Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it"

Transkript

1 Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 3. februar 2014 fra kl. 15:00 til 17:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Nanna Skovgaard, Ministeriet for sundhed og forebyggelse (varetog mødeledelse på vegne af Svend Særkjær) Peter Munch Jensen, Ministeriet for sundhed og forebyggelse Lone Christiansen, Danske Regioner Jens Andersen, Danske Regioner/Region Sjælland Mikkel Hemmingsen, Danske Regioner/Region Syddanmark Tommy Kjelsgaard, Danske Regioner Mette Harbo, Danske Regioner Jane Wiis, KL Christian Harsløf, KL Nina Clasen, Digitaliseringsstyrelsen Vagn Nielsen, Sundhedsstyrelsen Birgitte Drewes, National Sundheds-it Martin Bagger Brandt, National Sundheds-it Kenneth B. Ahrensberg, National Sundheds-it (referent) Under punkt 4 deltog Jens Parker fra Praktiserende Lægers Organisation Under punkt 5 deltog Tine Ohm Laursen, NSI, Allan Kirk og Jørgen Leisner fra Deloitte Afbud: Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) 2. Meddelelser (O) 3. Porteføljestatus (B) 4. Status på Fælles Medicinkort (B) 5. Proces og analysedesign for analyse om digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet (O) 6. Opfølgende handlinger på SOR-analysen (B) 7. Indikatorer for sundheds-it (B) 8. Status på plan for telemedicinsk infrastruktur (B) 9. Oplæg til samarbejde om fællesoffentlig servicedesk (B) 10. IT understøttelse af kliniske retningslinjer (B) 11. Bestyrelsesseminar (O) 12. Mødeplan 2014 (O) 13. Evt.(O) Side 1 af 5

2 Referat: 1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) Dagsorden og referat blev godkendt. Jens Andersen nævnte at han havde bemærkninger til den del af referatet der omhandlede drøftelsen, der havde fundet sted omkring indikatorer. Det blev aftalt, at drøftelsen herom skulle finde sted under punkt 7 om indikatorer på dagens møde. 2. Meddelelser (O) Nanna Skovgaard nævnte, at det analysekommissorium for udbredelse af MedCom kommunikationen på psykiatri- og socialområdet, som bestyrelsen bestilte på mødet i december 2013 var blevet godkendt i skriftlig proces. Analysen er på baggrund af bestyrelsens ønske udvidet til også at omfatte førtidspension og beskæftigelse. Derudover nævnte Nanna Skovgaard, at Rigsrevisionen har besluttet at igangsætte en beretningssag på FMK. Jens Andersen orienterede om arbejdet med sundheds-it platformen i Region Sjælland og Region Hovedstaden og nævnte at han gerne ved en senere lejlighed giver en mere dybdegående orientering, når arbejdet med platformen er mere fremskredent. 3. Porteføljestatus (B) Nanna Skovgaard indledte punktet med at nævne, at rapporteringen siden sidste møde er blevet opdateret med aktuel status, det har medført at nogle af initiativerne har ændret status. Nina Clasen efterspurgte en beskrivelse af, hvilke korrigerende handlinger, der iværksættes, når initiativer i overblikket går fra grøn til hhv. gul og rød, ligesom hun efterspurgte en nærmere redegørelse når initiativer går fra grøn til hhv. gul og rød. Christian Harsløf nævnte, at han fandt at der er behov for præcise kriterier for hvornår et initiativ ændrer status. Eksempelvis kan man selvom et initiativ er kommet senere i gang som oftest indhente forsinkelsen og på den måde stadig nå i mål på det aftalte tidspunkt. Det blev aftalt, at der i regi af sekretariatet arbejdes videre med porteføljeoverblikket, så der opnås en mere nuanceret status. Med de bemærkninger godkendte bestyrelsen indstillingen. 4. Status på Fælles Medicinkort (B) Bestyrelsen indledte med at drøfte seneste nyt fra regionerne i relation til FMK, og generelt var tilbagemeldingen, at der er stort fokus på at få implementeret og taget FMK i anvendelse. Meldingen fra regionerne er, at man står fast på tidsplanen. Til punktet var også Jens Parker fra PLO inviteret. Meldingen fra Jens Parker var, at det går fremad med at få implementeret FMK i almen praksis, men at der er sten på vejen. Jens Parker nævnte, at der særligt er behov for at afstemme forventninger mellem almen praksis og det kommunale område. Kommunerne har ofte nogle forventninger til almen praksis, som praksis kan have svært ved at leve op til. I samme forbindelse nævnte Jens Parker, at det er vigtigt at få kommunerne ud over rampen, og at en tæt dialog mellem de praktiserende læger og kommunerne er nøglen til et godt samarbejde. På den baggrund gik bestyrelsen over til at drøfte fremdriften i forbindelse med implementering af FMK i kommunerne. Christian Harsløf oplyste, at der er omrokeret i den bølgeplan, der arbejdes med i forbindelse med implementering af FMK, så nogle Side 2 af 5

3 kommuner implementerer FMK på andre tidspunkter end oprindeligt planlagt. Dog melder KL, at man holder sig inden for det, der er aftalt i forbindelse med økonomiaftalen, hvor FMK er i fuld anvendelse medio Derpå gik bestyrelsen over til at tage en generel drøftelse af arbejdet med FMK og der var en drøftelse af hvad der kan gøres for at få accelereret en større anvendelse af FMK, fx gennem brug af resultatkontrakter mv. Der var enighed om, at det er hospitalerne der skal trække læsset og at der alle steder er fuldt fokus på at få FMK i anvendelse jf. de indgåede aftaler. Det afspejler sig også i en betydelig fremdrift. Nanna Skovgaard forespurgte, om det ville være hensigtsmæssigt at inddrage porteføljestyregruppen i arbejdet med at accelerere anvendelsen af FMK, men bestyrelsen var af den opfattelse, at det ikke ville være hensigtsmæssigt. Det blev på den baggrund konkluderet, at porteføljestyregruppen ikke anmodes om at komme med tiltag der kan fremme anvendelsen, at regionerne kommer i mål i første kvartal 2014, da der er det fornødne ledelesmæssige fokus til stede, og at KL udfylder FMK landkortet med målsætninger i forbindelse med den kommunale implementering af FMK, 5. Proces og analysedesign for analyse om digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet (O) Til punktet var Deloitte inviteret til at præsentere deres arbejde med analysen om digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet. Slides fra præsentationen kan rekvireres i sekretariatet. Nanna Skovgaard indledte punktet med at skitsere den proces, der er planlagt i forbindelse med gennemførelse af analysen og nævnte, at de opfølgende aktiviteter i relation til analysen bl.a. vil være bestyrelsens mulighed for at sætte retning for de fremtidige aktiviteter på sundheds-it området. Mikkel Hemmingsen lagde vægt på, at vi med analysen får at vide, hvad vi bør gøre og ikke, hvad vi allerede gør i dag. Derudover bemærkede han, at arbejdsgange, der går på tværs af sektorer stiller krav om fokus på det kommunale område. Til det formål bør sundhedsaftalerne som nu foreligger i udkast - indgå. Det er vigtigt at vi bruger analysen til at tage højde for de problemstillinger, der opstår i takt med, at sammenhængen på tværs af sektorer bliver mere og mere central. Jens Andersen nævnte, at kortlægningen udgør det nødvendige analysegrundlag for at kunne træffe beslutning om, hvad der fremadrettet skal ske. På baggrund af kortlægningen aftales rammerne for det fremtidige det vil være i denne fase, at vi forpligter hinanden. Med det input konkluderede Nanna Skovgaard, at Deloitte i det videre arbejde med kortlægning bør inddrage sundhedsaftalerne og nævnte, at det på bestyrelsens seminar bliver interessant at gå mere i dybden med drøftelserne af kortlægningen. 6. Opfølgende handlinger på SOR-analysen (B) Nanna Skovgaard indledte punktet, herunder at der gennemføres en nærmere afklaringsproces frem mod ØA15 i relation til SOR. Lone Christiansen nævnte, at man ikke ønsker at godkende bilaget, jf. indstillingen, men at man er indstillet på at gennemføre en nærmere afklaringsproces i relation til SOR frem mod ØA15. Der bør blive tilvejebragt et uddybet beslutningsgrundlag, som også tager højde for den decentrale anvendelse af SOR. Side 3 af 5

4 På det grundlag blev det konkluderet, at der laves en række yderligere afdækninger af større ibrugtagning af SOR med henblik på ØA15. På baggrund af disse afdækninger træffes der beslutning om en videre proces. Endelig blev det aftalt, at den styregruppe der findes på nuværende tidspunkt for SOR videreføres og praksis inddrages. 7. Indikatorer for sundheds-it (B) Som bilag til punktet havde NSI fremlagt en baselinemåling for de statslige indikatorer som blev aftalt som led i strategien. Der var ikke fremlagt regionale og kommunale indikatorer. Jens Andersen nævnte at han i forbindelse med de statslige indikatorer savner noget, der kan understøtte regionerne i de tilfælde, hvor de er kunder hos staten. Kunne man forestille sig nogle indikatorer, der siger noget om værdikæden og sammenhængene? Nanna Skovgaard nævnte at man fra statens side i første omgang har fremlagt de i økonomiaftalen aftalte indikatorer, men selvfølgelig har et ønske om at tilvejebringe relevante mål og gerne indgår i et samarbejde om at fastlægge disse. I forlængelse heraf nævnte Nina Clasen at det vil være oplagt at samarbejde på dette område. Der var enighed i bestyrelsen om, at arbejdet med at fastlægge relevante statslige, regionale og kommunale indikatorer bør ske i fællesskab. På den baggrund blev det aftalt, at bede den fællesoffentlige porteføljestyregruppe arbejde videre med relevante indikatorer, der kan have et fokus på tværsektorielle sammenhænge. Endelig blev det aftalt, at indikatormålene løbende offentliggøres. 8. Status på plan for telemedicinsk infrastruktur (B) Der blev kort redegjort for baggrunden for arbejdet med en plan for telemedicinsk infrastruktur. Planen skal forudgående behandles i den nationale koordinationsgruppe for telemedicin. Det er aftalt, at regionerne skal levere input til planen i løbet af februar På baggrund af det regionale input og et videre arbejde med en plan for telemedicinsk infrastruktur blev det aftalt, at den samlede plan færdigbehandles i skriftlig proces. 9. Oplæg til samarbejde om fællesoffentlig servicedesk (B) Bestyrelsen drøftede oplægget og stillede uddybende spørgsmål. Der blev bl.a. stillet spørgsmål fra Nina Clasen til, hvorfor der ikke er udarbejdet et kommissorium for arbejdet. Sekretariatet oplyste, at det vil der blive lavet, hvis bestyrelsen bakker op om den indledende afsøgning. Herefter drøftede bestyrelsen om området for de fælles løsninger som bl.a. er placeret i regi af porteføljestyregruppen er modent nok til analyse af behov for fælles servicedesk. Det blev tilkendegivet, at en sådan analyse er præmaturt for KIH-projektet, og Danske Regioner oplyste, at der i forhold til sundhedsjournalen ikke var behov for en sådan servicedesk på nuværende tidspunkt, da support håndteres i Region Nord. På den baggrund konkluderede bestyrelsen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for etablering af en fællesoffentlig servicedesk indstillingen blev dermed ikke godkendt. 10. IT understøttelse af kliniske retningslinjer (B) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Lone Christiansen nævnte, at man fra regionernes side ønsker at blive inddraget mere i arbejdet med IT understøttelse af retningslinjerne. På baggrund heraf gav Vagn Nielsen Side 4 af 5

5 tilsagn om at vende tilbage med oplysning om, hvordan Sundhedsstyrelsen planlægger at inddrage regionerne i det videre arbejde. Christian Harsløf tilkendegav, at man i forhold til adgang til retningslinjerne via apps fra Sundhedsstyrelsens side arbejder med at etablere en løsning, der understøtter denne adgang. 11. Bestyrelsesseminar (O) Bestyrelsen tilkendegav støtte til de to emner, der planlægges at være på programmet på seminaret omkring governance og omkring analysen vedr. relevante tværgående arbejdsgange. Bestyrelsen gentog vigtigheden af at inddrage sundhedsaftalerne i forbindelse med det videre arbejde med analysen vedr. tværgående arbejdsgange. 12. Mødeplan 2014 (O) Evt.(O) Afslutningsvis udtrykte Jens Andersen tilfredshed med materialet til bestyrelsesmødet. Nanna Skovgaard takkede for konstruktivt input og lukkede derpå mødet Side 5 af 5

Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1. Referat fra møde den 19. maj 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2013, klokken 13:00-16:00. Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Deltagere: Svend Særkjær,

Læs mere

Mødet blev afholdt den 16. december 2013 fra kl. 15:00 til 18:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 16. december 2013 fra kl. 15:00 til 18:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1.1. Referat fra møde den 16-12-2013 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 16. december 2013 fra kl. 15:00 til 18:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse. UDKAST Referat fra møde den 9. oktober 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Læs mere

Bilag 1. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt den 16. april 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bilag 1. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt den 16. april 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt den 16. april 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Nanna Skovgaard, Ministeriet for sundhed

Læs mere

Frokost. MedCom9 koordineringsgruppen 4. december 2014 Kl

Frokost. MedCom9 koordineringsgruppen 4. december 2014 Kl Frokost MedCom9 koordineringsgruppen 4. december 2014 Kl. 10-15 Status på justering af arbejdsprogrammet for MedCom9 (2015) Tilbagemeldinger fra seminar i MedComs styregruppe 13/11-14 Fokus på Standarder,

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Mødet blev afholdt kl den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 17.00 den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 941826 Dato: 11. juni 2012 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Mødet blev afholdt den 10. december 2014 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 10. december 2014 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1.1 Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 10. december 2014 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Svend Særkjær, Ministeriet for sundhed

Læs mere

Mødet blev afholdt kl den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 16.00 den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Side 1 af 10. Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it

Side 1 af 10. Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den Nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 2. februar 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Nanna Skovgaard, Ministeriet for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 4. april 2017 kl. 13.00 16.00 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Referat af 6. møde i styregruppen for MedCom 8 tirsdag den 25. juni 2013

Referat af 6. møde i styregruppen for MedCom 8 tirsdag den 25. juni 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 1248990 Dato: 26. juni 2013 Referat af 6. møde i styregruppen for MedCom 8 tirsdag den 25. juni

Læs mere

Afbud: Henrik Bjerregaard Svend Særkjær Peter M. Jensen Pia Kopke Mogens Engsig Ib Johansen. 1. Referat Godkendt. 2.

Afbud: Henrik Bjerregaard Svend Særkjær Peter M. Jensen Pia Kopke Mogens Engsig Ib Johansen. 1. Referat Godkendt. 2. N O T A T Medcom styregruppereferat 26.09.2013 Deltagerer: Lars Hulbæk Dorte Skov-Lassen Jan Pedersen Jens Rahbek Nørgaard Maiken Nielsen Shiauching Kenneth B. Ahrensberg Jens Parker Margrethe Harbo Christian

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Referat 28. juni 2017 8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Dagsordenspunkt 1 Velkommen og siden sidst Til stede Christian

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i den 30. november 2016 kl. 13.00 16.00 i Sundheds- og Ældreministeriet Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat af 6. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 19. maj 2011

Referat af 6. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 19. maj 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1002020 Dok. Nr.: 539438 Dato: 10. juni 2011 Referat af 6. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 19. maj 2011 Deltagere

Læs mere

Niels Ulrick Holm fra PLO deltog på video under punkt 3 om almen praksis.

Niels Ulrick Holm fra PLO deltog på video under punkt 3 om almen praksis. Referat Referat af 10. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Mødet blev afholdt 13. november i Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015.

Det er projektets formål at sikre fuld udbredelse af Fælles Medicinkort i alle kommuner i 2014 og fuld anvendelse i alle kommuner medio 2015. U D K A S T T I L R E SULTATKONTRAKT Den 23. august 2013 Ref XX Weidekampsgade 10 Implementering af FMK i kommunerne Projekt 4.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Pia Kopke (formand), Børge Knudsen, Lone Kaalund Thiel, Caroline Thrane.

Pia Kopke (formand), Børge Knudsen, Lone Kaalund Thiel, Caroline Thrane. N O T A T Refer fra møde i Styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI). Mødet fandt sted i Danske Regioner, torsdag den 3. maj 2018 kl. 13.00-16.00. 18-06-2018 EMN-2017-00757

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M M Ø D E I N D K A L D E L S E Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 31.03.14 Vor ref. DSL Referat 6. styregruppemøde for national

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Referat af 5. møde i styregruppen for MedCom

Referat af 5. møde i styregruppen for MedCom Sundheds- og Ældreministeriet REFERAT AF MØDE Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPJEI Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 315903 Dato: 18. april 2017 Referat af 5. møde i styregruppen for MedCom10-03.03.2017

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. November 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. November 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver November 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015.

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015. Referat 125. marts 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 17. marts 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Helle

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017 Mødet blev afholdt på Odense Universitetshospital. Deltagere Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet Tommy Kjelsgaard,

Læs mere

Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konference om telemedicinsk sårvurdering, 30. oktober 2015.

Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konference om telemedicinsk sårvurdering, 30. oktober 2015. Telemedicinsk sårvurdering - et nationalt forgangsprojekt. Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konference om telemedicinsk sårvurdering, 30. oktober 2015. Disposition Hvorfor

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Danske Regioners bemærkninger vedr. Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 24-11-2014 Sag nr. 14/1558 Dokumentnr. 64874/14 Anne Cederlund Rytter Katrine

Læs mere

Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 18. maj 2016 samt godkendelse af dagsorden.

Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 18. maj 2016 samt godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 21. september 2016 kl. 13.00-15.00 hos Nupark/Den midtjyske Iværksætterfond, Nupark 51, 7500 Holstebro. Mødet indledtes med en orientering om Den midtjyske

Læs mere

Bilag 6.1 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bilag 6.1 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Bilag 6.1 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 28. juni 2017 kl. 13.00 16.00 i Sundheds-og Ældreministeriet Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

2. Godkendelse af referat Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat Porteføljestyregruppen godkendte referatet uden bemærkninger. Referat 27. september 2016 Referat fra 4. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 16. september 2016 Til stede:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Mødet blev afholdt kl den 26. november 2015 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 26. november 2015 i Sundheds- og Ældreministeriet. Bilag 2 Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 16.00 den 26. november 2015 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 11. oktober 2012

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 11. oktober 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 1083651 Dato: 01. november 2012 Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 11.

Læs mere

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12.

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. 8. marts 2016 Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. februar 2016 Til stede: Christian Boel, Region Midtjylland (formand);

Læs mere

Referat af 5. møde i styregruppen for MedCom9 d. 25. februar 2015

Referat af 5. møde i styregruppen for MedCom9 d. 25. februar 2015 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMACH Sags nr.: 1305366 Dok nr.: 1684612 Dato: 19. marts 2015 Referat af 5. møde i styregruppen for MedCom9 d. 25. februar

Læs mere

Fra sekretariatet deltog: Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Johan Hvitved, FM/DIGST, Signe Vind, Danske Regioner.

Fra sekretariatet deltog: Susanne Duus, FM/DIGST; Mette Myrhøj Jensen, FM/DIGST, Johan Hvitved, FM/DIGST, Signe Vind, Danske Regioner. 3. maj 2016 Referat fra 2. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 14. april 2016 Til stede: Christian Boel

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat af møde i MedCom 7 s styregruppe den 18. november 2010 i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Referat af møde i MedCom 7 s styregruppe den 18. november 2010 i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Styregruppen fort MedCom Dato: 24. november 2010 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMK Sags nr.: 1002020

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december 2011

Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december 2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1002020 Dok. Nr.: 760294 Dato: 1. februar 2012 Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 4. maj 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 4. maj 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 10.00 13.00 den 4. maj 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Referat af det 7. møde i styregruppen for Medcom 9

Referat af det 7. møde i styregruppen for Medcom 9 Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMACH Koordineret med: Sagsnr.: 1305366 Dok. nr.: 1870611 Dato: 27. januar 2016 Referat af det 7. møde i styregruppen for Medcom 9

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til 1. møde i styregruppen for Med- Com 9 den 27.februar 2014

Indkaldelse og dagsorden til 1. møde i styregruppen for Med- Com 9 den 27.februar 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1305366 Dok. Nr.: 1397426 Dato: 19. februar 2014 Indkaldelse og dagsorden til 1. møde i styregruppen for Med- Com

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m. fl. 27-04-2017 MDR-2017-00014 Maren Munk-Madsen Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne

Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne Fremdrift på tværs af landsdelsprogrammerne Indsendt ved 12. møde i den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 20. juni

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Jonathan Schloss og Martin Bagger Brandt fra PLO deltog desuden under dagsordenspunkt 1-5.

Jonathan Schloss og Martin Bagger Brandt fra PLO deltog desuden under dagsordenspunkt 1-5. Referat fra møde i Den nationale bestyrelse for sundheds-it den 3. april 2019 Mødet blev holdt i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere fra bestyrelsen Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9.

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 17. marts 2017

Læs mere

Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 19-04-2018 EMN-2018-00010 Maren Munk-Madsen Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse Deltagere: Afbud: Regionsdirektører: Deltagere

Læs mere

Referat af 6. møde i MedCom VI s styregruppe den 28. maj 2009 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Slotsholmsgade DK-1216 København K

Referat af 6. møde i MedCom VI s styregruppe den 28. maj 2009 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Slotsholmsgade DK-1216 København K Styregruppen for MedCom Referat af 6. møde i MedCom VI s styregruppe den 28. maj 2009 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Deltagere: Vagn Nielsen, Ministeriet

Læs mere

Styregruppen for MedCom. Referat af møde i MedCom 7 s styregruppe den 9. september 2010 i Indenrigs-og Sundhedsministeriet.

Styregruppen for MedCom. Referat af møde i MedCom 7 s styregruppe den 9. september 2010 i Indenrigs-og Sundhedsministeriet. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Styregruppen for MedCom Dato: 29 september 2010 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMMK Sags nr.: 1002020

Læs mere

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012

Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 848000 Dato: 5. maj 2012 Referat af 1. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 1. marts 2012

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. februar 2016, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. februar 2016, kl i Kulturstyrelsen. Referat 22. februar 2016 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. februar 2016, kl. 10.15-15.15 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen,

Læs mere

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016

Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSZB Koordineret med: Sagsnr.: 1601117 Dok. nr.: 194312 Dato: 25. oktober 2016 Referat af 3. møde i styregruppen for MedCom 10 den 6. oktober

Læs mere

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe R E F E R A T Emne 17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe Mødedato 17. december 2009 Sted s mødelokale 501 Deltagere Lone de Neergaard (formand), Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland Tove Nilsson,

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Dagsorden Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 14. dec. 2015 kl 15.30-17.30 i mødelokale SAN, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune (kommunal

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 29. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it. Mødet blev afholdt kl den 29. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 16.00 den 29. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Dagsorden og indstillinger for 14. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dagsorden og indstillinger for 14. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Forskerparken 10 DK- 5230 Odense M Telefon 6543 2030 Mobil 2965 0172 Jan Petersen & Kirsten Ravn Christiansen E-mail jap@medcom.dk, krc@medcom.dk Dato 16.02.2015 Vor ref. JAP & KRC Dagsorden og indstillinger

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere