både klynge og nabojobcentrene i forhold til varigheden af sagerne, men over begge når der ses på antallet af fuldtidspersoner. Endelig er der sygedagpenge, hvor Glostrup Kommune ligger under både klynge og nabojobcentre på både varighed og antal. A-dagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Glostrup Gennemsnit klyngen Gennemsnit nabojobcentre 0,5 0,0 Side 12 af 28

13 A-dagpenge, gennemsnitlig varighed i uger 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 14,5 Kontanthjælp, fuldtidspersoner i pct. arbejdsstyrken 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 0,0 Side 13 af 28

14 Kontanthjælp, gennemsnitlig varighed i uger 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre Side 14 af 28

15 Uddannelseshjælp, gennemsnitlig varighed i uger 30,0 25,0 20,0 15,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 10,0 Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 0,5 0,0 Side 15 af 28

16 Sygedagpenge, gennemsnitlig varighed i uger 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 7,0 Alle ydelser under et, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 1. kvt kvt kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2017 Gennemsnit klynge Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Det har ikke været mulig at trække tal på den gennemsnitlige varighed i uger for alle ydelser under et. Side 16 af 28

17 Refusion og medfinansiering Som noget nyt i kvartalsstatistikken præsenteres i det følgende den gennemsnitlige refusions- og medfinansieringsprocent for forskellige ydelser sammenlignet med klyngen. Refusionsprocenten viser, hvor stor en andel af en given ydelse der tilbagebetales i refusion og her er det således målet at få procenten så høj som muligt. Medfinansieringsprocenten viser, hvor stor en andel af dagpengeydelsen (samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) kommunen medfinansierer, hvorfor målet her er at få procenten så lav som muligt. Refusions- og medfinansieringsprocenten er således afhængig af varigheden af borgernes forløb på de enkelte ydelser. Jo længere varighed des lavere refusionsprocent og des højere medfinansiering. Refusionstrappen ser ud som følger: 80 pct. i de første 4 uger. 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge. 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge. 20 pct. fra den 53. uge og frem. Medfinansieringstrappen ser ud som følger: 20 pct. i de første 4 uger. 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge. 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge. 80 pct. fra den 53. uge og frem. Udviklingen i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen Nedenfor ses udviklingen i henholdsvis den gennemsnitlige refusionsprocent og den gennemsnitlige medfinansieringsprocent i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen i marts Som det ses af diagrammet ovenfor ligger den gennemsnitlige refusionsprocent for alle ydelser i Glostrup Kommune under gennemsnittet for klyngen. I marts 2017 lå Glostrup Kommune 1,14 procentpoint under gennemsnittet for klyngen. Side 17 af 28

18 Som det ses af diagrammet ovenfor ligger den gennemsnitlige medfinansieringsprocent i Glostrup Kommune en anelse over gennemsnittet for klyngen. Forskellen er mindsket siden begyndelsen af året, og Glostrup Kommune ligger således 0,65 procentpoint over gennemsnittet for klyngen i marts Gennemsnitlig refusions- og medfinansieringsprocent fordelt på ydelser De nedenstående diagrammer viser den gennemsnitlige refusionsprocent for udvalgte ydelser i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen for perioden marts Som det kan bemærkes er intervallerne i diagrammerne meget små, og forskellen imellem de to søjler kan derfor synes større rent grafisk, end de reelle tal viser. Ovenstående søjlediagram (til venstre) viser, at den gennemsnitlige refusionsprocent for kontanthjælp ligger 0,31 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen. I forhold til uddannelseshjælp (til højre) ligger Glostrup Kommune 0,5 procentpoint højere end gennemsnittet for klyngen. Nedenstående figur viser, at den gennemsnitlige refusionsprocent for sygedagpenge ligger 1,76 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen. Side 18 af 28

19 Herunder ses den gennemsnitlige medfinansieringsprocent for dagpenge i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen for perioden marts Diagrammet viser, at den gennemsnitlige medfinansieringsprocent for a-dagpenge ligger 1,46 procentpoint højere i Glostrup Kommune end for gennemsnittet i Klyngen. Der er således flere langtidsledige i Glostrup end gennemsnittet i klyngen. For uddannelseshjælp skyldes dette bl.a. at de borgere, der har en sag, har mere komplekse problemstillinger. Helt konkret er der færre borger, der har en sag, men de sager, der er, har en længere varighed. Nedbringelse af tilbagefaldet og den gennemsnitlige varighed, som begge er mål for Beskæftigelsesplan 2017, vil sikre højere refusion og lavere medfinansiering. Side 19 af 28

20 Status på målene i Beskæftigelsesplan I det følgende gøres status på målene for beskæftigelsesindsatsen i forhold til varighed og tilbagefald. Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige varighed i uger for udvalgte målgrupper, samt målet for Tallene viser, at målet for 2017 er nået for de jobparate såvel som de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ligesom det er nået for dagpengemodtagerne. For de resterende målgrupper gælder, at målet for 2017 endnu ikke er nået. Varighed Ydelse 2kv16-1kv17 Mål 2017 Dagpengemodtagere 15,8 15,5 Jobparate konthj. 29,0 27 Aktivitetparate konthj. 42,7 41 Sygedagpengemodtagere 8,1 8,9 Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige tilbagefald for udvalgte målgrupper, samt målet for Tilbagefaldsgraden opgøres ved at undersøge, hvilken andel, der efter et eller flere afsluttede kontaktforløb i perioden fra august til februar 2017, igen har et aktivt kontaktforløb pr Tilbagefald Ydelse D Mål 2017 Dagpengemodtagere 15,9 18,0 Jobparate konthj. 19,8 24,0 Aktivitetparate konthj. 12,5 10,0 Sygedagpengemodtagere 22,5 17,5 Tabellen viser, at målet for 2017 er nået for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og for sygedagpengemodtagere. Tilbagefaldet for jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger 4,2 procentpoint under målet, og tilbagefaldet for dagpengemodtagere ligger 2,1 procentpoint under målet. Der må påregnes en vis usikkerhed i opgørelse af målopfyldelsen, idet kalenderårene sammenlignes med udviklingen fra 2. kvartal - 1. kvartal 2017 (nyest mulige tal). Side 20 af 28

21 Unge- og uddannelsesenhedens mål 1. Resultatmål: 95 procent af ungdomsårgangen 2015 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse De seneste tal fra Undervisningsministeriet for resultatmål 1 (opdateret februar 2017) viser, at forventningen er, at 91 pct. af ungdomsårgangen for 2015 vil gennemføre en ungdomsuddannelse. Målsætningen omhandler, at 95. pct. af 9. klasseeleverne skal forventes at have minimum en ungdomsuddannelses efter 25 år, hvilket ministeriet udregner ud fra en profilmodel (fremskrivningsmodel). Målet er således ikke opfyldt. År/forventet procent Glostrup Resultatmål: Antallet af 24-årige der har fuldført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse øges med 2 procent fra 2013 til 2015 og med 5 procent fra 2013 til 2018 I Tabel 1 (nedefor) ses uddannelsesniveauet for de 24 årige i Glostrup Kommune. Der er både opgjort tal for antallet, der har fuldført uddannelse, og antallet der er i gang med en uddannelse. Den unge indgår kun en gang i tabellen med det højeste uddannelsesniveau. Det vil sige, at en ung, som har fuldført grundskolen, og som er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, er talt med i kategorien I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse. Tallet for september 2014 er medtaget for at kunne følge udviklingen men i den nedenstående gennemgang sammenholdes tallene fra 2013 og. Side 21 af 28

22 Tabel 1-24 årige bosiddende i Glostrup Kommune pr. 30.sep. 2013, 2014, 2015 og fordelt på uddannelsesstatus Uddannelsesstatus Antal 13 Andel 13 Antal 14 Andel 14 Antal 15 Andel 15 Antal 16 Andel 16 Fuldført erhvervskompetencegivende , , , ,5 uddannelse I gang med erhvervskompetencegivende 53 18, , , ,3 uddannelse Fuldført studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende 18 6,2 21 7,2 17 5,4 24 7,1 uddannelse) I gang med studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende 1 0,3 1 0, uddannelse) Fuldført ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) ,7 19 6, , ,3 I gang med ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) 3 1,0 5 1,7 1 0,3 0 0 Fuldført grundskole Andet (restgruppe af personer som ikke opfylder en af ovenstående) 30 10,4 25 8,5 28 8,9 21 6,2 6 2,1 2 0,7 4 1,3 4 1,2 Uden match med elevregisteret I alt 12 4,2 13 4,4 23 7,3 25 7, Kilde: Danmarks Statistik Tabellen giver et øjebliksbillede af de 24 årige, der bor i kommunen, således indeholder tabellen også unge, som ikke er vokset op i Glostrup, men er tilflyttet, ligesom dem der er fraflyttet ikke indgår. 47,5 procent af de 24 årige har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse 3 pr. 30. sep., hvilket er et lille fald i forhold til 2013, hvor det gjaldt for 47,8 procent. Andelen af unge, der er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, er i samme periode steget med 1 pct.-point fra 18,3 til 19,3. Samlet set var der således fra september 2013 til september sket et lille fald i andelen af unge, der enten har fuldført eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse på 0,7 pct.-point. Målet er således ikke indfriet. Det samlede antal af unge 24-årige i kommunen er i samme periode steget med 14,2 pct., og hvis vi indekserer tallene i tabellen ser man, at andelen af 24-årige, der har fuldført eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, har været stort set konstant på 66 pct. 2 Ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) er forberedende uddannelser, erhvervsfagligt grundforløb og ikke færdiggjort gymnasiale uddannelser (fx kun har taget 1.g). 3 Erhvervskompetencegivende uddannelse er: erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, bachelor og lange videregående uddannelser. Side 22 af 28

23 3. Resultatmål: Antallet af kontant-/ uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) mellem 16 og 29 år reduceres med 15 pct. fra 2013 til 2015 og med 30 pct. fra 2013 til 2018 Antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) år Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år var i december 2013 på 245 fuldtidspersoner. Antallet er i april 2017 faldet til 160, hvilket svarer til en reduktion på 34,7 procent. Ved den seneste resultatopfølgning (tal fra december ) var antallet reduceret med 27 procent ift. december 2013, hvorfor resultatet er forbedret 7,7 procentpoint siden seneste status. Målet for 2018 er dermed indfriet. 4. Resultatmål: Varigheden af kontant-/ uddannelseshjælpsforløb for unge mellem 16 og 29 år skal reduceres med 10 pct. fra 2013 til 2015 og med 20 pct. fra 2013 til 2018 Uddannelseshjælpen til unge under 30 år er først indført pr. 1. januar Opgørelsen for 2013 er derfor tal for unge kontanthjælpsmodtagere, år. Side 23 af 28

24 Gennemsnitlig varighed, uger. Kontant- og uddannelseshjælpsforløb for unge 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 26,0 22,9 24,0 25,5 25,1 14,0 12,0 10, kv16-1kv17 I 2013 var den gennemsnitlige varighed pr. forløb på 26 uger. Efter et fald i 2014 og en lille stigning i 2015 er den gennemsnitlige varighed steget i perioden 2. kvartal til 1. kvartal 2017 således at den ligger på 25,1 uge. Forklaringen på dette skal til dels findes i, at der samlet set er færre unge på uddannelseshjælp. Der ses endvidere en tendens til, at kompleksiteten i de resterende sager er større og at den gennemsnitlige varighed dermed øges. Idet kalenderårene sammenlignes med udviklingen fra 2. kvartal -1.kvartal 2017 vil tallene bero på en hvis usikkerhed. Resultatmålet for 2018 er ikke nået. 5. Resultatmål: Antallet af ikke-tilbagefald for uddannelseshjælpsmodtagere skal øges med 15 pct. fra 2014 til 2018 Ved resultatmål 5 måles ikke-tilbagefald ved arbejdsmarkedsstatus for alle afsluttede forløb i et kvartal 6 måneder efter kvartalet er slut. Der måles på, hvor stor en procentdel af de unge som er fastholdt i beskæftigelse 4. Der tages udgangspunkt i tallet fra 2014, da dette er de tidligste data der foreligger. Af afsluttede uddannelseshjælpsmodtagere i 2014 var 63,5 pct. forblevet i beskæftigelse, uddannelse og selvforsørgelse 6 måneder efter. Dette betyder, at målet er, at ikke-tilbagefaldet er steget til 73 pct. i 2018 svarende til en stigning på 15 pct. Der måles således ift. ikke-tilbagefald 6 måneder efter Da tallet for ikke-tilbagefald er dynamisk, kan der ske en efterregulering af dette, herunder perioden der måles i forhold til. 4 Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse ligeledes SU-godkendte uddannelser, VEUF og selvforsørgelse. Side 24 af 28

25 Som det kan aflæses i nedenstående tabel var 72,4 pct. af afsluttede forløb i 1. kvartal i beskæftigelse 6 måneder efter, hvorfor ikke-tilbagefaldet er steget med 9,2 pct.-point ift. seneste måling fra Samtidig er der et ikke-tilbagefald til kontant- og uddannelseshjælp på 27,6 pct., hvilket er et fald på 5,7 pct.-point. Ikke-tilbagefald for Uddannelseshjælpsmodtagere 6 måneder efter 1. kvartal Pct. Beskæftigelse, uddannelse og selvforsørgelse 72,4 A-dagpenge. Kontant- og uddannelseshjælp 27,6 Revalidering/forrevalidering. Sygedagpenge. Fleksjob. Ledighedsydelse. Førtidspension. Andet. I alt 100 Side 25 af 28

26 Mål for VBU s investering i jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Kvartalsstatistik Mål for investeringen i jobparate kontanthjælpsmodtagere: Nedenfor ses de mål, der er sat for investeringen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringen udmøntes i projektet 3i1. Det er endnu for tidligt at lave en reel afrapportering på målene, men nedenfor ses en status på, hvordan projektet forløber, og de resultater der ses foreløbigt. Resultat (Hvad?) Konkret mål (Hvor meget?) Målemetode (Hvordan?) Opfølgning/tid (Hvornår?) Andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal falde. At 60 procent af deltagerne i projektet bliver selvforsørgende. Der indhentes data via fagsystem og jobindsats.dk og der oprettes et opfølgningsskema, der opdateres løbende. Opfølgningsskemaet opdateres hver gang, der er en ændring i antal deltagere. Der indhentes data en gang om måneden. Større andel af borgere fastholdes i arbejde. At 75 procent af de borgere der er kommet i ordinært arbejde via projektet fastholdes i arbejde. Der indhentes data via fagsystemer og ved personlig henvendelse til borgerne. Der indhentes data umiddelbart efter et jobklubforløb, samt 3, 6 og 9 måneder efter borgeren er afmeldt med begrundelsen ordinært arbejde. Borgertilfredshed Målet er, at borgernes tilfredshed med forløbet, efter det er afsluttet, ligger på gennemsnitlig 4,3 eller over på en måling fra 1-5. Borgerne modtager et kursusevalueringsskema efter endt forløb. Kursusevalueringerne vil blive gennemgået efter hvert forløb. Selvevaluering (Borgerens egen opfattelse af progression i forløbet) Målet er, at borgernes selvevaluering stiger minimum 0,5 point på en skala fra 1-5 fra forløbets start til slutning. Borgeren får udleveret et selvevalueringsskema ved forløbets start og slutning indeholdende de samme spørgsmål. Både start- og slutevalueringer gennemgås efter endt forløb. Der er 51 borgere, der deltager i projektet. Hold 1 og Hold 2 i Jobbixen udgør 22 borgere hertil kan lægges 6 borgere, som har haft forfald af varierende årsager. 4 personer er afmeldt heraf 3 til ordinær beskæftigelse samt 1 fraflyttet. 6 personer er i virksomhedspraktik heraf forventes 3 at gå i ordinær beskæftigelse i tilslutning til praktikken. 2 personer er påbegyndt/påbegynder uddannelse Samlet set er resultaterne ganske tilfredsstillende, da målgruppen har længere vej til job grundet deres lange ledighedsperiode. Hovedparten af de borgere, der går i job, skal betragtes som spinkle succes er, da tilpasningen til deres hvervede arbejde er behæftet med ret stor usikkerhed. Jobfastholdelsen bliver en udfordring, som skal håndteres af den enkelte borgere, ligesom projektet søger at understøtte borgeren i de indledende måneder af ansættelsen. 19 personer starter på Hold 3, Jobbixen primo uge 22 alle har været til samtale og erklæret sig parat. Side 26 af 28

27 Der er lavet startmålinger på alle startende borgere i Jobbixen, og progressionen måles ved en kommende slutmåling, som vi ikke har haft termin for endnu. Efter sommerferien starter Hold 4, Jobbixen som et opsamlingshold for alle udeblevne borgere fra forårskvartalets 3 hold. Opstarten sker i uge 33, hvorefter langt hovedparten af den indledende sagsstamme vil være i en jobrettet proces. Mål for investeringen i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere/ STV-projektet: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (inkl. borgere som ikke er omfattet af integrationsprogrammet) Første delmål er 15 pct., hvilket betyder, at delmålet næsten er nået. Antal personer Antal i virksomhedsrettet indsats Antal i ordinære timer. Både alm. Ordinære og kombi praktik. Andel i virksomhedsrettet indsats aug ,33 sep ,62 okt ,45 nov ,41 dec ,64 jan ,97 feb ,8 mar ,21 apr ,8 maj ,2 Ressourceforløbsborgere Første delmål er 15 pct., hvilket betyder, at delmålet er nået. Antal personer Antal i virksomhedsrettet indsats Antal i ordinære timer. Både alm. Og kombi praktik Andel i virksomhedsrettet indsats Mål aug ,46 40 sep ,16 40 okt ,95 40 nov ,7 40 dec ,69 40 jan ,13 40 feb ,87 40 mar ,9 40 Side 27 af 28

28 apr ,3 40 maj ,5 40 Side 28 af 28

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet af

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 5 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Temabilag vedrørende beskæftigelsesområdet i Ungeenheden nyt tiltag i forhold informationsniveau

Temabilag vedrørende beskæftigelsesområdet i Ungeenheden nyt tiltag i forhold informationsniveau Temabilag vedrørende beskæftigelsesområdet i Ungeenheden nyt tiltag i forhold informationsniveau Som udgangspunkt følges udviklingen i antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp samt udviklingen inden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere