Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening"

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør for Danmarks Pelagiske PO. Fra administrationen deltog Niels Wichmann, Ole Lundberg Larsen, Kim Vejrup og Ivan Krarup Jensen, referent. Referent: Ivan Krarup Jensen Dagsorden: 1. Protokol Godkendelse af referat fra møde Evt. bemærkninger til dagsorden. 2. Sager til beslutning/drøftelse Økonomi Budgetopfølgning Budget Lærlinge/Fiskeafgiftsfond 2.3. Finansiering 2.4. Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Miljøminister Ida Auken 2.5. Påtænkt fusion mellem De sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri; Gensidig Forbund 2.6. Strukturdrøftelser 3. EU-politikken Østersøkvoter - resultat 3.2. Norgesforhandlinger 3.3. Torsk Andre arter 3.5. Discardforbud 4. Strukturpolitik Status for de nye ordninger 4.2. Den nye Hav- og Fiskerifond 5. Aktuel regulering Forslag til Reguleringsbekendtgørelse for Kystfiskerregulering 6. Forsøgsfiskeri 6.1. Danmarks Fiskeriforenings deltagelse i projekter/projektansøgninger 7. Opfølgning fra bestyrelsesmøde den Sager til orientering 9. Orientering fra fællesadministrationen 10. Eventuelt. 1

2 Følgende refereres fra mødet: Der blev budt velkommen til mødet med en speciel velkomst til Jes Hansen, næstfmd. i Skagen Fiskeriforening. Ad. pkt. 1.: Protokol Ad. pkt. 1.1.: Godkendelse af referat fra møde den Der var ikke modtaget kommentarer til referatet, og protokollen blev underskrevet. Ad. pkt. 1.2.: Evt. bemærkninger til dagsorden. Der var enighed om at tilføje dagordenen følgende punkter: Under pkt. 2.4.: Natura2000 Under pkt. 6.1.: Samarbejde med DTU Aqua Under pkt. 10 drøftes Radio Medical Politideltagelse under kontrol Fortabelse af skipper-papirer Kamerafisk i 2014 Derudover falder pkt Budget 2014 bort, da budgettet først skal behandles på bestyrelsesmødet i november. Ad. pkt. 2.: Sager til beslutning/drøftelse. Ad. pkt. 2.1.: Økonomi Ad. pkt : Budgetopfølgning 2013 Den fremsendte budgetopfølgning pr blev gennemgået. Der var en drøftelse af forventningerne om et underskud i Uddannelseskassen på knap 2 mio. kr. for 2013, som DF skal dække. Underskuddet udlignes af: Ekstra midler fra forventede frie midler i Fiskeafgiftsfonden. Et ekstraordinært honorar fra DFPO for ressourceforbrug i forbindelse med blandt andet ny markedsordning. Støtte til Uddannelseskassen fra DPPO og SFPO. Det fremgik endvidere, at Uddannelseskassen fra og med 2014 skal kunne hvile i sig selv uden tilførsel af midler fra DF. Se punkt 2.2. Orienteringen blev taget til efterretning med de afgivne bemærkninger. Ad. pkt. 2.2.: Lærlinge/Fiskeafgiftsfond Fremsendte bilag om omlægning af lærlingeuddannelsen blev gennemgået. Der henvises til bilagene for referat heraf. Af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: Oplægget drøftedes med 3F EUC Nordvest kontakter Undervisningsministeriet for nødvendige godkendelser. For at opnå økonomisk balance skal der justeres på: o Slip-perioder og økonomisk spild. o Administrative omkostninger. o Antallet af lærlinge forventeligt til årslærlinge. o Skipperbetaling en differentiering for 1. og 2. praktikperiode. 2

3 Udover den faste lærlingeløn får lærlingene også procenter, som aftales mellem skipper og lærling/fiskeriskole. Procenterne kan variere fra fartøj til fartøj. Et nyt oplæg vil sigte mod retningslinier for beløbsstørrelsen. o En model kunne være en standardprocentsats med et loft i kr. I henhold til aftale fra seneste overenskomstforhandling skal lærlingeaftalen gennemskrives og moderniseres, hvilket kan blive en del af næste overenskomstforhandling. Der er efterfølgende indkaldt til møde for alle parter i Kbh. Der var enighed om følgende: 1. Der arbejdes videre med den fremlagte model. a. Omkostningerne minimeres. b. Det beregnes ud fra mulige indtægter, hvor mange lærlinge der er plads til. c. Mødets input til omlægning af lærlingeordning bliver inddraget i arbejdet i det interne lærlingeudvalg. Ad. pkt. 2.3.: Finansiering På baggrund af et input om tanker om at få lavet en eller flere analyser af/notater om fiskerierhvervets store udfordringer med at skaffe finansiering til en pris, som det er muligt at bygge en sund forretning på, var der en grundig drøftelse. Heraf fremgik blandt andet: Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med et lovforslag, som ikke forventes at indeholde nogen mulighed for statsgaranti, selvom DF og andre i flere omgange har gjort opmærksom på behovet her for. Der er ingen politisk vilje til at stille en garantiordning til rådighed for fiskerierhvervet, som DF i flere omgange har gjort opmærksom på. Finansieringsproblematikken har haft topprioritet i administrationen meget længe og har det stadig. En analyse kan med fordel laves ude i byen, da det derved ikke er et partsindlæg, og da der ikke umiddelbart kan frigøres ressourcer i administrationen til et større analysearbejde. Eksempler på institutioner/virksomheder, der kunne udfærdige en analyse (med kommentarer): o FØI (Er undersøgt, og svaret er, at analysen nok er for meget rugbrødsarbejde, og derfor ikke falder ind under FØI-arbejde). o Revisor o Bank o Aquamind o Finansrådet Generationsskifteproblematikken bør medtages i en analyse et emne som måske kan interessere politikere. Der var enighed om følgende: 1. Finansieringsproblematikken skal fortsat have topprioritet i såvel administration som på bestyrelsesniveau. 2. Der er velvilje til at bruge op til kr. på udarbejdelse af nødvendige rapporter/analyser. 3. Der udarbejdes et beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde. 3

4 Ad. pkt. 2.4.: Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Miljøminister Ida Auken Der blev orienteret om, at Miljøminister Ida Auken har afvist at mødes med Danmarks Fiskeriforening for at drøfte kompensation for sælskader, problemer med synkeliner uden bly eller implementering af Havstrategidirektivet, hvor også fiskerireguleringer inddrages. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o Det kan konstateres, at Ida Auken s dør altid står åben for de grønne - men ikke for fiskerierhvervet. o Der opstartes snarest et projekt til dokumentation af sælskader. o Der forventes at foreligge en rapport om synkeliner uden bly inden udgangen af oktober, som angiveligt vil være meget kritisk i forhold til anvendeligheden af de eksisterende alternativer til synkeliner med bly. o De første initiativer på havstrategiplanen er i støbeskeen, og det er særdeles utilfredsstillende, at DF ikke har været involveret. o Beskyttelse af blød bund i Kattegat på en dybde over 20 m er i fokus i det indledende arbejde. o DTU Aqua skal analysere konsekvenser for fiskerierhvervet af lukning af områder i Kattegat. o DF har en god kontakt til NaturErhvervstyrelsen og en mindre god til Naturstyrelsen omkring emnet. o DF forbereder sig til den politiske proces på området. Der er indgået aftale med et Kommunikationsbureau (Ucommunicate) om at få udarbejdet en konkret kommunikationsstrategi for at forhindre eventuelle beskyttelsesforanstaltning i Kattegat, som vil få alvorlige konsekvenser for de danske fiskere, der driver deres fiskeri i områderne. Ucommunicate sigter kommunikationen primært mod lokal politikere hen over kommunalvalget i november Aftalen med Ucommunicate på dette konkrete område bruges samtidig til at teste, om Ucommunicate skal anvendes på fastlæggelse af en generel kommunikationsstrategi for DF. Aftalen med Ucommunicate vil koste ca kr. Natura2000 Der var en orientering om lukning af 2 Natura2000 områder ved Bagenkop samt de øvrige områder, der planlægges (uden for 3 sømil). Heraf fremgik blandt andet, o Folketingsmedlem Erling Bonnesen har indkaldt Fødevareudvalget til samråd o Der forventes at være op til 17 flere Natura2000 lukninger på vej. o Naturerhvervsstyrelsen har givet os mulighed for at se kortlægningen for de ny områder og kommentere den, før den sendes i offentlig høring. o Forslag til lukninger er sendt til relevante lokalforeninger, og der opfordres til at afgive kommentarer. o Det er aftalt med NES, at DF giver kommentarer på konkrete områder senest , hvorefter en egentlig høring vil finde sted. o Det er vigtigt, at alle kommentarer kommer med i denne runde, da kommentarer og klager efterfølgende ikke forventes at føre til noget. Der fornemmes velvilje i NaturErhvervstyrelsen knap så meget i Naturstyrelsen. o Danske fiskere rammes også af tyske Natura2000 områder, og det forventes, at DF også får mulighed for at afgive høringssvar til disse og andre landes områder. Der var enighed om følgende: 1. Der arbejdes videre med Ucommunicate om kommunikationsstrategi for Kattegat. 4

5 2. Materiale om lukkede Natura2000-områder udsendes. 3. Der følges op på de lokalforeninger, som ikke har givet svar på henvendelsen fra DF. Ad. pkt. 2.5.: Påtænkt fusion mellem De sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri: Gensidig Forbund Der blev orienteret om den påtænkte fusion. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o På baggrund af henstillinger fra Finanstilsynet blev der oprindeligt taget hul på mulighederne for at fusionere, hvilket samtidigt kunne fremmes af, at begge selskaber har samme formand. o DF bestyrelse besluttede i februar 2013 at støtte op om arbejdet hen imod en fusion, hvor det bemærkedes, at fusionen gerne skulle omfatte flere forsikringer bl.a. Skibsforsikringen i Frederikshavn. o Frederikshavn Skibsforsikring har givet udtryk for, at man er interesseret i at indgå i en fusion, hvor et af målene er at tilvejebringe de billigste forsikringer til fiskerierhvervet. o Finanstilsynet fraråder generelt en fusion af 3 selskaber og anbefaler, at fusioner af den slags tages i 2 steps, hvorved vedtagelsen af første fusion bliver startskuddet til at arbejde med fusionen med Skibsforsikringen i Frederikshavn. o Bestyrelsen i DF er bevidst om, at kontrollen over den delegerede forsamling og derved over vedtægterne, som det kendes i dag i Ulykkesforsikringen, forsvinder ved en fusion. o Orienteringen om fusionen har været utilstrækkelig, og den enkelte delegerede kan ikke danne sig et brugbart beslutningsgrundlag på nuværende tidspunkt. o Hvis DF s bestyrelse vurderer, at fusionen er til gavn for medlemmerne, er det op til bestyrelsen at overbevise den delegerede forsamling herom. o Det er ikke undersøgt, hvad et salg af Ulykkesforsikringen kan indbringe, men det må forventes, at beløbet vil være væsentligt under egenkapitalen, når valuarerne har regnet på, hvad der skal hensættes til de eksisterende forsikringsforpligtelser. o Kunder, der bliver i Ulykkesforsikringen henover en eventuel fusion, kan se frem til en præmienedsættelse i 2014 til 79 kr. pr. dag. Der var enighed om følgende: 1. Det er en fordel for fiskerne i Danmark at have et konkurrencedygtigt forsikringsselskab for fiskerierhvervet, og arbejdet mod en fusion skal fortsætte. 2. AB foranlediger udarbejdet et grundigt notat om fusionsplanerne, således at de delegerede kan skabe sig et nødvendigt beslutningsgrundlag til delegeret mødet Notatet skal blandt andet indeholde: a. Stemmeregler stemmes efter fartøj/person eller efter antal policer. b. Sammenligning af priser i branchen. 3. Det er positivt at søge en fusion med Skibsforsikringen i Frederikshavn som step 2. Ad. pkt. 2.6.: Strukturdrøftelser Der var en åben drøftelse af modtagelsen af forslaget til ændring af strukturen i DF og DFPO, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i DF Heraf fremgik blandt andet: o Der er sendt brev til lokalforeninger og medlemsrødder i DFPO med spørgsmål og svar vedr. sammenlægning. o Der bringes en artikel i ugens Fiskeri Tidende, hvor begge formænd svarer på centrale spørgsmål. o De lokalforeninger/kredse, som var repræsenteret på bestyrelsesmøde, og som havde behandlet/drøftet emnet lokalt gav blandt andet udtryk for følgende: 5

6 o Generelt er der en positiv vilje/venlig indstilling/ikke decideret modstand til en sammenlægning af DF og DFPO, og man ser det fornuftige i at gå videre i det fremlagte spor. o Der fornemmes skepsis omkring: Sammenlægning af budgetter dog positivt at høre, at der sigtes til at reducere udgifter med 5%. Hvordan kontingentet bliver for den enkelte - især for fartøjer, som ikke har været medlem af en PO eller ikke har haft noget fiskeri af POarter af betydning. Bestyrelsens størrelse som dog modsvares af formuleringer om, at den kan reduceres. At det ikke nødvendigvis er fartøjer, der sparer medlemskontingentet, idet det er lokalforeningernes udgift. (Hertil nævnte andre, at en fjernelse af medlemskontingentet er ensbetydende med, at lokalforeningernes promiller nedsættes tilsvarende). Hvilke fordele giver det for det enkelte medlem, nu hvor der ingen mindsteprisordning vil være. Hvordan sikres priserne uden en mindsteprisordning? (Hertil blev det nævnt, at der den holdes møde med markedskontoret i Kommissionen for at afklare, hvorvidt der er mulighed for at drive et mindsteprissystem i privat regi uden EU støtte, som hollænderne og belgierne sigter til). Anvendelsen af DFPO s formue. o De to formænd planlægger en møderække med/i Kredse og lokalforeninger i november og december med følgende udspil til datoer: o lørdag i Kreds Nord o 19., 20. og/eller eller 3., 4., 5., og/eller i Kreds Sydøst o i Kreds Vest i.f.m. uddeling af Blåt Bevis Der var enighed om, at processen fortsætter, og at de ønskede møder med Kredse/lokalforeninger planlægges og afvikles. Ad. pkt. 3.: EU-politikken Ad. pkt. 3.1.: Østersøkvoter resultat Michael Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. Der var en kort præsentation og drøftelse af Østersøkvoterne for I forlængelse af beskrivelse af offentliggjort op- og nedjustering af kvoter på forskellige arter fremgik det blandt andet, at ministeriet ikke forventer, at nogen danske fiskere kommer i klemme på havdage i 2014 i Østersøen. DF skal holde ministeriet op på forventningen vedr. havdage og forlange, at reglerne fortolkes, så alle kan være sikre på at have havdage nok i Den øvrige orientering blev taget til efterretning. Ad. pkt. 3.2.:Norgesforhandlinger Michael Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. Forud for den planlagte første runde af Norgesforhandlingerne blev det udsendte bilag : Notat om EU-Norge forhandlinger Fiskerimuligheder 2014 gennemgået. Der henvises til bilaget for referat heraf. Derudover refereres følgende af den efterfølgende drøftelse: o Som tidligere deltager JH, CJH og KSF i Norgesforhandlingerne. 6

7 o Der blev efterlyst et fokus på problematikken med bifangst af små isinger, som har ført til lukkede områder. Dette er med i henvendelsen til de norske myndigheder. Derudover forventes STECF at anbefale at tage isinger ud af de arter, der reguleres. Det kan muligvis føre til en løsning o Det er et stort ønske at kunne få lov at tage pighajerne med i land igen. Det er der blevet spurgt om i NEST, men der er endnu ikke kommet svar (Jonathan rykker). o Forekomsten af små kuller og små mørksej er stor, men desværre kan ICES rådgivningen ikke medtage dem endnu, og derved vil ICES rådgivning ikke blive løftet, før de indgår. Efter mødet er det oplyst, at 1. runde af Norgesforhandlinger er aflyst. I stedet vil 1. runde være Orienteringen blev taget til efterretning. Ad. pkt. 3.3.:Forhandlinger om TAC/kvoter i Nordsøen / Skagerrak / Kattegat Ad. pkt : Torsk 2014 Ad. pkt : Andre arter Michael Andersen deltog under behandlingen af disse punkter. Udsendte bilag 3.3.1: Danmarks Fiskeriforenings notat om TAC/kvoter o.a. for 2014 blev gennemgået og drøftet. Der henvises til bilaget for referat heraf. Der refereres følgende fra den efterfølgende drøftelse: o ICES har på baggrund af request fra EU og Norge regnet sig frem til, at det tager lidt længere tid at få bestanden af torsk bragt på sikkert niveau, hvis fangsten af torsk øges i 2014 (læs=fastsætter en højere dødelighed). o Hvis DF s forslag om at øge TAC/kvote på torsk i 2014 med 20% følges, vil bestanden forsat ligge over sikkerhedsgrænsen i Forslaget fastholdes. o Skotterne bakker op om DF s forslag, mens UK ønsker en roll-over. o UK bearbejdes fortsat på at bakke op om DF s forslag. o Der skal kæmpes for en brugbar torskekvote/-tac i Kattegat. o Forskel på TAC/kvote for dybvandsrejer i notat og hos ICES skyldes discardandelen, som er med det ene sted. o Hvad angår IP-arter, så sker afklaring senere med DPPO, hvorefter materiale udsendes. Orienteringen blev taget til efterretning, og notatet tilpasses med bemærkninger og fremsendes til myndigheder. Ad. pkt. 3.4.: Discardforbud Der var en kort orientering om discardforbud i Skagerrak og andre farvande. Heraf fremgik, at der ikke var noget nyt på området. Det forventes fortsat, at et discard forbud i Skagerrak kommer til at følge den generelle implementering som følge af EU reformen. Hvis der skal være et discard forbud i Skagerrak, er det DF s holdning, at det skal følge den generelle implementering. Dvs. indfasning med pelagiske arter fulgt af de demersale fiskerier i Orienteringen blev taget til efterretning. 7

8 Ad. pkt. 4.: Strukturpolitik Ad. pkt. 4.1.: Status for de nye ordninger Ad. pkt. 4.2.: Den nye Hav og Fiskerifond Der blev givet en orientering om udløb af eksisterende ordninger og arbejdet med den nye Hav- og Fiskerifond. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o Optimistisk er den nye Hav- og Fiskerifond på plads i april 2014 realistisk oktober o Derved vil der være et vakuum omkring støtte til modernisering mv., hvilket er et problem, som drøftes på møde i Fiskeriudviklingsudvalget o Der er en forventning om, at der bliver en ny runde i 2014 omkring sporbarhed. o Der er ingen tegn i sol og måne på, at vil komme en ny ophugningsrunde igen. Der var endvidere en drøftelse af den model, der er anvendt til at søge støtte hjem til sporbarhedssystemer. Her virker det uheldigt, at en leverandør har fået en ret central rolle, og hvor en tidlig involvering af de lokale konsulenter kunne have gjort tingene mere smidig. Inputtet bliver taget med til en eventuel ny runde i Orientering blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Ad. pkt. 5.: Aktuel regulering Ad. pkt. 5.1.: Forslag til Reguleringsbekendtgørelse for 2014 Udsendte bilag : Høringsbrev til Reguleringsbekendtgørelsen med kommentarer blev gennemgået punkt for punkt. Der henvises til bilaget for referat heraf. Til gennemgangen refereres følgende kommentarer: o DØX-torsk ( 78) o Teksten hænger ikke sammen. Det er generelt noget vrøvl. o Bagatelgrænse 500 kg. o Koncentrationsregler ( 90) Der afventes uddybende materiale, før kommentarer kan afgives. o Rationsfiskeri ( 137) Sendes i udvalg, hvor DF s repræsentanter i 6-udvalget kommer med et udspil. o Der mangler noget på sild i Skagerrak/Kattegat. Der var enighed om at tilpasse DF s høringsbrev med inputtet fra mødet. Ad. pkt : Kystfiskerregulering Der var en særskilt drøftelse af ny kystfiskerordning, som er del af høring om Reguleringsbekendtgørelsen. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: DF s synspunkt er uændret, at foreningen ikke ønsker at kommentere på detaljerne, så længe reguleringen indeholder forslag dels om: at omfordele fisk mellem grupper af danske fiskere dvs. fra FKA til Kystfiskergruppen via fiskerifonden og, omfordele fisk internt i kystfiskergruppen her mellem skånsomme og mindre skånsomme redskaber. DF har klart meldt sit hovedsynspunkt til NaturErhvervstyrelsen og til Fødevareministeren. Det kan ikke ses af udspillet til kystfiskerordning, selvom Fødevareministeren havde givet udtryk for, at den nye ordning ikke var langt fra DF s holdninger. Der fornemmes at være misforståelser i briefingen af ministeren, og dette vil blive drøftet med Departementschefen. 8

9 Hvis/når DF skal kommentere på detaljer er der blandt andet følgende områder: o Aktivitetskrav, leje, udelukkelse og mulighed for salg o Maksimal tillæg, Der var enighed i, at DF s skal holde fast i sit hovedsynspunkt og alene gå ind i en dialog om detaljer, hvis disse følges. Ad. pkt. 6.: Forsøgsfiskeri Ad. pkt. 6.1.: Danmarks Fiskeriforenings deltagelse i projekter/projektansøgninger Samarbejde med DTU Aqua Der var en drøftelse af DTU Aqua s håndtering af projekter, hvor der indsamles data til brug for biologisk rådgivning. Eksempelvis indsamling af af fisk i bundgarn, hvor DTU Aqua ikke længere ønsker at gøre det hvert år. Derved brydes vigtige tidsserier, som fremadrettet kan bruges til den biologiske rådgivning. Der er ligeledes tvivl om, hvorvidt indsendte fotos og andet dokumentation anvendes. Der var enighed om, at OLL og KKH går i dialog med DTU Aqua om emnet. Ad. pkt. 7.: Opfølgning fra bestyrelsesmødet den Der blev henvist til opfølgningsbilaget. Ad. pkt. 8.: Sager til orientering Der var ikke noget til behandling. Ad. pkt. 9.: Orientering fra fællesadministrationen Der var ikke noget til behandling. Ad. pkt. 10.: Eventuelt Radio Medical Der blev oplyst om et par tilfælde, hvor Radio Medical ikke ville sende en helikopter ud til tilskadekomne, og hvor fartøjet i stedet skulle sejle i land. Der var enighed om, at problematikken tages op sammen med Arbejdsmiljørådet. Politideltagelse under kontrol Der var en drøftelse af en udført kontrol på havnen i Hirtshals, som angiveligt var med deltagelse af politiet. Det viser sig være retsassessorer, som deltog for at få indblik i, hvordan en kontrol udføres. Fortabelse af skipper-papirer Der var en drøftelse af uhensigtsmæssigheder i reglerne for at opretholde sine skipperpapirer. Kamerafisk i 2014 Der var en drøftelse af mulighederne for at træde ind i ordningen med kamera-torsk i 2014, og det oplystes, at der først kan tages stilling til nyoptagelse af deltagere, når TAC/kvote for torsk for 2014 kendes. Derudover drøftedes: Danfish evaluering o Der bør være en vagtplan, så der altid er bestyrelsesmedlemmer på standen. 9

10 o Gerne flere arrangementer i lighed med Ole Christensen-arrangementet. o Muligheden for at integrere Arbejdsmiljørådet, Ulykkesforsikringen og andre i DF/DFPO standen kan overvejes. o Hvis der ikke tilbydes noget at spise, er der ingen gæster på standen. JP kronik af Anna Rosbach m.fl. Kulmule resten af året. Sygedagpenge Knækcancer det besluttes, at DF og DFPO deltager med hver kr. Derpå sluttede mødet. 23. oktober 2013 / Ivan Krarup Jensen 10

11 Opfølgningspunkter fra DF bestyrelsesmøder / ikj Dato Pkt. Hvad skal der ske? Hvem? Deadline Status Udarb. af beslutn.oplæg om analyse OLL af finansieringsprobl i Dansk fiskeri Opfølgning af lokalforening vedr. KKH mfl Natur2000 tilbagemeldinger Udfærdigelse af notat med detaljer om AB Ult okt 2013 forsikringsfusion Planlægning af info møder om SEA og Ult okt struktur i Kredse og lokalforeninger. KSM Kommentarer til reg.bekendtgørelse OLL indarbejdes Drøfte brug af dokumentation fra OLL og Ult okt 2013 fællesprojekter med DTU Aqua. KKH Servicering fra Radio Medical drøftes NW 4. kv med Arbejdsmiljørådet Knækcancer støttes med 2* kr. IKJ Afsluttet Data for kontingent for enkelt fartøjer kan rekvireres hos IKJ. IKJ Sep-okt I gang Udarbejdelse af argumentpapir hvad skal en PO bruges til KV Uge Afsluttet Forslag til vedtægter tilføres kommentarer og udsendes. NW Uge Afsluttet Foto af rulle garn med bly alternativ JF Sep-okt 2013 sendes til OLL og Carsten Krogh Endelig oversigt over DF input til TAC/kvote 2014 øvr arter udarbejdes. OLL/MA Ult aug Afsluttet Påvirkning af lokalpolitikere omkring finanseringsproblemer i fiskeriet All Nu I gang Undersøge i NES antal erhvervsfiskere der årligt udtages til prøve OLL Ult aug Afsluttet Norsk kontrol chikane tages med på møde i erhvervsfiskeriudv OLL m.fl Afsluttet Kaste lys på tekniske problemer mv. med meldesystemet. Artikel i KV Jun Udestår FiskeriTidende Afklaring af mængder af kulmule i rationsfiskeriet i Nordsøen OLL Jun Lærlingeordningen gammel og ny: Udvalgsarbejde fortsætter. Anders Andersen indbydes. Skattefri diæt/godtgørelse som aflønning undersøges. NW do IKJ Jun/aug 2013 do Jun/jul I gang Udestår 11

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere