Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler."

Transkript

1 Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015

2 År 2015 d. 15. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København K. Formanden for Topdanmarks bestyrelse, Søren Thorup Sørensen, bød velkommen og meddelte, at Topdanmarks bestyrelse i henhold til vedtægternes 14, stk. 1, havde udpeget advokat John Korsø Jensen som dirigent. Dirigenten takkede for hvervet og startede med at oplyse, at generalforsamlingen ligesom tidligere år transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside. Transmissionen gemmes på Topdanmarks hjemmeside og kan ses fra og med d. 16. april Dirigenten oplyste endvidere, at pressen har adgang til Topdanmarks generalforsamlinger. Denne adgang giver ikke ret til fotografering, optagelse på lydbånd eller billedbånd. Konkret har bestyrelsen dog, med dirigentens forudgående accept, undtagelsesvis besluttet at give Danmarks Radio adgang til at transmittere generalforsamlingens begyndelse og den allerførste del af formandens beretning. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen med angivelse af dagsordenen er sket i overensstemmelse med vedtægternes 11 og lovgivningen. Der er offentliggjort en selskabsmeddelelse om dagsordenen d. 18. marts Samme dag blev indkaldelsen offentliggjort via Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem. Den blev gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside, og der blev sendt indbydelse med oplysning om tid og sted for generalforsamlingen til de aktionærer, der har meddelt, at de ønsker at modtage skriftlige invitationer fra Topdanmark. Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. De sidste tre uger inden generalforsamlingen har årsrapport, indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, været tilgængelige på selskabets hjemmeside. Da ingen aktionærer ytrede sig imod dette, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 1

3 Iht. selskabsloven og selskabets finanskalender skal forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke har modtaget forslag fra aktionærerne inden udløbet af denne frist. Ingen aktionærer har på forhånd, via brevstemmer, fuldmagtsblanketter eller andet, anmodet om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet jf. SEL 101, stk. 5 og 6. Dirigenten oplyste, at af det samlede antal aktier på udgør selskabets beholdning af egne aktier Der kan ikke stemmes på egne aktier, og det betyder, at det samlede antal stemmer i selskabet udgør Dirigenten oplyste endvidere, at der var 156 stemmeberettigede aktionærer til stede i salen. Inklusive på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer er stk. aktier, svarende til 48,09 % af den stemmeberettigede kapital, repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter I og II blev behandlet under ét. Der var ingen indvendinger herimod. Punkt I. Punkt II. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen vedlægges protokollen som bilag 106. Årsrapporten, der var underskrevet af bestyrelse og direktion, var fremlagt. Dirigenten fremhævede, at årsrapporten har fået blank revisionspåtegning fra såvel intern som ekstern revision. Årsrapporten vedlægges protokollen som bilag 107. Dirigenten gav ordet til porteføljemanager Jonas Bhatti fra ATP, der takkede Topdanmark for endnu et godt år med en imponerende combined ratio og egenkapitalforrentning. Det er særdeles 2

4 værdiskabende for aktionærerne. Det gode resultat foreslås endnu engang udloddet til aktionærerne gennem aktietilbagekøb. At Topdanmark gennem mange år har haft en transparent udlodningspolitik har været værdiskabende. Det gode resultat skyldes i høj grad Topdanmarks egen indsats men er også hjulpet på vej af det aktuelt meget gunstige forsikringsmarked. Jonas Bhatti bemærkede, at Trygs kommende bonusprogram, må forventes at give Tryg en konkurrencefordel i forhold til Topdanmark, og spurgte hvilke tiltag Topdanmark kan gøre for at øge sin konkurrenceevne overfor Tryg, således at Topdanmark ikke mister for megen konkurrencekraft som følge af bonusprogrammet. Jonas Bhatti takkede afslutningsvis Michael Pram Rasmussen for de gode resultater, han har opnået i sin tid hos Topdanmark. Formanden takkede for de pæne ord og bemærkede, at det generelt ikke er forventningen, at selskaber vil tilbyde billigere forsikringer som følge af bonusmodeller. Konkurrencemiljøet vil derfor som udgangspunkt være det samme, selvom Tryg indfører bonusmodel. Men bonus kan øge kundeloyaliteten. Bonus er ikke nyt på det danske forsikringsmarked. Flere gensidige selskaber har i en årrække anvendt bonusmodeller. I al den tid har Topdanmark både taget og mistet kunder fra/til disse selskaber. Det er derfor Topdanmarks vurdering, at bonus ikke er afgørende i konkurrencen om kunderne. Topdanmark udbetaler selv kundebonus i forbindelse med en mindre forsikringsportefølje, som vi har i forbindelse med Nærbrand-samarbejdet. Det er ikke vores erfaring, at bonus medfører længere holdbarhed eller øget nytegning. Det er Topdanmarks opfattelse, at kunder ønsker klar besked om prisen på deres forsikringer, således at de kender deres præcise økonomiske situation. Topdanmark foretrækker derfor at anvende en prissætning, hvor kunden oplyses om forsikringens præcise pris. Vi ønsker ikke at stille kunderne et ukendt beløb, der er afhængig af skadeforløb og den øvrige forsikringsforretning, i udsigt. Det, mener vi, at kunderne vil have svært ved at forholde sig til. Herudover vil der være mange administrationsudgifter forbundet med at beregne og udbetale bonus hvert år. Topdanmark vil hellere spare denne udgift og i stedet give kunden en god pris med det samme. Topdanmarks tiltag overfor Trygs og andres bonusmodeller er derfor at fortsætte den indsats for forbedring af kundetilfredsheden, som Topdanmark med succes har arbejdet målrettet med siden Dirigenten gav ordet til Stig Haldan, der oplyste, at han som aktionær og i forbindelse med jobs i den finansielle sektor har fulgt Topdanmark siden 1996, hvor Michael Pram Rasmussen blev direktør. I dag udtaler han sig som privat aktionær. Stig Haldan roste Topdanmark for selskabets store værdiskabelse for aktionærerne og fremhævede, at færre end 20 ud af de mere end børsnoterede selskaber i Norden har formået at skabe samme værditilvækst som Topdanmark. Kendetegnende for alle disse selskaber er, at de kommer fra de traditionelle industrier, og at de, 3

5 ligesom Topdanmark, har en ekstremt fokuseret og disciplineret strategi om organisk vækst med fokus på kunder og medarbejdere for derigennem at skabe værdi til aktionærerne. Det er vigtigt at fastholde balance mellem selskabets interessenter, for hvis balancen tipper til fordel for aktionærerne er der desværre set flere kedelige eksempler på, at værdiskabelsen er stoppet. Stig Haldan kommenterede Topdanmarks ejerstruktur og bemærkede, at en situation, hvor en aktionær har så stor en ejerandel at aktionæren, uden de facto at være hovedaktionær, kan diktere selskabets udvikling, kan være men ikke nødvendigvis er problematisk. Det er den kun, hvis aktionæren udnytter sin indflydelse til skade for de øvrige aktionærer. Bl.a. fordi tilbagekøb typisk er skattemæssigt mest hensigtsmæssigt, lå det Stig Haldan meget på sinde, at Topdanmarks udmeldinger om udlodningspolitik i form af aktietilbagekøb fastholdes, og han bad bestyrelsen udtale sig om, hvorvidt den har overvejet at ændre udlodningspolitik, således at Topdanmark, helt eller delvist, går over til udlodning i form af udbytte eller om bestyrelsen vil fastholde den hidtidige politik, så al overskudslikviditet udloddes til aktionærerne i form af tilbagekøb. Formanden takkede for de pæne ord og oplyste, at bestyrelsen ikke har lagt op til at ændre den tilbagekøbspolitik, Topdanmark har fulgt siden 1998, og som mange aktionærer er glade for, dels fordi den giver større disciplin i selskabet, dels fordi denne udlodningsform for mange er skattemæssigt mest hensigtsmæssig. Dirigenten gav ordet til Torben Mejnertsen fra Dansk Aktionærforening, der ønskede selskabet tillykke med det flotte resultat i 2014 og bemærkede, at aktionærers primære interesse er at opnå det bedst mulige afkast på kort og langt sigt af deres investering. Topdanmark-aktien steg i ,2 %, hvilket er betydeligt højere end OMXC20Cap, der blot steg 17,6 %. I 2015 er Topdanmarkaktien indtil videre kun steget 8,5 % mens C20Cap er steget 26,6 %. Udviklingen i 2015 var præget af en kraftig stigning frem til d. 19. februar, hvor Topdanmark offentliggjorde sin årsregnskabsmeddelelse, og hvor Michael Pram Rasmussen meddelte, at han ønsker at stoppe som bestyrelsesmedlem i Topdanmark. Herefter er aktien faldet. Torben Mejnertsen kommenterede Topdanmarks ejerforhold og konstaterede, at det fremgår af Sampos hjemmeside, at Topdanmark, ligesom Nordea, på baggrund af en ejerandel på over 30 hhv. 21,2 % indgår i Sampo-gruppen. Topdanmark og Nordea er de eneste selskaber i Sampo-gruppen, der ikke er 100 % ejede datterselskaber. If s/sampos de facto kontrol blev fastslået af EU-Kommissionen i Såfremt Topdanmark fortsætter aktietilbagekøbet, vil If s ejerandel overstige 33 % i 2015 eller På baggrund heraf stillede Torben Mejnertsen bestyrelsen tre spørgsmål: Finanstilsynet har udtalt, at If kan overskride 33 % ejergrænsen, uden at dette udløser tilbudspligt, såfremt forøgelser sker passivt som følge af Topdanmarks aktietilbagekøb. 4

6 Dette er formelt korrekt, men der er vel reelt tale om omgåelse eftersom If, ifølge EU- Kommissionens afgørelse, de facto kontrollerer Topdanmark. Hvordan stiller bestyrelsen sig til dette spørgsmål, og vil bestyrelsen opfordre If til at holde sin ejerandel under 33 % eller alternativt opfylde tilbudspligten, når ejerandelen overstiger 33 %? Bestyrelsens forslag til en bemyndigelse til køb af egne aktier på op til 15 % svarer med en aktiekapital på ca. 100 mio. kr. og det nuværende kursniveau til opkøb for over 3 mia. kr., hvilket er væsentligt over Topdanmarks årlige overskud. Hvorfor mener bestyrelsen, at der er behov for så vide rammer for køb af egne aktier? Bestyrelsens forslag om en kapitalnedsættelse på 10 mio. stk. aktier er en fortsættelse af mange års praksis. Fortsættes denne praksis, kan man regne ud, hvornår Topdanmark bliver fuldt ejet af If. Hvor langt mener bestyrelsen, at man kan gå, før aktierne mister likviditet i markedet, og hvornår mener man, at private investorer bør modtage et tilbud på afhændelse af deres aktier? Torben Mejnertsen opfordrede til, at nye bestyrelseskandidater fremover får lejlighed til personligt at præsentere sig på generalforsamlingen forud for valget, og afsluttede sit indlæg med at takke Michael Pram Rasmussen for hans store indsats for selskabet og ønske ham held og lykke fremover. Formanden takkede for de pæne ord til selskabet og bemærkede til Dansk Aktionærforenings første spørgsmål, at som børsnoteret selskab er Topdanmark til salg på børsen hver eneste dag. Topdanmark har ingen indflydelse på, hvem der køber eller sælger Topdanmark-aktier. Topdanmark koncentrerer sig om det, vi har indflydelse på; nemlig at drive vores forsikringsforretning så effektivt som muligt. Det er fortsat Topdanmarks strategi at forblive en selvstændig, toneangivende dansk forsikringskoncern. Mht. en mulig tilbudspligt for If, så har If ganske rigtigt forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der er den myndighed, der regulerer det børsretlige område og fastsætter retningslinjer for, hvordan de gældende regler skal fortolkes. Finanstilsynet har til If s konkrete forespørgsel udtalt, at en aktionær alene ifalder tilbudspligt, hvis aktionæren opnår bestemmende indflydelse via en aktiv erhvervelse, dvs. typisk køb, af aktier. Ved bestemmende indflydelse forstås som udgangspunkt, at en aktionær ejer mere end 33 % af stemmerne i et selskab. Til Dansk Aktionærforenings andet spørgsmål anerkendte formanden, at med de udmeldte forventninger til resultatet for 2015 giver en bemyndigelse til køb af egne aktier op til 15 % mere råderum, end bestyrelsen umiddelbart har behov. Bemyndigelsen svarer imidlertid til tidligere bemyndigelse og giver råderum for bestyrelsen til at følge den eksisterende, disciplinerede tilgang, 5

7 hvor øget indtjening udmøntes i øget aktietilbagekøb. I 2014 blev resultatet og dermed også tilbagekøbet eksempelvis øget med 550 mio. kr. Til Dansk Aktionærforenings tredje spørgsmål bemærkede formanden, at selvom Topdanmarks tilbagekøbsprogram i teorien ultimativt vil medføre, at en aktionær, der ikke deltager i aktietilbagekøbet og undlader at afhænde aktier, vil opnå en højere ejerandel af Topdanmark, mener vi dog, at Topdanmark er langt fra det tidspunkt, hvor aktietilbagekøbet medfører, at der ikke længere er tilstrækkelig likviditet i aktien. Topdanmarks opkøb udgør alene en beskeden andel af den cirkulerende mængde aktier. Det skitserede er således efter bestyrelsens opfattelse ikke en aktuel problemstilling. Beretningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at formandens beretning var taget til efterretning. Punkt III. Godkendelse af årsrapport samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab Dirigenten oplyste, at resultatet efter skat blev på mio. kr. mod mio. kr. året før. Bestyrelsen indstillede, at der ligesom tidligere år, ikke udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2014, men at der i stedet gennemføres kapitalnedsættelser på baggrund af tilbagekøbte egne aktier. Dirigenten gav ordet til Ole Mielby, der i henhold til fuldmagt deltog i generalforsamlingen på vegne af aktionær Torben Wilken. Ole Mielby havde med glæde konstateret, at der ikke lægges op til at meddele bestyrelsen decharge og henviste til en nylig udkommet bog; Det Store Containerkup, der omhandler et sagskompleks vedrørende nogle containerinvesteringer. Ole Mielby fandt Topdanmarks adfærd i forbindelse med containersagerne kritisabel og anmodede om bestyrelsens kommentar hertil. Dirigenten bemærkede, at Ole Mielbys spørgsmål ikke vedrørte godkendelse af årsrapporten men gav ordet til formanden, der oplyste, at containersagerne har været debatteret på flere foregående generalforsamlinger. Der er gennem årene blevet bragt mange påstande til torvs i dette sagskompleks. For én gang for alle at få spørgsmålene afklaret anlagde Topdanmark en civil retssag mod fem investorer. Københavns Byret behandlede alle de rejste spørgsmål. I 2004 gav 6

8 Københavns byret Topdanmark medhold i alle forhold. Østre Landsret stadfæstede denne afgørelse i Formanden ønskede ikke at kommentere containersagerne yderligere. Dirigenten oplyste, at godkendelse af årsrapporten, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 97,41 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Ingen ytrede sig imod årsrapporten eller bestyrelsens indstilling om udbytte, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten samt bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2014 var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt IV. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer Punkt IVA. Forslag om kapitalnedsættelse Bestyrelsen fremsatte forslag om, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt kr. egne aktier, svarende til stk. aktier á 1 kr., således at disse egne aktier annulleres. I medfør af selskabslovens 188, stk. 1 oplystes, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 169,89 pr. stk. svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således i alt kr. Dirigenten oplyste, at der til forslagets vedtagelse kræves, at to tredjedele af både de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes 3, stk. 1, til: "Selskabets aktiekapital andrager kr , der er fuldt indbetalt. Forespurgt af aktionær Bo Jacoby oplyste formanden, at kursen er afrundet til to decimaler. Det forklarer, hvorfor man ikke umiddelbart kan genfinde det overførte beløb, kr., ved at gange kursen med antallet af nedsatte aktier. Dirigenten oplyste, at forslaget, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 97,4 % af den på generalforsamlingen repræsenterede 7

9 kapital. Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt IVB. Forslag om bemyndigelse til at købe egne aktier Bestyrelsen fremsatte forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier til eje eller pant. Bemyndigelsen skal gælde indtil 15. april Selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier må ikke overstige 15 % af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til minimum kurs 1,05 pr. stk. aktie á 1 kr. og maksimum markedskursen plus 10 %. Dirigenten oplyste, at baggrunden for forslaget er, at Topdanmark fortsat, i lighed med andre børsnoterede selskaber, og bl.a. i forbindelse med gennemførelse af Topdanmarks aktietilbagekøbsprogram, har mulighed for at erhverve egne aktier. Selskabsloven gør det muligt for generalforsamlingen at meddele bemyndigelse til køb af egne aktier i op til fem år. Generalforsamlingen meddelte sidst bemyndigelse i Denne bemyndigelse udløber i år. Selskabsloven fastsætter ingen øvre grænse for et selskabs beholdning af egne aktier men kræver, at generalforsamlingens bemyndigelse bl.a. skal angive den største værdi, som de egne kapitalandele må have. Bestyrelsens forslag er identisk med den bemyndigelse, der nu udløber. Bestyrelsen har ved forudgående generalforsamlinger fået bemyndigelse til at købe egne aktier. Dirigenten oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal. Dirigenten oplyste, at forslaget, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 89,56 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt IVC. Forslag om bestyrelsens vederlag Bestyrelsen fremsatte forslag om, at bestyrelsens ordinære honorar forhøjes fra kr. til kr. fra og med regnskabsåret Dirigenten henviste til formandens beretning, hvori forslaget blev motiveret, og oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal. 8

10 Dirigenten oplyste, at forslaget, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 97,28 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt V. Valg af medlemmer til bestyrelsen De nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Bjarne Graven Larsen. Bestyrelsen foreslog den øvrige bestyrelse genvalgt. CV indeholdende detaljerede oplysninger om de enkelte bestyrelseskandidaters baggrund, kvalifikationer mv. fremgår af den folder, der blev udsendt forud for generalforsamlingen, og har også kunnet ses på selskabets hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater herefter var valgt med stemmerne: A. Anders Colding Friis B. Bjarne Graven Larsen C. Torbjörn Magnusson D. Birgitte Nielsen E. Annette Sadolin F. Søren Thorup Sørensen Punkt VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der var ikke bemærkninger til bestyrelsens forslag, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at Deloitte var genvalgt med stemmerne Punkt VII. Eventuelt 9

11 Dirigenten gav under dette dagsordenspunkt ordet frit, idet han præciserede, at det alene er forhold, der er relevante for generalforsamlingen, der kan behandles. Spørgsmål til konkrete forsikringssager vil bedst kunne behandles ved direkte henvendelse til selskabet. Dirigenten gav ordet til Søren Jarner, tidligere, nu pensioneret, medarbejder i Topdanmark. Søren Jarner takkede Michael Pram Rasmussen for et godt samarbejde. Der var ikke herudover nogen, der ønskede ordet, og formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for deres deltagelse. Dagsordenen var herefter udtømt, og generalforsamlingen blev hævet. Som dirigent: John Korsø Jensen 10

12 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere