Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013"

Transkript

1 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlaget Hvad siger servicelovens Personkredsen for 96 (BPA) Betingelse for bevilling af BPA-ordning jf. servicelovens Behandling af ansøgning Borgerstyret personlig assistance Arbejdsleder- og arbejdsgiverforpligtigelsen Tilskud til hjælpere Tilskud til løn Lovpligtige forsikringer Kurser Udgifter til slidtage, almindeligt forbrug, fortæring og entre Merudgifter Ferie/længerevarende ophold udenfor hjemmet Andre forhold Regnskab Tilsyn Flytning til anden kommune Indlæggelse på sygehus Respiratorbistand Øvrig rådgivning

3 1. Indledning Brugervejledningen er udfærdiget af Social og Ældre afdelingen i Vejen Kommune og udleveres til borgere der søger en BPA-ordning i henhold til servicelovens 96. Brugervejledningen er endvidere tilgængelig på Vejen Kommunes hjemmeside Derudover henvises der til KLs vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) på deres hjemmeside Det er Social og Ældre udvalget i Vejen Kommune der fastsætter retningslinjerne for administration af BPAordninger jfr. servicelovens 96, og det er Social- og Ældreafdelingen i Vejen Kommune, der sagsbehandler i henhold til bevilling og opfølgning af ordningen. 2. Lovgrundlaget 2.1 Hvad siger servicelovens stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Borgerstyret Personlig Assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Formålet med BPA-ordningen er at skabe en fleksibel ordning for borgere, der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte sine hjælpere. Ordningen tager derfor udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og ordningen kan tilpasses borgerens ønsker og behov, så personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. 2.2 Personkredsen for 96 (BPA) For at modtage hjælp efter servicelovens 96 skal du være over 18 år, og din funktionsnedsættelse skal være betydelig og varig. Derudover skal du have et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Det vil sige, at du skal have et massivt og sammensat hjælpebehov, som betyder, at du i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner. 2.3 Betingelse for bevilling af BPA-ordning jf. servicelovens stk. 2: Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, forening eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med pågældende. 3

4 96 stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Det vil sige, at følgende betingelser skal være opfyldt for at få en BPA-ordning: Du skal være afhængig af andre i almindelige daglige funktioner, og have et massivt behov for pleje, overvågning, ledsagelse og eller praktisk bistand. Dine behov skal ikke kunne dækkes ved almindelig personlig hjælp, omsorg og pleje m.m. Du skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Du skal som udgangspunkt kunne fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, men du har mulighed for at aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, at arbejdsgiveransvaret overdrages til den nærtstående, foreningen eller virksomheden. Det forudsætter dog, at tilskuddet til BPA-ordningen også overføres til den nærtstående, foreningen eller virksomheden. Hvis du er bevilget en BPA-ordning så beholder du ordningen, så længe du opfylder betingelserne det gælder også, når du er bleven folkepensionist. Hvis du fx har haft en BPA-ordning i en årrække, men ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, se side 5, er du ikke længere berettiget til BPA-ordningen. I forbindelse med ophør af din BPA-ordning skal Vejen Kommune udarbejde en handleplan, jf. servicelovens 141, som beskriver, hvilken indsats der skal iværksættes i stedet for BPA-ordningen. 2.4 Behandling af ansøgning Efter modtagelse af din ansøgning, vil du indenfor 14 dage blive kontaktet af psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune, som skal behandle din ansøgning. Psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune har som udgangspunkt en sagsbehandlingstid for ansøgning om en BPA-ordning, på 3 måneder. Der kan dog være situationer eller særlige forhold der betyder, at der er behov for yderligere sagsbehandlingstid. Udmåling af hjælp er en samlet individuel vurdering af dit hjælpebehov og skal som udgangspunkt dække personlig og praktisk hjælp, overvågning samt ledsagelse. I den forbindelse vil følgende emner blive drøftet med dig: Omfang og konsekvenser af din nedsatte funktionsevne. Hvilke ting kan du klare selv og hvilke skal du have hjælp til. Afklaring af hjælpebehov/ønske om, at nogle plejeopgaver udføres af hjemmeplejen. Hvor mange timer i døgnet har du behov for hjælp og til hvad. Hvilke aktiviteter har du eller gerne vil i gang med. Betingelser for en hjælpeordning herunder arbejdsleder-/arbejdsgiveransvar samt om dit behov kan dækkes på anden vis. 4

5 Med din accept indhentes oplysninger fra egen læge, hospital eller speciallæge. 3. Borgerstyret personlig assistance. 3.1 Arbejdsleder- og arbejdsgiverforpligtigelsen Såfremt du tilhører personkredsen, som kan bevilliges en BPA ordning kan du vælge mellem 3 modeller. Model 1: Model 2: Model 3: Du er både arbejdsleder og arbejdsgiver og varetager de dertilhørende opgaver, også lønadministrationen m.v. Du er arbejdsleder og arbejdsgiver, men har valgt at Vejen Kommune via OL revision, skal varetage lønadministrationen for dig. Du er arbejdsleder, men har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, forening eller privat virksomhed. Arbejdsleder Du skal kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere, selvom du har valgt at overdrage arbejdsgiverfunktionen. Det betyder, at du skal kunne varetage følgende opgaver: Arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Stillinger opslås primært via Job-net, som er omkostningsfrit. Undtagelsesvis kan der dækkes udgifter til annoncering andetsteds. Udvælge hjælpere, herunder ansættelsessamtaler. Oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Sikre et godt arbejdsmiljø herunder opfølgning i forbindelse med sygefravær. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Afholde personalemøder. Styre vagtplaner. Arbejdsgiver Det er en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, med mindre du har valgt at overdrage arbejdsgiverforpligtigelsen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Hvis du selv eller en nærtstående er arbejdsgiver, kan du yderligere vælge, om du vil lade Vejen Kommune varetage lønadministrationen jf. serviceloven 96 stk. 4: I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetalingen m.v. Vejen Kommune har valgt at dette foregår via OL revision. Såfremt du har valgt at Vejen Kommune skal varetage lønadministrationen, skal det dog understreges, at det fortsat er dig, der er arbejdsgiver. Når du selv er arbejdsgiver, har du det fulde arbejdsgiveransvar overfor dine hjælpere. 5

6 Arbejdsgiveransvaret omfatter ansvaret for at administrere ydelsen samt varetage de praktiske og juridiske opgaver. Det vil sige, at du har ansvaret for følgende: Ansætte og afskedige hjælpere. Du kan søge vejledning herom på Udarbejde ansættelsesbeviser/-kontrakter til hjælperne. Der kan også her henvises til Udbetale løn/lønadministration, indberette skat, indbetale til ferie-og barselsfond og ATP, såfremt du ikke har overgivet lønadministrationen til Vejen Kommune via OL revision. Tegning af lovpligtige forsikringer. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger (APV). Der kan her henvises til hvor der er hjælp at finde til udarbejdelse af APV. At sørge for at den gennemsnitlige arbejdstid for dine hjælpere, i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder, ikke overstiger 48 arbejdstimer inkl. overarbejde, jvf. 4 i Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. At de aftaler du indgår med dine hjælpere ikke overskrider din bevilling. Hvis du vælger at give dine hjælpere bedre løn- og ansættelsesvilkår end det udmålte tilskud, hæfter du selv for en eventuel difference. At være opmærksom på, at Vejen Kommune ikke yder tilskud til hjælpere under 18 år. Ekstern arbejdsgiver Du vælger selv den nærtstående, forening eller private virksomhed, du vil overdrage arbejdsgiveransvaret til. Når du har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, forening eller privat virksomhed, er det den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der har det fulde arbejdsgiveransvar. Du skal huske, at orientere Vejen Kommune om navn og adresse på den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som arbejdsgiveransvaret overdrages til. Udover orienteringen skal du sende en fuldmagt til Vejen Kommune. Af fuldmagten skal det fremgå, at du giver fuldmagt til, at Vejen Kommune med frigørende virkning, kan udbetale BPA-tilskuddet til den nærtstående, foreningen eller private virksomhed, du har overdraget arbejdsgiveransvaret til. Vejen Kommune vil herefter, på baggrund af din bevilling, udarbejde en kroneberegning med udmåling af tilskud til løn. Af kroneberegningen vil det udmålte administrationsbidrag til den eksterne arbejdsgiver for varetagelse af arbejdsgiveransvaret ligeledes fremgå, dog kun hvis den eksterne arbejdsgiver er en forening eller en privat virksomhed, da der ikke udmåles administrationsbidrag til en nærtstående. Brug af vikarbureau Det er et arbejdsleder- og arbejdsgiveransvar, at sørge for der er hjælpere nok ansat til, at du er dækket ind med hjælp ved sygdom og ferie hos hjælperne. 6

7 Skulle der alligevel opstå behov for vikardækning, er det op til dig selv at træffe beslutning om, hvorvidt du vil tilkalde en vikar fra et vikarbureau, men det skal dog præciseres, at dit tilskud til BPA-ordningen, som udgangspunkt ikke dækker udgifter til vikarer via vikarbureau. 4. Tilskud til hjælpere 4.1 Tilskud til løn Gældende takster kan rekvireres hos psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune. Grundlaget for udmåling af det kontante tilskud til ansættelse af hjælpere beregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 25. juni 2012 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 og Lovpligtige forsikringer Vejen Kommune betaler efter regning udgifterne til følgende lovpligtige forsikringer, beregnet ud fra den billigste markedspris: Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Evt. rejseforsikring Barselsfond Du beslutter selv i hvilket forsikringsselskab forsikringerne skal tegnes. Hvis du har valgt at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller privat virksomhed, så er den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed ansvarlig for, at de lovpligtige forsikringer bliver tegnet. Vær opmærksom på, at en ægtefælle der er ansat som hjælper, ikke nødvendigvis er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Det kan betyde, at en ægtefælle der er lønnet hjælper eventuelt skal oprette en heltidsulykkesforsikring eller forsikres via en særlig ægtefælleforsikring. Der kan søges mere information omkring hjælperforsikring på eller 4.3 Kurser Hvis det er en nødvendighed for dine hjælpere at få specialviden for at kunne udfylde hjælperrollen, kan du søge Handicap og psykiatri rådgivningen om at få dækket udgiften til kurser. Dette kunne eksempelvis være kursus i forflytningsteknik. 4.4 Udgifter til slidtage, almindeligt forbrug, fortæring og entre Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og har et bistands- eller plejetillæg, skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang dette tillæg skal indgå i udmåling af hjælpen. Bistands- og plejetillægget er ydet til dækning af de eventuelle tilkøb af ydelser der er forbundet med dit handicap/funktionsnedsættelse, såsom køb af praktisk hjælp, ledsagelse m.v.. Ved bevilling af en BPAordning er disse ydelser, jævnfør punkt 2.4, omfattet af ordningen. 7

8 I forbindelse med BPA-ordningen kan der være ekstraudgifter, såsom slidtage i hjemmet, udgifter til dine hjælperes fortæring og entre samt almindeligt forbrug ved at dine hjælpere er i hjemmet, hvorfor det skal vurderes om dit bistands- og plejetillæg skal dække disse udgifter. Det vil fremgå af afgørelsesbrevet om bistands-/plejetillægget helt eller delvist skal indgå i din BPA-ordning Hvis du ikke modtager bistands- og plejetillæg, kan du bevilges 100 kr. pr. måned til slidtage og almindeligt forbrug, ved at dine hjælpere er i hjemmet. Derudover kan du bevilges 300 kr. pr. måned til at dække diverse ekstraudgifter, såsom fortæring og entre, til dine hjælpere. Modtager du derimod invaliditetsydelse skal dette ikke indgå i nogen del af tilskuddet til BPA-ordningen. 4.5 Merudgifter Når du har en BPA-ordning, har du mulighed for i henhold til servicelovens 100 at søge om dækning af nødvendige merudgifter. Om dine merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud, beror på en konkret individuel vurdering. For at få bevilget dækning af nødvendige merudgifter, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst kr. pr. år (2013). 4.6 Ferie/længerevarende ophold udenfor hjemmet Ferie I forbindelse med planlægning af ferie, er det vigtigt at du kontakter din sagsbehandler, idet du skal være opmærksom på følgende: Tilskud til løn er udregnet efter dit daglige hjælpebehov, hvorfor en eventuel ekstra lønudgift til hjælper/hjælpere i forbindelse med ferie, ikke er indregnet i din bevilling. Der kan som hovedregel bevilliges 14 dages ferie pr år. Ved ophold udenfor hjemmet i mere end 24 timer, kan der forekomme ekstra udgifter forbundet med hjælperordningen og disse omkostninger kan der i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, ydes tilskud til. Længerevarende ophold udenfor hjemmet Hvis du overvejer at opholde dig uden for dit hjem i længere tid, bør du kontakte din sagsbehandler i Handicap og psykiatri rådgivningen, inden opholdet påbegyndes. 8

9 5 Andre forhold 5.1 Regnskab En gang årligt skal den, der har arbejdsgiveransvaret, lave et regnskab, som sammenholdes med budgettet. Desuden skal der årligt udarbejdes et regnskab for udmålte og forbrugte timer. Hvis du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere, og Vejen Kommunen varetager lønadministrationen, skal Vejen Kommunen udarbejde regnskabet. Penge til uforbrugte timer skal du som udgangspunkt betale tilbage til Vejen Kommunen. Dog er der mulighed for at overføre til fx ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter eller lignende i det efterfølgende år, hvis du indgår aftale med Vejen Kommune om det. 5.2 Tilsyn / opfølgning Vejen Kommune har i medfør af retssikkerhedslovens 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne udføres på. Ifølge Forvaltningslovens 11 stk. 2 har du pligt til at kontakte sagsbehandler, hvis der sker ændringer i situationen, der medfører, at der ikke længere er behov for hjælp i det omfang, som hjælpen er tildelt. Psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune forpligter sig ikke økonomisk udover den bevilling som er givet. Psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune vil mindst én gang årligt drøfte hvordan BPAordningen fungerer for dig, for at finde ud af om ordningen kan fortsætte eller om der skal iværksættes nye tiltag. Du har pligt til at kontakte psykiatri og handicap, hvis der sker ændringer i situationen, der medfører, at der ikke længere er behov for hjælp i det omfang, som hjælpen er tildelt. (Forvaltningslovens 11 stk. 2) 5.3 Flytning til anden kommune Fraflytter du Vejen Kommune, er du garanteret at din BPA-ordning fortsætter uændret, jævnfør servicelovens 96 b, stk. 1, indtil den nye kommune har truffet afgørelse om hvorvidt de vil videreføre din BPA-ordning. Dette betyder, at Vejen Kommune udbetaler løn til dine hjælpere, indtil den nye kommune har vurderet, om de vil videreføre din BPA-ordning. Oftest fortsætter ordningen i den nye kommune, men de er ikke forpligtet til at træffe samme afgørelse som Vejen Kommune. 9

10 5.4 Indlæggelse på sygehus Bliver du indlagt på sygehuset, er det sygehuset der jævnfør sundhedslovens 74 og 79 skal varetage plejen m.m. af dig. I forbindelse med indlæggelse på sygehuset skal du altid informere din sagsbehandler i psykiatri og handicaprådgivningen, og såfremt du ønsker at have dine hjælpere med under indlæggelsen, skal dette godkendes af såvel psykiatri og handicaprådgivningen som sygehuset. Du skal derfor forespørge/ansøge psykiatri og handicaprådgivningen om hvorvidt din BPA-bevilling kan fortsætte under indlæggelsen. Kan psykiatri og handicaprådgivningen godkende din forespørgsel/ansøgning, skal sygehuset efterfølgende også godkende, at du bruger dine egne hjælpere under indlæggelsen. 5.5 Respiratorbistand Har du en BPA-ordning, er respiratorbruger og har behov for overvågning, er det respirationscentrene der har ansvaret for respirationsbehandlingen. Det er således respirationscentrene der skal føre tilsyn med denne del af hjælpen samt har ansvaret for oplæring af hjælperne. Det er de to landsdækkende sygehusafdelinger for respiratorinsufficiens henholdsvis Respirationscenter Vest og Øst, som fastsætter det antal timer du skal ydes respiratorhjælp, medens det er psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune der fastsætter hvor mange timer, du skal bevilliges hjælp til pleje m.v. efter servicelovens bestemmelser. 5.6 Øvrig rådgivning Nærmere information om rådgivningsfunktionen finder du på Har du spørgsmål til BPA-ordningen, har du altid mulighed for at kontakte psykiatri og handicaprådgivningen i Vejen Kommune. 10

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere