Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening"

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør for Danmarks Pelagiske PO. Fra administrationen deltog Niels Wichmann, Ole Lundberg Larsen, Kim Vejrup og Ivan Krarup Jensen, referent. Referent: Ivan Krarup Jensen Dagsorden: 1. Protokol Godkendelse af referat fra møde Evt. bemærkninger til dagsorden. 2. Sager til beslutning/drøftelse Økonomi Budgetopfølgning Budget Lærlinge/Fiskeafgiftsfond 2.3. Finansiering 2.4. Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Miljøminister Ida Auken 2.5. Påtænkt fusion mellem De sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri; Gensidig Forbund 2.6. Strukturdrøftelser 3. EU-politikken Østersøkvoter - resultat 3.2. Norgesforhandlinger 3.3. Torsk Andre arter 3.5. Discardforbud 4. Strukturpolitik Status for de nye ordninger 4.2. Den nye Hav- og Fiskerifond 5. Aktuel regulering Forslag til Reguleringsbekendtgørelse for Kystfiskerregulering 6. Forsøgsfiskeri 6.1. Danmarks Fiskeriforenings deltagelse i projekter/projektansøgninger 7. Opfølgning fra bestyrelsesmøde den Sager til orientering 9. Orientering fra fællesadministrationen 10. Eventuelt. 1

2 Følgende refereres fra mødet: Der blev budt velkommen til mødet med en speciel velkomst til Jes Hansen, næstfmd. i Skagen Fiskeriforening. Ad. pkt. 1.: Protokol Ad. pkt. 1.1.: Godkendelse af referat fra møde den Der var ikke modtaget kommentarer til referatet, og protokollen blev underskrevet. Ad. pkt. 1.2.: Evt. bemærkninger til dagsorden. Der var enighed om at tilføje dagordenen følgende punkter: Under pkt. 2.4.: Natura2000 Under pkt. 6.1.: Samarbejde med DTU Aqua Under pkt. 10 drøftes Radio Medical Politideltagelse under kontrol Fortabelse af skipper-papirer Kamerafisk i 2014 Derudover falder pkt Budget 2014 bort, da budgettet først skal behandles på bestyrelsesmødet i november. Ad. pkt. 2.: Sager til beslutning/drøftelse. Ad. pkt. 2.1.: Økonomi Ad. pkt : Budgetopfølgning 2013 Den fremsendte budgetopfølgning pr blev gennemgået. Der var en drøftelse af forventningerne om et underskud i Uddannelseskassen på knap 2 mio. kr. for 2013, som DF skal dække. Underskuddet udlignes af: Ekstra midler fra forventede frie midler i Fiskeafgiftsfonden. Et ekstraordinært honorar fra DFPO for ressourceforbrug i forbindelse med blandt andet ny markedsordning. Støtte til Uddannelseskassen fra DPPO og SFPO. Det fremgik endvidere, at Uddannelseskassen fra og med 2014 skal kunne hvile i sig selv uden tilførsel af midler fra DF. Se punkt 2.2. Orienteringen blev taget til efterretning med de afgivne bemærkninger. Ad. pkt. 2.2.: Lærlinge/Fiskeafgiftsfond Fremsendte bilag om omlægning af lærlingeuddannelsen blev gennemgået. Der henvises til bilagene for referat heraf. Af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: Oplægget drøftedes med 3F EUC Nordvest kontakter Undervisningsministeriet for nødvendige godkendelser. For at opnå økonomisk balance skal der justeres på: o Slip-perioder og økonomisk spild. o Administrative omkostninger. o Antallet af lærlinge forventeligt til årslærlinge. o Skipperbetaling en differentiering for 1. og 2. praktikperiode. 2

3 Udover den faste lærlingeløn får lærlingene også procenter, som aftales mellem skipper og lærling/fiskeriskole. Procenterne kan variere fra fartøj til fartøj. Et nyt oplæg vil sigte mod retningslinier for beløbsstørrelsen. o En model kunne være en standardprocentsats med et loft i kr. I henhold til aftale fra seneste overenskomstforhandling skal lærlingeaftalen gennemskrives og moderniseres, hvilket kan blive en del af næste overenskomstforhandling. Der er efterfølgende indkaldt til møde for alle parter i Kbh. Der var enighed om følgende: 1. Der arbejdes videre med den fremlagte model. a. Omkostningerne minimeres. b. Det beregnes ud fra mulige indtægter, hvor mange lærlinge der er plads til. c. Mødets input til omlægning af lærlingeordning bliver inddraget i arbejdet i det interne lærlingeudvalg. Ad. pkt. 2.3.: Finansiering På baggrund af et input om tanker om at få lavet en eller flere analyser af/notater om fiskerierhvervets store udfordringer med at skaffe finansiering til en pris, som det er muligt at bygge en sund forretning på, var der en grundig drøftelse. Heraf fremgik blandt andet: Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med et lovforslag, som ikke forventes at indeholde nogen mulighed for statsgaranti, selvom DF og andre i flere omgange har gjort opmærksom på behovet her for. Der er ingen politisk vilje til at stille en garantiordning til rådighed for fiskerierhvervet, som DF i flere omgange har gjort opmærksom på. Finansieringsproblematikken har haft topprioritet i administrationen meget længe og har det stadig. En analyse kan med fordel laves ude i byen, da det derved ikke er et partsindlæg, og da der ikke umiddelbart kan frigøres ressourcer i administrationen til et større analysearbejde. Eksempler på institutioner/virksomheder, der kunne udfærdige en analyse (med kommentarer): o FØI (Er undersøgt, og svaret er, at analysen nok er for meget rugbrødsarbejde, og derfor ikke falder ind under FØI-arbejde). o Revisor o Bank o Aquamind o Finansrådet Generationsskifteproblematikken bør medtages i en analyse et emne som måske kan interessere politikere. Der var enighed om følgende: 1. Finansieringsproblematikken skal fortsat have topprioritet i såvel administration som på bestyrelsesniveau. 2. Der er velvilje til at bruge op til kr. på udarbejdelse af nødvendige rapporter/analyser. 3. Der udarbejdes et beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde. 3

4 Ad. pkt. 2.4.: Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Miljøminister Ida Auken Der blev orienteret om, at Miljøminister Ida Auken har afvist at mødes med Danmarks Fiskeriforening for at drøfte kompensation for sælskader, problemer med synkeliner uden bly eller implementering af Havstrategidirektivet, hvor også fiskerireguleringer inddrages. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o Det kan konstateres, at Ida Auken s dør altid står åben for de grønne - men ikke for fiskerierhvervet. o Der opstartes snarest et projekt til dokumentation af sælskader. o Der forventes at foreligge en rapport om synkeliner uden bly inden udgangen af oktober, som angiveligt vil være meget kritisk i forhold til anvendeligheden af de eksisterende alternativer til synkeliner med bly. o De første initiativer på havstrategiplanen er i støbeskeen, og det er særdeles utilfredsstillende, at DF ikke har været involveret. o Beskyttelse af blød bund i Kattegat på en dybde over 20 m er i fokus i det indledende arbejde. o DTU Aqua skal analysere konsekvenser for fiskerierhvervet af lukning af områder i Kattegat. o DF har en god kontakt til NaturErhvervstyrelsen og en mindre god til Naturstyrelsen omkring emnet. o DF forbereder sig til den politiske proces på området. Der er indgået aftale med et Kommunikationsbureau (Ucommunicate) om at få udarbejdet en konkret kommunikationsstrategi for at forhindre eventuelle beskyttelsesforanstaltning i Kattegat, som vil få alvorlige konsekvenser for de danske fiskere, der driver deres fiskeri i områderne. Ucommunicate sigter kommunikationen primært mod lokal politikere hen over kommunalvalget i november Aftalen med Ucommunicate på dette konkrete område bruges samtidig til at teste, om Ucommunicate skal anvendes på fastlæggelse af en generel kommunikationsstrategi for DF. Aftalen med Ucommunicate vil koste ca kr. Natura2000 Der var en orientering om lukning af 2 Natura2000 områder ved Bagenkop samt de øvrige områder, der planlægges (uden for 3 sømil). Heraf fremgik blandt andet, o Folketingsmedlem Erling Bonnesen har indkaldt Fødevareudvalget til samråd o Der forventes at være op til 17 flere Natura2000 lukninger på vej. o Naturerhvervsstyrelsen har givet os mulighed for at se kortlægningen for de ny områder og kommentere den, før den sendes i offentlig høring. o Forslag til lukninger er sendt til relevante lokalforeninger, og der opfordres til at afgive kommentarer. o Det er aftalt med NES, at DF giver kommentarer på konkrete områder senest , hvorefter en egentlig høring vil finde sted. o Det er vigtigt, at alle kommentarer kommer med i denne runde, da kommentarer og klager efterfølgende ikke forventes at føre til noget. Der fornemmes velvilje i NaturErhvervstyrelsen knap så meget i Naturstyrelsen. o Danske fiskere rammes også af tyske Natura2000 områder, og det forventes, at DF også får mulighed for at afgive høringssvar til disse og andre landes områder. Der var enighed om følgende: 1. Der arbejdes videre med Ucommunicate om kommunikationsstrategi for Kattegat. 4

5 2. Materiale om lukkede Natura2000-områder udsendes. 3. Der følges op på de lokalforeninger, som ikke har givet svar på henvendelsen fra DF. Ad. pkt. 2.5.: Påtænkt fusion mellem De sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri: Gensidig Forbund Der blev orienteret om den påtænkte fusion. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o På baggrund af henstillinger fra Finanstilsynet blev der oprindeligt taget hul på mulighederne for at fusionere, hvilket samtidigt kunne fremmes af, at begge selskaber har samme formand. o DF bestyrelse besluttede i februar 2013 at støtte op om arbejdet hen imod en fusion, hvor det bemærkedes, at fusionen gerne skulle omfatte flere forsikringer bl.a. Skibsforsikringen i Frederikshavn. o Frederikshavn Skibsforsikring har givet udtryk for, at man er interesseret i at indgå i en fusion, hvor et af målene er at tilvejebringe de billigste forsikringer til fiskerierhvervet. o Finanstilsynet fraråder generelt en fusion af 3 selskaber og anbefaler, at fusioner af den slags tages i 2 steps, hvorved vedtagelsen af første fusion bliver startskuddet til at arbejde med fusionen med Skibsforsikringen i Frederikshavn. o Bestyrelsen i DF er bevidst om, at kontrollen over den delegerede forsamling og derved over vedtægterne, som det kendes i dag i Ulykkesforsikringen, forsvinder ved en fusion. o Orienteringen om fusionen har været utilstrækkelig, og den enkelte delegerede kan ikke danne sig et brugbart beslutningsgrundlag på nuværende tidspunkt. o Hvis DF s bestyrelse vurderer, at fusionen er til gavn for medlemmerne, er det op til bestyrelsen at overbevise den delegerede forsamling herom. o Det er ikke undersøgt, hvad et salg af Ulykkesforsikringen kan indbringe, men det må forventes, at beløbet vil være væsentligt under egenkapitalen, når valuarerne har regnet på, hvad der skal hensættes til de eksisterende forsikringsforpligtelser. o Kunder, der bliver i Ulykkesforsikringen henover en eventuel fusion, kan se frem til en præmienedsættelse i 2014 til 79 kr. pr. dag. Der var enighed om følgende: 1. Det er en fordel for fiskerne i Danmark at have et konkurrencedygtigt forsikringsselskab for fiskerierhvervet, og arbejdet mod en fusion skal fortsætte. 2. AB foranlediger udarbejdet et grundigt notat om fusionsplanerne, således at de delegerede kan skabe sig et nødvendigt beslutningsgrundlag til delegeret mødet Notatet skal blandt andet indeholde: a. Stemmeregler stemmes efter fartøj/person eller efter antal policer. b. Sammenligning af priser i branchen. 3. Det er positivt at søge en fusion med Skibsforsikringen i Frederikshavn som step 2. Ad. pkt. 2.6.: Strukturdrøftelser Der var en åben drøftelse af modtagelsen af forslaget til ændring af strukturen i DF og DFPO, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i DF Heraf fremgik blandt andet: o Der er sendt brev til lokalforeninger og medlemsrødder i DFPO med spørgsmål og svar vedr. sammenlægning. o Der bringes en artikel i ugens Fiskeri Tidende, hvor begge formænd svarer på centrale spørgsmål. o De lokalforeninger/kredse, som var repræsenteret på bestyrelsesmøde, og som havde behandlet/drøftet emnet lokalt gav blandt andet udtryk for følgende: 5

6 o Generelt er der en positiv vilje/venlig indstilling/ikke decideret modstand til en sammenlægning af DF og DFPO, og man ser det fornuftige i at gå videre i det fremlagte spor. o Der fornemmes skepsis omkring: Sammenlægning af budgetter dog positivt at høre, at der sigtes til at reducere udgifter med 5%. Hvordan kontingentet bliver for den enkelte - især for fartøjer, som ikke har været medlem af en PO eller ikke har haft noget fiskeri af POarter af betydning. Bestyrelsens størrelse som dog modsvares af formuleringer om, at den kan reduceres. At det ikke nødvendigvis er fartøjer, der sparer medlemskontingentet, idet det er lokalforeningernes udgift. (Hertil nævnte andre, at en fjernelse af medlemskontingentet er ensbetydende med, at lokalforeningernes promiller nedsættes tilsvarende). Hvilke fordele giver det for det enkelte medlem, nu hvor der ingen mindsteprisordning vil være. Hvordan sikres priserne uden en mindsteprisordning? (Hertil blev det nævnt, at der den holdes møde med markedskontoret i Kommissionen for at afklare, hvorvidt der er mulighed for at drive et mindsteprissystem i privat regi uden EU støtte, som hollænderne og belgierne sigter til). Anvendelsen af DFPO s formue. o De to formænd planlægger en møderække med/i Kredse og lokalforeninger i november og december med følgende udspil til datoer: o lørdag i Kreds Nord o 19., 20. og/eller eller 3., 4., 5., og/eller i Kreds Sydøst o i Kreds Vest i.f.m. uddeling af Blåt Bevis Der var enighed om, at processen fortsætter, og at de ønskede møder med Kredse/lokalforeninger planlægges og afvikles. Ad. pkt. 3.: EU-politikken Ad. pkt. 3.1.: Østersøkvoter resultat Michael Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. Der var en kort præsentation og drøftelse af Østersøkvoterne for I forlængelse af beskrivelse af offentliggjort op- og nedjustering af kvoter på forskellige arter fremgik det blandt andet, at ministeriet ikke forventer, at nogen danske fiskere kommer i klemme på havdage i 2014 i Østersøen. DF skal holde ministeriet op på forventningen vedr. havdage og forlange, at reglerne fortolkes, så alle kan være sikre på at have havdage nok i Den øvrige orientering blev taget til efterretning. Ad. pkt. 3.2.:Norgesforhandlinger Michael Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. Forud for den planlagte første runde af Norgesforhandlingerne blev det udsendte bilag : Notat om EU-Norge forhandlinger Fiskerimuligheder 2014 gennemgået. Der henvises til bilaget for referat heraf. Derudover refereres følgende af den efterfølgende drøftelse: o Som tidligere deltager JH, CJH og KSF i Norgesforhandlingerne. 6

7 o Der blev efterlyst et fokus på problematikken med bifangst af små isinger, som har ført til lukkede områder. Dette er med i henvendelsen til de norske myndigheder. Derudover forventes STECF at anbefale at tage isinger ud af de arter, der reguleres. Det kan muligvis føre til en løsning o Det er et stort ønske at kunne få lov at tage pighajerne med i land igen. Det er der blevet spurgt om i NEST, men der er endnu ikke kommet svar (Jonathan rykker). o Forekomsten af små kuller og små mørksej er stor, men desværre kan ICES rådgivningen ikke medtage dem endnu, og derved vil ICES rådgivning ikke blive løftet, før de indgår. Efter mødet er det oplyst, at 1. runde af Norgesforhandlinger er aflyst. I stedet vil 1. runde være Orienteringen blev taget til efterretning. Ad. pkt. 3.3.:Forhandlinger om TAC/kvoter i Nordsøen / Skagerrak / Kattegat Ad. pkt : Torsk 2014 Ad. pkt : Andre arter Michael Andersen deltog under behandlingen af disse punkter. Udsendte bilag 3.3.1: Danmarks Fiskeriforenings notat om TAC/kvoter o.a. for 2014 blev gennemgået og drøftet. Der henvises til bilaget for referat heraf. Der refereres følgende fra den efterfølgende drøftelse: o ICES har på baggrund af request fra EU og Norge regnet sig frem til, at det tager lidt længere tid at få bestanden af torsk bragt på sikkert niveau, hvis fangsten af torsk øges i 2014 (læs=fastsætter en højere dødelighed). o Hvis DF s forslag om at øge TAC/kvote på torsk i 2014 med 20% følges, vil bestanden forsat ligge over sikkerhedsgrænsen i Forslaget fastholdes. o Skotterne bakker op om DF s forslag, mens UK ønsker en roll-over. o UK bearbejdes fortsat på at bakke op om DF s forslag. o Der skal kæmpes for en brugbar torskekvote/-tac i Kattegat. o Forskel på TAC/kvote for dybvandsrejer i notat og hos ICES skyldes discardandelen, som er med det ene sted. o Hvad angår IP-arter, så sker afklaring senere med DPPO, hvorefter materiale udsendes. Orienteringen blev taget til efterretning, og notatet tilpasses med bemærkninger og fremsendes til myndigheder. Ad. pkt. 3.4.: Discardforbud Der var en kort orientering om discardforbud i Skagerrak og andre farvande. Heraf fremgik, at der ikke var noget nyt på området. Det forventes fortsat, at et discard forbud i Skagerrak kommer til at følge den generelle implementering som følge af EU reformen. Hvis der skal være et discard forbud i Skagerrak, er det DF s holdning, at det skal følge den generelle implementering. Dvs. indfasning med pelagiske arter fulgt af de demersale fiskerier i Orienteringen blev taget til efterretning. 7

8 Ad. pkt. 4.: Strukturpolitik Ad. pkt. 4.1.: Status for de nye ordninger Ad. pkt. 4.2.: Den nye Hav og Fiskerifond Der blev givet en orientering om udløb af eksisterende ordninger og arbejdet med den nye Hav- og Fiskerifond. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o Optimistisk er den nye Hav- og Fiskerifond på plads i april 2014 realistisk oktober o Derved vil der være et vakuum omkring støtte til modernisering mv., hvilket er et problem, som drøftes på møde i Fiskeriudviklingsudvalget o Der er en forventning om, at der bliver en ny runde i 2014 omkring sporbarhed. o Der er ingen tegn i sol og måne på, at vil komme en ny ophugningsrunde igen. Der var endvidere en drøftelse af den model, der er anvendt til at søge støtte hjem til sporbarhedssystemer. Her virker det uheldigt, at en leverandør har fået en ret central rolle, og hvor en tidlig involvering af de lokale konsulenter kunne have gjort tingene mere smidig. Inputtet bliver taget med til en eventuel ny runde i Orientering blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Ad. pkt. 5.: Aktuel regulering Ad. pkt. 5.1.: Forslag til Reguleringsbekendtgørelse for 2014 Udsendte bilag : Høringsbrev til Reguleringsbekendtgørelsen med kommentarer blev gennemgået punkt for punkt. Der henvises til bilaget for referat heraf. Til gennemgangen refereres følgende kommentarer: o DØX-torsk ( 78) o Teksten hænger ikke sammen. Det er generelt noget vrøvl. o Bagatelgrænse 500 kg. o Koncentrationsregler ( 90) Der afventes uddybende materiale, før kommentarer kan afgives. o Rationsfiskeri ( 137) Sendes i udvalg, hvor DF s repræsentanter i 6-udvalget kommer med et udspil. o Der mangler noget på sild i Skagerrak/Kattegat. Der var enighed om at tilpasse DF s høringsbrev med inputtet fra mødet. Ad. pkt : Kystfiskerregulering Der var en særskilt drøftelse af ny kystfiskerordning, som er del af høring om Reguleringsbekendtgørelsen. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: DF s synspunkt er uændret, at foreningen ikke ønsker at kommentere på detaljerne, så længe reguleringen indeholder forslag dels om: at omfordele fisk mellem grupper af danske fiskere dvs. fra FKA til Kystfiskergruppen via fiskerifonden og, omfordele fisk internt i kystfiskergruppen her mellem skånsomme og mindre skånsomme redskaber. DF har klart meldt sit hovedsynspunkt til NaturErhvervstyrelsen og til Fødevareministeren. Det kan ikke ses af udspillet til kystfiskerordning, selvom Fødevareministeren havde givet udtryk for, at den nye ordning ikke var langt fra DF s holdninger. Der fornemmes at være misforståelser i briefingen af ministeren, og dette vil blive drøftet med Departementschefen. 8

9 Hvis/når DF skal kommentere på detaljer er der blandt andet følgende områder: o Aktivitetskrav, leje, udelukkelse og mulighed for salg o Maksimal tillæg, Der var enighed i, at DF s skal holde fast i sit hovedsynspunkt og alene gå ind i en dialog om detaljer, hvis disse følges. Ad. pkt. 6.: Forsøgsfiskeri Ad. pkt. 6.1.: Danmarks Fiskeriforenings deltagelse i projekter/projektansøgninger Samarbejde med DTU Aqua Der var en drøftelse af DTU Aqua s håndtering af projekter, hvor der indsamles data til brug for biologisk rådgivning. Eksempelvis indsamling af af fisk i bundgarn, hvor DTU Aqua ikke længere ønsker at gøre det hvert år. Derved brydes vigtige tidsserier, som fremadrettet kan bruges til den biologiske rådgivning. Der er ligeledes tvivl om, hvorvidt indsendte fotos og andet dokumentation anvendes. Der var enighed om, at OLL og KKH går i dialog med DTU Aqua om emnet. Ad. pkt. 7.: Opfølgning fra bestyrelsesmødet den Der blev henvist til opfølgningsbilaget. Ad. pkt. 8.: Sager til orientering Der var ikke noget til behandling. Ad. pkt. 9.: Orientering fra fællesadministrationen Der var ikke noget til behandling. Ad. pkt. 10.: Eventuelt Radio Medical Der blev oplyst om et par tilfælde, hvor Radio Medical ikke ville sende en helikopter ud til tilskadekomne, og hvor fartøjet i stedet skulle sejle i land. Der var enighed om, at problematikken tages op sammen med Arbejdsmiljørådet. Politideltagelse under kontrol Der var en drøftelse af en udført kontrol på havnen i Hirtshals, som angiveligt var med deltagelse af politiet. Det viser sig være retsassessorer, som deltog for at få indblik i, hvordan en kontrol udføres. Fortabelse af skipper-papirer Der var en drøftelse af uhensigtsmæssigheder i reglerne for at opretholde sine skipperpapirer. Kamerafisk i 2014 Der var en drøftelse af mulighederne for at træde ind i ordningen med kamera-torsk i 2014, og det oplystes, at der først kan tages stilling til nyoptagelse af deltagere, når TAC/kvote for torsk for 2014 kendes. Derudover drøftedes: Danfish evaluering o Der bør være en vagtplan, så der altid er bestyrelsesmedlemmer på standen. 9

10 o Gerne flere arrangementer i lighed med Ole Christensen-arrangementet. o Muligheden for at integrere Arbejdsmiljørådet, Ulykkesforsikringen og andre i DF/DFPO standen kan overvejes. o Hvis der ikke tilbydes noget at spise, er der ingen gæster på standen. JP kronik af Anna Rosbach m.fl. Kulmule resten af året. Sygedagpenge Knækcancer det besluttes, at DF og DFPO deltager med hver kr. Derpå sluttede mødet. 23. oktober 2013 / Ivan Krarup Jensen 10

11 Opfølgningspunkter fra DF bestyrelsesmøder / ikj Dato Pkt. Hvad skal der ske? Hvem? Deadline Status Udarb. af beslutn.oplæg om analyse OLL af finansieringsprobl i Dansk fiskeri Opfølgning af lokalforening vedr. KKH mfl Natur2000 tilbagemeldinger Udfærdigelse af notat med detaljer om AB Ult okt 2013 forsikringsfusion Planlægning af info møder om SEA og Ult okt struktur i Kredse og lokalforeninger. KSM Kommentarer til reg.bekendtgørelse OLL indarbejdes Drøfte brug af dokumentation fra OLL og Ult okt 2013 fællesprojekter med DTU Aqua. KKH Servicering fra Radio Medical drøftes NW 4. kv med Arbejdsmiljørådet Knækcancer støttes med 2* kr. IKJ Afsluttet Data for kontingent for enkelt fartøjer kan rekvireres hos IKJ. IKJ Sep-okt I gang Udarbejdelse af argumentpapir hvad skal en PO bruges til KV Uge Afsluttet Forslag til vedtægter tilføres kommentarer og udsendes. NW Uge Afsluttet Foto af rulle garn med bly alternativ JF Sep-okt 2013 sendes til OLL og Carsten Krogh Endelig oversigt over DF input til TAC/kvote 2014 øvr arter udarbejdes. OLL/MA Ult aug Afsluttet Påvirkning af lokalpolitikere omkring finanseringsproblemer i fiskeriet All Nu I gang Undersøge i NES antal erhvervsfiskere der årligt udtages til prøve OLL Ult aug Afsluttet Norsk kontrol chikane tages med på møde i erhvervsfiskeriudv OLL m.fl Afsluttet Kaste lys på tekniske problemer mv. med meldesystemet. Artikel i KV Jun Udestår FiskeriTidende Afklaring af mængder af kulmule i rationsfiskeriet i Nordsøen OLL Jun Lærlingeordningen gammel og ny: Udvalgsarbejde fortsætter. Anders Andersen indbydes. Skattefri diæt/godtgørelse som aflønning undersøges. NW do IKJ Jun/aug 2013 do Jun/jul I gang Udestår 11

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 NaturErhvervstyrelsen att. Lisbeth Nielsen Center for fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V H. C. Andersens Boulevard 37

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

DF's Hovedbestyrelse 11. okt - 31. dec. 2010

DF's Hovedbestyrelse 11. okt - 31. dec. 2010 11. oktober 2010 ACFA/RAC's (NW, MA) -- Bruxelles, MA 13:30-15:30 Kattegatmøde (SEA, OLL) -- Dep., Kbh. Deltagere: SEA, OLL 12. oktober 2010 10:00-16:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00210 30. oktober 2012 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 3. oktober 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 26. marts 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. marts 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000004 13. juni 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. maj 2013 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 18. september 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Så er vi her igen.

Bestyrelsens beretning for Så er vi her igen. 1 Bestyrelsens beretning for 2016. Så er vi her igen. Vi fra bestyrelsen håber på en god generalforsamling og det kan det blive, bl.a. hvis I har spørgsmål til os i bestyrelsen, til DFPO og ikke mindst

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 19. januar 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen: Svend-Erik Andersen, Kurt Madsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. MAAN Den 15. november 2017 Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalget den 24. oktober 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. Deltagelse:

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Referat Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 15. august 2016 Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget:

Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: Referat af møde i Erhvervsfiskeriudvalgets den 30. maj 2017 kl. 13.00 i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, mødelokale 2 A. EU & Fiskeriregulering J.nr. 17-4400-000001 Ref. SPJ Den 4. juli 2017 Deltagelse:

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. november 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. november 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00146 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. november 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg

Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 166 Offentligt Møde mellem Danmarks Fiskeriforening PO & Folketingets Miljø og Fødevareudvalg 9. december 2015 Dagsorden 1. Præsentation af Danmarks

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. august 2013 i NaturErhvervstyrelsen. Juul Larsen og Ole Lundberg Larsen

Referat af. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. august 2013 i NaturErhvervstyrelsen. Juul Larsen og Ole Lundberg Larsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000004 4. oktober 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. august 2013 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse:

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, 2a Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 14. september 2016 Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde kl møde Mødested: UU-Vestegnen. Kopi: Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær Gurli Panzio

Dagsorden bestyrelsesmøde kl møde Mødested: UU-Vestegnen. Kopi: Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær Gurli Panzio Dagsorden bestyrelsesmøde 28.08. 2008 kl.13-15 31. møde Mødested: UU-Vestegnen Indkaldelse: Jette Runchel, Albertslund (JR) Dorrit Christensen, Ballerup (DC) Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA) Karsten

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Endelig rapport Sunds, februar 2004

Endelig rapport Sunds, februar 2004 Endelig rapport Sunds, februar 2004 2 Iversen Kommissionen februar 2004 Endelig rapport Kommissionen Formand: Adm. direktør Kenneth Iversen, Unimerco Medlemmer: Formand Thorkild Førby, Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01/

Referat af bestyrelsesmøde 01/ Referat af bestyrelsesmøde 01/122010 Punkter på dagsordenen: 1. Protokol 2. Valg af næstformand 3. Budget for 2011 4. Orientering om byggeriet 5. Rygning 6. Meddelelser fra formanden 7. Meddelelser fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere