N O T AT 1. juli Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier"

Transkript

1 N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/ Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels- og CO2- kvotepriser fra IEA, er der foretaget en beregning af elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier. De beregnede elproduktionsomkostninger er gennemsnitlige omkostninger for teknologier idriftsat i Beregningerne omfatter teknologier, der er interessante i en dansk kontekst. De beregnede elproduktionsomkostninger er foruden de konkrete forudsætninger om omkostninger til investering, drift og vedligehold, brændsler samt CO2, også ganske afhængige af den anvendte rentesats og det antal år hvorover investeringen afskrives 2. I beregningerne afskrives investeringerne over den tekniske levetid for hver teknologi, hvilket også er i overensstemmelse med praksis for samfundsøkonomiske beregninger. De beregnede elproduktionsomkostninger omfatter en grundberegning, der anvender en realrente på 4 % (svarende til gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger) og drift fra Dertil kommer en alternativ beregning med samme forudsætninger omkring renter, men som omfatter drift fra Endelig er der som en del af beregningerne gennemført følsomhedsberegninger, hvor renten er varieret. Grundberegningens resultater illustrerer teknologiernes elproduktionsomkostning for reel drift, men uden risikodækning, afgifter og tilskud. I følsomhedsberegningerne er risikodækning hos investorerne søgt illustreret ved at variere renten. Resultaterne af grundberegningen vil kunne anvendes til at illustrere størrelsen af de udvalgte teknologiers elproduktionsomkostninger i forhold til hinanden, og vil dermed kunne indgå i flere sammenhænge. Det skal dog bemærkes, at elproduktionsomkostningerne for de forskellige teknologier kan blive påvirket af den samlede udvikling i energisystemet. Sådanne effekter vil bedst kunne illustreres ved scenarieanalyser. Det skal ydermere bemærkes, at der ikke er tale om fuldstændige samfundsøkonomiske vurderinger af de forskellige teknologier, da der bl.a. ikke indgår miljøeffekter og forvridningseffekter fra tilskud. Endelig skal det understreges, at de tal der fremgår af teknologikataloget, ikke nødvendigvis er gældende for konkrete projekter, hvor projektspecifikke forhold kan gøre sig gældende Dette benyttes til at omregne investeringsomkostninger til en løbende kapitalomkostning. Side 1

2 Resultater for grundberegning ( ) I Figur 1 nedenfor sammenlignes elproduktionsomkostningerne i grundberegningen for de 10 forskellige teknologier. Figur 1: Grundberegning - elproduktionsomkostninger for teknologier i drift fra 2016 og med 4 % rente (2014- priser). Af Figur 1 fremgår det, at ud fra beregningen af elproduktionsomkostninger kan VEteknologierne grupperes på fire niveauer, hvor 1 er billigste niveau: 1. Landvind er billigst. 2. Havvind, elproduktionsomkostningen er omtrent dobbelt så stor, som for landvind. 3. Nye centrale træpillefyrede værker og konvertering af eksisterende centrale kulkraftværker til træpiller. 4. Dyrest er solceller og decentrale biomassefyrede kraftvarmeværker. Når der ses på samtlige teknologier, viser Figur 1, at elproduktionsomkostningerne for landvind er lavest. Elproduktionsomkostningen for havvind er på samme niveau som for central/decentral naturgaskraftvarme og central kulkraftvarme. Herefter følger VEteknologier som beskrevet i ovenstående listes punkt 3 og 4. Der gøres opmærksom på, at teknologiernes nøjagtige rangering skal betragtes med en vis forsigtighed grundet usikkerhed i forudsætninger. Dog er det et robust resultat, at landvind er den billigste e l- produktionsteknologi. Side 2

3 Elproduktionsomkostninger sammenlignet med spotprisen. I Figur 1 ses også den gennemsnitlige spotmarkedspris for el i 2013, som lå på omkring 30 øre/kwh 3. Sammenlignes denne pris med de beregnede elproduktionsomkostninger, ses at omkostningerne for alle teknologier ligger over denne pris (bortset fra landvind, der er på samme niveau). Dette indikerer, at det ikke er rentabelt at opføre ny kapacitet med det niveau elprisen befinder sig på i dag. Det skal bemærkes, at de termiske værker i en vis udstrækning har mulighed for at lægge deres produktion på tidspunkter, hvor markedsprisen ligger højere end det viste gennemsnit 4. Den mulighed er der ikke i forhold til elproduktion på vindkraft og det kan nævnes, at opgørelser viser, at vindkraft i gennemsnit producerer på tidspunkter hvor spotprisen ligger under den gennemsnitlige pris 5. Resultater for alternativ beregning ( ) I Figur 2 ses en sammenligning af resultaterne for den alternative beregning som omfatter teknologidata for 2020 og drift fra med grundberegningen, som omfatter teknologidata for 2015 og drift fra 2016 til Figur 2: Omkostninger ved elproduktion - sammenligning af grundberegningen og den alternative beregning, som er samme teknologier blot betragtet 5 år senere (2014-priser) 3 Kilde: Nordpool: 4 Jf. rapporten Elproduktionsomkostninger udarbejdet af EA Energianalyse for Energistyrelsen (april 2014) har de termiske værker siden 2006 i gennemsnit afsat deres elproduktion til en pris der er 6-7 % højere end gennemsnitsspotprisen. 5 Jf. rapporten Elproduktionsomkostninger udarbejdet af EA Energianalyse for Energistyrelsen (april 2014) har vindmøllerne siden 2006 i gennemsnit afsat deres elproduktion til en pris der er ca. 5 % lavere end gennemsnitsspotprisen. Side 3

4 Den alternative beregning resulterer i: - Generelt lavere omkostninger til kapital og drift og vedligehold samt højere eller uændrede virkningsgrader. Dette skyldes, at teknologidata for 2020 er mere gu n- stige end dem for 2015 pga. af den teknologiske udvikling % højere brændselspriser og ca. 30 % højere CO2-priser grundet en forventning om, at priserne stiger yderligere fra Som det kan ses i Figur 2, resulterer den alternative beregning i lavere elproduktionsomkostninger for teknologier, der ikke anvender brændsel (solceller og vindkraft). Det samme gælder de teknologier, hvor effektivitetsforbedringer og fald i kapitalomkostninger er så store, at det opvejer stigningen i brændsels- og CO2-priserne. Dette gør sig gældende for decentral naturgasfyret kraftvarme og for central kraftvarme fyret med træpiller. Elproduktionsomkostningerne for de øvrige teknologier stiger, såfremt teknologi idriftsættes i 2021 i stedet for Det skal bemærkes, at der ikke sker den store ændring i hvorledes teknologierne omkostningsmæssigt placeres i forhold til hinanden, når den alternative beregning sammenlignes med grundberegningen. VE-teknologierne kan grupperes akkurat som i grundberegningen, forskellen mellem landvind og havvind er dog blevet mindre. Omkostningen for havvind er fortsat på samme niveau som for el produceret på central/decentral naturgaskraftvarme og central kulkraftvarme. Dog er havvind nu lidt billigere end kulkraft, hvor det i grundberegningen var omvendt. Figur 2 viser også den gennemsnitlige spotpris for el for Som beskrevet ovenfor indikerer denne, at det med grundberegningens elproduktionsomkostninger (idriftsætte l- se i 2016) ikke er rentabelt at opføre ny kapacitet med det niveau, elprisen befinder sig på i dag. Af Figur 2 ses, at dette også gælder for den alternative beregning (idriftsættelse i 2021), hvor elproduktionsomkostningen for etablering af ny landvind dog er lidt lavere end elprisen af i dag. Som nævnt tidligere viser opgørelser fra tidligere år, at vind i gennemsnit produceres på tidspunkter, hvor spotprisen for el ligger under den gennemsnitlige spotpris. Derudover skal det bemærkes, at etableringen af landvind er begrænset af planmæssige forhold, ligesom vindresurserne for de pladser der i 2020 forventeligt vil være til rådighed, muligvis vil afvige fra, hvad der er forudsat i beregningen af elproduktionsomkostningen. Usikkerheder og følsomhedsberegninger Beregninger af elproduktionsomkostninger er behæftet med usikkerhed. Dels er der usikkerhed omkring data (investering, drift og vedligehold og priser), dels er der usikkerhed omkring tilgang (rente, afskrivning, driftsperiode og drifttimer m.v.). Det kan for et centralt kulfyret kraftvarmeværk nævnes, at usikkerheden samler sig omkring priser for brændsel og CO2, men det er også usikkert, hvor mange drifttimer anlægget vil få, hvor stor en del af omkostningerne, der kan dækkes ved salg af varme, samt hvilken risikodækning investorerne kræver. Usikkerhed omkring data Usikkerheden omkring data er i beregningerne håndteret ved at anvende robuste kilder såsom Energistyrelsens og Energinet.dk s teknologikataloger samt IEA. Men uanset kilder vil der for Side 4

5 prognoser for brændsels- og CO 2 -priser altid være stor usikkerhed, især når der som her ses på priser mere end 20 år frem i tiden. Til illustration af denne usikkerhed er der udviklet et sæt af høje og lave priser svarende til IEA s tilgang, hvor en klimaambitiøs politik medfører højere biomassepriser og CO2-priser og lavere fossile priser og vice versa. Figur 3 viser disse priser, som har væsentlig betydning for de brændselsbaserede teknologier, hvor brændsels- og CO2-omkostninger i grundberegningen udgør mellem ca. 25 og 80 % af den samlede elproduktionsomkostning. Figur 3: Brændselspriser (diskonteret gennemsnit for ) anvendt i beregningerne (centralt estimat er anvendt i grundberegningen) fordelt på brændsler og prisscenarier (2014-priser). I grundberegningen er det centrale estimat for CO2- og brændselspriser anvendt. Specifikt kan nævnes prisen på CO2, der er politisk bestemt, og som der er en høj grad af usikkerhed omkring. I grundberegningerne er prisen på 145 kr./ton 6, mens den nuværende pris ligger omkring % af denne. Det høje skøn (Klimaambitiøst estimat i Figur 3) ligger på ca. 360 kr./ton 7, og det lave skøn (Nuværende politik-estimat i Figur 3) ligger på ca. 110 kr./ton 8. Omkostningen for CO2 for central kulfyret kraftvarme er ca. 15 % af den samlede elproduktionsomkostning i grundberegningen (se Figur 3). Hvis CO2-prisen reduceres til dagens niveau, bliver elproduktionsomkostningen for kulkraftvarme reduceret med ca.10 %, mens den ville øges med ca. 20 % ved anvendelse af det høje skøn. Fastsættelse af CO2-prisen, der i høj grad 6 Baseret på IEA s New Policy scenarie, og beregnet ved et diskonteret gennemsnit for Baseret på IEA s 450ppm Policy scenarie, og beregnet ved et diskonteret gennemsnit for Baseret på IEA s current Policy scenarie, og beregnet ved et diskonteret gennemsnit for Side 5

6 er usikker, har således en betydning for konklusionen om, at elproduktionsomkostningen for havvind og central kulkraftvarme er på samme niveau. Usikkerhed omkring tilgang Usikkerheden omkring tilgang handler i høj grad om, hvilket billede beregningerne skal vise. Som nævnt i indledningen, viser grundberegningen et billede af den reelle drift, men uden risikodækning, afgifter og tilskud. Investorernes risikodækning giver sig til udtryk ved bl.a. det afkast, som de kræver, og er i Figur 4 illustreret ved en følsomhedsberegning, hvor renten er 10 % 9. Figur 4: Sammenligning af grundberegningen (4 % rente) med følsomhedsberegning med realrente på 10 %. Som det ses af Figur 4, bliver elproduktionsomkostningen højere for alle 10 teknologier, når renten hæves til 10 %. Den relative stigning er størst ved de teknologier, hvor kapitalomkostningen udgør en stor andel af den samlede omkostning, og som har en lang levetid (inkl. byggetid). Som det kan ses af figuren har en højere rente størst betydning for havvind, solceller og biomassefyrede decentrale kraftvarmeværker og meget begrænset betydning for de naturgasfyrede værker, hvor en stor del af omkostningen går til brændsel. I Figur 4 vises også den gennemsnitlige spotpris for el for Som beskrevet ovenfor viser sammenligning af grundberegningens elproduktionsomkostninger med spotprisen, at det ikke er rentabelt at opføre ny kapacitet, med det niveau elprisen befinder sig på i dag. Figur 4 viser, at dette i endnu højere grad gælder ved en rente på 10 % og indikerer således, at elprisen skal øges væsentligt i forhold til i dag, før det på markedsmæssige vilkår (inkl. risikodækning og ekskl. tilskud) er rentabelt at investere i ny elproduktionskapacitet. 9 Jf. rapporten Elproduktionsomkostninger udarbejdet af EA Energianalyse for Energistyrelsen (april 2014) er 10 % realrente vurderet til at svare til en kommerciel investors forrentningskrav inklusiv risikopræmie, forudsat, at der er stor usikkerhed omkring investeringen fx pga. forhold vedrørende den fremtidige regulering. Side 6

7 Forudsætninger Investeringer, variable og faste drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er i grundberegningen baseret på data for 2015 fra Energistyrelsens teknologikatalog fra (i den alternative beregning er data for 2020 anvendt). Investeringerne omfatter alt fysisk udstyr, herunder infrastruktur som fx nettilslutning for havvindmøller. Eventuelle omkostninger til at sikre nødvendig backup-kapacitet eller lignende indgår ikke i beregningerne. Brændselspriser- og CO2-kvotepriser er i grundberegningen valgt som en gennemsnitspris for perioden (i den alternative beregning er perioden anvendt) 11. Priser for fossile brændsler og CO2 er baseret på IEA s World Energy Outlook og priser for biomasse er fra en analyse foretaget for Energistyrelsen i foråret For landvind, havvind og sol regnes der med hhv , og 850 årlige fuldlasttimer, hvilket svarer til forudsætninger for nye anlæg angivet i teknologikataloget for 2015 (i den alternative beregning er 2020-data anvendt). Fuldlasttimer for kraftvarme er beregningsteknisk sat til fuldlasttimer/år, og dertil regnes der for de centrale værker med yderligere timer pr. år i kondensdrift. Derudover skal bemærkes følgende: For kraftvarme er der ikke en entydig metode til fordeling af omkostningerne på hhv. el- og varmeproduktion. Der er her rent beregningsteknisk anvendt en varmevirkningsgrad på 125 % til at henføre brændselsomkostning til varmeproduktion, mens hele kapitalomkostningen samt drift og vedligehold er indregnet på elproduktionen. En højere varmevirkningsgrad vil øge den beregnede produktionsomkostning for elproduktionen, mens en vis henføring af kapitalomkostning til varmesiden ville trække modsat. For centrale kul- og træpillefyrede værker er der regnet på udtagsværker baseret på en dampturbine. For centrale naturgasfyrede værker er der regnet på et combined cycle udtagsværk baseret på en gasturbine i kombination med en dampturbine. For decentrale biomassefyrede værker er der regnet på modtryksværker baseret på en dampturbine. For decentrale naturgasfyrede værker er der regnet på et single cycle modtryksværk baseret på en gasturbine. 10 Technology Data for Energy Plants - Generation of Electricity and District Heating, Energy Storage and Energy Carrier Generation and Conversion, foråret Priserne for perioden er diskonteret ved en rente på 4 %, hvilket er i overensstemmelse med praksis for samfundsøkonomiske beregninger. 12 Udarbejdet af EA Energianalyse for Energistyrelsen i 2014 (projektet er endnu ikke endeligt afsluttet), priserne efter 2020 er IEA s New Policy scenarie (deres middelskøn) korrigeret for danske forhold (herunder transport, transmission og distribution). 13 Udarbejdet af EA Energianalyse Analysis of biomass prices, future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets, juni Side 7

8 For solceller er investeringsudgiften nedjusteret ift. teknologikataloget til 9 mio. kr./mw for et stort nettilsluttet anlæg placeret på jorden, da teknologikatalogets nuværende 2015-data for investeringsomkostninger for solceller skønnes forældet. I 2020-beregningen er der for solceller for investering samt for drift og vedligehold foretaget en lineær interpolation imellem ovennævnte data for 2015 og teknologikatalogets data for Side 8

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

DANMARK UD AF KULALDEREN

DANMARK UD AF KULALDEREN DANMARK UD AF KULALDEREN 1 Kolofon: Tekst: Tarjei Haaland September 2009 Greenpeace Norden Bredgade 20, 4. sal, baghuset 1260 København K. Indhold: DANMARK SKAL UD AF KULALDEREN...3 DANMARK STORIMPORTØR

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere