Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96."

Transkript

1 Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt liv som muligt med udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv ønsker og kan klare, både i og uden for hjemmet. Grundlag Lov om social service 96. Ydelsen skal skabe en helhedsorienteret hjælp for borgeren ved at kompensere for funktionsnedsættelsen, som udgangspunkt på alle områder, så borgeren så vidt muligt kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som alle andre borgere. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og 96. Målgruppe Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet. Borgere fra det fyldte 18. år som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov, som gør det nødvendigt at yde omfattende hjælp til pleje, overvågning eller ledsagelse (Lov om social service 96 stk.1). Ordningen er målrettet borgere hvis behov for overvågning, pleje og ledsagelse som udgangspunkt ikke kan dækkes via Lov om social service 83, 95 og 97, så det er nødvendigt at yde denne særlige form for støtte. Efter Lov om social service 96 stk. 3, har kommunalbestyrelsen mulighed for at tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af Lov om social service 96 stk.1. Der er tale om en kan-bestemmelse og Greve Kommune har politisk besluttet ikke at anvende denne bestemmelse. Det blev besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d.28.marts Afgrænsning af personkredsen Borgeren er som udgangspunkt omfattet af personkredsen, når denne efter Voksenudredningsmetoden har fuldstændige (4) og/eller svære problemer (3) indenfor hovedparten af de relevante temaer om aktivitet og deltagelse. Det vil sige temaerne: mobilitet, egenomsorg, kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv, socialt liv og sundhed. Derudover skal borgeren have fuldstændige (E) og/eller svære problemer (D) i den samlede vurdering efter Voksenudredningsmetoden for at være omfattet af personkredsen. Baggrunden for denne afgrænsning er, at der er tale om borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre basale daglige funktioner. Ydelsen er rettet mod borgere med massive og sammensatte hjælpebehov, som har brug for ydelsen med henblik på at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv. Der skal altid foretages en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af personkredsen for 96. 1

2 Arbejdsleder og arbejdsgiver Borgeren skal kunne være arbejdsleder for sine hjælpere. Det vil sige være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Endvidere skal borgeren være i stand til at kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne eller overgive opgaven til en anden part (nærtstående, forening eller privat virksomhed). Det er Greve Kommune, der vurderer om borgeren skal være arbejdsgiver eller overgive opgaven. Arbejdsgiver funktionen indebærer følgende: - Ansætte og afskedige hjælpere. - Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne. - Udbetale løn (opgave kan varetages af kommunen eller en privat virksomhed/forening) - Indberetning af skat, tegne lovpligtige forsikringer, indbetale til ferie og barselsfond og ATP (opgave kan varetages af kommunen eller en privat virksomhed/forening) - Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Ydelsens indhold og omfang Generelt Intentionen med borgerstyret personlig assistance (BPA) er at yde en helhedsorienteret hjælp til borgeren, hvor borgerens selvbestemmelse er i fokus. Når omfanget af BPA skal fastlægges vil der altid ske en konkret, individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I udmålingen tages der afsæt i borgerens behov for pleje, overvågning og ledsagelse. BPA på arbejdspladsen Hvis borgeren har en BPA og er erhvervsaktiv, og forudsat at betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan borgeren have sin BPA til at dække pleje- overvågnings- og ledsagebehovet i arbejdstiden under forudsætning af, at hjælperne kun dækker de nævnte funktioner. Der kan ikke ydes hjælp til at varetage arbejdsfunktioner, men i henhold til beskæftigelseslovgivningen kan der ydes personlig assistance med de praktiske arbejdsfunktioner som følger af beskæftigelsen, og som borgeren på grund af sin nedsatte funktionsevne ikke selv kan udføre. Indlæggelse Hvis borgeren indlægges på sygehus, vil det være sygehus personalet, der varetager borgerens pleje mv. for at undgå dobbeltkompensation på sigt. Hvis borgeren er indlagt mere end 1 uge skal denne kontakte Greve Kommune i forhold til en konkret vurdering af om bevillingen eventuelt skal sættes i bero under indlæggelsen. Der vil ske en faglig vurdering af borgerens funktionsniveau med henblik på vurdering af om der skal ske ændringer i BPA en. Opfølgning Greve Kommune foretager opfølgning første gang efter 3 måneder efter 2

3 bevillings start. Derefter minimum én gang årlig. Der sker en kvartalsvis administrativ opfølgning af borgerens BPA, i forhold til om: 1. Borgeren har hyppige hjælperskift. 2. Hvis det udbetalte BPA tilskud ikke balancerer med den fastsatte udmåling, og der ikke er en forklaring herpå. Ophør af BPA I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at frakende en BPA, fx hvis borgeren selv har et ønske om det eller ikke kan være arbejdsleder mere. Hvis det er Greve Kommune, der vurderer, at ordningen skal ophøre vil borgeren blive varslet med 3 måneder. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt at standse ordningen øjeblikkeligt, fx hvis hensynet til borgeren nødvendiggøre det. I de situationer vil Greve Kommune dække eventuelle udgifter til hjælperne mv. i opsigelsesperioden. Ved dødsfald vil BPA ordning ophøre ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Udmåling af tilskud Greve Kommune udmåler tilskud til, at borgeren kan ansætte personer, der varetager praktisk og personlig hjælp, pleje, overvågning og ledsagelse med henblik på, at borgeren kan ligestilles med andre borgere i så høj grad som muligt. Hjælpen kan fx bestå i støtte til personlig hygiejne, hjælp til spisning, madlavning og læsning. Når borgeren har behov for at deltage i kurser eller komme på weekendophold som forudsætter ekstra hjælpetimer, skal dette behov indgå i den samlede udmåling af hjælpebehov med henblik på en årlig udmålingspulje til kursus, weekendophold mv. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af om der er tale om et relevant kursus, hvor der kan udmåles ekstra tilskud til. Der udmåles ekstra, fordi det forudsættes, at der ikke er mulighed for at tage hjem samme dag. Døgnophold (weekendophold) Der kan ydes op til 6 døgn årligt til ophold i Danmark, der forudsætter ekstra hjælpetimer. Derudover kan der dækkes følgende ekstra udgifter efter en konkret vurdering: 1. Billigst mulige ophold til hjælperen. 2.Dækning af eventuel udgift til kørsel fra ankomststed til det planlagte opholdssted. 3. Der udbetales diæter til hjælperen af 455 kr. pr. døgn. Hvis der i opholdsprisen er inkluderet morgenmad reduceres det med 15 % i taksten og hvis frokost/aftensmad er inkluderet i opholdsbetaling reduceres taksten med 30 %. Diættaksten er baseret på Skats satser for For borgere, der ikke modtager døgnhjælp, det vil sige fra 23 timer i døgnet og nedefter, skal der være en særlig opmærksomhed på at vurdere behov for at 3

4 udmåle en årlig pulje til ekstra hjælpetimer. Ved døgnophold i Danmark vil der være opmærksomhed på om en del af borgerens behov for hjælp kan dækkes af personlig og praktisk hjælp i henhold til Lov om social service 83 (dvs. hjemmehjælp), hvis borgeren er indforstået hermed og det er en mulighed. Lønforhold for hjælpere Greve Kommune er ikke forpligtet til at indgå en overenskomst i forhold til udmåling af tilskud, men har valgt at udmåle til handicaphjælpere efter FOAs overenskomst. Kun hvor det på baggrund af en faglig vurdering er sandsynliggjort, at borgeren har behov for at få udført en opgave, der kræver uddannet personale, kan denne aflønnes efter den pågældende faggruppes gældende overenskomst. I udmålingen bliver der taget højde for diverse tillæg, anciennitet, pension, feriepenge mv. Derudover ydes løn under sygdom, ved minimum 8 ugers ansættelse som hjælper og minimum 74 timers arbejde i samme periode, samt ved barnets 1. og 2. sygedag. Bidrag til barselsfond samt nødvendige omkostninger til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen indgår ligeledes i udmåling af tilskud til BPA. Udmåling af BPA og bistands- eller plejetillæg Er borgeren tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003 og er tilkendt bistandseller plejetillæg 1, gælder det, at der ved udmålingen af BPA i hvert tilfælde skal vurderes, i hvilket omfang bistands- eller plejetillægget skal indgå ved udmålingen af hjælpen. Det skal gøres med henblik på at undgå dobbeltkompensation. Hvis BPA udmåles, så den dækker alle borgerens ledsage-, pleje- og overvågningsbehov skal hele bistands- eller plejetillægget anvendes til dækning af udgifter til hjælpere eller tillægget frakendes. Såfremt Greve Kommune har vurderet, at bistands- eller plejetillægget skal reducere udmålingen efter 96, har Greve Kommune fastsat følgende serviceniveau for reduktionens størrelse: BPA bevilling timer/døgn BPA bevilling 8-15 timer/døgn BPA bevilling under 8 timer/døgn 75 % reduktion i tillæg modregnes i BPA 50 % reduktion i tillæg modregnes i BPA 25 % reduktion i tillæg modregnes i BPA Borgere med 24 timers hjælp i døgnet indgår ikke i ovenstående reduktionsmodel. Hele deres bistands- eller plejetillæg vil blive modregnet i BPA udmålingen eller tillægget vil blive frakendt, for at undgå dobbeltkompensation, da alle deres ledsage-, pleje- og overvågningsbehov altid være dækket ind af BPA udmålingen. 1 Bistandstillæg udgør kr./måned og plejetillæg udgør kr./måned (2012 niveau). 4

5 Tilskud til uddelegering af arbejdsgiveropgave Hvis borgeren uddelegerer arbejdsgiver opgaven yder Greve Kommune et tilskud hertil på 3,04 kr. pr. bevilget time (fra 1.juni 2012). Niveauet er baseret på, hvad Greve Kommune vil have af omkostninger ved selv at administrere ordningen. Tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger. Greve Kommune skal udmåle et tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at ansætte hjælpere til hjælp i og udenfor hjemmet. Ifølge bekendtgørelsen om udmåling 10 skal der foretages en vurdering af om omkostninger i hjemmet og udenfor hjemmet kan dækkes af bistands- eller plejetillæg. I denne vurdering er Greve Kommune opmærksom på om der allerede er sket en reduktion i BPA udmålingen i forhold til bistands- eller plejetillæg, så borgeren ikke reduceres dobbelt. A) Omkostninger i hjemmet. I Greve Kommune dækkes de faktuelle omkostninger, der er forbundet med at have en hjælper på baggrund af en gennemsnitsberegning af forbruget. Det kan for eksempel være udgifter til ekstra håndsæbe, toiletpapir, porto mv. Til dækning af disse udgifter udbetales hver måned 1 kr. pr. bevilget BPA time pr. døgn (2012 niveau). Det kan illustreres på følgende vis: Hvis borgeren er bevilget 24 timer i døgnet vil denne få udbetalt 730 kr. om måneden: 1 kr. *24 timer* i 365 dage/12 måneder= 730 kr. B) Omkostninger uden for hjemmet. I Greve Kommune dækkes udgifter til hjælperens ledsagelse uden for hjemmet. Der ydes som udgangspunkt op til kr. årligt til hjælperens aktiviteter (eksempelvis entré, transport), hvilket svarer til ca. 1-2 månedlige aktiviteter. Det forudsætter en konkret ansøgning fra borgeren. Særlige forpligtelser Forsikring Som arbejdsgiver har man forsikringspligt når man ansætter og aflønner hjælpere. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at dække disse omkostninger. I forhold til de lovpligtige forsikringer har Greve Kommune mulighed for at indgå aftale med et forsikringsselskab som betyder, at Greve Kommune kan fastsætte et loft for, hvad borgeren maksimalt kan få refunderet i forhold til de lovpligtige forsikringer. Kurser Kurser til BPA borgeren. Socialstyrelsen udbyder en række kurser til borgere med BPA i forhold til arbejdsgiver og arbejdsgiver opgaven. Kurserne er gratis, og man kan holde sig opdateret om relevante kurser på Borgeren kan ansøge om refusion til transportudgifter hos Greve Kommune. Greve Kommune refunderer svarende til den billigste, offentlige transportform. Kurser til hjælperen. Hvis der er behov for kurser til hjælperen, der udspringer af den enkelte borgers hjælpebehov, fx forflyttelsesteknik eller kommunikation, er Greve Kommune forpligtet til at dække de nødvendige omkostninger hertil, som led i udmålingen. 5

6 Der gøres på baggrund af en konkret individuel vurdering og en konkret henvendelse. Som udgangspunkt vil kursus finde sted i kommunalt regi, når det er en mulighed. Oplæring af nye hjælpere I forbindelse med fastsættelse af udmåling af tid til oplæring af nye hjælpere tages der afsæt i borgerens BPA bevilling. Der kan ydes op til 1 time pr. bevilget time i døgnet til en ny hjælper, men der foretages altid en konkret individuel vurdering af behovet, der tager afsæt i at hjælperen sikres oplæring i alle borgerens hjælpebehov. Det vil sige, hvis en borger har en BPA bevilling på 24 timer i døgnet kan en ny hjælper få op til 24 timers oplæring. Medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder Hvis der er mere end én hjælper ansat skal der i tilskuddet til BPA udmåles timer til medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder. I Greve Kommune kan der ydes 7.5 timer årligt pr. hjælper, der er baseret på KLs anbefalinger om minimums udmåling på området. Ferier i ind- og udland Ved ophold i udlandet på op til en måned bevarer borgeren sit tilskud til aflønning af hjælpere. Ved ophold i udlandet udover en måned skal der foreligge en godkendelse fra Center for Job & Socialservice. Længden af ferien, hvor der kan ydes tilskud til Ud over den hjælp, der kan bevares under midlertidige ophold i udlandet, kan der i forbindelse med kortvarige ferie ophold i udlandet i særlige tilfælde ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. På baggrund af Ankestyrelsens principafgørelser på området defineres kortvarige ferie i udlandet som 14 dage. Bestemmelsen om at holde ferie i udlandet med dækning af omkostninger er beskrevet i udenlandsbekendtgørelsen. De ekstra omkostninger skal dog være særlig påkrævet eller en afgørende forudsætning for gennemførelsen af rejsen. Såfremt dette er vurderet kan der ydes dækning af omkostninger til ferie i op til 14 dage årligt. Ferien kan afholdes i Danmark og i udlandet. Generelt om ferie i ind- og udland I forhold til udlandsferier vil der kun være mulighed for at få dækket omkostninger til én udlandsferie årligt. Der kan ydes op til 336 timer årligt til ekstra hjælper til ferie i Danmark eller udlandet, idet hjælpen ikke har mulighed for at tage hjem. Timerne er baseret på en borger med det maksimale timetal pr. døgn. Dvs. 24 timer i døgnet, 14 dage= 336 timer. Ved ferie i udlandet skal denne holdes på én gang, hvor ferie i Danmark kan deles op ad to omgange. Når der skal en ekstra hjælper med under ferien, bliver der foretaget en konkret vurdering af om denne skal have rådighedsbeløb frem for 6

7 almindelig løn. Ved rådighedstimer er hjælperen til stede, og udfører kun undtagelsesvis hjælp til borgeren. Ekstra omkostninger ved kortvarige ferier Der kan ydes dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, som er særlig påkrævet eller en afgørende forudsætning for at rejsen kan gennemføres. Konkret kan der ydes ekstra bevilling til: 1)Det billigst mulige ophold under ferien til hjælperen. 2) Dækning af eventuel særlig kørsel fra ankomststed til det planlagte opholdssted. 3)Udbetaling af diæt af 455 kr. pr. døgn til hjælperen. Hvis der i opholdsprisen er inkluderet morgenmad reduceres der med 15 % i diættakst. Hvis frokost eller aftensmad er inkluderet i opholdsbetaling reduceres diættaksten med 30 %. Diættaksten er baseret på taksten for Greve Kommunes kommunale diæter samt skats satser for Reduktions procent satserne er alene baseret på Greve Kommunes kommunale diæter. 4)Ved ferier i udlandet kan der ydes dækning til hjælpers rejseudgifter til den planlagte destination. Der kan max ydes kr. årligt. Omkostninger ved ferie Ferie indgår ikke som en del af den samlede BPA udmåling. Ved ansøgning om timer til ekstra hjælper og tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med ferieopholdet, foretages der en individuel konkret vurdering. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Hvis der ansøges om ekstra omkostninger til ferier skal dette gøres minimum 6 uger inden ferien ved indenlands rejser og minimum 8 uger inden ferien ved udenlands rejser. Op til 12 ugers administrativ sagsbehandlingstid fra ansøgningstidspunkt. Derefter går der 3-6 uger inden der er træffes afgørelse i Social- og Sundhedsudvalget. Ved ændringer i BPA ordningen er sagsbehandlingstiden op til 8 uger. Greve Kommunes Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance. Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetodens indstillingsskema. Der bliver udarbejdet en handleplan ved bevilling efter Lov om Social Service 141, der udarbejdes i samarbejde med borgeren. Ved ophør af BPA-ordning skal der udarbejdes en handleplan, der beskriver formålet med den fremtidige indsats. Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. 7

8 Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, den 13.august Økonomi- og Planudvalg, den 22.august Byråd, den 28.august Administreres af Center for Job & Socialservice 8

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere