Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke Dankortet Sammenfatning Der er næsten lige så mange Dankort, som der er danskere. Det skyldes bl.a., at Dankortet er billigt for forbrugere og forretninger. Men sådan er det ikke overalt i Europa. Markedet for betalingskort er fragmenteret, præget af manglende konkurrence og uigennemskuelige og - nogle steder - høje gebyrer. Det vil Kommissionen ændre på med to lovforslag, men hvilken betydning vil det få for det populære Dankort? Det korte svar er, at det er svært at spå om, da det afhænger af, hvordan aktørerne på markedet vil agere. Europa-Parlamentet lægger op til at undtage Dankortet. Baggrund Kommissionen mener, at markedet for betalingskort er præget af manglende transparens i forhold til gebyrer og manglende konkurrence, fordi VISA og Master Card dominerer. Desuden er der forskelle i teknisk infrastrukturer og omkostninger mellem landene. Derfor fremsatte Kommissionen sidste sommer to forslag: ændring af direktiv om betalingstjenester og en ny forordning vedr. interbankgebyrer. 1 1 KOM(2013)547 og KOM(2013)550 1/7

2 Hensigten er at skabe lige vilkår for alle aktører på kortmarkedet og dermed bidrage til at fremme et indre marked for kortbetalinger i Europa, hvilket i sidste ende vil komme forretninger og forbrugere til gavn i form af lavere priser. Figur: organisering af et typisk firepartsystem 2 Hovedelementer i forslagene Forslaget til forordning fastlægger et loft over interbankgebyrer for betalinger med brug af forbrugerkort (firmakort er ikke omfattet). Det skal ske i to tempi: to måneder efter forordningen træder i kraft er loftet for grænseoverskridende betalinger på 0,2 pct. af transaktionens værdi for debetkort og 0,3 pct. for kreditkort. To år efter udvides disse grænser til også at gælde indenlandske betalinger. Dette loft skal gøre korttransaktioner billigere for forretningerne. Derfor skal bestemmelsen ses i sammenhæng med direktivforslaget, der forbyder forretningerne at overvælte gebyret på kunderne (se ordforklaring). Desuden indeholder forordningsforslaget en række bestemmelser om, hvordan kortsystemer og regelsæt skal organiseres (dette gælder alle kort). Disse gennemgås nedenfor. 2 Der findes også trepartssystemer, hvor kortselskabet indgår aftaler direkte med forbrugere og forretninger, f.eks. American Express og Diners Club. De er ikke omfattet af forslaget. Kilde: Rapport vedrørende forslag til forordning om interbankgebyrer. Betalingsrådets arbejdsgruppe. 2/7

3 Ordforklaring Udsteder: Den virksomhed typisk en bank - der udsteder kortet til kortholderen. Indløser: Den finansielle virksomhed der sikrer, at modtageren får sine penge ved kortbetaling. Nets er eneste indløser i Dankortsystemet. Kortselskaber: Det selskab der ejer rettighederne til varemærket, f.eks. VISA, og giver udsteder og indløser ret til at arbejde med varemærket. Kortholder: Den person som kortet er udstedt til, og som har ret til at bruge det. Co-badging: Når et kort indeholder to varemærker, f.eks. VISA/Dankort. Processing: Behandling af betalinger, f.eks. indsamling af transaktioner hos betalingsmodtager, autorisation af betalinger, udveksling af data mellem indløser og udsteder. Nets står for processing i Dankortsystemet. Overvælte gebyr: Når forretningen lader kortholder betale indløsningsgebyret. Interbankgebyr: Gebyr fra en bank til en anden ved hver kortbetaling. Debetkort: Købsbeløbet trækkes fra kontoen, så snart indløser har modtaget oplysning om transaktionen. F.eks. Dankort. Kreditkort: Købsbeløbet trækkes først senere fra kontoen, f.eks. ved udgangen af en måned afhængig af aftalen med banken. F.eks. MasterCard. Konsekvenser for Dankortet Betalingsrådet nedsatte en arbejdsgruppe til at analysere forslagenes betydning for Dankortet. Følgende bygger på arbejdsgruppens rapport. 3 Interbankgebyrer og forbud mod overvæltning af gebyrer Interbankgebyrer aftales ofte nationalt i fællesskab af alle bankerne i systemet, nogle gange også i fællesskab med kortselskabet. I Dankortsystemet findes der ikke et interbankgebyr i normal forstand. Betalingen fra Nets til udsteder er baseret på antallet af betalinger og ikke værdien af disse, ligesom betalingen er baseret på den grad af omkostningsdækning, som udstederne af Dankort (bankerne) må modtage, hvilket er fastlagt i en bekendtgørelse. 4 I gennemsnit er vederlaget til udsteder under 0,2 pct., som er det loft, der foreslås i forordningen. Men forslaget betyder, at modellen skal ændres, så afregning afhænger af betalingernes værdi. Nets vurderer, at det kræver en ny aftale med bankerne. 3 Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Finansrådet, Nets, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet. Rapporten kan findes her: ankgebyrer_marts2014/$file/betalingsraadet_interbankgebyrer.pdf 4 Bekendtgørelse nr. 851 af 26. juni /7

4 Forbuddet mod at overvælte gebyrer på forbrugerne vil ikke få betydning for handel med Dankort i fysiske butikker i Danmark, da der allerede gælder et sådant forbud. Det kan dog få indirekte betydning, da forbuddet også vil gælde kreditkort, som f.eks. MasterCard. Brugen af disse derfor kan forventes at stige på bekostning af Dankortet. Forbuddet vil også gælde for betaling på internettet, hvor forretningerne i dag godt kan opkræve gebyrer af forbrugerne. Betydningen heraf er uvis og afhænger af de enkelte forretningers eksisterende praksis for overvæltning af kortgebyrer. Licens Forordningens artikel 6 forbyder et kortselskab at gøre adgangen til at udstede og indløse afhængig af nationalitet. Landespecifikke licenser til udstedelse og indløsning forbydes. Der må heller ikke indføres begrænsninger på, hvor i Europa et betalingskort kan bruges. Hensigten er at skabe et fuldt integreret marked for kortbetalinger med fri konkurrence. Hvis forslaget vedtages, kan Nets eneret på indløsning i Dankortsystemet ikke fastholdes. Det er svært at vurdere, om andre aktører vil ønske at blive indløsere af Dankortet, f.eks. for at tage markedsandele for indløsning af internationale kort. Nets står i kraft af sin nuværende rolle fordelagtigt i forhold til konkurrenter. Det vil kræve øgede ressourcer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at indsamle oplysninger fra flere aktører til beregning af omkostninger ved drift af Dankort. Indløsere og udstedere har typisk høje faste omkostninger ved at tilbyde deres tjenester og lave marginale omkostninger. En situation med flere indløsere af betalinger med Dankort kan føre til et tab af stordriftsfordele og højere omkostninger ved at drive systemet. Omvendt kan øget konkurrence give et pres for en mere effektiv indløsning, ligesom andre indløsere end Nets i teorien vil kunne opnå en bedre udnyttelse af deres kapacitet. I Norge og Sverige er der flere indløsere, uden at de samfundsmæssige omkostninger ved kortbetalinger er større end i Danmark. Banker, der vil udstede Dankort, skal i dag indgå aftaler med Finansrådet om deltagelse i clearingen og afviklingen af betalinger. Det kræver tilstedeværelse i Danmark. Da forslaget forbyder geografiske og nationale krav, skal reglerne ændres. Muligvis skal der udvikles en ny teknisk løsning til clearing og afvikling af Dankortbetalinger, som kan anvendes af udenlandske aktører. Der vil være store omkostninger forbundet med udvikling og efterfølgende drift af en ny løsning. Hvis udenlandske aktører selv skal afholde omkostningerne (hvilket ikke er i strid med forslaget) vil det begrænse interessen. Så længe det primært er danskere, der har Dankort, vil det i øvrigt kun være interessant for forretninger i områder tæt på Danmark og derfor vil udenlandske aktørers interesse i at udstede Dankort være begrænset. 4/7

5 Adskillelse af kortejerskab og processing Processing (se ordforklaring) varetages ofte af det selskab, der ejer rettighederne til kortet. Det begrænser ifølge Kommissionen konkurrencen. Derfor lægger forslagets artikel 7 op til at adskille kortselskaber og leverandører af processing i separate juridiske enheder. Kortselskabet må ikke diskriminere på baggrund af geografisk oprindelse, og det skal være muligt, at godkendelse og clearing kan adskilles og behandles af forskellige processorer. Dankortsystemet er præget af en høj grad af centralisering, idet Nets varetager en række funktioner, der for andre kort er fordelt på flere aktører. Uafhængighed mellem kortejer og processor kan opnås ved, at Nets ejerskab til Dankortet udskilles i et selvstændigt selskab, som også var tilfældet mellem Det vil dog give øgede administrative omkostninger for Nets pga. dobbeltfunktioner. Øgede omkostninger i Dankort-systemet vil i stigende grad blive afholdt af detailhandlen. Processing er som indløsning kendetegnet ved stordriftsfordele, dvs. jo flere transaktioner, der behandles af det samme selskab, jo lavere omkostninger pr. transaktion. Flere processorer kan derfor medføre øgede omkostninger. Omvendt kan det muligvis bidrage til at øge konkurrencen og derved til en mere effektiv processing. Forslaget lægger op til fælles standarder med henblik på teknisk interoperabilitet. Det er uklart hvilke standarder, og derfor kan behovet for ændringer i Dankortsystemet ikke vurderes. Det kan medføre betydelige omkostninger, omvendt kan der også være effektivitetsgevinster. Co-badging Forslagets artikel 8 forbyder, at kortselskaber har regler for hvilke kort, der kan cobadges (se ordforklaring) med. Det skal bankerne kunne bestemme. Desuden skal kunden i butikken selv kunne beslutte, hvilket af de to varemærker på kortet, han eller hun ønsker at betale med (hvis forretningen tager imod begge). Forretningen kan dog godt beslutte hvilket kort, der som udgangspunkt skal betales med. Co-bagding med Dankortet vil være attraktivt for andre kortselskaber end VISA, fordi Dankortet er så udbredt. 5 I dag bruges et VISA/Dankort som Dankort i Danmark og som VISA i udlandet. Med forslaget vil kortholderen kunne beslutte at betale med VISA i Danmark. Hvis det bliver udbredt, vil brug af Dankort blive dyrere, som følge af færre transaktioner. Samtidig vil det blive dyrere for forretningerne at tage imod kortbetalinger, da omkostningerne ved internationale betalingskort er betydeligt højere end omkostningerne ved at tage imod Dankort-betalinger. Hvor- 5 Andre lande med nationale debetkort har samme problemstilling, det gælder f.eks. det franske Carte Bleue/Carte Bancaire. 5/7

6 vidt det er attraktivt at betale med VISA eller andre varemærker på sit kort afhænger af, om disse tilbyder bonusordninger, forsikringer eller gratis kredittid, hvis der er tale om et kreditkort. For forretningerne vil øget brug af kreditkort øge omkostningerne, samtidig med at de ikke kan overvælte gebyrerne på kunderne. Til gengæld kan de tilbyde rabatter ved brug af f.eks. Dankort og dermed styre forbrugernes valg. Konklusion Flere bestemmelserne i forslaget kan - med forbehold for mulige effektivitetsgevinster, der kan opnås som følge af øget konkurrence - føre til højere omkostninger for Dankortet, hvilket ikke er i overensstemmelse med forordningens hensigt. Det kommer imidlertid an på: hvordan markedsaktørerne forholder sig til ændrede rammevilkår hvordan bankerne forholder sig til nye co-badging-regler hvordan forbrugerne ønsker at gøre brug af øgede valgmuligheder. Betalingsrådet anbefaler derfor, at der gøres opmærksom på de mulige utilsigtede konsekvenser for effektive kort som Dankortet. Desuden foreslår Betalingsrådet en overgangsperiode eller en undtagelse fra de bestemmelser, der vurderes at være belastende for kort, der er billigere end det foreslåede loft for interbankgebyrer. Europa-Parlamentets behandling Europa-Parlamentets Økonomiudvalg (ECON) vedtog den 20. februar 2014 en række ændringer til Kommissionens forslag. ECON s rapport ventes godkendt på plenar den 2. april. 6 I forhold til Dankortet er der tre interessante elementer i rapporten: En ændret artikel 1, der undtager nationale debetkortsystemer fra artikel 6 og 7, hvis systemerne opererer med et gennemsnitlig interbankgebyr på under det loft, som forordningen fastsætter. Det vil betyde, at Dankort kan undtages for bestemmelserne om licens og adskillelse af ejerskab og processing. Ændringer i artikel 3 og 4, der giver medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre lavere lofter for interbankgebyrer eller tiltag med same formål i 6 Se ECON s rapporter her: 6/7

7 national lovgivning. Det vil betyde, at Dankortmodellen kan bibeholdes for så vidt angår abonnement og vederlag fra Nets til udsteder. En tilføjelse til artikel 8 om co-badging, der vil betyde, at forretningen får en mere klar mulighed for at styre forbrugerne hen imod det billigste betalingsmiddel (Dankort) omend forbrugeren fortsat har mulighed for at vælge at betale med et andet varemærke på sit kort. Behandlingen af forslagene i Rådet er fortsat på et tidligt stadie. Forslagene skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Europa-Parlamentet er medlovgiver. Med venlig hilsen Lotte Rickers Olesen (3330) 7/7

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere