AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]"

Transkript

1 AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] i det følgende kaldet Rådgiveren ved ansvarlig [ Indsæt kontaktperson ] har d.d. indgået nærværende aftale. 2. Opgaven 2.1. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende udarbejdelse og gennemførelsen af: [ Indsæt beskrivelse af opgave - f.eks byggeriets navn, adresse, opgavens karakter osv. ] 2.2. Rådgivningen udføres som totalrådgivning vedrørende: - Arkitektarbejder - Ingeniørarbejder - Landskabsarkitektarbejder 2.3. Formålet med aftalen er at sikre, at det konkrete byggeri gennemføres til den aftalte tid med den aftalte kvalitet og totaløkonomi. Side 1 af 11 KMS

2 2.4. Underrådgivere Til Opgaven har Rådgiver tilknyttet følgende underrådgivere: [ Angiv firma ] [ Angiv adresse ] [ Angiv postnummer og by ] [ Angiv CVR-nr. ]. Underrådgivere godkendt af Bygherre i forbindelse med indgåelse af denne aftale kan ikke udskiftes uden Bygherrens forudgående skriftlige samtykke. Udskiftning kan kun ske, såfremt det dokumenteres, at de nye underrådgivere som minimum har samme kompetencer som de oprindeligt godkendte. 3 Øvrige parter i projektets organisation 3.1 Rådgiver er forpligtet til undervejs i projektet til stadighed at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projektorganisation som tilbudt under løsningen af opgaven. 3.2 Rådgivers centrale medarbejdere: Projekteringsleder [ * ]. Projektleder [ * ]. Byggeleder [ * ]. Fagtilsyn [ * ]. Som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet er udpeget følgende, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejde inden for bygge- og anlægsarbejde: [ * ] De her anførte nøglepersoner som er godkendt af Bygherren i forbindelse med indgåelse af denne aftale, kan kun udskiftes med Bygherrens skriftlige godkendelse. Dette vil kun ske, hvis vedkommende, som ønskes udskiftet som minimum har samme kompetencer som den oprindeligt valgte. 3.3 Bygherrens centrale medarbejdere: Projektleder/befuldmægtiget for Bygherren er udpeget: [ * ] Bygherrerådgiver/administrativ bygherrerådgiver har Bygherren antaget Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S, Vælg adresse., Kontaktperson: [ * ] 3.4 Bygherren har knyttet følgende øvrige rådgivere til Opgaven: Kuben Management A/S Skibbrogade Aalborg Cvr: Side 2 af 11

3 4 Aftalegrundlag 4.1 Aftalen er baseret på de nedenfor nævnte dokumenter: A. Nærværende aftale B. IKT-specifikation, jf. bilag [ * ] C. Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. D. Rettelsesblade dateret Klik her for at angive en dato. E. Udbuds- og projektmateriale, tegninger, beskrivelser etc. dateret Klik her for at angive en dato. F. DANSKE ARK og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012(i det følgende kaldet BYGGERI) G. DANSKE ARK og F.R.I s ydelsesbeskrivelse - Anlæg og Planlægning af 2013 (i det følgende kaldet ANLÆG) H. DANSKE ARK (PAR) og F.R.I s ydelsesbeskrivelse for Som udført af februar 2000 I. Rådgivers tilbud af den Klik her for at angive en dato.. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ovenstående dokumenter, gælder disse forud for hinanden i den prioriterede rækkefølge. 4.2 Rådgivers ydelser skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning samt relevante tekniske og/eller faglige standarder og vejledninger. Rådgiver skal medvirke til at sikre, at Bygherren opfylder de særlige krav, som gælder for Bygherrens virksomhed ved alment byggeri. 4.3 Byggesagen gennemføres med offentlig støtte og er underkastet den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. 5. Rådgivers ydelser 5.1. Med de ændringer og tilføjelser, som i øvrigt fremgår af nærværende aftale skal Rådgiver levere følgende ydelser: a. Idéoplæg, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 1.1 b. Byggeprogram, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt c. Projekteringsledelse (kun gældende for projekteringsleder), jf. BYGGERI og ANLÆG pkt Rådgiver varetager alle Bygherrens forpligtelser i forbindelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder anmeldelse af byggeriet, planlægning og koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen samt ajourføring Side 3 af 11

4 af plan for sikkerheds- og sundhedsarbejdet jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af med senere ændringer. d. IKT Ledelse, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 2.2 e. Dispositionsforslag, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.1 f. Projektforslag, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.2 Rådgiver indhenter detaljerede oplysninger og afklarer tilslutninger med forsyningsselskaberne. g. Forprojekt (myndighedsprojekt), jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.3 h. Hovedprojekt, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.4, i. Projektopfølgning, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 3.5 j. udfører byggeledelse, Dette indebærer udover sædvanlig byggeledelse, indsamling og stikprøvevis kontrol af entreprenørens kvalitetssikringsmateriale, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 4.1 k. Rådgiver udfører fagtilsyn, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt. 4.2 l. Plan for sikkerhed og sundhed, jf. BYGGERI pkt og ANLÆG pkt m. Ved byggeriets aflevering overdrages Bygherren de i forhold til entreprenørens kontraktsæt (indeholdende tegninger, beskrivelse og rettelsesblade) rettede tegninger og korrektioner til beskrivelser, således at de er identiske med det fysisk udførte byggeri, jf. niveau 3 (eller) 2 i DANSKE ARK (PAR) og F.R.I. s ydelsesbeskrivelse Som udført. Alt materiale afleveres i digitaliseret form i følgende filformat [ Indsæt format ], efter nærmere aftale. Jf. BYGGERI pkt n. Udarbejdelse af udbudsbrev, udbudsbetingelser, udbudsmateriale og tilhørende bilag iht. gældende regler for den valgte udbudsform og i samarbejde med bygherre / bygherrerådgiver. o. Afholdelse af licitationen på Bygherrens lokalitet og efterfølgende vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling til BYGHERREN vedr. valg af entreprenør. Alt iht. gældende regler for den valgte udbudsform. p. Rådgiver skal udarbejde grundlag for totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med Skema B-ansøgning. q. Rådgiver skal sørge for udarbejdelse af en plan for styring af logistik på byggepladsen, jf. 38 stk. 2 i støttebekendtgørelsen. Planen skal indgå i Bygherrens Skema B-ansøgning r. Rådgiver påser, at tilbudsgivende entreprenører fremsender erklæring på tro og love om forfalden og ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336/97. s. Rådgiver påser, at byggeriet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 773 af om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v., herunder at RÅDGIVER afgiver de krævede erklæringer om risikobehæftede forhold ved forslag og projekt. t. Rådgiveren indarbejder og varetager på Bygherrens vegne alle nødvendige sikkerhedsarbejder i projekter iht. gældende lovgivning og sikrer, at reglerne i Side 4 af 11

5 arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og senere vedligeholdelse jf. Bekendtgørelse nr. 117 af om Bygherrens pligter. u. Rådgiveren varetager alle Bygherrens forpligtelser i forbindelse med udbud af vinterbyggeri jf. Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts med tilhørende vejledning. v. Det påhviler Rådgiveren løbende at holde Bygherren orienteret om byggeriets stade og udvikling samt om forhold, som er af betydning for byggeriets gennemførelse og byggeprojektets økonomi. Rådgiveren attesterer entreprenørernes udbetalingsbegæringer til bygherres/bygherrerådgivers godkendelse og udarbejder samlet udbetalingsregnskab for entrepriserne. Rådgiver er forpligtet til straks at oplyse bygherre, såfremt entreprenørerne fremsætter krav om ekstraarbejde, herunder tillige selvom rådgiveren er af den opfattelse, at kravet umiddelbart kan afvises. w. Rådgiveren indkalder til og afholder byggemøder. x. Rådgiveren er endvidere pligtig til at deltage i bygherremøder for løbende rapportering om tekniske og økonomiske forhold af betydning for projektet og fremlæggelse af indstillinger til Bygherrens beslutning. y. Udarbejdelse af beboervejlednings- og driftsinstruktionsmateriale. Dette materiale skal afleveres senest 30 kalenderdage før byggeriets aflevering. z. Rådgiveren skal udarbejde komplet drifts- og vedligeholdelsesmanual indeholdende alle relevante oplysninger for hver enkelt bygningsdel, jf. BYGGERI og ANLÆG pkt Denne manual skal afleveres senest 30 kalenderdage før byggeriets aflevering. æ. Efterfølgende gennemførelse og overdragelse af dokumentation for mangelgennemgang efter endelig samlet aflevering og 1-års gennemgang, som endvidere efterfølgende skal kunne danne grundlag for 5-års garantigennemgang. ø. Rådgiver skal medvirke aktivt til fremskaffelse af slutopgørelser fra entreprenøren, således at disse er Bygherren v/kuben Management i hænde senest 35 arbejdsdage efter aflevering. å. Rådgiver skal yde bistand til Bygherren i forbindelse med tvister med entreprenører. I det omfang projektmaterialet efter en retlig vurdering er fejlbehæftet eller mangelfuldt, fortaber Rådgiver sin ret til vederlag for bistand til håndtering af sådanne tvister. aa. Rådgiver skal evalueres jævnfør Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. nr. 675 af Rådgiveren skal snarest mulig, efter der er indgået rådgivningsaftale, aflevere oplysninger til evaluator efter reglerne i 8. Rådgiveren vil herefter blive evalueret op til to gange i byggeprojektet, når Rådgiveren har afsluttet ikke uvæsentlige dele af sin opgave i byggeprojektet. Beregning af nøgletal skal foretages af en uafhængig evaluator, som rådgiveren vælger og giver Bygherren besked om i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftalen, jf. 6, stk. 4 og 20 samt bekendtgørelsens bilag 1. Alle omkostninger til evaluator afholdes af rådgiveren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen. Rådgiveren skal medvirke til at aflevere oplysninger. Der henvises i Side 5 af 11

6 øvrigt til kravene i bekendtgørelsens 10, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af rådgiveren. bb. Rådgiver skal varetage Bygherrens forpligtelser iht. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri nr. 675 af og skal medvirke til at indsamle oplysninger til beregning af entreprenørernes nøgletal efter reglerne i og 20 i bekendtgørelsen. Rådgiveren skal yde bistand til Bygherren i forbindelse med tvister med entreprenører. I det omfang projektmaterialet efter en retlig vurdering er fejlbehæftet eller mangelfuldt, fortaber Rådgiver sin ret til vederlag for bistand til håndtering af sådanne tvister Andre ydelser: Aftalen kan ved Bygherrens skriftlige anmodning udvides til at omfatte andre ydelser. 6. Bygherrens ydelser 6.1. Bygherren stiller følgende materiale til rådighed for opgavens løsning: - Geotekniske undersøgelser - Juridisk bistand - Evt. energimærke 6.2. Bygherren medvirker som beskrevet i BYGGERI. Dog undtaget - pkt tredje afsnit - pkt første, andet, femte og niende afsnit 6.3. Bygherren varetager juridisk vurdering og godkendelse af Rådgiverens tilbudsevaluering, udkast til entreprisekontrakt, samarbejdsaftaler m.m. som udarbejdes på Bygherrens vegne. 7. Tidsfrister 7.1. Opgaven skal løses iht. projektets overordnede tidsplan Rådgiveren udarbejder i samarbejde med Bygherren en detaljeret tids- og handleplan for projektering og gennemførelse af byggeriet, hvoraf fremgår sagens forventede forløb frem til arbejdets afslutning, herunder hvornår det forlangte materiale forventes forelagt Bygherren, og til hvilke terminer godkendelse skal foreligge. Side 6 af 11

7 7.3. Det påhviler Rådgiveren, at holde tidsplanen ajour og være opmærksom på, om forsinkelser må forudses og i bekræftende fald stille forslag til disses indhentning. 8. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 8.1. Byggeriet skal gennemføres inden for gældende maksimumbeløb (årstal anføres) for almene familie- eller ældre- eller ungdomsboliger. Byggeriets samlede økonomiske ramme er fastsat vejledende ved støttemyndighedens godkendelse af Skema A, som er styrende for Rådgiverens følgende udarbejdelse af projektforslag med tilhørende prisoverslag Byggeriets samlede økonomiske ramme fastsættes endeligt efter støttemyndighedernes godkendelse af Skema B efter licitation, der herefter er styrende for byggeriets samlede udgifter Det er aftalt, at såfremt licitationsresultatet bevirker, at det af Bygherren godkendte ovennævnte økonomiske grundlag overskrides jf. pkt. 7.1, revideres projektet i samarbejde med Bygherren og uden ekstra vederlag til Rådgiver med henblik på inden for den oprindelige økonomi at opnå det tilstræbte Rådgivers pligt til vederlagsfri omprojektering omfatter tillige, hvis Bygherren i udførelsesfasen er nødsaget til at finde besparelser i projektet for at undgå budgetoverskridelser som følge af projekteringsfejl, herunder nødvendiggjorte ekstraarbejder Endeligt entrepriseregnskab skal afleveres til Bygherren senest 3 måneder efter afleveringsforretning er afholdt. Endeligt byggeregnskab er en forudsætning for udarbejdelse af Skema C. 9. Honorar 9.1. Det samlede rådgivningshonorar udgør [ Indsæt Procent ] % af den samlede entreprisesum (honorarbærende er således håndværkerudgifterne ekskl. moms, tilslutningsudgifter og udgifter til udførelse af stikledninger, renter, forsikringer, bygherreleverancer og omkostninger som følge af projektfejl). Ovennævnte honorar fastfryses endeligt ved skema B og herefter er honoraret fast og reguleres ikke yderligere. Ydelser iht. nærværende aftale pkt. 4.3 honoreres i regning efter medgået tid efter følgende timesatser: (Indsæt timesatset fra tilbudsliste.) Ekstraarbejder honoreres under alle omstændigheder kun efter skriftlig forudgående godkendelse. Rådgiver skal således sikre sig, at den fornødne godkendelse foreligger, forinden ekstraarbejder udføres. Side 7 af 11

8 10. Udlæg Bygherren refunderer alene dokumenterede udlæg som omhandlet i ABR 89 pkt b, c, d og e. Udgifter i forbindelse med kørsel samt rejser i øvrigt refunderes dermed ikke af Bygherren Omkostninger og udgifter i forbindelse med rejser og transport samt brug af EDB- eller CAD-anlæg, Rådgivers adgang til og brug af projektweb samt Rådgivers omkostninger i forbindelse med evaluering af nøgletal er indeholdt i det aftalte honorar. Trykomkostninger i øvrigt refunderes iht. pkt Det er en forudsætning, at billigste kopieringsform anvendes. Rådgivers prisliste for afregning af kopi og lystryk inkl. mængderabat er vedlagt som bilag. Udgifter til reproduktion af materiale til gensidig orientering indenfor Rådgiverens organisation skal være inkluderet i rådgivningshonoraret jf. pkt Der ydes ikke tillæg til foretagne udlæg eller gebyrer til Rådgiver. 11. Udbetaling Honorar iht. nærværende aftales pkt. 8.1 udbetales efter påkrav fra Rådgiveren iht. følgende ratefordelingsplan: [nedenstående betalingsplan skal tilrettes den konkrete opgave] Stade Rate I alt 1. Ved Bygherrens godkendelse af endeligt projektforslag: 20% 20% 2. Ved Bygherrens godkendelse af udbudsgrundlag samt erklæring for gennemført intern granskning: 3. Ved myndighedernes udstedelse af byggetilladelse: 20% 15% 40% 55% 4. Ved myndighedernes godkendelse af Skema B. 15% 70% 5. Honorar til forfald i løbet af byggeperioden: 20% 90% 6. Ved 5 modtagelse af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse samt ) ved fremsendelse af godkendt KS- og DVdokumentations- og projektmateriale Som udført til Bygherren og fremsendelse af samtlige slutopgørelser 7. Ved 6 afsluttet 1-års gennemgang og godkendelse af nedskrivning ) af garanti fra 10 til 2% 8% 98% 2% 100% Såfremt tidsplanen forskydes, justeres udbetalingsplanen tilsvarende Udlæg iht. nærværende rådgivningsaftales pkt. 9 refunderes i øvrigt månedsvis bagud efter dokumenterede kvitteringer ved påkrav fra Rådgiver. Side 8 af 11

9 11.4. Betalingsfrist for rådgivningshonorar og udlæg er (senest) 30 dage efter modtagelse af faktura. Derefter svares der renter i henhold til rentelovens bestemmelser herom Faktura skal efter påkrav fremsendes elektronisk. 12. Ansvar Iht. ABR 89 pkt Det forhold, at Bygherren og bygherrerådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere eller andre rådgivere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder fritager på intet punkt Rådgiveren for rådgiveransvaret Ansvaret er begrænset til de i pkt. 13 anførte forsikringssummer. 13. Forsikring Til dækning af nærværende rådgivningsopgave har rådgiveren tegnet og betalt følgende løbende erhvervsansvarsforsikring til dækning af alle aftalens rådgivningsområder. Forsikringsselskab: [ Indsæt navn ] Forsikringsnummer: [ Indsæt nummer ] Personskade (kr minimum) [ Indsæt Beløb ] Tingskade (kr minimum) [ Indsæt Beløb ] Selvrisiko: [ Indsæt Beløb ] Rådgiveren er forpligtet til at holde forsikringen i kraft i hele Rådgiverens s ansvarsperiode, jf. ABR 89 pkt Rådgiver fremsender dokumentation herfor til Bygherren sammen med kopi af forsikringspolice. Rådgiver skal oplyse Bygherren, såfremt der sker træk på Rådgivers løbende ansvarsforsikring og/eller verserer sager, som kan udløse træk på Rådgivers forsikring. Rådgiver er forpligtet til at foretage genopfyldning på den løbende ansvarsforsikring således at minimumsdækningen til stadighed er som anført ovenfor. Bygherren kan dog forlange, at rådgiveren tegner en objektansvarsforsikring, mod, at Bygherren afholder Rådgiverens dokumenterede merudgift herved. Objektforsikringens samlede dækningssum for person- og tingsskade skal som minimum være kr. 20 mio. Forsikringen skal genopfyldes såfremt der sker udbetaling af erstatning. 14. Tvister Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediation skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet. Side 9 af 11

10 14.2. Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, afgøres tvisten ved voldgift jf. ABR 89s almindelige bestemmelser herom. Rådgiveren er dog forpligtet til at lade sig adcitationsstævne ved Domstolene såfremt bygherre af tredjemand stævnes herved. 15. Ophavsret Iht. ABR 89 pkt. 4 med den tilføjelse, at Bygherren er berettiget til at anvende det tegningsmateriale, som er udarbejdet for opgavens løsning til brug for brochurer, avisartikler, markedsføring o.l Ved eventuel afslutning af opgaven inden den er færdig, udleveres alt materiale til Bygherren, der herefter har den fulde brugs- og udnyttelsesret heraf. 16. Særlige bestemmelser Nærværende aftale er i sin helhed betinget af den fornødne godkendelse fra de bevillingsmæssige myndigheder til projektets realisering, herunder meddelt skema B Såfremt projektet, jf. ovenstående, ikke kommer til udførelse i medfør af pkt er Rådgiveren alene berettiget honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Såfremt opgaven standses i medfør af ABR 89 pkt. 7.2, er Rådgiveren alene berettiget til honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Såfremt Klagenævnet eller domstolene erklærer kontrakten for uden virkning, kan Bygherren straks standse opgaven. Rådgiveren er alene berettiget til honorar for det allerede udførte arbejde. Mistet fortjeneste, andet tab eller godtgørelse dækkes ikke Transport i rådgiverhonoraret kan kun godkendes for hele honoraret eller resthonorar og skal skriftligt anmeldes til Bygherre (eller) Kuben Management A/S, adresse. 17. Bilag Følgende bilag er en del af nærværende aftale Bilag 1: Kopi af forsikringspolice samt dokumentation for præmiebetaling Bilag 2: Tidsplan Bilag 3: Eventuel prisliste vedr. kopi og lystryk af Klik her for at angive en dato. Bilag 4: Eventuel Timepriser for afregning af rådgivningsydelser. Bilag 5: IKT Aftale, dateret den Klik her for at angive en dato. 18. Underskrifter Side 10 af 11

11 Dato: Som Bygherre: Dato: Som Rådgiver Side 11 af 11

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere