Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning"

Transkript

1 Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest

2 Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det daglige arbejde som en kittelbog. Bogen beskriver de generelle regler for diagnose- og procedurekodning. Den er udarbejdet af HospitalsRegistreringsGruppen og ved konstatering af fejl eller mangler kan denne kontaktes på mailadressen: Senest revideret maj

3 Indholdsfortegnelse Side Væsentlige begreber...4 Landspatientregistret... 4 Kontaktbegrebet... 4 Diagnoseregistrering...5 Aktionsdiagnose... 5 Bidiagnose/r... 6 Tillægskode/r... 6 Obs.pro-diagnoser... 6 Kontroldiagnoser... 6 Canceregistrering...7 Anmeldelsesstatus... 7 Stadieangivelse,TNM(+)... 8 Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag (+)... 8 Klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag (+)... 8 Lateralitet (+)... 9 Diagnosekodning ved metastaserende cancersygdom... 9 Procedureregistrering...10 Operationsregistrering Definitioner Assistancer Procedureart Kombinerede indgreb Reoperationer Aflyste operationer Tillægskodning(+) Komplikationer

4 Væsentlige begreber Landspatientregistret Indberetning af diagnose- og procedurekoder sker til LandsPatientRegisteret (LPR). Dette blev oprettet i 1977, og det primære formål var indsamling af data mhp. sundhedsstatistik, forbrugsstatistik, epidemiologiske undersøgelser og forskning. Siden 2000 er data i LPR også anvendt til DiagnoseRelateredeGruppe (DRG) systemet, som anvendes til at takstsætte ydelser i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt, at informationerne i LPR er korrekte af hensyn til sundhedsstatistik, forbrugsstatistik, epidemiologiske undersøgelser og forskning. Det er ligeledes klart, at korrekt registrering er forudsætning for, at afdelingerne modtager korrekt afregning i forbindelse med DRGafregning. Væsentlige koder (diagnoser, procedurer, operationer, mv.) er beskrevet i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS-koder). Se: Kontaktbegrebet Et vigtig begreb i registreringen er patientkontaktbegrebet. Ved en patientkontakt forstår: en indlæggelse en ambulant kontakt (besøg og ydelser) et skadestuebesøg Væsentlige komplikationer med betydende følger eller potentielle følger for patienten skal under alle omstændigheder altid registreres som aktionsdiagnose eller bidiagnose efter generelle principper. Dette gælder alle former for komplikationer. Multiple komplikationer registreres selvstændigt efter de beskrevne principper. Indberetningen af infektion klassificeret efter DT814* skal ske som diagnosekode med tilhørende tillægskodning af: den tidligere udførte ydelse (+)K*, B*, U* og Z* (minimum 4 karakterer), evt. KX for ukendt operation dato for tidligere udførte ydelse (+)ZT* (10 karakterer), evt. ZTXXXXXXXX for ukendt proceduredato producerende hospital/afdeling for den tidligere udførte ydelse (+)A1*-A9* (minimum 5 karakterer), evt. AXXXX for ukendt hospital, AYYYY for anden sundhedsfaglig enhed AYYYY1 for speciallægepraksis uden specifikation AYYYY2 for almen praksis uden specifikation eller AYYYY9 for sundhedsfaglig enhed uden specifikation Eksempel (A)DT814H: Postoperativ dyb sårinfektion (+)KJDC11: Laparoskopisk ventrikelresektion med lastrojejunostomi (+)ZT : dato: 10. jan (+)A130136: Rigshospitalet, Kirurgisk gastroenterologisk klinik I forbindelse med hver enkelt kontakt skal der ske registrering og indberetning til LPR af relevante diagnoser, behandling og procedurer. Et typisk patientforløb med (for)ambulant undersøgelse, indlæggelse og (efter)ambulant kontrol skal betragtes som 3 kontakter. En sammenhængende ambulant kontakt kan bestå af såvel ambulante besøg som ydelser, der er udført under besøg. 4 17

5 16 mikroorganismer isoleret fra væskeansamling intraperitonealt, enten taget fra ved reoperation, finnålsaspiration eller fra dræn påvisning af (makroskopisk eller mikroskopisk) absces ved enten reoperation eller finnålsaspiration anastomoselækage påvist ved røntgenundersøgelse eller reoperation DT814J Postoperativ retroperitoneal infektion Infektionen involverer det retroperitoneale rum og opstår indenfor 30 dage efter indgrebet. Mindst et af følgende punkter er opfyldt: purulent sekretion fra retroperitonealt placeret dræn fund af pus ved punktur (vejledt punktur ved UL- eller CTskanning), eller ved reoperation (abdominalt eller vaginalt) sårrevision med fund af infektion, der involverer det retroperitoneale rum mikroorganismer isoleret fra væskeansamling intraperitonealt, enten taget fra ved reoperation, finnålsaspiration eller fra dræn påvisning af (makroskopisk eller mikroskopisk) absces ved enten reoperation eller finnålsaspiration anastomoselækage påvist ved røntgenundersøgelse eller reoperation Registrering For at kunne identificere infektionens årsagsgivende procedure samt udførende sygehus og afdeling (eller anden producent) skal der foretages en tillægskodning, der er obligatorisk for DT814* Infektioner forårsaget af udført procedure ikke klassificeret andetsteds. Koderne er vist i tabel Kravet gælder kun disse koder. Registrering og indberetning efter DT814* med tilhørende krav afgrænses til behandlingskrævende tilstande, der er opstået indenfor 30 dage efter den årsagsgivende procedure. Kravene om tillægskodning gælder for alle registrerede DT814*-koder. Komplikationen vil forekomme enten på kontakten, hvor proceduren er udført, eller på en efterfølgende kontakt, som ofte netop oprettes pga. komplikationen. Opståede komplikationer skal altid registreres på den/de kontakt(er), hvor komplikationen erkendes og/eller behandles. Registrering sker som aktionsdiagnose, bidiagnose eller komplikation. Diagnoseregistrering Formålet med at tildele en patient diagnoser er at give et dækkende billede af en patients sygdom/forløb/tilstand. Dette billede giver andre sundhedsfaglige personer muligheder for at vurdere patienten, samt sikre korrekt indberetning til centrale registre (LPR). Enhver diagnose er tildelt en kode. Ved indberetning sættes et D foran (D for diagnose). Enhver kontakt med sygehuset kræver, at patienten tildeles en diagnose og samtidigt angivelse af eventuelle behandlinger og operationer. Det er vigtigt, at patienten ikke får påhæftet diagnoser, der ikke er belæg for, se nedenfor i afsnit om Obs. pro- og kontroldiagnoser. Patienten skal tildeles én (og kun én) aktionsdiagnose(a-diagnose) og relevante bidiagnoser(b-diagnoser), og disse kan præciseres ved anvendelse af tillægskoder. Begreberne gennemgås i det følgende. Aktionsdiagnose(A-diagnose) Den diagnose, der ved udskrivning eller afslutning af patientkontakten bedst angiver den tilstand, der har ført til indlæggelse, plejebehov eller ambulant besøg/forløb, og som er den væsentligste årsag til det gennemførte undersøgelses- og behandlingsprogram. Hvis indlæggelsen kun beskrives tilfredsstillende ved anvendelse af to eller flere diagnoser, er det nødvendigt at prioritere og vælge én som aktionsdiagnose, nemlig den som har vejet tungest i anvendelsen af undersøgelses- og behandlingsressourcer. De øvrige diagnoser anvendes som bidiagnoser. Ved ambulante patienter skal man være opmærksom på, at såfremt aktionsdiagnosen ændres, skal forløbet afsluttes, og et nyt forløb oprettes. Dette skyldes at kun den sidst angivne aktionsdiagnose registreres i LPR, når et forløb afsluttes. Bidiagnoser(B-diagnoser) Diagnoser, der (udover aktionsdiagnosen) supplerer beskrivelsen af sygdomsbilledet i forbindelse med den aktuelle kontakt. 5

6 Det skal pointeres, at kun sygdomme, der afgørende bidrager til den aktuelle kontakt, skal medtages. Tilgrundliggende sygdom med klinisk betydning for den aktuelle kontakt registreres som bidiagnose. Tillægskoder Anvendelse af tillægskoder er et universelt princip i SKS-systemet, idet enhver kode i princippet kan anvendes som tillægskode til specifikation af en anden SKS-kode. Primærkode og tillægskode indberettes som en kode med et + mellem koderne. Det er vigtigt at skelne mellem bidiagnose og tillægskode. Obs. pro-diagnose En patient må ikke få tildelt en diagnose på en sygdom/tilstand, som ikke er til stede. En patient i ambulatoriet mistænkt for kræft i tyktarmen, som får diagnosen neoplasma malignum coeci obs. pro, men registreres med kode DC180, bliver i LPR registreret som neoplasma malignum coeci, idet obs. pro forsvinder. Den rigtige kodning er enten DZ031D: observation pga. mistanke om ondartet svulst i tyktarm, eller DZ031 + DC180: ved anvendelse af en tillægskode. Andre eksempler: F.eks. mistanke om colitis ulcerosa: DZ038 + DK510 Mistanke om galdeblærecancer: DZ031 + DC239 Kontroldiagnose(DZ00-DZ13) Hvis kontrolundersøgelsen ikke viser aktiv sygdom, skal kontrolundersøgelsen være aktionsdiagnose og årsagen til kontrolundersøgelsen kan anføres ved en tillægskode. Hvis kontrolundersøgelsen viser tilbagefald af sygdommen eller uændrede forhold, f.eks. ikke ophelet ulcus ventriculi, skal sygdommen være aktionsdiagnose og kontrolundersøgelsen anføres ikke som diagnose. Eksempler: DZ080: Kontrolundersøgelse efter operation af ondartet svulst DZ090: Kontrolundersøgelse efter operation af anden tilstand (fx benigne lidelser) DZ098: Kontrolundersøgelse efter anden behandling af anden tilstand (fx. kontrol af ulcus ventriculi, der er ophelet) 6 Tabel 11.2 Infektioner forårsaget af udført procedure (postinterventionelle infektioner) SKS-kode Komplikation DT814A Absces i operationscicatrice DT814B Postoperativ intraabdominal absces DT814C Postoperativ subfrenisk absces DT814D Postoperativ sepsis DT814E Postoperativ sårgranulom DT814F Postoperativ sårinfektion DT814G1 Postoperativ overfladisk sårinfektion DT814H1 Postoperativ dyb sårinfektion DT814I1 Postoperativ intraabdominal infektion UNS DT814J1 Postoperativ retroperitoneal infektion DT814P Postoperativ pneumoni DT814U Postoperativ urinvejsinfektion (forårsaget af udført procedure) DT814X Anden postoperativ infektion (forårsaget af udført procedure) Udvalgte definitioner: DT814G Postoperativ overfladisk sårinfektion Infektionen involverer hud og subcutis og opstår indenfor 30 dage efter indgrebet. Mindst et af følgende punkter skal være opfyldt: purulent sekretion fra såret kirurgisk sårrevision med positiv dyrkning fra udtømt materiale bakterier isoleret fra subkutan ansamling i primært lukket sår DT814H Postoperativ dyb sårinfektion Infektionen involverer hud og subcutis, og opstår indenfor 30 dage efter indgrebet. Mindst et af følgende punkter skal være opfyldt: purulent sekretion fra subfascielt dræn/incision sårruptur eller sårrevision med fund af infektion, der involverer fascie og muskel (dyrkning skal være positiv) fund af subfasciel absces ved punktur (vejledt punktur ved ULeller CT-skanning), kirurgisk revision eller fund ved reoperation DT814I Postoperativ intraabdominal infektion Infektionen involverer organer og/eller cavum peritonei og opstår indenfor 30 dage efter indgrebet. Mindst et af følgende punkter er opfyldt: mikroorganismer isoleret fra prøve taget peroperativt 15

7 Komplikationer Cancerregistrering Komplikationer til undersøgelse og behandling er tilstande, der er opstået som en utilsigtet følge af en procedure - dvs. et kirurgisk indgreb, anden behandling eller undersøgelse - uanset om proceduren er udført korrekt eller mangelfuldt, om der har været svigt af anvendt apparatur, eller om komplikationen kan tilskrives patientens tilstand eller andre forhold i øvrigt. Komplikationer kan fx være større peroperativ blødning, organlæsion, postoperativ blødning og sårinfektion. Til begrebet komplikation medregnes principielt enhver form for nosokomiel infektion dvs. infektion, der er erhvervet under kontakt med sygehuset, og som ikke var påvist, beskrevet eller under inkubation på tidspunktet for kontaktstart. Normalt anvendes en tidsmæssig afgrænsning på 30 dage mellem den formodede forårsagende procedure og den opståede tilstand, idet der udover denne periode i stigende grad bliver usikkerhed om årsagssammenhæng mellem udførte procedurer og opståede tilstande. Dette gælder især infektioner - se nedenfor. For yderligere at fokusere på de væsentlige komplikationer gælder registreringskravene beskrevet i det følgende kun for behandlingskrævende tilstande. Hvis fx en blødning ikke har et omfang, der medfører intervention, skal denne ikke registreres som komplikation. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fx en urinvejsinfektion efter kateterisering og en lungebetændelse efter kirurgisk indgreb klassificeres efter kodeafsnittet DT814*, når der er en klinisk begrundet årsagssammenhæng eller formodning om årsagssammenhæng mellem procedure og infektion. Hvis dette ikke er tilfældet, klassificeres infektionen som sygdom (i andre kapitler fx akut blærebetændelse DN300) og ikke som komplikation til procedure. Patienter der får diagnosticeret en malign sygdom skal, når diagnosen stilles, have den maligne diagnose som aktionsdiagnose. Ved alle efterfølgende kontakter med hospitalsvæsenet, hvor sygdommen stadig er til stede, skal den maligne diagnose være aktions- eller bidiagnose: Aktionsdiagnose, hvis der handles direkte på sygdommen. Bidiagnose, hvis der primært handles på en afledt/symptomatisk tilstand, f.eks. anæmi eller smerter, hvor denne afledte/symptomatiske tilstand bliver aktionsdiagnose. Patienter, som bliver radikalt opereret for en malign sygdom, skal ved efterfølgende kontakter, f.eks. kontrolundersøgelser, ikke have den maligne diagnose. Hverken som aktions- eller bidiagnose. Den maligne diagnose kan hæftes på kontrolundersøgelsen som en tillægskode. Se ovenfor. Ved påvist recidiv skal cancerdiagnosen igen anføres som aktions- eller bidiagnose. Der er vedtaget obligatorisk anmeldelse af kræft til Cancerregisteret (CAR). Anmeldelsesstatus Alle cancerdiagnoser, enten som aktions- eller bidiagnose, skal have en af følgende status koder som tillægskode: AZCA1: Ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere anmeldt af afdelingen. Kan anvendes flere gange indtil en meningsfuld tillægsregistrering er foretaget AZCA3: Afdelingen ikke involveret i diagnosticering, behandling eller kontrol af sygdommen AZCA4: Sygdommen tidligere anmeldt af afdelingen Hvis sygdommen ved første kontakt er metastaseret, registreres primærtumor med status 1 og tilhørende tillægskodninger. Metastasekoden registreres med status 4, hvorved der ikke skal dobbelttillægskodes. 14 7

8 Dette gælder uanset, om metastase eller primærtumor registreres som aktionsdiagnose. Anmeldelsesstatus AZCA3 anvendes af afdelinger, der ikke deltager i den primære udredning og behandling af sygdommen. I disse tilfælde kan den anmeldelsespligtige diagnose ikke være aktionsdiagnose. Ved anmeldelsesstatus AZAC1 ny anmeldelsespligtig sygdom - er der yderligere krav til tillægskodning: Klinisk stadie Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag Klinisk-mikroskopisk diagnosesgrundlag Ved cancer i parrede organer lateralitet Stadieangivelse, TNM (+) Første gang, der registreres en anmeldelsespligtig diagnose som aktionseller bidiagnose, skal der samtidig angives tillægskoder for klinisk stadie til diagnosen. Der anvendes TNM-stadieklassificering [(+)AZCD*] - undtagen ved maligne lymfomer - og registreringen sker med 3 tillægskoder for T, N eller M. Maligne lymfomer klassificeres efter Ann Arbor [(+)AZCC*] klassifikationen. ZPP32 Aflyst pga. patientens tilstand højst 1 dag før ZPP33 Aflyst af sygehuset højst 14 dage før Tillægskodning (+) Der kan til procedurekoder, herunder til operationer, registreres tillægskoder for indikation (med diagnosekode), anvendt anæstesi, sideangivelse, anvendt transplantat, specificeret anatomi og anvendt teknik. Disse muligheder er ikke obligatoriske, men det bør overvejes, om der ved tillægskodning kan opnås data, der også kan anvendes til andre formål, f.eks. til indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser. Eksempler: Procedure udført i generel anæstesi: Procedure(+)NAAC* Sideangivelse kan registreres med tillægskoderne: (+)TUL1 = højresidig eller (+)TUL2 = venstresidig Bilateral må ikke anvendes som tillægskode på procedurer Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag (+) Når der registreres en anmeldelsespligtig diagnose med anmeldelsesstatus 1 som aktions- eller bidiagnose, skal der samtidig registreres tillægskoder for klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag [(+)AZCK*]. Tillægskoderne sammenfatter det klinisk-makroskopiske grundlag, som diagnosen er stillet på. AZCK0 operation (inkl. biopsi) AZCK1 endoskopisk undersøgelse/operation (inkl biopsi) AZCK2 billeddiagnostisk undersøgelse AZCK3 autopsi AZCK4 klinisk undersøgelse AZCKX ikke aktuel ved denne anmeldelse Klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag (+) Når der registreres en anmeldelsespligtig diagnose med anmeldelsesstatus 1 som aktions- eller bidiagnose, skal der samtidig registreres tillægskoder for klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag 8 13

9 Assistancer Ydelser udført som assistance, skal knyttes til indberetningen af stampatient-kontakten. Det vil normalt være den producerende afdeling, der registrerer ydelsen, f.eks. en CT-skanning. Procedureart Analogt med diagnoserne skal der sammen med hver SKSoperationskode registreres en procedureart til markering af vigtigste operation(p) og (øvrige) deloperationer(d) i hvert kirurgisk indgreb (se definitioner ). Udvælgelsen af primære operation i et indgreb(p) er journalførende afdelings kliniske valg. Som en tommelfingerregel er den vigtigste operation den, der mest direkte relaterer sig til patientens aktionsdiagnose. Er der flere lige vigtige vil man ofte vælge den mest ressourcetunge (tid, penge, teknik). Kombinerede indgreb Er der flere operationer (koder) i samme indgreb, knyttes disse sammen i registreringen, som omtalt i ovenstående vha. procedurearter. Yderligere indberettes operationsdato/klokkeslæt, hvorved de enkelte indgreb tidsmæssigt placeres i forhold til den samlede kontakt. Generelt skal operationer udført i samme anæstesi registreres som ét indgreb. Dette inkluderer operatio per occasionem og bilaterale indgreb. Dog kan man vælge at registrere flere indgreb, hvis der er flere producenter f.eks. ved multitraumer. Procedurer, der udføres samtidigt bilateralt, registreres generelt som 2 procedurer i samme indgreb. Reoperationer Der er i hvert operationskapitel et afsnit med koder for reoperationer som følge af postoperative komplikationer (sårinfektion, blødning mv.) i den umiddelbare postoperative periode (indenfor 30 dage). Ved kodning af efterfølgende operation skal denne kodes, som var den primær. Aflyste operationer Aflyste operationer skal ikke indberettes til LPR, men 4 gange årligt til Sundhedsstyrelsen. For at dette kan ske samlet for hele Hospitalsenheden Vest, registreres aflyste operationer fortsat Eksempel: ZPP30(+)KUKC02 Cystoskopi aflyst pga. udeblivelse ZPP31 Aflyst pga. patientens afbud højst 1 dag før 12 [(+)AZCL*]. Tillægskoderne sammenfatter det klinisk-mikroskopiske grundlag, som diagnosen er stillet på. AZCL0 histologi/cytologi fra primær tumor AZCL1 histologi/cytologi fra metastase AZCL2 histologi/cytologi, uvist om fra primær tumor eller metastase AZCL3 andre klinisk/mikroskopiske undersøgelser AZCL9 ingen histologisk/cytologisk/klinisk-mikroskopisk undersøgelse AZCLX ikke aktuel ved denne anmeldelse Lateralitet (+) For parrede organer skal der registreres tillægskode for lateralitet [(+)TUL*]: TUL1 højresidig TUL2 venstresidig TUL3 dobbeltsidig Diagnosekodning ved metastaserende cancersygdom Ved cancersygdom med metastaser skal der registreres diagnosekode for såvel primærtumor som for metastase. Metastaser klassificeres efter lokalisation, og ikke efter lokalisation af primærtumor. Den af de to tilstande (primærcancer og metastase), som interventionerne på den aktuelle kontakt overvejende rettes imod, registreres som aktionsdiagnose. Eksempel: (A) DC795B Neoplasma malignum ossium metastaticum (B) DC619 Cancer prostatae Begge koder skal med den nuværende registrering ved indberetningen have tillægskode for anmeldelsesstatus. Hvis sygdommen er metastaseret ved første kontakt på afdelingen, registreres primærtumor med status 1 og dermed tilhørende tillægskodninger og metastasekoden med status 4. Hvis metastasen er nytilkommet, og sygdommen tidligere er anmeldt, registeres metastasekoden med status 4 og den oprindelige cancer som tillægskode til mestasekoden. Eksempel: (A) DC795B Neoplasma malignum ossium metastaticum (B) DC619 Cancer prostatae 9

10 Procedureregistrering Procedureregistreringen omfatter den obligatoriske operationsregistrering og registreringen af andre behandlinger og undersøgelser, hvoraf nogle er obligatoriske. Der gælder til dels særlige regler i forbindelse med operationsregistreringen. Vejledningen på de forskellige procedureområder er derfor adskilt i de følgende afsnit. Operationsregistrering Udførte operationer skal registreres og indberettes til Landspatientregisteret (LPR). Der er dog ikke indberetningskrav for operationer udført på skadestuepatienter. Operationerne indgår i DRGafregningen af stationære patienter og i ambulant besøgsafregning (DAGS-afregning). Operationerne findes i Klassifikation af operationer kap. A-Y (inkl.), der er den danske oversættelse af den nordiske operationsklassifikation NCSP (NOMESKO). Klassifikationen er opdelt i kapitler efter anatomiske kriterier. Operationskoderne indberettes med foranstillet (SKShovedgruppe) K. Der sker løbende en udbygning af klassifikationen med mere specificerede kodemuligheder. Disse kan ses i den elektroniske version af klassifikationen (SKS-browser: Sygehusinformationssystemerne bliver løbende opdateret med den aktuelle version. Definitioner Operationer registreres og indberettes med obligatorisk angivelse af procedureart (se dette), operationsdato og klokkeslet, samt producerende afdeling (producent). Kravene til indberetning er yderligere omtalt i Sundhedsstyrelsens Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, som kan findes på

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Personaleinformation 2015 Hospitalsenheden Vest Version nr. 2. Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det

Læs mere

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning

Vejledning i - Diagnose- og - procedurekodning Forord Denne udgave af vejledning i diagnose- og procedurekodning er planlagt anvendt i det daglige arbejde som en kittelbog. Bogen beskriver de generelle regler for diagnoseog procedurekodning Den er

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

UROLOGISK. Kodevejledning. 0404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 1 11/12/12 09.35

UROLOGISK. Kodevejledning. 0404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 1 11/12/12 09.35 UROLOGISK Kodevejledning 2013 0404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 1 11/12/12 09.35 Urologisk registreringsvejledning, 5. udgave, 1. oplag DUS 2013. Udgivet af Dansk Urologisk Selskab (DUS).

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af Cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af Cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af Cancer Indledning Denne vejledning beskriver hvorledes Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem benyttes ved indberetning af Cancer. De

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Psykiatrisk registreringsvejledning

Psykiatrisk registreringsvejledning Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til Landspatientregisteret version 7.3 / maj 2012 Psykiatrisk registreringsvejledning er en aftalt del-leverance fra projektet Udvikling af den psykiatriske

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 12 måneder CRF 1. Dags dato åå mm-dd 2. Patientens studieløbenummer

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG Katarina Bjerg-Holm Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut DRG GRUPPERING Opbygningen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3 Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Landspatientregistret (LPR) Har eksisteret siden 1977 Har været elektronisk siden 1994 Der er senest

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Registreringsvejledning - Onkologi

Registreringsvejledning - Onkologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Onkologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret

Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kræftstatistik baseret på Landspatientregisteret Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, direkte 7222 7601 Afdelingslæge Jørgen Steen Andersen, direkte 7222 7815 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Registreringsvejledning - Urologi

Registreringsvejledning - Urologi Den Uroonkologiske Fællesdatabase Prostatacancer Registreringsvejledning - Urologi Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær prostatacancer skal indberettes til Dansk Prostata Cancer

Læs mere

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Ændringsoversigt Side 1 Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Hvert år kommer der ændringer til indberetning til Landspatientregisteret. Ændringerne findes i indledningen af Fællesindhold

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

DugaBase, Skema 3B, Lægeskema; Efterundersøgelse. Udfyldt af: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke. Anden reoperation:

DugaBase, Skema 3B, Lægeskema; Efterundersøgelse. Udfyldt af: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke. Anden reoperation: CPR nr. Alder Efternavn(e) Fornavn(e) Generelt: Dato for undersøgelse: Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja Nej Ved ikke Anden reoperation: ASA score: Komplikationer / diag. efter udskr. Ingen

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Patientdatas anvendelser

Patientdatas anvendelser Kursusgang 1 Patientdatas anvendelser Forelæsning og opgaver Dansk registertradition og LandsPatientRegisteret, LPR LPR-datas oprindelse og primære anvendelser Opgaveløsning Præsentation af opgaveløsninger

Læs mere

TESTUDGAVE AF REGISTRERINGSVEJLEDNING FOR FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SYGEHUSSEKTOREN. - til brug for pilotprojekt i Region Nordjylland

TESTUDGAVE AF REGISTRERINGSVEJLEDNING FOR FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SYGEHUSSEKTOREN. - til brug for pilotprojekt i Region Nordjylland TESTUDGAVE AF REGISTRERINGSVEJLEDNING FOR FOREBYGGELSE OG SUNDHEDS- FREMME I SYGEHUSSEKTOREN - til brug for pilotprojekt i Region Nordjylland Testudgave af Registreringsvejledning for forebyggelse og

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst.

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst. KRÆFTPROFIL ÆGGESTOKKRÆFT 2000-2006 2009 Kræftprofil: Æggestokkræft Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer;

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Introduktion Blærecancer 1700 nye tilfæde årligt Mand:kvinde = 2.78 National multidisciplinær

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre?

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Kontaktperson: Fuldmægtig Kirsten Frederiksen lokal 6210 Baggrund Sundhedsstyrelsen udsendte i 1994 en redegørelse vedrørende diabetesbehandlingen

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Hvad er DRG? Gruppering. DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring

Hvad er DRG? Gruppering. DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring Hvad er DRG? Gruppering DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring Fra M&M logik til loop af DRG sygehusforløb 1. M&M logik 2. Tilbage til virkeligheden 3. Navnestruktur 4. DRG-sygehusforløb

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

Notat om sammenhæng mellem

Notat om sammenhæng mellem Bilag 6 Notat om sammenhæng mellem genindlæggelser og nosokomiel infektion ved Overlæge Johan Kjærgaard Marts 8 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 Revisionsbeskrivelse: Dato Version Initialer Revision Februar 2011 28. marts 2011 1 ASL og GB Nyt dokument. Bilag: Bilag 1 - Bestilling af specialopgave Revision af ICD-10.

Læs mere

Supplerende registreringsvejledning

Supplerende registreringsvejledning Supplerende registreringsvejledning 2001 Nye krav om obligatorisk indberetning af ydelser fra 2001 Dette notat omfatter de registreringskrav, der dels er en følge af specialeselskabernes bidrag til den

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2016-1 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 25. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning Den Uroonkologiske Fællesdatabase Testiscancer Registreringsvejledning Introduktion til Testiscancerdatabasen! Denne registreringsvejledning er ment som en hjælp i registreringsarbejdet. Registreringsvejledningen

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere