AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]"

Transkript

1 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] i det følgende kaldet Rådgiveren ved ansvarlig [ Indsæt kontaktperson ] har d.d. indgået nærværende aftale. 2. Opgaven 2.1. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende udarbejdelse og gennemførelsen af: [ Indsæt beskrivelse af opgave - f.eks byggeriets navn, adresse, opgavens karakter osv. ] 2.2. Rådgivningen udføres som totalrådgivning vedrørende: - Arkitektarbejder - Ingeniørarbejder - Landskabsarkitektarbejder 2.3. Formålet med aftalen er at sikre, at det konkrete byggeri gennemføres til den aftalte tid med den aftalte kvalitet og totaløkonomi. Side 1 af 11 KMS

2 2.4. Underrådgivere Til Opgaven har Rådgiver tilknyttet følgende underrådgivere: [ Angiv firma ] [ Angiv adresse ] [ Angiv postnummer og by ] [ Angiv CVR-nr. ]. Underrådgivere godkendt af Bygherre i forbindelse med indgåelse af denne aftale kan ikke udskiftes uden Bygherrens forudgående skriftlige samtykke. Udskiftning kan kun ske, såfremt det dokumenteres, at de nye underrådgivere som minimum har samme kompetencer som de oprindeligt godkendte. 3 Øvrige parter i projektets organisation 3.1 Rådgiver er forpligtet til undervejs i projektet til stadighed at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projektorganisation som tilbudt under løsningen af opgaven. 3.2 Rådgivers centrale medarbejdere: Projekteringsleder [ * ]. Projektleder [ * ]. Byggeleder [ * ]. Fagtilsyn [ * ]. Som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet er udpeget følgende, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejde inden for bygge- og anlægsarbejde: [ * ] De her anførte nøglepersoner som er godkendt af Bygherren i forbindelse med indgåelse af denne aftale, kan kun udskiftes med Bygherrens skriftlige godkendelse. Dette vil kun ske, hvis vedkommende, som ønskes udskiftet som minimum har samme kompetencer som den oprindeligt valgte. 3.3 Bygherrens centrale medarbejdere: Projektleder/befuldmægtiget for Bygherren er udpeget: [ * ] Bygherrerådgiver/administrativ bygherrerådgiver har Bygherren antaget Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S, Vælg adresse., Kontaktperson: [ * ] 3.4 Bygherren har knyttet følgende øvrige rådgivere til Opgaven: Kuben Management A/S Skibbrogade Aalborg Cvr: Side 2 af 11

3 4 Aftalegrundlag 4.1 Aftalen er baseret på de nedenfor nævnte dokumenter: A. Nærværende aftale B. IKT-specifikation, jf. bilag [ * ] C. Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. D. Rettelsesblade dateret Klik her for at angive en dato. E. Udbuds- og projektmateriale, tegninger, beskrivelser etc. dateret Klik her for at angive en dato. F. DANSKE ARK og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012(i det følgende kaldet BYGGERI) G. DANSKE ARK og F.R.I s ydelsesbeskrivelse - Anlæg og Planlægning af 2013 (i det følgende kaldet ANLÆG) H. DANSKE ARK (PAR) og F.R.I s ydelsesbeskrivelse for Som udført af februar 2000 I. Rådgivers tilbud af den Klik her for at angive en dato.. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ovenstående dokumenter, gælder disse forud for hinanden i den prioriterede rækkefølge. 4.2 Rådgivers ydelser skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning samt relevante tekniske og/eller faglige standarder og vejledninger. Rådgiver skal medvirke til at sikre, at Bygherren opfylder de særlige krav, som gælder for Bygherrens virksomhed ved alment byggeri. 4.3 Byggesagen gennemføres med offentlig støtte og er underkastet den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. 5. Rådgivers ydelser 5.1. Med de ændringer og tilføjelser, som i øvrigt fremgår af nærværende aftale skal Rådgiver levere følgende ydelser: a. Idéoplæg, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 1.1 b. Byggeprogram, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt c. Projekteringsledelse (kun gældende for projekteringsleder), jf. BYGGERI og ANLÆG pkt Rådgiver varetager alle Bygherrens forpligtelser i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder anmeldelse af byggeriet, planlægning og koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen samt ajourføring Side 3 af 11

4 af plan for sikkerheds- og sundhedsarbejdet jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af med senere ændringer. d. IKT Ledelse, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 2.2 e. Dispositionsforslag, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.1 f. Projektforslag, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.2 Rådgiver indhenter detaljerede oplysninger og afklarer tilslutninger med forsyningsselskaberne. g. Forprojekt (myndighedsprojekt), jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.3 h. Hovedprojekt, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.4, i. Projektopfølgning, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.5 j. udfører byggeledelse, Dette indebærer udover sædvanlig byggeledelse, indsamling og stikprøvevis kontrol af entreprenørens kvalitetssikringsmateriale, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 4.1 k. Rådgiver udfører fagtilsyn, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 4.2 l. Plan for sikkerhed og sundhed, jf. BYGGERI pkt og ANLÆG pkt m. Ved byggeriets aflevering overdrages Bygherren de i forhold til entreprenørens kontraktsæt (indeholdende tegninger, beskrivelse og rettelsesblade) rettede tegninger og korrektioner til beskrivelser, således at de er identiske med det fysisk udførte byggeri, jf. niveau 3 (eller) 2 i DANSKE ARK (PAR) og F.R.I. s ydelsesbeskrivelse Som udført. Alt materiale afleveres i digitaliseret form i følgende filformat [ Indsæt format ], efter nærmere aftale. Jf. BYGGERI pkt n. Udarbejdelse af udbudsbrev, udbudsbetingelser, udbudsmateriale og tilhørende bilag iht. gældende regler for den valgte udbudsform og i samarbejde med bygherre / bygherrerådgiver. o. Afholdelse af licitationen på Bygherrens lokalitet og efterfølgende vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling til BYGHERREN vedr. valg af entreprenør. Alt iht. gældende regler for den valgte udbudsform. p. Rådgiver skal udarbejde grundlag for totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med Skema B-ansøgning. q. Rådgiver skal sørge for udarbejdelse af en plan for styring af logistik på byggepladsen, jf. 38 stk. 2 i støttebekendtgørelsen. Planen skal indgå i Bygherrens Skema B-ansøgning r. Rådgiver påser, at tilbudsgivende entreprenører fremsender erklæring på tro og love om forfalden og ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336/97. s. Rådgiver påser, at byggeriet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 773 af om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v., herunder at RÅDGIVER afgiver de krævede erklæringer om risikobehæftede forhold ved forslag og projekt. t. Rådgiveren indarbejder og varetager på Bygherrens vegne alle nødvendige sikkerhedsarbejder i projekter iht. gældende lovgivning og sikrer, at reglerne i Side 4 af 11

5 arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og senere vedligeholdelse jf. Bekendtgørelse nr. 117 af om Bygherrens pligter. u. Rådgiveren varetager alle Bygherrens forpligtelser i forbindelse med udbud af vinterbyggeri jf. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts med tilhørende vejledning. v. Det påhviler Rådgiveren løbende at holde Bygherren orienteret om byggeriets stade og udvikling samt om forhold, som er af betydning for byggeriets gennemførelse og byggeprojektets økonomi. Rådgiveren attesterer entreprenørernes udbetalingsbegæringer til bygherres/bygherrerådgivers godkendelse og udarbejder samlet udbetalingsregnskab for entrepriserne. Rådgiver er forpligtet til straks at oplyse bygherre, såfremt entreprenørerne fremsætter krav om ekstraarbejde, herunder tillige selvom rådgiveren er af den opfattelse, at kravet umiddelbart kan afvises. w. Rådgiveren indkalder til og afholder byggemøder. x. Rådgiveren er endvidere pligtig til at deltage i bygherremøder for løbende rapportering om tekniske og økonomiske forhold af betydning for projektet og fremlæggelse af indstillinger til Bygherrens beslutning. y. Udarbejdelse af beboervejlednings- og driftsinstruktionsmateriale. Dette materiale skal afleveres senest 30 kalenderdage før byggeriets aflevering. z. Rådgiveren skal udarbejde komplet drifts- og vedligeholdelsesmanual indeholdende alle relevante oplysninger for hver enkelt bygningsdel, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt Denne manual skal afleveres senest 30 kalenderdage før byggeriets aflevering. æ. Efterfølgende gennemførelse og overdragelse af dokumentation for mangelgennemgang efter endelig samlet aflevering og 1-års gennemgang, som endvidere efterfølgende skal kunne danne grundlag for 5-års garantigennemgang. ø. Rådgiver skal medvirke aktivt til fremskaffelse af slutopgørelser fra entreprenøren, således at disse er Bygherren v/kuben Management i hænde senest 35 arbejdsdage efter aflevering. å. Rådgiver skal yde bistand til Bygherren i forbindelse med tvister med entreprenører. I det omfang projektmaterialet efter en retlig vurdering er fejlbehæftet eller mangelfuldt, fortaber Rådgiver sin ret til vederlag for bistand til håndtering af sådanne tvister. aa. Rådgiver skal evalueres jævnfør Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. nr. 675 af Rådgiveren skal snarest mulig, efter der er indgået rådgivningsaftale, aflevere oplysninger til evaluator efter reglerne i 8. Rådgiveren vil herefter blive evalueret op til to gange i byggeprojektet, når Rådgiveren har afsluttet ikke uvæsentlige dele af sin opgave i byggeprojektet. Beregning af nøgletal skal foretages af en uafhængig evaluator, som rådgiveren vælger og giver Bygherren besked om i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftalen, jf. 6, stk. 4 og 20 samt bekendtgørelsens bilag 1. Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen. Rådgiveren skal medvirke til at aflevere oplysninger. Der henvises i Side 5 af 11

6 øvrigt til kravene i bekendtgørelsens 10, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af rådgiveren. bb. Rådgiver skal varetage Bygherrens forpligtelser iht. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri nr. 675 af og skal medvirke til at indsamle oplysninger til beregning af entreprenørernes nøgletal efter reglerne i og 20 i bekendtgørelsen. Rådgiveren skal yde bistand til Bygherren i forbindelse med tvister med entreprenører. I det omfang projektmaterialet efter en retlig vurdering er fejlbehæftet eller mangelfuldt, fortaber Rådgiver sin ret til vederlag for bistand til håndtering af sådanne tvister Andre ydelser: Aftalen kan ved Bygherrens skriftlige anmodning udvides til at omfatte andre ydelser. 6. Bygherrens ydelser 6.1. Bygherren stiller følgende materiale til rådighed for opgavens løsning: - Geotekniske undersøgelser - Juridisk bistand - Evt. energimærke 6.2. Bygherren medvirker som beskrevet i BYGGERI. Dog undtaget - pkt tredje afsnit - pkt første, andet, femte og niende afsnit 6.3. Bygherren varetager juridisk vurdering og godkendelse af Rådgiverens tilbudsevaluering, udkast til entreprisekontrakt, samarbejdsaftaler m.m. som udarbejdes på Bygherrens vegne. 7. Tidsfrister 7.1. Opgaven skal løses iht. projektets overordnede tidsplan Rådgiveren udarbejder i samarbejde med Bygherren en detaljeret tids- og handleplan for projektering og gennemførelse af byggeriet, hvoraf fremgår sagens forventede forløb frem til arbejdets afslutning, herunder hvornår det forlangte materiale forventes forelagt Bygherren, og til hvilke terminer godkendelse skal foreligge. Side 6 af 11

7 7.3. Det påhviler Rådgiveren, at holde tidsplanen ajour og være opmærksom på, om forsinkelser må forudses og i bekræftende fald stille forslag til disses indhentning. 8. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 8.1. Byggeriet skal gennemføres inden for gældende maksimumbeløb (årstal anføres) for almene familie- eller ældre- eller ungdomsboliger. Byggeriets samlede økonomiske ramme er fastsat vejledende ved støttemyndighedens godkendelse af Skema A, som er styrende for Rådgiverens følgende udarbejdelse af projektforslag med tilhørende prisoverslag Byggeriets samlede økonomiske ramme fastsættes endeligt efter støttemyndighedernes godkendelse af Skema B efter licitation, der herefter er styrende for byggeriets samlede udgifter Det er aftalt, at såfremt licitationsresultatet bevirker, at det af Bygherren godkendte ovennævnte økonomiske grundlag overskrides jf. pkt. 7.1, revideres projektet i samarbejde med Bygherren og uden ekstra vederlag til Rådgiver med henblik på inden for den oprindelige økonomi at opnå det tilstræbte Rådgivers pligt til vederlagsfri omprojektering omfatter tillige, hvis Bygherren i udførelsesfasen er nødsaget til at finde besparelser i projektet for at undgå budgetoverskridelser som følge af projekteringsfejl, herunder nødvendiggjorte ekstraarbejder Endeligt entrepriseregnskab skal afleveres til Bygherren senest 3 måneder efter afleveringsforretning er afholdt. Endeligt byggeregnskab er en forudsætning for udarbejdelse af Skema C. 9. Honorar 9.1. Det samlede rådgivningshonorar udgør [ Indsæt Procent ] % af den samlede entreprisesum (honorarbærende er således håndværkerudgifterne ekskl. moms, tilslutningsudgifter og udgifter til udførelse af stikledninger, renter, forsikringer, bygherreleverancer og omkostninger som følge af projektfejl). Ovennævnte honorar fastfryses endeligt ved skema B og herefter er honoraret fast og reguleres ikke yderligere. Ydelser iht. nærværende aftale pkt. 4.3 honoreres i regning efter medgået tid efter følgende timesatser: (Indsæt timesatset fra tilbudsliste.) Ekstraarbejder honoreres under alle omstændigheder kun efter skriftlig forudgående godkendelse. Rådgiver skal således sikre sig, at den fornødne godkendelse foreligger, forinden ekstraarbejder udføres. Side 7 af 11

8 10. Udlæg Bygherren refunderer alene dokumenterede udlæg som omhandlet i ABR 89 pkt b, c, d og e. Udgifter i forbindelse med kørsel samt rejser i øvrigt refunderes dermed ikke af Bygherren Omkostninger og udgifter i forbindelse med rejser og transport samt brug af EDB- eller CAD-anlæg, Rådgivers adgang til og brug af projektweb samt Rådgivers omkostninger i forbindelse med evaluering af nøgletal er indeholdt i det aftalte honorar. Trykomkostninger i øvrigt refunderes iht. pkt Det er en forudsætning, at billigste kopieringsform anvendes. Rådgivers prisliste for afregning af kopi og lystryk inkl. mængderabat er vedlagt som bilag. Udgifter til reproduktion af materiale til gensidig orientering indenfor Rådgiverens organisation skal være inkluderet i rådgivningshonoraret jf. pkt Der ydes ikke tillæg til foretagne udlæg eller gebyrer til Rådgiver. 11. Udbetaling Honorar iht. nærværende aftales pkt. 8.1 udbetales efter påkrav fra Rådgiveren iht. følgende ratefordelingsplan: [nedenstående betalingsplan skal tilrettes den konkrete opgave] Stade Rate I alt 1. Ved Bygherrens godkendelse af endeligt projektforslag: 20% 20% 2. Ved Bygherrens godkendelse af udbudsgrundlag samt erklæring for gennemført intern granskning: 3. Ved myndighedernes udstedelse af byggetilladelse: 20% 15% 40% 55% 4. Ved myndighedernes godkendelse af Skema B. 15% 70% 5. Honorar til forfald i løbet af byggeperioden: 20% 90% 6. Ved 5 modtagelse af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse samt ) ved fremsendelse af godkendt KS- og DVdokumentations- og projektmateriale Som udført til Bygherren og fremsendelse af samtlige slutopgørelser 7. Ved 6 afsluttet 1-års gennemgang og godkendelse af nedskrivning ) af garanti fra 10 til 2% 8% 98% 2% 100% Såfremt tidsplanen forskydes, justeres udbetalingsplanen tilsvarende Udlæg iht. nærværende rådgivningsaftales pkt. 9 refunderes i øvrigt månedsvis bagud efter dokumenterede kvitteringer ved påkrav fra Rådgiver. Side 8 af 11

9 11.4. Betalingsfrist for rådgivningshonorar og udlæg er (senest) 30 dage efter modtagelse af faktura. Derefter svares der renter i henhold til rentelovens bestemmelser herom Faktura skal efter påkrav fremsendes elektronisk. 12. Ansvar Iht. ABR 89 pkt Det forhold, at Bygherren og bygherrerådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere eller andre rådgivere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder fritager på intet punkt Rådgiveren for rådgiveransvaret Ansvaret er begrænset til de i pkt. 13 anførte forsikringssummer. 13. Forsikring Til dækning af nærværende rådgivningsopgave har rådgiveren tegnet og betalt følgende løbende erhvervsansvarsforsikring til dækning af alle aftalens rådgivningsområder. Forsikringsselskab: [ Indsæt navn ] Forsikringsnummer: [ Indsæt nummer ] Personskade (kr minimum) [ Indsæt Beløb ] Tingskade (kr minimum) [ Indsæt Beløb ] Selvrisiko: [ Indsæt Beløb ] Rådgiveren er forpligtet til at holde forsikringen i kraft i hele Rådgiverens s ansvarsperiode, jf. ABR 89 pkt Rådgiver fremsender dokumentation herfor til Bygherren sammen med kopi af forsikringspolice. Rådgiver skal oplyse Bygherren, såfremt der sker træk på Rådgivers løbende ansvarsforsikring og/eller verserer sager, som kan udløse træk på Rådgivers forsikring. Rådgiver er forpligtet til at foretage genopfyldning på den løbende ansvarsforsikring således at minimumsdækningen til stadighed er som anført ovenfor. Bygherren kan dog forlange, at rådgiveren tegner en objektansvarsforsikring, mod, at Bygherren afholder Rådgiverens dokumenterede merudgift herved. Objektforsikringens samlede dækningssum for person- og tingsskade skal som minimum være kr. 20 mio. Forsikringen skal genopfyldes såfremt der sker udbetaling af erstatning. 14. Tvister Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediation skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet. Side 9 af 11

10 14.2. Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, afgøres tvisten ved voldgift jf. ABR 89s almindelige bestemmelser herom. Rådgiveren er dog forpligtet til at lade sig adcitationsstævne ved Domstolene såfremt bygherre af tredjemand stævnes herved. 15. Ophavsret Iht. ABR 89 pkt. 4 med den tilføjelse, at Bygherren er berettiget til at anvende det tegningsmateriale, som er udarbejdet for opgavens løsning til brug for brochurer, avisartikler, markedsføring o.l Ved eventuel afslutning af opgaven inden den er færdig, udleveres alt materiale til Bygherren, der herefter har den fulde brugs- og udnyttelsesret heraf. 16. Særlige bestemmelser Nærværende aftale er i sin helhed betinget af den fornødne godkendelse fra de bevillingsmæssige myndigheder til projektets realisering, herunder meddelt skema B Såfremt projektet, jf. ovenstående, ikke kommer til udførelse i medfør af pkt er Rådgiveren alene berettiget honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Såfremt opgaven standses i medfør af ABR 89 pkt. 7.2, er Rådgiveren alene berettiget til honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Såfremt Klagenævnet eller domstolene erklærer kontrakten for uden virkning, kan Bygherren straks standse opgaven. Rådgiveren er alene berettiget til honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Transport i rådgiverhonoraret kan kun godkendes for hele honoraret eller resthonorar og skal skriftligt anmeldes til Bygherre (eller) Kuben Management A/S, adresse. 17. Bilag Følgende bilag er en del af nærværende aftale Bilag 1: Kopi af forsikringspolice samt dokumentation for præmiebetaling Bilag 2: Tidsplan Bilag 3: Eventuel prisliste vedr. kopi og lystryk af Klik her for at angive en dato. Bilag 4: Eventuel Timepriser for afregning af rådgivningsydelser. Bilag 5: IKT Aftale, dateret den Klik her for at angive en dato. 18. Underskrifter Side 10 af 11

11 Dato: Som Bygherre: Dato: Som Rådgiver Side 11 af 11

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Region Nordjylland Specialsektoren og Bygninger & Anlæg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr nr. 29190941 i det følgende kaldet

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 mellem Aarhus Kommune v/arealudvikling Aarhus Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C v/kontaktperson

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning).

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). 1. Parterne 1.1. Undertegnede: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne i det følgende kaldet klienten/bygherren 1.2. og medundertegnede:

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde Boligselskabet Sjælland Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning 1. Parterne 1.1 Boligselskabet Sjælland CVR nr. 4200 8419 Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde i det efterfølgende kaldet Bygherren og 1.2

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand Jammerbugt Kommune Side 1 1. Parterne AFTALE om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ny genbrugsplads i Pandrup (totalrådgivning) (UDKAST) Nærværende kontrakt (herefter Aftalen) er indgået mellem

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING)

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING) AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING) 1 Parterne 1.1 Undertegnede Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 Kajerød Vænge 3460 Birkerød v/ Boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. sal.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Projekt Skole i Bymidten

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING Projekt Skole i Bymidten Helsingør Kommune Center for Ejendomme Skt. Anna gade 5a 3000 Helsingør Acadrenr. 11/ 28745 Dato 19.09.2013 Vers. 03 Projektleder kdi11 mellem Helsingør Kommune Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag. Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) vedr. universitetsejendomme og -lokaler Delaftale 1 - Region Nordjylland

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) vedr. universitetsejendomme og -lokaler Delaftale 1 - Region Nordjylland Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) vedr. universitetsejendomme og -lokaler Delaftale 1 - Region Nordjylland Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner

Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Nykøbing Falster, rev 1, februar 2017 J.nr. 07.01.05G-00 Indsamling af dagrenovation i Lolland og Guldborgsund Kommuner Entreprisekontrakt Delentreprise 1 Februar 2017 1 Indhold 1. PARTERNE... 3 2. Aftalegrundlaget...

Læs mere

i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89).

i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). AFTALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Boligforeningen AAB Afdeling 46

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Microsimulering af cyklister i myldretid

Microsimulering af cyklister i myldretid Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om rådgivning og bistand til Microsimulering af cyklister i myldretid Dato: 18.04.2012 Sagsnr.: 2011- Dok.nr.: 2012- CVR nr. Københavns Kommune: 64942212 CVR nr. Rådgiver:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Område ØST

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Område ØST RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Område ØST Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Parterne... 3 2 Opgaven... 3 3 Aftalegrundlag... 4 4 Rådgiverens

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Bygherreforeningens Paradigme for totalrådgiveraftale efter ABR juni 2011

Bygherreforeningens Paradigme for totalrådgiveraftale efter ABR juni 2011 Bygherreforeningens Paradigme for totalrådgiveraftale efter ABR89 22. juni 2011 Bygherreforeningens paradigme for en totalrådgiveraftale Dette dokument indeholder et paradigme for en totalrådgiveraftale,

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Bilag B Tilbudsliste delaftale 2 Side 1 af 5 December 2011

Bilag B Tilbudsliste delaftale 2 Side 1 af 5 December 2011 Side 1 af 5 Tilbudsliste 1 Honorar Totalrådgiverens honorartakster skal oplyses som honorar angivet i kr./ m2 (honorar af fysiske enheder jf. ABR89). Rådgivers honorar angives for Energimærkning uden bygningsgennemgang

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Udbud totalrådgivning Tilbudsliste Dato 27. september 2013. Oplysninger om totalrådgiver og evt. underrådgiver: Totalrådgiver Virksomhedens navn:

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Aftale (udkast)

EU-udbud af bygherrerådgivning Aftale (udkast) Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Aftale (udkast) Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Opgaven... 4 3. Aftalegrundlaget... 4 4. Bygherrerådgiverens ydelser... 5 5. Bygherrens ydelser...

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Vejledning til aftaleformular for totalrådgiveraftale efter ABR 89 September 2013

Vejledning til aftaleformular for totalrådgiveraftale efter ABR 89 September 2013 Vejledning til aftaleformular for totalrådgiveraftale efter ABR 89 September 2013 Vejledning til aftaleformular for totalrådgiveraftale Aftaler indgået i bygge- og anlægsbranchen er traditionelt baseret

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand Udarbejdet af: Anders Snitkjær Dato: 11.01.2017 Sagsid.: Inddragelse af gangarealer Version nr.: 1.0 1.0 Parterne 1.1 Undertegnede som bygherre: Faaborg Midtfyn

Læs mere