DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02."

Transkript

1 Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : Slut kl Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x Bent Andersen (O) x Lars Møller (A) x Jens P. Jellesen (V) x Tom Bytoft (A) x Bjarne Pedersen (V) x Leif Lahn Jensen (A) x Lars Sørensen (V) x Valdemar Haumand (A) x Lars Østergaard (V) x Jytte Schmidt (A) x Claus Wistoft (V) x Malte Larsen (A) x Knud Kildal (V) x Helle Thomsen (A) x Hans Erik Husum (V) x Erik Hoberg (A) x Eigil Henriksen (V) x John Saaby Jensen (A) x Jens Meilvang (V) x Pia Bjerregaard (A) x Kai Hansen (V) x Benny Hammer ( C ) Mads Nikolajsen (F) Torben Jensen (L) Hans Jørgen Hitz (L) Olaf K. Madsen (L) x x x x x På lukket møde behandles: Ansættelse af direktører. Delingsaftale Sønderhald Kommune Køb af ejendom H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.wpd Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse. 1. Budget for sammenlægningsudvalget Pilotjobcenter Regulering af økonomiske dispositioner KL s delegeretmøde Forsikringspolitik Tryghedserklæring Kattegatcentret Ejendomsfond og Driftsfond. Budget Svømmehal i Grenaa Anskaffelse af færge (Udbyhøj) IT-området. Harmonisering m.m

3 1. Budget for sammenlægningsudvalget. I henhold til lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling (Inddelingsloven) 27, stk. 1, vedtager sammenlægningsudvalget selv sit budget for sammenlægningsudvalgets funktionsperiode (1. januar december 2006). I henhold til inddelingslovens 27, stk. 2, udarbejdes forslag til sammenlægningsudvalgets budget af sammenlægningsudvalgets formand til sammenlægningsudvalget, og undergives sammenlægningsudvalgets drøftelse og beslutning. Det skal understreges, at det fremlagte budget alene er at driftsbudget i for hold til sammenlægningsudvalget og sammenlægningssekretariatets ordinære virksomhed. Det vil sige, at såfremt sammenlægningsudvalget i løbet af 2006 beslutter sig for at f.eks. gennemføre markedsføringstiltag, oplysningskampagner eller lignende, så skal omkostningerne afholdes af de kommuner der indgår i sammenlægningen../. Budgettet og tilhørende notat er vedlagt. I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 15. december 2005 om budget og regnskabsvæsen i forbindelse med kommunesammenlægninger 8, stk. 1, afholdes udgifterne til sammenlægningsudvalgets virksomhed af de kommuner, der indgår i sammenlægningen. Udgifterne fordeles mellem kommunerne i forhold til statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006 I henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 3, skal Sønderhald Kommunes andel fastsættes som det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006 gange forholdet mellem antallet af indbyggere, der indgår i Norddjurs Kommune og kommunens samlede indbyggertal pr. 1. januar Sammenlægningsudvalgets formand indstiller budgettet til godkendelse. Formanden foreslog, at medlemmerne modtager telefongodtgørelse efter den for Grenaa Kommune gældende ordning. Repræsentationsudgifter reduceres herefter med kr. Sammenlægningsudvalget godkendte forslaget. Budgettet godkendtes herefter med denne ændring. 1

4 2. Pilotjobcenter Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Norddjurs Kommune ønsker at etablere et pilot-center. Ønsker man et sådan center, skal der senest den 1. februar 2006 indsendes en interessetilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er udarbejdet tre notater for at forberede sammenlægningsudvalgets beslutning. Det første notat Generelle forhold i forbindelse med etablering af jobcenter i Norddjurs Kommune beskriver bl.a. formål og opgaver for et jobcenter. Notatet er alene tænk som en mulighed for at få et bredere kendskab til jobcentrene for de medlemmer af sammenlægningsudvalgene som ønsker det. Det andet notat er forslag til organisation for jobcenter i Norddjurs Kommune. Dette forslag er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra beskæftigelsesregion Midtjylland og AF. Da de fire kommuner som udgør Norddjurs tidligere har tilkendegivet, at man ønsker at ansøge om et pilot-center, er organisationen i notatet skitseret med en en-strenget ledelse. Organisationen kan dog relativt ukompliceret ændres til en delt ledelse, hvis sammenlægningsudvalget undlader at ansøge om et pilotcenter. Det tredje notat er Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis jobcenter og pilot-center../. De nævnte notater vedlægges som bilag. Formanden stillede til afstemning om den tidligere fremsendte indstilling om pilotjobcenter fastholdes. For forslaget stemte 12 medlemmer (V, O og C) imod forslaget stemme 15 medlemmer (øvrige). Den tidligere indstilling var herefter forkastet, og der ansøges ikke om et pilotjobcenter. 2

5 3. Regulering af økonomiske dispositioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 giver sammenlægningsudvalget en række beføjelser på det økonomiske område i forhold til de kommuner, der indgår i sammenlægning pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget * kan pålægge en kommunalbestyrelse at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget 2006 * skal godkende anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007 eller senere år på over 0,5 mill. kr. * skal godkende leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed med en værdi på over 0,5 mill. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse. * skal godkende støtte på over 0,5 mill. kr. til etablering af eller til eksisterende selskaber, foreninger m.v., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed * godkende positive eller negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse, dog maksimalt 0,5 mill. kr. * kan pålægge en kommunalbestyrelse at nedsætte bevillinger afsat på driftsbudgettet for 2006 * kan ændre en beslutning, som med virkning for 2006 eller senere træffes inden den 1. januar 2006, hvis sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på over 0,5 mill. kr. 3

6 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse * skal godkende indgåelse af kontrakter i 2006, som ikke er omfattet af 3. stjerne, og som indebærer udgiftsmæssige konsekvenser på mere end 0,5 mill. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse * skal godkende positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse for, hvilke tillægsbevillinger der kræver godkendelse. Beføjelserne udøves over for Grenaa, Nørre Djurs og Rougsø Kommuner. For Sønderhald Kommunes vedkommende er det Ny Randers kommune, der er regulerende sammenlægningsudvalg. Sammenlægningsudvalget kan rette henvendelse til sammenlægningsudvalget for Ny Randers Kommune om, hvorvidt beføjelserne skal gøres gældende i forhold til Sønderhald Kommune../. Fokusgruppe Økonomiområdet har udarbejdet et notat, der beskriver beføjelserne og udøvelsen af disse nærmere. Notatet vedlægges som bilag. Notatet indeholder en tidsplan, og et forslag om, at samspillet mellem sammenlægningsudvalget og de nævnte kommunalbestyrelser sikres ved oprettelse af en koordineringsgruppe bestående af: * sammenlægningsudvalget formand, der er formand for koordineringsgruppen * borgmestrene i Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner * kommunaldirektøren i Norddjurs Kommune * kommunaldirektørerne i de fire kommuner. Kommunaldirektøren indstiller, at at at opfølgningen følger tidsplanen i notatet de fastsatte beløbsgrænser følger bekendtgørelsen der etableres en koordineringsgruppe som beskrevet i notatet. 4

7 Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 5

8 4. KL s delegeretmøde I overensstemmelse med 5 i KL s love afholdes delegeretmøde i Ålborg Kongres og Kultur Center den 16. og 17. marts Delegeretmødet markerer startskuddet for de 98 nye kommuner, og bliver samtidig det sidste delegeretmøde for de kommuner, der sammenlægges pr. 1. januar Derudover er mødet et valgdelegeretmøde, hvor medlemmerne af KL s bestyrelse for skal vælges. Temaet for delegeretmødet er Kommunerne - forrest i fremtidens velfærd. Forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets dagsorden skal være KL s bestyrelse i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse, d.v.s. senest den 16. februar KL anmoder om, at forslag fremsendes så hurtigt som muligt. Til delegeretmødet i 2006 kan som stemmeberettigede delegerede alene eller stedfortrædere for disse udpeges medlemmer af kommunalbestyrelser eller sammenlægningsudvalg, der er valgt ved kommunalvalget den 15. november Hver af KL s medlemskommuner vælger én stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte indbyggere i kommunen. Det er sammenlægningsudvalget, der udpeger delegerede. Sammenlægningsudvalget kan udpege det samme antal delegerede, som de sammenlæggende kommuner i alt ville kunne have udpeget hver for sig. Sammenlægningsudvalget for Norddjurs Kommune kan således udpege 6 delegerede. Tilmelding til delegeretmøde skal foretages senest den 8. februar Formanden foreslog, at S-gruppen udpeger 2 delegerede, V-gruppen udpeger 2 delegerede, C og F udpeger 1 delegeret og Borgerlisten udpeger 1 delegeret. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 6

9 5. Forsikringspolitik. De fire kommuners forsikringsaftaler udløb den 31. december 2005, men på grund af sammenlægningsprocessen er aftalerne forlænget til den 31. december Den Administrative Styregruppe har nedsat en arbejdsgruppe, der skal skabe overblik over Norddjurs Kommunes samlede forsikringer, sikre de bedste og billigste forsikringer på området, og udarbejde rutiner/procedurer som kan anvendes på forsikringsområdet i Norddjurs Kommune../. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte udkast til forsikringspolitik- og administration for Norddjurs Kommune. Forsikringspolitikken er grundlaget for EU-udbud af forsikringsporteføljen, der skal finde sted i løbet af Forslaget til forsikringspolitik er i hovedtræk lig med politikken, som er i dag er gældende i de fire kommuner bl.a. vedrørende: * dækningsgrader * central administration af forsikringsområdet * EU-udbud af forsikringer. Det fremgår af forslaget, at Norddjurs Kommune bliver selvforsikret inden for løsøreforsikring/tyveri, patientforsikring og hjemmearbejdspladser. Der tegnes ikke forsikring for børn indskrevet i dagpleje, daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger og ungdomsskoler. Kommunaldirektører indstiller forslaget til godkendelse. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 7

10 6. Tryghedserklæring. Det Midlertidige Tværgående Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har i møder den 3. marts 2005 og den 4. maj 2005 drøftet og udarbejdet udkast til en tryghedserklæring for Norddjurs Kommune. Tryghedserklæringens overskrifter er: 1. Etiske spilleregler. 2. Ændringer på vej. 3. Åbenhed og dialog. 4. Sikkerhed i ansættelse og løn. Udkastet blev behandlet i Den Politiske Styregruppes møde den 19. maj 2005, hvor styregruppen anbefalede forslaget til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser. De fire kommunalbestyrelser har efterfølgende godkendt forslaget../., Tryghedserklæringen vedlægges. Den Administrative Styregruppe indstiller, at tryghedserklæringen godkendes. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. Lars Østergaard, Knud Kildahl, Hans Erik Husum, Jens Meilvang og Kai Hansen ønskede ført til protokol, at de ikke kan medvirke til godkendelse af afsnittet: Sikkerhed i ansættelse og løn. 8

11 7. Kattegatcentret Ejendomsfond og Driftsfond. Budget Med henvisning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 ansøger Grenaa Byråd sammenlægningsudvalget om godkendelse af, at der til Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond ydes et tilskud i 2006 på 1,5 mill. kr. finansieret af udviklingspuljen. Sagen belyses i nedenstående uddrag af beslutningsprotokol fra Grenaa Byråds møde, hvor sagen blev behandlet. Budgetter for 2006 for Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond - herunder ansøgning om udviklingsbidrag på 2,5 mio. kr. I ejendomsfondens budget regnes der med indtægter (husleje) på 4,8 mio. kr. Der er renteudgifter på 1,7 mio. kr. og afskrivninger på 2,1 mio. kr. Overskuddet er kr. Der forventes ikke bygningsmæssige ændringer i I driftsfondens budget regnes med billetindtægter på 20,7 mio. kr. Dette er inkl. skoletjenesten. Billetpriserne vil stige med 5,- eller 10,- kr. Besøgstallet forventes at blive personer. De samlede indtægter er budgetteret til 31,3 mio. kr. Omkostningerne løber op i 31,6 mio. kr., således at der er et underskud på knapt kr. før renter og afskrivninger. Afskrivningerne er på 0,4 mio. kr., og det samlede resultat bliver et underskud på kr. Renter er ikke beregnet, idet der ikke er foretaget nogen likviditetsberegning af budgettet. Centret vil i princippet være åbent hele året, dog lukket på mandage i januar, november og december. Hertil kommer fuld lukkeperiode i ugerne 51 og 52. Det samlede resultat for de to fonde er et overskud på kr. For at dette resultat har kunnet opnås, er der indregnet offentlige tilskud på 3,0 mio. kr., herunder 2,5 mio. kr. fra Grenaa Kommune. Der ansøges således også om et udviklingsbidrag på 2,5 mio. kr. i 2005/

12 I et brev dateret 17. oktober 2005 anføres, at Kattegatcentret nu står ved en skillevej, idet centret efter i en årrække at have haft udpræget fokus på at være traditionel attraktion i højere og højere grad diversificerer sit virke til i stigende grad at være et lokalt og regionalt udviklings- og videncenter. Fonden søger om et udviklingsbidrag i 2005/2006 på 2,5 mio. kr. for at sikre en fortsat positiv udvikling af centret. Der redegøres nærmere i brevet af 17. oktober 2005, der er vedlagt sagen. Der henvises til notater indlagt på sagen. Økonomiudvalget fremsendte sagen med følgende indstillinger til Byrådets møde den 28. november 2005: Gert Schou, Niels Erik Iversen, Svend Brandstrup Hansen og Knud Kildal indstiller, at der ydes et driftstilskud på 1,5 mio. kr. til Kattegatcentret. Et revideret driftsbudget forventes om muligt indsendt til byrådets møde den 28. november SF kan ikke medvirke til bevilling på foreliggende grundlag, men anbefaler Kattegatcentret at tilpasse udgifterne efter det realistisk forventelige indtægtsgrundlag. SF kan medvirke til en bevilling, der modsvares af at Grenaa Kommunes førskolebørn har gratis adgang til centrets faciliteter, dog ikke overnatning og i højsæsonen. På byrådets møde blev sagen taget af dagsordenen. Der foreligger nu et notat af 6. december 2005 fra Økonomiafdelingen vedrørende udbetaling af driftstilskud til Kattegatcentret. Endvidere foreligger der en skrivelse af 7. december fra Kattegatcentret hvoraf det fremgår, at budgetterne er godkendt af bestyrelserne. Et flertal af Økonomiudvalget indstiller nu, at der i 2006 ydes et tilskud på 1,5 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen, idet det som anført i ansøgningen forudsættes, at Kattegatcentret af de budgetterede udgifter afholder udgifter til udvikling, herunder til at blive et regionalt udviklings- 1 0

13 og videncenter. Et flertal af Økonomiudvalget indstiller endvidere, at budgetterne godkendes. Tom Mortensen tager forbehold. Ovennævnte tilskud er betinget af Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Grenaa Byråds beslutning: Tom Mortensen stillede følgende ændringsforslag: SF kan medvirke til et tilskud for 2006 som indstillet af Økonomiudvalgets flertal og kan godkende budgettet for 2006, dog således at Kattegatcentret giver Grenaa Kommunes førskolebørn gratis adgang til centrets faciliteter uden for højsæsonen og uden overnatning. For forslaget stemte 2 (Tom Mortensen og Bent Andersen), imod stemte 17, resten af byrådets medlemmer. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 18, hele Byrådet med undtagelse af Tom Mortensen der stemte imod. Økonomiudvalgets indstilling var hermed fulgt. Forslaget fra SF fremsendes til Kattegatcentrets bestyrelse. Sagen forelægges Sammenlægningsudvalget til godkendelse.. Sammenlægningsudvalget godkendte Grenaa Byråds beslutning. 1 1

14 8. Svømmehal i Grenaa. Med henvisning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 ansøger Grenaa Byråd om, at der i forbindelse med et svømmehalsprojekt frigives en anlægsbevilling på 1,0 mill. kr. Grenaa Kommune besluttede i 2004, at der i budgetårene 2005 og 2006 skulle afsættes 16,5 mio. kr. til renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal ved Søndre Skole. Sagen omstændigheder er følgende: Den 28. juni 2005 godkendte byrådet driftsaftale mellem Grenaa Kommune og Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS). Ligeledes godkendte byrådet foreningens vedtægter. Beslutningen og driftsaftalen indebærer, at GIS har fået overdraget driftsansvaret pr. 1. juli 2005, men det økonomiske ansvar for driften af Grenaa Idrætscenter og Svømmehallen ved Søndre skole overgik til foreningen den 1. januar Grenaa Byråd besluttede i sit møde den 17. maj 2005 på baggrund af nedenstående forslag fra Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal, at der arbejdes videre med forslag til etablering af svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Projekteringen af en renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal ved Søndre Skole standses. På baggrund af byrådets beslutning den 17. maj 2005 har byrådet den 8. november 2005 behandlet sag om nedsættelse af styregrupper samt anlægsbevilling i forbindelse med etablering af svømmehal. Beslutningen er betinget af, at Sammenlægningsudvalget godkender sagen på sit første møde den 2. januar Status. Svømmehallen ved Søndre Skole har i dag et 25 meters bassin og tilhørende omklædningsfaciliteter. Hallen er fra 1976 og trænger til en gennemgribende renovering. Renoveringen skal indeholde udskiftning af vandrensningssystem, ventilationssystem, lofter og bassinfliser, i alt en samlet renoveringsudgift 8,5 mio. kr. 1 2

15 Ved vedtagelsen af budgettet for 2005 og 2006 blev der givet mulighed for en udvidelse af svømmehallen som skitseret nedenunder. Udvidelsen skulle indeholde et varmtvandsbassin med tilhørende omklædningsfaciliteter, et spabad, rutsjebane, klatrevæg og børnebassin. 2 Der er ligeledes ønske om, at der etableres et rum på 100 m til udlejning til fysioterapi eller fitness. De skitserede ændringer af svømmehallen vil skønsmæssigt koste: Etablering af varmtvandsbasing Etablering af spa-bad Etablering af rutsjebane, baby - basing, klatrevæg m.v Fitness- eller fysioterapilokale på 100 m Uforudsete udgifter I alt Ny svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Foreningen for Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) fremkom i forbindelse med overdragelsen af driftsansvaret med forslag til alternativ placering af en ny svømmehal. Forslaget indebærer opførelse af en ny svømmehal med moderne faciliteter i tilknytning til Grenaa Idrætscenter. Foreningens begrundelser for forslaget var følgende: Fordele: * Samling af sportsaktiviteterne i Fremtidens bevægelseshus Grenaa Idrætscenter. * Flere brugere og dermed bedre indtjeningspotentiale. * Flere aktivitetsmuligheder for de øvrige foreningsbrugere i Grenaa Idrætscenter. * Flere aktivitetsmuligheder for Vandrehjemmets gæster samt større rentabilitet for vandrerhjemmet via større belægning. * Forventet større besøg af turister på grund af den bedre synlighed via Ringvejen. * En samling af driften vurderes hensigtsmæssigt i forhold til personale og organisation. * Mulighed for at besøgende (eller pårørende) i svømmecentret kan trække på centrets øvrige sportsfaciliteter, cafeteria, etc. 1 3

16 * Mulighed for optimalt indhold, funktioner, arkitektur, design m.v. * Længere levetid ved en helt ny svømmehal. * Dertil kommer flere afledte fordele ved en placering ved Grenaa Idrætscenter: * Tiltrækning af træningslejre og ophold * Markedsføring omkring aktiv familieferie * Markedsføring omkring hele sundhed & wellness bølgen * Unik natur. Ulemper: Der anslås en anlægsudgift på 35 mio. kr. Finansiering. Med udgangspunkt i én samlet anlægsinvestering på 35 mio. kr. ekskl. moms foreslog GIS følgende finansiering: Grenaa Kommune øger det kommunale bidrag til én ny svømmehal fra 16,5 til 21 mio. kr. De resterende ca. 14 mio. kr. i manglende finansiering foreslog GIS finansieret ved at indsamle ca. 4 mio. kr. via fonde, folkeaktier etc. 10 mio. lånes på almindelige kreditforeningsvilkår - eventuelt hos Lokale & Anlægsfonden, det betyder en årlig driftsudgift på ca kr. til renter og afdrag. Foreningen GIS forventer, at med en placering af svømmehallen ved Grenaa Idrætscenter frem for ved Søndre Skole vil der komme 30 personer mere ind i svømmehallen pr. dag til en pris á 30 kr. pr. person vil det betyde én ekstra indtægt på årsbasis på minimum kr. Hertil kommer en række afledte indtjeningsmuligheder, som ikke er taget til indtægt, eksempelvis udvidelse af skolebrug fra den kommende Norddjurs Kommune, øgede indtægter ved salg af badehætter, badebriller og benyttelse af solarie m.v. Herefter resterer der en årlig driftsomkostning på kr., som GIS ud fra følgende overvejelser foreslår finansieret af Grenaa Kommune: * der skabes bedre vilkår for borgerne og foreningerne, * der skabes bedre betingelser for turisterne i byen og dermed øget indtjening/flere arbejdspladser, * nuværende arbejdspladser fastholdes og der skabes mulighed for indtægtsbaseret 1 4

17 virksomhed i idrætscenteret, * der skabes mulighed for et vandrehjem, som bliver et langt større aktiv end nu med en større værdi i en eventuel salgssituation. Børne- og Kulturafdelingen har følgende bemærkninger til oplægget: Den kommende Norddjurs Kommune får et nyt svømme- og badecenter ved Grenaa Idrætscenter. Der er i finansieringsplanen fra GIS lagt op til, at Grenaa Kommune skal forøge sin andel af anlægsudgifterne fra 16,5 mio. kr. til 21 mio. kr. GIS forventer at optage et lån på realkreditforeningsvilkår på 10 mio. kr. Såfremt Grenaa Kommune skal give kommunegaranti for optagelse af lånet i eksempelvis Kommunekredit, hvor lånet kan optages på lempelige vilkår, vil det kræve deponering af et beløb af samme størrelse. GIS forventer at få tilskud fra fonde m.m. på 4 mio. kr. Da kommunen skal være bygherre, skal der svares købsmoms af beløbet svarende til kr. Dog er der et antal fonde, hvorfra tilskud er fritaget for købsmoms eksempelvis Lokale- og Anlægsfonden. Vælger Grenaa Kommune i stedet for et forhøjet anlægstilskud på 4,5 mio. kr. at bevilge et forhøjet driftstilskud, således at GIS selv optager den resterende finansiering på 4,5 mio. kr. oveni de 10 mio. kr., som realkreditlån, vil Grenaa Kommunes driftstilskud skulle forhøjes med yderlig kr. i 30 år, såfremt GIS budgetoplæg skal følges. Styre- og arbejdsgruppe samt bygherrerådgiver. Byrådet besluttede, at projektudviklingen organiseres ved nedsættelse af en politisk styregruppe og en administrativ arbejdsgruppe. Endvidere besluttede byrådet at ansætte en bygherrerådgiver, der refererer direkte til styregruppen. I den forbindelse har Børne- og Kulturafdelingen bedt 3 rådgivere give et bud på opgaven som bygherrerådgiver. Fristen var den 15. oktober Den politiske styregruppe godkender bygherrerådgiver primo

18 Økonomiafdelingens bemærkninger: Finansieringsforslaget forudsætter endvidere, at der optages et lån på 10 mio. kr. Der er vedtaget en begrænsning i låneadgangen for kommuner i 2006, som ifølge beregninger fra Økonomiafdelingen betyder, at der ikke vil være fri låneramme i Det vil ikke være muligt at skønne om der vil være fri låneramme i 2007 på nuværende tidspunkt. Det vil være Økonomiafdelingens anbefaling, at der søges om lånedispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Økonomi. Samtidig søgtes om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. på omkostningssted renovering af svømmehal ved Søndre Skole til opstart af projekt og finansiering af bygherrerådgiver. Sagen forelægges Sammenlægningsudvalget med henblik på godkendelse af, * at der søges frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. på omkostningssted renovering af svømmehal ved Søndre Skole til opstart af projekt og finansiering af bygherrerådgiver. Grenaa Byråd nedsatte på mødet den 8. november 2005 en politisk styregruppe bestående af: Formand for Økonomiudvalget Gert Schou Næstformand for Økonomiudvalget Svend Brandstrup Hansen Formand for Voksen- og Fritidsudvalget Erik Hoberg Næstformand for Voksen- og Fritidsudvalget Hardy Andersen Formand for Teknisk Udvalg Henning Christensen Næstformand for Teknisk Udvalg Jørgen Katholm Formanden for Grenaa Idrætscenter og Svømmehal Jørgen Steffensen Et medlem fra direktionen Sekretær for den politiske styregruppe: afdelingschefen for Børne- og Kulturafdelingen Teknisk Afdeling deltager ad hoc i styregruppemøderne../. Der vedlægges følgende bilag: Notat dateret ved rørende tidsplan for opførelse af svømmehal. Notat dateret 16. januar 2006 vedr. finansiering af svømmehal. 1 6

19 Notat dateret 17. maj 2005 vedr. Lokale- og Anlægsfondens kreditpolitik. Notat dateret 17. januar 2006 ved finansiering af 4 mio. kr. fra formanden for GIC Fonden. r. til opstart af projekt og finansiering af bygherrerådgiver. Sagen udsat fra sammenlægningsudvalgets møde den 2. januar Da projektet vedrørende opførelsen af en ny svømmehal strækker sig ind i 2007 og 2008 foreslås det, at styregruppen i 2006 suppleres med 2-3 medlemmer fra sammenlægningsudvalget, som efterfølgende i 2007 erstatter de afgående politiske medlemmer. Formanden for sammenlægningsudvalget foreslår, at sammenlægningsudvalget udpeger 3 medlemmer til den politiske styregruppe. Sammenlægningsudvalget erklærede Valdemar Haumand for inhabil. A-gruppen havde begæret stedfortræderen Betinna Popp indkaldt. Pågældende deltog i sagens behandling. Formanden foreslog, at formanden for udvalget, en fra A-gruppen og en fra V-gruppen indgår i den politiske styregruppe såfremt Grenaa Byråd han godkende dette. Formanden fremsatte følgende forslag: Der frigives 1 mill. kr. til bygherrerådgivning. Denne rådgivning indeholder vurdering og beskrivelse af svømmehal og kombination af badeland og svømmehal ved Grenaa Idrætscenter. Jens P. Jellesen foreslog følgende tilføjelse til formandens forslag: Herunder en beskrivelse af synergieffekten ved placering ved Grenaa Idrætscenter contra andre placeringsmuligheder, samt muligheder og konsekvenser vedrørende eksisterende svømmehal. Formanden stillede Jens P. Jellesens forslag til afstemning. For forslaget stemte 11 medlemmer (V+C), imod forslaget stemmet 16 medlemmer (A+F+L+O) 1 7

20 Erik Hoberg ønskede afstemning om formandens forslag. For forslaget stemte 16 medlemmer (A+F+L+O), medens 11 medlemmer undlod at stemme (V+C). Formandens forslag om deltagelse i styregruppen blev vedtaget uden afstemning. A- gruppen udpegede Lars Møller, medens V-gruppen udpegede Kai Hansen. 1 8

21 9. Anskaffelse af færge (Udbyhøj). Med henvisning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2005 ansøger Rougsø Kommunalbestyrelsen om godkendelse af, at anlægsrammen forøges med 7,5 mill. kr. til anskaffelse af færge m.v. til Udbyhøj Færgefart. Rougsø og Nørhald Kommune driver i fælleskab færgedrift mellem Udbyhøj Syd og Udbyhøj Nord, og kommunalbestyrelserne i de to kommuner besluttede i 2005 at udskifte den nuværende færge med en kabelfærge og foretage nyanlæg af færgelejer. Udgifterne forventes at udgøre 23,9 mill. kr. Finansieringen foretages ved tilskud fra Indenrigsministeriet og EU Artikel 33 med 8,5 mill. kr., hvorefter Rougsø Kommunes andel af restbeløbet 7,5 mill. kr. finansieres ved låneoptagelse. Sammenlægningsudvalget godkendte Rougsø Kommunes ansøgning. 1 9

22 10. IT-området. Harmonisering m.m. Den Administrative Styregruppe har nedsat en fokusgruppe der har til opgave at udarbejde forslag til IT-infrastruktur, varetage koordinering af harmonisering og konvertering af IT-systemer og data m.v../. Fokusgruppen har udarbejdet vedlagte oversigt over sammenlægningsomkostninger på ITområdet, og har heri overordnet redegjort for infrastrukturen på IT-området m.v. Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen bemyndiges til at foretage indkøb m.v. af ITsystemer efter indstilling fra Fokusgruppe IT-området, inden for den ramme der er afsat i budget 2006, og som fremgår af nævnte oversigt. Sammenlægningsudvalget godkendte indstillingen. 2 0

23 Niels Erik Iversen Benny Hammer Lars Møller Mads Nikolajsen Tom Bytoft Torben Jensen Leif Lahn Jensen Hans Jørgen Hitz Valdemar Haumand Olaf K. Madsen Jytte Schmidt Bent Andersen Malte Larsen Jens P. Jellesen Helle Thomsen Bjarne Pedersen Erik Hoberg Lars Sørensen John Saaby Jensen Lars Østergaard Pia Bjerregaard Claus Wistoft 2 1

24 Knud Kildal Jens Meilvang Hans Erik Husum Kai Hansen Eigil Henriksen 2 2

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere