Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen"

Transkript

1 Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i Gårdlauget er selvadministrerende og driver hele gårdområdet, og gårdlauget opretholder et højt niveau af vedligehold, hvilket betyder at gårdanlægget generelt er i god stand i forhold til at det har eksisteret i 30 år. Gårdlauget har et ønske om et veldrevet gårdanlæg, hvor istandsættelsesarbejder planlægges og prioriteres. I forlængelse heraf har man i foråret 2011 fået udført en vedligeholdelsesgennemgang, hvor det blev konstateret, at nogle dele af gårdanlægget, på grund af alder og tilstand trænger til vedligeholdelse eller helt bør udskiftes. Nedennævnte forslag er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af gårdlauget, gårdlaugets revisor og Gaihede a/s. Forslaget indeholder budgettal for de vedligeholdsarbejder, gårdlauget foreslår gennemført de kommende år for generalforsamlingen. Forslaget er fremkommet ud fra en samlet betragtning, herunder tekniske og økonomiske overvejelser. Det foreslås, at følgende gennemføres: Eller Skitseprojekt over gårdanlægget Totalrenovering af hele gårdanlægget Udskiftning af flisebelægningen i hele gårdanlægget. Anslået 2700 m 2. Nyindretning af renovationsskure Udskiftning af 3 porte Afrensning af plastbølgetage Udskiftning af eksisterende lamper og opsætning af 20 ekstra, samt gennemgang og partiel reparation af tryk mm. Undersøgelse af poplen Der er opstillet 3 forskellige forslag: 1

2 Forslag 1: Der udføres skitseprojekt og totalrenovering af gårdanlægget. Ved udførelse af en totalrenovering på nuværende tidspunkt, spares der mange penge til vedligeholdsomkostninger og løbende små-projekter. Udgiften bliver fordelt over flere år ved finansiering og byggearbejderne bliver overstået på en gang, hvorved der normalt opnås samlet besparelse og man slipper for med jævne mellemrum de næste år at skulle gennemføre projekter, etablere finansiering osv. Endelig er der forventning om at kunne opnå gunstige priser på håndværksydelserne givet de nuværende markedsforhold. Forslag 1A: Det anbefales stadig at få udført skitseprojekt over gården, således at der er udført en strategi for gårdanlægget, som gårdlauget kan arbejde efter, når der udføres arbejder nu og gennem de næste år. På denne måde undgås det at bruge penge på projekter, der ikke er fremtidssikrede. De, i forslag 1A, nævnte arbejder udføres samlet, hvorved der opnås god sikkerhed mod overraskelser i økonomien mange år fremover. Ved at udføre de beskrevne arbejder, samlet, opnås der normalt en samlet besparelse og gårdlauget slipper for, at skulle gennemføre mange mindre projekter gennem de næste år. Endelig er der forventning om at kunne opnå gunstige priser på håndværksydelserne givet de nuværende markedsforhold. Reduceret forslag 1B: Dette forslag er reduceret i forhold til forslag 1A, så udvalgte emner udskydes til senere eller udføres løbende over driften. I forslag 1B udføres der ikke skitseprojekt over anlægget. Dette medfører, at der skal holdes særlig øje med de udskudte arbejder, og at der skal påregnes yderligere projekter udført senere. Hvilke arbejder, der udskydes fremgår af skemaet nedenfor. Heri er ligeledes for enkelte punkter tale om reduceret omfang. Efter beslutning på generalforsamling: Forløb vil blive iværksat efter vedtagelse på generalforsamling og vil omfatte: Projektering af arbejdsopgaverne og udarbejdelse af materiale for indhentning af tilbud samt myndighedsbehandling. Det bedste og billigste tilbud udvælges og arbejderne udføres med omfang som anført nedenfor. Finansielle forhold forsikringer og øvrig byggesagsadministration foretages sideløbende. Budgettal og samlet økonomi for forslagene: De anførte budgettal er beregnet på grundlag af V & S Byggedatas priser samt erfaringstal fra lignende arbejder. Alle priser er beregnet som forventede 2012 priser. Alle budgetter er angivet med forbehold for efterfølgende indhentelse af tilbud fra håndværkere. Bemærk: Omkostninger til finansiering er ikke medregnet. Disse medtages af revisor i finansieringsforslag/budget. Alle delpriser er eksklusiv moms. 2

3 Budgetter for forslagene omfatter: Reduceret omfang Aktivitet Forslag 1 Forslag 1 A Forslag 1B Skitseprojekt over gårdanlægget Totalrenovering af hele gårdanlægget Genopretning af 200 m 2 flisebelægning. De værste steder først Udskiftning af flisebelægningen i hele gårdanlægget. Anslået 2700 m Nyindretning af renovationsskure Udskiftning af 3 porte Afrensning af plastbølgetage Udskiftning af eksisterende lamper og opsætning af 20 ekstra, samt gennemgang og partiel reparation af tryk mm Partiel reparation af elektriciteten i gårdanlægget. De værste steder først Undersøgelse af poplen Uforudseelige omkostninger (10 %) Teknisk rådgivning og byggestyring (ingeniør/arkitekt mv.) Revisor I alt ekskl. moms % moms Byggesagsbehandling (anslået) (ej moms) Forsikring (ej moms) I alt inkl. moms

4 Kortfattet beskrivelse af delarbejderne: Skitseprojekt over gårdanlægget: Gårdlauget Sydkarreen har et stort og flot gårdanlæg, der dog efterhånden ikke er tidssvarende, og hvor dele af anlægget kræver renovering nu eller i nærmeste fremtid. Et skitseprojekt over hele gårdanlægget, vil skabe et tidssvarende gårdanlæg med plads til nærhaver og fælles opholdsområder, til ro og til leg, til privatliv og til fællesskab. Der vil blive taget hensyn til sol og skygge, brugernes alder og behov, renovation, håndtering af regnvand og lettere vedligehold. I forløbet med udarbejdelse af skitseprojektet, vil alle brugere blive inddraget. Beboerne vil ved dette forslag få et samtidigt gårdanlæg, der lever op til de nutidens krav, samt påvirker salgsværdien af de enkelte lejligheder. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- Totalrenovering af hele gårdanlægget Totalrenoveringen vil blive udført efter skitseprojektet og vil være et fuldstændigt projekt, hvor hele anlægget bliver anlagt på ny, hvorefter det vil være tidssvarende og leve op til alle krav og retningslinjer. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- 4

5 Genopretning af 200 m 2 flisebelægning. De værste steder først. Gården er belagt med Europasten på gangarealerne. Europastenene er sunket i forskellig grad, over hele området. Dette er helt forventeligt efter 30 års klimatisk- og almindeligt slid på gangarealer. Sænkningerne i belægningen kan skabe problemer mht. samlinger af vand, dårligere afvanding og risiko for fald for dårligere gående. Enkelte steder er belægningen sunket så meget at riste ligger højere end resten af belægningen, hvilket betyder at regnvandet ikke ledes i kloakken på disse steder, men i stedet langsomt trænger ned gennem belægningen. Gårdlauget har de seneste år, investeret i en løbende udjævning af belægningen omkring afløbene. Lunkerne (sænkningerne) er ikke i dimensioner, hvor de er umiddelbart skadelige, men sætningerne vil blive større inden for en kort årrække, hvorfor det anbefales at genoprette belægning løbende over årene. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- Udskiftning af flisebelægningen i hele gårdanlægget. Anslået 2700 m 2 : Hvis Gårdlauget, på sigt, ønsker at udskifte belægningen, er anbefalingen at stoppe udgifterne til genopretningen og i stedet lægge sig an på en udskiftning. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- Nyindretning af renovationsskure: Gårdlauget oplever store problemer med pladsen til den daglige renovation. Over årene er mængden af affald steget, men affaldsskurene er kun dimensioneret til den mængde affald man producerede omkring år Budgetprisen indeholder etablering af 12 nye skure med flisebelægning, således at der er plads til alle affaldscontainere mm. 5

6 Nyindretningen og placering af de nye skure vil være en del af en langsigtet plan for anlægget. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- Udskiftning af 3 porte: Gårdanlæggets porte er i en stand hvor de trænger til umiddelbar udskiftning. Portene smækker ikke ordentligt, låsene fungerer ikke optimalt og portene er meget tunge. Endvidere har gårdlauget de sidste par år, brugt mange penge på vedligehold af portene. Det anbefales at udskifte portene. De eksisterende porte kan erstattes med nye tilsvarende porte, eller med porte udført i stål. Træporte er meget tunge konstruktioner, der fordobler deres vægt i våd tilstand. En stålport er en lettere konstruktion og kan udføres med indvendigt tryk for åbning. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- 6

7 Afrensning af plastbølgetage Bølgeeternittagene på anlæggets skure er generelt i fin stand, med let mosbevoksning. Plastbølgetage er ligeledes i fin stand, men flere kunne dog trænge til en afrensning, for at højne det visuelle udtryk. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: 8.000,- Udskiftning af eksisterende lamper og opsætning af 20 ekstra, samt gennemgang og partiel reparation af tryk mm.: Lamper i gården er de originale fra 1983, der har dog været foretaget en delvis udskiftning i årenes løb. Størstedelen er dog de originale lamper i galvaniseret stål. Der er belysning i skure, samt orienteringsbelysning på gang- og opholdsarealer og lamperne fungerer, dog meddeler gårdlauget at belysningen er utilstrækkelig, da der er langt mellem de oplyste områder. Lamper fungerer efter hensigten, men selve skærmene er i dårlig forfatning, med buler og skrammer. Det anbefales at udskifte eksisterende lamper og samtidigt montere ekstra lamper, for at skabe et bedre belysningsniveau. En udskiftning af lamperne, vil bidrage til et tidssvarende design og minimere det lidt slidte udtryk, lamperne i dag har. Endelig vil der blive udført gennemgang af eksisterende trykknapper mm og udført partiel reparation af disse. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- 7

8 Partiel reparation af elektriciteten i gårdanlægget: Gennemgang af eksisterende el, trykknapper mm, samt efterfølgende partiel reparation af fremkomne problemer. Udføres kun hvis ovennævnte ikke gennemføres. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: ,- Undersøgelse af poplen: I midten af gårdanlægget vokser der en stor poppel, hvorpå der ses hvide aftegninger. Gårdlauget er bekymrede for hvorvidt der er svamp i poplen. Dette bør undersøges nærmere af gartner eller skovmand, da svamp kan vise sig på mange forskellige måder og nogle typer kan underminere træet indefra uden synlige varsler. En fagmand vil også vide om træet kan beskæres, således at det kan overleve på trods af et eventuelt svampeangreb. Budget i alt ekskl. moms ca. kr.: 2.000,- 8

9 Teknisk rådgivning, byggestyring og kvalitetsstyring: Sagen gennemføres med ledelse af ingeniør/teknisk rådgiver, som forestår: Indledende og løbende beboerinformation Udarbejdelse af projektmateriale, beskrivelser/tegninger mv. for arbejdets gennemførelse og indhentning af korrekte og sammenlignelige tilbud. Indhentelse af tilbud fra kvalificerede entreprenører for de enkelte delentrepriser. Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse / byggemøder Iværksættelse og vurdering af ekstraarbejder/uforudseelige udgifter indenfor aftalt budget. Evaluering og godkendelse af entreprenørernes fakturaer Månedlig budgetopfølgning på håndværkerudgifter Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab for håndværkerudgifter Afholdelse af 1-årseftersyn Afholdelse af 5-årseftersyn 9

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere