TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. Disse dokumenter findes på Vejdirektoratets leverandørportal under Afsluttede udbud. Arbejdsudgaven kan blive revideret med aftalte ændringer i udbudsmaterialet. I så fald anføres revisionsindhold og dato. ÆNDRINGSLOG Rev. nr. Dato for ændring Indhold af ændring Rettelser iht. rettelsesblade indføjet Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og Elektriske installationer Side 2 af 73 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængdeændringer Prisfastsættelse Prisreguleringer Regningsarbejder Afregning af reservedele, mv Procesoptimering Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning 6 2. TILBUDSLISTENS POSTER Generelt 7 Tilbudslistens hovedposter Hovedpost 1 Entrepriseadministration Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Hovedpost 3 Bygværkstekniske installationer - Faste enhedspriser Hovedpost 4 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Hovedpost 5 Ydre signaludstyr - Faste enhedspriser Hovedpost 6 Nødtelefoner Faste enhedspriser Hovedpost 7 Vejbelysning Faste enhedspriser 26 Eftersyn Serieudskiftninger Diverse Master og Fundamenter Armaturer Pullerter Lyskilder Kabler og Rør Hovedpost 8 Fartvisere - Faste enhedspriser Hovedpost 9 Pumper Faste enhedspriser Hovedpost 10 Afmærkninger / Afspærringer 54 DRI-afspærringer Afmærkninger / Afspærringer på hovedvej Hovedpost 11 Regningsarbejder 62 Mandskab Materiel Hovedpost 12 Entreprisens opstart og afslutning 73

3 Mekaniske og Elektriske installationer Side 3 af GENERELT Denne TABG gælder for alle ME entrepriser i Samlet driftsudbud 2012 bortset fra entrepriserne i fagområde Klapbroer. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB-Teknik samt afgrænset i TABG. I katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning er anført størrelse på bod, erstatninger og betalingsreduktioner, som disse er defineret i EK, SB, SAB-SOS og SAB-Teknik. Angivelse af dage er kalenderdage med mindre andet er udtrykkeligt anført. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængder for regningsarbejder er stipulerede, og afspejler Driftsherrens forventning til behovet i et gennemsnitligt driftsår. Afregning sker til de faktisk udførte mængder. 1.2 Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.3 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige bi-ydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Alle omkostninger inkl. afgifter til bortskaffelse og deponering af affald skal være indeholdt i enhedspriserne.

4 Mekaniske og Elektriske installationer Side 4 af 73 Såfremt en enhedspris ikke indeholder afspærring/afmærkning, vil dette fremgå at beskrivelsen af de enkelte underposter. I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til kommunikations- og positioneringsudstyr samt supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen arbejdstid indenfor normal arbejdstid, jf. SAB-SOS afsnit at anden entreprenør eventuelt udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. at der, såfremt Vejdirektoratet planlægger at flere entreprenører arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde, vil blive ydet godtgørelse for entreprenørens ekstraomkostninger til arbejdsmiljøforanstaltninger. 1.4 Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindre-udgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Fastprisperioden løber til Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, indeks for EL-arbejdet arbejdsomkostninger. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks 2012K2, og I 2 angiver K4-indeks for året før reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres.

5 Mekaniske og Elektriske installationer Side 5 af 73 Første regulering foretages med indeks 2012K4, og gælder for kalenderåret Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt for udløbet af de årlige prisreguleringer. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. 1.5 Regningsarbejder En række arbejder omfattet af entreprisen (fx afhjælpende vedligehold) udføres som regningsarbejder. De anførte priser på regningsarbejder gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer, der er koncernforbundne hermed. De anførte priser gælder også for udbudte opgaver, der udføres af underentreprenører der ikke er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Såfremt der rekvireres regningsarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte time-/dagspriser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på maks. 7 %. 1.6 Afregning af reservedele, mv. Materialer/reservedele afregnes efter leverandørens listepris med fradrag af 50 % af eventuelt opnåede (leverandør)rabatter. Dokumentation for priser og rabatter skal fremvises på forlangende. Hvis entreprenøren selv er producent og/eller leverandør, så afregnes til entreprenørens egen listepris fradraget den rabatsats, som gives til forhandlere og større kunder.

6 Mekaniske og Elektriske installationer Side 6 af Procesoptimering Der kan gennemføres procesoptimeringer i alle entrepriser. Procesoptimeringer er beskrevet i SAB-SOS. For entrepriser, der ikke er omfattet af maxpris afregning, afregnes procesoptimeringer iht. SAB-SOS afsnit Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning Bodsklasser, bodsstørrelser og bodssituationer Bod er fastlagt ved bodsklasser med tilhørende bodsstørrelser, hvortil bodsudløsende hændelser, betegnet bodssituationer, takseres. Bodsudløsende hændelser bortset fra bod i forbindelse med afspærring - er anført i SAB-ME-Teknik, bilag B (Kvalitetsnorm) Oversigt over bodsklasser fremgår af skema nedenfor. Bodsklasse Bodsstørrelse 1 Afspærring kr. pr. hændelse. 1 Rådighedstilladelse Manglende rådighedstilladelse kr. pr. påtale. 1 2 Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3 3a) Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3b) Kvalitet Er afhjælpning ikke sket inden for 2 døgn fra påtale, pålægges bod på kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. 3c)-Til og framelding af vejarbejde Ved manglende til- fra eller færdigmelding af vejarbejde, ifalder entreprenøren en bod på kr. pr. påtale 1 4 Tid 1000 kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. For overskridelse af responstider er tidsperioden = responstiden. For overskridelse af tidsfrister er tidsperioden = en dag. 1 Tilføjet iht Rettelsesblad nr ME-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

7 Mekaniske og Elektriske installationer Side 7 af 73 Øgning af bod, hæveret Pålægges der mere end 3 bøder i en bodsklasse inden for en måned, pålægges efterfølgende bod i en bodsklasse, som er én numerisk lavere (fx bodsklasse 2 i stedet for bodsklasse 3). Driftsherren kan hæve kontrakten iht. SB-ME, ad 40, stk. 1, hvis der samlet pålægges bod over 5 % af den samlede årlige entreprisesum. Bod for mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger, ifalder entreprenøren en bod på kr pr. påtale (bodsklasse 1). 2 Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entre-prenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller fær-digmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-SOS afsnit 2.9 og SAB-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 3). Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). 2. TILBUDSLISTENS POSTER 2.0 Generelt Nedenfor i afsnit 2.1 til 2.12 angives bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Alle underpostnumre anvendes ikke i alle entrepriser. Underposter som ikke anvendes i en entreprise fremgår af entreprisens TBL som raster-markerede underposter (linjer). Mængderne angivet i TBL er fastsat for et gennemsnitligt driftsår, bortset fra hovedpost Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

8 Mekaniske og Elektriske installationer Side 8 af 73 OBS Vedrørende måleraflæsning: Underposter vedrørende måleraflæsning finder ikke anvendelse for målere, der kan fjernaflæses, idet fjernaflæsning af målere afregnes som regningsarbejde. OBS Begrebet normal arbejdstid er defineret i afsnit 2.11, generelt. TILBUDSLISTENS HOVEDPOSTER Tilbudslisten er opdelt på følgende hovedposter: 1. Entrepriseadministration 2. Vagtordning og Driftsovervågning 3. Bygværkstekniske installationer og systemer - faste enhedspriser 4. Trafikledelsessystemer - faste enhedspriser 5. Ydre signaludstyr - faste enhedspriser 6. Nødtelefoner - faste enhedspriser 7. Vejbelysning - faste enhedspriser 8. Fartvisere - faste enhedspriser 9. Pumper - faste enhedspriser 10. Afmærkninger/afspærringer 11. Regningsarbejder 12. Entreprisens opstart og afslutning 2.1 Hovedpost 1 Entrepriseadministration Entrepriseledelse Enhedsprisen omfatter alle ydelser til entrepriseledelse iht. SAB-ME-Teknik samt deltagelse i driftsmøder og styregruppemøder. Enhedsprisen er pr. kvartal Jobadministration i JobManager pr. job Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med håndtering af job i JobManager. Posten omfatter den samlede pris for udførelse af krævede statusskift, registreringer, dokumentation og mængdeopgørelser i JobManager. Til et job regnes også eventuelt tilhørende indrapportering. Enhedsprisen er pr. job. Generelt for 1.3 (Lager) For alle underposter gælder, at enhedsprisen er pr. kvartal, og skal være inklusiv alle omkostninger til fx husleje, driftsafgifter, forsikringer, mv.

9 Mekaniske og Elektriske installationer Side 9 af Lager. Container 10 fod Posten omfatter en opstillet 10 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Container 20 fod Posten omfatter en opstillet 20 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Vejlyscontainer Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med, at entreprenøren stiller med en Vejlyscontainer, jf. entreprisens SAB-ME-Teknik bilag C, til rådighed for opbevaring af VD-ejet materiel eller materialer, herunder evt. leje af container og opstillingsareal. Enhedsprisen er pr. kvartal Lager. Under tag Posten omfatter lagerkapacitet svarende til en pallem 3 under tag. Lagerfaciliteten skal være egnet for opbevaring af de lagerførte effekter, herunder de særlige krav til klima, som elektrisk udstyr under opbevaring (dvs. uden påført netspænding) stiller, for ikke at blive forringet. Enhedsprisen er pr. lageranbragte pallem 3 pr. kvartal Udgået Underposten anvendes ikke Udgået Underposten anvendes ikke Lager. Udendørs Posten omfatter lagerplads på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er anvendte m2 pr. kvartal.

10 Mekaniske og Elektriske installationer Side 10 af Lager. For entreprenøreffekter Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med entreprenørens lagerføring af pålagte effekter, som entreprenøren skal råde over til entreprisen. Et sådan pålæg vil fremgå af entreprisens Bilag-C til SAB-ME-Teknik. Enhedsprisen er pr. kvartal. 2.2 Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Generelt for Hovedpost 2 For alle underposter under hovedpost 2 omfatter ydelsen det samlede antal systemer i entreprisen jf. SAB-ME-Teknik, bilag I Vagtordning Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser pr. år. til opretholdelse af en 24 timers vagtordning og vagtberedskab, og til at servicemontørerne er til rådighed alle dage og på alle tider af døgnet. Der betales ikke udkaldstillæg. Enhedsprisen er pr. kvartal Driftsovervågning Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser til driftsovervågning iht. SAB-ME- Teknik. Enhedsprisen er pr. kvartal. Ved ændringer i omfanget af entreprisen foretages der mængdevariation som følger: For YS ændres tilbudsprisen pro rata med ændringen af systemantallet. For TL ændres tilbudsprisen pro rata med de resulterende ændringer i entreprisens samlede antal udstyrselementer, dvs. de hovedkomponenter der er beskrevet ved elementbeskrivelser jf. TL-entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag C 2.3 Hovedpost 3 Bygværkstekniske installationer - Faste enhedspriser Generelt for underposter vedrørende Vask - stor, lille og vask af ramper Der betales et fast vederlag for tunnelvask for hver tunnel pr. gang i henhold til SAB-ME- Teknik bilag C underbilag t afsnit 4 og 6.

11 Mekaniske og Elektriske installationer Side 11 af 73 For Limfjordstunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvis stor renhold og lille renhold jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 4. For Tårnbytunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvis stor renhold, lille renhold og for renhold af ramper SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1. De faste vederlag for tunnelvask skal være eksklusiv maskinel fejning, sweepning og bortskaffelse og deponi af slam/affald som afregnes separat, men inklusiv afsluttende spuling af kørebane og fortov Alle priser skal være inklusiv miljøtillæg, brændstoftillæg, nattillæg/overtidstillæg og lign. Bortskaffelse og deponi af slam/affald afregnes i henhold til post Alt slam afregnes pr ton. Vejesedler fremsendes efter hver vask til tilsynet fordelt på vask og renhold. Generelt for vedrørende Maskinel fejning Der betales et fast vederlag pr. gang for maskinel fejning af kørebane med eventuelle fortove og rabatter jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 4 og 6 for hver tunnel. Generelt for underposter vedrørende Sweepning Der betales et fast vederlag pr. gang for sweepning af kørebane jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 7 for hver tunnel eksklusive Tårnbytunnelen. Generelt for underposter vedrørende "Almindelig fejebil", "Combivogn" og "Ekstra mandskab" Slamsuger- og supplerende fejeopgaver afregnes efter timepris for slamsuger med mandskab. Supplerende mandskab til renhold afregnes efter timepris jf. SAB-ME-Teknik, bilag C underbilag t afsnit 5. Ydelsen er ekskl. Afspærring. 5 5 Tilføjet tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-6. Ny tekst er i blå/grå tone.

12 Mekaniske og Elektriske installationer Side 12 af Guldborgsundtunnelen. Vask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3. Separat fra tunnelvask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Ekstra mand. Separat fra tunnelvask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Uden vask af tunnelloft Se tekst ovenfor.

13 Mekaniske og Elektriske installationer Side 13 af Bernstorffsvejstunnelen. Med vask af tunnelloft Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Vask Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor.

14 Mekaniske og Elektriske installationer Side 14 af Frederikssundsvejstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Stor vask af hele tunnelen Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Lille vask af hele tunnelen Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Lille vask af nordvestrampe Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Fejebil, almindelig Se tekst ovenfor Udgået Underposten anvendes ikke Tårnbytunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor. 3 3 Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1

15 Mekaniske og Elektriske installationer Side 15 af Tårnbytunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Stor vask Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Lille vask Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Minigraver/kran til løft af dæksten Der henvises til Tunnelvaskbilaget i TL-entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag C Limfjordstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor. 3 Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1

16 Mekaniske og Elektriske installationer Side 16 af Driftsledelse for højspændingsanlæg Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser, som driftsleder af højspændingsanlægget. De nødvendige vedligeholdsarbejder på selve højspændingsanlæggene afregnes sammen med det øvrige forebyggende og afhjælpende vedligehold. 2.4 Hovedpost 4 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Generelt for 4.1 (Spolearbejder) Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres iht. Teknisk arbejdsbeskrivelse for Etablering af detektorspoler (også kaldet Spolenotatet ). Denne arbejdsbeskrivelse er et underbilag under TL-entreprisernes SAB-ME-Teknik, bilag-c Levering, installation og tilslutning af almindelig TL-detektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Posten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en almindelig TLdetektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Posten er eksklusiv tilledning (jf. ost 4.1.2) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole Posten omfatter levering og installation af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende tilledningen er medtaget under post Posten afregnes pr. meter tilledning Levering, installation og tilslutning af præfabrikeret TLdetektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Posten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en præfabrikeret TL-detektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Posten er eksklusiv tilledning (jf. post 4.1.4) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for præfabrikeret TL-detektordobbeltspole Posten omfatter levering og installation af præfabrikeret tilledning for præfabrikeret TL-

17 Mekaniske og Elektriske installationer Side 17 af 73 detektorspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende præfabrikeret tilledningen er medtaget under Prisen for præfabrikeret tilledningen afregnes pr. meter Levering og installation af spolebrønd Posten omfatter levering, installation og dokumentation af en spolebrønd. Ydelsen er ekskl. afspærring Måleraflæsning Posten omfatter en måleraflæsning af el-måler (årsaflæsning). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre el-måleraflæsninger samtidig for et større antal el-målere. Prisen er eksklusiv afspærring, idet sådan ikke forudsættes påkrævet. Prisen er pr. stk. måleraflæsning Eftersyn og Rengøring. Kameraer Posten omfatter et eftersyn og samtidig rengøring af et kamera uanset typen af kameraet (om det er et videokamera eller et kamera for trafikdetektering). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre sådanne eftersyn og rengøring samtidigt for et større antal kameraer. Prisen skal inkludere egnede rengøringsartikler. Prisen er eksklusiv eventuel nødvendig afspærring og lift. Prisen er pr. stk. eftersyn og samtidig rengøring af et kamera Hovedeftersyn. Portal inkl. mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en portal af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, samt endvidere funktionskontrol og vedligehold af eventuelt skinnesystemet på portalen. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. portal. 4 Tilføjet tekst er ændret iht Rettelsesblad nr AUTO-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

18 Mekaniske og Elektriske installationer Side 18 af Hovedeftersyn. Galge inkl. mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en galge af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, endvidere for drejbare galger funktionskontrol og vedligehold af drejesystemet. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. galge Hovedeftersyn. Tavle Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en variabel tavle af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. tavle Hovedeftersyn. Vejstation Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en vejstation af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. vejstation Hovedeftersyn. Radardetektorer Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en radardetektor af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. radardetektor Hovedeftersyn. TL-detektordobbeltspole Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en TL-detektordobbeltspole. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. TL-detektordobbeltspole.

19 Mekaniske og Elektriske installationer Side 19 af Sammensplidsning af 24 SM lyslederkabel Posten omfatter sammensplidsning af 2 stk. 24 SM fiberkabelender, hvor samtlige fibre skal splidses og kablet skal muffes beregnet for efterfølgende nedgravning. Det skal forudsættes, at begge kabelender er frilagte/frigravede. Prisen skal være inklusiv alt nødvendigt udstyr, såsom splidseudstyr og evt. telt, samt alle nødvendige materialer. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er for sammensplidsning af 2 kabelender. 2.5 Hovedpost 5 Ydre signaludstyr - Faste enhedspriser Generelt for Hovedpost 5 Enhedspriserne forudsætter, at arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. Såfremt det er påkrævet eller aftalt at udføre arbejdet udenfor normal arbejdstid kan entreprenøren fakturere overtid på dokumenterede timer. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering, etablering, drift og nedtagning færdselsregulerende foranstaltninger (midlertidig afspærring/afmærkning). Dog afregnes for særskilt for leje og brug af TMA. Enkelte underposter omfatter ikke midlertidige færdselsregulerende foranstaltninger, hvilket fremgår af de aktuelle underposter. Generelt for underposterne og Enhedsprisen omfatter den samlede pris for udførelse af ét eftersyn i ét signalanlæg, inkl. arbejdsløn og materielleje. Afhjælpning af mindre fejl, jævnfør arbejdsbeskrivelse for pågældende eftersyn, udføres som en del af eftersynet og skal være indeholdt i enhedsprisen. Der afregnes særskilt for forbrugte materialer/reservedele. Enhedsprisen omfatter forbrugsstoffer og hjælpemidler Almindeligt eftersyn Almindeligt eftersyn udføres som beskrevet i SAB-ME-Teknik og tilhørende bilag Hovedeftersyn inkl. udvendig rengøring Hovedeftersyn inkl. udvendig renhold af lanterner og andet udstyr. Hovedeftersyn udføres som beskrevet i SAB-ME-Teknik og tilhørende bilag. Enhedsprisen omfatter ikke serieudskiftning af glødelamper.

20 Mekaniske og Elektriske installationer Side 20 af Serieudskiftning af glødelamper inkl. rengøring Enhedsprisen omfatter udskiftning af 1 stk. glødelampe i forbindelse med serieudskiftning. Omfatter samtidig rengøring af lanternens reflektorer og indvendig side af linser/forglas. Enhedsprisen omfatter lyskilde samt forbrugsstoffer og hjælpemidler. Generelt for underposterne 5.3.1, og (Spoler) Enhedsprisen omfatter alle ydelser for levering og montering af induktiv detektorspole nedlagt/nedfræset i kørebanen, fremføring af spolekabel til detektorkabel, som spolekablet tilsluttes i en muffe eller samledåse. Enhedsprisen omfatter alle nødvendige materialer og forbrugsstoffer, anstilling, opmærkning, indjustering af detektor i styreapparatet samt kontrol af korrekt funktion. Enhedsprisen omfatter ikke etablering af detektorbrønd og mærkning af samlemuffers placering. Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres i henhold til Teknisk arbejdsbeskrivelse, Etablering af spoler, SAB-ME-Teknik, bilag C. Spolelængde er angivet under de enkelte underposter. Enhedsprisen omfatter spoler, som dækker én vognbane/kørespor og med en spolebredde, som afhænger af den aktuelle bredde på vognbane/kørespor og af spolens funktion. Enhedsprisen omfatter levering af tavlevogn og længdeafspærring langs arbejdsområdet. Enhedsprisen omfatter ikke levering af anden, for arbejdet nødvendig, afspærring/afmærkning. Enhedsprisen omfatter al retablering efter opgravning, dog afregnes særskilt for retablering af asfaltbelægninger Detektor spole <= 5 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde til og med 5 meter Detektorspole > 5 meter og <= 20 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde over 5 meter til og med 20 meter.

21 Mekaniske og Elektriske installationer Side 21 af Detektorspole > 20 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde over 20 meter Gitterspole, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter gitterspole. Generelt for underposterne 5.4.1, og (Eftergivelige master) Enhedsprisen omfatter alle ydelser for levering og montering af eftergivelig signalmast. Mastetype/-fabrikat skal designmæssigt passe til øvrigt udstyr i pågældende signalanlæg. Signalmaster skal leveres inklusiv kabellem, 2-delt klemmerække omsvøbt med svær plast samt med fundament eller vridningssikring. Enhedsprisen omfatter - for de respektive mastetyper - alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering af stander, opføring og montering af signalkabel inklusiv skilleklemmer og ledninger med bananstik til forbindelse mellem de to dele af klemmerækken. Leverede master skal være udført og leveret med nødvendige boringer, flanger eller andet for montering af lanternebeslag. Enhedsprisen omfatter endvidere alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af eventuel eksisterende signalmast, der erstattes Eftergivelig mast, normal Enhedsprisen omfatter eftergivelig normal mast, dvs. en kort mast for placering af lavtsiddende lanterner Eftergivelig mast, lang Enhedsprisen omfatter eftergivelig lang mast, dvs. en høj mast for placering af både lavtsiddende og højtsiddende lanterner Eftergivelig mast for fodgængertryk eller lydsignal Enhedsprisen omfatter eftergivelig mast for placering af fodgængertryk eller lydsignal.

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht.

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer oktober 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08.

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08. 28.05.08 HedeDanmark/ Søren Bo Johansen VMV,VN, VSD,VØ 08 TBL 1. På hvilke sideanlæg befinder tankene sig? For VN fremgår dette af bilag TOI-2 For VSD og VMV fremgår dette af bilag sidst i SAB 2. Hvor

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 PJA BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 SG LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 SG LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 SG SAB-STYRING OG SAMARBEJDE LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER

ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 1 af 22 Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-BY-ND.BilagC-Arbejdsbeskrivelser ME-BY-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C. ARBEJDSBESKRIVELSER ME-BY-ND Side 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 4 1 Orientering...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Nødtelefoner Faggruppen for nødtelefoner 15-08-2011 UDBUD 2012 N01 NØDTELEFONER Beskrivelse af elementet Nødtelefoner er stationære konstruktioner hvorfra der kan skabes umiddelbar kontakt til beredskabspersonale. Nødopkaldssystem som betjenes centralt i VejdirektoratetsTrafikinformationsCenter

Læs mere

Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanente TL-systemer i Østdanmark

Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanente TL-systemer i Østdanmark Særlige betingelser og beskrivelser Drift og vedligehold af TL-systemer samt ombygning af midlertidige TL-systemer til permanente TL-systemer i Østdanmark September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) Bestemmelser om udbud og tilbud samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL-GEN)

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode

Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode Offentligt EU-udbud vedrørende leje- og levering af gadelys i Kerteminde Kommune for fastlagt periode 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Generelle udbudsbetingelser 3 1.1 Udformning af tilbud og kontrakt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere