Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler."

Transkript

1 Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015

2 År 2015 d. 15. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København K. Formanden for Topdanmarks bestyrelse, Søren Thorup Sørensen, bød velkommen og meddelte, at Topdanmarks bestyrelse i henhold til vedtægternes 14, stk. 1, havde udpeget advokat John Korsø Jensen som dirigent. Dirigenten takkede for hvervet og startede med at oplyse, at generalforsamlingen ligesom tidligere år transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside. Transmissionen gemmes på Topdanmarks hjemmeside og kan ses fra og med d. 16. april Dirigenten oplyste endvidere, at pressen har adgang til Topdanmarks generalforsamlinger. Denne adgang giver ikke ret til fotografering, optagelse på lydbånd eller billedbånd. Konkret har bestyrelsen dog, med dirigentens forudgående accept, undtagelsesvis besluttet at give Danmarks Radio adgang til at transmittere generalforsamlingens begyndelse og den allerførste del af formandens beretning. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen med angivelse af dagsordenen er sket i overensstemmelse med vedtægternes 11 og lovgivningen. Der er offentliggjort en selskabsmeddelelse om dagsordenen d. 18. marts Samme dag blev indkaldelsen offentliggjort via Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem. Den blev gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside, og der blev sendt indbydelse med oplysning om tid og sted for generalforsamlingen til de aktionærer, der har meddelt, at de ønsker at modtage skriftlige invitationer fra Topdanmark. Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. De sidste tre uger inden generalforsamlingen har årsrapport, indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, været tilgængelige på selskabets hjemmeside. Da ingen aktionærer ytrede sig imod dette, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 1

3 Iht. selskabsloven og selskabets finanskalender skal forslag, der af aktionærerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke har modtaget forslag fra aktionærerne inden udløbet af denne frist. Ingen aktionærer har på forhånd, via brevstemmer, fuldmagtsblanketter eller andet, anmodet om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet jf. SEL 101, stk. 5 og 6. Dirigenten oplyste, at af det samlede antal aktier på udgør selskabets beholdning af egne aktier Der kan ikke stemmes på egne aktier, og det betyder, at det samlede antal stemmer i selskabet udgør Dirigenten oplyste endvidere, at der var 156 stemmeberettigede aktionærer til stede i salen. Inklusive på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer er stk. aktier, svarende til 48,09 % af den stemmeberettigede kapital, repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkter I og II blev behandlet under ét. Der var ingen indvendinger herimod. Punkt I. Punkt II. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen vedlægges protokollen som bilag 106. Årsrapporten, der var underskrevet af bestyrelse og direktion, var fremlagt. Dirigenten fremhævede, at årsrapporten har fået blank revisionspåtegning fra såvel intern som ekstern revision. Årsrapporten vedlægges protokollen som bilag 107. Dirigenten gav ordet til porteføljemanager Jonas Bhatti fra ATP, der takkede Topdanmark for endnu et godt år med en imponerende combined ratio og egenkapitalforrentning. Det er særdeles 2

4 værdiskabende for aktionærerne. Det gode resultat foreslås endnu engang udloddet til aktionærerne gennem aktietilbagekøb. At Topdanmark gennem mange år har haft en transparent udlodningspolitik har været værdiskabende. Det gode resultat skyldes i høj grad Topdanmarks egen indsats men er også hjulpet på vej af det aktuelt meget gunstige forsikringsmarked. Jonas Bhatti bemærkede, at Trygs kommende bonusprogram, må forventes at give Tryg en konkurrencefordel i forhold til Topdanmark, og spurgte hvilke tiltag Topdanmark kan gøre for at øge sin konkurrenceevne overfor Tryg, således at Topdanmark ikke mister for megen konkurrencekraft som følge af bonusprogrammet. Jonas Bhatti takkede afslutningsvis Michael Pram Rasmussen for de gode resultater, han har opnået i sin tid hos Topdanmark. Formanden takkede for de pæne ord og bemærkede, at det generelt ikke er forventningen, at selskaber vil tilbyde billigere forsikringer som følge af bonusmodeller. Konkurrencemiljøet vil derfor som udgangspunkt være det samme, selvom Tryg indfører bonusmodel. Men bonus kan øge kundeloyaliteten. Bonus er ikke nyt på det danske forsikringsmarked. Flere gensidige selskaber har i en årrække anvendt bonusmodeller. I al den tid har Topdanmark både taget og mistet kunder fra/til disse selskaber. Det er derfor Topdanmarks vurdering, at bonus ikke er afgørende i konkurrencen om kunderne. Topdanmark udbetaler selv kundebonus i forbindelse med en mindre forsikringsportefølje, som vi har i forbindelse med Nærbrand-samarbejdet. Det er ikke vores erfaring, at bonus medfører længere holdbarhed eller øget nytegning. Det er Topdanmarks opfattelse, at kunder ønsker klar besked om prisen på deres forsikringer, således at de kender deres præcise økonomiske situation. Topdanmark foretrækker derfor at anvende en prissætning, hvor kunden oplyses om forsikringens præcise pris. Vi ønsker ikke at stille kunderne et ukendt beløb, der er afhængig af skadeforløb og den øvrige forsikringsforretning, i udsigt. Det, mener vi, at kunderne vil have svært ved at forholde sig til. Herudover vil der være mange administrationsudgifter forbundet med at beregne og udbetale bonus hvert år. Topdanmark vil hellere spare denne udgift og i stedet give kunden en god pris med det samme. Topdanmarks tiltag overfor Trygs og andres bonusmodeller er derfor at fortsætte den indsats for forbedring af kundetilfredsheden, som Topdanmark med succes har arbejdet målrettet med siden Dirigenten gav ordet til Stig Haldan, der oplyste, at han som aktionær og i forbindelse med jobs i den finansielle sektor har fulgt Topdanmark siden 1996, hvor Michael Pram Rasmussen blev direktør. I dag udtaler han sig som privat aktionær. Stig Haldan roste Topdanmark for selskabets store værdiskabelse for aktionærerne og fremhævede, at færre end 20 ud af de mere end børsnoterede selskaber i Norden har formået at skabe samme værditilvækst som Topdanmark. Kendetegnende for alle disse selskaber er, at de kommer fra de traditionelle industrier, og at de, 3

5 ligesom Topdanmark, har en ekstremt fokuseret og disciplineret strategi om organisk vækst med fokus på kunder og medarbejdere for derigennem at skabe værdi til aktionærerne. Det er vigtigt at fastholde balance mellem selskabets interessenter, for hvis balancen tipper til fordel for aktionærerne er der desværre set flere kedelige eksempler på, at værdiskabelsen er stoppet. Stig Haldan kommenterede Topdanmarks ejerstruktur og bemærkede, at en situation, hvor en aktionær har så stor en ejerandel at aktionæren, uden de facto at være hovedaktionær, kan diktere selskabets udvikling, kan være men ikke nødvendigvis er problematisk. Det er den kun, hvis aktionæren udnytter sin indflydelse til skade for de øvrige aktionærer. Bl.a. fordi tilbagekøb typisk er skattemæssigt mest hensigtsmæssigt, lå det Stig Haldan meget på sinde, at Topdanmarks udmeldinger om udlodningspolitik i form af aktietilbagekøb fastholdes, og han bad bestyrelsen udtale sig om, hvorvidt den har overvejet at ændre udlodningspolitik, således at Topdanmark, helt eller delvist, går over til udlodning i form af udbytte eller om bestyrelsen vil fastholde den hidtidige politik, så al overskudslikviditet udloddes til aktionærerne i form af tilbagekøb. Formanden takkede for de pæne ord og oplyste, at bestyrelsen ikke har lagt op til at ændre den tilbagekøbspolitik, Topdanmark har fulgt siden 1998, og som mange aktionærer er glade for, dels fordi den giver større disciplin i selskabet, dels fordi denne udlodningsform for mange er skattemæssigt mest hensigtsmæssig. Dirigenten gav ordet til Torben Mejnertsen fra Dansk Aktionærforening, der ønskede selskabet tillykke med det flotte resultat i 2014 og bemærkede, at aktionærers primære interesse er at opnå det bedst mulige afkast på kort og langt sigt af deres investering. Topdanmark-aktien steg i ,2 %, hvilket er betydeligt højere end OMXC20Cap, der blot steg 17,6 %. I 2015 er Topdanmarkaktien indtil videre kun steget 8,5 % mens C20Cap er steget 26,6 %. Udviklingen i 2015 var præget af en kraftig stigning frem til d. 19. februar, hvor Topdanmark offentliggjorde sin årsregnskabsmeddelelse, og hvor Michael Pram Rasmussen meddelte, at han ønsker at stoppe som bestyrelsesmedlem i Topdanmark. Herefter er aktien faldet. Torben Mejnertsen kommenterede Topdanmarks ejerforhold og konstaterede, at det fremgår af Sampos hjemmeside, at Topdanmark, ligesom Nordea, på baggrund af en ejerandel på over 30 hhv. 21,2 % indgår i Sampo-gruppen. Topdanmark og Nordea er de eneste selskaber i Sampo-gruppen, der ikke er 100 % ejede datterselskaber. If s/sampos de facto kontrol blev fastslået af EU-Kommissionen i Såfremt Topdanmark fortsætter aktietilbagekøbet, vil If s ejerandel overstige 33 % i 2015 eller På baggrund heraf stillede Torben Mejnertsen bestyrelsen tre spørgsmål: Finanstilsynet har udtalt, at If kan overskride 33 % ejergrænsen, uden at dette udløser tilbudspligt, såfremt forøgelser sker passivt som følge af Topdanmarks aktietilbagekøb. 4

6 Dette er formelt korrekt, men der er vel reelt tale om omgåelse eftersom If, ifølge EU- Kommissionens afgørelse, de facto kontrollerer Topdanmark. Hvordan stiller bestyrelsen sig til dette spørgsmål, og vil bestyrelsen opfordre If til at holde sin ejerandel under 33 % eller alternativt opfylde tilbudspligten, når ejerandelen overstiger 33 %? Bestyrelsens forslag til en bemyndigelse til køb af egne aktier på op til 15 % svarer med en aktiekapital på ca. 100 mio. kr. og det nuværende kursniveau til opkøb for over 3 mia. kr., hvilket er væsentligt over Topdanmarks årlige overskud. Hvorfor mener bestyrelsen, at der er behov for så vide rammer for køb af egne aktier? Bestyrelsens forslag om en kapitalnedsættelse på 10 mio. stk. aktier er en fortsættelse af mange års praksis. Fortsættes denne praksis, kan man regne ud, hvornår Topdanmark bliver fuldt ejet af If. Hvor langt mener bestyrelsen, at man kan gå, før aktierne mister likviditet i markedet, og hvornår mener man, at private investorer bør modtage et tilbud på afhændelse af deres aktier? Torben Mejnertsen opfordrede til, at nye bestyrelseskandidater fremover får lejlighed til personligt at præsentere sig på generalforsamlingen forud for valget, og afsluttede sit indlæg med at takke Michael Pram Rasmussen for hans store indsats for selskabet og ønske ham held og lykke fremover. Formanden takkede for de pæne ord til selskabet og bemærkede til Dansk Aktionærforenings første spørgsmål, at som børsnoteret selskab er Topdanmark til salg på børsen hver eneste dag. Topdanmark har ingen indflydelse på, hvem der køber eller sælger Topdanmark-aktier. Topdanmark koncentrerer sig om det, vi har indflydelse på; nemlig at drive vores forsikringsforretning så effektivt som muligt. Det er fortsat Topdanmarks strategi at forblive en selvstændig, toneangivende dansk forsikringskoncern. Mht. en mulig tilbudspligt for If, så har If ganske rigtigt forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der er den myndighed, der regulerer det børsretlige område og fastsætter retningslinjer for, hvordan de gældende regler skal fortolkes. Finanstilsynet har til If s konkrete forespørgsel udtalt, at en aktionær alene ifalder tilbudspligt, hvis aktionæren opnår bestemmende indflydelse via en aktiv erhvervelse, dvs. typisk køb, af aktier. Ved bestemmende indflydelse forstås som udgangspunkt, at en aktionær ejer mere end 33 % af stemmerne i et selskab. Til Dansk Aktionærforenings andet spørgsmål anerkendte formanden, at med de udmeldte forventninger til resultatet for 2015 giver en bemyndigelse til køb af egne aktier op til 15 % mere råderum, end bestyrelsen umiddelbart har behov. Bemyndigelsen svarer imidlertid til tidligere bemyndigelse og giver råderum for bestyrelsen til at følge den eksisterende, disciplinerede tilgang, 5

7 hvor øget indtjening udmøntes i øget aktietilbagekøb. I 2014 blev resultatet og dermed også tilbagekøbet eksempelvis øget med 550 mio. kr. Til Dansk Aktionærforenings tredje spørgsmål bemærkede formanden, at selvom Topdanmarks tilbagekøbsprogram i teorien ultimativt vil medføre, at en aktionær, der ikke deltager i aktietilbagekøbet og undlader at afhænde aktier, vil opnå en højere ejerandel af Topdanmark, mener vi dog, at Topdanmark er langt fra det tidspunkt, hvor aktietilbagekøbet medfører, at der ikke længere er tilstrækkelig likviditet i aktien. Topdanmarks opkøb udgør alene en beskeden andel af den cirkulerende mængde aktier. Det skitserede er således efter bestyrelsens opfattelse ikke en aktuel problemstilling. Beretningen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at formandens beretning var taget til efterretning. Punkt III. Godkendelse af årsrapport samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab Dirigenten oplyste, at resultatet efter skat blev på mio. kr. mod mio. kr. året før. Bestyrelsen indstillede, at der ligesom tidligere år, ikke udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2014, men at der i stedet gennemføres kapitalnedsættelser på baggrund af tilbagekøbte egne aktier. Dirigenten gav ordet til Ole Mielby, der i henhold til fuldmagt deltog i generalforsamlingen på vegne af aktionær Torben Wilken. Ole Mielby havde med glæde konstateret, at der ikke lægges op til at meddele bestyrelsen decharge og henviste til en nylig udkommet bog; Det Store Containerkup, der omhandler et sagskompleks vedrørende nogle containerinvesteringer. Ole Mielby fandt Topdanmarks adfærd i forbindelse med containersagerne kritisabel og anmodede om bestyrelsens kommentar hertil. Dirigenten bemærkede, at Ole Mielbys spørgsmål ikke vedrørte godkendelse af årsrapporten men gav ordet til formanden, der oplyste, at containersagerne har været debatteret på flere foregående generalforsamlinger. Der er gennem årene blevet bragt mange påstande til torvs i dette sagskompleks. For én gang for alle at få spørgsmålene afklaret anlagde Topdanmark en civil retssag mod fem investorer. Københavns Byret behandlede alle de rejste spørgsmål. I 2004 gav 6

8 Københavns byret Topdanmark medhold i alle forhold. Østre Landsret stadfæstede denne afgørelse i Formanden ønskede ikke at kommentere containersagerne yderligere. Dirigenten oplyste, at godkendelse af årsrapporten, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 97,41 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Ingen ytrede sig imod årsrapporten eller bestyrelsens indstilling om udbytte, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten samt bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2014 var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt IV. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer Punkt IVA. Forslag om kapitalnedsættelse Bestyrelsen fremsatte forslag om, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt kr. egne aktier, svarende til stk. aktier á 1 kr., således at disse egne aktier annulleres. I medfør af selskabslovens 188, stk. 1 oplystes, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, dvs. en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne. Kapitalnedsættelsen sker til kurs 169,89 pr. stk. svarende til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er tilbagekøbt. Der overføres således i alt kr. Dirigenten oplyste, at der til forslagets vedtagelse kræves, at to tredjedele af både de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes 3, stk. 1, til: "Selskabets aktiekapital andrager kr , der er fuldt indbetalt. Forespurgt af aktionær Bo Jacoby oplyste formanden, at kursen er afrundet til to decimaler. Det forklarer, hvorfor man ikke umiddelbart kan genfinde det overførte beløb, kr., ved at gange kursen med antallet af nedsatte aktier. Dirigenten oplyste, at forslaget, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 97,4 % af den på generalforsamlingen repræsenterede 7

9 kapital. Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt IVB. Forslag om bemyndigelse til at købe egne aktier Bestyrelsen fremsatte forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier til eje eller pant. Bemyndigelsen skal gælde indtil 15. april Selskabets og dets datterselskabers samlede beholdning af egne aktier må ikke overstige 15 % af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til minimum kurs 1,05 pr. stk. aktie á 1 kr. og maksimum markedskursen plus 10 %. Dirigenten oplyste, at baggrunden for forslaget er, at Topdanmark fortsat, i lighed med andre børsnoterede selskaber, og bl.a. i forbindelse med gennemførelse af Topdanmarks aktietilbagekøbsprogram, har mulighed for at erhverve egne aktier. Selskabsloven gør det muligt for generalforsamlingen at meddele bemyndigelse til køb af egne aktier i op til fem år. Generalforsamlingen meddelte sidst bemyndigelse i Denne bemyndigelse udløber i år. Selskabsloven fastsætter ingen øvre grænse for et selskabs beholdning af egne aktier men kræver, at generalforsamlingens bemyndigelse bl.a. skal angive den største værdi, som de egne kapitalandele må have. Bestyrelsens forslag er identisk med den bemyndigelse, der nu udløber. Bestyrelsen har ved forudgående generalforsamlinger fået bemyndigelse til at købe egne aktier. Dirigenten oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal. Dirigenten oplyste, at forslaget, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 89,56 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt IVC. Forslag om bestyrelsens vederlag Bestyrelsen fremsatte forslag om, at bestyrelsens ordinære honorar forhøjes fra kr. til kr. fra og med regnskabsåret Dirigenten henviste til formandens beretning, hvori forslaget blev motiveret, og oplyste, at forslaget kan vedtages med simpelt flertal. 8

10 Dirigenten oplyste, at forslaget, på baggrund af de på forhånd modtagne fuldmagter og brevstemmer, har opbakning fra minimum 97,28 % af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Ingen ytrede sig imod forslaget, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med stemmer for og stemmer imod. Punkt V. Valg af medlemmer til bestyrelsen De nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Bjarne Graven Larsen. Bestyrelsen foreslog den øvrige bestyrelse genvalgt. CV indeholdende detaljerede oplysninger om de enkelte bestyrelseskandidaters baggrund, kvalifikationer mv. fremgår af den folder, der blev udsendt forud for generalforsamlingen, og har også kunnet ses på selskabets hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at de opstillede kandidater herefter var valgt med stemmerne: A. Anders Colding Friis B. Bjarne Graven Larsen C. Torbjörn Magnusson D. Birgitte Nielsen E. Annette Sadolin F. Søren Thorup Sørensen Punkt VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der var ikke bemærkninger til bestyrelsens forslag, og ingen anmodede om en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultatet. Dirigenten konstaterede, at Deloitte var genvalgt med stemmerne Punkt VII. Eventuelt 9

11 Dirigenten gav under dette dagsordenspunkt ordet frit, idet han præciserede, at det alene er forhold, der er relevante for generalforsamlingen, der kan behandles. Spørgsmål til konkrete forsikringssager vil bedst kunne behandles ved direkte henvendelse til selskabet. Dirigenten gav ordet til Søren Jarner, tidligere, nu pensioneret, medarbejder i Topdanmark. Søren Jarner takkede Michael Pram Rasmussen for et godt samarbejde. Der var ikke herudover nogen, der ønskede ordet, og formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for deres deltagelse. Dagsordenen var herefter udtømt, og generalforsamlingen blev hævet. Som dirigent: John Korsø Jensen 10

12 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 7. april 2016 År 2016 d. 7. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Da ingen aktionærer ytrede sig imod dette, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Da ingen aktionærer ytrede sig imod dette, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 4. april 2017 År 2017 d. 4. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

1. Forslag fra bestyrelsen

1. Forslag fra bestyrelsen Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 29. august 2016 nr. 31/16 Cemat A/S CVR-nr. 24 93 28 18 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for Cemat A/S ( Selskabet ) indkalder

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere