HBM/6/10/ Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr ULA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA"

Transkript

1 HBM/6/10/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Solvejg Pedersen Lise Hansen Marianne Stannum Kirsten Ægidius Vibeke Laumann Carsten B. Jensen Lena Olsen Brian Errebo-Jensen Sinne Christensen, som observatør (er suppleant for Carsten B. Jensen, der har orlov fra HB fra den 8. oktober 2004) Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende ( punkt 3,6 og 3.7 samt punkt 6) Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 3.5, 3.6, 3.7) Helge Andersen (under punkt 3.5 og 3.7) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.5 og E.2) Elisabeth Berents (under punkt 3.6) Annette Wandel (under punkt 3.7) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering for hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden Ved personalemøde den har fysioterapeuter i sekretariatet orienteret øvrige ansatte om fysioterapeuters arbejdsområder. Dette med henblik på, at alle ansatte i sekretariatet har et basalt kendskab til det fysioterapeutiske arbejdsfelt. Forespørgsel om møde den i gruppe under Sundhedsstyrelsen omkring

2 HBM/6/10/ brug af Barthels Indeks sættes på dagsordenen til HBM/18/11/2004/2.1. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 3.1 J.nr. 564 Regnskabsbalance Regnskabsbalance pr. 30. juni 2004 inkl. bemærkninger til denne. Udsat fra HBM/18/8/2004 og HBM/8-9/9/2004. Halvårsbalancen 2004 udviser et underskud på kr og et forventet overskud ved årets udgang på kr Regnskabsbalance pr blev uddelt. Grundet flere kontingentindtægter end budgetteret udviser september balancen et overskud på kr J.nr Redaktørpanel for Forskning i Fysioterapi indstilling om udpegning. Redaktørpanelet består af tre fysioterapeuter med forskningsbaggrund, den videnskabelige redaktør (Henning Langberg) og som formand et medlem af HB (Vibeke Laumann). Anne Merete Kissov har meddelt, at hun træder ud af redaktørpanelet for ffy.dk den 1. september For at få en rimelig tilslutning til møderne i redaktørpanelet, hvor det traditionelt set er vanskeligt at få alle til at møde op, var det indstillet, at to panelmedlemmer (Curriculum Vitae var vedlagt) afløser Anne Mette Kissow. Hovedbestyrelsen godkendte udpegning til redaktørpanelet for efter indstilling fra redaktionen og den videnskabelige redaktør, således: Marius Henriksen, fysioterapeut og Ph.d. studerende. Forfatter til flere videnskabelige publikationer Kristian Larsen, fysioterapeut, MPH og Ph.d. studerende. Forfatter til flere videnskabelige publikationer. 3.3 J.nr. 425 HB-konf. Emner til hovedbestyrelsens konference den 11. og 12. januar Udsat fra HBM/18/8/2004 og HBM/8-9/9/2004. HB drøftede emner til sin konference januar Hovedbestyrelsen besluttede følgende emner til sin konference den 11. og 12. januar 2005: Drøftelse og opfølgning af beslutninger på repræsentantskabsmødet 2004, hvortil der afsættes knap 1 dag Indføring i rammer for HB-arbejdet, procedurer og forretningsorden Evaluering af HB-arbejdet Fornyet drøftelse af fritvalgsordninger med oplæg fra ekstern oplægsholder (HBM/21/6/2004/3.4)

3 HBM/6/10/ J.nr. 71 Fagbladet Evaluering af fagbladet Fysioterapeuten. Udsat fra HBM/18/8/2004 og HBM/8-9/9/2004. HB foretog den årlige debat af den redaktionelle linie og det redaktionelle indhold i fagbladet Fysioterapeuten. Der blev refereret til HBs drøftelse den 18. juni 2003 og notat herfra. Heri redegøres for resultaterne af den kvalitative og kvantitative læserundersøgelse, hvilke redaktionelle ændringer undersøgelsen har afstedkommet samt de på juni HB-møde 2003 godkendte redaktionelle retningslinier for fagbladet. Siden da er der ikke foretaget de store redaktionelle ændringer udover mere plads til det faglige småstof samt litteraturomtale og anmeldelser. HB udtrykte tilfredshed med fagbladet og fandt, at det fagpolitiske stof har en rimelig vægtning. Den journalistiske vinkling vil altid være til debat. Som eksempel blev nævnt referering af den igangværende debat om Danske Fysioterapeuters struktur. Det fandtes fortsat væsentligt, at fagbladet er Danske Fysioterapeuters faglige og politiske talerør. Gerne et fagblad som udmelder sundhedspolitiske holdninger især i en tid hvor den (amts)kommunale struktur er i forandring. I debatten blev også inddraget overvejelser om overgang til udgivelse som et tidsskrift 1 gang månedligt med mere dybdegående faglige og fagpolitiske artikler. Det blev anført, at fagbladet ikke kan ses uafhængigt af Danske Fysioterapeuters hjemmeside og diverse nyhedsbreve eksempelvis TR-information, Arbejdsmiljønyt og Lederinformation. Hovedbestyrelsen besluttede, at foråret 2005 genoptages drøftelse af fagbladets udgivelsesfrekvens, samspil mellem fagblad, hjemmeside og nyhedsbreve samt sammenhæng til Danske Fysioterapeuters kommunikationspolitik. 3.5 J.nr RM 2004 Repræsentantskabsmøde den 22. og 23. oktober HB drøftede sin stillingtagen til de indkomne forslag til lovændringer og til beslutning til RM Herudover mundtlig fremlæggelse af egne forslag og evt. ønsker til den mundtlige beretning. Formanden forelægger hovedbestyrelsens forslag overfor repræsentantskabet, hvorefter de enkelte HB medlemmer supplerer, især inden for egne sagområder Grundet møde i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg den 22. oktober 2004 er der flere indbudte gæster som har takket nej til at overvære åbningen af RM 2004 med uddeling af Forskningsfondens Særlige Pris og fremlæggelse af den mundtlige beretning. HB drøftede på ny sit lovændringsforslag om ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter. Hovedforslaget fremsættes af et flertal af HB med mindretalsforslag ang. aflønning og frikøbsordning af regionsformænd. Drøftelsen blev relateret til forslag fra øvrige repræsentanter om strukturændringer i Danske Fysioterapeuter.

4 HBM/6/10/ En del af drøftelsen omhandlede også uvished om regionsbestyrelsernes og regionsformændenes konkrete opgaver i forhold til mere arbejdspladsorienterede initiativer og langt mere fokus på netværksdannelse mellem eksempelvis TR, SR, kontaktpersoner, ledere mv. Som en mulighed blev nævnt etablering af en central task-force gruppe/en regionskoordinator funktion, der skal understøtte regionsbestyrelserne og regionsformændene i deres arbejde i overgangsperioden januar 2006 til januar Det vil være en periode præget af store omstillinger på de enkelte arbejdspladser. Hovedbestyrelsen besluttede at: Et flertal af HB fremsætter ændringsforslag til forslag 4a 2 om ny medlemskategori hvilende medlemmer, for fysioterapeuter der er i gang med videreuddannelsesaktiviteter og modtager SU. HBs ændringsforslag omhandler vedtægtsbestemmelse af tidligere HB beslutning om nedsat kontingent til fysioterapeuter, der deltager i en videreuddannelse og modtager SU. Det nedsatte kontingent svarer til halvdelen af det ordinære kontingent analogt med gældende bestemmelser for arbejdsløse medlemmer. Medlemmer på nedsat kontingent bevarer samme rettigheder som ordinære medlemmer En enig HB fremsætter ændringsforslag til eget forslag om ny politisk og administrativ struktur i Danske Fysioterapeuter så repræsentantskabet også består af én sikkerhedsrepræsentant valgt på årlige møde for sikkerhedsrepræsentanter og lederrepræsentanter i sikkerhedsgrupperne Til HBs stillingtagen udsendes via forslag til ændringsforslag til eget strukturforslag. Forslaget indebærer, at regionerne tildeles et driftstilskud i lighed med nuværende. Ud af disse midler kan regionsbestyrelserne selv vedtage omfanget af en frikøbsordning for regionsformanden ud fra behovet i den enkelte region en fleksibel ordning, der kan udvikle sig i takt med opgaverne i de nye regioner, og evt. kan resultere i efterfølgende RM beslutning 2006 om fuldtids regionsformænd Der udarbejdes økonomisk overslag angående forskellige forslag til aflønning af regionsformænd Tillæg til lovændringsforslag om Danske Fysioterapeuters struktur der omhandler Færø-kredsen uddeles på repræsentantskabsmødet Angående stillingtagen til om ændring af Danske Fysioterapeuters struktur skal være et urafstemningstema aftalte HB, at de enkelte HBmedlemmer stilles frit i afstemningen på RM 2004 Et flertal af HB fremsætter ændringsforslag til forslag om pilotprojekt: Medlemsundersøgelse i region Sønderjylland / Fyn fremsat af repræsentanter i Vejle Amtskreds, Ribe Amtskreds og Sønderjyllands Amtskreds. Ændringsforslaget indebærer, at designet for medlemsundersøgelsen skal være udformet, så resultaterne er overførbare til øvrige regioner og dermed være landsdækkende.

5 HBM/6/10/ J.nr Børnefys. Børnefysioterapi strategifastlæggelse. Udsat fra HBM/8-9/9/2004. HB besluttede på sit møde HBM/18/2/2004/4.5 en handlingsplan for børnefysioterapi. Som led i denne har der siden i regi af sekretariatet og med inddragelse af Fagforum for Børnefysioterapi været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet udkast til en strategi for udvikling af børnefysioterapien. Strategien omhandler: 1. Kortlægning af litteraturen om børnefysioterapi for at vise effekt af børnefysioterapi. Det foreslås, at materialet bearbejdes, således at det udgør grundstammen i opgaven med at formidle børnefysioterapi 2. Indsats for at få bevilget midler til projekter om børnefysioterapi. Danske Fysioterapeuter tilbyder hjælp til at formulere projektansøgninger til Socialministeriets pulje for intensivering af genoptræningsindsatsen for børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Det foreslås, at ledere, netværksansvarlige og Fagforum for Børnefysioterpi opfordres til at søge projektfinansiering fra satspuljemidlerne 3. Indsats for børnefysioterapi set i lyset af kommunalreformen. Det foreslås, at Danske Fysioterapeuter opfordrer til og stiller sig til rådighed med gode råd til dokumentation og synliggørelse af de resultater, som børnefysioterapeuter skaber. Danske Fysioterapeuter bør opfordre alle børneinstitutioner til at beskrive fysioterapeuternes vigtige rolle på netop deres institution og melde det ud til kommunalpolitikerne 4. Børnefysioterapi i sundhedscentre. Det foreslås, at Danske Fysioterapeuter udarbejder en inspirationsliste til landets kommuner med opgaver og initiativer, som netop børnefysioterapeuter kan varetage i et sundhedscenter. Hovedbestyrelsen godkendte forelagte oplæg til strategi for udvikling af børnefysioterapien, og at arbejdsgruppen arbejder videre med de nævnte initiativer. Til efterfølgende stillingtagen i HB udarbejdes der en mere konkret handlingsplan, der også forholder sig til børnefysioterapiens organisatoriske indplacering i forhold til kommunalreformen. 3.7 J.nr Lov om terapiass. Indledende drøftelse af fysioterapeuters autonomi. Udsat fra HBM/18/8/2004 og HBM/8-9/9/2004. HB fortsatte sin drøftelse af ønske om mere faglig autonomi til fysioterapeuter i forlængelse af samme på kredsformandsmødet den Emnet er også drøftet på årskonference for de praktiserendes kontaktpersoner september Ønske om større faglig autonomi ligger i umiddelbar forlængelse af fysioterapifagets vej mod at blive en profession. På de indre linier arbejder DF for, at fysioterapeuter får større faglig kompetence. Bl.a. ved kontinuerlig professionel udvikling (KPU), praksiscertifikatet, uddeling af støtte fra Forskningsfonden mv. og øget fokus på etiske aspekter.

6 HBM/6/10/ Derudover bør DF i stigende grad understøtte projekter i sygehus-, kommune- og praksisregi, hvor patienterne/brugerne kan henvende sig direkte til fysioterapeuter og i et fortsat samarbejde med de praktiserende læger. Der er inspiration at hente fra den engelske fysioterapeutforenings indsatser med positive resultater: Direct Access to Physiotherapy Services og Making physiotherapy count (udsendes med HB cirk.), bachelorprojekt om fysioterapi på skadestuer og konkret projekt i Københavns Amt, hvor fysioterapeuter selv udreder patienter. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig, at igangværende aktive og dynamiske proces hvor fysioterapeuter ved øget faglig kompetence beviser deres faglige berettigelse intensiveres. Det mere langsigtede mål er at lov om terapiassistenter revideres, så sygebehandling kan foregå både uden lægeordination og uden lægehenvisning. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 4.1 J.nr. 213 Ridefysioterapi Ridefysioterapi urafstemningsresultat. Den 12. august blev der mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter indgået aftale om ny overenskomst om ridefysioterapi. På HBM/18/8/2004/3.3 vedtog HB at anbefale medlemmer, der arbejder inden for overenskomstens område, at stemme ja til resultatet. Urafstemningsmaterialet blev udsendt den 1. september 2004 med frist for afgivelse af stemme den 28. september 2004 kl. 12. Urafstemningsmaterialet er desuden udsendt med HB cirk. /3/9/2004. Der er afgivet 44 stemmer ud af 74 stemmeberettigede, hvilket svarer til en stemmeprocent på 59,5. Stemmerne er fordelt således: 35 har stemt ja til overenskomstresultatet, svarende til 80 % af de afgivne stemmer 8 har stemt nej til overenskomstresultatet, svarende til 18 % af de afgivne stemmer 1 har stemt blankt Afstemningsresultatet er den 28. september 2004 offentliggjort på og resultatet er meddelt Sygesikringens Forhandlingsudvalg. 4.2 J.nr Internationalt Udvalg Møde i internationalt udvalg. Der forelå referat fra møde i internationalt udvalg den 13. september Heri var der redegjort for væsentlige drøftelser fra generalforsamlingen i WCPTs Europaregion den maj 2004, hvorfra der forelå et foreløbigt referat. Danske Fysioterapeuter deltager bl.a. i Education Working Group under Europaregionen og i udvalg vedr. fremtidigt sprog i Europaregionen som nu alene engelsk eller også fransk og/eller spansk.

7 HBM/6/10/ Angående Danske Fysioterapeuters engagement i Twinning programmes med hhv. Zambia/Zimbabwe og Bulgarien er der fortsat bevillingsproblemer til Afrika projekter fra regeringen. Det blev oplyst at, af samtlige professioner migrerer fysioterapeuter mest i EU. 4.3 J.nr. 30 Fagligt Forum Møde i Fagligt Forum. Sag udsat fra HBM/18/8/2004 og HBM/8-9/9/2004. Der forelå referat fra møde i Fagligt Forum den 4. juni Fagligt Forums drøftelse af handlingsplan for gennemførelse af Danske Fysioterapeuters forsknings- og udviklingsstrategi er allerede drøftet i HB som led i forberedelse til repræsentantskabsmødet oktober Referatet gav anledning til gensidig påmindelse om, at de væsentlige drøftelser i Fagligt Forum om fysioterapifaget hvordan udvikler det sig f.eks. i forhold til krav fra samfundet - stedse bør foranledige en fagpolitisk debat i HB og gerne med indput fra Fagligt Forum til HB og vice versa. Udkast til idekatalog om Læring på arbejdspladsen er ved at være færdigt, og vil snarest blive forelagt til HBs godkendelse. 4.4 J.nr Etisk udvalg Møde i etisk udvalg. Sag udsat fra HBM/18/8/2004 og HBM/8-9/9/2004. Der forelå referat fra møde i etisk udvalg den 11. august Udvalget havde bl.a. drøftet sine kommentarer til udkast fra Advice til Danske Fysioterapeuters værdier, mission og vision. Ligeledes tilbagemeldinger fra HB til udkast til revision af etiske retningslinier for fysioterapeuter, som HB har drøftet som led i sin forberedelse til RM Etisk udvalg har udarbejdet en opsummering af diskussioner/tiltag fra udvalget. Denne tænkes anvendt til brug i etisk udvalg, men også til orientering og inspiration for andre udvalg i Danske Fysioterapeuters regi. Sendes til HB med HB cirk. 4.5 J.nr TR-råd Møder i tillidsrepræsentantrådet (TR-rådet). Der forelå referater fra møder i TR-rådet hhv. den 1. juli og den 31. august TR-rådet havde evalueret afholdelse af TR-landsmødet april 2004, udarbejdet endeligt oplæg vedr. Morgendagens TR, kommenteret oplæg vedr. Danske Fysioterapeuters værdier, mission og vision samt drøftet eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet. På august mødet deltog suppleanterne, og under punktet med orientering fra arbejdspladserne deltog Johnny Kuhr og Birgitte Kure.

8 HBM/6/10/ J.nr AMU Møde i arbejdsmiljøudvalget (AMU). Der forelå referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 31. august AMU havde drøftet forslag til opfølgende initiativer på arbejdsmiljøundersøgelsen, budgetønsker til 2005 og 2006 samt henvendelse fra ETF om deltagelse i grundkursus for sikkerhedsrepræsentanter. Sidstnævnte er mundet ud i, at ETF har takket nej til tilbudte 5 pladser i DF kursus for sikkerhedsrepræsentanter november Kurset er målrettet arbejdsmiljø problemstillinger for fysioterapeuter, og kan med den korte tidsfrist ikke grundlæggende ændres. ETF vender tilbage, når de har afklaret egen holdning til deres tilbud inden for arbejdsmiljø og herunder kursustilbud til ergoterapeuter, der er sikkerhedsrepræsentanter. Danske Fysioterapeuter har tilkendegivet positiv indstilling til fælles planlægning og afholdelse af grundkursus for de to faggrupper. Det blev under punktet anført, at arbejdsmiljø er et tværfagligt anliggende og meget vel kan promoveres i regi af Sundhedskartellet. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 FTF-A delegeretmøde og Danske Fysioterapeuters konference: Ny struktur nye muligheder (Solvejg Pedersen). Begge afholdes den 28. oktober Både Solvejg Pedersen og Brian Errebo- Jensen er delegerede til FTF-As delegeretforsamling. Punktet blev også drøftet på HBM/8-9/9/2004/E.1, hvor der ikke blev foretaget en prioritering af deltagelse fra HB. HB anbefalede, at Solvejg Pedersen og Brian Errebo-Jensen meddeler afbud til FTFAs delegeretmøde den 28. oktober 2004 grundet deltagelse i Danske Fysioterapeuters konference samme dag: Ny struktur nye muligheder. Sekretariatet orienterer Danske Fysioterapeuters øvrige delegerede i FTF-As delegeretforsamling (Ruth Juhl Høeg og Agnete Tryde) herom. E.2 Overenskomstforhandlinger 2005 på det (amts)kommunale område (Solvejg Pedersen). Til HBs orientering blev uddelt Sundhedskartellets krav til fornyelse af overenskomster og aftaler mv. pr. 1. april 2005 samt krav fra Amtsrådsforeningen. Ligeledes materiale fra pressemøde i Sundhedskartellet (SHK) den 5. oktober 2004 i forbindelse med at SHK for første gang udveksler OK-krav med arbejdsgiverne.

9 HBM/6/10/ Danske Fysioterapeuters krav er indeholdt i SHKs krav på nær krav om omsorgsdage til seniorer. Der blev gjort opmærksom på, at Amtsrådsforeningen og H:S har rejst krav om, at den særlige grundløn på løntrin 24 for fysioterapeuter og ergoterapeuter med udvidet arbejdsområde udgår. Fra H:S lyder kravet, at den særlige grundløn på 24 for distriktsfysioterapeuter og ergoterapeuter udgår. En udmelding fra arbejdsgiverside som afstedkommer overvejelser om anmeldelse af konfliktudløsende krav jf. SHKs forhandlingsaftale. Hovedbestyrelsen vil frem til afslutning af OK-05 løbende blive orienteret om forhandlingsforløbet og OK-05 vil blive et fast punkt på HB-dagsordenen. E.3 HBs deltagelse i konferencer (Johnny Kuhr). a. Strukturreformens konsekvenser et tværfagligt seminar om vilkår for ledelse og drift af fremtidens sundhedsvæsen. Afholdes den 11. og 12. november 2004, H. C. Andersen Hotel, Odense. Arrangør: Dansk Selskab for Sygehusledelse. Sekretariatet tilmelder som deltagere fra HB: Lena Olsen, Kirsten Ægidius, Birgitte Kure og Brian Errebo-Jensen nogle kun med deltagelse en af dagene b. Kompetenceudvikling gennem sundhedsfaglig diplomuddannelse. Afholdes den 25. oktober 2004, Odense Congress Center. Arrangør: Sundhedsfaglige Centre for Videregående uddannelser (CVU). Udsendes med HB cirk. HB-medlemmer der ønskes at deltage, skal kontakte sekretariatet senest den 10. oktober E.4 Forskningsfondens særlige pris 2004 (Johnny Kuhr). HB godkendte indstilling fra Fondsbestyrelsen om uddeling af Forskningsfondens Særlige Pris Navn på prismodtager offentliggøres først ved selve uddelingen på repræsentantskabsmødets 1. dag den 22. oktober Vinder af prisen er valgt ud fra kriterier om anvendelsesværdi for praksis samt projektets originalitet og nyhedsværdi. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes.

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes. HBM/14/12/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2004. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 4.6 4.10, punkt 5 og 6) Birgitte Kure Lise Hansen Solvejg Pedersen Frank Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005.

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. HBM/17/3/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. 8. april J.nr. 411.10 UH Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud. Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen HBM/16/3/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2004. 7. april 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 HBM/15/3/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 3. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003.

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Solvejg

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003.

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Lise Hansen Carsten B. Jensen

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003.

HBM/17-18/9/2003 1. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. HBM/17-18/9/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. og 18. september 2003. 15. oktober 2003 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Carsten B.

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl 2.1.13, ES/Bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 13.12.2012, kl. 13-17.30 Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere