Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014"

Transkript

1 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem Henning Blem do. Claus Backalarz do. Afholdte møder i seneste regnskabsår: Den Den Den Konstituering Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde har været benyttet til fremsendelse af forskellige sager bestyrelsen skulle tage stilling til. Vandforbrug / vandmålere Oppumpet vandmængde var i kbm. Der er ikke købt vand hos Birkerød Vandværk i Det aflæste forbrug hos forbrugerne har været kbm. Årsagen til forskellen, idet der ikke er taget hensyn til skylning ca % af den oppumpede mængde, skønnes at være på grund af, at aflæsningen finder sted over ca. 2 måneder. Det aflæste vandforbrug var i kbm. Et fald på ca. 1,5 % i 2013 i forhold til Aflæsningsskemaerne blev udsendt i december måned med anmodning om returnering senest den Som sidste år er der stadig mange medlemmer, der skal rykkes. Der er 2013 udskiftet måler hos de forbruger der fra gammel tid har haft to målere. VVS-installatør Tage Bagger har stået for udskiftningen. Tage Bagger hat taget kontakt til hver enkelt forbruger og aftalt nærmere.

2 Fremover vil vandmåleren skulle udskiftes hvert 6. år i henhold til den ændrede lovgivning. Indkaldelse via Ved en ekstraordinær generalforsamling i maj 2013 blev det endeligt vedtaget, at vandværket kunne indkalde og orientere via . Ønsket om oplysning af forbrugernes adresse blev fremsendt via opkrævning af vandafgift flere gange og ved separat brev i efteråret Frem til ultimo februar 2014 er tilmeldt 78 forbrugere med . De resterende 43 forbrugere vil også fremover modtage henvendelser pr. brev. Det er dog fortsat muligt at oplyse adresse og modtage henvendelser fra vandværket elektronisk. Nye medlemmer I 2013 er der blevet tilsluttet yderligere 8 ejendomme beliggende på Kattehalevej til vort vandværk, således vi i dag er 121 forbrugere. Ejendommene var tidligere ejet af Militæret. Herudover er der blevet opkrævet 1 yderligere bidrag i henhold til vort takstblad i forbindelse med udvidelsen af KFUMs soldaterhjem. I forbindelse med de nye tilslutninger på Kattehalevej blev der indhentet tilbud fra 3 virksomheder. Tage Bagger VVS var den billigste og fik opgaven. Digital postkasse Vandværket har også oprettet en digital postkasse. Vandanalyser Der har været foretaget de obligatoriske analyser af vort vand efter det aftalte analyseprogram. Ved flere prøver på værket i 2013 blev Nitrit (NO 2 ) målt over kvalitetskravet er 0,01 mg. Vi har tidligere haft den samme overskridelse. Kvalitetskravet hos forbrugerne er 0,1 mg/l og dette tal er ikke overskredet ved de målinger, der er foretaget. Normalt vil tallet kunne ændres ved øget iltning i processen (vandet løber langsommere igennem filterene). Vi har udskiftet en luftfordeler på filtrene. Herudover er foretaget foranstaltninger, hvorefter vandet løber langsommere igennem filtrene. Vi er fortsat opmærksomme på forholdet. Analyserne kan læses på vor hjemmeside. Bestyrelsen har i 2013 indhentet 3 tilbud på de obligatoriske vandanalyser vi skal foretage i overensstemmelse med vort kontrolprogram. DONSlab som vi har arbejdet sammen men i adskillige år var en smule dyrere end de større virksomheder, vi

3 havde forespurgt. Ud fra de samspils relationer der har være imellem vandværket og DONSlab samt med Tage Bagger VVS besluttede bestyrelsen at fortsætte samarbejdet med DONSlab. Vandværk Også i 2013 har Tage Bagger stået for tilsynet med vandværket. Der har været forskelige mindre forhold som er blevet eller vil blive udbedret. Statsafgift I 2013 var statsafgiften kr. 7,6625 pr. kbm. incl. moms og incl. drikkevandsbidrag kr. 0,8375 pr. kbm. I 2014 vil afgifterne være uændret som følger: Statsafgift kr. 6,825 pr. kbm. incl. moms. Drikkevandbidrag kr. 0,8375 pr. kbm. incl. moms. I 2014 vil elafgiften m.m. andrage kr. 83,30 pr. kwh og godtgørelsen kr. 82,90 pr. kwh. Utætheder Der har i det seneste år alene været et ledningsbrud på Kattehalevej. Ledningen var fra tidligere placeret på privat grund. På denne baggrund har bestyrelsen accepteret at afholde udgiften til udskiftning af ledningen frem til tee-stykket, der herefter fordeler til 2 ejendomme. Udgift til målerbrønd afholdes af grundejerne. Bestyrelsen er fortsat opmærksom på vandspild. Vi kan dog konstatere at forskellen imellem vandforbruget ved aflæsning på vandmåleren på vandværket fortsat er acceptabelt. Lov om registrering af ledningsejere Alle der ønsker at foretage gravearbejde i vort ledningsområde, vil via ledningsnettet blive sat i kontakt med Tage Bagger A/S, der administrerer kortet for vandværket. Her vil de få de nødvendige oplysninger omkring vore ledninger, således graveskader undgås. Furesø Kommune har anmodet om en kortoversigt over vore ledninger beliggende i Furesø Kommune. Dette er under udarbejdelse. Vandsektorloven Vandsektorloven omfatter regler for benchmarking og prisloft. Vandværker der leverer mindre end kbm. vil frivilligt kunne deltage i benchmarkordningen, der oplyser nøgletal ved vandværksdrift. I/S Høvelte Vandværk har fortsat ikke tilmeldt sig ordningen. Ledelsessystemer

4 Det er vedtaget i Folketinget, at alle almene vandforsyninger skal have en klar plan for spørgsmål som Hvor ofte skal vandtankene ses efter for revner og sprækker? Hvad skal vandværket have styr på, når de graver i jorden for at reparere en ledning? Hvilke rengøringsmidler må der anvendes på vandværket. Endvidere skal de personer der kommer på værket have deltaget i et hygiejnekursus. Vi har aftalt med Tage Bagger VVS, der i øvrigt er certificeret omkring hygiejne, at de varetager vore opgaver i den forbindelse. Fremadrettet vil flere opgaver blive pålagt vandværket bl.a. pejlinger af vore boringer og registrering heraf i databasen Jupiter. Vort analysefirma DONSlab i Kirke Værløse fortager den nødvendige registrering i den forbindelse. Vandværker i kommunen Vandråd - Allerød Kommune Møderækkerne mellem vandværkerne i kommunen fortsætter. Vandværkerne har endvidere fortsat møderækken med kommunen og kommunens miljøudvalg. Vi modtager hver måned oversigt over hvilke byggearbejder, der behandles af Allerød Kommune, således vi kan være opmærksom på mulige uønskede forhold. Allerød Kommunens strategiplan 2011 som bl.a. indeholdt ønsker om etablering af station på Høvelte Trinbræt. Ved den seneste aftale omkring forsvaret vil Høvelte Kaserne blive bevaret. Der er fortsat intet nyt omkring udvikling af området omkring Høvelte trinbræt og etablering af ny S-tog Station. Bestyrelsen følger forholdet omkring dette punkt tæt, i hvilken forbindelse det skal nævnes, at vi har gjort indsigelser overfor Allerød Kommune omkring kommuneplan Beredskabsplan Vor beredskabsplan er fremsendt til Allerød Kommune. Forsikringer Vor forsikring er blevet udvidet til også at omfatte ulykkesforsikring når vore bestyrelsesmedlemmer kommer på vandværket. For at få det fulde udbytte af vore forsikringer, i tilfælde af uheld, skal vandværket hvert 2. år foretage en termofotografering af el-måleren. Dette skal ske igen i Vandværket Igen i år har bestyrelsen konstateret brug af vor grund i forbindelse med istandsættelse af broarbejde over jernbanen ved vandværket. Der var sket forskellige fældninger af træer på grunden samt vort hegn var ødelagt. Herudover havde man monteret kabel til styring af signal ved broen (Banedanmarks måler) Efter henvendelse til Banedanmark er der blevet ryddet op på grunden og hegnet

5 delvist istandsat. Hegnet var ikke fuldt intakt, så det resterende må vil selv foranledige udbedret. Medlemmerne manglende betaling/måleraflæsning og rykkergebyr Rykkergebyret, manglende betaling, manglende aflæsning af vandmålere er uændret kr. 100,00 (ikke momsbelagt). Gebyr for oplysninger til ejendomsmæglere m.fl. Ifølge det takstblad vi har fremlagt for 2014 er der foreslået et gebyr på kr. 250 for oplysninger om forbrug m.m. Gebyret er foreslået, idet det efterhånden er mange forespørgsler om forbrug, årsopgørelse m.m., hvor man åbenbart ikke kan få oplysningerne hos forbrugeren. Forbrugerne kan dog fortsat rette henvendelse til vandværket omkring deres regning uden beregning. Betaling via PBS Betaling via PBS fungerer godt, dog med visse tilretninger. Ca. 75 % er tilmeldt. Anja Klüts under konkurs Vi har modtaget cirkulæreskrivelse X fra advokatfirmaet Plesner. De samlede gældsforpligtelser i boet er opgjort til ca. 71,0. mio. Der er noteret aktiver for ca. kr. 1,8 mio. Hjemmeside Vandværkets hjemmeside bliver løbende opdateret bl. a. om vandanalyser m.m., ligesom medlemmerne kan skrive til vandværket. Bestyrelsesmedlemmer Som det formentlig er medlemmerne bekendt har der det sidste årstid været en del diskussion i bestyrelsen omkring vandværkets drift og økonomi. Dette mundede ud i at Claus Backalarz sammen med 2 andre medlemmer fremsendte forslag til vedtægtsændringer omkring valg af formand, formand og kasserer ikke måtte være samme person, udlicitering af administration af vandværket samt aflønning af kasserer og formand. Forslaget skal behandles under et senere punkt. De fire øvrige medlemmer af bestyrelsen var alle af den opfattelse at Claus Backalarz havde handlet illoyalt over for bestyrelsen. Herefter ønskede Nicolai Carneiro og John Lindgreen ikke at genopstille, ligesom Jørgen Døssing og Henning Blem ønskede at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Jørgen Døssing havde tidligere meddelt, at han af personlige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen. Ved udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var der vedlagt/vedhæftet et notat udarbejdet af formanden, John Lindgreen, idet der var mange beskyldninger rettet mod hans person.

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere