DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02."

Transkript

1 Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : Slut kl Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x Bent Andersen (O) x Lars Møller (A) x Jens P. Jellesen (V) x Tom Bytoft (A) x Bjarne Pedersen (V) x Leif Lahn Jensen (A) x Lars Sørensen (V) x Valdemar Haumand (A) x Lars Østergaard (V) x Jytte Schmidt (A) x Claus Wistoft (V) x Malte Larsen (A) x Knud Kildal (V) x Helle Thomsen (A) x Hans Erik Husum (V) x Erik Hoberg (A) x Eigil Henriksen (V) x John Saaby Jensen (A) x Jens Meilvang (V) x Pia Bjerregaard (A) x Kai Hansen (V) x Benny Hammer ( C ) Mads Nikolajsen (F) Torben Jensen (L) Hans Jørgen Hitz (L) Olaf K. Madsen (L) x x x x x På lukket møde behandles: Ansættelse af direktører. Delingsaftale Sønderhald Kommune Køb af ejendom H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.wpd Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse. 1. Budget for sammenlægningsudvalget Pilotjobcenter Regulering af økonomiske dispositioner KL s delegeretmøde Forsikringspolitik Tryghedserklæring Kattegatcentret Ejendomsfond og Driftsfond. Budget Svømmehal i Grenaa Anskaffelse af færge (Udbyhøj) IT-området. Harmonisering m.m

3 1. Budget for sammenlægningsudvalget. I henhold til lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling (Inddelingsloven) 27, stk. 1, vedtager sammenlægningsudvalget selv sit budget for sammenlægningsudvalgets funktionsperiode (1. januar december 2006). I henhold til inddelingslovens 27, stk. 2, udarbejdes forslag til sammenlægningsudvalgets budget af sammenlægningsudvalgets formand til sammenlægningsudvalget, og undergives sammenlægningsudvalgets drøftelse og beslutning. Det skal understreges, at det fremlagte budget alene er at driftsbudget i for hold til sammenlægningsudvalget og sammenlægningssekretariatets ordinære virksomhed. Det vil sige, at såfremt sammenlægningsudvalget i løbet af 2006 beslutter sig for at f.eks. gennemføre markedsføringstiltag, oplysningskampagner eller lignende, så skal omkostningerne afholdes af de kommuner der indgår i sammenlægningen../. Budgettet og tilhørende notat er vedlagt. I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 15. december 2005 om budget og regnskabsvæsen i forbindelse med kommunesammenlægninger 8, stk. 1, afholdes udgifterne til sammenlægningsudvalgets virksomhed af de kommuner, der indgår i sammenlægningen. Udgifterne fordeles mellem kommunerne i forhold til statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006 I henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 3, skal Sønderhald Kommunes andel fastsættes som det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006 gange forholdet mellem antallet af indbyggere, der indgår i Norddjurs Kommune og kommunens samlede indbyggertal pr. 1. januar Sammenlægningsudvalgets formand indstiller budgettet til godkendelse. Formanden foreslog, at medlemmerne modtager telefongodtgørelse efter den for Grenaa Kommune gældende ordning. Repræsentationsudgifter reduceres herefter med kr. Sammenlægningsudvalget godkendte forslaget. Budgettet godkendtes herefter med denne ændring. 1

4 2. Pilotjobcenter Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Norddjurs Kommune ønsker at etablere et pilot-center. Ønsker man et sådan center, skal der senest den 1. februar 2006 indsendes en interessetilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er udarbejdet tre notater for at forberede sammenlægningsudvalgets beslutning. Det første notat Generelle forhold i forbindelse med etablering af jobcenter i Norddjurs Kommune beskriver bl.a. formål og opgaver for et jobcenter. Notatet er alene tænk som en mulighed for at få et bredere kendskab til jobcentrene for de medlemmer af sammenlægningsudvalgene som ønsker det. Det andet notat er forslag til organisation for jobcenter i Norddjurs Kommune. Dette forslag er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra beskæftigelsesregion Midtjylland og AF. Da de fire kommuner som udgør Norddjurs tidligere har tilkendegivet, at man ønsker at ansøge om et pilot-center, er organisationen i notatet skitseret med en en-strenget ledelse. Organisationen kan dog relativt ukompliceret ændres til en delt ledelse, hvis sammenlægningsudvalget undlader at ansøge om et pilotcenter. Det tredje notat er Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis jobcenter og pilot-center../. De nævnte notater vedlægges som bilag. Formanden stillede til afstemning om den tidligere fremsendte indstilling om pilotjobcenter fastholdes. For forslaget stemte 12 medlemmer (V, O og C) imod forslaget stemme 15 medlemmer (øvrige). Den tidligere indstilling var herefter forkastet, og der ansøges ikke om et pilotjobcenter. 2

5 3. Regulering af økonomiske dispositioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 giver sammenlægningsudvalget en række beføjelser på det økonomiske område i forhold til de kommuner, der indgår i sammenlægning pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget * kan pålægge en kommunalbestyrelse at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget 2006 * skal godkende anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007 eller senere år på over 0,5 mill. kr. * skal godkende leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed med en værdi på over 0,5 mill. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse. * skal godkende støtte på over 0,5 mill. kr. til etablering af eller til eksisterende selskaber, foreninger m.v., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed * godkende positive eller negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse, dog maksimalt 0,5 mill. kr. * kan pålægge en kommunalbestyrelse at nedsætte bevillinger afsat på driftsbudgettet for 2006 * kan ændre en beslutning, som med virkning for 2006 eller senere træffes inden den 1. januar 2006, hvis sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på over 0,5 mill. kr. 3

6 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse * skal godkende indgåelse af kontrakter i 2006, som ikke er omfattet af 3. stjerne, og som indebærer udgiftsmæssige konsekvenser på mere end 0,5 mill. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse * skal godkende positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse for, hvilke tillægsbevillinger der kræver godkendelse. Beføjelserne udøves over for Grenaa, Nørre Djurs og Rougsø Kommuner. For Sønderhald Kommunes vedkommende er det Ny Randers kommune, der er regulerende sammenlægningsudvalg. Sammenlægningsudvalget kan rette henvendelse til sammenlægningsudvalget for Ny Randers Kommune om, hvorvidt beføjelserne skal gøres gældende i forhold til Sønderhald Kommune../. Fokusgruppe Økonomiområdet har udarbejdet et notat, der beskriver beføjelserne og udøvelsen af disse nærmere. Notatet vedlægges som bilag. Notatet indeholder en tidsplan, og et forslag om, at samspillet mellem sammenlægningsudvalget og de nævnte kommunalbestyrelser sikres ved oprettelse af en koordineringsgruppe bestående af: * sammenlægningsudvalget formand, der er formand for koordineringsgruppen * borgmestrene i Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner * kommunaldirektøren i Norddjurs Kommune * kommunaldirektørerne i de fire kommuner. Kommunaldirektøren indstiller, at at at opfølgningen følger tidsplanen i notatet de fastsatte beløbsgrænser følger bekendtgørelsen der etableres en koordineringsgruppe som beskrevet i notatet. 4

7 Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 5

8 4. KL s delegeretmøde I overensstemmelse med 5 i KL s love afholdes delegeretmøde i Ålborg Kongres og Kultur Center den 16. og 17. marts Delegeretmødet markerer startskuddet for de 98 nye kommuner, og bliver samtidig det sidste delegeretmøde for de kommuner, der sammenlægges pr. 1. januar Derudover er mødet et valgdelegeretmøde, hvor medlemmerne af KL s bestyrelse for skal vælges. Temaet for delegeretmødet er Kommunerne - forrest i fremtidens velfærd. Forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden skal være KL s bestyrelse i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse, d.v.s. senest den 16. februar KL anmoder om, at forslag fremsendes så hurtigt som muligt. Til delegeretmødet i 2006 kan som stemmeberettigede delegerede alene eller stedfortrædere for disse udpeges medlemmer af kommunalbestyrelser eller sammenlægningsudvalg, der er valgt ved kommunalvalget den 15. november Hver af KL s medlemskommuner vælger én stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte indbyggere i kommunen. Det er sammenlægningsudvalget, der udpeger delegerede. Sammenlægningsudvalget kan udpege det samme antal delegerede, som de sammenlæggende kommuner i alt ville kunne have udpeget hver for sig. Sammenlægningsudvalget for Norddjurs Kommune kan således udpege 6 delegerede. Tilmelding til delegeretmøde skal foretages senest den 8. februar Formanden foreslog, at S-gruppen udpeger 2 delegerede, V-gruppen udpeger 2 delegerede, C og F udpeger 1 delegeret og Borgerlisten udpeger 1 delegeret. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 6

9 5. Forsikringspolitik. De fire kommuners forsikringsaftaler udløb den 31. december 2005, men på grund af sammenlægningsprocessen er aftalerne forlænget til den 31. december Den Administrative Styregruppe har nedsat en arbejdsgruppe, der skal skabe overblik over Norddjurs Kommunes samlede forsikringer, sikre de bedste og billigste forsikringer på området, og udarbejde rutiner/procedurer som kan anvendes på forsikringsområdet i Norddjurs Kommune../. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte udkast til forsikringspolitik- og administration for Norddjurs Kommune. Forsikringspolitikken er grundlaget for EU-udbud af forsikringsporteføljen, der skal finde sted i løbet af Forslaget til forsikringspolitik er i hovedtræk lig med politikken, som er i dag er gældende i de fire kommuner bl.a. vedrørende: * dækningsgrader * central administration af forsikringsområdet * EU-udbud af forsikringer. Det fremgår af forslaget, at Norddjurs Kommune bliver selvforsikret inden for løsøreforsikring/tyveri, patientforsikring og hjemmearbejdspladser. Der tegnes ikke forsikring for børn indskrevet i dagpleje, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger og ungdomsskoler. Kommunaldirektører indstiller forslaget til godkendelse. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 7

10 6. Tryghedserklæring. Det Midlertidige Tværgående Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har i møder den 3. marts 2005 og den 4. maj 2005 drøftet og udarbejdet udkast til en tryghedserklæring for Norddjurs Kommune. Tryghedserklæringens overskrifter er: 1. Etiske spilleregler. 2. Ændringer på vej. 3. Åbenhed og dialog. 4. Sikkerhed i ansættelse og løn. Udkastet blev behandlet i Den Politiske Styregruppes møde den 19. maj 2005, hvor styregruppen anbefalede forslaget til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser. De fire kommunalbestyrelser har efterfølgende godkendt forslaget../., Tryghedserklæringen vedlægges. Den Administrative Styregruppe indstiller, at tryghedserklæringen godkendes. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. Lars Østergaard, Knud Kildahl, Hans Erik Husum, Jens Meilvang og Kai Hansen ønskede ført til protokol, at de ikke kan medvirke til godkendelse af afsnittet: Sikkerhed i ansættelse og løn. 8

11 7. Kattegatcentret Ejendomsfond og Driftsfond. Budget Med henvisning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 ansøger Grenaa Byråd sammenlægningsudvalget om godkendelse af, at der til Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond ydes et tilskud i 2006 på 1,5 mill. kr. finansieret af udviklingspuljen. Sagen belyses i nedenstående uddrag af beslutningsprotokol fra Grenaa Byråds møde, hvor sagen blev behandlet. Budgetter for 2006 for Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond - herunder ansøgning om udviklingsbidrag på 2,5 mio. kr. I ejendomsfondens budget regnes der med indtægter (husleje) på 4,8 mio. kr. Der er renteudgifter på 1,7 mio. kr. og afskrivninger på 2,1 mio. kr. Overskuddet er kr. Der forventes ikke bygningsmæssige ændringer i I driftsfondens budget regnes med billetindtægter på 20,7 mio. kr. Dette er inkl. skoletjenesten. Billetpriserne vil stige med 5,- eller 10,- kr. Besøgstallet forventes at blive personer. De samlede indtægter er budgetteret til 31,3 mio. kr. Omkostningerne løber op i 31,6 mio. kr., således at der er et underskud på knapt kr. før renter og afskrivninger. Afskrivningerne er på 0,4 mio. kr., og det samlede resultat bliver et underskud på kr. Renter er ikke beregnet, idet der ikke er foretaget nogen likviditetsberegning af budgettet. Centret vil i princippet være åbent hele året, dog lukket på mandage i januar, november og december. Hertil kommer fuld lukkeperiode i ugerne 51 og 52. Det samlede resultat for de to fonde er et overskud på kr. For at dette resultat har kunnet opnås, er der indregnet offentlige tilskud på 3,0 mio. kr., herunder 2,5 mio. kr. fra Grenaa Kommune. Der ansøges således også om et udviklingsbidrag på 2,5 mio. kr. i 2005/

12 I et brev dateret 17. oktober 2005 anføres, at Kattegatcentret nu står ved en skillevej, idet centret efter i en årrække at have haft udpræget fokus på at være traditionel attraktion i højere og højere grad diversificerer sit virke til i stigende grad at være et lokalt og regionalt udviklings- og videncenter. Fonden søger om et udviklingsbidrag i 2005/2006 på 2,5 mio. kr. for at sikre en fortsat positiv udvikling af centret. Der redegøres nærmere i brevet af 17. oktober 2005, der er vedlagt sagen. Der henvises til notater indlagt på sagen. Økonomiudvalget fremsendte sagen med følgende indstillinger til Byrådets møde den 28. november 2005: Gert Schou, Niels Erik Iversen, Svend Brandstrup Hansen og Knud Kildal indstiller, at der ydes et driftstilskud på 1,5 mio. kr. til Kattegatcentret. Et revideret driftsbudget forventes om muligt indsendt til byrådets møde den 28. november SF kan ikke medvirke til bevilling på foreliggende grundlag, men anbefaler Kattegatcentret at tilpasse udgifterne efter det realistisk forventelige indtægtsgrundlag. SF kan medvirke til en bevilling, der modsvares af at Grenaa Kommunes førskolebørn har gratis adgang til centrets faciliteter, dog ikke overnatning og i højsæsonen. På byrådets møde blev sagen taget af dagsordenen. Der foreligger nu et notat af 6. december 2005 fra Økonomiafdelingen vedrørende udbetaling af driftstilskud til Kattegatcentret. Endvidere foreligger der en skrivelse af 7. december fra Kattegatcentret hvoraf det fremgår, at budgetterne er godkendt af bestyrelserne. Et flertal af Økonomiudvalget indstiller nu, at der i 2006 ydes et tilskud på 1,5 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen, idet det som anført i ansøgningen forudsættes, at Kattegatcentret af de budgetterede udgifter afholder udgifter til udvikling, herunder til at blive et regionalt udviklings- 1 0

13 og videncenter. Et flertal af Økonomiudvalget indstiller endvidere, at budgetterne godkendes. Tom Mortensen tager forbehold. Ovennævnte tilskud er betinget af Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Grenaa Byråds beslutning: Tom Mortensen stillede følgende ændringsforslag: SF kan medvirke til et tilskud for 2006 som indstillet af Økonomiudvalgets flertal og kan godkende budgettet for 2006, dog således at Kattegatcentret giver Grenaa Kommunes førskolebørn gratis adgang til centrets faciliteter uden for højsæsonen og uden overnatning. For forslaget stemte 2 (Tom Mortensen og Bent Andersen), imod stemte 17, resten af byrådets medlemmer. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 18, hele Byrådet med undtagelse af Tom Mortensen der stemte imod. Økonomiudvalgets indstilling var hermed fulgt. Forslaget fra SF fremsendes til Kattegatcentrets bestyrelse. Sagen forelægges Sammenlægningsudvalget til godkendelse.. Sammenlægningsudvalget godkendte Grenaa Byråds beslutning. 1 1

14 8. Svømmehal i Grenaa. Med henvisning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 ansøger Grenaa Byråd om, at der i forbindelse med et svømmehalsprojekt frigives en anlægsbevilling på 1,0 mill. kr. Grenaa Kommune besluttede i 2004, at der i budgetårene 2005 og 2006 skulle afsættes 16,5 mio. kr. til renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal ved Søndre Skole. Sagen omstændigheder er følgende: Den 28. juni 2005 godkendte byrådet driftsaftale mellem Grenaa Kommune og Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS). Ligeledes godkendte byrådet foreningens vedtægter. Beslutningen og driftsaftalen indebærer, at GIS har fået overdraget driftsansvaret pr. 1. juli 2005, men det økonomiske ansvar for driften af Grenaa Idrætscenter og Svømmehallen ved Søndre skole overgik til foreningen den 1. januar Grenaa Byråd besluttede i sit møde den 17. maj 2005 på baggrund af nedenstående forslag fra Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal, at der arbejdes videre med forslag til etablering af svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Projekteringen af en renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal ved Søndre Skole standses. På baggrund af byrådets beslutning den 17. maj 2005 har byrådet den 8. november 2005 behandlet sag om nedsættelse af styregrupper samt anlægsbevilling i forbindelse med etablering af svømmehal. Beslutningen er betinget af, at Sammenlægningsudvalget godkender sagen på sit første møde den 2. januar Status. Svømmehallen ved Søndre Skole har i dag et 25 meters bassin og tilhørende omklædningsfaciliteter. Hallen er fra 1976 og trænger til en gennemgribende renovering. Renoveringen skal indeholde udskiftning af vandrensningssystem, ventilationssystem, lofter og bassinfliser, i alt en samlet renoveringsudgift 8,5 mio. kr. 1 2

15 Ved vedtagelsen af budgettet for 2005 og 2006 blev der givet mulighed for en udvidelse af svømmehallen som skitseret nedenunder. Udvidelsen skulle indeholde et varmtvandsbassin med tilhørende omklædningsfaciliteter, et spabad, rutsjebane, klatrevæg og børnebassin. 2 Der er ligeledes ønske om, at der etableres et rum på 100 m til udlejning til fysioterapi eller fitness. De skitserede ændringer af svømmehallen vil skønsmæssigt koste: Etablering af varmtvandsbasing Etablering af spa-bad Etablering af rutsjebane, baby - basing, klatrevæg m.v Fitness- eller fysioterapilokale på 100 m Uforudsete udgifter I alt Ny svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Foreningen for Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) fremkom i forbindelse med overdragelsen af driftsansvaret med forslag til alternativ placering af en ny svømmehal. Forslaget indebærer opførelse af en ny svømmehal med moderne faciliteter i tilknytning til Grenaa Idrætscenter. Foreningens begrundelser for forslaget var følgende: Fordele: * Samling af sportsaktiviteterne i Fremtidens bevægelseshus Grenaa Idrætscenter. * Flere brugere og dermed bedre indtjeningspotentiale. * Flere aktivitetsmuligheder for de øvrige foreningsbrugere i Grenaa Idrætscenter. * Flere aktivitetsmuligheder for Vandrehjemmets gæster samt større rentabilitet for vandrerhjemmet via større belægning. * Forventet større besøg af turister på grund af den bedre synlighed via Ringvejen. * En samling af driften vurderes hensigtsmæssigt i forhold til personale og organisation. * Mulighed for at besøgende (eller pårørende) i svømmecentret kan trække på centrets øvrige sportsfaciliteter, cafeteria, etc. 1 3

16 * Mulighed for optimalt indhold, funktioner, arkitektur, design m.v. * Længere levetid ved en helt ny svømmehal. * Dertil kommer flere afledte fordele ved en placering ved Grenaa Idrætscenter: * Tiltrækning af træningslejre og ophold * Markedsføring omkring aktiv familieferie * Markedsføring omkring hele sundhed & wellness bølgen * Unik natur. Ulemper: Der anslås en anlægsudgift på 35 mio. kr. Finansiering. Med udgangspunkt i én samlet anlægsinvestering på 35 mio. kr. ekskl. moms foreslog GIS følgende finansiering: Grenaa Kommune øger det kommunale bidrag til én ny svømmehal fra 16,5 til 21 mio. kr. De resterende ca. 14 mio. kr. i manglende finansiering foreslog GIS finansieret ved at indsamle ca. 4 mio. kr. via fonde, folkeaktier etc. 10 mio. lånes på almindelige kreditforeningsvilkår - eventuelt hos Lokale & Anlægsfonden, det betyder en årlig driftsudgift på ca kr. til renter og afdrag. Foreningen GIS forventer, at med en placering af svømmehallen ved Grenaa Idrætscenter frem for ved Søndre Skole vil der komme 30 personer mere ind i svømmehallen pr. dag til en pris á 30 kr. pr. person vil det betyde én ekstra indtægt på årsbasis på minimum kr. Hertil kommer en række afledte indtjeningsmuligheder, som ikke er taget til indtægt, eksempelvis udvidelse af skolebrug fra den kommende Norddjurs Kommune, øgede indtægter ved salg af badehætter, badebriller og benyttelse af solarie m.v. Herefter resterer der en årlig driftsomkostning på kr., som GIS ud fra følgende overvejelser foreslår finansieret af Grenaa Kommune: * der skabes bedre vilkår for borgerne og foreningerne, * der skabes bedre betingelser for turisterne i byen og dermed øget indtjening/flere arbejdspladser, * nuværende arbejdspladser fastholdes og der skabes mulighed for indtægtsbaseret 1 4

17 virksomhed i idrætscenteret, * der skabes mulighed for et vandrehjem, som bliver et langt større aktiv end nu med en større værdi i en eventuel salgssituation. Børne- og Kulturafdelingen har følgende bemærkninger til oplægget: Den kommende Norddjurs Kommune får et nyt svømme- og badecenter ved Grenaa Idrætscenter. Der er i finansieringsplanen fra GIS lagt op til, at Grenaa Kommune skal forøge sin andel af anlægsudgifterne fra 16,5 mio. kr. til 21 mio. kr. GIS forventer at optage et lån på realkreditforeningsvilkår på 10 mio. kr. Såfremt Grenaa Kommune skal give kommunegaranti for optagelse af lånet i eksempelvis Kommunekredit, hvor lånet kan optages på lempelige vilkår, vil det kræve deponering af et beløb af samme størrelse. GIS forventer at få tilskud fra fonde m.m. på 4 mio. kr. Da kommunen skal være bygherre, skal der svares købsmoms af beløbet svarende til kr. Dog er der et antal fonde, hvorfra tilskud er fritaget for købsmoms eksempelvis Lokale- og Anlægsfonden. Vælger Grenaa Kommune i stedet for et forhøjet anlægstilskud på 4,5 mio. kr. at bevilge et forhøjet driftstilskud, således at GIS selv optager den resterende finansiering på 4,5 mio. kr. oveni de 10 mio. kr., som realkreditlån, vil Grenaa Kommunes driftstilskud skulle forhøjes med yderlig kr. i 30 år, såfremt GIS budgetoplæg skal følges. Styre- og arbejdsgruppe samt bygherrerådgiver. Byrådet besluttede, at projektudviklingen organiseres ved nedsættelse af en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe. Endvidere besluttede byrådet at ansætte en bygherrerådgiver, der refererer direkte til styregruppen. I den forbindelse har Børne- og Kulturafdelingen bedt 3 rådgivere give et bud på opgaven som bygherrerådgiver. Fristen var den 15. oktober Den politiske styregruppe godkender bygherrerådgiver primo

18 Økonomiafdelingens bemærkninger: Finansieringsforslaget forudsætter endvidere, at der optages et lån på 10 mio. kr. Der er vedtaget en begrænsning i låneadgangen for kommuner i 2006, som ifølge beregninger fra Økonomiafdelingen betyder, at der ikke vil være fri låneramme i Det vil ikke være muligt at skønne om der vil være fri låneramme i 2007 på nuværende tidspunkt. Det vil være Økonomiafdelingens anbefaling, at der søges om lånedispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Økonomi. Samtidig søgtes om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. på omkostningssted renovering af svømmehal ved Søndre Skole til opstart af projekt og finansiering af bygherrerådgiver. Sagen forelægges Sammenlægningsudvalget med henblik på godkendelse af, * at der søges frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. på omkostningssted renovering af svømmehal ved Søndre Skole til opstart af projekt og finansiering af bygherrerådgiver. Grenaa Byråd nedsatte på mødet den 8. november 2005 en politisk styregruppe bestående af: Formand for Økonomiudvalget Gert Schou Næstformand for Økonomiudvalget Svend Brandstrup Hansen Formand for Voksen- og Fritidsudvalget Erik Hoberg Næstformand for Voksen- og Fritidsudvalget Hardy Andersen Formand for Teknisk Udvalg Henning Christensen Næstformand for Teknisk Udvalg Jørgen Katholm Formanden for Grenaa Idrætscenter og Svømmehal Jørgen Steffensen Et medlem fra direktionen Sekretær for den politiske styregruppe: afdelingschefen for Børne- og Kulturafdelingen Teknisk Afdeling deltager ad hoc i styregruppemøderne../. Der vedlægges følgende bilag: Notat dateret ved rørende tidsplan for opførelse af svømmehal. Notat dateret 16. januar 2006 vedr. finansiering af svømmehal. 1 6

19 Notat dateret 17. maj 2005 vedr. Lokale- og Anlægsfondens kreditpolitik. Notat dateret 17. januar 2006 ved finansiering af 4 mio. kr. fra formanden for GIC Fonden. r. til opstart af projekt og finansiering af bygherrerådgiver. Sagen udsat fra sammenlægningsudvalgets møde den 2. januar Da projektet vedrørende opførelsen af en ny svømmehal strækker sig ind i 2007 og 2008 foreslås det, at styregruppen i 2006 suppleres med 2-3 medlemmer fra sammenlægningsudvalget, som efterfølgende i 2007 erstatter de afgående politiske medlemmer. Formanden for sammenlægningsudvalget foreslår, at sammenlægningsudvalget udpeger 3 medlemmer til den politiske styregruppe. Sammenlægningsudvalget erklærede Valdemar Haumand for inhabil. A-gruppen havde begæret stedfortræderen Betinna Popp indkaldt. Pågældende deltog i sagens behandling. Formanden foreslog, at formanden for udvalget, en fra A-gruppen og en fra V-gruppen indgår i den politiske styregruppe såfremt Grenaa Byråd han godkende dette. Formanden fremsatte følgende forslag: Der frigives 1 mill. kr. til bygherrerådgivning. Denne rådgivning indeholder vurdering og beskrivelse af svømmehal og kombination af badeland og svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Jens P. Jellesen foreslog følgende tilføjelse til formandens forslag: Herunder en beskrivelse af synergieffekten ved placering ved Grenaa Idrætscenter contra andre placeringsmuligheder, samt muligheder og konsekvenser vedrørende eksisterende svømmehal. Formanden stillede Jens P. Jellesens forslag til afstemning. For forslaget stemte 11 medlemmer (V+C), imod forslaget stemmet 16 medlemmer (A+F+L+O) 1 7

20 Erik Hoberg ønskede afstemning om formandens forslag. For forslaget stemte 16 medlemmer (A+F+L+O), medens 11 medlemmer undlod at stemme (V+C). Formandens forslag om deltagelse i styregruppen blev vedtaget uden afstemning. A- gruppen udpegede Lars Møller, medens V-gruppen udpegede Kai Hansen. 1 8

21 9. Anskaffelse af færge (Udbyhøj). Med henvisning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2005 ansøger Rougsø Kommunalbestyrelsen om godkendelse af, at anlægsrammen forøges med 7,5 mill. kr. til anskaffelse af færge m.v. til Udbyhøj Færgefart. Rougsø og Nørhald Kommune driver i fælleskab færgedrift mellem Udbyhøj Syd og Udbyhøj Nord, og kommunalbestyrelserne i de to kommuner besluttede i 2005 at udskifte den nuværende færge med en kabelfærge og foretage nyanlæg af færgelejer. Udgifterne forventes at udgøre 23,9 mill. kr. Finansieringen foretages ved tilskud fra Indenrigsministeriet og EU Artikel 33 med 8,5 mill. kr., hvorefter Rougsø Kommunes andel af restbeløbet 7,5 mill. kr. finansieres ved låneoptagelse. Sammenlægningsudvalget godkendte Rougsø Kommunes ansøgning. 1 9

22 10. IT-området. Harmonisering m.m. Den Administrative Styregruppe har nedsat en fokusgruppe der har til opgave at udarbejde forslag til IT-infrastruktur, varetage koordinering af harmonisering og konvertering af IT-systemer og data m.v../. Fokusgruppen har udarbejdet vedlagte oversigt over sammenlægningsomkostninger på ITområdet, og har heri overordnet redegjort for infrastrukturen på IT-området m.v. Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen bemyndiges til at foretage indkøb m.v. af ITsystemer efter indstilling fra Fokusgruppe IT-området, inden for den ramme der er afsat i budget 2006, og som fremgår af nævnte oversigt. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 2 0

23 Niels Erik Iversen Benny Hammer Lars Møller Mads Nikolajsen Tom Bytoft Torben Jensen Leif Lahn Jensen Hans Jørgen Hitz Valdemar Haumand Olaf K. Madsen Jytte Schmidt Bent Andersen Malte Larsen Jens P. Jellesen Helle Thomsen Bjarne Pedersen Erik Hoberg Lars Sørensen John Saaby Jensen Lars Østergaard Pia Bjerregaard Claus Wistoft 2 1

24 Knud Kildal Jens Meilvang Hans Erik Husum Kai Hansen Eigil Henriksen 2 2

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 03 den 8. februar 2006\Dagsorden 03.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 03 den 8. februar 2006\Dagsorden 03. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 03 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 8. februar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

GIC WELLNESS APS GRENAA

GIC WELLNESS APS GRENAA GIC WELLNESS APS GRENAA 2. redegørelse til Økonomiudvalget Kommunaldirektøren 1. indledning Kommunalbestyrelsen behandlede den 1. redegørelse om GIC Wellness ApS på mødet den 3. februar 2009. Det blev

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen.

5. Status renoveringsprojektet for GIC østfacade, herunder etablering af spring- og rytmecenter i GIC, samt renovering Stadion bygningen. Valdemar Haumand, Referat dagsorden nr.34, side 1, d.8.juni 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat bestyrelsesmøde mandag d.8.6.2015, kl.13.00. Formøde for formand TJ og næstformand

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere