Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening"

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør for Danmarks Pelagiske PO. Fra administrationen deltog Niels Wichmann, Ole Lundberg Larsen, Kim Vejrup og Ivan Krarup Jensen, referent. Referent: Ivan Krarup Jensen Dagsorden: 1. Protokol Godkendelse af referat fra møde Evt. bemærkninger til dagsorden. 2. Sager til beslutning/drøftelse Økonomi Budgetopfølgning Budget Lærlinge/Fiskeafgiftsfond 2.3. Finansiering 2.4. Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Miljøminister Ida Auken 2.5. Påtænkt fusion mellem De sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri; Gensidig Forbund 2.6. Strukturdrøftelser 3. EU-politikken Østersøkvoter - resultat 3.2. Norgesforhandlinger 3.3. Torsk Andre arter 3.5. Discardforbud 4. Strukturpolitik Status for de nye ordninger 4.2. Den nye Hav- og Fiskerifond 5. Aktuel regulering Forslag til Reguleringsbekendtgørelse for Kystfiskerregulering 6. Forsøgsfiskeri 6.1. Danmarks Fiskeriforenings deltagelse i projekter/projektansøgninger 7. Opfølgning fra bestyrelsesmøde den Sager til orientering 9. Orientering fra fællesadministrationen 10. Eventuelt. 1

2 Følgende refereres fra mødet: Der blev budt velkommen til mødet med en speciel velkomst til Jes Hansen, næstfmd. i Skagen Fiskeriforening. Ad. pkt. 1.: Protokol Ad. pkt. 1.1.: Godkendelse af referat fra møde den Der var ikke modtaget kommentarer til referatet, og protokollen blev underskrevet. Ad. pkt. 1.2.: Evt. bemærkninger til dagsorden. Der var enighed om at tilføje dagordenen følgende punkter: Under pkt. 2.4.: Natura2000 Under pkt. 6.1.: Samarbejde med DTU Aqua Under pkt. 10 drøftes Radio Medical Politideltagelse under kontrol Fortabelse af skipper-papirer Kamerafisk i 2014 Derudover falder pkt Budget 2014 bort, da budgettet først skal behandles på bestyrelsesmødet i november. Ad. pkt. 2.: Sager til beslutning/drøftelse. Ad. pkt. 2.1.: Økonomi Ad. pkt : Budgetopfølgning 2013 Den fremsendte budgetopfølgning pr blev gennemgået. Der var en drøftelse af forventningerne om et underskud i Uddannelseskassen på knap 2 mio. kr. for 2013, som DF skal dække. Underskuddet udlignes af: Ekstra midler fra forventede frie midler i Fiskeafgiftsfonden. Et ekstraordinært honorar fra DFPO for ressourceforbrug i forbindelse med blandt andet ny markedsordning. Støtte til Uddannelseskassen fra DPPO og SFPO. Det fremgik endvidere, at Uddannelseskassen fra og med 2014 skal kunne hvile i sig selv uden tilførsel af midler fra DF. Se punkt 2.2. Orienteringen blev taget til efterretning med de afgivne bemærkninger. Ad. pkt. 2.2.: Lærlinge/Fiskeafgiftsfond Fremsendte bilag om omlægning af lærlingeuddannelsen blev gennemgået. Der henvises til bilagene for referat heraf. Af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: Oplægget drøftedes med 3F EUC Nordvest kontakter Undervisningsministeriet for nødvendige godkendelser. For at opnå økonomisk balance skal der justeres på: o Slip-perioder og økonomisk spild. o Administrative omkostninger. o Antallet af lærlinge forventeligt til årslærlinge. o Skipperbetaling en differentiering for 1. og 2. praktikperiode. 2

3 Udover den faste lærlingeløn får lærlingene også procenter, som aftales mellem skipper og lærling/fiskeriskole. Procenterne kan variere fra fartøj til fartøj. Et nyt oplæg vil sigte mod retningslinier for beløbsstørrelsen. o En model kunne være en standardprocentsats med et loft i kr. I henhold til aftale fra seneste overenskomstforhandling skal lærlingeaftalen gennemskrives og moderniseres, hvilket kan blive en del af næste overenskomstforhandling. Der er efterfølgende indkaldt til møde for alle parter i Kbh. Der var enighed om følgende: 1. Der arbejdes videre med den fremlagte model. a. Omkostningerne minimeres. b. Det beregnes ud fra mulige indtægter, hvor mange lærlinge der er plads til. c. Mødets input til omlægning af lærlingeordning bliver inddraget i arbejdet i det interne lærlingeudvalg. Ad. pkt. 2.3.: Finansiering På baggrund af et input om tanker om at få lavet en eller flere analyser af/notater om fiskerierhvervets store udfordringer med at skaffe finansiering til en pris, som det er muligt at bygge en sund forretning på, var der en grundig drøftelse. Heraf fremgik blandt andet: Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med et lovforslag, som ikke forventes at indeholde nogen mulighed for statsgaranti, selvom DF og andre i flere omgange har gjort opmærksom på behovet her for. Der er ingen politisk vilje til at stille en garantiordning til rådighed for fiskerierhvervet, som DF i flere omgange har gjort opmærksom på. Finansieringsproblematikken har haft topprioritet i administrationen meget længe og har det stadig. En analyse kan med fordel laves ude i byen, da det derved ikke er et partsindlæg, og da der ikke umiddelbart kan frigøres ressourcer i administrationen til et større analysearbejde. Eksempler på institutioner/virksomheder, der kunne udfærdige en analyse (med kommentarer): o FØI (Er undersøgt, og svaret er, at analysen nok er for meget rugbrødsarbejde, og derfor ikke falder ind under FØI-arbejde). o Revisor o Bank o Aquamind o Finansrådet Generationsskifteproblematikken bør medtages i en analyse et emne som måske kan interessere politikere. Der var enighed om følgende: 1. Finansieringsproblematikken skal fortsat have topprioritet i såvel administration som på bestyrelsesniveau. 2. Der er velvilje til at bruge op til kr. på udarbejdelse af nødvendige rapporter/analyser. 3. Der udarbejdes et beslutningsoplæg til næste bestyrelsesmøde. 3

4 Ad. pkt. 2.4.: Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til Miljøminister Ida Auken Der blev orienteret om, at Miljøminister Ida Auken har afvist at mødes med Danmarks Fiskeriforening for at drøfte kompensation for sælskader, problemer med synkeliner uden bly eller implementering af Havstrategidirektivet, hvor også fiskerireguleringer inddrages. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o Det kan konstateres, at Ida Auken s dør altid står åben for de grønne - men ikke for fiskerierhvervet. o Der opstartes snarest et projekt til dokumentation af sælskader. o Der forventes at foreligge en rapport om synkeliner uden bly inden udgangen af oktober, som angiveligt vil være meget kritisk i forhold til anvendeligheden af de eksisterende alternativer til synkeliner med bly. o De første initiativer på havstrategiplanen er i støbeskeen, og det er særdeles utilfredsstillende, at DF ikke har været involveret. o Beskyttelse af blød bund i Kattegat på en dybde over 20 m er i fokus i det indledende arbejde. o DTU Aqua skal analysere konsekvenser for fiskerierhvervet af lukning af områder i Kattegat. o DF har en god kontakt til NaturErhvervstyrelsen og en mindre god til Naturstyrelsen omkring emnet. o DF forbereder sig til den politiske proces på området. Der er indgået aftale med et Kommunikationsbureau (Ucommunicate) om at få udarbejdet en konkret kommunikationsstrategi for at forhindre eventuelle beskyttelsesforanstaltning i Kattegat, som vil få alvorlige konsekvenser for de danske fiskere, der driver deres fiskeri i områderne. Ucommunicate sigter kommunikationen primært mod lokal politikere hen over kommunalvalget i november Aftalen med Ucommunicate på dette konkrete område bruges samtidig til at teste, om Ucommunicate skal anvendes på fastlæggelse af en generel kommunikationsstrategi for DF. Aftalen med Ucommunicate vil koste ca kr. Natura2000 Der var en orientering om lukning af 2 Natura2000 områder ved Bagenkop samt de øvrige områder, der planlægges (uden for 3 sømil). Heraf fremgik blandt andet, o Folketingsmedlem Erling Bonnesen har indkaldt Fødevareudvalget til samråd o Der forventes at være op til 17 flere Natura2000 lukninger på vej. o Naturerhvervsstyrelsen har givet os mulighed for at se kortlægningen for de ny områder og kommentere den, før den sendes i offentlig høring. o Forslag til lukninger er sendt til relevante lokalforeninger, og der opfordres til at afgive kommentarer. o Det er aftalt med NES, at DF giver kommentarer på konkrete områder senest , hvorefter en egentlig høring vil finde sted. o Det er vigtigt, at alle kommentarer kommer med i denne runde, da kommentarer og klager efterfølgende ikke forventes at føre til noget. Der fornemmes velvilje i NaturErhvervstyrelsen knap så meget i Naturstyrelsen. o Danske fiskere rammes også af tyske Natura2000 områder, og det forventes, at DF også får mulighed for at afgive høringssvar til disse og andre landes områder. Der var enighed om følgende: 1. Der arbejdes videre med Ucommunicate om kommunikationsstrategi for Kattegat. 4

5 2. Materiale om lukkede Natura2000-områder udsendes. 3. Der følges op på de lokalforeninger, som ikke har givet svar på henvendelsen fra DF. Ad. pkt. 2.5.: Påtænkt fusion mellem De sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer og Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri: Gensidig Forbund Der blev orienteret om den påtænkte fusion. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o På baggrund af henstillinger fra Finanstilsynet blev der oprindeligt taget hul på mulighederne for at fusionere, hvilket samtidigt kunne fremmes af, at begge selskaber har samme formand. o DF bestyrelse besluttede i februar 2013 at støtte op om arbejdet hen imod en fusion, hvor det bemærkedes, at fusionen gerne skulle omfatte flere forsikringer bl.a. Skibsforsikringen i Frederikshavn. o Frederikshavn Skibsforsikring har givet udtryk for, at man er interesseret i at indgå i en fusion, hvor et af målene er at tilvejebringe de billigste forsikringer til fiskerierhvervet. o Finanstilsynet fraråder generelt en fusion af 3 selskaber og anbefaler, at fusioner af den slags tages i 2 steps, hvorved vedtagelsen af første fusion bliver startskuddet til at arbejde med fusionen med Skibsforsikringen i Frederikshavn. o Bestyrelsen i DF er bevidst om, at kontrollen over den delegerede forsamling og derved over vedtægterne, som det kendes i dag i Ulykkesforsikringen, forsvinder ved en fusion. o Orienteringen om fusionen har været utilstrækkelig, og den enkelte delegerede kan ikke danne sig et brugbart beslutningsgrundlag på nuværende tidspunkt. o Hvis DF s bestyrelse vurderer, at fusionen er til gavn for medlemmerne, er det op til bestyrelsen at overbevise den delegerede forsamling herom. o Det er ikke undersøgt, hvad et salg af Ulykkesforsikringen kan indbringe, men det må forventes, at beløbet vil være væsentligt under egenkapitalen, når valuarerne har regnet på, hvad der skal hensættes til de eksisterende forsikringsforpligtelser. o Kunder, der bliver i Ulykkesforsikringen henover en eventuel fusion, kan se frem til en præmienedsættelse i 2014 til 79 kr. pr. dag. Der var enighed om følgende: 1. Det er en fordel for fiskerne i Danmark at have et konkurrencedygtigt forsikringsselskab for fiskerierhvervet, og arbejdet mod en fusion skal fortsætte. 2. AB foranlediger udarbejdet et grundigt notat om fusionsplanerne, således at de delegerede kan skabe sig et nødvendigt beslutningsgrundlag til delegeret mødet Notatet skal blandt andet indeholde: a. Stemmeregler stemmes efter fartøj/person eller efter antal policer. b. Sammenligning af priser i branchen. 3. Det er positivt at søge en fusion med Skibsforsikringen i Frederikshavn som step 2. Ad. pkt. 2.6.: Strukturdrøftelser Der var en åben drøftelse af modtagelsen af forslaget til ændring af strukturen i DF og DFPO, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i DF Heraf fremgik blandt andet: o Der er sendt brev til lokalforeninger og medlemsrødder i DFPO med spørgsmål og svar vedr. sammenlægning. o Der bringes en artikel i ugens Fiskeri Tidende, hvor begge formænd svarer på centrale spørgsmål. o De lokalforeninger/kredse, som var repræsenteret på bestyrelsesmøde, og som havde behandlet/drøftet emnet lokalt gav blandt andet udtryk for følgende: 5

6 o Generelt er der en positiv vilje/venlig indstilling/ikke decideret modstand til en sammenlægning af DF og DFPO, og man ser det fornuftige i at gå videre i det fremlagte spor. o Der fornemmes skepsis omkring: Sammenlægning af budgetter dog positivt at høre, at der sigtes til at reducere udgifter med 5%. Hvordan kontingentet bliver for den enkelte - især for fartøjer, som ikke har været medlem af en PO eller ikke har haft noget fiskeri af POarter af betydning. Bestyrelsens størrelse som dog modsvares af formuleringer om, at den kan reduceres. At det ikke nødvendigvis er fartøjer, der sparer medlemskontingentet, idet det er lokalforeningernes udgift. (Hertil nævnte andre, at en fjernelse af medlemskontingentet er ensbetydende med, at lokalforeningernes promiller nedsættes tilsvarende). Hvilke fordele giver det for det enkelte medlem, nu hvor der ingen mindsteprisordning vil være. Hvordan sikres priserne uden en mindsteprisordning? (Hertil blev det nævnt, at der den holdes møde med markedskontoret i Kommissionen for at afklare, hvorvidt der er mulighed for at drive et mindsteprissystem i privat regi uden EU støtte, som hollænderne og belgierne sigter til). Anvendelsen af DFPO s formue. o De to formænd planlægger en møderække med/i Kredse og lokalforeninger i november og december med følgende udspil til datoer: o lørdag i Kreds Nord o 19., 20. og/eller eller 3., 4., 5., og/eller i Kreds Sydøst o i Kreds Vest i.f.m. uddeling af Blåt Bevis Der var enighed om, at processen fortsætter, og at de ønskede møder med Kredse/lokalforeninger planlægges og afvikles. Ad. pkt. 3.: EU-politikken Ad. pkt. 3.1.: Østersøkvoter resultat Michael Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. Der var en kort præsentation og drøftelse af Østersøkvoterne for I forlængelse af beskrivelse af offentliggjort op- og nedjustering af kvoter på forskellige arter fremgik det blandt andet, at ministeriet ikke forventer, at nogen danske fiskere kommer i klemme på havdage i 2014 i Østersøen. DF skal holde ministeriet op på forventningen vedr. havdage og forlange, at reglerne fortolkes, så alle kan være sikre på at have havdage nok i Den øvrige orientering blev taget til efterretning. Ad. pkt. 3.2.:Norgesforhandlinger Michael Andersen deltog under behandlingen af dette punkt. Forud for den planlagte første runde af Norgesforhandlingerne blev det udsendte bilag : Notat om EU-Norge forhandlinger Fiskerimuligheder 2014 gennemgået. Der henvises til bilaget for referat heraf. Derudover refereres følgende af den efterfølgende drøftelse: o Som tidligere deltager JH, CJH og KSF i Norgesforhandlingerne. 6

7 o Der blev efterlyst et fokus på problematikken med bifangst af små isinger, som har ført til lukkede områder. Dette er med i henvendelsen til de norske myndigheder. Derudover forventes STECF at anbefale at tage isinger ud af de arter, der reguleres. Det kan muligvis føre til en løsning o Det er et stort ønske at kunne få lov at tage pighajerne med i land igen. Det er der blevet spurgt om i NEST, men der er endnu ikke kommet svar (Jonathan rykker). o Forekomsten af små kuller og små mørksej er stor, men desværre kan ICES rådgivningen ikke medtage dem endnu, og derved vil ICES rådgivning ikke blive løftet, før de indgår. Efter mødet er det oplyst, at 1. runde af Norgesforhandlinger er aflyst. I stedet vil 1. runde være Orienteringen blev taget til efterretning. Ad. pkt. 3.3.:Forhandlinger om TAC/kvoter i Nordsøen / Skagerrak / Kattegat Ad. pkt : Torsk 2014 Ad. pkt : Andre arter Michael Andersen deltog under behandlingen af disse punkter. Udsendte bilag 3.3.1: Danmarks Fiskeriforenings notat om TAC/kvoter o.a. for 2014 blev gennemgået og drøftet. Der henvises til bilaget for referat heraf. Der refereres følgende fra den efterfølgende drøftelse: o ICES har på baggrund af request fra EU og Norge regnet sig frem til, at det tager lidt længere tid at få bestanden af torsk bragt på sikkert niveau, hvis fangsten af torsk øges i 2014 (læs=fastsætter en højere dødelighed). o Hvis DF s forslag om at øge TAC/kvote på torsk i 2014 med 20% følges, vil bestanden forsat ligge over sikkerhedsgrænsen i Forslaget fastholdes. o Skotterne bakker op om DF s forslag, mens UK ønsker en roll-over. o UK bearbejdes fortsat på at bakke op om DF s forslag. o Der skal kæmpes for en brugbar torskekvote/-tac i Kattegat. o Forskel på TAC/kvote for dybvandsrejer i notat og hos ICES skyldes discardandelen, som er med det ene sted. o Hvad angår IP-arter, så sker afklaring senere med DPPO, hvorefter materiale udsendes. Orienteringen blev taget til efterretning, og notatet tilpasses med bemærkninger og fremsendes til myndigheder. Ad. pkt. 3.4.: Discardforbud Der var en kort orientering om discardforbud i Skagerrak og andre farvande. Heraf fremgik, at der ikke var noget nyt på området. Det forventes fortsat, at et discard forbud i Skagerrak kommer til at følge den generelle implementering som følge af EU reformen. Hvis der skal være et discard forbud i Skagerrak, er det DF s holdning, at det skal følge den generelle implementering. Dvs. indfasning med pelagiske arter fulgt af de demersale fiskerier i Orienteringen blev taget til efterretning. 7

8 Ad. pkt. 4.: Strukturpolitik Ad. pkt. 4.1.: Status for de nye ordninger Ad. pkt. 4.2.: Den nye Hav og Fiskerifond Der blev givet en orientering om udløb af eksisterende ordninger og arbejdet med den nye Hav- og Fiskerifond. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: o Optimistisk er den nye Hav- og Fiskerifond på plads i april 2014 realistisk oktober o Derved vil der være et vakuum omkring støtte til modernisering mv., hvilket er et problem, som drøftes på møde i Fiskeriudviklingsudvalget o Der er en forventning om, at der bliver en ny runde i 2014 omkring sporbarhed. o Der er ingen tegn i sol og måne på, at vil komme en ny ophugningsrunde igen. Der var endvidere en drøftelse af den model, der er anvendt til at søge støtte hjem til sporbarhedssystemer. Her virker det uheldigt, at en leverandør har fået en ret central rolle, og hvor en tidlig involvering af de lokale konsulenter kunne have gjort tingene mere smidig. Inputtet bliver taget med til en eventuel ny runde i Orientering blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Ad. pkt. 5.: Aktuel regulering Ad. pkt. 5.1.: Forslag til Reguleringsbekendtgørelse for 2014 Udsendte bilag : Høringsbrev til Reguleringsbekendtgørelsen med kommentarer blev gennemgået punkt for punkt. Der henvises til bilaget for referat heraf. Til gennemgangen refereres følgende kommentarer: o DØX-torsk ( 78) o Teksten hænger ikke sammen. Det er generelt noget vrøvl. o Bagatelgrænse 500 kg. o Koncentrationsregler ( 90) Der afventes uddybende materiale, før kommentarer kan afgives. o Rationsfiskeri ( 137) Sendes i udvalg, hvor DF s repræsentanter i 6-udvalget kommer med et udspil. o Der mangler noget på sild i Skagerrak/Kattegat. Der var enighed om at tilpasse DF s høringsbrev med inputtet fra mødet. Ad. pkt : Kystfiskerregulering Der var en særskilt drøftelse af ny kystfiskerordning, som er del af høring om Reguleringsbekendtgørelsen. Heraf og af den efterfølgende drøftelse fremgik blandt andet: DF s synspunkt er uændret, at foreningen ikke ønsker at kommentere på detaljerne, så længe reguleringen indeholder forslag dels om: at omfordele fisk mellem grupper af danske fiskere dvs. fra FKA til Kystfiskergruppen via fiskerifonden og, omfordele fisk internt i kystfiskergruppen her mellem skånsomme og mindre skånsomme redskaber. DF har klart meldt sit hovedsynspunkt til NaturErhvervstyrelsen og til Fødevareministeren. Det kan ikke ses af udspillet til kystfiskerordning, selvom Fødevareministeren havde givet udtryk for, at den nye ordning ikke var langt fra DF s holdninger. Der fornemmes at være misforståelser i briefingen af ministeren, og dette vil blive drøftet med Departementschefen. 8

9 Hvis/når DF skal kommentere på detaljer er der blandt andet følgende områder: o Aktivitetskrav, leje, udelukkelse og mulighed for salg o Maksimal tillæg, Der var enighed i, at DF s skal holde fast i sit hovedsynspunkt og alene gå ind i en dialog om detaljer, hvis disse følges. Ad. pkt. 6.: Forsøgsfiskeri Ad. pkt. 6.1.: Danmarks Fiskeriforenings deltagelse i projekter/projektansøgninger Samarbejde med DTU Aqua Der var en drøftelse af DTU Aqua s håndtering af projekter, hvor der indsamles data til brug for biologisk rådgivning. Eksempelvis indsamling af af fisk i bundgarn, hvor DTU Aqua ikke længere ønsker at gøre det hvert år. Derved brydes vigtige tidsserier, som fremadrettet kan bruges til den biologiske rådgivning. Der er ligeledes tvivl om, hvorvidt indsendte fotos og andet dokumentation anvendes. Der var enighed om, at OLL og KKH går i dialog med DTU Aqua om emnet. Ad. pkt. 7.: Opfølgning fra bestyrelsesmødet den Der blev henvist til opfølgningsbilaget. Ad. pkt. 8.: Sager til orientering Der var ikke noget til behandling. Ad. pkt. 9.: Orientering fra fællesadministrationen Der var ikke noget til behandling. Ad. pkt. 10.: Eventuelt Radio Medical Der blev oplyst om et par tilfælde, hvor Radio Medical ikke ville sende en helikopter ud til tilskadekomne, og hvor fartøjet i stedet skulle sejle i land. Der var enighed om, at problematikken tages op sammen med Arbejdsmiljørådet. Politideltagelse under kontrol Der var en drøftelse af en udført kontrol på havnen i Hirtshals, som angiveligt var med deltagelse af politiet. Det viser sig være retsassessorer, som deltog for at få indblik i, hvordan en kontrol udføres. Fortabelse af skipper-papirer Der var en drøftelse af uhensigtsmæssigheder i reglerne for at opretholde sine skipperpapirer. Kamerafisk i 2014 Der var en drøftelse af mulighederne for at træde ind i ordningen med kamera-torsk i 2014, og det oplystes, at der først kan tages stilling til nyoptagelse af deltagere, når TAC/kvote for torsk for 2014 kendes. Derudover drøftedes: Danfish evaluering o Der bør være en vagtplan, så der altid er bestyrelsesmedlemmer på standen. 9

10 o Gerne flere arrangementer i lighed med Ole Christensen-arrangementet. o Muligheden for at integrere Arbejdsmiljørådet, Ulykkesforsikringen og andre i DF/DFPO standen kan overvejes. o Hvis der ikke tilbydes noget at spise, er der ingen gæster på standen. JP kronik af Anna Rosbach m.fl. Kulmule resten af året. Sygedagpenge Knækcancer det besluttes, at DF og DFPO deltager med hver kr. Derpå sluttede mødet. 23. oktober 2013 / Ivan Krarup Jensen 10

11 Opfølgningspunkter fra DF bestyrelsesmøder / ikj Dato Pkt. Hvad skal der ske? Hvem? Deadline Status Udarb. af beslutn.oplæg om analyse OLL af finansieringsprobl i Dansk fiskeri Opfølgning af lokalforening vedr. KKH mfl Natur2000 tilbagemeldinger Udfærdigelse af notat med detaljer om AB Ult okt 2013 forsikringsfusion Planlægning af info møder om SEA og Ult okt struktur i Kredse og lokalforeninger. KSM Kommentarer til reg.bekendtgørelse OLL indarbejdes Drøfte brug af dokumentation fra OLL og Ult okt 2013 fællesprojekter med DTU Aqua. KKH Servicering fra Radio Medical drøftes NW 4. kv med Arbejdsmiljørådet Knækcancer støttes med 2* kr. IKJ Afsluttet Data for kontingent for enkelt fartøjer kan rekvireres hos IKJ. IKJ Sep-okt I gang Udarbejdelse af argumentpapir hvad skal en PO bruges til KV Uge Afsluttet Forslag til vedtægter tilføres kommentarer og udsendes. NW Uge Afsluttet Foto af rulle garn med bly alternativ JF Sep-okt 2013 sendes til OLL og Carsten Krogh Endelig oversigt over DF input til TAC/kvote 2014 øvr arter udarbejdes. OLL/MA Ult aug Afsluttet Påvirkning af lokalpolitikere omkring finanseringsproblemer i fiskeriet All Nu I gang Undersøge i NES antal erhvervsfiskere der årligt udtages til prøve OLL Ult aug Afsluttet Norsk kontrol chikane tages med på møde i erhvervsfiskeriudv OLL m.fl Afsluttet Kaste lys på tekniske problemer mv. med meldesystemet. Artikel i KV Jun Udestår FiskeriTidende Afklaring af mængder af kulmule i rationsfiskeriet i Nordsøen OLL Jun Lærlingeordningen gammel og ny: Udvalgsarbejde fortsætter. Anders Andersen indbydes. Skattefri diæt/godtgørelse som aflønning undersøges. NW do IKJ Jun/aug 2013 do Jun/jul I gang Udestår 11

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Endelig rapport Sunds, februar 2004

Endelig rapport Sunds, februar 2004 Endelig rapport Sunds, februar 2004 2 Iversen Kommissionen februar 2004 Endelig rapport Kommissionen Formand: Adm. direktør Kenneth Iversen, Unimerco Medlemmer: Formand Thorkild Førby, Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat:

03.02 Siden sidst v/direktøren: Referat 3. møde 2014 DAGSORDEN. Pkt. Emne: Beslutning: 03.01 Referat: Referat 3. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00-21.30 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ernst Hundrup EH Ewa

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2.

Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Aabenraa Almene Boligselskab. Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, onsdag den 16. november 2011, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Birthe Hansen Karin van Overeem Poul E. Weber Leif Poulsen Steen Valentin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 72 REFERAT fra bestyrelsesmøde i tirsdag den 21. januar 2014 Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Møller Henriksen,

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Vandrådet i Haderslev Kommune

Vandrådet i Haderslev Kommune Vandrådet i Haderslev Kommune Referat nr. 18. Sekretær: Svend Hansen. Repræsentantskabsmøde på Fjelstrup kro, mandag den 19.05.2014. Med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere