TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen. Disse dokumenter findes på Vejdirektoratets leverandørportal under Afsluttede udbud. Arbejdsudgaven kan blive revideret med aftalte ændringer i udbudsmaterialet. I så fald anføres revisionsindhold og dato. ÆNDRINGSLOG Rev. nr. Dato for ændring Indhold af ændring Rettelser iht. rettelsesblade indføjet Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 Mekaniske og Elektriske installationer Side 2 af 73 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængdeændringer Prisfastsættelse Prisreguleringer Regningsarbejder Afregning af reservedele, mv Procesoptimering Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning 6 2. TILBUDSLISTENS POSTER Generelt 7 Tilbudslistens hovedposter Hovedpost 1 Entrepriseadministration Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Hovedpost 3 Bygværkstekniske installationer - Faste enhedspriser Hovedpost 4 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Hovedpost 5 Ydre signaludstyr - Faste enhedspriser Hovedpost 6 Nødtelefoner Faste enhedspriser Hovedpost 7 Vejbelysning Faste enhedspriser 26 Eftersyn Serieudskiftninger Diverse Master og Fundamenter Armaturer Pullerter Lyskilder Kabler og Rør Hovedpost 8 Fartvisere - Faste enhedspriser Hovedpost 9 Pumper Faste enhedspriser Hovedpost 10 Afmærkninger / Afspærringer 54 DRI-afspærringer Afmærkninger / Afspærringer på hovedvej Hovedpost 11 Regningsarbejder 62 Mandskab Materiel Hovedpost 12 Entreprisens opstart og afslutning 73

3 Mekaniske og Elektriske installationer Side 3 af GENERELT Denne TABG gælder for alle ME entrepriser i Samlet driftsudbud 2012 bortset fra entrepriserne i fagområde Klapbroer. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB-Teknik samt afgrænset i TABG. I katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning er anført størrelse på bod, erstatninger og betalingsreduktioner, som disse er defineret i EK, SB, SAB-SOS og SAB-Teknik. Angivelse af dage er kalenderdage med mindre andet er udtrykkeligt anført. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængder for regningsarbejder er stipulerede, og afspejler Driftsherrens forventning til behovet i et gennemsnitligt driftsår. Afregning sker til de faktisk udførte mængder. 1.2 Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.3 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige bi-ydelser, herunder årstidsbestemte foranstaltninger. Alle omkostninger inkl. afgifter til bortskaffelse og deponering af affald skal være indeholdt i enhedspriserne.

4 Mekaniske og Elektriske installationer Side 4 af 73 Såfremt en enhedspris ikke indeholder afspærring/afmærkning, vil dette fremgå at beskrivelsen af de enkelte underposter. I priser skal eksempelvis også være medtaget omkostninger til kommunikations- og positioneringsudstyr samt supplerende sikkerhedsforanstaltninger så som arbejdskøretøj, værnemidler, skærm eller andet til beskyttelse af arbejdere, trafikken eller naboer ved valgte udførelsesmetoder. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for: at der på visse veje kun er kortvarig eller ingen arbejdstid indenfor normal arbejdstid, jf. SAB-SOS afsnit at anden entreprenør eventuelt udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. at der, såfremt Vejdirektoratet planlægger at flere entreprenører arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde, vil blive ydet godtgørelse for entreprenørens ekstraomkostninger til arbejdsmiljøforanstaltninger. 1.4 Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindre-udgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Fastprisperioden løber til Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, indeks for EL-arbejdet arbejdsomkostninger. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks 2012K2, og I 2 angiver K4-indeks for året før reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres.

5 Mekaniske og Elektriske installationer Side 5 af 73 Første regulering foretages med indeks 2012K4, og gælder for kalenderåret Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt for udløbet af de årlige prisreguleringer. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. 1.5 Regningsarbejder En række arbejder omfattet af entreprisen (fx afhjælpende vedligehold) udføres som regningsarbejder. De anførte priser på regningsarbejder gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer, der er koncernforbundne hermed. De anførte priser gælder også for udbudte opgaver, der udføres af underentreprenører der ikke er forhåndsgodkendt af Vejdirektoratet. Såfremt der rekvireres regningsarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte time-/dagspriser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på maks. 7 %. 1.6 Afregning af reservedele, mv. Materialer/reservedele afregnes efter leverandørens listepris med fradrag af 50 % af eventuelt opnåede (leverandør)rabatter. Dokumentation for priser og rabatter skal fremvises på forlangende. Hvis entreprenøren selv er producent og/eller leverandør, så afregnes til entreprenørens egen listepris fradraget den rabatsats, som gives til forhandlere og større kunder.

6 Mekaniske og Elektriske installationer Side 6 af Procesoptimering Der kan gennemføres procesoptimeringer i alle entrepriser. Procesoptimeringer er beskrevet i SAB-SOS. For entrepriser, der ikke er omfattet af maxpris afregning, afregnes procesoptimeringer iht. SAB-SOS afsnit Katalog over bod, betalingsreduktion og erstatning Bodsklasser, bodsstørrelser og bodssituationer Bod er fastlagt ved bodsklasser med tilhørende bodsstørrelser, hvortil bodsudløsende hændelser, betegnet bodssituationer, takseres. Bodsudløsende hændelser bortset fra bod i forbindelse med afspærring - er anført i SAB-ME-Teknik, bilag B (Kvalitetsnorm) Oversigt over bodsklasser fremgår af skema nedenfor. Bodsklasse Bodsstørrelse 1 Afspærring kr. pr. hændelse. 1 Rådighedstilladelse Manglende rådighedstilladelse kr. pr. påtale. 1 2 Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3 3a) Tid kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er udført. 3b) Kvalitet Er afhjælpning ikke sket inden for 2 døgn fra påtale, pålægges bod på kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. 3c)-Til og framelding af vejarbejde Ved manglende til- fra eller færdigmelding af vejarbejde, ifalder entreprenøren en bod på kr. pr. påtale 1 4 Tid 1000 kr. pr. overskridelse plus kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket. For overskridelse af responstider er tidsperioden = responstiden. For overskridelse af tidsfrister er tidsperioden = en dag. 1 Tilføjet iht Rettelsesblad nr ME-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

7 Mekaniske og Elektriske installationer Side 7 af 73 Øgning af bod, hæveret Pålægges der mere end 3 bøder i en bodsklasse inden for en måned, pålægges efterfølgende bod i en bodsklasse, som er én numerisk lavere (fx bodsklasse 2 i stedet for bodsklasse 3). Driftsherren kan hæve kontrakten iht. SB-ME, ad 40, stk. 1, hvis der samlet pålægges bod over 5 % af den samlede årlige entreprisesum. Bod for mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger, ifalder entreprenøren en bod på kr pr. påtale (bodsklasse 1). 2 Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entre-prenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller fær-digmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-SOS afsnit 2.9 og SAB-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 3). Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr ,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 1). 2. TILBUDSLISTENS POSTER 2.0 Generelt Nedenfor i afsnit 2.1 til 2.12 angives bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. Alle underpostnumre anvendes ikke i alle entrepriser. Underposter som ikke anvendes i en entreprise fremgår af entreprisens TBL som raster-markerede underposter (linjer). Mængderne angivet i TBL er fastsat for et gennemsnitligt driftsår, bortset fra hovedpost Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

8 Mekaniske og Elektriske installationer Side 8 af 73 OBS Vedrørende måleraflæsning: Underposter vedrørende måleraflæsning finder ikke anvendelse for målere, der kan fjernaflæses, idet fjernaflæsning af målere afregnes som regningsarbejde. OBS Begrebet normal arbejdstid er defineret i afsnit 2.11, generelt. TILBUDSLISTENS HOVEDPOSTER Tilbudslisten er opdelt på følgende hovedposter: 1. Entrepriseadministration 2. Vagtordning og Driftsovervågning 3. Bygværkstekniske installationer og systemer - faste enhedspriser 4. Trafikledelsessystemer - faste enhedspriser 5. Ydre signaludstyr - faste enhedspriser 6. Nødtelefoner - faste enhedspriser 7. Vejbelysning - faste enhedspriser 8. Fartvisere - faste enhedspriser 9. Pumper - faste enhedspriser 10. Afmærkninger/afspærringer 11. Regningsarbejder 12. Entreprisens opstart og afslutning 2.1 Hovedpost 1 Entrepriseadministration Entrepriseledelse Enhedsprisen omfatter alle ydelser til entrepriseledelse iht. SAB-ME-Teknik samt deltagelse i driftsmøder og styregruppemøder. Enhedsprisen er pr. kvartal Jobadministration i JobManager pr. job Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med håndtering af job i JobManager. Posten omfatter den samlede pris for udførelse af krævede statusskift, registreringer, dokumentation og mængdeopgørelser i JobManager. Til et job regnes også eventuelt tilhørende indrapportering. Enhedsprisen er pr. job. Generelt for 1.3 (Lager) For alle underposter gælder, at enhedsprisen er pr. kvartal, og skal være inklusiv alle omkostninger til fx husleje, driftsafgifter, forsikringer, mv.

9 Mekaniske og Elektriske installationer Side 9 af Lager. Container 10 fod Posten omfatter en opstillet 10 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Container 20 fod Posten omfatter en opstillet 20 fods container til brug for lager på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er pr. stk. container pr. kvartal Lager. Vejlyscontainer Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med, at entreprenøren stiller med en Vejlyscontainer, jf. entreprisens SAB-ME-Teknik bilag C, til rådighed for opbevaring af VD-ejet materiel eller materialer, herunder evt. leje af container og opstillingsareal. Enhedsprisen er pr. kvartal Lager. Under tag Posten omfatter lagerkapacitet svarende til en pallem 3 under tag. Lagerfaciliteten skal være egnet for opbevaring af de lagerførte effekter, herunder de særlige krav til klima, som elektrisk udstyr under opbevaring (dvs. uden påført netspænding) stiller, for ikke at blive forringet. Enhedsprisen er pr. lageranbragte pallem 3 pr. kvartal Udgået Underposten anvendes ikke Udgået Underposten anvendes ikke Lager. Udendørs Posten omfatter lagerplads på areal med de krævede lageromstændigheder i øvrigt. Enhedsprisen er anvendte m2 pr. kvartal.

10 Mekaniske og Elektriske installationer Side 10 af Lager. For entreprenøreffekter Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med entreprenørens lagerføring af pålagte effekter, som entreprenøren skal råde over til entreprisen. Et sådan pålæg vil fremgå af entreprisens Bilag-C til SAB-ME-Teknik. Enhedsprisen er pr. kvartal. 2.2 Hovedpost 2 Vagtordning og Driftsovervågning Generelt for Hovedpost 2 For alle underposter under hovedpost 2 omfatter ydelsen det samlede antal systemer i entreprisen jf. SAB-ME-Teknik, bilag I Vagtordning Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser pr. år. til opretholdelse af en 24 timers vagtordning og vagtberedskab, og til at servicemontørerne er til rådighed alle dage og på alle tider af døgnet. Der betales ikke udkaldstillæg. Enhedsprisen er pr. kvartal Driftsovervågning Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser til driftsovervågning iht. SAB-ME- Teknik. Enhedsprisen er pr. kvartal. Ved ændringer i omfanget af entreprisen foretages der mængdevariation som følger: For YS ændres tilbudsprisen pro rata med ændringen af systemantallet. For TL ændres tilbudsprisen pro rata med de resulterende ændringer i entreprisens samlede antal udstyrselementer, dvs. de hovedkomponenter der er beskrevet ved elementbeskrivelser jf. TL-entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag C 2.3 Hovedpost 3 Bygværkstekniske installationer - Faste enhedspriser Generelt for underposter vedrørende Vask - stor, lille og vask af ramper Der betales et fast vederlag for tunnelvask for hver tunnel pr. gang i henhold til SAB-ME- Teknik bilag C underbilag t afsnit 4 og 6.

11 Mekaniske og Elektriske installationer Side 11 af 73 For Limfjordstunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvis stor renhold og lille renhold jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 4. For Tårnbytunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvis stor renhold, lille renhold og for renhold af ramper SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1. De faste vederlag for tunnelvask skal være eksklusiv maskinel fejning, sweepning og bortskaffelse og deponi af slam/affald som afregnes separat, men inklusiv afsluttende spuling af kørebane og fortov Alle priser skal være inklusiv miljøtillæg, brændstoftillæg, nattillæg/overtidstillæg og lign. Bortskaffelse og deponi af slam/affald afregnes i henhold til post Alt slam afregnes pr ton. Vejesedler fremsendes efter hver vask til tilsynet fordelt på vask og renhold. Generelt for vedrørende Maskinel fejning Der betales et fast vederlag pr. gang for maskinel fejning af kørebane med eventuelle fortove og rabatter jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 4 og 6 for hver tunnel. Generelt for underposter vedrørende Sweepning Der betales et fast vederlag pr. gang for sweepning af kørebane jf. SAB-Teknik bilag C underbilag t afsnit 7 for hver tunnel eksklusive Tårnbytunnelen. Generelt for underposter vedrørende "Almindelig fejebil", "Combivogn" og "Ekstra mandskab" Slamsuger- og supplerende fejeopgaver afregnes efter timepris for slamsuger med mandskab. Supplerende mandskab til renhold afregnes efter timepris jf. SAB-ME-Teknik, bilag C underbilag t afsnit 5. Ydelsen er ekskl. Afspærring. 5 5 Tilføjet tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-6. Ny tekst er i blå/grå tone.

12 Mekaniske og Elektriske installationer Side 12 af Guldborgsundtunnelen. Vask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3. Separat fra tunnelvask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Ekstra mand. Separat fra tunnelvask Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Guldborgsundtunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Uden vask af tunnelloft Se tekst ovenfor.

13 Mekaniske og Elektriske installationer Side 13 af Bernstorffsvejstunnelen. Med vask af tunnelloft Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Bernstorffsvejstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Vask Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor.

14 Mekaniske og Elektriske installationer Side 14 af Frederikssundsvejstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Frederikssundsvejstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Stor vask af hele tunnelen Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Lille vask af hele tunnelen Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Lille vask af nordvestrampe Se tekst ovenfor Tårnbytunnelen. Fejebil, almindelig Se tekst ovenfor Udgået Underposten anvendes ikke Tårnbytunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor. 3 3 Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1

15 Mekaniske og Elektriske installationer Side 15 af Tårnbytunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Stor vask Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Lille vask Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Combivogn - sug/spul op til 12 m3 Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Ekstra mand Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Alm. Fejebil Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Minigraver/kran til løft af dæksten Der henvises til Tunnelvaskbilaget i TL-entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag C Limfjordstunnelen. Maskinel fejning Se tekst ovenfor Limfjordstunnelen. Sweepning Se tekst ovenfor. 3 Gennemstreget tekst er ændret iht Rettelsesblad nr ME-1

16 Mekaniske og Elektriske installationer Side 16 af Driftsledelse for højspændingsanlæg Enhedsprisen omfatter alle entreprenørens ydelser, som driftsleder af højspændingsanlægget. De nødvendige vedligeholdsarbejder på selve højspændingsanlæggene afregnes sammen med det øvrige forebyggende og afhjælpende vedligehold. 2.4 Hovedpost 4 Trafikledelsessystemer - Faste enhedspriser Generelt for 4.1 (Spolearbejder) Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres iht. Teknisk arbejdsbeskrivelse for Etablering af detektorspoler (også kaldet Spolenotatet ). Denne arbejdsbeskrivelse er et underbilag under TL-entreprisernes SAB-ME-Teknik, bilag-c Levering, installation og tilslutning af almindelig TL-detektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Posten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en almindelig TLdetektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Posten er eksklusiv tilledning (jf. ost 4.1.2) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole Posten omfatter levering og installation af tilledning for almindelig TL-detektordobbeltspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende tilledningen er medtaget under post Posten afregnes pr. meter tilledning Levering, installation og tilslutning af præfabrikeret TLdetektordobbeltspole i spor ekskl. tilledning Posten omfatter levering, installation, funktionstest og dokumentation af en præfabrikeret TL-detektordobbeltspole i spor. Underposter inkluderer samlearbejde i muffe i samlebrønd, samt tilslutning i vejskab. Posten er eksklusiv tilledning (jf. post 4.1.4) og afspærring Tillæg for levering, installation og tilslutning af tilledning for præfabrikeret TL-detektordobbeltspole Posten omfatter levering og installation af præfabrikeret tilledning for præfabrikeret TL-

17 Mekaniske og Elektriske installationer Side 17 af 73 detektorspole (jf ), idet funktionstest, dokumentation og tilslutningsarbejde vedrørende præfabrikeret tilledningen er medtaget under Prisen for præfabrikeret tilledningen afregnes pr. meter Levering og installation af spolebrønd Posten omfatter levering, installation og dokumentation af en spolebrønd. Ydelsen er ekskl. afspærring Måleraflæsning Posten omfatter en måleraflæsning af el-måler (årsaflæsning). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre el-måleraflæsninger samtidig for et større antal el-målere. Prisen er eksklusiv afspærring, idet sådan ikke forudsættes påkrævet. Prisen er pr. stk. måleraflæsning Eftersyn og Rengøring. Kameraer Posten omfatter et eftersyn og samtidig rengøring af et kamera uanset typen af kameraet (om det er et videokamera eller et kamera for trafikdetektering). Entreprenøren kan forudsætte at kunne planlægge og gennemføre sådanne eftersyn og rengøring samtidigt for et større antal kameraer. Prisen skal inkludere egnede rengøringsartikler. Prisen er eksklusiv eventuel nødvendig afspærring og lift. Prisen er pr. stk. eftersyn og samtidig rengøring af et kamera Hovedeftersyn. Portal inkl. mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en portal af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, samt endvidere funktionskontrol og vedligehold af eventuelt skinnesystemet på portalen. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. portal. 4 Tilføjet tekst er ændret iht Rettelsesblad nr AUTO-3. Ny tekst er i blå/grå tone.

18 Mekaniske og Elektriske installationer Side 18 af Hovedeftersyn. Galge inkl. mekanik Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en galge af den pågældende type inkl. fundamenter og terræn herom, endvidere for drejbare galger funktionskontrol og vedligehold af drejesystemet. Hovedeftersynet omfatter afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. galge Hovedeftersyn. Tavle Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en variabel tavle af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. tavle Hovedeftersyn. Vejstation Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en vejstation af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. vejstation Hovedeftersyn. Radardetektorer Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en radardetektor af den pågældende type. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv lift og afspærringer. Enhedsprisen er pr. radardetektor Hovedeftersyn. TL-detektordobbeltspole Posten omfatter et hovedeftersyn udført i henhold til Arbejdsbeskrivelse for Hovedeftersyn (findes som Underbilag til entreprisens SAB-ME-Teknik, bilag-c). Hovedeftersynet udføres for en TL-detektordobbeltspole. Hovedeftersynet er inklusiv afrapportering. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er pr. TL-detektordobbeltspole.

19 Mekaniske og Elektriske installationer Side 19 af Sammensplidsning af 24 SM lyslederkabel Posten omfatter sammensplidsning af 2 stk. 24 SM fiberkabelender, hvor samtlige fibre skal splidses og kablet skal muffes beregnet for efterfølgende nedgravning. Det skal forudsættes, at begge kabelender er frilagte/frigravede. Prisen skal være inklusiv alt nødvendigt udstyr, såsom splidseudstyr og evt. telt, samt alle nødvendige materialer. Enhedsprisen er eksklusiv afspærringer. Enhedsprisen er for sammensplidsning af 2 kabelender. 2.5 Hovedpost 5 Ydre signaludstyr - Faste enhedspriser Generelt for Hovedpost 5 Enhedspriserne forudsætter, at arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid. Såfremt det er påkrævet eller aftalt at udføre arbejdet udenfor normal arbejdstid kan entreprenøren fakturere overtid på dokumenterede timer. Enhedspriserne skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering, etablering, drift og nedtagning færdselsregulerende foranstaltninger (midlertidig afspærring/afmærkning). Dog afregnes for særskilt for leje og brug af TMA. Enkelte underposter omfatter ikke midlertidige færdselsregulerende foranstaltninger, hvilket fremgår af de aktuelle underposter. Generelt for underposterne og Enhedsprisen omfatter den samlede pris for udførelse af ét eftersyn i ét signalanlæg, inkl. arbejdsløn og materielleje. Afhjælpning af mindre fejl, jævnfør arbejdsbeskrivelse for pågældende eftersyn, udføres som en del af eftersynet og skal være indeholdt i enhedsprisen. Der afregnes særskilt for forbrugte materialer/reservedele. Enhedsprisen omfatter forbrugsstoffer og hjælpemidler Almindeligt eftersyn Almindeligt eftersyn udføres som beskrevet i SAB-ME-Teknik og tilhørende bilag Hovedeftersyn inkl. udvendig rengøring Hovedeftersyn inkl. udvendig renhold af lanterner og andet udstyr. Hovedeftersyn udføres som beskrevet i SAB-ME-Teknik og tilhørende bilag. Enhedsprisen omfatter ikke serieudskiftning af glødelamper.

20 Mekaniske og Elektriske installationer Side 20 af Serieudskiftning af glødelamper inkl. rengøring Enhedsprisen omfatter udskiftning af 1 stk. glødelampe i forbindelse med serieudskiftning. Omfatter samtidig rengøring af lanternens reflektorer og indvendig side af linser/forglas. Enhedsprisen omfatter lyskilde samt forbrugsstoffer og hjælpemidler. Generelt for underposterne 5.3.1, og (Spoler) Enhedsprisen omfatter alle ydelser for levering og montering af induktiv detektorspole nedlagt/nedfræset i kørebanen, fremføring af spolekabel til detektorkabel, som spolekablet tilsluttes i en muffe eller samledåse. Enhedsprisen omfatter alle nødvendige materialer og forbrugsstoffer, anstilling, opmærkning, indjustering af detektor i styreapparatet samt kontrol af korrekt funktion. Enhedsprisen omfatter ikke etablering af detektorbrønd og mærkning af samlemuffers placering. Alle spolearbejder og spolerelaterede arbejder skal udføres i henhold til Teknisk arbejdsbeskrivelse, Etablering af spoler, SAB-ME-Teknik, bilag C. Spolelængde er angivet under de enkelte underposter. Enhedsprisen omfatter spoler, som dækker én vognbane/kørespor og med en spolebredde, som afhænger af den aktuelle bredde på vognbane/kørespor og af spolens funktion. Enhedsprisen omfatter levering af tavlevogn og længdeafspærring langs arbejdsområdet. Enhedsprisen omfatter ikke levering af anden, for arbejdet nødvendig, afspærring/afmærkning. Enhedsprisen omfatter al retablering efter opgravning, dog afregnes særskilt for retablering af asfaltbelægninger Detektor spole <= 5 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde til og med 5 meter Detektorspole > 5 meter og <= 20 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde over 5 meter til og med 20 meter.

21 Mekaniske og Elektriske installationer Side 21 af Detektorspole > 20 meter, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter detektorspole længde over 20 meter Gitterspole, etableret og tilsluttet Enhedsprisen omfatter gitterspole. Generelt for underposterne 5.4.1, og (Eftergivelige master) Enhedsprisen omfatter alle ydelser for levering og montering af eftergivelig signalmast. Mastetype/-fabrikat skal designmæssigt passe til øvrigt udstyr i pågældende signalanlæg. Signalmaster skal leveres inklusiv kabellem, 2-delt klemmerække omsvøbt med svær plast samt med fundament eller vridningssikring. Enhedsprisen omfatter - for de respektive mastetyper - alle ydelser i forbindelse med opstilling, inkl. nødvendig faststøbning, nummerering af stander, opføring og montering af signalkabel inklusiv skilleklemmer og ledninger med bananstik til forbindelse mellem de to dele af klemmerækken. Leverede master skal være udført og leveret med nødvendige boringer, flanger eller andet for montering af lanternebeslag. Enhedsprisen omfatter endvidere alle ydelser vedrørende demontering, nedtagning og bortskaffelse af eventuel eksisterende signalmast, der erstattes Eftergivelig mast, normal Enhedsprisen omfatter eftergivelig normal mast, dvs. en kort mast for placering af lavtsiddende lanterner Eftergivelig mast, lang Enhedsprisen omfatter eftergivelig lang mast, dvs. en høj mast for placering af både lavtsiddende og højtsiddende lanterner Eftergivelig mast for fodgængertryk eller lydsignal Enhedsprisen omfatter eftergivelig mast for placering af fodgængertryk eller lydsignal.

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

tilbuds AFregningS og bodsgrundlag (tabg-tl) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Tilbuds Afregnings og Bodsgrundlag (TABG-TL) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 14 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade

Læs mere

TBL-Forside. ME-FV-OD

TBL-Forside. ME-FV-OD TBL-Forside. ME-FV-OD Mekaniske og elektroniske installationer - Fartvisere - Østdanmark Side 1 af 13 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration faste

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark Side 1 af 1 Juni 2012 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-16 Side 1/8 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-YS Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

TBL-Forside. ME-VB-OD Mekaniske og elektroniske installationer D&V af Vejbelysning Østdanmark

TBL-Forside. ME-VB-OD Mekaniske og elektroniske installationer D&V af Vejbelysning Østdanmark TBL-Forside. ME-VB-OD Mekaniske og elektroniske installationer D&V af Vejbelysning Østdanmark Side 1 af 15 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 Entrepriseadministration faste

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-14 Side 1/7 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-PU Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Priser... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 af 6 1. Generelt Tilbuds-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP TBL-BER-GEN pdf. BUT_BER_Kort_Entrepriser_ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Beredskab" Rettelsesblad nr. BER-5 Tidligere udsendte rettelsesblade:ber-1, BER-2, BER-3 og BER-4

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG)

Vejdirektoratet, Servicering af vintermateriel april 2013 Fælles Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISREGULERING... 3 C. BETALING... 4 D. PRISFASTSÆTTELSE... 4 1. Generelt... 4 2. Særlig montering... 4 3. Timelønsarbejder m.v.... 5 E. ENTREPRISEOPSTART... 6 1.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Dato 22. marts 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-12 Side 1/10 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

Levering og montering af vejvisningstavler

Levering og montering af vejvisningstavler SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE April 213 Levering og montering af vejvisningstavler Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt

Læs mere

Samlet Driftsudbud 2012. ½ måned før udbud

Samlet Driftsudbud 2012. ½ måned før udbud Samlet Driftsudbud 2012 ½ måned før udbud Baggrunden McKinsey-rapporten Effektivisering via bedre driftsrutiner Effektivisering via bedre indkøb Beregning af efterslæb Budgettet 2000 1800 1600 1400 1200

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER

UDBUD AF TL RAMMEAFTALER UDBUD AF TL RAMMEAFTALER DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER I SYD OG ØSTDANMARK ORIENTERINGS OG SPØRGEMØDE DEN 25-10-2013 Denne Præsentation indeholder: - deltagerliste (slide nr. 4) - orientering

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere