Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014

2 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Afsatte midler Hvem kan søge tilskud Hvilke projekter er tilskudsberettigede Effekter... 6 Opfølgende rapport efter 2 år og 5 år Tilskuddets størrelse tilskudsprocenter Hvilke udgifter giver vi tilskud til... 7 Tilskudsberettigede udgifter:... 7 Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til: Øvrige betingelser gældende for tilskud... 9 Krav om særskilt regnskab... 9 Opretholdelse i 5 år... 9 Dokumentationskrav for konsulentydelse Udgifternes rimelighed Dokumentationskrav på offentlige tilladelser Finansiering Dokumentationskrav på offentligt tilskud Udbudsregler Hvordan søges der om tilskud Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Igangsætningstilladelse Tilsagn og klageadgang Prioritering af ansøgningerne Tilsagn Klageadgang Betingelser for tilskud og bortfald Betingelser for at opnå tilsagn Projektændringer Projektændring: forlængelse af tilsagnsperioden Projektændring: Overdragelse af tilsagn Projektændring: Ændring af projekt Projektændring: Ændring af budget... 18

4 Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Projektet opgives Afslutning af projekt Slutrapport Skiltning og synliggørelse af projekter imens det gennemføres Kontrol Offentliggørelse af data, straf mv Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Oplysningspligt Force majeure Bortfald af tilskud Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Lovgrundlag Yderligere oplysninger BILAG Betingelser for udbetaling af tilskud Bilag Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

5 1. Introduktion Denne vejledning kan du bruge, når du ønsker at søge støtte til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter. Her finder du oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan man gør og om de forskellige betingelser, der skal opfyldes for at få støtte. Der findes en anden vejledning, Vejledning om udbetaling af tilskud, som du skal bruge, når du skal anmode om at få udbetalt tilskud, som du har fået tilsagn til. Det er en god idé også at læse udbetalingsvejledningen, når du søger om tilskud. Alle vejledninger og skemaer findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Vejledningen erstatter den forrige fra juli Formål Formålet med tilskudsordningen er at fremme og styrke virksomheders værditilvækst og anvendelse af innovative løsninger ved investeringer, der omfatter produkter, processer og teknologier og organisation inden for forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter. Tilskudsordningen er en del af det danske fiskeriudviklingsprogram, EFFprogram under den Europæiske Fiskerifond. Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen og løber ekstraordinært i Afsatte midler NaturErhvervstyrelsen kan anvende de afsatte rammer i én ansøgningsp e- riode pr. år eller fordele rammerne på flere ansøgningsperioder. Ansøgningsperioderne vil blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. I denne ansøgningsperiode er der afsat en pulje på 16 mio. kr. og ansøgningsperioden løber fra 27. januar til 30. april Midlerne udgøres af 50 % EU midler og 50 % Nationale midler Bemærk, at Vi senest den 1. august 2015 skal have modtaget din anmodning om slutudbetaling til NaturErhvervstyrelsen. Det betyder, at projektperioden ikke kan være længere end den 1. maj

6 4. Hvem kan søge tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der gennemfører projekter der: Forarbejder og afsætter fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum. Eller forarbejder fiskeaffald fra fisk og akvakulturprodukter der vedrører fjernelse af dioxin eller andre sundhedsskadelige stoffer. Fiskeaffaldet skal stamme konsumproduktionen. Der kan kun ydes tilskud til virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner euro. Ved afgørelse om denne betingelse opfyldes, bruger vi Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. 5. Hvilke projekter er tilskudsberettigede Tilskud kan ydes til innovative investeringsprojekter, der omfatter produ k- ter, processer og teknologier. og organisationer inden for forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter. Investeringerne som vedrører behandling, forarbejdning og afsætning af affald fra fisk og akvakulturprodukter eller vedrører fjernelse af dioxin eller andre sun d- hedsskadelige stoffer, hvor fiskeaffaldet stammer fra konsumproduktionen, er også tilskudsberettigede. Innovationshøjde og mulighed for tilskud For at sikre, at der alene ydes tilskud til investeringsprojekter, der handler om innovative løsninger, skal investeringen have en vis grad af innovation. Det betyder, at der er et mindstekrav for innovationshøjde. Dette krav fastlægges ud fra et pointsystem, der anvendes ved prioritering af ansø g- ningernes forventede effekter. Et projekts innovative indhold omhandler nye idéer/løsninger, der rummer en nyhedsværdi og et væsentligt potentiale, der bidrager til at styrke virksomhedens konkurrencesituation. Investeringen skal generere en merværdi og gøre det muligt at opnå en fordelagtig pris på produktet og dermed øge virksomhedens lønsomhed og konkurrencedygtighed. N y- hedsværdien af produktet kan være i forhold til virksomheden, branchen eller markedet. Nyhedsværdien vil blive prioriteret stigende. I projekter, som består af investering i flere uafhængige dele eller aktiv i- teter, vil delene/ aktiviteterne blive vurderet og prioriteret hver for sig, som selvstændige investeringer. 4

7 Projekter prioriteres på grundlag af projekternes forventede effekter inden for følgende områder: 1. Introduktion af nye produkter med nyhedsværdi i markedet, hvor det kan sandsynliggøres, at produkterne vil forbedre virksomhedens konkurrencesituation. 2. Nye processer og teknologier, der forbedrer virksomhedens fremstillingsproces væsentligt, og giver en styrket konkurrencefordel i markedet. 3. Investeringens potentiale og økonomiske bæredygtighed. 4. Ny organisering ved væsentlige forandringer inden for organisering og kompetencer, der styrker virksomhedens konkurrenceevne. Det rådgivende råd for forarbejdning af fisk deltager i vurdering af projekterne, men den endelige prioritering foretages af NaturErhvervstyrelsen. Inden for hvert af de ovennævnte fire områder vil der således ved prioriteringen anvendes et pointsystem, hvor følgende kriterier indgår: Produkter Nye produkter eller produktvarianter. Øget dækningsbidrag på nyt produkt. Teknologi/proces Anvendelse af ny teknologi på området. Reduceret miljøbelastning. Forbedret kvalitet, sundhed, ernæring og/eller kvalitetsstyring og/eller kvalitetssikring. Økonomi Økonomisk potentiale. Risikoprofil herunder virksomhedens økonomi. Organisation Ny forsyningskæde eller distribution med større indtjeningspotentiale. Opbygning af innovative kompetencer blandt medarbejdere. Rimelige priser De samlede udgifter, eller enkeltstående udgifter er rimelige. Projektet skal scorer point på mindst 5 ud af 10 punkter på pointsystemet, dvs. at projektet skal mindst opnår 60 point i pointsystemet, og at projektet samlet set vurderes innovativt. 5

8 Der kan kun ydes tilskud til anskaffelser der er færdigudviklede og klar til brug. Det betyder, at der ikke kan gives tilskud til udvikling af nye innovative løsninger. Ansøgninger, der ikke opfylder kravet om innovationshøjde og hvis ansøgningen ikke er tilstrækkelig oplyst, meddeles afslag, uanset om hele tilsagnsrammen er udnyttet. 6. Effekter Såvel ansøgere som NaturErhvervstyrelsen og EU har interesse i, at de projekter, der får tilskud, er succesfulde. NaturErhvervstyrelsen skal derfor vurdere effekterne, inden vi giver tilsagn om tilskud, og efterfølgende opgøre projekternes effekt. Effektvurderingen tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og behov på ansøgningstidspunktet, og du skal klarlægge, i hvilken grad projektet kan bidrage til, at ordningen kan opnå det ønskede resultat. Det er derfor vigtigt, at du allerede på ansøgningstidspunktet detaljeret beskriver, hvad pr o- jektet drejer sig om, og hvilket resultat, du/i forventer at opnå med projektet. Endvidere skal de forventede effekter af investeringerne beskrives i a n- søgningsskemaet. Ansøger skal i selve projektbeskrivelsen beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til grund for de valgte aktiviteter i projektet. I forbindelse med slutrapporten skal du oplyse både de forventede effekter på ansøgningstidspunktet og de effekter, der reelt er skabt ved afslutning af projektet. Formålet med effektmålingen er rettet mod den fremtidige administration og udvikling af ordningerne. Det er dog vigtigt, at den forventede effekt angives så præcist og realistisk som muligt. Opfølgende rapport efter 2 år og 5 år Det er et krav, at du indsender en opfølgende rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter datoen for slutudbetalingen af tilskuddet. 7. Tilskuddets størrelse tilskudsprocenter Tilskudsprocenten afhænger af størrelsen på den virksomhed, som søger tilskud. 6

9 Virksomhedstype Mikro-, små og mellemstore virksomheder: o Mikrovirksomhed: Virksomheder med højst 10 ansatte og med enten en årsomsætning eller årsbalance på højst 15,1 mio. kr. o Lille virksomhed: Virksomheder med højst 50 ansatte og som enten har en årsomsætning eller en årsbalance på højst 74,5 mio. kr. o Mellemstor virksomhed: Virksomheder med højst 250 ansatte og som enten har en årsomsætning på højst 372 mio. kr. eller en samlet årsbalance på højst 320 mio. kr. Halvstore virksomheder: o Halvstor virksomhed: Virksomheder med enten højst 750 ansatte eller en omsætning på højst mio. kr. Tilskudsprocent 30 % 20 % Bemærk, at det er en betingelse for tilskud, at de tilskudsberettigede u d- gifter til projektet mindst udgør kr. Der kan maksimalt opnås et tilskud på 3,0 mio. kr. Hvis ansøger opnår anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende til de tilskudsberettigede udgifter, så nedsættes tilskuddet til de nævnte udgifter. Det betyder, at den samlede offentlige støtte ikke må overstiger 30 % af de tilskudsberettigede udgifter, dog kun 20 % for halvstore virksomheder. 8. Hvilke udgifter giver vi tilskud til Der kan kun ydes tilskud til udgifter i forbindelse med investeringer, der vedrører fiskerivarer og akvakulturprodukter, som er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum, medmindre investeringerne udelukkende vedrører behandling, forarbejdning og afsætning af affald fra fisk og fiskerivarer, eller fjernelse af dioxin eller andre sundhedsskadelige stoffer, hvor fiskeaffaldet stammer fra konsumproduktionen. Tilskudsberettigede udgifter: Der kan opnås tilskud til de udgifter, der er direkte relateret til projektet og nødvendige for at gennemføre projektet. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: 7

10 Udgifter til investeringer på virksomheden, dog med en række undtagelser (se afsnittet ikke tilskudsberettigede udgifter.) Udgifter til arkitekt- og ingeniørhonorar og andre udgifter til projektering. Udgifter til revisorattestation af betalte udgifter. Udgifter til projektrapportering. Andre udgifter, som NaturErhvervstyrelsen vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet. Bemærk, der gives kun tilskud til de tilskudsberettigede udgifter, som er betalt i tidsrummet, efter at NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, og indtil sluttidspunkt for projektet. Bemærk, at du senest den 1. august 2015 skal have indsendt din anmodning om slutudbetaling til NaturErhvervstyrelsen. Det betyder, at projektperioden ikke kan være længere end den 1. maj Udgifter som ikke er tilskudsberettigede: Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til: Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel. Udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning. Udgifter, som tilsagnshaver har betalt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Udgifter til køb af jord og bygninger og omkostninger forbundet hermed. Udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr. Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndi g- hed. Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine. Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. Værdien af eget arbejde. Udgifter til leasing og leje. Udgifter, som overvejende må karakteriseres som udvikling, f.eks.konstruktion og programmering af IT-systemer. Almindelige driftsudgifter (fx husleje, forsikringer, energiforbrug, kontorholdsudgifter, abonnementer, mv.) Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte og driftsregnskab. Renter af gæld. Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed. 8

11 Udgifter i form af naturalydelser som omtalt i art. 55 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EFF), Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet. 9. Øvrige betingelser gældende for tilskud Krav om særskilt regnskab Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter bogføres enten med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konto i et separat regnskabssystem. Det skal sikre en entydig identifikation af alle transaktioner vedrørende projektet, Opretholdelse i 5 år For at et projekt kan opnå tilsagn om tilskud, skal det have en effekt, og det skal derfor sandsynliggøres, både at projektet kan gennemføres, og at det er bæredygtigt i fremtiden. Det er et krav, at investeringerne opretholdes i mindst 5 år fra tilsagnet er givet. Det er også et krav, at udbetalingsanmodningen med tilhørende originale regnskabsbilag, herunder dokumentation vedr. udbud og rimelige priser gemmes til den 31. december Tilbud, der ikke anvendes skal også gemmes. Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år Som hovedregel er det alle elementer, der indgår i et projekt, som skal opretholdes i 5 år fra datoen på tilsagnsbrevet (fx udstyr indkøbt til projektet). Hvis effekter går i stykker inden projektperioden er slut, skal de derfor repareres. Hvis det ikke er muligt at reparere en ting, der er givet støtte til, og du køber en ny, som du selv betaler, skal du opbevare den gamle i alle 5 år. Dette er af hensyn til kontrollen. Hvis du er i tvivl, eller hvis det er forbundet med stor ulempe fx at opbevare defekte genstande i hele projektperioden, skal du kontakte NaturErhvervstyrelsen for at aftale, hvad du skal gøre. Dokumentationskrav for konsulentydelse Hvis du søger tilskud til konsulentydelse, skal antal timer og timepris fremgå af ansøgningen. Aktivitetsbeskrivelsen for konsulenten skal ve d- lægges sammen med ansøgningen som du finder på hjemmesiden. På udbetalingstidspunktet, skal du sende faktura på konsulentydelsen. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører pr o- jektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen. 9

12 Eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. 10. Udgifternes rimelighed Når NaturErhvervstyrelsen modtager en ansøgning om tilskud, skal styre l- sen vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige. Det betyder, at du i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter/priser. Ved udgifter over kr. skal der indsendes to direkte sammenlignelige tilbud, der viser, at du skal betale, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Der kan kun opnås tilskud til det billigste tilbud. Du må gerne vælge det dyre tilbud, men du kan kun opnår tilskud til det billigste. På tidspunktet for ansøgning om tilsagn skal tilbuddene anvendes til at fastsætte budget for tilskud. På udbetalingstidspunktet kan alene faktiske udgifter, i henhold til fakturaer fra leverandør få tilskud. Ved udgifter til indkøb af varer under kr. er det ikke nødvendigt at indsende tilbud. Det skal stadig vurderes, om priserne er rimelige, og du skal efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering og lignende. Du skal i ansøgningen om tilsagn udspecificere alle udgiftsposter og angive hvilke opgaver, der skal udføres og hvilket udstyr, der forventes indkøbt. Eksempel: Hvis der er to tilbud på maskinen; et på kr. og et på kr., og du vælger det billigste, skal der i budgettet stå kr. Hvis der er to tilbud på maskinen; et på kr. og et på kr., og du vælger det dyreste, skal der i budgettet stadig stå kr. Du må gerne vælge det dyre tilbud, men der kan kun opnås tilskud til det billigste. Hvis en budgetpost vedrører en vare, der er så speciel, at der kun er en udbyder/leverandør, så vedlægges det indhentede tilbud sammen med din forklaring med tilhørende dokumentation på, hvorfor der kun er et tilbud. Bemærk, at du under alle tilfælde skal vedlægge to direkte sammenlignelige tilbud. 10

13 For at NaturErhvervstyrelsen kan identificere beløbene fra budgettet i de vedlagte tilbud, bedes du med tusch eller en cirkel markere, hvilke tal fra tilbuddene, du har valgt og overført til budgettet. For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne d o- kumentere udgiften ved faktura eller kvittering, som indsendes sammen med udbetalingsanmodningen. For eksterne konsulentydelser gælder det endvidere, at du skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal ved at indsende en detaljeret faktura. 11. Dokumentationskrav på offentlige tilladelser Hvis projektet kræver offentlige tilladelser, skal du i ansøgningsskemaet oplyse dette. På udbetalingstidspunktet skal du sammen med udbetalingsskemaerne sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen, fx miljøgodkendelsen, eller en erklæring fra kommunen om, at de nødvendige ti l- ladelser er opnået. Tilskuddet kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Dette gælder også på anmodning om rateudbetaling. 12. Finansiering Det er vigtigt, at du i ansøgningen redegør for hele projektets finansiering. Du skal udarbejde en finansieringsplan, der beskriver, hvordan projektet påtænkes finansieret. Dokumentation kan eksempelvis være en kopi af aftale fra banken, en aftale fra en investor eller en erklæring om egen likviditet understøttet af dokumentation. Såfremt dokumentationen ikke indsendes, kan tilsagnet tilbagetrækkes. Bemærk, hvis restfinansiering ikke er på plads på ansøgningstidspunktet, skal du sende dokumentation senest 3 måneder efter tilsagnsdato. Du skal i forbindelse med tilrettelæggelse af projektfinansiering overveje, hvordan aktiviteterne skal drives videre, når projektet er gennemført og tilskuddet udbetalt. Den samlede finansiering af et projekt under ordningen må ikke overstige projektets samlede udgifter. Medfinansiering af projekter under denne ordning kan komme fra Vækstfonden. 11

14 Dokumentationskrav på offentligt tilskud NaturErhvervstyrelsen skal kunne kontrollere, at det samlede tilskud til et projekt aldrig udgør mere end 100 pct. Såfremt du opnår anden offentlig national medfinansiering, skal du derfor sammen med udbetalingsskemaet sende dokumentation udstedt af den medfinansierende Fond/Vækstfond/Kommune/Region. Dokumentationen skal vise, at medfinansieringen er anvendt til projektet. Dokumentation skal være i form af kopi af bankkontoudtog, hvor det tydeligt fremgår, at den offentlige medfinansiering er øremærket præcist til det konkrete projekt. Dette gælder også på anmodning om rateudbetaling. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis indbetalingen er betegnet som driftsti l- skud eller blot tilskud fra Vækstfonden. Størrelsen af den anden offentlige medfinansiering skal angives i udbet a- lingsskemaet. 13. Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede kontrakter og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbudsregler eller reglerne i den danske tilbudslov. Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler og/eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder. Senest når du anmoder om udbetaling, skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige frem til 31. december Det betyder blandt andet, at du også skal gemme de tilbud, du ikke har accepteret. 12

15 NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetingelse, og tilsagnet kan bortfalde. Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsæ t- te den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et pr o- jekt, hvis vi vurderer, at EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Fiskerifond (EFF), der vurderes at være forbundet hermed. Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Hvordan søges der om tilskud Oversigt over ansøgningens flow, inkl. kontakt til NaturErhvervstyrelsen Ansøgningen, skal indeholde: ansøgningsskema, projektbeskrivelse, 2 tilbud, aktivitetsbeskrivelser for konsulenter, finansieringsplan, redegørelse for virksomhedens økonomiske levedygtighed. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningen og kan i den forbindelse give en igangsætningstilladelse (kvitteringsbrev), så ansøger kan starte projektet for egen regning og risiko. Ansøgningerne sendes til det rådgivende udvalg for forarbejdning, der kommer med en udtalelse af projektets nyhedsværdi/innovationshøjde, som NaturErhvervstyrelsen bruger ved den egentlige prioritering af ansøgningerne. NaturErhvervstyrelsen udsteder et tilsagn om støtte eller et afslag. Du kan klage til Fødevareministeriets Klagecenter over et afslag. Evt. ændringer af projektet efter tilsagn skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen inden ændringen iværksættes. Evt. forlængelse af projektperiode skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Vær opmærksom på, at du skal indsende din anmodning om slutudbetaling senest 1. august 2015 og at dit projekt dermed skal være afsluttet d. 1. maj Du kan evt. anmode om op til tre rateudbetalinger. Hvoraf den tredje udgør slutudbetalingen. Anmodning om slutudbetaling med revisorerklæring og slutrapport skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 1. august

16 Projektet skal opretholdes i 5 år fra tilsagnsdatoen. Alle dokumenter skal opbevares indtil den 31. december I forløbet kan der blive udført kontrol på stedet og/eller bilagskontrol af samtlige bilag. Ansøgningsskema Du finder ansøgningsskemaet på Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet er udfyldt fuldstændigt og korrekt, samt at alle relevante bilag er med. Ansøgningen med alle relevante bilag sendes enten pr. post til: NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Eller pr. til: Hvis ansøgningen sendes pr. post, anbefales det at sende den allersenest dagen før ansøgningsfristen. Det er en god idé at få en kvittering for indleveringen på posthuset som dokumentation for, at ansøgningen er sendt re t- tidigt. Hvis ansøgningen sendes pr. , skal du i emnefeltet skrive navn på ansøger og projektets titel. 15. Ansøgningsfrist Din ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden for ansøgningsperioden; 27. januar 2014 til 30. april 2014 kl. 24. Når NaturErhvervstyrelsen modtager en ansøgning om tilskud, sender styrelsen en kvittering for modtagelsen til ansøger. Behandlingen af ansø g- ningen forudsætter, at ansøgningsskemaet er korrekt og fyldestgørende udfyldt. 16. Igangsætningstilladelse NaturErhvervstyrelsen kvitterer for at have modtaget din ansøgning, og i den forbindelse kan vi give tilladelse til, at du for egen regning og risiko går i gang med projektet. 14

17 Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra datoen for igangsætningstilladelsen, dvs. kvitteringsbrevet, indgå i tilskudsgrundlaget. En igangsættelsestilladelse, dvs. kvitteringsbrevet, er ikke en garanti for, at du får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være datoen for NaturErhvervstyrelsens kvitteringsbrev. 17. Tilsagn NaturErhvervstyrelsen vurderer, om projektet er tilskudsberettiget, det vil sige om ansøgningen: falder inden for ordningens formål, er modtaget inden for ansøgningsfristen. NaturErhvervstyrelsen tager samtidig stilling til, hvilke omkostninger i budgettet der er tilskudsberettigede. Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt på væsentlige punkter, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende eller ikke har indhentet to tilbud på alle udgifter, kan det betyde, at du får et afslag eller får nedsat tilskudsbeløbet. 18. Prioritering af ansøgningerne Tilsagn Når NaturErhvervstyrelsen har behandlet din ansøgning, træffer styrelsen afgørelse om enten tilsagn eller afslag. Styrelsen kan anvende årets bevi l- ling i én ansøgningsperiode eller fordele den på flere ansøgningsperioder. Hvis ansøgningen kan imødekommes, sender NaturErhvervstyrelsen et tilsagn om tilskud. Sammen med tilsagnsbrevet sender NaturErhvervstyrelsen et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter samt en oversigt over de generelle og eventuelle særlige betingelser for udbetaling og for opretholdelse af tilsagnet til dig. Det er muligt at give helt eller delvist afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af de økonomiske rammer, der er afsat til ordningen. Afgørelse på ansøgningerne træffes som udgangspunkt senest 12 uger e f- ter ansøgningsfristens udløb, hvorefter der meddeles tilsagn eller afslag. Hvis du ikke har gjort indsigelse mod tilsagnet inden for 4 uger fra modtagelsen af tilsagnsbrevet, lægger NaturErhvervstyrelsen til grund, at tilsagnet er accepteret i sin helhed. 15

18 Klageadgang Du kan klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, du modtog vores afgørelse. Du skal sende klagen til: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter din klage sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 19. Betingelser for tilskud og bortfald Ud over, at projektet skal leve op til kravene for tilskud, nævnt i vejledningen, er der også en række andre mere generelle betingelser, som skal opfyldes, for at projektet er tilskudsberettiget under denne ordning. Nogle af betingelserne skal ansøger opfylde, før der kan gives tilsagn, andre betingelser vedrører forhold, som ansøger efterfølgende skal leve op til for at tilsagnet opretholdes. Betingelser for at opnå tilsagn 1. De samlede tilskudsberettigede investeringer til projektet skal udgøre mindst kr. Tilskuddet kan maksimal udgøre 3 mio. kr. 2. Ansøger skal afgive de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 3. Ansøger skal påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for virksomheden og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår følgende: o Om virksomheden i seneste regnskabsår har en positiv egenkapital, eller om der er afgivet going concern forbehold. o Om virksomheden i de foregående 3 regnskabsår har haft positive regnskabsresultater efter skat. o Oplysninger om virksomhedens omsætning i de sidste 3 år. o Forventede og fremtidige afsætningsforhold, markedsudsigter og indtjening. For at beskrive den økonomiske levedygtighed kan du benytte skemaer, der ligger på ordningens hjemmeside på Ved nyetablerede virksomheder vurderes virksomhedens økonomiske levedygtighed efter retningslinjer fastlagt af NaturErhvervstyrelsen, og for at NaturErhvervstyrelsen kan foretage denne vurdering er det nødvendigt, at følgende materiale indsendes: 16

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Kolofon Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren - demonstrationsprojekter December 2012 Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere