Dine rettigheder til social sikring. i Nederland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Nederland"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Nederland

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 7 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 7 Hvad dækker ordningen?... 7 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...10 Hvornår har du ret til sygedagpenge?...10 Hvad dækker ordningen?...10 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...10 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...12 Hvornår har du ret til barselsydelser?...12 Hvad dækker ordningen?...12 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...13 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...14 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...14 Hvad dækker ordningen?...14 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...16 Hvornår har du ret til aldersydelser?...16 Hvad dækker ordningen?...16 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...16 Kapitel VII: Efterladteydelser...18 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...18 Hvad dækker ordningen?...18 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...19 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...20 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...20 Hvad dækker ordningen?...20 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...20 Kapitel IX: Familieydelser...21 Hvornår har du ret til familieydelser?...21 Hvad dækker ordningen?...21 Hvordan får du adgang til familieydelser?...21 Kapitel X: Arbejdsløshed...22 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...22 Hvad dækker ordningen?...22 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...23 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...24 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...24 Hvad dækker ordningen?...25 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...25 Kapitel XII: Langtidspleje...26 Hvornår har du ret til langtidspleje?...26 Hvad dækker ordningen?...26 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...27 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...28 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den nederlandske sociale sikringsordning omfatter følgende grene: ydelser i anledning af sygdom og moderskab ydelser ved uarbejdsdygtighed - der er ikke nogen specifik forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme alderspension efterladteydelser uarbejdsløshed familieydelser. Hvem er forsikret? I princippet er alle arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende forsikret. Selvstændige erhvervsdrivende er imidlertid ikke forsikret mod arbejdsløshed og modtager ikke sygedagpenge og invalideydelser. Tilmelding til den sociale sikringsordning Hvis du arbejder som lønmodtager i Nederlandene, er du automatisk tilmeldt alle de nævnte forsikringsordninger. Der er kun én undtagelse: i henhold til loven om sygeforsikring skal alle borgere, der bor i Nederlandene, og alle borgere, der ikke bor i Nederlandene, men som arbejder og er indkomstskattepligtige her, tegne en sygeforsikring hos et sygeforsikringsselskab. Forsikringen opnås ikke automatisk, når blot en person opfylder kriterierne, som det er tilfældet under loven om ekstraordinære sygdomsudgifter. Det skyldes, at hver person skal vælge et sygeforsikringsselskab og indgå en forsikringsaftale. Sygeforsikringsselskaberne er til gengæld forpligtede til at acceptere alle, der ønsker at tegne forsikring. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, din virksomhed har hjemsted i Nederlandene, og du udøver dit erhverv her, er du automatisk dækket af de fleste nationale forsikringsordninger. Du er dog ikke forsikret mod arbejdsløshed. Andre formaliteter Hvis du er lønmodtager, skal du henvende dig til, forsikringsforvaltningsinstituttet (UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), hvis du bliver uarbejdsdygtig eller arbejdsløs. UWV er også ansvarligt for jobsøgningsaktiviteter. Et andet vigtigt organ er socialforsikringsbanken (Sociale Verzekeringsbank), som du skal henvende dig til for at få udbetalt børnetilskud eller alderspension, hvis du er fyldt 65 år. Ved dødsfald skal ægtefællen og/eller børnene ligeledes henvende sig til socialforsikringsbanken. Juli

5 Indbetaling af bidrag Hvis du er lønmodtager, indbetaler din arbejdsgiver bidragene til de forskellige socialsikringsgrene. Den del af bidraget, som du selv skal betale, bliver trukket fra din løn. Din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale dig det bidragsbeløb - der er proportionalt med lønnen - som du betaler i medfør af loven om sygeforsikring. Hvis du modtager kontantydelser, skal den institution, der udbetaler dem til dig, i visse tilfælde tilbageholde et bidrag fra disse ydelser. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, modtager du en opgørelse over de bidrag, der skal betales. Denne opgørelse viser ligeledes det beløb - der er proportionalt med lønnen - som skal betales i medfør af loven om sygeforsikring. I forbindelse med sygeforsikringen indbetales det nominelle bidrag direkte til den sygeforsikringskasse, du er medlem af. Din arbejdsgiver eller den pågældende institution kan give dig supplerende oplysninger om de bidrag, du skal indbetale. Procedure, såfremt du ønsker at klage over en afgørelse, som en kompetent institution har truffet Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som en forsikringsinstitution har truffet, kan du klage over afgørelsen. Du skal inden for en vis frist indbringe en klage over den pågældende afgørelse til den institution, der har truffet afgørelsen. Institutionen er herefter forpligtet til at undersøge afgørelsen på ny og tage stilling til klagen. Du kan - igen inden for en bestemt frist - anke den nye afgørelse til den administrative afdeling af amtsankenævnet (Arrondissementsrechtbank), som er anført i selve afgørelsen. I afgørelsen angives også klagefristen. For at anke afgørelsen skal du indgive en klage til distriktsdomstolen, hvori du erklærer dig uenig i institutionens afgørelse og anmoder om, at der træffes en ny. Du skal vedlægge en kopi af den påklagede afgørelse. Hvis du heller ikke er enig i distriktsdomstolens afgørelse, kan du i de fleste tilfælde anke denne afgørelse til det centrale ankeråd (Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, NL-3500 DA Utrecht) inden for en frist på 6 uger fra meddelelse om amtsankenævnets afgørelse. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Socialsikring i Nederlandene tilrettelægges i fællesskab af beskæftigelses- og socialministeriet (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) og ministeriet for sundhed, velfærd og sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Der skelnes mellem den nationale sygesikringsordning, som dækker hele befolkningen, og arbejdstagernes sygesikringsordning, som kun dækker arbejdstagere. Den nationale sygesikringsordning dækker: aldersforsikring ydelser til efterladte lægebehandling ekstraordinær sygeforsikring familieydelser. Juli

6 Arbejdstagernes sygesikringsordning dækker: forsikring for kontantydelser ved sygdom invalideforsikring, og arbejdsløshedsforsikring. Der findes en invalideforsikringsordning for unge handicappede, men der findes ingen særlig forsikring for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Disse risici er dækket af andre forsikringsordninger. Staten har desuden en socialbistandsordning, der forvaltes af de kommunale myndigheder. Ordningen har karakter af et sikkerhedsnet, idet den har til formål at garantere en mindsteindtægt til personer, der ikke længere har tilstrækkelige midler til at afholde de nødvendige leveomkostninger. Med undtagelse af den ekstraordinære sygeforsikring varetages de nationale forsikringsordninger af socialforsikringsbanken (Sociale Verzekeringsbank - SVB). Forsikringsforvaltningsinstituttet (UWV) er ansvarligt for administrationen af arbejdstagernes forsikringsordninger. Den offentlige arbejdsformidling drives også af UWV. Social- og arbejdsinspektoratet (Inspectie SZW) fører tilsyn med UWV og SVB. Sygeforsikring (lægehjælp) varetages af private sygeforsikringsselskaber under tilsyn af den nederlandske sundhedsstyrelse (Nederlandse Zorgautoriteit). Den ekstraordinære sygeforsikring varetages af private sygeforsikringsselskaber. Tilsyn føres af den nederlandske sundhedsstyrelse (Nederlandse Zorgautoriteit). Se også afsnittet om kompetente autoriteter. Finansiering Socialsikringssystemet i Nederlandene finansieres via både bidrag (fra borgere, der bor i Nederlandene, og borgere, der ikke bor i Nederlandene, arbejdstagere, selvstændige og arbejdsgivere) og skatter. Yderligere finansiering sker i nogle tilfælde via de generelle skatter. Det gælder f.eks. alderspensionen. Juli

7 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Lægebehandling er dækket af to forskellige forsikringsordninger, der supplerer hinanden: sygeforsikringen og den ekstraordinære sygeforsikring. Sidstnævnte er baseret på loven om ekstraordinære sygdomsudgifter (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ). Forsikring i henhold til loven om ekstraordinære sygdomsudgifter er obligatorisk for personer, der har lovlig bopæl i Nederlandene, eller som har bopæl i et andet land, men arbejder i Nederlandene og betaler nederlandsk indkomstskat. De er forpligtet til at tegne sygeforsikring i henhold til loven om sygeforsikring (zorgverzekeringswet). Regeringen har indført to undtagelser fra den generelle regel: Medlemmer af de væbnede styrker i aktiv tjeneste er forsikret i medfør af loven om ekstraordinære sygdomsudgifter, men behøver ikke tegne forsikring under loven om sygeforsikring. De er omfattet af militærets sygehjælpsordning. En anden undtagelse fra kravet om forsikring gælder for personer, der nægter at gøre militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Personer, der nægter at tegne forsikring af principielle grunde, betaler ingen præmier under loven om ekstraordinære sygdomsudgifter, og de har heller ikke pligt til at tegne forsikring under loven om sygeforsikring. De betaler dog det indkomstrelaterede bidrag i form af en erstatningsskat. Når du har en sygeforsikring i henhold til loven om sygeforsikring, har du ret til lægebehandling. Sygeforsikringspolicer kan opdeles i to hovedkategorier: policer baseret på naturalydelser og policer baseret på refusion af sygdomsudgifter. Din sygekasse giver dig et bevis på, at du er tilmeldt, så du kan bevise, at du er forsikret, hver gang du modtager lægebehandling. Når du tegner en sygeforsikring hos et sygeforsikringsselskab, er du automatisk garanteret en AWBZ-forsikring. Hvad dækker ordningen? Din sygeforsikringsinstitution kan give dig detaljerede oplysninger om samtlige de ydelser, du har ret til i medfør af loven om sygeforsikring og AWBZ-loven. Personer, der er forsikret i medfør af loven om sygeforsikring, har bl.a. ret til følgende ydelser: Lægebehandling Lægebehandlingen omfatter ydelser som dem, der tilbydes af praktiserende læger, speciallæger, psykologer og gynækologer. Det betyder ikke, at disse ydelser skal leveres af disse personer. Hvis det ikke drejer sig om særlige ydelser, der skal registreres, og hvor den person, der har ret til at udføre dem, skal være beskyttet i henhold til loven om erhverv inden for sektoren for individuelle sundhedsydelser, kan de pågældende ydelser leveres af andre personer. Disse ydelser omfatter bl.a. supplerende laboratorieundersøgelser og sygepleje. De omfatter også gentest, ikke-klinisk hæmodialyse, ydelser til patienter med tilbagevendende kronisk åndedrætsbesvær og forebyggelse af tromboser. Nødvendigt Juli

8 udstyr til ikke-klinisk hæmodialyse og kunstig respiration til patienter med tilbagevendende kroniske lidelser hører under medicinsk udstyr. Visse typer behandling, som kan udføres af speciallæger, kan udelukkes fra de tilskudsberettigede ydelser. Det skal endvidere bemærkes, at der i de gældende regler fastsættes et loft over den del af udgifterne, der betales af forsikringstageren. Behandling af mentalt syge (herunder generel psykologbistand) godtgøres er dækket af loven om sygeforsikring. Lægemidler Farmaceutiske ydelser omfatter lægemidler og visse fødevarer til medicinske formål. De godkendte lægemidler er i princippet fordelt i grupper med ensartede terapeutiske stoffer. Loftet for tilskud til en lægemiddelgruppe fastsættes på basis af gennemsnitsprisen for lægemidler inden for denne gruppe. Såfremt en forsikringstager vælger et lægemiddel, hvis pris overskrider loftet, skal den pågældende selv betale differencen. Der er ikke noget loft for et godkendt lægemiddel, som ikke ligner andre terapeutiske stoffer. Dette system er kendt under betegnelsen geneesmiddelenvergoedingensysteem eller GVS (system for tilskud til lægemidler). Af administrative hensyn kan sygeforsikringsselskabet begrænse tilskuddet til lægemidler til kun at gælde produkter, som det anbefaler på baggrund af deres aktive stof. Med henblik på at fremhæve sygeforsikringsselskabernes rolle præciseres det i beskrivelsen af ydelserne, at sygeforsikringsselskaberne - på visse betingelser og i modsætning til sygeforsikringens anvisninger - anfører de lægemidler, der ydes tilskud til. Transport Sygetransport sker, efter godkendelse, med ambulance, taxi eller privat bil, forudsat at det sker efter henvisning fra en læge. Den praktiserende læge udsteder en lægeerklæring herom. Sygetransport dækker ligeledes udgifter til offentlig transport i den billigste klasse, hvis der er tale om transport til eller fra et sygehus. I visse tilfælde kan sygekassen give tilladelse til en ekstraordinær transportform, f.eks. transport i helikopter. Hvad enten det drejer sig om offentlig transport, taxi eller privat bil, betaler forsikringstageren først selv et vist beløb i 12 måneder. Der ydes tilskud til udgifter til transport i privat bil i form af en kilometersats. Sygetransport i liggende tilstand eller sygetransport, hvor der er behov for overvågning, er kun tilladt for fire typer patienter: patienter i nyredialyse, patienter i kemoterapi eller stråleterapi eller svagtseende, der ikke kan rejse uden ledsager, og endelig personer i kørestol. Afstanden er begrænset til 200 km (én vej). En patient, der på forhånd har fået tilladelse af sygeforsikringsselskabet til at modtage behandling i en sundhedsinstitution eller et center langt væk, og som modtager behandling på sygeforsikringens regning (i Nederlandene eller i udlandet), har ret til at få refunderet udgifterne til transport over længere afstande. Der gælder imidlertid en særlig klausul, hvorefter forsikringstagere, som ikke hører under ovennævnte kategorier, i visse tilfælde alligevel kan få refusion. Det kan være tilfældet, hvis forsikringstageren er nødt til at rejse for at få behandlet en langvarig sygdom eller lidelse. Juli

9 Tandpleje Indtil det fyldte 18. år omfatter tandlægeydelser forebyggende behandling, fluorbehandling op til to gange om året fra det fyldte 6. år, forsegling, periodontal behandling og kirurgisk behandling. For voksne er tandproteser og kirurgisk specialbehandling omfattet. Proteser, briller, høreapparater Disse udgifter skal på forhånd godkendes af forsikringsselskabet. Der er ingen brugerfinansiering. Dog gælder særlige betingelser for ortopædiske sko og høreapparater. Sygehusbehandling Udgifter for behandling på sygehus (dog ikke psykiatriske hospitaler eller psykiatriske afdelinger på almindelige hospitaler eller universitetshospitaler) betales af AWBZ, hvis den varer i mere end et år. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Din sygekasse giver dig et bevis på, at du er tilmeldt, så du kan bevise, at du er forsikret, hver gang du modtager lægebehandling. Du kan frit vælge at konsultere den kvalificerede læge, du ønsker. Du kan dog kun konsultere speciallæger efter henvisning fra en praktiserende læge. Med hensyn til hospitalsbehandling kan du frit vælge mellem de hospitaler eller institutioner, sundhedsministeriet har godkendt. Sygekassen varetager betalingen. For de fleste behandlingstyper i medfør af loven skal forsikrede over 18 år selv betale en del af udgifterne. Der findes dog en ydelse for kronisk syge personer. For at modtage lægemidler skal forsikrede registrere sig hos det apotek, de ønsker. Juli

10 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Ret til sygedagpenge i forsikringsperioden Ifølge civilretten er arbejdsgiveren forpligtet til fortsat at betale den sygemeldte arbejdstager mindst 70 % af den pågældendes løn under de første to års sygdom. For personer, der ikke (længere) har en arbejdsgiver er loven om sygeforsikring er sikkerhedsforanstaltning. Efter en periode på to år kan man være berettiget til en WIA-ydelse Arbejdstageren har ret til sygedagpenge, når arbejdsforholdet afsluttes den første sygedag eller under perioden med obligatorisk lønudbetaling. Dagpengene udbetales fra arbejdsforholdets ophør efter en karensperiode på mindst 2 dage. Der er to mulige situationer: en person, som har en arbejdsgiver, er dækket af sin arbejdsgiver, som betaler løn i op til to år. Hvis en person har en kontrakt for en fastsat periode, arbejder via et rekrutterings- og vikarbureau (uitzendkracht) eller modtagerarbejdsløshedsunderstøttelse og bliver syg, optræder UWV som arbejdsgiver, og udbetaler sygedagpengene. Retten til sygedagpenge udløber under alle omstændigheder den første dag i den måned, hvor du fylder 65 år, eller hvis du ikke længere er syg. Ret til sygedagpenge efter forsikringens ophør Under visse betingelser kan en sygdom, der meddeles mindst én måned efter forsikringens ophør, stadig give ret til dagpenge. Hvad dækker ordningen? Arbejdstageren modtager (mindst) 70 % af sin løn i de første to sygeår. Arbejdsgiveren udbetaler fortsat løn til lønmodtageren indtil den 104. sygdomsuge, men aldrig efter arbejdskontraktens udløb. Den maksimale dagløn, der medregnes, udgør 193,09 EUR. Denne procentdel kan med ministerens godkendelse hæves af arbejdsmarkedets parter i de kollektive aftaler mellem arbejdsgivere og ansatte. Hvis 70 % af din dagløn ligger under det sociale minimum, kan du ansøge om en supplerende indtægtsbestemt ydelse i henhold til loven om supplerende ydelser (Toeslagenwet, TW). Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Arbejdstagere, der har ret til sygedagpenge, skal meddele deres sygdom eller sørge for meddelelse heraf hurtigst muligt (og senest den anden sygedag), så snart den pågældende er nødt til at standse arbejdet eller ikke kan gå på arbejde på grund af sin sygdom. Arbejdsgiveren underretter arbejdstageren om de gældende regler for meddelelse. Juli

11 Arbejdstageren skal give mulighed for kontrol. Han skal i princippet befinde sig i sit hjem på de tidspunkter, der er angivet i kontrolreglerne. Arbejdstagere, som anmoder om sygedagpenge, og hvor en sygeforsikringsinstitution således skal bekræfte uarbejdsdygtigheden, skal overholde det forsikringsforvaltningsinstituttet (UWV). Juli

12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Se også afsnittet om sygehjælp. Personer, der er forsikret i medfør af loven om sygeforsikring, har bl.a. ret til barselsydelser: Personer, der er forsikret under AWBZ, har bl.a. ret til plejeydelser til mor og barn. Hvis du er personligt forsikret i Nederlandene som lønmodtager, har du, hvis du bliver gravid, ret til svangerskabsdagpenge (zwangerschapsuitkering) eller Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Hvad dækker ordningen? Personer, der er forsikret i medfør af loven om sygeforsikring, har ret til pleje af mor og barn efter fødslen i maksimalt 10 dage. Personer, der er forsikret under AWBZ, har ret til støtte, vejledning og andre plejeydelser under graviditeten og - i barnets første leveår løbende, systematisk undersøgelse af barnets sundhedstilstand. I princippet dækker AWBZ udgifter til behandling, sygepleje og bistand i tilfælde af langvarig sygdom eller et alvorligt handicap. Barselsydelsen udbetales i 16 uger. Før fødslen er mellem seks og fire ugers orlov obligatorisk ugers orlov kan afholdes efter fødslen. I tilfælde af for tidlig fødsel lægges det antal dage, barnet fødes for tidligt, til orloven efter fødslen. Hvis terminsdatoen overskrides, føjes antallet af dage efter terminsdatoen til den samlede orlovsperiode. I det tilfælde er orloven længere end 16 uger. Under graviditeten modtager du barselsydelse svarende til din fulde dagløn. Under de 16 ugers barselsorlov har du ret til 100 % af din løn, som vil blive udbetalt af den institution, din arbejdsgiver er tilknyttet. Den maksimale dagløn, der medregnes, udgør 193,09 EUR. Hvis du efter at have modtaget denne ydelse stadig ikke er i stand til at arbejde som følge af din graviditet eller fødslen, vil du få udbetalt samme ydelse (dvs. 100 % af din dagløn) i en periode på maksimalt 52 uger. Hvis du efter din barsel er syg som følge af din graviditet, vil du modtage sygedagpenge - som stadig svarer til hele din dagløn. Du har også ret til gratis fødselshjælp og til at få udgifterne til pleje efter fødslen refunderet fra din sygekasse, hvis du er tilmeldt den nederlandske sygeforsikring (zorgverzekeringsqwet). Fødselshjælp gives normalt af en jordmorder, men kan gives af en praktiserende læge eller speciallæge, evt. på en klinik eller et hospital, hvis en jordmoder ikke er tilgængelig, eller når det er lægeligt påkrævet. Juli

13 Hvordan får du adgang til barselsydelser? For at få udbetalt barselsdagpenge skal du først kunne fremvise en svangerskabserklæring (zwangerschapsverklaring) til din arbejdsgiver. Vedkommende får derefter omkostningerne til barselsorloven refunderet af UWV. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du henvende dig til UWV for at få barselsydelse. Kontakt dit forsikringsselskab for at få flere oplysninger om gratis fødselsydelser og refusion af udgifter til pleje efter fødslen. Hvis du ønsker at føde på en særlig fødeklinik (kraamcentrum), skal du henvende dig til en anerkendt hjælpeorganisation (kruisvereniging) senest 5 måneder inden terminsdatoen. Juli

14 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Arbejdstagere Loven om arbejde og løn efter erhvervsevne (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) gælder for alle arbejdstagere, der er helt eller delvist uarbejdsdygtige. Du betragtes som helt eller delvist uarbejdsdygtig, hvis du som følge af sygdom eller invaliditet ikke kan tjene det, som raske arbejdstagere med tilsvarende uddannelse og kvalifikationer normalt tjener på det sted, hvor du arbejder eller tidligere arbejdede, eller i nærheden deraf. Der sondres ikke mellem årsagerne til uarbejdsdygtigheden (invaliditet eller arbejdsulykke). Du skal være mindst 35 % invalid for at modtage ydelser. For delvist invalide lægges hovedvægten ikke på indkomstbeskyttelse, men på mulighederne for rehabilitering. Forordningen om tildeling af ydelser til personer, der delvist har mistet erhvervsevnen (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) tilskynder både arbejdstager og arbejdsgiver til at forsøge at rehabilitere arbejdstageren. Forordningen om tildeling af ydelser til personer, der helt har mistet deres erhvervsevne (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) omhandler ydelser i tilfælde af fuld og permanent invaliditet uden udsigt til eller kun en lille chance for bedring. IVA og WGA er en del af WIA. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende, som er blevet uarbejdsdygtige, er ikke dækket af disse bestemmelser og skal selv tegne forsikring mod uarbejdsdygtighed. Hvad dækker ordningen? Loven om arbejde og løn efter erhvervsevne (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) består af følgende to dele: Forordningen om tildeling af ydelser til personer, der delvist har mistet erhvervsevnen Forordningen om tildeling af ydelser til personer, der delvist har mistet erhvervsevnen (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) omhandler en lønrelateret ydelse, der udbetales i en periode, som varierer fra tre til 38 måneder. Ydelsesbeløbet afhænger af invaliditetsgraden, arbejdstagerens seneste løn og den løn, der tjenes under delvis invaliditet. Hvis du ikke arbejder, modtager du 75 % af den seneste løn i de første to måneder og derefter 70 % af den seneste løn. Hvis du er delvist invalid, og du arbejder, modtager du 75 % af forskellen mellem den seneste løn og din indtægt fra arbejde i tillæg til din løn i de første to måneder. Der kan udbetales løntilskud/opfølgningsydelse, indtil du fylder 65 år. Hvis indkomsten er på mindst 50 % af den resterende erhvervsevne, suppleres lønnen med 70 % af Juli

15 differencen mellem den seneste løn og den resterende erhvervsevne. Personer, som efter perioden med den lønbestemte ydelse ikke er i arbejde eller tjener mindre end 50 % af den resterende indtjeningsevne, får en ydelse, der beregnes som en procentdel af mindstelønnen. Forordningen om tildeling af ydelser til personer, der helt har mistet deres erhvervsevne I henhold til forordningen om tildeling af ydelser til personer, der helt har mistet deres erhvervsevne (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) modtager du 75 % af din seneste løn. Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? UWV skal vurdere, hvorvidt - og i hvilket omfang - du er ude af stand til at varetage et arbejde. Du vil få oplysninger om, hvordan du ansøger om en ydelse, senest 20 måneder, efter at du mistede din erhvervsevne. Du skal senest indgive din ansøgning efter 21 måneder. Juli

16 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? Hvis du bor eller arbejder i Nederlandene, er du forsikret i henhold til loven om generel aldersforsikring (Algemene Ouderdomswet, AOW). Som hovedregel har alle mænd og kvinder ret til alderspension, når de fylder 65 år. Under visse betingelser er det også muligt at tegne en frivillig forsikring i udlandet i henhold til loven om generel aldersforsikring. Supplerende pensionsordninger Hvis du arbejder i Nederlandene, har du muligvis også ret til at blive tilmeldt en supplerende pensionsordning. Mange brancher i Nederlandene har en særlig pensionsordning, der er obligatorisk. Dette gælder navnlig metalindustrien, byggebranchen, bygningsmalerbranchen, landbruget, den grafiske sektor, hotelbranchen, vejtransportsektoren, handelsflåden, havfiskerisektoren, tekstilindustrien og sundhedsvæsenet. Din arbejdsgiver har muligvis også en supplerende pensionsordning, der kun gælder for hans virksomhed, og han har muligvis også indgået en specifik forsikringsaftale med et livsforsikringsselskab. Hvad dækker ordningen? Pensionsbeløbene udbetales som en fast ydelse, men tilpasses to gange om året, afhængigt af lønudviklingen. Pensionen udbetales som en månedlig ydelse. En gang om året - i maj - udbetales der derudover et ferietilskud. Pensionsbeløbet (AOW) reduceres for hvert år, hvor du ikke har været forsikret. Dette betyder, at du optjener ret til 2 % af den fulde pension for hvert hele år, hvor du har boet eller arbejdet i Nederlandene. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Alderspension Nogle måneder inden du fylder 65, vil du, hvis du bor i Nederlandene på det pågældende tidspunkt, modtage en særlig formular til ansøgning om alderspension, som du skal indsende til socialforsikringsbanken (Sociale Verzekeringsbank). Den nederlandske alderspension udbetales den første dag i den måned, hvor du fylder 65. Hvis ansøgningen om pension indsendes mere et år efter denne dato, risikerer du at lide økonomiske tab. Yderligere oplysninger om frivillige pensioner fås hos den nationale forsikringsfond. Hvis du ønsker at tegne en frivillig forsikring, skal din ansøgning være indgivet inden for den gældende frist, dvs. inden for året efter din flytning til udlandet eller det år, hvor du bosatte dig eller påbegyndte dit arbejde i Nederlandene. Bemærk, at en ægtefælle eller en partner, der bor i dit hjemland, ikke er forsikret. Juli

17 Supplerende pensionsordninger Du kan indhente oplysninger hos din arbejdsgiver, som gerne oplyser dig om dine rettigheder på dette område. Nederlandsche Bank fører tilsyn med de supplerende ordninger. Ydelserne fra de supplerende pensionsordninger udbetales efter ansøgning til den pågældende branches eller virksomheds pensionskasse eller det livsforsikringsselskab, der forvalter ordningen. Tvister vedrørende anvendelsen af en supplerende pensionsordning skal indbringes for de civile domstole. Juli

18 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Så længe du bor eller arbejder i Nederlandene, er du tilmeldt den nederlandske efterladteforsikring. Hvis du ikke længere bor eller arbejder i Nederlandene, kan du tegne denne forsikring frivilligt. Efterladteforsikringen, der reguleres i den generelle lov om efterladteydelser (Algemene Nabestaandenwet, ANW), omfatter forskellige ydelser, nemlig en efterladtepension, en delvis børnepension, en børnepension og en bistandsydelse. Ret til efterladtepension har den efterladte til en afdød forsikringstager, der ved dennes død har et ugift barn på under 18 år eller venter et barn, har mistet sin erhvervsevne (ikke er i stand til med et relevant arbejde at opnå 45 % af en normal løn) eller er født før 1. januar Ved efterladtes barn på under 18 år forstås alle den pågældendes egne børn og plejebørn, dvs. en anden persons børn, som vedkommende forsørger og opdrager som sine egne. Efterladtepensionen ophører, når den efterladte ikke længere har ugifte børn eller ikke længere er uarbejdsdygtig. Retten til efterladtepension ophører under alle omstændigheder den første dag i den måned, hvor den efterladte fylder 65. Den pågældende har derefter generelt ret til alderspension. Retten til efterladtepension ophører ligeledes, hvis den pågældende gifter sig igen, indgår registreret partnerskab eller bliver samboende. Forælderen eller forsørgeren, der i sin husstand tager sig af et ugift barn under 18 år, hvis ene forælder er død, har ret til børnepension. Denne pension ophører, når det yngste barn fylder 18 år eller bliver overgår til at blive forsørget af en anden husholdning, eller hvis barnets forælder eller forsørger begynder at modtage en pension baseret på en alderspension. Pensionen ophører endvidere, hvis barnet adopteres af den efterladte forælders (nye) ægtefælle. Retten til børneydelsen opnås i princippet, hvis der er tale om børn, der har mistet både deres far og deres mor. Denne ret udvides til børn på år, der har mistet en eller begge forældre, og som er under uddannelse eller i over 19 timer om ugen arbejder i en husstand med mindst ét andet barn, der har mistet en eller begge forældre, samt forældreløse på år, der er invalide. Ydelserne er direkte forbundet med udviklingen i mindstelønnen og varierer i forhold til barnets alder. Der er tre aldersgrupper: børn på under 10 år, børn på år og børn på år. Hvad dækker ordningen? Efterladtepensionen må ikke overstige 70 % af mindstelønnen og afhænger af den efterladtes indkomst. Den delvise børnepension er på 20 % af mindstelønnen og afhænger ikke af indkomsten. En efterladt, der har et barn på under 18 år, kan modtage en pension på 90 % af mindstelønnen. Juli

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn ² Dine rettigheder til social sikring i Ungarn Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien Dine rettigheder til social sikring i Spanien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien Dine rettigherder til social sikring i Rumænien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere