Alka Forsikring Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alka Forsikring Årsrapport 2010"

Transkript

1 Alka Forsikring Årsrapport 2010

2 Indholdsfortegnelse et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter... 9 Investeringsvirksomhed Opfølgning på forventninger til Forventninger til fremtiden...12 Videnressourcer...13 Fakta om Forsikrings-Aktieselskabet Alka...15 estyrelse, direktion, koncernledelse...16 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning...20 Intern revisions påtegning...21 Resultatopgørelse alance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse pr. 31. december Noter Koncernstruktur Alle selskaber har hjemsted i Alkahuset, Engelholm Allé 1, 2630 Tåstrup. Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr Alka Skade Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Alka Ejendomme A/S CVR-nr Alka IT 2009 Aps CVR-nr Jens ærentsen Administrerende direktør Ved et nyt års begyndelse er man gerne lidt ydmyg og eftertænksom. Hvad vil det nye år mon bringe af godt og ondt? Inden man får set sig om, er året gået, og man tænker nå, var det bare det?! Engang imellem er det en god idé at stoppe op og bruge lidt tid på at samle indtrykkene. På et år sker der meget og i den henseende, har 2010 ikke været en undtagelse. Hele Alkas organisation har været involveret i arbejdet med enkelhed i de interne processer. Udadtil siger vi til kunderne, Alka gør det enkelt. Det skal opleves som gennemskueligt og ligetil at tegne forsikringer hos Alka. Og når skaden er sket, skal vi håndtere situationen hurtigt og uden dikkedarer. I uafhængige undersøgelser siger kunderne år efter år, at det er vi gode til. Også i 2010 lå vi blandt de bedste. Vi fik en samlet andenplads i EPSI-undersøgelsen 2010 (tidligere kaldet Dansk Kunde Index). Det er vi stolte af. Enkelhed udadtil skal gå hånd i hånd med enkelhed indadtil har været et år, der har stået i enkelhedens tegn. Derfor var enkelhed temaet på Alka Forsikrings virksomhedskonference. Vi holder virksomhedskonference for alle medarbejdere hver andet år, og ved den lejlighed tematiserer vi et aktuelt emne. I 2010 havde vi valgt enkelhed. Konferencen havde to hovedformål. Dels skal vi i vores hverdag hver især optimere egen arbejdssituation, og dels skal vi fra ledelsens side sikre, at de tværgående værdikæder i organisationen forløber hurtigt, smidigt og effektivt. For at gøre virksomhedskonferencen så nærværende som muligt, havde vi på forhånd bedt alle deltagerne om at udpege ømme tæer. Meningen var, at vi på selve konferencen skulle prioritere de foreslåede indsatsområder. Vi havde inviteret kunder og andre sagkyndige til at bedømme forslagene. På den måde fik vi identificeret og kvalificeret de forskellige forslag til forenkling. På virksomhedskonferencen 2010 blev der sat handling bag ordene. Målet var at gennemføre tre forslag, men resultatet blev, at vi fik gennemført hele fem forenklingsforslag i umiddelbar forbindelse med selve konferencen. Ud fra samme tankegang om enkelhed har vi udvidet kompetencerne til vores salgsmedarbejdere. Det kan mærkes i en mere enkel telefonisk kontakt med kunderne og frigør ressourcer fra andre enheder i Alka, som ellers skulle varetage disse opgaver. Tro mod ideen Samfundsdebatten er i disse år præget af en værdikamp mellem regeringspartierne og oppositionen. I forsikringserhvervet foregår der også en slags værdikamp. Den handler om forskellen mellem at være et medlemsejet forsikringsselskab eller at være et børsnoteret forsikringsselskab. De børsnoterede forsikringsselskaber er utro mod det, der var og er ideen med forsikring: At alle betaler årligt til en fælles kasse, og at kassens beholdning bruges til at dække ulykker for de indskydere, der får brug for det. Det er et meget simpelt princip, og går man tilbage i historien, så er det det bærende princip i forsikringsvirksomhed. I dag har aktionærtankegangen overtaget filosofien i de største forsikringsselskaber. De er enige om, at branchen tjener for lidt, så indtjeningen skal op, og kunderne skal betale noget mere. Men det er jo ikke den udbredte opfattelse blandt forbrugerne - og slet ikke opfattelsen i et medlemsejet selskab som Alka Forsikring. Det sker, at vi til tider må hæve præmierne, hvis skadeudgifterne stiger. Men vi sætter ikke præmierne op, fordi vi skal tjene mere. Vi har mere fokus på at finde områder, hvor vi kan sætte priserne ned. Det vil glæde kunderne, og tilfredse kunder giver større loyalitet og på langt sigt en sundere forretning. Vejen til kundernes hjerter og et bedre omdømme går gennem enkelhed, gode priser og høj service. edre konkurrencekraft I 2010 har vi opnået en væsentlig forbedring af vores konkurrencekraft, og vi har sidst på året set en glædelig stigning i tilgangen af nye kunder. Vi måler løbende vores 2 3

3 et fornuftigt år for Alka Forsikring et fornuftigt år for Alka Forsikring konkurrencekraft ud fra prisen på et normalt forsikrings- håber, at det bliver en bragende succes, så vi med friske Alkas sundhedsordning er med til at optimere ressour- Alka arbejder med at nedbringe vores CO2 og miljø- behov for et repræsentativt udvalg af kunder og sam- erfaringer kan rulle det ud til alle de forbund, som Alka cerne i det offentlige sygehusvæsen og ventetiden til un- belastning i forhold til forbrug af papir, el, varme og vand, menligner vores priser med de fem største konkurrenter. Forsikring har samarbejde med. dersøgelse og behandling er reduceret med 2½ måned. og vi anvender lavenergiteknologi. Det giver øget livskvalitet og chancerne for at fastholde Vores konkurrencekraft har forbedret sig som følge af Alkas samfundsansvar de forsikrede på arbejdsmarkedet er væsentlig forbed- Alka deltager i elbilprojektet Test-en-elbil i samarbejde en kombination af forhøjet rabat ved samtidig tegning af Virksomheders samfundsansvar (også kaldet CSR, ret. Til 15 kr. om måneden... med ChooseEV og Høje Tåstrup Kommune. flere forsikringer, tarifændringer samt andre selskabers Corporate Social Responsibility) er for alvor kommet på Se gennemførte præmieforhøjelser. Alle skal kende Alka dagsordenen. Der er fokus på, at virksomhederne handler ordentligt og redeligt - også i forhold til miljøet. Alka samarbejder med Danner. Vi hjælper med at skaffe støttemedlemmer via for derigennem at skabe interesse for organisationen og dens arbejde. I Tak! Jeg glæder mig over alt det, vi nåede i Vi høstede At Alka har et godt tilbud til de fleste, er desværre ikke Alka er grundlagt på idéen om samfundsansvar. Det hed 2010 har vi bistået Danner i forbindelse med flytningen gode forretningsmæssige resultater, og vi fik styrket kendt af alle. det bare ikke dengang. Det kooperative idégrundlag er i til midlertidige lokaler på H.C. Andersens oulevard i vores position på forsikringsmarkedet. Vi arbejder med to typer af kampagner. Den ene er en virkeligheden at tage ansvar i fællesskab. København. profilkampagne, som fortæller om Alka Forsikrings idé- Alt dette kommer ikke af sig selv. Det forudsætter gode grundlag. Ville det gøre dig glad, hvis dit forsikringsselskab tænkte mere på dig end på aktionærerne? spørger vi i vores manifestannoncer. Vores vision for samfundsansvar er: at tilbyde høj kvalitet til lav pris, at tilbyde unikke produkter, der mindsker risikoen for Virksomheden aisikeli har siden 2007 specialiseret sig i at sende brugte cykler fra Danmark til Afrika, hvor en cykel kan være adgangen til et meget bedre liv for fattige relationer til alle de partnere, som er en del af Alkas forretningsgrundlag. Derfor vil jeg gerne slutte af med at takke Alkas loyale aktionærer, vores professionelle Den anden type er en mere traditionel kampagne, som den enkelte kunde og dermed yder et positivt bidrag til mennesker, som ellers er uden for rækkevidde af skole, bestyrelse, vores engagerede medarbejdere samt alle har det konkrete formål at få kunderne til at ringe for at få et godt tilbud. - 7 ud af 10 finder en billigere bilforsikring samfundsudviklingen, at være en socialøkonomisk- og miljøbevidst virksom- arbejde, læge, rent vand m.m. De cykler, vi får ind fra tyverier, giver vi til aisikeli, som andre samarbejds- og forretningspartnere, som direkte eller indirekte har bidraget til det gode resultat. Tusind i Alka og senest kampagnen om månedlig betaling. Og det virker! hed og at tilbyde medarbejderne et godt fysisk såvel som psy- sætter dem i stand og sender dem til Afrika. Vi er derved med til at bekæmpe fattigdom i den tredje verden gen- tak for samarbejdet i 2010! kisk arbejdsmiljø. nem øget mobilitet. Ved siden af de store landsdækkende kampagner arbejder vi selvfølgelig også med medlemsudsendelser, direct Alkas samfundsansvar bor i selve vores forretnings- Vi samarbejder med Center for Socialøkonomi, som mails, annoncer, indstik i fagblade og redaktionelle artik- grundlag og har altid været en del af vores identitet. Der- er erhvervsorganisation for den socialøkonomiske Jens ærentsen ler. Vi er også til stede på kongresser og årsmøder. udover har vi igennem årene markeret os med en række virksomhedsform i Danmark. Det er virksomheder, som Adm. direktør konkrete initiativer, som har haft til formål at kombinere arbejder med et socialt eller miljømæssigt formål og Ved siden af disse aktiviteter vil vi også gøre mere for den gode adfærd med ønsket om at reducere skadeud- som skaber nye muligheder for socialt udsatte, styrker at komme i øjenhøjde med medlemmerne, dér, hvor gifterne og opnå færre menneskelige omkostninger for indsatsen overfor ældre, børn og unge, løser miljømæs- de er til hverdag: på de danske arbejdspladser. Derfor kunderne. Det gavner også samfundets fælles kasse. sige udfordringer eller løfter de store sociale problemer i har vi indledt et spændende samarbejde med 3F om et udsatte boligområder. program, vi kalder Fordelsrepræsentant-programmet. Jeg kan nævne Alka-oksen. Kunderne tager ansvar for Programmet retter sig til de tillidsvalgte og handler om, trafiksikkerheden og får en lavere præmie. Mere trafik- Alka - medarbejdere såvel som virksomhed - har i 2010 at de gennem kendskabet til Alkas tilbud kan tiltrække bevidste trafikanter er til gavn for samfundet. I samme støttet jordskævlsofrene i Haiti og deltaget i en juleind- og fastholde kollegerne på arbejdspladsen som medlem- boldgade har vi kurset Respekt for Fart, som særligt samling til fattige børnefamilier, begge gennem Dansk mer. Fordelsrepræsentanterne skal ikke sælge forsikrin- retter sig til de yngre trafikanter. Folkehjælp. ger, men de kan oplyse om de helt konkrete økonomiske fordele, hvis man både er medlem af 3F og kunde i Alka. Vores arbejde omkring rehabilitering af ulykkesofre viser, 10% af Alkas medarbejdere er bloddonorer, når den Den rabat, medlemmerne får på et helt almindeligt for- at der er et stort potentiale for både at spare menneske- Mobile lodbank besøger Alka flere gange om året. sikringsbudget, kan i mange tilfælde betale det faglige lige omkostninger og penge. kontingent - eller i hvert fald en betydelig del af det. Og Vi har Kolleganetværk, som er en unik medarbejder- så er det svært at få øje på, hvorfor man ikke skulle være Forbunds Familieforsikring er udviklet ud fra samme drevet aktivitet, som går ud på at vise opmærksomhed med begge steder. tankegang. Det er en forsikring, der dækker mere og og om nødvendigt støtte og hjælpe kolleger, som i deres alligevel er der 40% at spare i forhold til andre selskaber. arbejds- eller privatliv er kommet i en situation, hvor en Foreløbig har 450 tillidsvalgte 3F ere tilmeldt sig pro- Forbunds Familieforsikring er udviklet i tæt samarbejde hjælpende hånd kan få én tilbage på sporet. Kolleganet- grammet. Indtil videre er det en forsøgsordning, men vi med fagbevægelsen. værket komplementerer på bedste vis de tilbud, som Alka i øvrigt tilbyder. 4 5

4 Resultatudvikling Skadesforsikringsaktiviteter Årets resultat er en kombination af et godt forsikringsteknisk resultat, et tilfredsstillende investeringsresultat, afløbsgevinster og effektiv administration. onus Overenskomsterne med Forsikrings-Aktieselskabet Alkas medarbejdergrupper indeholder en bestemmelse om fælles bonus. For 2010 udløser det en samlet bonusudbetaling til medarbejderne på 7 mio. kr. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af nogen bonusordning. Udvikling i præmieindtægter Præmieindtægten for skadeforsikring blev mio. kr., svarende til en stigning på godt 2% i forhold til På Forbunds Familieforsikring er der i 2010 opnået en vækst i antallet af policer på ca. 18%. Udviklingen i præmieindtægten ligger indenfor det forventede, men er påvirket negativt af lønsomhedstiltagene i 2008 og Porteføljen på individuelt tegnede private forsikringer til forbundsmedlemmer er i 2010 steget med 12%. Porteføljen på kollektivt tegnede forbundsordninger er faldet med 3-5% på grund af et faldende antal medlemmer i forbundene. HOVED OG NØGLETAL - Skadesforsikring Resultatudvikling Præmieindtægten i Forsikrings-Aktieselskabet Alka er mio. kr. i 2010 mod mio. kr. i Årets præmieindtægt er fordelt med mio. kr. for privatforsikringer og 152 mio. kr. for erhvervsforsikringer. Den samlede præmieindtægt viser en stigning på 36 mio. kr. i forhold til Væksten kommer fra både privat- og erhvervsforsikringer. I det forsikringstekniske resultat f.e.r. indgår afløbsgevinster på i alt 103 mio. kr. Afløbsgevinsterne kommer hovedsagligt fra Ulykke og Auto og tilskrives konjunkturerne. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 74 i 2010 mod 73 i Præmiefordeling, Privat Anvendelse af overskud samt udvikling i kapitalforhold estyrelsen foreslår, at der i 2011 udbetales udbytte af årets resultat med 31 mio. kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2010 udgør mio. kr., og solvensdækningen er således 4,2 gange lovens minimumskrav. Egenkapitalens forrentning udgjorde 17% i 2010 mod 16% i Efterfølgende begivenheder Der har ikke været forhold, der væsentligt har påvirket Alka-koncernens drift eller balance i perioden fra regnskabsårets udløb og frem til 2. marts Strategien for erhvervsporteføljen er en fokusering på særlige erhvervssegmenter. Der er en god udvikling på Erhverv med en voksende porteføljepræmie som følge af præmieforhøjelser samt en pæn tilgang af nye kunder. Præmieindtægten på gruppelivsforsikringerne ligger på 467 mio. kr. mod 465 mio. kr. i Den samlede præmieindtægt for koncernen blev mio. kr. i Resultat Årets resultat for Forsikrings-Aktieselskabet Alka er et overskud på 204 mio. kr. efter skat sammenlignet med et overskud på 171 mio. kr. i Årets resultat er meget tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat blev på 138 mio. kr. i 2010, hvilket også er tilfredsstillende og på niveau med Resultatet er påvirket af et fornuftigt skadeforløb på trods af kraftigt skybrud i august måned samt pæne afløbsgevinster hidhørende fra tidligere år. Combined ratio blev 92 i 2010 mod 93 i Erstatningsprocenten brutto er 73 i Auto Person Privat Andet Privat Omkostningerne brutto blev 294 mio. kr. i 2010 mod 317 mio. kr. i Antal fuldtidsmedarbejdere er i 2010 faldet fra 477 til

5 Skadesforsikringsaktiviteter Livsforsikringsaktiviteter Tusinde Antal policer, Privat Auto Person Privat Anden Privat I alt Skadesforsikring - Privat Præmieindtægten for privatforsikringer er mio. kr. i 2010 mod mio. kr. i Erstatningsprocenten f.e.r. er 74 mod 72 i Auto Det forsikringstekniske resultat for Auto viser et overskud på 44 mio. kr. mod et overskud på 53 mio. kr. i Resultatet er specielt tilfredsstillende i lyset af vejrliget og positivt påvirket af afløbsgevinster. Erstatningsprocenten efter genforsikring for Auto er 71% i Præmieindtægterne er faldet med 10 mio. kr. i forhold til 2009 svarende til ca. 2%. Segmentet udgør 34% af Alkas samlede aktiviteter inden for Privat. Privat Forbunds Familieforsikring blev lanceret i april 2008 og porteføljen voksede med 18% i 2010 og er nu på ca policer. De kunder, Alka har fået ind gennem Forbunds Familieforsikring har i stor udstrækning samtidig tegnet andre forsikringer. Det forsikringstekniske resultat for Privat blev på -4 mio. kr. sammenholdt med -17 mio. kr. i Dette segment udgør 34% af Alkas samlede aktiviteter inden for privatforsikringer. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 81% i overskud på 96 mio. kr. i Ulykke og sygeforsikring udgør 29% af de samlede aktiviteter indenfor Privat. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 70 i Anden Privat forsikring Anden Privat forsikring indeholder primært lønforsikring. Anden Privat forsikring fik en erstatningsprocent efter genforsikring på 70% og segmentet udgør 3% af de samlede aktiviteter inden for Privat. Skadesforsikring - Erhverv Præmieindtægterne for Erhverv er 152 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til en stigning på 3% i forhold til ruttopræmieindtægterne fordeler sig med 19% for Arbejdsskade, 4% for Anden Erhverv og 77% for rand og Løsøre. Det forsikringstekniske resultat for Erhverv blev 13 mio. kr. i Det forsikringstekniske resultat for rand og Løsøre viser et underskud på -13 mio. kr. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 94 i 2010 mod 92 i Det forsikringstekniske resultat for Arbejdsskade blev et overskud på 21 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat for Anden Erhverv blev 5 mio. kr. mod et resultat i 2009 på 0 mio. kr. Præmiefordeling, Erhverv rand og Løsøre Arbejdsskade Anden Erhverv Koncernens livsforsikringsaktiviteter består alene af gruppelivsaktiviteter med etårig risiko, som alle ligger i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II. Selskabet er et 100% ejet datterselskab til Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Resultat For Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II blev resultatet i 2010 et overskud på 10 mio. kr. før skat mod et overskud på 18 mio. kr. i Resultatet er bedre end vores forventninger som følge af den faldende rente. Egenkapitalen er i 2010 forrentet med 4% efter skat. Gruppelivsforsikring ruttopræmieindtægten er på 467 mio. kr. i Det svarer til en stigning på 0,5% i forhold til 2009, hvor beløbet var på 465 mio. kr. I 2010 har Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II udbetalt 252 mio. kr. i forsikringsydelser til de forsikrede. Udbetalingerne er faldet 18 mio. kr. i forhold til Der er i 2010 udbetalt en bonus på 360 mio. kr. i forbindelse med afslutning af den forrige bonusperiode. Herudover er der i regnskabsåret udbetalt 141 mio. kr. i a conto bonus til forsikringstagerne. Omkostningerne er på 14 mio. kr. i 2010, hvilket er 2 mio. kr. lavere end i Soliditet Pr. 31. december 2010 udgør overdækningen, som er de frie reserver ud over lovens solvenskrav, 81 mio. kr. i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II. Solvensdækningen er 184. Ulykke og sygeforsikring Det forsikringstekniske resultat for Ulykke og sygeforsikring viser et overskud på 70 mio. kr. mod et 8 9

6 Investeringsvirksomhed Opfølgning på forventninger til 2010 Markedssituationen Ved investering i erhvervsobligationer kræves det, at 2010 har været et godt investeringsår. Afkastet på institutionen, der udsteder obligationerne, klassificeres både aktier og obligationer har været tilfredsstillende som investment grade i henhold til definitionerne fra og ejendomsmarkedet har stabiliseret sig med tendens Standard & Poors og Moody s. Skal der investeres i til stigninger. Danske aktier har igen vist imponerende obligationer med en dårligere rating, kræves det, at det styrke med en stigning i det toneangivende indeks på sker i regi af investeringsforeninger eller fonde, hvor 36%. den nødvendige spredning kan opnås. Obligationsrenterne faldt kraftigt i 1. halvår Aktierisiko accepteres i henhold til bestyrelses- Det var en udvikling, som kunne henføres til den beslutninger omkring beholdningsstørrelser både finansielle uro, som ramte Grækenland og Irland som totalt og på enkeltaktier. Koncernens valutarisiko følge af store budgetunderskud. EU måtte træde til udgøres primært af den valutaeksponering, der følger og etablerede en stabilitetsfond, som har til formål at af investeringer i aktier og obligationer. bistå, såfremt lande i eurozonen kommer i økonomiske vanskeligheder. Investeringsresultat for koncernen Det samlede regnskabsmæssige resultat af Den økonomiske udvikling i Grækenland, Irland, koncernens investeringsvirksomhed er et overskud på Spanien og Portugal vil givetvis også påvirke 165 mio. mod et overskud på 176 mio. i finansmarkederne i det kommende år. Tyskland er tilbage som lokomotivet i europæisk økonomi med høje vækstrater og en faldende arbejdsløshed. Den europæiske centralbank står derfor igen i et dilemma med hensyn til det meget lave renteniveau. Ses alene på udviklingen i Tyskland, kan en snarlig renteforhøjelse forsvares. Udviklingen i Sydeuropa tilsiger derimod en fortsat lempelig pengepolitik. Det er finansmarkedernes vurdering, at renten holdes uændret frem til slutningen af Investeringsstrategi, portefølje og risici Investeringsbeslutninger og valg af portefølje er forskellige for koncernens selskaber. Passiverne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka har en gennemsnitlig varighed på lidt over to år, og aktiverne placeres derfor primært i tilsvarende korte obligationer. Den resterende del af koncernen omfatter primært Aktivsammensætningen i Alka Udviklingen i Alkas samlede investeringsaktiviteter de seneste to år: Mio. kroner Statsobligationer Realkreditobligationer Hedgefonde Investment grade obligationer High yield obligationer Ejendomme ørsnoterede aktier Unoterede aktier Aftaleindskud + likvider Årets resultat i Forsikrings-Aktieselskabet Alka er forbedret med 32 mio. kr. i forhold til Det er over vores forventninger. Det forsikringstekniske resultat er på niveau med 2009 og hertil kommer, at investeringsresultatet og engangsindtægter har påvirket resultatet i positiv retning. Forrentning af egenkapitalen i Forsikrings- Aktieselskabet Alka blev på 17% mod forventet 5-7%. I 2010 udgør de samlede præmieindtægter i Forsikrings-Aktieselskabet Alka mio. kr. Forventningen lå i niveauet mio. kr. Privatporteføljeudviklingen har været svagt positiv i 2010, hvor antallet af privatpolicer er vokset med 1%. Præmieindtægten for gruppelivsforsikringer er på niveau med det forventede. Omkostningsprocenten endte i 2010 på 19%. Omkostningerne er løbende tilpasset en porteføljeudvikling i 2010, som er lavere end forventet. Medarbejder- og kundetilfredshed er altafgørende for de økonomiske målsætningers indfrielse. Målt på en skala fra 0 til 100 blev kundetilfredsheden i 2010 på 79,4. I sammenligning med de øvrige større skadesforsikringsselskaber er Forsikrings- Aktieselskabet Alka blandt de selskaber, der har de mest tilfredse og loyale kunder. Medarbejdertilfredsheden endte i 2010 i index 89. Det er en meget tilfredsstillende udvikling i forhold til 2009 og tæt på 2011-målsætningen på 90%. selskaberne Alka Ejendomme og Alka Liv II. Alka Ejendomme driver hovedsageligt Alkas domicilejendom. Alka Liv II s passiver er ikke rentefølsomme. Selskabets aktiver er derfor placeret i Som det fremgår af figuren ovenfor, er allokeringen mod high yield obligationer forøget i Erstatningerne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka har udviklet sig mere positivt end forventet som følge af afløbsgevinster vedrørende tidligere skadesår. variabelt forrentede obligationer. Alkas kreditrisiko hidrører primært fra tilgodehavender, investeringer i erhvervsobligationer og emerging market-obligationer

7 Forventninger til fremtiden Videnressourcer I 2011 forventes koncernens resultat efter skat at blive Den langsigtede og ambitiøse målsætning for kundetilfredsheden mio. kr. er at ligge to procentpoint bedre end den nærmeste konkurrent. Det indebærer, at Alka fortsat Præmieindtægt for skadeforsikring forventes at ende i fokuserer på at højne interne servicemål indenfor alle niveauet mio. kr. mod mio. kr. i funktioner herunder f.eks. at s og telefonopkald Alka skal til stadighed kæmpe i et meget konkurrencebetonet besvares hurtigt. Alka er et internet- og telefonbaseret marked for at tiltrække og fastholde kunderne. forsikringsselskab. Derfor er det helt naturligt, at det i Det sker ved at levere høj service og fastholde fokus på forbindelse med skadebehandling er muligt at anmelde en effektiv og konkurrencedygtig drift. langt størstedelen af skaderne elektronisk eller via telefonen, og at skadebehandlingen sker her og nu. Alka forventer, at erstatningerne brutto for skadeforsikring Alka står godt rustet med en bred vifte af tilbud indenfor i 2011 vil ligge i niveauet mio. kr., og onlineservice, hvor kunden enten kan betjene sig selv at erstatningsprocenten brutto bliver på ca. 73. Omkostningsprocenten eller få den samme hjælp direkte over en chatog brutto forventes omkring 19 i 2011, forbindelse, som tidligere primært blev givet telefonisk. det er fortsat Alkas mål, at være lige så effektiv i sin administration som de store konkurrenter. Index for kundetilfredshed forventes fortsat blandt de allerbedste i Danmark. Alka fortsætter det daglige fokus på kundetilfredshed og forventer endnu gladere kunder. Alkas organisation er gearet til hele tiden at forbedre sig og nøje justere på processer, der kan gøre det mere enkelt for Alka selv eller for kunderne. Heri ligger, at der fortsat arbejdes målrettet på at blive det selskab, der har den højeste kundetilfredshed iflg. undersøgelserne fra EPSI Danmark (tidligere Dansk KundeIndex). Loyalitet For Alka afhænger mulighederne for at nå de økonomiske målsætninger i høj grad af målopfyldelsen og udviklingen inden for videnressourcerne. De allervæsentligste videnressourcer er kunder og medarbejdere. Grundstammen for videnressourcerne er grundigt kendskab til kundernes behov, krav og forventninger, kvalificerede og engagerede medarbejdere samt enkle arbejdsgange og rutiner, der understøtter medarbejderne i at levere den bedste service....via telefon internet og gruppeaftaler Lønsom vækst Uden profitmaksimering Loyale kunder Vi arbejder engageret med... Effektivitet Godt image...og yder en service, der er enkel og hurtig Lave omkostninger Lave skadeudgifter Høj kvalitet til lave priser...at skabe lave priser til LOs medlemmer... Det strategiske hjul giver en sammenhængende forklaring på, hvordan Alka via hurtig, effektiv og enkel sagsbehandling kan nedbringe omkostninger og skadeudgifter for derved at bane vej for endnu lavere priser og bedre forsikringsprodukter Kundetilfredshed, EPSI Danmark Nykredit If Alm. rand Topdanmark TRYG Codan Tilfredshed Lærerstanden GF Kunder Alkas aktiviteter har altid som slutmål at gøre forholdene bedre for kunderne. - Det være sig i form af attraktive priser, bedre produkter og bedre service. Målsætningen indenfor kundetilfredshed er yderst ambitiøs. Alka vil være det bedste af de større skadesforsikringsselskaber. Og Alkas kunder skal være loyale og anbefale selskabet til andre. Det langsigtede mål for kundernes tilfredshed og loyalitet er et indeks på 85. I 2010 lå kundetilfredsheden på 79,4, hvilket er en anelse bedre end niveauet i 2009 og stadig den bedste blandt de fem største skadesforsikringsselskaber. Kundeloyaliteten lå i 2010 på index 81,7, og det er også bedst blandt de fem største selskaber. Medarbejdere I 2010 gav 89% af medarbejderne udtryk for, at de, alt-i-alt, var godt tilfredse med at være ansat i Alka. I 2009 var andelen af tilfredse medarbejdere 84%, og det var ambitiøst, at håbe på en fremgang på dette punkt. Alka er derfor stolt af, at det lykkedes, og vi er fortsat ambitiøse med henblik på 2011, hvor der arbejdes på at nå en generel tilfredshed på over 90%. Også i 2010 har et hold nyansatte i salget nydt godt af en uddannelse, der næppe overgås i branchen. Alka ser det som en nødvendighed for at kunne yde en service og rådgivning, der i sidste ende er med til at gennemføre koncernens strategi. Derudover har e-learning vist sig at være et stærkt supplement til den nødvendige efteruddannelse. Forløbet videreføres i 2011 dels for at cementere gamle færdigheder og dels for at tilføre ny viden, der sætter Alkas medarbejdere i stand til at udvide deres kompetencer. Metoden understøtter i høj grad Alkas strategi om større enkelhed. Alka har i 2010 arbejdet med at skærpe sammenhængen mellem den overordnede strategi og de udviklingsog målsamtaler, der gennemføres overalt i organisationen; fra topledelse til yngste elev. Overalt udmøntes samtalerne i konkrete handlingsplaner, som der forventes meget af i I Alka lægges stor vægt på medarbejderinvolvering. Alka har udarbejdet en politik herom, og har dermed sat ord på en god tradition. Konkrete projekter, der støtter politikken, sørger for yderligere systematisering og forenkling af medarbejderinvolveringen

8 Videnressourcer Fakta om Forsikrings-Aktieselskabet Alka Samfundsansvar Alka-koncernen udøver samfundsansvar efter devisen vi gør dét. Alka har længe arbejdet med forskellige indsatsområder. Det er hensigten at samle disse aktiviteter i en overordnet politik for samfundsansvar, der løbende vil blive tilpasset og fremover indgå som en integreret del af koncernens overordnede strategi. De målsætninger, der arbejdes med, ligger i naturlig forlængelse af eksisterende aktiviteter, som er relevante for arbejdet med samfundsansvar. Alkas kerneforretning kan med god ret kaldes social ansvarlig og vores fokus på medarbejdernes trivsel og hensynet til det omgivende samfund er en væsentlig del af vores virksomhedskultur. Alkas samarbejdsaftaler og samfundsansvarlige indsatsområder vil du kunne læse mere om på Risikopolitik Alkas risikopolitik har til formål at kunne begrænse tabsrisici i driften af forsikringsvirksomheden. Et særligt risikoudvalg er nedsat til nøje at overvåge risici og indsamle rapportering herom fra hele organisationen. I investeringsøjemed indgås alene finansielle transaktioner med modparter, der er underlagt tilsyn eller andre hensyn, der gør, at modparten anses for at være troværdig og kapitalstærk. Tilsvarende er forretningsområderne på skadesaktiviteterne underlagt tiltag, der begrænser selskabets risiko for tab alle overvåget af risikoudvalget. Alka vurderer, at selskabet ikke er udsat for særlige risici, udover hvad der almindeligvis forekommer i driften af en forsikringsvirksomhed. I øvrigt henvises til note 2 om forretningsmæssige og finansielle risici. Alkakoncernen er en betydelig aktør på det danske forsikringsmarked. efolkningens kendskab til Alka er på linie med kendskabet til de tre største forsikringsselskaber på det danske marked. Alka er et forsikringsaktieselskab, der er ejet af fagforbund under LO, Arbejdernes Landsbank og andre kooperative virksomheder i Danmark og Sverige. Alka beskæftiger sig med privat-, erhvervs- og gruppelivsforsikring med særlig vægt på lønmodtagerfamiliernes forsikringsbehov. I dag er mere end hver fjerde forsikringstager i Danmark dækket af en eller flere forsikringer hos Alka. Gennem vores partnerskab med LO-forbundene ønsker Alka at tydeliggøre værdien af samarbejdet omkring attraktive forsikringsløsninger til den primære målgruppe, LO-medlemmerne. Alka og fagbevægelsens medlemmer Alkas mål er at være det naturlige valg af leverandør på forsikringsområdet for LO-forbundene og deres medlemmer. Alka skal være kendt som det forsikringsselskab, LO-medlemmerne anbefaler til hinanden. Og Alka vil til stadighed udbygge gruppekonceptet med attraktive forsikringstilbud til kernekunderne samtidig med at holde fokus på fortsat udvikling af professionel rådgivning og service. Alkas filosofi er, at balance mellem tilfredse kunder, tilfredse medarbejdere og god lønsomhed giver en sund og robust virksomhed. Alle nye såvel som eksisterende forretningsaktiviteter skal derfor påvirke kunde-, medarbejder- eller lønsomhedsfaktorerne i en positiv retning. Der gennemføres kontinuerligt aktiviteter, der oplyser fagforeningernes medlemmer om de muligheder, der er specielle for dem i Alka. Det sker gennem annoncer i fagblade, vedvarende direct mail-aktiviteter samt tvreklamer og anden kommunikation via fagbevægelsen. været en succes. Udover sundhedsrådgivning indeholder denne forsikringsdækning også udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Alkas sundhedsordning har reduceret ventetiden til undersøgelse og behandling med 2½ måned i gennemsnit! Disse produkter er en naturlig videreførelse af det tætte samarbejde med de faglige organisationer, og det er helt afgørende for, at Alka fortsat kan sikre såvel organisationer som deres medlemmer nogle attraktive og konkurrencedygtige produkter - nu og i fremtiden. Vi vurderer, at disse ordninger kan blive en del af løsningen på samfundets udfordringer når pengene ikke passer med hensyn til skattefinancieret velfærd og borgernes forventninger hertil. Alka og fagforeningernes forsikringsbehov Alka forsikrer typisk fagbevægelsens og kooperative virksomheders ejendomme og løsøre. Hertil kommer beslægtede forsikringsbehov som eksempelvis erhvervsrejseforsikringer. Forretningsområderne Alkas primære aktiviteter kan opdeles i tre forretningsområder: Privat-, Erhvervs- og Gruppelivsforsikring. Sammensætningen af de tre forretningsområder, målt på den samlede portefølje, ser således ud: Porteføljesammensætning Alka og fagbevægelsen som aftalepartner på gruppeordninger Fundamentet i forsikringsdriften er gruppeordningerne. åde de mange store ordninger på gruppelivs- og gruppeulykkeområdet men også Kritisk Sygdom og Lønforsikring, hvor der er aftaler med flere forbund. Alka har haft stor succes med introduktionen af Forbunds Familieforsikringen målrettet medlemmer af forbundene. Med éns pris uanset risikoprofil, men med frivillig tilmelding og individuel betaling, er produktet en hybrid mellem en gruppeordning og en individuel forsikring. Introduktion af den første sundhedsordning har også Privat Gruppeliv Erhverv 14 15

9 estyrelse, direktion, koncernledelse estyrelse, direktion, koncernledelse estyrelse Formand Næstformand Kim Simonsen, forbundsformand i HK Danmark Ulla Sørensen, hovedkasserer i 3F Niels Sørensen, hovedkasserer i Fødevareforbundet NNF Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal Anders Sundström, VD, Folksam, Sverige Jørn Erik Nielsen, forbundsformand i Malerforbundet i Danmark Johnny Skovengaard, næstformand i 3F Lizette Risgaard, næstformand i LO Elisabeth Møller, assistent * Carit Abrahamsson, HR-partner * Jørn Holm, erhvervskonsulent * Kim Eged Poulsen, assistent * estyrelsens ledelseshverv i andre danske erhvervsvirksomheder: ( står for bestyrelsesmedlem og D for direktør) kim Simonsen ASX 7 ApS A/S A-Pressen Refshaleøen Holding A/S AKF Holding A/S HK-Huset A/S Kommanditselskabet Christiansminde Reda A/S Reda II A/S Refshaleøens ejendomsselskab A/S HK/Danmark Lønmodtagernes Dyrtidsfond Landsorganisationen i Danmark LO Forbrugsforeningen af 1886 A/S Knudemosen Sampension administrationsselskab A/S Ulla Sørensen Rørvig Centret A/S A/S Dansk Erhvervsinvestering Niels Sørensen Fødevareforbundet NNF DFF-Fonden Anders Sundström PF 1 A/S D/ estyrelsens ledelseshverv i andre danske erhvervsvirksomheder: Direktion Ansvarshavende Aktuar ( står for bestyrelsesmedlem og D for direktør) Jørn Erik Nielsen AKF Holding A/S Fonden LO-skolen Helsingør Johnny Skovengaard Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank AKF Holding A/S Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S Pensiondanmark Holding A/S Pensiondanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Pensionskassen for Arb. Landsbanks Personale Lizette Risgaard Landsorganisationen i Danmark LO Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP Lønmodtagernes Dyrtidsfond Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Højstrupgård A/S Den Professionelle Forening LD Danmarks Vækstråd Koncernchef, adm. direktør Jens ærentsen Ledelseshverv i andre danske erhvervsvirksomheder: Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond Medlem af repræsentantskabet i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Cand. act. Søren Schock Petersen Revision - intern Revisionschef Hans Thorsøe - ekstern Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisionsudvalg Formand Anders Sundström, uafhængigt og kvalificeret medlem. Vurderet egnet som følge af bred erfaring med finansielle virksomheder og som medlem af relevante revisionsudvalg. Kim Simonsen Ulla Sørensen Torben Poulsen Dansk Metal A/S Karat Guld og Gaver 16 * Valgt af medarbejderne 17

10 estyrelse, direktion, koncernledelse Ledelsespåtegning 2010 Koncernledelse Koncernchef, adm. direktør Jens ærentsen Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar december 2010 for Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Salg, Skade og IT Direktør Niels Mortensen - Salg, Underdirektør Jacob Spangenberg - Skade, Underdirektør rian Petersen - IT, Underdirektør Lis Lindeneg Økonomi, Finans og Service Vicedirektør Henrik Orloff - Controlling & Data Warehouse, Underdirektør Thomas Damkier Madsen Human Resource Underdirektør Jeanne Jaconelli Erhverv Underdirektør Elisabeth Vikelgaard Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis moderselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Høje Taastrup, den 2. marts 2011 Direktion Forretningsudvikling Forsikringsteknisk direktør Henrik Grønborg - Analyse og optimering, Underdirektør Jakob Laursen - Proces og kundetilfredshed, Underdirektør Flemming Thygesen Person Personforsikringsdirektør Søren Schock Petersen - Strategiske relationer og Forbundsservice, Underdirektør John Dahl Jens ærentsen estyrelse / Henrik Orloff Kommunikation Kommunikationschef & klageansvarlig, Nicolai Kampmann Risikostyring og compliance Underdirektør Søren Friedrichsen Kim Simonsen Ulla Sørensen Niels Sørensen formand næstformand Torben Poulsen Lizette Risgaard Anders Sundström Jørn Erik Nielsen Johnny Skovengaard Elisabeth Møller* Carit Abrahamsson* Jørn Engel Holm * Kim Eged Poulsen * * Valgt af medarbejderne 18 19

11 Den uafhængige revisors påtegning Intern revisions påtegning Til aktionærerne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Forsikrings-Aktieselskabet Alka for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet, og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Høje Taastrup, den 2. marts 2011 Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Forsikrings-Aktieselskabet Alka for regnskabsåret Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Høje Taastrup, den 2. marts 2011 Hans Thorsøe Revisionschef Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lone Møller Olsen Statsautoriseret revisor Lars T. Skovsende Statsautoriseret revisor 20 21

12 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 22 23

13 alance pr. 31. december 2010 alance pr. 31. december

14 Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2010 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2010 Koncernregnskabet og årsrapporten for Forsikrings- Aktieselskabet Alka aflægges efter reglerne i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Koncernens regnskaber er udarbejdet efter almindeligt anerkendte grundlæggende regnskabsprincipper. I det omfang begivenheder efter balancedagen har væsentlig betydning for årets resultat og egenkapital, tages hensyn hertil ved regnskabsudarbejdelsen, eller der gives særskilte oplysninger herom. Koncerninterne transaktioner Moderselskabet Forsikrings-Aktieselskabet Alka varetager administrationen for samtlige af koncernens selskaber. Vederlag herfor afregnes på omkostningsdækkende basis i henhold til administrationsaftale. Øvrige ydelser, der leveres som led i den normale forsikringsdrift, afregnes på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med aktiver, herunder værdipapirer, sker til markedsbaserede priser. nering af koncerninterne indtægter, udgifter, mellem værender og aktiebesiddelser mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabet Aktier i datterselskaberne er målt efter indre værdis metode i moderselskabets årsrapport. Datterselskabernes nettoresultat, ifølge de for datterselskaberne aflagte årsrapporter, medtages i moderselskabets resultatopgørelse for samme regnskabsår. Indregning og måling Aktiverne indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af en tidligere begivenhed, og når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udstedt d. 16. december 2008 med undtagelse af 95 a, hvis bestemmelser ikke videreføres i den nye bekendtgørelse 16 af 11. januar Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år. Fusion Forsikrings-Aktieselskabet Alka og det 100% ejede datterselskab Alka IT & Teleservice A/S blev fusioneret pr. 1. januar Regnskabsmæssigt er fusionen i årsrapporten behandlet efter sammenlægningsmetoden. Efter sammenlægningsmetoden opgøres åbningsbalancen for moderselskabet ved en sammenlægning af de i årsrapporten for 2009 indregnede aktiver og forpligtelser opgjort til regnskabsmæssige værdier pr. 31. december Der er sket en omarbejdelse af sammenligningstallene. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende målinger foretages som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der kan henføres til dette regnskabsår. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, medmindre andet er anført nedenfor. Regnskabsmæssige skøn generelt Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker disse. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. De faktiske resultater kan således afvige fra de foretagne skøn. Opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser er i særlig grad forbundet med skøn. Disse skøn er nærmere beskrevet nedenfor i tilknytning til forsikringsmæssige hensættelser. Koncern Koncernregnskabet omfatter regnskaberne for moderselskabet Forsikrings-Aktieselskabet Alka og datterselskaber heraf. Alle selskaber, som indgår i koncernen, ejes direkte og 100% af Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaberne for de selskaber, der er omfattet af konsolideringen, idet ensartede indtægter og udgifter samt aktiver og passiver sammenlægges. Der foretages elimi-

15 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2010 Noter- Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2010 RESULTATOPGØRELSE Præmieindtægter for egen regning består af årets forfaldne bruttopræmier, reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Præmier omfatter løbende præmier og kapitalindskud (engangspræmier) vedrørende de tegnede forsikringer. Forsikringsteknisk rente for egen regning er opgjort efter Finanstilsynets bekendtgørelse og indeholder et beregnet renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rentesats for ikke diskonterede forsikringsmæssige hensættelser anvendes gennemsnittet af den af Københavns Fondsbørs ved udgangen af hver måned i regnskabsåret offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under tre år. Som rentesats for diskonterede forsikringsmæssige hensættelser anvendes den samme rentesats som benyttes i forbindelse med diskontering af erstatningshensættelser. Den forsikringstekniske rente reduceres med den del af stigningen i nettohensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelse af diskonteringen. Erstatningsudgifter for egen regning omfatter årets betalte erstatninger og udbetalte forsikringsydelser vedrørende året reguleret for ændringen i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandel. Skadebehandlingsomkostninger er indeholdt i denne post. Endvidere indgår afløbsresultat vedrørende tidligere år. Den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til løbetidsforkortelser, er overført til forsikringsteknisk rente. Ændringer som følge af forskydninger i rentekurven og valutakurser indregnes under kursregulering. Forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Administrationsomkostninger vedrører de udgifter, som er forbundet med at administrere selskabets forsikringsbestand. Driftsomkostninger vedrørende domicilejendomme indregnes under administrationsomkostninger. I moderselskabet indregnes husleje vedrørende domicilejendom. Denne elimineres i koncernregnskabet. Investeringsafkast I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders resultat efter skat og eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Indtægter af investeringsejendomme omfatter driftsresultatet af investeringsejendomme efter fradrag for de omkostninger, der er forbundet med administration heraf. I renteindtægter og udbytter m.v. indregnes optjente renter og rentelignende indtægter vedrørende obligationer, andre værdipapirer, udlån og tilgodehavender samt udbytter af kapitalandele og værdipapirer. Kursreguleringer indeholder den samlede værdiregulering realiseret såvel som urealiseret, herunder valutakursregulering samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen, bortset fra værdiregulering af tilknyttede og associerede virksomheder. Herudover indgår ændring i erstatningshensættelser for egen regning som følge af ændringer i de anvendte diskonteringssatser. I renteudgifter indregnes renter og rentelignende udgifter vedrørende gæld og forpligtelser. I administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indregnes de omkostninger, der kan henføres til handel med og administration af selskabets investeringsaktiver. Pensionsafkastskat består af den beregnede skat af regnskabsårets opgjorte beskatningsgrundlag samt ændring i hensættelse til udskudt pensionsafkastskat. Endvidere indgår eventuelle reguleringer af tidligere års pensionsafkastskat. Skat af årets resultat opgøres på grundlag af den forventede skattepligtige indkomst og ændringen i udskudt skat. Skatten fordeles mellem koncernens sambeskattede selskaber efter princippet om fuld fordeling. Forsikrings-Aktieselskabet Alka er sambeskattet med datterselskaberne ALANCE Aktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter aktiverede udviklingsomkostninger, som kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning. Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den forventede økonomiske brugstid. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når de afholdes. Aktiverede udviklingsprojekter, herunder igangværende projekter, nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger påbegyndes på ibrugtagningstidspunktet og foretages lineært over den forventede brugstid. rugstiden er vurderet til 3-5 år. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Domicilejendomme Domicilejendomme er de ejendomme selskabet og dets datterselskaber anvender i egen drift/til at drive forretning fra. Domicilejendomme måles i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 7 til dagsværdien opgjort på grundlag af ejendommenes forventede driftsafkast for det efterfølgende regnskabsår og et af ledelsen skønnet forrentningskrav (afkastmetoden). Domicilejendomme afskrives over den forventede resterende brugstid under hensyntagen til en forventet scrapværdi, som er opgjort til 90%. Domicilejendomme op- eller nedskrives til dagsværdi. Forøges den regnskabsmæssige værdi af domicilejendomme som følge af senere omvurdering, således at den samlet overstiger kostprisen, indregnes forøgelsen direkte på egenkapitalen. Investeringsaktiver Afregningsdatoen anvendes som indregningsdato for alle investeringsaktiver. ørsnoterede værdipapirer måles til senest noterede lukkekurs. Unoterede værdipapirer måles til en beregnet dagsværdi baseret på en skønnet kurs. Til brug for den skønnede kurs benyttes dels senest foreliggende regnskaber fra de pågældende selskaber og dels vurderinger foretaget af vurderingsteknikere på grundlag af aktuelle markedsdata som f.eks. rente, valutakurser og volatilitet samt sammenligning med markedspriser for tilsvarende instrumenter. Når et investeringsaktiv er noteret i et marked, som ikke er aktivt, tager målingen udgangspunkt i den seneste transaktionspris. Der korrigeres for efterfølgende ændringer i markedsforholdene. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er ejendomme erhvervet med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og evt. kapitalgevinst ved videresalg. Investeringsejendomme måles i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 7 til dagsværdien opgjort på grundlag af ejendommenes forventede driftsafkast for det efterfølgende regnskabsår og et af ledelsen skønnet forrentningskrav (afkastmetoden). Kapitalandele og investeringsforeningsandele. Selskabets børsnoterede aktier måles til senest noterede kurs. eholdningen af unoterede aktier og andele måles til dagsværdi. Obligationer og andre udlån. Fastforrentede lån og værdipapirer måles til dagsværdi svarende til den noterede lukkekurs for børsnoterede værdipapirer. eholdningen af unoterede obligationer måles til dagsværdi. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdi. Udlån måles til en skønnet dagsværdi på balancetidspunktet. Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi på balancetidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af hensættelser til forventede tab. Udskudte skatteaktiver. Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Det revurderes på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes.

16 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2010 Noter - Note 1 Anvendt regnskabspraksis 2010 ALANCE Passiver Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser for skadesforsikring opgøres som de fremtidige udbetalinger, herunder udbetalinger til administration og skadebehandling, vedrørende igangværende policer, dog minimum en værdi svarende til den periodiserede præmie. Den periodiserede præmie opgøres i forhold til en lineær (pro rata temporis) periodisering af præmieindtægt over policens løbetid, medmindre policens risikoforløb tilsiger en anden periodisering af præmien. Livsforsikringshensættelser i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II udgør beregnet bonus, der udbetales til forsikringstagerne ved bonusperiodens udløb. Livsforsikringshensættelserne er beregnet som summen af den beregnede bonus for de enkelte ordninger, hvor bonusen for den enkelte ordning er beregnet som årets præmier tillagt erstatningshensættelser primo året og fratrukket årets forsikringsydelser, erstatningshensættelser ultimo, omkostninger og tillagt årets rente. Erstatningshensættelser er summen af de anmeldte, men endnu ikke udbetalte, erstatninger samt en aktuarmæssig opgjort hensættelse for indtrådte, endnu ikke anmeldte, skader. Erstatnings- og skadebehandlingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de opstår. Indregningen sker på baggrund af den anslåede forpligtelse. Erstatnings- og skadebehandlingsomkostninger omfatter direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger vedrørende begivenheder, der er opstået frem til balancedagen, uanset om de er anmeldt. Erstatningshensættelserne estimeres ved brug af data fra individuelle anmeldte sager og statistiske analyser for indtrufne men endnu ikke anmeldte skader. Erstatningshensættelser diskonteres. Diskonteringen er baseret på en rentekurve, der anvendes på det forventede betalingsforløb for hensættelsen. Erstatningshensættelserne fastsættes for hver branche med baggrund i aktuarmæssige metoder. De modeller, der anvendes, er De Vylder samt internt udviklede INR og RNS reservemodeller. INR-model INR-modellen er en model på individniveau. Modellen beskriver en skadesforløb i virkeligheden. Der er tre komponenter i en INR-skades liv: Skaden indtræffer med en vis intensitet Skaden anmeldes med en vis forsinkelse Skaden koster et beløb Modellen beregner til en police INR-størrelse, antal og beløb for en vilkårlig periode i fortiden, opgjort på et vilkårligt tidspunkt. Viden om disse tre komponenter fås ved estimering af skadeintensiteten, ventetidsfordelingen for tiden fra indtræffelse til anlæggelse og opgørelser af gennemsnitsskadeudgifter. Estimering Estimeringen forgår i passende estimeringsgrupper, der som minimum er brancher og oftest er skadetyper. Skadeintensiteterne estimeres ved antal skader i forhold til policeeksponeringen. Typisk vil estimeringen foregå på månedsbasis, så der er mulighed for at få sæson ind i parametrene. Ventetidsfordelingen antages at være en lognormal-fordeling, og parametrene estimeres på baggrund af logaritmen til ventetiden mellem indtræffelse og anlæggelse. Her lægges ofte sæson ind i december, som derved får sit eget sæt ventetidsparametre. Middelskaderne estimeres på baggrund af et passende udvalg af skader. Her skal der gøres overvejelser om, hvorvidt middelskaden afhænger af ventetiden til anlæggelse, om der kun skal benyttes lukkede skader, eller om der også skal bruges åbne skader. Sidst skal der gøres overvejelser om indeksering af skaderne. Estimeringsperioden, der benyttes, afhænger af branchen. Perioden skal være lang nok til, at der er nok data til estimeringen. Samtidig skal der helst benyttes så nye data som muligt for at afspejle den nuværende situation så godt som muligt. RNS-model RNS-modellen er en model på individniveau. Modellen bestemmer restudbetalingen, dvs. den forventede udgift pr. skade udover det allerede udbetalte. Restudbetalingen kaldes RNS-reserven, mens restudbetalingen udover sagsbehandlerreserve kaldes RNESreserven. RNS-reserven afhænger af branche, skadeart og skadens alder, dvs. tiden siden anlæggelse af skaden. For en given alder beregnes restudbetalingen som summen af gennemsnitsudbetalinger i fremtidige afløbsperioder givet at skaden (stadig) er åben. Hensættelser til løbende ydelser omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form af løbende ydelser. Hensættelsen er opgjort på grundlag af de af Finanstilsynet fastsatte kapitaliseringsfaktorer, baseret på en rentekurve, som anvendes på det forventede betalingsforløb for hensættelsen. Ansvarlig lånekapital og andre forpligtelser Ansvarlig lånekapital måles ved første indregning til dagsværdi fratrukket afholdte transaktionsomkostninger. Ansvarlig lånekapital måles herefter til amortiseret kostpris. Andre forpligtelser som f.eks. gæld vedrørende direkte forsikring, genforsikring, kreditinstitutioner og anden gæld måles til amortiseret kostpris. rancheregnskaber rancheregnskaberne viser en specifikation af det forsikringstekniske resultat fordelt på selskabets væsentligste forsikringsklasser. Det samlede forsikringstekniske resultat i brancheregnskaberne er således identisk med beløbet herfor i resultatopgørelsen. De i regnskaberne anførte forsikringsmæssige driftsomkostninger er opgjort på omkostningsdækkende basis for henholdsvis privat- og erhvervsbrancher, hvorimod driftsomkostningerne for de enkelte forsikringsklasser er fordelt på grundlag af bruttopræmieindtægten for de enkelte klasser. Dog er driftsomkostningerne på selskabets portefølje af gruppeulykkeforsikringer fastsat til en kalkuleret lavere omkostning

17 Noter - Note 2 Forretningsmæssige og finansielle risici Noter - Note 2 Forretningsmæssige og finansielle risici Alkas samlede risikoprofil udspringer fra de risici, der er forbundet med at drive kerneforretningen, samt de kapitalmæssige forhold. Det er til enhver tid Alkas målsætning, at monitorere og styre de enkelte risikokilders bidrag til den samlede risiko, således at mulighederne for at træffe de rigtige beslutninger optimeres. Alka har implementeret nødvendige og relevante forretningsgange og kontrolinstanser med henblik på, at minimere risici i alle forretningsområder. De overordnede risikopolitikker og -rammer fastsættes af bestyrelsen. Ansvaret for opfølgning på de enkelte risikokilders risikoforhold er placeret i risikoudvalget og rapporteres til direktionen. Endvidere refererer risikoudvalget til bestyrelsen om risikoforholdene i Alka. De enkelte forretningsområder arbejder struktureret med risikostyring og rapporterer om indsatser og målinger til risikostyringsfunktionen. For at sikre fuld adskillelse til den operationelle del af forretningen forestås styring, koordinering og opfølgning overfor de enkelte forretningsområder af en selvstændig risikostyringsfunktion. Risikostyringsfunktionen har ansvar for Alkas samlede risikoprofil med direkte reference til direktionen. Overblik De væsentligste risikokilder i Alka: Forsikringsrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Kreditrisiko Datterselskabsrisiko Forsikringsrisiko Alka har på forsikringsdelen flere forskellige former for risici. Der er risiko på hensættelser, præmier og tarifering. Det er vigtigt, at der dels er overblik over de enkelte risici, dels er det en vigtig faktor, at identifikationen og målingen heraf kan bruges i forbindelse med strategiske beslutninger. Det er Alkas politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift og gennemføre planlagte tiltag selv i tilfælde af en meget ugunstig udvikling. Markedsrisiko Alka har investeringer i en række forskellige aktivklasser. Placeringen i de forskellige aktivklasser skal ses i lyset af, at der ønskes en passende diversificering af investeringerne. De væsentligste markedsrisici er: Renterisiko Aktierisiko Ejendomsrisiko Kreditrisiko Valutarisiko Det er Alkas målsætning, at styre markedsrisikoen således, at selskabet opnår et afkast, der matcher den påtagede risiko. Operationel risiko Det er givet, at det ikke er muligt at drive virksomhed, uden at der kan ske menneskelige eller systemmæssige fejl. Risikostyringsfunktionen afholder risikoidentifikationsmøder med alle relevante afdelinger. Dette gøres med henblik på, at identificere og forebygge alle de kilder, der kan generere operationel risiko. Endvidere har Alka-koncernen valgt at bygge en organisationsmæssig struktur op omkring et compliance udvalg. Det består af repræsentanter fra forretningsområderne i Alka. Udvalget skal sikre sig, at der er implementeret de nødvendige kontrolinstanser således, at de operationelle risici i forbindelse med daglige rutiner minimeres. Kreditrisiko Kreditrisiko eller modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Alkas kreditrisiko eksisterer i forbindelse med opkrævning af tilgodehavender. I forbindelse med forsikringsdriften kan modparten være kunder, leverandører eller genforsikringsselskaber, mens det i forbindelse med investeringsvirksomheden hovedsageligt drejer sig om modparter i relation til handel med værdipapirer. Datterselskabsrisiko Datterselskabsrisici vedrører selskabet Forsikrings- Aktieselskabet Alka Liv II, som sælger gruppelivsforsikringer, Alka Ejendomme A/S, som ejer ejendomme samt Alka IT 2009 ApS, der er Alkas it-selskab

18 Noter - Note 3 Noter - Note 3 Femårsoversigt - Moderselskab Femårsoversigt - Alka Liv II Mio. kr

19 Noter - Note 3 Femårsoversigt - Alka koncern Mio. kr. Noter 36 37

20 Noter Noter indtrufne skader indtrufne skader indtrufne skader 38 39

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2012 1

Alka Forsikring Årsrapport 2012 1 Alka Forsikring Årsrapport 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 Koncernstruktur... 3 2012 - Enkelhed og porteføljevækst... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsikrings-Aktieselskabet Alka ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 31 45 23 17

Forsikrings-Aktieselskabet Alka ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet Alka ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 31 45 23 17 Indholdsfortegnelse: KONCERNSTRUKTUR... 2 2012 ENKELTHED OG PORTEFØLJEVÆKST... 3 RESULTATUDVIKLING... 6 SKADESFORSIKRINGSAKTIVITETER...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2014 1

Alka Forsikring Årsrapport 2014 1 Alka Forsikring Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur... 3 2014 - Året med vækst og innovation... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere