AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]"

Transkript

1 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] i det følgende kaldet Rådgiveren ved ansvarlig [ Indsæt kontaktperson ] har d.d. indgået nærværende aftale. 2. Opgaven 2.1. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende udarbejdelse og gennemførelsen af: [ Indsæt beskrivelse af opgave - f.eks byggeriets navn, adresse, opgavens karakter osv. ] 2.2. Rådgivningen udføres som totalrådgivning vedrørende: - Arkitektarbejder - Ingeniørarbejder - Landskabsarkitektarbejder 2.3. Formålet med aftalen er at sikre, at det konkrete byggeri gennemføres til den aftalte tid med den aftalte kvalitet og totaløkonomi. Side 1 af 11 KMS

2 2.4. Underrådgivere Til Opgaven har Rådgiver tilknyttet følgende underrådgivere: [ Angiv firma ] [ Angiv adresse ] [ Angiv postnummer og by ] [ Angiv CVR-nr. ]. Underrådgivere godkendt af Bygherre i forbindelse med indgåelse af denne aftale kan ikke udskiftes uden Bygherrens forudgående skriftlige samtykke. Udskiftning kan kun ske, såfremt det dokumenteres, at de nye underrådgivere som minimum har samme kompetencer som de oprindeligt godkendte. 3 Øvrige parter i projektets organisation 3.1 Rådgiver er forpligtet til undervejs i projektet til stadighed at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projektorganisation som tilbudt under løsningen af opgaven. 3.2 Rådgivers centrale medarbejdere: Projekteringsleder [ * ]. Projektleder [ * ]. Byggeleder [ * ]. Fagtilsyn [ * ]. Som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet er udpeget følgende, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejde inden for bygge- og anlægsarbejde: [ * ] De her anførte nøglepersoner som er godkendt af Bygherren i forbindelse med indgåelse af denne aftale, kan kun udskiftes med Bygherrens skriftlige godkendelse. Dette vil kun ske, hvis vedkommende, som ønskes udskiftet som minimum har samme kompetencer som den oprindeligt valgte. 3.3 Bygherrens centrale medarbejdere: Projektleder/befuldmægtiget for Bygherren er udpeget: [ * ] Bygherrerådgiver/administrativ bygherrerådgiver har Bygherren antaget Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S, Vælg adresse., Kontaktperson: [ * ] 3.4 Bygherren har knyttet følgende øvrige rådgivere til Opgaven: Kuben Management A/S Skibbrogade Aalborg Cvr: Side 2 af 11

3 4 Aftalegrundlag 4.1 Aftalen er baseret på de nedenfor nævnte dokumenter: A. Nærværende aftale B. IKT-specifikation, jf. bilag [ * ] C. Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. D. Rettelsesblade dateret Klik her for at angive en dato. E. Udbuds- og projektmateriale, tegninger, beskrivelser etc. dateret Klik her for at angive en dato. F. DANSKE ARK og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012(i det følgende kaldet BYGGERI) G. DANSKE ARK og F.R.I s ydelsesbeskrivelse - Anlæg og Planlægning af 2013 (i det følgende kaldet ANLÆG) H. DANSKE ARK (PAR) og F.R.I s ydelsesbeskrivelse for Som udført af februar 2000 I. Rådgivers tilbud af den Klik her for at angive en dato.. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ovenstående dokumenter, gælder disse forud for hinanden i den prioriterede rækkefølge. 4.2 Rådgivers ydelser skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning samt relevante tekniske og/eller faglige standarder og vejledninger. Rådgiver skal medvirke til at sikre, at Bygherren opfylder de særlige krav, som gælder for Bygherrens virksomhed ved alment byggeri. 4.3 Byggesagen gennemføres med offentlig støtte og er underkastet den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. 5. Rådgivers ydelser 5.1. Med de ændringer og tilføjelser, som i øvrigt fremgår af nærværende aftale skal Rådgiver levere følgende ydelser: a. Idéoplæg, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 1.1 b. Byggeprogram, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt c. Projekteringsledelse (kun gældende for projekteringsleder), jf. BYGGERI og ANLÆG pkt Rådgiver varetager alle Bygherrens forpligtelser i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder anmeldelse af byggeriet, planlægning og koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen samt ajourføring Side 3 af 11

4 af plan for sikkerheds- og sundhedsarbejdet jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af med senere ændringer. d. IKT Ledelse, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 2.2 e. Dispositionsforslag, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.1 f. Projektforslag, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.2 Rådgiver indhenter detaljerede oplysninger og afklarer tilslutninger med forsyningsselskaberne. g. Forprojekt (myndighedsprojekt), jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.3 h. Hovedprojekt, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.4, i. Projektopfølgning, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.5 j. udfører byggeledelse, Dette indebærer udover sædvanlig byggeledelse, indsamling og stikprøvevis kontrol af entreprenørens kvalitetssikringsmateriale, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 4.1 k. Rådgiver udfører fagtilsyn, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 4.2 l. Plan for sikkerhed og sundhed, jf. BYGGERI pkt og ANLÆG pkt m. Ved byggeriets aflevering overdrages Bygherren de i forhold til entreprenørens kontraktsæt (indeholdende tegninger, beskrivelse og rettelsesblade) rettede tegninger og korrektioner til beskrivelser, således at de er identiske med det fysisk udførte byggeri, jf. niveau 3 (eller) 2 i DANSKE ARK (PAR) og F.R.I. s ydelsesbeskrivelse Som udført. Alt materiale afleveres i digitaliseret form i følgende filformat [ Indsæt format ], efter nærmere aftale. Jf. BYGGERI pkt n. Udarbejdelse af udbudsbrev, udbudsbetingelser, udbudsmateriale og tilhørende bilag iht. gældende regler for den valgte udbudsform og i samarbejde med bygherre / bygherrerådgiver. o. Afholdelse af licitationen på Bygherrens lokalitet og efterfølgende vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling til BYGHERREN vedr. valg af entreprenør. Alt iht. gældende regler for den valgte udbudsform. p. Rådgiver skal udarbejde grundlag for totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med Skema B-ansøgning. q. Rådgiver skal sørge for udarbejdelse af en plan for styring af logistik på byggepladsen, jf. 38 stk. 2 i støttebekendtgørelsen. Planen skal indgå i Bygherrens Skema B-ansøgning r. Rådgiver påser, at tilbudsgivende entreprenører fremsender erklæring på tro og love om forfalden og ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336/97. s. Rådgiver påser, at byggeriet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 773 af om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v., herunder at RÅDGIVER afgiver de krævede erklæringer om risikobehæftede forhold ved forslag og projekt. t. Rådgiveren indarbejder og varetager på Bygherrens vegne alle nødvendige sikkerhedsarbejder i projekter iht. gældende lovgivning og sikrer, at reglerne i Side 4 af 11

5 arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og senere vedligeholdelse jf. Bekendtgørelse nr. 117 af om Bygherrens pligter. u. Rådgiveren varetager alle Bygherrens forpligtelser i forbindelse med udbud af vinterbyggeri jf. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts med tilhørende vejledning. v. Det påhviler Rådgiveren løbende at holde Bygherren orienteret om byggeriets stade og udvikling samt om forhold, som er af betydning for byggeriets gennemførelse og byggeprojektets økonomi. Rådgiveren attesterer entreprenørernes udbetalingsbegæringer til bygherres/bygherrerådgivers godkendelse og udarbejder samlet udbetalingsregnskab for entrepriserne. Rådgiver er forpligtet til straks at oplyse bygherre, såfremt entreprenørerne fremsætter krav om ekstraarbejde, herunder tillige selvom rådgiveren er af den opfattelse, at kravet umiddelbart kan afvises. w. Rådgiveren indkalder til og afholder byggemøder. x. Rådgiveren er endvidere pligtig til at deltage i bygherremøder for løbende rapportering om tekniske og økonomiske forhold af betydning for projektet og fremlæggelse af indstillinger til Bygherrens beslutning. y. Udarbejdelse af beboervejlednings- og driftsinstruktionsmateriale. Dette materiale skal afleveres senest 30 kalenderdage før byggeriets aflevering. z. Rådgiveren skal udarbejde komplet drifts- og vedligeholdelsesmanual indeholdende alle relevante oplysninger for hver enkelt bygningsdel, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt Denne manual skal afleveres senest 30 kalenderdage før byggeriets aflevering. æ. Efterfølgende gennemførelse og overdragelse af dokumentation for mangelgennemgang efter endelig samlet aflevering og 1-års gennemgang, som endvidere efterfølgende skal kunne danne grundlag for 5-års garantigennemgang. ø. Rådgiver skal medvirke aktivt til fremskaffelse af slutopgørelser fra entreprenøren, således at disse er Bygherren v/kuben Management i hænde senest 35 arbejdsdage efter aflevering. å. Rådgiver skal yde bistand til Bygherren i forbindelse med tvister med entreprenører. I det omfang projektmaterialet efter en retlig vurdering er fejlbehæftet eller mangelfuldt, fortaber Rådgiver sin ret til vederlag for bistand til håndtering af sådanne tvister. aa. Rådgiver skal evalueres jævnfør Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. nr. 675 af Rådgiveren skal snarest mulig, efter der er indgået rådgivningsaftale, aflevere oplysninger til evaluator efter reglerne i 8. Rådgiveren vil herefter blive evalueret op til to gange i byggeprojektet, når Rådgiveren har afsluttet ikke uvæsentlige dele af sin opgave i byggeprojektet. Beregning af nøgletal skal foretages af en uafhængig evaluator, som rådgiveren vælger og giver Bygherren besked om i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftalen, jf. 6, stk. 4 og 20 samt bekendtgørelsens bilag 1. Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen. Rådgiveren skal medvirke til at aflevere oplysninger. Der henvises i Side 5 af 11

6 øvrigt til kravene i bekendtgørelsens 10, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af rådgiveren. bb. Rådgiver skal varetage Bygherrens forpligtelser iht. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri nr. 675 af og skal medvirke til at indsamle oplysninger til beregning af entreprenørernes nøgletal efter reglerne i og 20 i bekendtgørelsen. Rådgiveren skal yde bistand til Bygherren i forbindelse med tvister med entreprenører. I det omfang projektmaterialet efter en retlig vurdering er fejlbehæftet eller mangelfuldt, fortaber Rådgiver sin ret til vederlag for bistand til håndtering af sådanne tvister Andre ydelser: Aftalen kan ved Bygherrens skriftlige anmodning udvides til at omfatte andre ydelser. 6. Bygherrens ydelser 6.1. Bygherren stiller følgende materiale til rådighed for opgavens løsning: - Geotekniske undersøgelser - Juridisk bistand - Evt. energimærke 6.2. Bygherren medvirker som beskrevet i BYGGERI. Dog undtaget - pkt tredje afsnit - pkt første, andet, femte og niende afsnit 6.3. Bygherren varetager juridisk vurdering og godkendelse af Rådgiverens tilbudsevaluering, udkast til entreprisekontrakt, samarbejdsaftaler m.m. som udarbejdes på Bygherrens vegne. 7. Tidsfrister 7.1. Opgaven skal løses iht. projektets overordnede tidsplan Rådgiveren udarbejder i samarbejde med Bygherren en detaljeret tids- og handleplan for projektering og gennemførelse af byggeriet, hvoraf fremgår sagens forventede forløb frem til arbejdets afslutning, herunder hvornår det forlangte materiale forventes forelagt Bygherren, og til hvilke terminer godkendelse skal foreligge. Side 6 af 11

7 7.3. Det påhviler Rådgiveren, at holde tidsplanen ajour og være opmærksom på, om forsinkelser må forudses og i bekræftende fald stille forslag til disses indhentning. 8. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 8.1. Byggeriet skal gennemføres inden for gældende maksimumbeløb (årstal anføres) for almene familie- eller ældre- eller ungdomsboliger. Byggeriets samlede økonomiske ramme er fastsat vejledende ved støttemyndighedens godkendelse af Skema A, som er styrende for Rådgiverens følgende udarbejdelse af projektforslag med tilhørende prisoverslag Byggeriets samlede økonomiske ramme fastsættes endeligt efter støttemyndighedernes godkendelse af Skema B efter licitation, der herefter er styrende for byggeriets samlede udgifter Det er aftalt, at såfremt licitationsresultatet bevirker, at det af Bygherren godkendte ovennævnte økonomiske grundlag overskrides jf. pkt. 7.1, revideres projektet i samarbejde med Bygherren og uden ekstra vederlag til Rådgiver med henblik på inden for den oprindelige økonomi at opnå det tilstræbte Rådgivers pligt til vederlagsfri omprojektering omfatter tillige, hvis Bygherren i udførelsesfasen er nødsaget til at finde besparelser i projektet for at undgå budgetoverskridelser som følge af projekteringsfejl, herunder nødvendiggjorte ekstraarbejder Endeligt entrepriseregnskab skal afleveres til Bygherren senest 3 måneder efter afleveringsforretning er afholdt. Endeligt byggeregnskab er en forudsætning for udarbejdelse af Skema C. 9. Honorar 9.1. Det samlede rådgivningshonorar udgør [ Indsæt Procent ] % af den samlede entreprisesum (honorarbærende er således håndværkerudgifterne ekskl. moms, tilslutningsudgifter og udgifter til udførelse af stikledninger, renter, forsikringer, bygherreleverancer og omkostninger som følge af projektfejl). Ovennævnte honorar fastfryses endeligt ved skema B og herefter er honoraret fast og reguleres ikke yderligere. Ydelser iht. nærværende aftale pkt. 4.3 honoreres i regning efter medgået tid efter følgende timesatser: (Indsæt timesatset fra tilbudsliste.) Ekstraarbejder honoreres under alle omstændigheder kun efter skriftlig forudgående godkendelse. Rådgiver skal således sikre sig, at den fornødne godkendelse foreligger, forinden ekstraarbejder udføres. Side 7 af 11

8 10. Udlæg Bygherren refunderer alene dokumenterede udlæg som omhandlet i ABR 89 pkt b, c, d og e. Udgifter i forbindelse med kørsel samt rejser i øvrigt refunderes dermed ikke af Bygherren Omkostninger og udgifter i forbindelse med rejser og transport samt brug af EDB- eller CAD-anlæg, Rådgivers adgang til og brug af projektweb samt Rådgivers omkostninger i forbindelse med evaluering af nøgletal er indeholdt i det aftalte honorar. Trykomkostninger i øvrigt refunderes iht. pkt Det er en forudsætning, at billigste kopieringsform anvendes. Rådgivers prisliste for afregning af kopi og lystryk inkl. mængderabat er vedlagt som bilag. Udgifter til reproduktion af materiale til gensidig orientering indenfor Rådgiverens organisation skal være inkluderet i rådgivningshonoraret jf. pkt Der ydes ikke tillæg til foretagne udlæg eller gebyrer til Rådgiver. 11. Udbetaling Honorar iht. nærværende aftales pkt. 8.1 udbetales efter påkrav fra Rådgiveren iht. følgende ratefordelingsplan: [nedenstående betalingsplan skal tilrettes den konkrete opgave] Stade Rate I alt 1. Ved Bygherrens godkendelse af endeligt projektforslag: 20% 20% 2. Ved Bygherrens godkendelse af udbudsgrundlag samt erklæring for gennemført intern granskning: 3. Ved myndighedernes udstedelse af byggetilladelse: 20% 15% 40% 55% 4. Ved myndighedernes godkendelse af Skema B. 15% 70% 5. Honorar til forfald i løbet af byggeperioden: 20% 90% 6. Ved 5 modtagelse af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse samt ) ved fremsendelse af godkendt KS- og DVdokumentations- og projektmateriale Som udført til Bygherren og fremsendelse af samtlige slutopgørelser 7. Ved 6 afsluttet 1-års gennemgang og godkendelse af nedskrivning ) af garanti fra 10 til 2% 8% 98% 2% 100% Såfremt tidsplanen forskydes, justeres udbetalingsplanen tilsvarende Udlæg iht. nærværende rådgivningsaftales pkt. 9 refunderes i øvrigt månedsvis bagud efter dokumenterede kvitteringer ved påkrav fra Rådgiver. Side 8 af 11

9 11.4. Betalingsfrist for rådgivningshonorar og udlæg er (senest) 30 dage efter modtagelse af faktura. Derefter svares der renter i henhold til rentelovens bestemmelser herom Faktura skal efter påkrav fremsendes elektronisk. 12. Ansvar Iht. ABR 89 pkt Det forhold, at Bygherren og bygherrerådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere eller andre rådgivere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder fritager på intet punkt Rådgiveren for rådgiveransvaret Ansvaret er begrænset til de i pkt. 13 anførte forsikringssummer. 13. Forsikring Til dækning af nærværende rådgivningsopgave har rådgiveren tegnet og betalt følgende løbende erhvervsansvarsforsikring til dækning af alle aftalens rådgivningsområder. Forsikringsselskab: [ Indsæt navn ] Forsikringsnummer: [ Indsæt nummer ] Personskade (kr minimum) [ Indsæt Beløb ] Tingskade (kr minimum) [ Indsæt Beløb ] Selvrisiko: [ Indsæt Beløb ] Rådgiveren er forpligtet til at holde forsikringen i kraft i hele Rådgiverens s ansvarsperiode, jf. ABR 89 pkt Rådgiver fremsender dokumentation herfor til Bygherren sammen med kopi af forsikringspolice. Rådgiver skal oplyse Bygherren, såfremt der sker træk på Rådgivers løbende ansvarsforsikring og/eller verserer sager, som kan udløse træk på Rådgivers forsikring. Rådgiver er forpligtet til at foretage genopfyldning på den løbende ansvarsforsikring således at minimumsdækningen til stadighed er som anført ovenfor. Bygherren kan dog forlange, at rådgiveren tegner en objektansvarsforsikring, mod, at Bygherren afholder Rådgiverens dokumenterede merudgift herved. Objektforsikringens samlede dækningssum for person- og tingsskade skal som minimum være kr. 20 mio. Forsikringen skal genopfyldes såfremt der sker udbetaling af erstatning. 14. Tvister Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediation skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet. Side 9 af 11

10 14.2. Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, afgøres tvisten ved voldgift jf. ABR 89s almindelige bestemmelser herom. Rådgiveren er dog forpligtet til at lade sig adcitationsstævne ved Domstolene såfremt bygherre af tredjemand stævnes herved. 15. Ophavsret Iht. ABR 89 pkt. 4 med den tilføjelse, at Bygherren er berettiget til at anvende det tegningsmateriale, som er udarbejdet for opgavens løsning til brug for brochurer, avisartikler, markedsføring o.l Ved eventuel afslutning af opgaven inden den er færdig, udleveres alt materiale til Bygherren, der herefter har den fulde brugs- og udnyttelsesret heraf. 16. Særlige bestemmelser Nærværende aftale er i sin helhed betinget af den fornødne godkendelse fra de bevillingsmæssige myndigheder til projektets realisering, herunder meddelt skema B Såfremt projektet, jf. ovenstående, ikke kommer til udførelse i medfør af pkt er Rådgiveren alene berettiget honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Såfremt opgaven standses i medfør af ABR 89 pkt. 7.2, er Rådgiveren alene berettiget til honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Såfremt Klagenævnet eller domstolene erklærer kontrakten for uden virkning, kan Bygherren straks standse opgaven. Rådgiveren er alene berettiget til honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Transport i rådgiverhonoraret kan kun godkendes for hele honoraret eller resthonorar og skal skriftligt anmeldes til Bygherre (eller) Kuben Management A/S, adresse. 17. Bilag Følgende bilag er en del af nærværende aftale Bilag 1: Kopi af forsikringspolice samt dokumentation for præmiebetaling Bilag 2: Tidsplan Bilag 3: Eventuel prisliste vedr. kopi og lystryk af Klik her for at angive en dato. Bilag 4: Eventuel Timepriser for afregning af rådgivningsydelser. Bilag 5: IKT Aftale, dateret den Klik her for at angive en dato. 18. Underskrifter Side 10 af 11

11 Dato: Som Bygherre: Dato: Som Rådgiver Side 11 af 11

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING

AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING mellem Frederiksberg Boligfond Dahlerupsgade 5, 4. 1603 København V CVR.nr. 43407511 (herefter bygherren ) og medundertegnede [indsæt firmanavn Indsæt firmaadresse Indsæt firma

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014

Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014 Totalrådgivningsaftale, udkast december 2014 Mellem VIA University College Skejbyvej 1 DK 8240 Risskov og [ ] [ ] [ ] vedrørende Totalrådgivning for: Nyt byggeri på Campus Århus Nord 1. Parterne 1.1 Mellem

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1

GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING. September 1992. Side 1 GBR 92 GENERELLE BESTEMMELSER FOR RÅDGIVNING September 1992 Side 1 Generelle Bestemmelser for Rådgivning, GBR 92 Forord Generelle Bestemmelser for Rådgivning ( GBR 92) er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Projekt nr.: 01102 13.05.2015 Sags nr.: 01102 Dok. nr.: 2014-0250903 SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere