TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. Disse dokumenter findes på Vejdirektoratets leverandørportal under Afsluttede udbud. Arbejdsudgaven kan blive revideret med aftalte ændringer i udbudsmaterialet. I så fald anføres revisionsindhold og dato. ÆNDRINGSLOG Rev. nr. Dato for ændring Indhold af ændring Rettelser iht. rettelsesblade indføjet Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og Elektriske installationer Side 2 af 73 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængdeændringer Prisfastsættelse Prisreguleringer Regningsarbejder Afregning af reservedele, mv Procesoptimering Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning 6 2. TILBUDSLISTENS POSTER Generelt 7 Tilbudslistens hovedposter Hovedpost 1 Entrepriseadministration Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Hovedpost 3 Bygværkstekniske installationer - Faste enhedspriser Hovedpost 4 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Hovedpost 5 Ydre signaludstyr - Faste enhedspriser Hovedpost 6 Nødtelefoner Faste enhedspriser Hovedpost 7 Vejbelysning Faste enhedspriser 26 Eftersyn Serieudskiftninger Diverse Master og Fundamenter Armaturer Pullerter Lyskilder Kabler og Rør Hovedpost 8 Fartvisere - Faste enhedspriser Hovedpost 9 Pumper Faste enhedspriser Hovedpost 10 Afmærkninger / Afspærringer 54 DRI-afspærringer Afmærkninger / Afspærringer på hovedvej Hovedpost 11 Regningsarbejder 62 Mandskab Materiel Hovedpost 12 Entreprisens opstart og afslutning 73

3 Mekaniske og Elektriske installationer Side 3 af GENERELT Denne TABG gælder for alle ME entrepriser i Samlet driftsudbud 2012 bortset fra entrepriserne i fagområde Klapbroer. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB-Teknik samt afgrænset i TABG. I katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning er anført størrelse på bod, erstatninger og betalingsreduktioner, som disse er defineret i EK, SB, SAB-SOS og SAB-Teknik. Angivelse af dage er kalenderdage med mindre andet er udtrykkeligt anført. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængder for regningsarbejder er stipulerede, og afspejler Driftsherrens forventning til behovet i et gennemsnitligt driftsår. Afregning sker til de faktisk udførte mængder. 1.2 Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.3 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige bi-ydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Alle omkostninger inkl. afgifter til bortskaffelse og deponering af affald skal være indeholdt i enhedspriserne.

4 Mekaniske og Elektriske installationer Side 4 af 73 Såfremt en enhedspris ikke indeholder afspærring/afmærkning, vil dette fremgå at beskrivelsen af de enkelte underposter. I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til kommunikations- og positioneringsudstyr samt supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen arbejdstid indenfor normal arbejdstid, jf. SAB-SOS afsnit at anden entreprenør eventuelt udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. at der, såfremt Vejdirektoratet planlægger at flere entreprenører arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde, vil blive ydet godtgørelse for entreprenørens ekstraomkostninger til arbejdsmiljøforanstaltninger. 1.4 Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindre-udgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Fastprisperioden løber til Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, indeks for EL-arbejdet arbejdsomkostninger. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks 2012K2, og I 2 angiver K4-indeks for året før reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres.

5 Mekaniske og Elektriske installationer Side 5 af 73 Første regulering foretages med indeks 2012K4, og gælder for kalenderåret Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt for udløbet af de årlige prisreguleringer. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. 1.5 Regningsarbejder En række arbejder omfattet af entreprisen (fx afhjælpende vedligehold) udføres som regningsarbejder. De anførte priser på regningsarbejder gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer, der er koncernforbundne hermed. De anførte priser gælder også for udbudte opgaver, der udføres af underentreprenører der ikke er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Såfremt der rekvireres regningsarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte time-/dagspriser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på maks. 7 %. 1.6 Afregning af reservedele, mv. Materialer/reservedele afregnes efter leverandørens listepris med fradrag af 50 % af eventuelt opnåede (leverandør)rabatter. Dokumentation for priser og rabatter skal fremvises på forlangende. Hvis entreprenøren selv er producent og/eller leverandør, så afregnes til entreprenørens egen listepris fradraget den rabatsats, som gives til forhandlere og større kunder.

6 Mekaniske og Elektriske installationer Side 6 af Procesoptimering Der kan gennemføres procesoptimeringer i alle entrepriser. Procesoptimeringer er beskrevet i SAB-SOS. For entrepriser, der ikke er omfattet af maxpris afregning, afregnes procesoptimeringer iht. SAB-SOS afsnit Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning Bodsklasser, bodsstørrelser og bodssituationer Bod er fastlagt ved bodsklasser med tilhørende bodsstørrelser, hvortil bodsudløsende hændelser, betegnet bodssituationer, takseres. Bodsudløsende hændelser bortset fra bod i forbindelse med afspærring - er anført i SAB-ME-Teknik, bilag B (Kvalitetsnorm) Oversigt over bodsklasser fremgår af skema nedenfor. Bodsklasse Bodsstørrelse 1 Afspærring kr. pr. hændelse. 1 Rådighedstilladelse Manglende rådighedstilladelse kr. pr. påtale. 1 2 Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3 3a) Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3b) Kvalitet Er afhjælpning ikke sket inden for 2 døgn fra påtale, pålægges bod på kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. 3c)-Til og framelding af vejarbejde Ved manglende til- fra eller færdigmelding af vejarbejde, ifalder entreprenøren en bod på kr. pr. påtale 1 4 Tid 1000 kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. For overskridelse af responstider er tidsperioden = responstiden. For overskridelse af tidsfrister er tidsperioden = en dag. 1 Tilføjet iht Rettelsesblad nr ME-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

7 Mekaniske og Elektriske installationer Side 7 af 73 Øgning af bod, hæveret Pålægges der mere end 3 bøder i en bodsklasse inden for en måned, pålægges efterfølgende bod i en bodsklasse, som er én numerisk lavere (fx bodsklasse 2 i stedet for bodsklasse 3). Driftsherren kan hæve kontrakten iht. SB-ME, ad 40, stk. 1, hvis der samlet pålægges bod over 5 % af den samlede årlige entreprisesum. Bod for mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger, ifalder entreprenøren en bod på kr pr. påtale (bodsklasse 1). 2 Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entre-prenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller fær-digmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-SOS afsnit 2.9 og SAB-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 3). Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). 2. TILBUDSLISTENS POSTER 2.0 Generelt Nedenfor i afsnit 2.1 til 2.12 angives bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Alle underpostnumre anvendes ikke i alle entrepriser. Underposter som ikke anvendes i en entreprise fremgår af entreprisens TBL som raster-markerede underposter (linjer). Mængderne angivet i TBL er fastsat for et gennemsnitligt driftsår, bortset fra hovedpost Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

8 Mekaniske og Elektriske installationer Side 8 af 73 OBS Vedrørende måleraflæsning: Underposter vedrørende måleraflæsning finder ikke anvendelse for målere, der kan fjernaflæses, idet fjernaflæsning af målere afregnes som regningsarbejde. OBS Begrebet normal arbejdstid er defineret i afsnit 2.11, generelt. TILBUDSLISTENS HOVEDPOSTER Tilbudslisten er opdelt på følgende hovedposter: 1. Entrepriseadministration 2. Vagtordning og Driftsovervågning 3. Bygværkstekniske installationer og systemer - faste enhedspriser 4. Trafikledelsessystemer - faste enhedspriser 5. Ydre signaludstyr - faste enhedspriser 6. Nødtelefoner - faste enhedspriser 7. Vejbelysning - faste enhedspriser 8. Fartvisere - faste enhedspriser 9. Pumper - faste enhedspriser 10. Afmærkninger/afspærringer 11. Regningsarbejder 12. Entreprisens opstart og afslutning 2.1 Hovedpost 1 Entrepriseadministration Entrepriseledelse Enhedsprisen omfatter alle ydelser til entrepriseledelse iht. SAB-ME-Teknik samt deltagelse i driftsmøder og styregruppemøder. Enhedsprisen er pr. kvartal Jobadministration i JobManager pr. job Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med håndtering af job i JobManager. Posten omfatter den samlede pris for udførelse af krævede statusskift, registreringer, dokumentation og mængdeopgørelser i JobManager. Til et job regnes også eventuelt tilhørende indrapportering. Enhedsprisen er pr. job. Generelt for 1.3 (Lager) For alle underposter gælder, at enhedsprisen er pr. kvartal, og skal være inklusiv alle omkostninger til fx husleje, driftsafgifter, forsikringer, mv.

9 Mekaniske og Elektriske installationer Side 9 af Lager. Container 10 fod Posten omfatter en opstillet 10 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Container 20 fod Posten omfatter en opstillet 20 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Vejlyscontainer Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med, at entreprenøren stiller med en Vejlyscontainer, jf. entreprisens SAB-ME-Teknik bilag C, til rådighed for opbevaring af VD-ejet materiel eller materialer, herunder evt. leje af container og opstillingsareal. Enhedsprisen er pr. kvartal Lager. Under tag Posten omfatter lagerkapacitet svarende til en pallem 3 under tag. Lagerfaciliteten skal være egnet for opbevaring af de lagerførte effekter, herunder de særlige krav til klima, som elektrisk udstyr under opbevaring (dvs. uden påført netspænding) stiller, for ikke at blive forringet. Enhedsprisen er pr. lageranbragte pallem 3 pr. kvartal Udgået Underposten anvendes ikke Udgået Underposten anvendes ikke Lager. Udendørs Posten omfatter lagerplads på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er anvendte m2 pr. kvartal.

10 Mekaniske og Elektriske installationer Side 10 af Lager. For entreprenøreffekter Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med entreprenørens lagerføring af pålagte effekter, som entreprenøren skal råde over til entreprisen. Et sådan pålæg vil fremgå af entreprisens Bilag-C til SAB-ME-Teknik. Enhedsprisen er pr. kvartal. 2.2 Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Generelt for Hovedpost 2 For alle underposter under hovedpost 2 omfatter ydelsen det samlede antal systemer i entreprisen jf. SAB-ME-Teknik, bilag I Vagtordning Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser pr. år. til opretholdelse af en 24 timers vagtordning og vagtberedskab, og til at servicemontørerne er til rådighed alle dage og på alle tider af døgnet. Der betales ikke udkaldstillæg. Enhedsprisen er pr. kvartal Driftsovervågning Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser til driftsovervågning iht. SAB-ME- Teknik. Enhedsprisen er pr. kvartal. Ved ændringer i omfanget af entreprisen foretages der mængdevariation som følger: For YS ændres tilbudsprisen pro rata med ændringen af systemantallet. For TL ændres tilbudsprisen pro rata med de resulterende ændringer i entreprisens samlede antal udstyrselementer, dvs. de hovedkomponenter der er beskrevet ved elementbeskrivelser jf. TL-entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag C 2.3 Hovedpost 3 Bygværkstekniske installationer - Faste enhedspriser Generelt for underposter vedrørende Vask - stor, lille og vask af ramper Der betales et fast vederlag for tunnelvask for hver tunnel pr. gang i henhold til SAB-ME- Teknik bilag C underbilag t afsnit 4 og 6.

11 Mekaniske og Elektriske installationer Side 11 af 73 For Limfjordstunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvis stor renhold og lille renhold jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 4. For Tårnbytunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvis stor renhold, lille renhold og for renhold af ramper SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1. De faste vederlag for tunnelvask skal være eksklusiv maskinel fejning, sweepning og bortskaffelse og deponi af slam/affald som afregnes separat, men inklusiv afsluttende spuling af kørebane og fortov Alle priser skal være inklusiv miljøtillæg, brændstoftillæg, nattillæg/overtidstillæg og lign. Bortskaffelse og deponi af slam/affald afregnes i henhold til post Alt slam afregnes pr ton. Vejesedler fremsendes efter hver vask til tilsynet fordelt på vask og renhold. Generelt for vedrørende Maskinel fejning Der betales et fast vederlag pr. gang for maskinel fejning af kørebane med eventuelle fortove og rabatter jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 4 og 6 for hver tunnel. Generelt for underposter vedrørende Sweepning Der betales et fast vederlag pr. gang for sweepning af kørebane jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 7 for hver tunnel eksklusive Tårnbytunnelen. Generelt for underposter vedrørende "Almindelig fejebil", "Combivogn" og "Ekstra mandskab" Slamsuger- og supplerende fejeopgaver afregnes efter timepris for slamsuger med mandskab. Supplerende mandskab til renhold afregnes efter timepris jf. SAB-ME-Teknik, bilag C underbilag t afsnit 5. Ydelsen er ekskl. Afspærring. 5 5 Tilføjet tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-6. Ny tekst er i blå/grå tone.

12 Mekaniske og Elektriske installationer Side 12 af Guldborgsundtunnelen. Vask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3. Separat fra tunnelvask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Ekstra mand. Separat fra tunnelvask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Uden vask af tunnelloft Se tekst ovenfor.

13 Mekaniske og Elektriske installationer Side 13 af Bernstorffsvejstunnelen. Med vask af tunnelloft Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Vask Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor.

14 Mekaniske og Elektriske installationer Side 14 af Frederikssundsvejstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Stor vask af hele tunnelen Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Lille vask af hele tunnelen Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Lille vask af nordvestrampe Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Fejebil, almindelig Se tekst ovenfor Udgået Underposten anvendes ikke Tårnbytunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor. 3 3 Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1

15 Mekaniske og Elektriske installationer Side 15 af Tårnbytunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Stor vask Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Lille vask Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Minigraver/kran til løft af dæksten Der henvises til Tunnelvaskbilaget i TL-entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag C Limfjordstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor. 3 Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1

16 Mekaniske og Elektriske installationer Side 16 af Driftsledelse for højspændingsanlæg Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser, som driftsleder af højspændingsanlægget. De nødvendige vedligeholdsarbejder på selve højspændingsanlæggene afregnes sammen med det øvrige forebyggende og afhjælpende vedligehold. 2.4 Hovedpost 4 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Generelt for 4.1 (Spolearbejder) Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres iht. Teknisk arbejdsbeskrivelse for Etablering af detektorspoler (også kaldet Spolenotatet ). Denne arbejdsbeskrivelse er et underbilag under TL-entreprisernes SAB-ME-Teknik, bilag-c Levering, installation og tilslutning af almindelig TL-detektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Posten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en almindelig TLdetektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Posten er eksklusiv tilledning (jf. ost 4.1.2) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole Posten omfatter levering og installation af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende tilledningen er medtaget under post Posten afregnes pr. meter tilledning Levering, installation og tilslutning af præfabrikeret TLdetektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Posten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en præfabrikeret TL-detektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Posten er eksklusiv tilledning (jf. post 4.1.4) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for præfabrikeret TL-detektordobbeltspole Posten omfatter levering og installation af præfabrikeret tilledning for præfabrikeret TL-

17 Mekaniske og Elektriske installationer Side 17 af 73 detektorspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende præfabrikeret tilledningen er medtaget under Prisen for præfabrikeret tilledningen afregnes pr. meter Levering og installation af spolebrønd Posten omfatter levering, installation og dokumentation af en spolebrønd. Ydelsen er ekskl. afspærring Måleraflæsning Posten omfatter en måleraflæsning af el-måler (årsaflæsning). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre el-måleraflæsninger samtidig for et større antal el-målere. Prisen er eksklusiv afspærring, idet sådan ikke forudsættes påkrævet. Prisen er pr. stk. måleraflæsning Eftersyn og Rengøring. Kameraer Posten omfatter et eftersyn og samtidig rengøring af et kamera uanset typen af kameraet (om det er et videokamera eller et kamera for trafikdetektering). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre sådanne eftersyn og rengøring samtidigt for et større antal kameraer. Prisen skal inkludere egnede rengøringsartikler. Prisen er eksklusiv eventuel nødvendig afspærring og lift. Prisen er pr. stk. eftersyn og samtidig rengøring af et kamera Hovedeftersyn. Portal inkl. mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en portal af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, samt endvidere funktionskontrol og vedligehold af eventuelt skinnesystemet på portalen. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. portal. 4 Tilføjet tekst er ændret iht Rettelsesblad nr AUTO-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

18 Mekaniske og Elektriske installationer Side 18 af Hovedeftersyn. Galge inkl. mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en galge af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, endvidere for drejbare galger funktionskontrol og vedligehold af drejesystemet. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. galge Hovedeftersyn. Tavle Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en variabel tavle af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. tavle Hovedeftersyn. Vejstation Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en vejstation af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. vejstation Hovedeftersyn. Radardetektorer Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en radardetektor af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. radardetektor Hovedeftersyn. TL-detektordobbeltspole Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en TL-detektordobbeltspole. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. TL-detektordobbeltspole.

19 Mekaniske og Elektriske installationer Side 19 af Sammensplidsning af 24 SM lyslederkabel Posten omfatter sammensplidsning af 2 stk. 24 SM fiberkabelender, hvor samtlige fibre skal splidses og kablet skal muffes beregnet for efterfølgende nedgravning. Det skal forudsættes, at begge kabelender er frilagte/frigravede. Prisen skal være inklusiv alt nødvendigt udstyr, såsom splidseudstyr og evt. telt, samt alle nødvendige materialer. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er for sammensplidsning af 2 kabelender. 2.5 Hovedpost 5 Ydre signaludstyr - Faste enhedspriser Generelt for Hovedpost 5 Enhedspriserne forudsætter, at arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. Såfremt det er påkrævet eller aftalt at udføre arbejdet udenfor normal arbejdstid kan entreprenøren fakturere overtid på dokumenterede timer. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering, etablering, drift og nedtagning færdselsregulerende foranstaltninger (midlertidig afspærring/afmærkning). Dog afregnes for særskilt for leje og brug af TMA. Enkelte underposter omfatter ikke midlertidige færdselsregulerende foranstaltninger, hvilket fremgår af de aktuelle underposter. Generelt for underposterne og Enhedsprisen omfatter den samlede pris for udførelse af ét eftersyn i ét signalanlæg, inkl. arbejdsløn og materielleje. Afhjælpning af mindre fejl, jævnfør arbejdsbeskrivelse for pågældende eftersyn, udføres som en del af eftersynet og skal være indeholdt i enhedsprisen. Der afregnes særskilt for forbrugte materialer/reservedele. Enhedsprisen omfatter forbrugsstoffer og hjælpemidler Almindeligt eftersyn Almindeligt eftersyn udføres som beskrevet i SAB-ME-Teknik og tilhørende bilag Hovedeftersyn inkl. udvendig rengøring Hovedeftersyn inkl. udvendig renhold af lanterner og andet udstyr. Hovedeftersyn udføres som beskrevet i SAB-ME-Teknik og tilhørende bilag. Enhedsprisen omfatter ikke serieudskiftning af glødelamper.

20 Mekaniske og Elektriske installationer Side 20 af Serieudskiftning af glødelamper inkl. rengøring Enhedsprisen omfatter udskiftning af 1 stk. glødelampe i forbindelse med serieudskiftning. Omfatter samtidig rengøring af lanternens reflektorer og indvendig side af linser/forglas. Enhedsprisen omfatter lyskilde samt forbrugsstoffer og hjælpemidler. Generelt for underposterne 5.3.1, og (Spoler) Enhedsprisen omfatter alle ydelser for levering og montering af induktiv detektorspole nedlagt/nedfræset i kørebanen, fremføring af spolekabel til detektorkabel, som spolekablet tilsluttes i en muffe eller samledåse. Enhedsprisen omfatter alle nødvendige materialer og forbrugsstoffer, anstilling, opmærkning, indjustering af detektor i styreapparatet samt kontrol af korrekt funktion. Enhedsprisen omfatter ikke etablering af detektorbrønd og mærkning af samlemuffers placering. Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres i henhold til Teknisk arbejdsbeskrivelse, Etablering af spoler, SAB-ME-Teknik, bilag C. Spolelængde er angivet under de enkelte underposter. Enhedsprisen omfatter spoler, som dækker én vognbane/kørespor og med en spolebredde, som afhænger af den aktuelle bredde på vognbane/kørespor og af spolens funktion. Enhedsprisen omfatter levering af tavlevogn og længdeafspærring langs arbejdsområdet. Enhedsprisen omfatter ikke levering af anden, for arbejdet nødvendig, afspærring/afmærkning. Enhedsprisen omfatter al retablering efter opgravning, dog afregnes særskilt for retablering af asfaltbelægninger Detektor spole <= 5 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde til og med 5 meter Detektorspole > 5 meter og <= 20 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde over 5 meter til og med 20 meter.

21 Mekaniske og Elektriske installationer Side 21 af Detektorspole > 20 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde over 20 meter Gitterspole, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter gitterspole. Generelt for underposterne 5.4.1, og (Eftergivelige master) Enhedsprisen omfatter alle ydelser for levering og montering af eftergivelig signalmast. Mastetype/-fabrikat skal designmæssigt passe til øvrigt udstyr i pågældende signalanlæg. Signalmaster skal leveres inklusiv kabellem, 2-delt klemmerække omsvøbt med svær plast samt med fundament eller vridningssikring. Enhedsprisen omfatter - for de respektive mastetyper - alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering af stander, opføring og montering af signalkabel inklusiv skilleklemmer og ledninger med bananstik til forbindelse mellem de to dele af klemmerækken. Leverede master skal være udført og leveret med nødvendige boringer, flanger eller andet for montering af lanternebeslag. Enhedsprisen omfatter endvidere alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af eventuel eksisterende signalmast, der erstattes Eftergivelig mast, normal Enhedsprisen omfatter eftergivelig normal mast, dvs. en kort mast for placering af lavtsiddende lanterner Eftergivelig mast, lang Enhedsprisen omfatter eftergivelig lang mast, dvs. en høj mast for placering af både lavtsiddende og højtsiddende lanterner Eftergivelig mast for fodgængertryk eller lydsignal Enhedsprisen omfatter eftergivelig mast for placering af fodgængertryk eller lydsignal.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK

BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Vejdirektoratet Samlet driftsudbud 2012 April 2012 ME-BY-ND (TL-delen) Side 1 af 55 SAB-ME-Teknik.ME-TL-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik BILAG I ENTREPRISEKARAKTERISTIK Bilag-I til SAB-ME-Teknik for Entreprise

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere