Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver"

Transkript

1 Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Opbygning Særlige forhold og problemstillinger Tilsynsopgaverne Lovgrundlag Udbudsreglerne Indholdet af tilsynet Myndighedsopgaver Forhold vedr. magtanvendelse Markedet for tilsyn Fastsættelse af hvilke opgaver der skal udbydes Fastsættelse af opgaveomfang og krav til opgaven Afgrænsning og opdeling af opgaven Geografisk opdelt udbud Organisering af opgaven Kontrolbud Samarbejde mellem kommune og leverandør Regler for håndtering af medarbejdere Information om virksomhedsoverdragelse Strategi for udbuddet Valg af udbudsform Mulighed for selskabsdannelse Fastlæggelse af udvælgelseskriterier Fastsættelse af tildelingskriterium Prismodel Forbehold Alternative tilbud Kontraktlængde Optioner Udarbejdelse af tidsplan for udbud Kontraktstrategi Politisk behandling

3 2.17 Gennemførelse af udbuddet Annoncering Spørgsmål og spørgemøder Evaluering af tilbuddene Tildeling af kontrakt Paradigme for udbudsmateriale Udbudsvilkår Indledning Udbudsform Kontraktvilkår Forventet tidsplan Spørgsmål til udbudsmaterialet Aflevering og behandling af tilbud Sammenslutning af tilbudsgivere Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Beskrivelser til brug for evaluering Virksomhedsoverdragelse Sikkerhedsstillelse Alternative tilbud og forbehold Kravspecifikation Opgavens indhold og omfang Lovgivningsmæssige rammer Afgrænsning Organisering af tilsynsopgaven Justering af antallet af tilbud og pladser Tilsynets indhold og metode Tilsynsrapporter Forberedelse af tilsynet Opfølgning på tilsynet Samarbejde mellem leverandør og kommune Optioner Bilag 1: Kontraktudkast Bilag 2. Tilbudsliste Bilag 3: Tro- og loveerklæring

4 1 Indledning Et stigende antal kommuner vælger at lægge tilsynsopgaverne ud til private aktører. Baggrunden for at konkurrenceudsætte tilsynsopgaverne kan tage afsæt i en række forskellige overvejelser. Som oftest peges der på to centrale faktorer: Konkurrenceudsættelse som en mulighed for potentielt at skabe armslængde og uvildighed Konkurrenceudsættelse som en mulighed for at skabe bedre økonomi og højere kvalitet omkring tilsynet Formålet med denne vejledning er at inspirere og understøtte de kommuner, der ønsker at udbyde tilsynsopgaver. Det kommunale tilsyn omfatter en lang række forskellige tilsynsområder. I denne vejledning fokuseres alene på tilsyn med botilbud til voksne inden for ældreområdet, socialpsykiatrien, handicapområdet og området for udviklingshæmmede. I forhold til tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge henvises til Servicestyrelsens fyldestgørende inspirationsmateriale, som kan findes på Servicestyrelsens hjemmeside: OBS Overvejer man som kommune at udbyde tilsynsopgaver, er det væsentlig at være opmærksom på, at Tilbudslovens regler om annoncering af bilag II B-ydelser er ophævet pr. 1. januar Hvad ændringerne betyder ved indkøb af bilag II B-ydelser, kan du læse mere om på udbudsportalens hjemmeside 1. Vejledningen er endnu ikke opdateret ift. ændringerne af Tilbudsloven. Dette vil ske primo

5 1.1 Opbygning Vejledningen beskæftiger sig med den praktiske håndtering af en udbudsforretning, og sigtet har været at lave en forholdsvis kort og konkret how-to-do -vejledning, især rettet mod de ansvarlige for gennemførelsen af udbuddet. Vejledningen beskæftiger sig med de forhold, der er specifikke for udbud af kommunale tilsynsopgaver. Problemstillinger af generel udbudsretlig karakter vil ikke blive behandlet i vejledningen, men der vil i stedet løbende blive henvist til Udbudsportalens vejledning Udbud trin for trin. Vejledningen er inddelt i tre dele: Første del vedrører de særlige forhold og problemstillinger, der gør sig gældende ved udbud af tilsyn med botilbud til voksne på ældre- og socialområdet (afsnit 2). Anden del indeholder et paradigme for udbudsmateriale bestående af udbudsvilkår og kravspecifikation (afsnit 3). Tredje del består af bilag til udbudsmaterialet, herunder kontraktvilkår, tilbudsliste og tro- og loveerklæring (bilag 1-3). Vejledningen er desuden suppleret af en artikel, der sammenfatter erfaringerne fra tre kommuners konkurrenceudsættelse af tilsynsopgaver. Artiklen er tilgængelig på Udbudsportalen.dk. Der skal gøres opmærksom på, at Socialministeriet har udmeldt, at godkendelses- og tilsynsområdet står over for en generel gennemgang og revision. På tidspunktet for vejledningens udgivelse er det imidlertid usikkert, hvad dette indebærer, samt hvornår det vil ske. Formentlig vil Folketinget træffe beslutning herom i efteråret Står man som kommune overfor at skulle udbyde tilsynsområdet, anbefales det at holde sig orienteret. 2 Særlige forhold og problemstillinger 2.1 Tilsynsopgaverne Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver på bl.a. ældre- og socialområdet løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Formålet med tilsynet er dels at sikre, at hjælpen opfylder de formål, den er bevilget til, dels at det løbende overvejes, om der er behov for andre former for hjælp. Herudover har kommunalbestyrelsen en forpligtelse til at føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale botilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold mv. I nedenstående vises eksempler på tilbud inden for social- og ældreområdet, som er omfattet af tilsynsforpligtelsen: Opholdssteder for børn og unge og private botilbud til voksne (lov om social service 66 stk. 4 og 107) Døgninstitutioner for børn og unge (lov om social service 67) Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud (lov om social service 103 og 104) 5

6 Boformer (lov om social service 107 og 108) Krisecentre (lov om socialservice 109) Botilbud inden for forsorg og misbrug (lov om social service 110) Plejeboliger og plejehjem (lov om social service 192 og lov om almene boliger 5, stk. 2) Specialundervisningstilbud (lov om specialundervisning for voksne) Som nævnt indledningsvist vil denne vejledning fokusere på tilsyn med botilbud efter lov om social service 107, 108, 192 og lov om almene boliger 5, stk. 2., altså botilbud til voksne inden for ældreområdet, socialpsykiatrien, handicapområdet og området for udviklingshæmmede. Opgavevaretagelsen og regelgrundlaget for tilsyn på disse områder minder om hinanden, hvorfor det vil give god mening, at udbyde opgaverne sammen. Når det er sagt, vil øvrige tilsynsopgaver naturligvis også kunne koordineres og være en del af den udbudte opgave eller udbydes separat. Mht. tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge henvises til Servicestyrelsens fyldestgørende inspirationsmateriale, som kan findes på Servicestyrelsens hjemmeside: 2.2 Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens forpligtigelser i forbindelse med tilsyn med botilbud på voksenområdet er fastlagt i retssikkerhedsloven og serviceloven. Nedenfor er medtaget væsentlige bestemmelser for området. Lovbekendtgørelse nr. 656 af 15/06/2011 om retssikkerhed og administration på det sociale område Kommunalbestyrelsens opgaver: 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Lovbekendtgørelse nr. 904 af 18/08/2011 om social service 148. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de tilbud, som kommunalbestyrelsen i denne kommune i forhold til den enkelte person har truffet afgørelse om, jf. 3, stk. 1. Tilsynet omfatter ikke det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. 148 a. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets 6

7 personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området Udbudsreglerne Tilsynsopgaven er en ydelse, der er omfattet af bilag IIB i Udbudsdirektivet. Det betyder, at kommunen ikke er forpligtet til at følge Udbudsdirektivets fulde procedurekrav. Kommunen er dog forpligtet til at sikre ligebehandling og gennemsigtighed om udbuddet af kontrakten, ligesom andre generelle principper om proportionalitet og gensidig anerkendelse skal overholdes. Desuden skal Udbudsdirektivets regler om tekniske specifikationer overholdes, jf. art. 23, og kommunen skal give meddelelse til EU s publikationskontor om udbuddets resultat senest 48 dage efter indgåelse af kontrakt, jf. art. 35, stk. 4. Bilag II B-ydelser er omfattet af annonceringspligten i Tilbudslovens afsnit II, hvis værdien af kontrakten er over kr. Tilbudsloven indeholder ikke formkrav til proceduren, og udbyderen er frit stillet mht. at tilrettelægge udbudsprocessen. Det indbefatter bl.a., at kommunen kan indgå i forhandlingsrunder med tilbudsgiver og forhandle sig frem til en kontrakt. Uanset hvordan proceduren tilrettelægges, skal kommunen dog sørge for, at proceduren er gennemsigtig og at alle interesserede virksomheder behandles fair og lige og dermed har adgang til samme oplysninger. Desuden er der en række krav til, hvilke oplysninger der som minimum skal fremgå af udbudsannoncen. Se nærmere herom i afsnit Indholdet af tilsynet Denne vejledning fokuserer som nævnt på udbud af tilsyn med botilbud efter lov om social service 107, 108, 192 og lov om almene boliger 5, stk. 2, dvs. botilbud til voksne inden for ældreområdet, socialpsykiatrien, handicapområdet og området for udviklingshæmmede. På disse områder skal der foretages minimum et uanmeldt besøg årligt. Frem til 2010 var der krav om to årlige tilsyn, et anmeldt og et uanmeldt, som supplerede hinanden hen over året, og der var detaljerede krav til tilsynets indhold. Disse krav er bortfaldet. 7

8 Generelt skal der ved gennemførelse af tilsyn tages højde for, hvordan tilsynsbesøget indvirker på beboere, personale samt hvordan det sikres, at der er ledelsesrepræsentanter til stede. Indholdet af tilsynet vil typisk dække følgende områder: Fysiske rammer (bygningsstandard, overholdelse af bygningskrav, arbejdsmiljø mv.) Pædagogiske forhold (pædagogiske metoder, udvikling, omsorg, støtte til at få rettigheder opfyldt mv.) Personale (personalesammensætning, kvalifikationer, rekruttering, sygefravær mv.) Økonomi (fx om budgetter overholdes og om tilbuddet drives økonomisk hensigtsmæssigt og forsvarligt) Magtanvendelse (fx om personalet overholder procedurer) Ovenstående beskriver kun de hovedområder, der som udgangspunkt skal føres tilsyn med. Inden udbuddet skal det afklares, hvordan de konkrete forhold, som tilsynet skal belyse, håndteres i praksis, om der er særlige områder, der skal sikres fokus på, om kommunen forsat ønsker at have et anmeldt tilsyn, der supplerer det uanmeldte, og såfremt det er tilfældet, om det anmeldte skal være en del af udbuddet. Endeligt skal det afklares, hvordan der koordineres med embedslægens tilsyn. Det mere specifikke indhold skal fremgå i kravspecifikationen til udbudsmaterialet - se eksempel i afsnit Myndighedsopgaver Kommunen har foruden tilsynsforpligtelsen en række myndighedsopgaver. Det er væsentligt at være opmærksom på, at myndighedsopgaverne ikke må lægges ud til en privat leverandør, men forsat skal foretages af kommunen. Kommunen skal fx godkende private botilbud, hvilket indebærer en vurdering af, om stedet er egnet til at modtage borgere både fra egen kommune og andre kommuner i overensstemmelse med stedets målgruppe. Det er desuden kommunens opgave at visitere til tilbuddene og løbende følge op på, at målene i den enkelte borgers handleplan efterleves og bl.a. sikre, at medicinhåndteringen lever op til lovgivningens krav, udmøntet i Sundhedsstyrelsens vejledninger. Kommunen skal endvidere sikre efterlevelse af bestemmelserne om magtanvendelse, jf. nedenstående. Selvom tilsynsopgaven lægges ud til en privat aktør, har kommunen forsat ansvaret for gennemførelsen af tilsynet og den efterfølgende opfølgning, hvis der i tilsynene fremkommer problemstillinger af både socialfaglig og økonomisk karakter. Vælger kommunen at få tilsynsopgaven løst af en ekstern leverandør er det vigtigt, at det i udbudsmaterialet præciseres, hvad der er leverandørens ansvar og hvad der er kommunens. Det er fx kommunens ansvar af følge op på resultaterne af tilsynsbesøgene, herunder: at sikre overholdelse af regler omkring arbejdsmiljø at håndtere klager fra beboere eller pårørende omkring plejen, hvis det fremkommer i tilsynsbesøget at sikre efteruddannelse, hvis medarbejderne ikke har kompetencerne til at håndtere målgruppen for botilbuddet eller at følge op, hvis der konstateres magtanvendelser, som ikke er indberettet til kommunen. I paradigmet til kravspecifikation i afsnit 3.2 fremgår eksempel på, hvorledes dette kan beskrives. 8

9 2.5 Forhold vedr. magtanvendelse I forhold til området omkring magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, der reguleres af servicelovens kapitel 24, fremgår det i hvilke situationer og konkret hvordan magt og indgreb i selvbestemmelsesretten må finde sted. Det er desuden fastlagt, hvordan sagsbehandlingen omkring indgrebene skal håndteres, fx krav til dokumentation af nedsat funktionsevne, hvad der har været iværksat af socialfaglig eller plejefaglig indsats for at forebygge indgreb og involvering af pårørende eller værger. Ligeledes er der regler for indberetning, ansøgning om brug af magtanvendelse samt krav til forelæggelse af brugen af magtanvendelser for kommunalbestyrelsen. Bestemmelserne om magtanvendelse forudsætter derfor, at kommunerne fastlægger retningslinjer for håndtering af reglerne, herunder klart adskiller myndigheds- og udføreansvaret og udarbejder retningslinjer for håndtering af reglerne. Kommunen har således et selvstændigt ansvar for sikring af overholdelse af reglerne, men det er samtidig fastlagt, at håndteringen af magtanvendelse i udføredelen, dvs. de kommunale og private botilbud på social- og ældreområdet, skal indgå i tilsynsopgaven på disse tilbud. Der er således et tæt samspil mellem kommunens overordnede myndighedsansvar, herunder den daglige håndtering af bestemmelserne om magtanvendelse og kommunens tilsynsforpligtelse på botilbudsområdet. Ligeledes er der jf. Sundhedsstyrelsen "Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler", som også dækker botilbud på social- og ældreområdet, opstillet krav til kommunens og botilbuddenes håndtering af medicin. Medicinhåndteringen er et specifikt fokus for embedslægens tilsyn og vil typisk indgå i det kommunale tilsyn for at sikre håndteringer heraf. Kommunen har således en række myndighedsopgaver, som er tæt forbundne, hvorfor det overordnede ansvar for disse opgaver oftest er samlet i en myndighedsafdeling, som enten er samlet på tværs af sektorområder, fx ældre, handicap eller socialpsykiatri eller inden for hvert område, som da typisk vil være organiseret forvaltningsvist. Uanset hvordan myndighedsopgaven er organiseret, er det afgørende at sammentænke, hvordan tilsynene med botilbuddene håndteres i praksis og spiller sammen med kommunens generelle myndighedsvaretagelse. 2.6 Markedet for tilsyn I forbindelse med planlægningen af udbuddet bør kommunen danne sig et overblik over markedet, og hvor mange leverandører, der forventes at byde på opgaven. Sidstnævnte vil blandt andet spille en rolle i forhold til valg af udbudsform. Derudover kan kommunen med fordel foretage en teknisk dialog med markedet, for at få en række brugbare og konkrete input til, hvordan en konkurrenceudsættelse tilrettelægges mest optimalt. Markedet er karakteriseret ved et relativt begrænset antal landsdækkende aktører. Potentielt kan dette betyde, at flere nye små og mellemstore leverandører etablerer sig på markedet de kommende år. I en markedsanalyse foretaget af Deloitte i efteråret 2008 fremgår det, at en række potentielle markedsaktører ser gode muligheder i markedet 2. Endvidere fremgår det, at en række forudsætninger 2 Konkurrenceudsættelse på tilsynsområdet. STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse. Rapport udarbejdet af Deloitte, 23. oktober

10 skal være til stede, før potentielle nye leverandører ønsker at etablere sig på markedet. Blandt andet skal opgaverne have en vis økonomisk volumen, der skal være mulighed for at benytte standardiserede tilsynskoncepter samt mulighed for indflydelse på udarbejdelse af koncepterne, eventuelt i samarbejde med kommunerne. Markedsanalysen kan bestå af henvendelse til de potentielle leverandører for at få en dialog om opgaven - indhold, volumen, erfaringer mv. Det vil være naturligt at drøfte med leverandørerne, hvilken kompetence og kapacitet de har, således at der dannes et overblik over, om de reelt vil kunne byde ind på opgaven, og om det vil være en fordel at opdele opgaven i delaftaler for at kunne opnå tilbud fra flere mindre leverandører. Kommunen skal dog være opmærksom på ikke at overtræde det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, hvis der rettes henvendelse til leverandører. Udbudsrådets vejledning "Dialog ved udbud - hvad er muligt?" indeholder en beskrivelse af grænserne for dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver før, under og efter et udbud. Som led i markedsanalysen kan det også være en fordel at rette henvendelse til andre kommuner, der har udbudt opgaven for at høre om deres erfaringer. En række kommuner har allerede valgt at konkurrenceudsætte deres tilsynsforpligtelse. Nedenfor er listet eksempler på kommuner, der har udbudt, eller er i gang med at udbyde, tilsynsopgaver: Københavns Kommune. Udbud af tilsyn med sociale tilbud Aalborg Kommune. Udbud af tilsyn på egne institutioner og private tilbud Helsingør Kommune. Udbud af uanmeldte tilsyn med sociale tilbud Odense Kommune. Udbud af tilsyn hos hjemmeboende borgere, plejecentre samt botilbud, dagtilbud og aktivitets- og samværstilbud Frederikshavn Kommune. Udbud af tilsyn med plejeboliger Høje-Taastrup Kommune. Udbud af tilsyn med bo-, dag-, og behandlingstilbud Flere af ovenstående eksempler er dokumenteret i Udbudsportalens dokumentationsdatabase, ligesom udbudsmaterialer til inspiration også er tilgængelige på Udbudsportalen.dk. 2.7 Fastsættelse af hvilke opgaver der skal udbydes Noget af det første kommunen skal beslutte er hvilke konkrete opgaver, der skal udbydes. Der vil ofte være klare forventninger om hvilken tilsynsopgaver, der skal udbydes, men en indledende afklaring af de samlede tilsynsopgaver kan alligevel være hensigtsmæssig for at skabe overblik. Det kan tage tid at skabe overblik og kategorisere tilbuddene. Ikke desto mindre er det en væsentlig forudsætning for senere i processen at kunne fastsætte kravene til den udbudte opgave. Det bør bl.a. overvejes, om tilsynsopgaverne inden for et eller flere sektorområder skal udbydes, og om nogle tilsynsopgaver skal undlades fra udbuddet og fortsat foretages af kommunen. Der kan være en række potentielle fordele ved at slå tilsynsopgaver på tværs af sektorområder sammen, fx ældre- og socialområdet, hvor kravene til tilsynene minder om hinanden. Fordelene kan være: Opnåelse af synergieffekter ifm. erfaringsdeling og kompetencer Større volumen kan gøre opgaven mere interessant for private leverandører 10

11 Kommunen har alene én kontraktpart Mht. opnåelse af synergieffekter kan det komme til udtryk ved, at gode erfaringer, uhensigtsmæssigheder mv. på et sektorområde kan overføres til et andet. 2.8 Fastsættelse af opgaveomfang og krav til opgaven Kernen i hele udbuddet er beskrivelsen af omfanget af tilsynsopgaven samt kravene hertil. Fastlæggelse af opgaveomfanget nås ved at afdække det nuværende omfang kombineret med afklaringen af et evt. behov for ændringer, fx vedrørende krav til kvalitet. De typiske krav, der skal være indeholdt i tilsynet, dækker følgende områder: Fysiske rammer (bygningsstandard, overholdelse af bygningskrav, arbejdsmiljø mv.) Pædagogiske forhold (pædagogiske metoder, udvikling, omsorg, støtte til at få rettigheder opfyldt mv.) Personale (personalesammensætning, kvalifikationer, rekruttering, sygefravær mv.) Økonomi (overholdelse af budgettet, drives tilbuddet økonomisk hensigtsmæssigt og forsvarligt mv.) Magtanvendelse (overholdelse af procedurer). Ovenstående krav skal naturligvis beskrives mere konkret i forhold til den udbudte opgave. Det skal eksempelvis afklares, hvad det præcist er, som indgår i tilsynet af de fysiske rammer, hvad tilsynet skal fokusere på, og hvordan det skal afrapporteres i tilsynsrapporterne. Dertil kommer en afklaring af, hvordan plejen skal belyses. Ønsker kommunen fx at tilsynet skal fokusere på en række specifikke spørgsmål om den daglige håndtering af praktisk og personlig hjælp - kender personalet kommunens kvalitetsstandard?, oplever medarbejderne eller brugerne, at de får den personlige hjælp, de har brug for? mv. Det vil være hensigtsmæssigt at tage de fem ovenstående områder, som skal indgå i tilsynet og udfolde, hvad der ønskes belyst inden for hvert område, samt hvordan det skal belyses. Skal det fx ske gennem spørgsmål til personale eller brugere eller via observationer hos den tilsynsførende? Kommunen skal desuden tage stilling til, hvordan det skal afrapporteres. Skal det fx ske gennem kvalitative beskrivelser, pointscore i et spørgeskema eller en kombination af begge metoder? Endeligt skal kommunen tage stilling til, hvor mange tilsyn, der skal gennemføres. I den forbindelse kan kommunen overveje, om det skal ske i lighed med den tidligere lovgivning, hvor der skulle foretages både et anmeldt og et uanmeldt årligt besøg. 2.9 Afgrænsning og opdeling af opgaven Når kommunen har besluttet, hvilke tilsynsopgaver der skal udbydes, skal det afklares, om opgaverne skal udbydes samlet eller deles op i mindre delaftaler. Tilsynsopgaverne inden for flere sektorområder vil kunne samles i ét samlet udbud, og den store opgavevolumen kan være tiltalende for leverandørerne, jf. afsnit 2.6. Omvendt kan en stor opgavevolumen også betyde, at små egnede leverandører af kapacitetsmæssige årsager udelukkes fra at 11

12 byde på opgaven, og der kan være risiko for, at der ikke kommer tilstrækkelig konkurrence om opgaven. I stedet for at udbyde tilsynsopgaverne samlet, kan kommunen dele den op i mindre delaftaler, som leverandørerne kan byde på. Fx en delaftale for ældreområdet og en delaftale for socialområdet. En yderligere opdeling kan desuden foretages ved at dele tilsynsydelserne inden for sektorområder op i delaftaler, jf. nedenstående eksempel. Hvis udbuddet er opdelt i forskellige delaftaler, kan kommunen vælge at tilrettelægge udbuddet således, at leverandøren kan vælge at byde på én opgave/delaftale eller på flere opgaver/delaftaler. Kommunen kan overveje, at lade tilbudsgiverne give en rabat, hvis de byder ind på flere delaftaler. Kommunen skal i sådanne tilfælde bede om en selvstændig pris på de enkelte delaftaler, samt en pris, der alene gælder, hvis tilbudsgiveren tildeles flere delaftaler. Åbner kommunen op for rabatmuligheden skal det fremgå i udbudsmaterialet. Eksempel til inspiration En kommune udbød en række tilsynsopgaver, som var opdelt i to delaftaler, hhv. delaftale A: Tilsyn med plejehjem og delaftale B: Tilsyn med kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træningscentre og dagcentre. Leverandørerne kunne vælge at byde på én af delaftalerne eller begge. Kommunen gav desuden mulighed for, at tilbuddet kunne omfatte en særlig rabat, hvis tilbudsgiveren blev tildelt både delaftale A og B Geografisk opdelt udbud Udover funktionsopdelingen af opgaven kan kommunen overveje, om opgaven skal udbydes for hele kommunen eller deles op i distrikter. En eventuel distriktopdeling kan begrundes ud fra de samme overvejelser som ovenstående, nemlig at det kan give større mulighed for, at mindre leverandører kan byde på opgaven. I store kommuner, hvor tilsynsopgaverne er af væsentlig størrelse, kan kommunen således overveje distriktopdelingen. En centralisering af tilsynsopgaverne vil omvendt typisk være interessant for større leverandører. For at tilgodese såvel mindre som større leverandører kan opgaven udbydes i mindre delaftaler, hvor der åbnes op for, at tilbudsgiver kan byde på alle delaftalerne, jf. også afsnit Organisering af opgaven I forbindelse med planlægningen af udbuddet er det væsentligt at sikre, at personale med relevante kompetencer bliver inddraget, og at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem det personale og de afdelinger, der inddrages. Det sidste gælder især, hvis kommunen vælger at afgive kontrolbud i forbindelse med et udbud, jf. afsnit

13 For at sikre, at der udarbejdes en klar og præcis kravspecifikation er det selv sagt væsentligt, at inddrage personale, der rent fagligt kender til den udbudte opgave. Derudover skal der suppleres med personale, der ved noget om det rent udbudstekniske og om de juridiske forhold omkring kontraktindgåelse. Det er endvidere vigtigt at inddrage personalekontoret for så tidligt som muligt at få afklaret, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for det berørte personale. Personalekontoret kan endvidere bistå med viden om de kollektive overenskomster vedrørende information og inddragelse af SU/MED-udvalg. Der vil desuden være behov for økonomiske analyser af konsekvenserne af et udbud og eventuelt senere budgetmæssige konsekvenser i kommunen, når opgaven er placeret. Det kræver involvering af relevante økonomimedarbejdere. Det anbefales, at udbuddet organiseres på følgende måde: Nedsættelse af en styregruppe. Etablering af en projektgruppe til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kravspecifikation, iværksættelse af udbudsproces, tilbudsvurdering m.v. Organisation for evt. afgivelse af kontrolbud. Etablering af en kontraktholderfunktion i kommunen, der forestår den løbende dialog, kontakt og kontrollerfunktion med leverandøren, samt varetager den videre formidling af tilsynsrapporterne mv. og koordination internt i kommunen 2.11 Kontrolbud Et kontrolbud afgives, når kommunen selv ønsker at byde på opgaven for at vurdere, om kommunen kan løse opgaven bedre og billigere end de eksterne parter. Den interne organisering kræver særlig opmærksomhed, hvis kommunen vælger at afgive et kontrolbud i forbindelse med en udbudsforretning. Det skyldes, at der ikke må være sammenfald mellem det personale i kommunen, der udarbejder kontrolbuddet og det personale, der senere vurderer tilbuddet sammen med de øvrige indkomne bud. Adskillelsen skal sikre, at den enhed i kommunen, der afgiver kontrolbuddet, ikke opnår en fortrinsstilling i forhold til tilbudsgiverne. Det er kommunen der afgør, om der skal udarbejdes et kontrolbud. Ofte er der dog opstillet generelle principper om dette i kommunens udbudsstrategi. Formålet med at udbyde opgaven spiller normalt ind på beslutningen om kontrolbud. Er formålet at skabe uafhængighed mellem tilsyn og forvaltning, er det måske ikke relevant at anvende kontrolbud, da kommunen netop ønsker eksterne kompetencer og ressourcer. Er formålet af mere økonomisk karakter, kan det være hensigtsmæssigt at udarbejde et kontrolbud, da kommunen derved skærper konkurrencen om opgaven og reelt tester, om kommunen selv kan løfte opgaven billigere. Du kan læse mere om kontrolbud og beregning heraf i Udbudsportalens vejledning Udbud- trin for trin". 13

14 2.12 Samarbejde mellem kommune og leverandør Fastsættelse af kravene til opgaven indebærer også overvejelser om, hvilke krav og forventninger kommunen har til den fremtidige samarbejdsorganisation. Kommunikation og åbenhed parterne imellem er væsentlige elementer i vellykkede tilsyn og efterfølgende opfølgning på tilsyn. Behovet for et formaliseret og på forhånd fastlagt samarbejde vil variere med omfanget af den konkurrenceudsatte opgave. Således vil der ved store udbud eller udbud med betydelig kompleksitet være behov for et tættere samarbejde mellem leverandør og kommunen. Konkrete overvejelser om samarbejdsorganisation og kontakt parterne imellem kan tage udgangspunkt i nedenstående overskrifter: Etablering af et samarbejdsforum, herunder overvejelser om hyppigheden af kontakt i mellem parterne. Ligeledes skal det internt i kommunen afklares, hvem der sidder i styregruppen, og hvem der er faste kontaktpersoner. Klare kommunikationslinjer mellem relevante personer i kommunens forvaltning og leverandøren, herunder fremsendelse af materiale til den eksterne part forud for tilsyn, samt modtagelse og opfølgning på tilsynsrapport efter gennemført tilsyn. Udarbejdelse af styringsredskab, så vidensdeling og udveksling af relevante informationer og erfaringer fra gennemførte tilsyn formidles parterne imellem. Udarbejdelse af konfliktløsningsmodel. Eventuelt med en konfliktskaleringstrappe, hvor organisatoriske niveauer i henholdsvis kommunens og leverandørens organisation angives, samt tidsfrister herfor. Eksempel til inspiration For at sikre en smidig og handlingsdygtig samarbejdsorganisation med klar ansvars- og rollefordeling, oprettede en kommune et samarbejdsforum, hvor alt fra tilsynserfaringer til kontraktlige forpligtelser kunne drøftes med den eksterne part. Som et vigtigt led i den smidige samarbejdsorganisation blev der oprettet en alarmtelefon, hvor den private leverandør til enhver tid kunne få fat i faste kontaktpersoner i kommunens forvaltning. Under tilsyn, hvor der blev observeret yderst kritiske tilfælde, havde den private tilsynsfører således direkte indgang til de centrale personer i forvaltningen, og kunne dermed springe en række led over i den normale afrapporteringsprocedure Regler for håndtering af medarbejdere Varetager kommunen i dag tilsynsopgaverne, skal det afklares, hvordan medarbejderne håndteres. Der skal endvidere tages stilling til om virksomhedsoverdragelsesloven 3 finder anvendelse, således at medarbejderne skal overdrages til den eksterne leverandør. 3 Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. LBK nr. 710 af 20. august

15 Reglerne om information og inddragelse af SU/MED, herunder Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, skal iagttages. Det følger af reglerne, at information skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, så navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse af situationen med henblik på en eventuel efterfølgende drøftelse i udvalget. Dette indebærer bl.a., at SU/MED skal inddrages inden, der træffes endelig beslutning om udbud af tilsynsopgaven, og at der løbende i processen skal ske en inddragelse af SU/MED. Hvis virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, har kommunen en række forpligtelser over for de berørte medarbejdere/medarbejderrepræsentanter. Kommunen skal i henhold til lovens 5 informere medarbejderrepræsentanterne, fx tillidsrepræsentanten om overdragelsen, og såfremt der iværksættes foranstaltninger, skal kommunen forhandle med medarbejderrepræsentanterne. Hvis der ikke er valgt medarbejderrepræsentanter, skal de medarbejdere, der bliver berørt, informeres direkte. Loven siger, at man som minimum skal informere om: datoen for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger og eventuelle foranstaltninger i forhold til medarbejderne. Medarbejderne skal have informationerne i rimelig tid inden overdragelsen. Generelt er det en god idé, at kommunen informerer både medarbejdere der er direkte og indirekte berørte af udbuddet. Derfor bør kommunen tidligt i udbudsprocessen fastlægge en informationsstrategi, der sikrer, at medarbejderne løbende bliver informeret i relevant omfang. Pligten til at informere i god tid gælder også, hvis udbyderen overvejer at iværksætte foranstaltninger over for de ansatte. Det kan for eksempel være, hvis antallet af ansatte skal tilpasses, eller hvis arbejdstiden skal omlægges. Efter lovens 6 skal der være mulighed for at drøfte den slags foranstaltninger eller ordninger med medarbejdernes repræsentanter. Målet er at opnå en aftale om, hvordan foranstaltningerne skal forstås og reguleres mest hensigtsmæssigt for alle berørte parter Information om virksomhedsoverdragelse Såfremt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse skal dette fremgå af udbudsmaterialet og kontrakten, ligesom der skal angives en række oplysninger om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Som bilag til udbudsmaterialet vedlægges en liste med oplysninger om de berørte medarbejderes løn- og ansættelsesforhold i anonymiseret form. Listen bør indeholde følgende oplysninger: Ansættelsestidspunkt (anciennitet) Stilling Uddannelse Bruttomånedsløn - grundløn og tillæg (inkl. pension) Pension Beskæftigelsesgrad (ugentlig arbejdstid) 15

16 Det kan overvejes at angive en mere fyldig beskrivelse af medarbejdernes kompetencer i forhold til tilsynsopgaven. Herudover skal det oplyses, om der er medarbejdere, der har tillidshverv, så som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant o.l.. Det er endvidere relevant at oplyse, om der er medarbejdere på barsel, orlov, fleksjob o.l. Endelig skal det angives, hvilke kollektive overenskomster, lokalaftaler, sædvaner/kutymer, personalegoder o.l. medarbejderne er omfattet af ved overdragelsen. På Udbudsportalen.dk findes vejledningsmateriale og skabeloner til brug ved virksomhedsoverdragelse Strategi for udbuddet I forbindelse med planlægningen af udbuddet er der en række forhold, kommunen skal tage stilling til. Det indebærer bl.a.: Valg af udbudsform Evt. samarbejdsform - mulighed for at samarbejde med andre offentlige aktører (LOV 548) Fastlæggelse af udvælgelses- og tildelingskriterier Prismodel Stillingtagen til forbehold og alternative tilbud Kontraktlængde og eventuelle optioner Tidsplan Disse forhold vil blive gennemgået i nedenstående afsnit Valg af udbudsform Udbud af tilsynsopgaverne er som før omtalt ikke underlagt EU s udbudsregler. Tilbudsloven stiller ikke formkrav til udbudsformen, og kommunen kan derfor tilrettelægge udbudsprocessen på en måde, som den finder mest hensigtsmæssig. Kommunen har bl.a. mulighed for at gå i forhandling med tilbudsgiverne, hvilket som hovedregel er udelukket ved EU-udbud. Uanset hvordan proceduren tilrettelægges, skal kommunen dog sørge for, at proceduren er gennemsigtig og at alle interesserede virksomheder behandles lige. Det indebærer bl.a., at hvis kommunen ønsker en forhandlingsrunde, skal den forhandle med et på forhånd fastlagt antal tilbudsgivere efter en på forhånd fastlagt agenda, og alle forhandlingsmøder bør dokumenteres, fx ved parternes godkendelse af et skriftligt referat. 16

17 Selvom udbudsdirektivets regler ikke gælder, er der ikke noget til hinder for, at udbyder tilrettelægger udbudsprocessen, så den ligner procedurerne i direktivet helt eller delvist. Typisk vil udbuddet blive tilrettelagt som: Offentligt udbud Begrænset udbud Udbudsportalens vejledning Udbud - trin-for-trin beskriver de øvrige mulige udbudsformer. Udbudsformen vælges på baggrund af en række forhold, herunder antallet af potentielle leverandører Markedet er i dag karakteriseret ved et relativt begrænset antal landsdækkende aktører. Hvis kommunen samtidig deler udbuddet op i en række mindre geografiske eller funktionsopdelte kontrakter, kan det tale for at gennemføre processen som et offentligt udbud, hvor alle interesserede leverandører har mulighed for at afgive tilbud. Kommunen kan vælge at indarbejde ufravigelige mindstekrav til leverandørens økonomiske og faglige formåen, eksempelvis i form af relevante referencer og omsætning, i udbudsmaterialet. Det giver kommunen mulighed for at frasortere tilbudsgivere, som ikke vurderes egnede til at løse opgaven, og dermed undgå at skulle realitetsbehandle deres tilbud. Hvis kommunen vurderer, at der er sandsynlighed for et større antal potentielle tilbudsgivere, kan det være fordelagtigt at tilrettelægge processen som et begrænset udbud. Det begrænsede udbud giver kommunen en bedre føling med hvilke leverandører, der byder på opgaven. Hvis kommunen ønsker at indgå i en forhandlingsrunde med et mindre antal leverandører, kan det ligeledes være fordelagtigt at tilrettelægge processen som et begrænset udbud. Den to-fasede opdeling ved begrænset udbud (prækvalifikations- og tilbudsrunden) betyder en længere udbudsprocedure, men omvendt kan kommune indhente tid i evalueringsfasen, hvor der er et begrænset antal tilbud, der skal vurderes. En forhandlingsrunde kan desuden være for at sikre at konceptet og metoder for tilsynets gennemførelse svarer til kommunens forventninger Mulighed for selskabsdannelse Deltagelse i et selskab kan for en kommune være fordelagtigt, hvis kommunen ønsker at samarbejde med en privat partner, men vurderer, at konkurrencesituationen er utilstrækkelig til at igangsætte et udbud. Deltagelse i et selskab kan også være en fordel i situationer, hvor kommunen ikke ønsker en traditionel leverandørsituation, i relation til at tilsynsopgaverne kan være et politisk prioriteret område med væsentlig fokus. Ligeledes kan samarbejde med andre kommuner om opgaveløsningen være en mulighed. Reglerne for at udføre opgaver med andre kommuner samt regler for selskabsdannelse med private aktører reguleres af Lov 548 af 8. juni 2006 (med senere ændringer). 4 Loven indebærer begrænsninger i forhold til, hvor store opgaver kommuner kan varetage for hinanden uden gennemførelse af udbud samt betingelserne for selskabsdannelse. Det er eksempelvis et krav, at den kommunale opgave ikke tidligere må have været overladt til private, medmindre særlige 4 Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. LOV nr. 548 af 8. juni

18 omstændigheder taler herfor, samt at der ved genudbud ikke kræves, at der endnu en gang etableres et selskab, der skal stå for opgavevaretagelsen. Det betyder, at hvis en kommune allerede har en privat leverandør, som varetager opgaven, så kan kommunen ikke lovligt etablere et LOV 548 selskab. I forhold til samarbejde med andre kommuner medfører loven kort fortalt følgende begrænsninger: En kommune kan kun udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, som kommunen også løser for sig selv. Såfremt opgaven har en værdi over kr. skal den udførende kommune have vundet opgaven i et udbud. Såfremt opgaven har en værdi over den gældende tærskelværdi for EU-udbud, kan en kommune kun udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, såfremt opgavevaretagelsen sker via et selskab med privat deltagelse. Loven stiller desuden krav til andelen af privat deltagelse i selskabet, samt de opgavetyper som selskabet varetager mv. Der kan ikke oprettes et selskab med privat deltagelse til udførelse af kommunale opgaver, der tidligere har været udliciteret til private aktører. På Udbudsportalen.dk kan du læse mere om mulighederne for selskabsdannelse mv. og det anbefales at orientere sig om reglerne, såfremt selskabsdannelse mv. overvejes Fastlæggelse af udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne bruges til at vurdere, hvilke leverandører der er egnede til at udføre opgaven. De benyttes altså til at vurdere leverandørens forhold og ikke den tilbudte opgaveløsning. Tilbudsloven opstiller ikke regler for, hvilke krav der må stilles til leverandørens personlige, tekniske eller finansielle formåen, eller hvilken dokumentation der kan kræves. Dette er op til kommunen at fastsætte. Det kan dog anbefales, at finde inspiration i udvælgelseskriterierne, oplistet i Udbudsdirektivet art , og så tilrette kriterierne til det konkrete udbud. Kommunen skal være opmærksom på, at offentlige myndigheder ikke må indgå kontrakt med leverandører, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over kr. Det er derfor obligatorisk for tilbudsgiver at afgive en tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. På Udbudsportalen.dk kan du finde skabelon til en tro- og loveerklæring. Hvilke udvælgelseskriterier kommunen vil opstille, beror på en vurdering af om, og i hvilket omfang, kommunen vil stille krav til leverandørens personlige forhold samt tekniske eller finansielle formåen. Generelt set kan det anbefales at stille krav om erklæringer, der kan dokumentere, at leverandøren er økonomisk stabil samt dokumentation vedrørende leverandørens erfaring med udførelse af lignende tilsynsopgaver. Mht. erfaring er det væsentligt at være opmærksom på ikke at sammenblande udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Hvis et kriterium angår tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte ydelse, er kriteriet et udvælgelseskriterium, der ikke må bruges som tildelingskriterium. Hvis kriteriet derimod angår tilbudsgivernes/medarbejdernes kompetencer til at udføre den udbudte ydelse, kan kriteriet bruges som tildelingskriterium. Sidstnævnte vil typisk være i form af CV er for de tilbudte medarbejdere, hvor deres konkrete erfaringer med lignende opgaver fremgår. 18

19 En referenceliste, der viser tilbudsgivers (virksomhedens) erfaring med udførelse af lignende opgaver, kan således bruges som et udvælgelseskriterium. Det kan eksempelvis være en referenceliste, hvor tilbudsgiver skal opliste erfaringer med lignende opgaver inden for de seneste tre år. Det anbefales, at der stilles krav til indholdet af referencerne for at sikre overholdelse af gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet. Eksempelvis kan det kræves, at tilbudsgiver for de enkelte referencer angiver en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver. Nedenfor følger eksempler på udvælgelseskriterier: Krav Dokumentation Personlige forhold Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at være omfattet af de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudsdirektivets artikel 45 stk. 2 litra a-c og e-f. Dvs. bl.a. udelukkelsesgrunde om konkurs og strafbare forhold. Økonomisk formåen Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over kr. En soliditetserklæring udstedt af bankforbindelse el.lign. Tilbudsgiver skal dokumentere, at virksomheden over de seneste tre regnskabsår gennemsnitligt har et positivt resultat. Det er desuden et krav at virksomheden i det seneste regnskabsår har en positiv egenkapital. Udfyldt tro og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 2 litra a-c og e-f. Udfyldt tro og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige, jf. bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Erklæringen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver skal vedlægge virksomhedens økonomiske nøgletal i form af: Resultat Omsætning og Egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Hvis der er tale om en nystartet virksomhed skal der fremsendes de tilgængelige regnskabsoplysninger. 19

20 Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal dokumentere relevante, betydelige og nyere erfaringer med tilsvarende tilsynsopgaver i kommuner og/eller regioner. Referenceliste der dokumenterer mindst {x antal} relevante og betydelige erfaringer med tilsvarende tilsynsopgaver inden for de seneste tre år. For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver Fastsættelse af tildelingskriterium Tildelingskriteriet bruges til at vurdere de tilbudte opgaveløsninger. På baggrund af tildelingskriterierne vælger udbyder den bedste tilbudsgiver til at udføre opgaven. Tildelingskriterier er derfor helt centrale for udbuddet og for det endelige valg af leverandør. Udbyder kan vælge mellem to overordnede kriterier for valg af leverandør: Den laveste pris eller Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kommunen kan vælge at igangsætte en ren priskonkurrence, hvor potentielle leverandører alene konkurrerer på prisen. Dette kan være tilfældet, hvis kommunen har en række mindstekrav til opgaveløsningen, og ikke ønsker en konkurrence på meropfyldelse af kravene, men alene på pris. Typisk vil man dog vælge Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der konkurreres på andre kriterier end prisen. Ved Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal der fastsættes økonomiske og kvalitative underkriterier. De valgte underkriterier skal være relevante for opgaven, og ikke for virksomhedens evne til at løse opgaven, da det jo allerede er afgjort ved hjælp af udvælgelseskriterierne. For at sikre at de enkelte underkriterier får en reel betydning i evalueringen anbefales det, at der udvælges et begrænset antal underkriterier (to-fem stk.). Under de enkelte underkriterier (fx kvalitet) kan der oplistes delkriterier, som præciserer, hvad kvalitet indebærer. Er udbuddet opdelt i delaftaler, skal underkriterierne som udgangspunkt kunne dække delaftalerne, medmindre kommunen vælger, at fastsætte særskilte underkriterier pr. delaftale. I førstnævnte model skal særlige forhold, der eventuelt kun vedrører den ene delaftale, angives særskilt. Nedenfor følger eksempler på kriterier, idet den konkrete udformning af kriterierne vil være helt afhængig af udbuddets indhold og omfang, herunder de stillede krav. Rækkefølgen er tilfældig: Kvalitet Samarbejde Kompetence Fleksibilitet Pris Kriterierne kan efter omstændighederne også slås sammen. 20

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere