for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune"

Transkript

1 Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 Gældende grænseværdier 7 Resumé af støjkort 7 Støjbelastede boliger og personer vurdering af situation og prioritering af indsats 9 Hidtidig og igangværende indsats 11 Handlingsplan for de kommende år 12 Forventet effekt af kommende indsats 14 Strategi på lang sigt 15 Økonomi 16 Evaluering af kommende indsats 16 Resultat af offentlig høring af forslag til Støjhandlingsplan 17 2

3 Forord Aarhus Kommune har i en lang årrække haft fokus på de trafikskabte støjgener og hvordan de afhjælpes. Støjhensyn indgår især i den fysiske planlægning af blandt andet nye boligbebyggelser samt i tilknytning til planlægning og projektering af nye vejanlæg. Kommuneplanen indeholder et sæt generelle bestemmelser om støjkrav som skal overholdes i denne sammenhæng. Der er med mellemrum foretaget kortlægninger af støjsituationen for at opnå det fornødne overblik over omfanget af støjbelastede boliger og som baggrund for prioriteringer af forbedringer. Kortlægninger af trafikstøjen viser, at mange tilgrænsende boliger langs de mest trafikerede veje er generet af støj. Gældende mål og indsatser vedrørende bl.a. trafikstøj indgår i Aarhus Kommunes Miljøhandlingsplan Den aktuelle støjkortlægning af større kommunale veje giver ikke et fuldstændigt billede af, hvor mange boliger og mennesker der er belastet af vejtrafikstøj. Først i 2012 hvor kortlægning og støjhandlingsplan udbygges til at omfatte et større sammenhængende byområde i Aarhus vil der foreligge et fyldestgørende grundlag for at kunne pege på, hvor støjgenerne er størst og hvordan de samlet set mest hensigtsmæssigt kan afhjælpes. Den aktuelle handlingsplan må derfor betragtes som et skridt på vejen i retning af at forbedre støjmiljøet for byens borgere og i retning af at etablere et samlet grundlag for prioritering af indsatsen. Den aktuelle støjhandlingsplan er udarbejdet med baggrund i lovbestemte krav om, at der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for vejstrækninger med en årsdøgntrafik på mere end køretøjer. Som grundlag for handlingsplanen er der i gennemført en kortlægning af støjen langs de nævnte større veje. Målet med handlingsplanen er at pege på muligheder for fremover at reducere og afhjælpe de trafikskabte støjgener. 3

4 0 Baggrund Den 13. juni 2006 trådte Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Støjbekendtgørelsen) i kraft. Støjbekendtgørelsen udmønter et EU-direktiv om vurdering og styring af ekstern støj i dansk lovgivning. Med bestemmelserne i Støjbekendtgørelsen pålægges Aarhus Kommune at kortlægge støj langs større kommunale veje af regional, national og international betydning og med mere end køretøjer pr. døgn opgjort/talt i Formålet med kortlægningen er at få et billede af antallet af støjbelastede boliger og personer. Kortlægning og handlingsplan skal revideres hvert 5. år. Næste gang i 2012, hvor området samtidig formelt udvides til at omfatte et større sammenhængende byområde i Aarhus området indenfor Ringvejen/Ringvej Syd samt Risskov, Vejlby, Tilst, Brabrand og Stavtrup. Formålet med kortlægningen og støjhandlingsplanen er samlet set jf. Støjbekendtgørelsen: at skabe et grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse skadelige virkninger, herunder gener, der skyldes eksponering for ekstern støj, samt opretholde støjmiljøets kvalitet der hvor det er acceptabelt. Støjbekendtgørelsen fastsætter regler, der skal sikre at oplysninger om ekstern støj og dens virkninger stilles til rådighed for offentligheden. I Støjbekendtgørelsen fastlægges det, hvordan kortlægningen skal gennemføres samt hvordan den skal rapporteres til Miljøstyrelsen. Derudover fastlægger bekendtgørelsen, hvorledes støjhandlingsplanen skal disponeres således at handlingsplaner kan sammenlignes på tværs af kommuner. I gennemførte Aarhus Kommune en kortlægning af de nævnte kommunale veje og resultatet heraf ligger til grund for den aktuelle handlingsplan. Staten har på tilsvarende vis kortlagt støj langs statsveje og jernbaner samt udarbejdet handlingsplaner. 4

5 1 Resumé af støjhandlingsplan Kortlægningen har omfattet støj langs større kommunale veje typisk større indfaldsveje, Ringgaden og Ringvejen. Kortlagte kommuneveje i Kortlagte strækninger Kortlægningen viser, at i alt ca boliger og mennesker langs de nævnte veje er belastede med mere 55 db på facaden. Af disse er ca. en tredjedel belastede med mere end 68 db på facaden svarende til grænsen for hvornår folk typisk føler sig stærkt generet af støjen. Mange af de støjbelastede boliger er kendetegnet ved, at deres placering i forhold til vejen gør det vanskeligt at afhjælpe støjgenerne ved hjælp af støjafskærmning. Med den aktuelle handlingsplan lægges der op til at følge Miljøhandlingsplanens mål og indsats en reduktion af antallet af støjbelastede boliger gennem brug af støjdæmpende belægninger på de mest befærdede veje. Støjhandlingsplanen lægger primært op til, at der i de kommende år skal ske en systematisk anvendelse af støjreducerende belægninger i forbindelse med den løbende udskiftning af slidlag (vedligeholdelse) på de mest befærdede veje i byområder med tilgrænsende støjfølsomme bebyggelser. Viborgvej Silkeborgvej Ringvejen Ringgaden Hertil kommer generelle trafikplanmæssige tiltag der regulerer trafikkens omfang og dermed den afledte støjbelastning. Erfaringsmæssigt er støjreducerende belægninger et virkemiddel som er umiddelbart anvendeligt og det mest omkostningseffektive når det gælder en gunstig støjmæssig effekt. Skanderborgvej Oddervej 5

6 2 Kortlagte større kommunale veje Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 3 Aarhus Kommune har i som grundlag for støjhandlingsplanen kortlagt støj langs større kommunale veje med en årsdøgntrafik over køretøjer. Vejnettet omfatter strækninger som er fastlagt i Støjbekendtgørelsen suppleret med nogle øvrige kommunale veje med lidt mindre trafikmængder. Dette er sket med henblik på at kortlægge et sammenhængende vejnet. Det kortlagte vejnet fremgår af kortskitsen på side 5. Det kortlagte vejnet omfatter primært indfaldsveje til Aarhus samt ringvejssystemerne og hovedadgangen til Aarhus Havn. Der er tale om et vejnet, der afvikler betydelige trafikmængder herunder en stor andel tung trafik og hvor der fremover må forventes at ske en yderligere stigning i trafikmængden. Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (Støjbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen udmønter EU s støjdirektiv direktiv 2002/49/EF. Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af støjkortlægningen og støjhandlingsplanen er Aarhus Byråd. Byrådet er jf. Lov om offentlige veje myndighed når det gælder forhold omkring det kommunale vejnet i Aarhus Kommune. De kortlagte strækninger omfatter ca. 60 km kommuneveje. Heri indgår også en del af Randersvej, Vejlby Ringvej og Grenåvej, som kommunen overtog fra Staten ved færdiggørelsen af Djurslandmotorvejen. Vejdirektoratet har kortlagt en række statsveje inden for Aarhus Kommune, disse indgår ikke som en del af denne handlingsplan, men er rapporteret og behandlet i en selvstændig handlingsplan: Støjhandlingsplan Handlingsplan for større statslige veje. Støjkortlægningen er blevet udført på baggrund af trafiktal fra Der er i vid udstrækning tale om talte trafikmængder. På de strækninger, hvor der ikke er talte trafikmængder, er trafikmængden skønnet. Trafikmængderne er fordelt på køretøjstyper (personbiler og varebiler, lastbiler og store lastbiler) og over døgnet (dag 7-19, aften 19-22, nat 22-7). Trafikstøjen er beregnet ved hjælp af støjberegningsmodellen Nord

7 4 Gældende grænseværdier Resumé af støjkort 5 Grænseværdier for den trafikskabte støjbelastning er i Aarhus Kommune indarbejdet som en del af den gældende kommuneplans generelle rammebestemmelser. Grænseværdierne bygger på Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje (Vejledning nr. 4, Miljøstyrelsen 2007). Der foreligger grænseværdier for nybyggeri samt for eksisterende bebyggelse, hvis der sker ændringer i støjniveauet som følge af ombygning af vejinfrastrukturen. Støjbestemmelserne danner grundlag for fastsættelse af støjmæssige krav og hensyn i detailplanlægningen (lokalplaner m.m.) og i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse samt i forbindelse med nye vejanlæg samt større ombygninger af vejene, der har karakter af nyanlæg. For vejtrafikstøj er grænseværdier for det udendørs støjniveau i forhold til ny bebyggelse følgende: Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer m.v. Grænseværdi Lden* 53 db Lden 58 db Lden 63 db * Lden er en sammenvejet værdi for støjbelastningen over døgnet (dag, aften, nat). Der er indregnet et øget genetillæg på 5 og 10 db for henholdsvis aften og nat. Langs det udpegede vejnet er der gennemført beregninger af vejstøjniveauerne og der er på denne baggrund optegnet kort der viser støjbelastningen. Støjkortene viser støjudbredelsen for forskellige støjintervaller beregnet 1,5 m over terræn og 4 m over terræn. Beregningshøjderne er fastsat i lovgivningen. Som støjindikator benyttes årsmiddelværdien (Lden), som er en sammenvejning af støj i tidsperioderne dag, aften og nat. I sammenvejningen indgår, at der tillægges 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natperioden for derved at opnå et støjniveau, som bedre svarer til den oplevede gene. Støjberegningerne er gennemført med beregningsmodellen Nord2000. Af støjkortene på side 8 fremgår, at støjudbredelsen er afhængig af vejens omgivelser. Bygninger i første række virker som skærm for bagved liggende bygninger og arealer, ligesom støjskærme har en god effekt på støjniveauet på arealer og bygninger bagved. Støjkortlægningen vedrører alene de udendørs støjniveauer. I området inden for og langs Ringgaden er det fortrinsvis etageejendomme som sluttet randbebyggelse mod vejene. Uden for Ringgaden er der tale om en blanding af enfamiliehuse og etageejendomme, men kendetegnende for området er, at der ikke er tale om at ejendommene ligger som sluttet randbebyggelse. I dette område er antallet af støjskærme mere udtalt store dele af vejnettet uden for Ringgaden er således helt eller delvist skærmet. Støjkortlægningen afdækker ikke, hvor mange af boligerne der har en facadeisolering, der sikrer et fornuftigt indendørs støjniveau. Tidligere kortlægning har vist at ca. 10 % af de støjbelastede boliger har skiftet vinduerne til støjisolerende vinduer, hvorved de har opnået et fornuftigt indendørs støjniveau. Aarhus Kommune har i perioden fra haft en støj- 7

8 puljeordning, hvorfra der blev tildelt 50 % tilskud til udskiftning af vinder i en række ejendomme i den centrale del af Aarhus. I alt fik 371 boliger nye vinduer som følge af støjpuljeordningen. Ca. 250 af disse ejendomme er beliggende ud til de kortlagte strækninger. Støjniveau (Lden) i 1,5 m s højde Kortlægningen giver ikke et samlet billede af støjproblemerne i relation til vejtrafikken, idet der er tale om en kortlægning af en begrænset del af vejnettet. Støjniveau (Lden) i 4 m s højde over 70 db 70 til 75 db 65 til 70 db 60 til 65 db 55 til 60 db 50 til 55 db 45 til 50 db under 45 db 8

9 6 Støjbelastede boliger og personer vurdering af situation og prioritering af indsat Formålet med kortlægningen er i sidste ende at få et billede af, hvor mange boliger og personer der er støjbelastede inden for forskellige støjintervaller. Med baggrund i de beregnede støjniveauer og oplysninger om de enkelte ejendomme er omfanget af belastede boliger og personer opgjort dels som et vægtet gennemsnit over døgnet (Lden) og en natværdi (Lnight), og dels i en højde af 1,5 m og 4 m over terræn. Af tabellerne fremgår antallet af støjbelastede boliger og personer fordelt på støjniveauer og højde. Gennemsnitlig belastning over døgnet Boliger og personer optalt for Lden beregnet 1,5 m over terræn db db db db >75 db Ialt Antal Boliger Antal Personer Boliger og personer optalt for Lden beregnet 4 m over terræn db db db db >75 db Ialt Antal Boliger Antal Personer Belastning over natten Boliger og personer optalt for Lnight beregnet 1,5 m over terræn db db db db >75 db Ialt Antal Boliger Antal Personer Boliger og personer optalt for Lnight beregnet 4 m over terræn db db db db >75 db Ialt Antal Boliger Antal Personer Kortlægningen viser, at et betydeligt antal boliger og personer langs de større kommunale veje er støjbelastede i væsentlig grad. I alt er ca boliger og ca personer langs de kortlagte veje belastede med støjniveauer over 55 db opgjort som Lden. Det svarer til ca. 10 % af alle boliger i Aarhus Kommune og 9 % af befolkningen. Langt den største del af boligerne er belastede med mere end 58 db, som er det vejstøjniveau som tilstræbes overholdt ved nyt boligbyggeri og ca. en tredjedel er belastet med mere end 68 db på facaden, svarende til grænsen for hvornår folk typisk føler sig stærkt generet af støjen. Bebyggelsen langs de kortlagte veje kan groft set opdeles i to typer af områder. Områder der består af relativ sluttet og høj randbebyggelse placeret tæt på vejen (primært inden for og langs Ringgaden). I disse områder er det normalt ikke muligt at nedbringe støjbelastningen på facaden ved hjælp af støjafskærmning, men alene ved hjælp af virkemidler på vejen belægninger, hastighed, trafikmængde og trafiksammensætning samt ved forbedret facadeisolering. Områder der typisk består af relativ spredt og varierende bebyggelse (mellem Ringgaden og Ringvejen). I disse områder findes der allerede en del støjskærme dels som større skærmforløb som de eksempelvis ses langs Ringvejen eller som enkeltstående skærme, der skærmer enkelte huse eller friarealer. I sådanne områder vil der ved den lave del af bebyggelsen mange steder kunne opnås en effekt både for boligen og friarealerne ved at opsætte afskærmning. Ved højere bebyggelse omfatter de relevante virkemidlerne, lige som i de mere centrale byområder, indsatser på selve vejen belægninger, hastighed, trafikmængde og trafiksammensætning samt forbedret facadeisolering. 9

10 Grundlag for prioritering af støjindsatsen Støjindsatsen langs de kommunale veje i Aarhus Kommune prioriteres således, at de mest belastede områder prioriteres højst og således at der primært sættes ind, hvor flest mulige stærkt belastede boliger og personer, der bor eller færdes i området, får effekt af indsatsen. Som det fremgår efterfølgende vil der dog være fokus på at benytte støjreducerende tyndlagsbelægninger i tilknytning til den løbende udskiftning af slidlag på større veje i byområder i forbindelse med vedligeholdelse af vejnettet. Generelt prioriteres indsatsen efter princippet om mest mulig effekt pr. investeret krone. Af nedenstående figur fremgår den forventede effekt af forskellige virkemidler. Virkemidlerne er endvidere listet i prioriteret rækkefølge efter en vurdering af, hvor der opnås den største effekt pr. investeret krone. Opgørelsen bygger på undersøgelser foretaget af Miljøstyrelsen. Virkemiddel Støjreducerende tyndlagsbelægning To-lags drænasfalt Støjafskærmning Støjisolering (indendørs) op til 40 db Reduktion af støjniveau (Lden) i db Miljøstyrelsens analyser viser, at der umiddelbart opnås den største effekt i forhold til omkostninger ved at anvende støjreducerende tyndlagsbelægninger. Den aktuelt gennemførte støjkortlægning kan ikke alene danne grundlag for en samlet prioritering af den fremtidige støjindsats da den ikke omfatter alle de større veje med støjfølsomme omgivelser. Dette vil først være tilfældet efter en samlet kortlægning af et større sammenhængende byområde i Aarhus i

11 7 Hidtidig og igangværende indsats Aarhus Kommune har siden 1984 haft fokus på de trafikskabte støjgener og hvordan støjgenerne fremadrettet kan begrænses mest muligt. Et sæt støjbestemmelser har siden udgjort en del af kommuneplanens rammebestemmelser. Her er der opstillet grænseværdier for, hvor stor støjbelastningen må være ved ny støjfølsom bebyggelse. Disse krav er fulgt op i lokalplanlægningen, hvor der også er redegjort for, hvilke afhjælpende foranstaltninger (støjafskærmning, afstandskrav, m.m.), der skal iværksættes for at de stillede støjkrav kan opfyldes. I 1994 blev der iværksat tiltag for at forbedre bymiljøet dels med en trafikplan for City, der sikrede en trafikfredeliggørelse af cityområdet, hvorved der er opnået en markant støjmæssig effekt dels med en Trafik- og miljøhandlingsplan, hvor der blev opstillet mål for støjbelastningen også i eksisterende områder. I Trafik- og miljøhandlingsplanen var et af indsatspunkterne at få kortlagt de støjbelastede boliger og omfanget af støjbelastningen. Siden da er der med jævne mellemrum foretaget opdatering af kortlægningen af støjbelastede boliger i Aarhus Kommune. I 2001 blev Trafik- og miljøhandlingsplanen opdateret på trafikstøjområdet med nye målsætninger og indsatsområder. Med udgangspunkt i målsætningerne og midler afsat af Byrådet til en indsats mod støjbelastningen ved eksisterende boliger blev der oprettet en kommunal støjpulje. Der blev gennemført en støjkortlægning af alle boliger i kommunen som grundlag for en prioritering af de afsatte midler. I perioden blev støjpuljen udmøntet i form af tilskud til forbedring af støjisolering af facader ved en række af de mest støjbelastede boliger i det centrale Aarhus. I alt modtog ca. 400 boliger tilskud til udskiftning af vinduer og opnåede et bedre indendørs støjniveau. Strækninger hvor der tidligere har været mulighed for støtte fra en kommunal støjpuljeordning Viborgvej Silkeborgvej Søren Frichs Vej Botanisk Have Paludan Müllers Vej Den Gamle By Carl Blochs Gade Sonnesgade Langelandsgade Vesterbrogade Thorvaldsensgade Grønnegade Vester Allé Rutebilstation Musikhuset Frederiks Allé Ny Munkegade Nørre Allé Vesterbro Torv Åboulevarden Frederiksgade Rådhuset Vennelyst Boulevard Nørregade Rådhuspladsen Sønder Allé Åboulevarden Domkirken Kaserneboulevarden Politi Trøjborgvej Nørreport SKkolebakken Østboulevarden Kystvejen Tordenskjoldsgade Dronning Margrethes Vej Frederiks Allé Jægergårdsgade M..P. Bruuns Gade Banegården Spanien Sydhavnsgade RIinggadebroen Skt. Pauls Kirke de Mezas Vej Ingerslevs Boulevard 11

12 Handlingsplan for de kommende år 8 Der er generelt i forbindelse med trafikplaner herunder Trafikplan for Århus Midtby fra 2005 arbejdet med flere virkemidler for at opnå en dæmpning af trafikken og dens gener. Det gælder eksempelvis omlægninger af trafikken til mere miljørobuste strækninger samt reduktion af hastigheden på vejene. Gennem årene er der i forbindelse med anlæg af større nye veje arbejdet med at sikre acceptable støjforhold langs vejene. Eksempelvis er Værkmestergade forsynet med en støjreducerende belægning suppleret med facadeisolering af visse tilgrænsende ejendomme og i et enkelt tilfælde støjafskærmning af et udendørs opholdsareal. Trafikmiljø og trafikstøj indgår som ét af flere emner i den seneste miljøhandlingsplan Miljøhandlingsplan hvor der med hensyn til støjindsatsen sættes fokus på systematisk anvendelse af støjreducerende belægninger i tilknytning til udskiftning af slidlag på vejene. De seneste 3 år har der jf. Miljøhandlingsplanens målsætning med god effekt været anvendt støjreducerende belægninger i forbindelse med den løbende drift. Eksempelvis er der udlagt støjreducerende belægning på dele af Oddervej, Strandvejen, dele af Silkeborgvej, dele af Grenåvej, de Mezas Vej, Frederiks Allé, Dronning Margrethes Vej, Rosenvangs Allé og Åboulevarden. Anvendelse af støjreducerende belægninger på vejnettet Med baggrund i kortlægningen foreslås de kommende års indsats for begrænsning af støjgener fra vejtrafikken primært at fokusere på en systematisk anvendelse af støjreducerende belægninger. Dette skal ske i forbindelse med den løbende udskiftning af slidlag vedligehold på de mest trafikerede kommunale veje i byområder med tilgrænsende støjfølsomme bebyggelser (boliger m.m.). Der anvendes her såkaldte støjreducerende tyndlagsbelægninger. Der vil være tale om en mere systematisk anvendelse af støjreducerende belægninger i forhold til en praksis, hvor der de senere år på veje med betydende trafikmængder i bymæssig bebyggelse er anvendt sådanne belægninger ved fornyelse af slidlag. Indsatsen vil primært omfatte det kortlagte vejnet, men vil også i nogle tilfælde kunne omfatte andre større kommunale veje. I tilknytning til de konkrete slidlagsarbejder vil det blive vurderet om visse delstrækninger skal medtages, hvis der ikke er tale om tilgrænsende støjfølsom bebyggelse. For det kortlagte vejnet vil indsatsen blive prioriteret som vist på kortskitsen side 13. Konkret prioriteres de kommende ca. 5 år udlægning af støjreducerende belægninger i forbindelse med nye slidlag på Ringgaden, større indfaldsveje indenfor Ringvejen, Vester Allé, Sønder Allé samt på Strandvejen og Kystvejen. Anvendelsen af støjreducerende belægninger i forbindelse med den løbende vedligeholdelse udskiftning af slidlag vil ske indenfor de gældende økonomiske rammer for vejdriftsområdet. 12

13 Prioritering af det kortlagte vejnet i forhold til brug af støjreducerende belægning Prioritet 1 Prioritet 2 Kortlagte strækninger der er forsynet med støjreducerende belægning Efter en samlet støjkortlægning for et større sammenhængende byområde i 2012 vil der være mulighed for en mere systematisk prioritering af en samlet og eventuelt bredere indsats. Anden indsats I tilknytning til nye vejanlæg og større ombygninger af eksisterende vejanlæg i bymæssig bebyggelse vil der, som hidtil, i nødvendigt omfang blive anvendt støjreducerende belægninger, med henblik på at leve op til kommuneplanens støjbestemmelser. Viborgvej Ringvejen Ringgaden Helt generelt arbejdes der fortsat for at sikre acceptable støjniveauer langs vejnettet. Det sker gennem især lokalplanlægning af nye støjfølsomme bebyggelser, og i visse områder gennem trafikplanmæssige tiltag regulering af trafikkens omfang, sammensætning og hastighed, og dermed den afledte støjbelastning. Silkeborgvej Skanderborgvej Oddervej 13

14 9 Forventet effekt af kommende indsats En systematisk anvendelse af støjreducerende belægninger i tilknytning til den løbende vedligeholdelse af de større kommunale veje i bymæssig bebyggelse jf. foranstående afsnit forventes at resultere i mærkbare forbedringer i støjmiljøet ved en lang række boliger. Udover effekten for de personer, der bor langs vejene, vil der generelt kunne opnås et bedre støjmiljø som også kommer de personer, der færdes langs vejene til gode. Isoleret set kan brugen af støjreducerende tyndlagsbelægninger reducere støjbelastningen på de tilgrænsende boliger og arealer med mellem 1 og 4 db (en ændring på 3 db svarer f.eks. til en halvering af trafikken). Effekten kan aftage over belægningens levetid og er afhængig af den nærmere specifikation på belægningen. Når belægningen på de større veje i bymæssig bebyggelse er skiftet til støjreducerende belægninger i takt med den løbende vedligeholdelse vil der være opnået en mærkbar forbedring af støjmiljøet langs vejene. I og med at udlægning af støjreducerende belægninger sker i den takt, hvor behovet for nyt slidlag i øvrigt opstår, vil realiseringen strække sig over en årrække. Konkret hvornår de enkelte strækninger støjmæssigt forbedres kan ikke præciseres. Det vurderes, at en væsentlig del af belægningerne på det kortlagte vejnet kan være udskiftet til en støjreducerende belægning i løbet af en 5-årig periode. Støjreducerende tyndlagsbelægninger effekt og økonomi I forbindelse med den Nationale vejstøjstrategi fra Transportministeriet og Miljøstyrelsens Vejledning om støj fra veje anbefales det, at kommunernes vedligeholdelsespolitik omfatter støjbekæmpelse herunder at anvendelse af eksempelvis støjsvage tyndlagsbelægninger indtænkes i forbindelse med vedligeholdelse af vejnettet. Vejdirektoratets erfaringer med støjreducerende tyndlagsbelægning viser at disse typer belægning har gode støjegenskaber, samtidig med at de også har gode sikkerhedsegenskaber god friktion. Anvendelse af støjreducerende tyndlagsbelægninger er det mest omkostningseffektive virkemiddel, når det gælder en gunstig støjmæssig effekt. Jf. Vejdirektoratets foreløbige erfaringer må der forventes en merudgift i forbindelse med vedligeholdelsen af vejnettet, hvis der anvendes en støjreducerende tyndlagsbelægning frem for en traditionel belægning. Merprisen udgør ca. 10 % og kan primært tilskrives en højere materialepris og en kortere levetid. Det gælder også, at støjreducerende tyndlagsbelægninger i højere grad stiller krav til underlaget end en traditionel belægning. Trafik og Vejes egne og foreløbige erfaringer fra de seneste 3 år viser, at der formentlig vil være en lidt større merudgift til de udlagte tyndlagsbelægninger op til ca. 20 % i forhold til traditionelle belægninger. Til at illustrere den mulige effekt kan nævnes, at der de seneste 3 år er sket forbedringer af støjniveauet ved godt af de kortlagte boliger som følge af anvendelse af støjreducerende belægninger. Det gælder ved udskiftning af slidlag på dele af Silkeborgvej, Frederiks Allé, Oddervej og Dronning Margrethes Vej. 14

15 10 Strategi på lang sigt Støjbekendtgørelsen fastlægger, at der hvert 5. år skal ske en opdatering af både støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Den næste opdatering skal ske i 2012 og skal for Aarhus vedkommende omfatte en kortlægning af og en handlingsplan for et større sammenhængende byområde. Kortlægningen i 2012 vil udover trafikstøj også indeholde en kortlægning af støj fra virksomheder. På længere sigt er strategien at gennemføre periodiske kortlægninger. Først efter kortlægningen i 2012 vil der være et grundlag for en samlet beskrivelse og prioritering af indsatsen en mere fyldestgørende handlingsplan end den aktuelle. Det er således ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastlægge, hvilke virkemidler der på længere sigt skal tages i anvendelse og hvilke initiativer det vil være relevant at iværksætte. Aktuelt er der heller ikke afsat økonomiske midler til en omfattende indsats. Særlige tiltag til reduktion af trafikken i aften og natperioden, hvor støjfølsomheden er størst. Særlige tiltag gennem anvendelse af ITS for at opnå en mere glidende trafikafvikling. Nedsættelse af skiltet hastighed på strækninger med støjfølsom randbebyggelse De nævnte muligheder vil indgå i arbejdet med kommende støjhandlingsplaner. I det følgende er dog listet en række mulige fremtidige indsatser, som kan indgå i overvejelserne for at nedbringe den trafikskabte støjbelastning: Fortsat systematisk brug af støjreducerende belægninger i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af vejnettet. Afsættelse af støjpuljemidler med henblik på forbedring af det indendørs støjniveau i de boliger, hvor det ikke på anden vis er muligt at skabe et tilfredsstillende støjmiljø. Anvendelse af støjafskærmning, hvor noget sådant er mulig og hensigtsmæssig. Fortsatte trafikplantiltag, hvor der satses på at afvikle mest mulig trafik på de mest miljørobuste veje herunder eventuelt særlige reguleringer af tung trafik i støjfølsomme områder. 15

16 11 Økonomi Evaluering af kommende indsats 12 Den beskrevne indsats i den aktuelle handlingsplan finansieres indenfor gældende bevillinger. Yderligere midler til støjbekæmpelse vil skulle afklares i forbindelse med kommende budgetforhandlinger. I forbindelse med nye vejanlæg vil eventuel anvendelse af støjreducerende belægninger indgå som en del af anlægsbudgettet. Brugen af støjreducerende belægninger er en direkte opfølgning på den fastlagte indsats i Miljøhandlingsplan og forventes at medføre en vis forøgelse af udgiften til den løbende vedligeholdelse af vejnettet (udskiftning af slidlag). Udlægningen af støjreducerende belægning vurderes af Vejdirektoratet at være ca. 10 % dyrere end udlægning af en traditionel belægning. Egne erfaringer viser, at merudgiften kan være op til 20 %. For at følge udviklingen i antallet af støjbelastede boliger vil der periodisk blive lavet opgørelser over, hvor der er udlagt støjreducerende belægninger samt vurderinger/beregninger af den støjmæssige effekt. Denne evaluering vil blive suppleret med stikprøvevise vurderinger af beboernes subjektive vurderinger og oplevelser af effekten af anvendelse af støjreducerende belægninger. Afholdelse af eventuelle merudgifter kan indebære udskydelse af slidlagsarbejder på mindre betydende veje. Heroverfor står, at der med brug af støjreducerende tyndlagsbelægninger er tale om en indsats med en betydelig støjeffekt og en omkostningseffektiv løsning hvad angår begrænsning af støjgener fra trafikken. 16

17 13 Resultat af offentlig høring af forslag til støjhandlingsplan Forslag til Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune har været offentligt fremlagt i perioden 27. juni 2011 til 9. september Der indkom i alt 9 skriftlige bemærkninger til støjhandlingsplanen. Bemærkningerne berører følgende emner: Ønske om mindre støj fra busser. Ønsker til støjafskærmning ved to konkrete lokaliteter. Ønsker om at anvendelse af støjreducerende belægning kombineres med anvendelse af hastighedsnedsættelse og skiltet lastbilforbud. Ønsker om en anden prioritering af de kortlagte strækninger i forhold til udlægning af støjreducerende belægning. Ønske om en generel reduktion af trafikken inden for Ringvejen. De indkomne bemærkninger har givet anledning til en justering af støjhandlingsplanen, således at reduceret hastighed er indsat som et virkemiddel, der bør overvejes anvendt i forbindelse med kommende støjhandlingsplaner. 17

18 Trafik og Veje Grøndalsvej 1 DK-2860 Viby J Tel mail: November 2011

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2008

Trafikstøjhandlingsplan 2008 Trafikstøjhandlingsplan 2008 2 Trafikstøjhandlingsplan 3 Forord Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet med trafikstøjproblematikken i forskellige sammenhænge. Der er gennemført kortlægning af trafikstøj

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2006 Værkmestergades forlængelse fra Frederiks Bro til Ringgadebroen. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af detailprojekt

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere