Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole Sprogcenterrådet Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Etablering af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Regnskab 2009 for Den Selvejende institution Struer Museum Den Selvejende institution Struer Museums budget Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 1. kvartal Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej 19

2 Indholdsfortegnelse 113 Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg Forslag til lokalplan nr Fritidscenter Struer, med tilhørende kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 for et område til fritids- og erhvervsformål på lystbådehavnen i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr Selskabsstiftelse af spildevandsområdet samt ændring af vedtægter for Struer Forsyning Holdning A/S Projektansøgning om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme Frigivelse af midler - Thyholm Børnehus Frigivelse af midler - Daginstitution Mariehønen i Asp, Legeplads Frigivelse af midler - Baunegården, Tilbygning toiletter og garderober Frigivelse af midler - Gimsinghoved, Indvendig renovering Frigivelse af midler til etablering af p-plads, boldbane og multibane Ophævelse af tillæg til regulativ for erhvervsaffald Opkrævning af affaldsgebyrer ved virksomheder/institutioner, organisering Godkendelse af erhvervsgebyrer for virksomheders og institutioners adgang til de kommunale genbrugspladser i Venø Færgefart - sejlplaner pr. 1. september 2010 og takster 43 Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 127 SINE beredskabsradioer (opfølgning) Den fremtidige erhvervsorganisering i Struer Kommune Aftale mellem Ericsson og Struer Kommune vedrørende erhvervslejemålet beliggende Fælledvej 13 og 17, Struer Kvalitetskontrakt Lukket punkt: Salg af Thyholm Rådhus 49 Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 3

4 A Lyngs Idrætsefterskole Byrådet udpegede (8. december 2009, sag nr. 43) Louise Smith Andersen til bestyrelsen i Lyngs Idrætsefterskole. Louise Smith Andersen er flyttet fra Struer Kommune, og der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen. Beslutning Lars Hyldgaard udpeget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 1

5 A Sprogcenterrådet Byrådet udpegede (8. december 2009, sag nr. 68) Georg Sabroe til Sprogcenterrådet. Borgmesteren indstiller, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget indtræder i Sprogcenterrådet i stedet for Georg Sabroe. Beslutning Godkendt, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Martin Merrild, V indtræder i Sprogcenterrådet i stedet for Georg Sabroe. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 2

6 P Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Resumé Frivilligcentrene i Danmark er fra 2010 på Finansloven med en årlig statslig grundfinansiering på kr. Staten kræver dog samtidig opfyldelse af 5 kriterier, hvoraf de vigtigste er en demokratisk organisering og kommunal medfinansiering på mindst kr. årligt. Struer Frivilligcenter skal som kommunalt frivilligcenter reorganiseres som en forening i løbet af 2010 for at opnå statslig grundfinansiering. Der lægges op til, at frivilligcentret bliver en ny hovedfunktion for Det Frivillige Samråd, men med egen ligeværdige bestyrelse, ansvar og økonomi. Vedtægter forelægges til godkendelse. Struer Frivilligcenter blev etableret i 2008 med udviklingsmidler fra SATS-puljen til og med Centrets formål er at servicere de frivillige sociale aktører, at medvirke til videreudvikling af det frivillige sociale arbejde lokalt som konsulent for de frivillige, samt at samle og synliggøre frivilligheden og rekruttere nye frivillige. Struer Frivilligcenter er aktuelt fysisk og organisatorisk indplaceret i SundhedscenterStruer. Fra 2010 modtager hvert frivilligcenter årligt kr. i statslig grundfinansiering over Finansloven, forudsat opfyldelse af 5 kriterier a. netværksaktiviteter, b. synliggørelse og c. foreningsservice samt d. mindst 20 medlemsforeninger og e. kommunal medfinansiering på mindst kr. årligt. Væsentligst i Struer er pkt. d og e. Struer Frivilligcenter må fremover ikke være kommunalt organiseret, men skal i 2010 omdannes til en forening eller selvejende institution med medlemmer for at udløse statsstøtte, ligesom den kommunale støtte skal dokumenteres. Frivilligcentrets styregruppe har med konsulentbistand fra landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FRISE) valgt fremtidig organiseringsform. I samarbejde med Det Frivillige Samråd har et udvalg udarbejdet nye fælles vedtægter for Samrådet og Struer Frivilligcenter, som siden er kvalitetssikret af Samrådets bestyrelse, af medlemmerne af frivilligcentrets styregruppe, af jurist i Struer Kommune Mads Houe og af Sussi Maack fra Frise. Vedtægterne skal endeligt godkendes af Socialudvalget, Det Frivillige Samråds Repræsentantskab den 27. maj 2010 og af Staten. Struer Frivilligcenter vil ifølge oplægget blive foreningsorganiseret, idet statens definition af selvejende institutioner ikke afviger meget fra foreningsformen. Frem for at oprette en ny selvstændig forening med formål at drive Struer Frivilligcenter vil Det Frivillige Samråd få ansvaret for frivilligcentret. Det er der to væsentlige grunde til. Samrådet har i perioden før frivilligcentrets oprettelse arbejdet med bl.a. foreningsservice. Vigtigere er dog muligheden for at samle frivilligområdet og de frivillige aktører lokalt under én paraply med åbenlyse fordele med hensyn til f.eks. rekruttering af nye medlemsforeninger og samarbejdet mellem foreningerne. Modellen er ganske unik, er anbefalet af Frise og vil blive foreslået i andre kommuner. Det Frivillige Samråd vil også fremover være en paraplyforening for frivilligt socialt arbejde lokalt, med én medlemsbase og ét repræsentantskab (2-delt), men med to hovedfunktioner med hver sin selvstændige bestyrelse, ansvar og økonomi. Dels det nuværende samråd, i sin karakter et frivilligråd, og dettes bestyrelse som formelt samarbejdsor- Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 3

7 gan i forhold til. uddeling 18-midler og udformning af frivillighedspolitikken samt et talerør for de frivillige foreninger. Dels drift og udvikling af Struer Frivilligcenter. Valget af to bestyrelser har flere årsager. Opgaverne i de to hovedfunktioner er væsensforskellige, det samme er de ønskede bestyrelseskompetencer. I den ene tales frivillighedens sag og samarbejdes om denne med et begrænset foreningsbudget og uden ansatte. I den anden er opgaverne bl.a. strategi- og organisationsudvikling, arbejdsgiveransvar og styring af et meget større budget. Staten kræver selvstændig ledelse og økonomi i frivilligcentret, ligesom Frise finder, at Frivilligcentret kun vil få en selvstændig identitet og synlighed med egen ligeværdige ledelse. Endelig ønsker Struer Kommune som bevillingsgiver i frivilligcentret at udpege et bestyrelsesmedlem og herigennem føre demokratisk kontrol med sin bevilling. Omvendt ville Struer Kommunes tilstedeværelse i Samrådets bestyrelse være forkert, samarbejdet sker her i Frivillighedsudvalget. Struer Kommune skal fra 2010 årligt selvfinansiere minimum kr. for at udløse statslig grundfinansiering overhovedet. I 2010 sikres disse gennem ½ stilling over Socialudvalgets budget fra 2010, kr. i tilskud af tidligere års uforbrugte 18-midler og indirekte som værdien af lokaler i SundhedscenterStruer. I 2011 arbejdes på en lignende fordeling med forbehold for Frivilligcentrets fysiske placering og husleje. Kun værdien af lokaler tæller fremover som indirekte kommunal medfinansiering. Øvrige ydelser, som Struer Kommune stiller til rådighed indgår ikke i opgørelsen af medfinansiering, der skal dokumenteres en fysisk udbetaling fra kommunen til frivilligcentret. På baggrund af Det Frivillige Samråds repræsentantskab, Socialudvalgets og Statens godkendelse af vedtægterne og dokumentationen af den kommunale medfinansiering, vil den statslige grundfinansiering for 2010 blive udløst. I 2. halvår 2010 afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i det Frivillige Samråd for at vælge frivilligcentrets bestyrelse. Ligeledes i 2. halvår 2010 forventes indgået en samarbejdsaftale mellem et nyorganiseret Struer Frivilligcenter og Struer Kommune om de ydelser, Struer Kommune stiller til rådighed for frivilligcentret. Administrationen indstiller At Socialudvalget træffer beslutning om at godkende de forelagte vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Økonomi Frivilligcentrets økonomi og Struer Kommunes medfinansiering for 2010 forventes allerede på plads. Bilag Vejledning til grundfinansiering for frivilligcentrene 2011 Nye vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Organisering af frivilligheden Socialudvalget indstiller, (sag nr. 85) at vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter godkendes at udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 4

8 Beslutning Niels Viggo Lynghøj og Grethe Hestbech stiller ændringsforslag til vedtægtens 5.-afsnit dagorden -gældende for Struer Frivillighedscenter punkt 6. som tilføjes følgende sætning: Struer Kommune udpeger et tilforordnet medlem fra administrationen som rådgiver for bestyrelsen i en foreløbig 2-årig periode. Godkendt vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter samt at udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget. at vedtægtens 5.-afsnit dagorden gældende for Struer Frivillighedscenter punkt 6. som tilføjes følgende sætning: Struer Kommune udpeger et tilforordnet medlem fra administrationen som rådgiver for bestyrelsen i en foreløbig 2-årig periode. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 5

9 P Etablering af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Jobcentret ønsker at effektivisere indsatsen overfor de forsikrede ledige. Derfor søges etableret et kompetencecenter for forsikrede ledige med henblik på at øge aktiveringsgraden. Kompetencecentret etableres i lejede lokaler i Struer Erhvervsskolens bygninger i Jernbanegade Lejemålet foreslås indgået så det fra lejers (Jobcenterets) side kan opsiges med tre måneders varsel og fra udlejers side kan opsiges med mindst seks måneders varsel. Der forventes en indkøringsperiode fra 1. oktober 2010, således at der er fuld drift pr. 1. januar Etableringen af aktiveringstilbuddet er begrundet i flere hensyn. Økonomiske hensyn: - Sikring af rettidige tilbud til ledige Fra 2011 gives der ikke refusion for tilbud som ikke påbegyndes rettidigt. Og da der vil være personer som skal have tilbud straks de aktiveres fordi de allerede har optjent ledighedsuger fra tidligere ledighedsperioder vil der være behov for et tilbud, hvor den ledige kan henvises til med meget kort varsel. - Sikring af lavere gennemsnitspriser i aktiveringsindsatsen Gennemsnitsprisen for aktivering med uddannelse og vejledning ligger typisk på ca kr. om året. Med etablering af eget vejledningstilbud, vurderes det, at gennemsnitsprisen kan reduceres, således at man kan få mere ud af aktiveringsmidlerne end hidtil. - Øgning af volumen i aktiveringsindsatsen Da en aktiv indsats har stor betydning for den lediges mulighed for at få job ønsker Jobcenteret at øge aktiveringsgraden for de forsikrede ledige. Her vil et kommunalt tilbud bidrage til at tilvejebringe de nødvendige pladser. Ud over at en øgning af aktiveringsindsatsen på sigt forventes at reducere ledighedsperioderne, og dermed reducere dagpengeudgifterne, er der også en umiddelbar refusionsmæssig effekt af at øge aktiveringsgraden, da der ydes 75 % refusion på dagpengeudgiften for aktiverede ledige mens der ydes 50 % refusion for passive ledige. Indsatsmæssige hensyn: Med et eget aktiveringstilbud bliver der mulighed for at lave en mere helhedsorienteret indsats, hvor eksempelvis nogle af samtaler og orienteringsmøder som hidtil er blevet afholdt i Jobcenteret afholdes på aktiveringsstedet. Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at tilbuddet iværksættes foreløbigt i et år. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 6

10 Økonomi Leje af lokaler Økonomiafdelingen kan oplyse, at ved leje af lokaler i den tidligere erhvervsskole skal der deponeres ca. 3,4 mio. kr., svarende til det lejedes andel af ejendomsværdien. Der er m 2, hvoraf Jobcentret vil leje 600 m 2. Ejendommen er vurderet til 47,5 mio. kr. Deponeringen vil være gældende til lejemålet ophører, dog maksimalt i 10 år hvorefter der kan frigives med 1/5 pr. år. Deponeringen skal i givet fald ske senest pr. 1. januar Drift af kompetencecentret Driftsudgifterne dækkes af den samlede ramme for vejledning og opkvalificering. Etableringsudgiften på kr. finansieres ved omplacering indenfor Jobcentrets område. Der skal således ikke tilføres ekstra driftsmidler ved gennemførelse af forslaget. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Etablering af aktiveringstilbud 2011 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 98) at tilbuddet iværksættes foreløbig i et år. Beslutning Godkendt at tilbuddet iværksættes foreløbig i et år. at der ved leje af lokaler i den tidligere erhvervsskole skal deponeres ca. 3,4 mio. kr., svarende til den lejedes andel af ejendomsværdien. Dette beløb finansieres ved merbevilling. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 7

11 S Regnskab 2009 for Den Selvejende institution Struer Museum Repræsentantskabet for Den Selvejende Institution Struer Museum sender årsregnskab 2009 til godkendelse. Årsregnskabet er vedlagt som bilag. Revisionsprotokollatet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for Resultat, drift Kr. Regnskab 2009 Regnskab 2008 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter/udgifter Årets resultat negativt resultat = underskud Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 8

12 Balance Kr. Balance ultimo 2009 Balance ultimo 2008 Aktiver Materielle aktiver Varebeholdning Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Mellemværende med Struer Kommune Skyldige feriepenge og moms Anden kortfristet gæld Passiver i alt Den Selvejende institution Struer Museums egenkapital er således faldet fra minus kr. i 2008 til minus kr. i 2009 et fald på kr. Det betyder, at museet ved udgangen af 2009, fortsat er teknisk insolvent. Der har været et underskud på driften på kr., selv om Struer Kommune har givet et ekstraordinær tilskud på kr. i Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Der er dog afgivet følgende supplerende oplysninger i revisionsprotokollatet: Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, hvoraf det fremgår, at Struer Museum vil have vanskeligt ved at overleve, såfremt der ikke sker tilpasning af driften til det aktuelle indtægtsniveau eller fremskaffes yderligere finansiering. Museet har en negativ egenkapital ved årets udgang på kr. Der er opnået en aftale med Struer Kommune, som er museets største kreditor, om en eftergivelse af gælden fra 2008, afvikling af årets gæld over 3 år, samt en forøgelse af driftstilskuddet med kr. årligt. På det grundlag er det museets og kommunens vurdering, at årsregnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Struer Museum har de seneste 2 regnskabsår realiseret betydelige underskud og har en negativ egenkapital på kr. i årsregnskabet pr. 31. december Institutionen havde budgetteret med et overskud på kr. i Institutionen har således ikke tilpasset omkostningsniveauet til indtægtsniveauet. Vi tager derfor forbehold for hensigtsmæssigheden i institutionens økonomiske styring, idet der har været et misforhold mellem omkostninger og indtægter, hvilket har medført, at institutionen har oparbejdet en gæld til Struer Kommune på kr. Økonomiafdelingen sender regnskabet via Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse i Byrådet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 9

13 Kultur- og Fritidsudvalg fremsender (16. juni 2010, pkt. 45) sagen med anbefaling til Byrådet. Bilag Struer Museum, regnskab 2009 Revisionsprotokollat regnskab 2009 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 96) at regnskabet godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 10

14 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2010 Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 4. maj 2010 godkendt basisbudget 2010 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen (bilag 1). I det følgende vises hovedtal fra basisbudget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2010 Budget 2009 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Afdrag på Struer Kommunes tilgodehavende hos museet Driftsresultat efter afskrivninger Byrådet besluttede (23. marts 2010, sag nr. 57) at forhøje det årlige driftstilskud med kr. og at et eventuelt underskud i 2009 skulle afvikles over en 3-årig periode. I ovenstående basisbudget for 2010 er forhøjelsen af tilskud fra Struer Kommune indregnet. Der er ikke indregnet afdrag af underskuddet fra 2009 på kr. Det kan skyldes at museet i 2009 har haft udgifter til projekter, hvor finansieringen på kr. ikke er modtaget, fordi der mangler en afrapportering til tilskudsgiver. Hvis/når denne finansiering kommer, vil underskud for 2009 være dækket. Økonomiafdelingen har vurderet det fremsendte budget for I vedhæftede bilag 2 fremgår dels basisbudget 2010 og dels forventet forbrug Til grund for forventet forbrug har Økonomiafdelingen i samarbejde med Struer Museum tidligere gennemgået samtlige udgifter og indtægter på museet i Det vurderes herudfra at Struer Museum mangler indtægter for godt kr. for at museets økonomi kan hænge sammen i På baggrund heraf skal det anbefales, at bestyrelsen for Den Selvejende institution Struer Museum anmodes om, at redegøre nærmere for, hvilke tiltag der er sat i værk for at overholde basisbudgettet. Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har 7. juni 2010 afleveret et revideret budget for I det reviderede budget er en indtægt på kr., som er forventede indtægter på projekter, hvor udgiften er afholdt i Derved får de dækket merudgifterne på løn. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 11

15 Økonomiafdelingen sender den selvejende institution Struer Museums basisbudget 2010 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig anmodes der om stillingtagen til, om museet skal redegøre yderligere for overholdelse af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (16. juni 2010, pkt. 46) sagen til Byrådet, med ønsket om en budgetopfølgning for hver måned behandlet på udvalgsmøderne. Budgetopfølgningen skal være ledsaget af en udtalelse fra Struer Museum. Bilag Basisbudget 2010, bilag 1 Struer Kommunes bemærkninger til budget 2010 Økonomiudvalget godkender (pkt. 97) budgettet for 2010 og fremsender det til Byrådets orientering. Fremadrettet foretages budgetopfølgning for hver måned som behandles på udvalgsmøderne. Budgetopfølgningen skal være ledsaget af en udtalelse fra Struer Museum. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 12

16 A Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 1. kvartal 2010 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal Regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionen. Struer Kommune har fra Regionen modtaget følgende: kvartalsrapport pr. 31. marts 2010, Økonomi og aktivitet dagsordenspunkt til Regionsrådsmødet den 26. maj Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "Kvartalsrapporten" - så send en mail til Økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 1. kvartal 2010 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Dagsorden Regionsrådsmødet 26. maj 2010 pkt. 10.pdf Økonomiudvalget fremsender (pkt. 99) sagen til orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 13

17 S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2009 Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab har 17. maj 2010 godkendt årsrapport 2009 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskaberne. På den baggrund fremsendes årsrapport 2009 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro-Struer Havn (fremover vil regnskaberne blive udarbejdet efter Styrelseslovens regler jfr. tilkendegivelse fra Statsforvaltningen Midtjylland). Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2009 Regnskab 2008 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december kr. Årets resultat blev ca kr. bedre end budgetteret, på trods af vigende godsomsætning. Det skyldes en stram omkostningsstyring og et godt resultat på tanklageret. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 14

18 Resultatet må anses for meget tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. Økonomiafdelingen fremsender regnskabet via Økonomiudvalget til Byrådets orientering. Økonomiudvalget fremsender (pkt. 101) regnskabet til orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 15

19 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2009 Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 17. maj 2010 godkendt årsregnskab 2009 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen har i henhold til vedtægternes 9 jfr. 3 kompetencen til at godkende regnskabet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2009 Regnskab 2008 Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Årets resultat kr kr. Resultatet blev godt kr. dårligere end budgetteret, og må anses for tilfredsstillende. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital, der herefter udgør kr. pr. 31. december Økonomiafdelingen fremsender regnskabet via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 16

20 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 102) at regnskabet godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 17

21 G Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for områderne HV 5, HV 7 og HV 12 i Hvidbjerg, idet arealerne i spildevandsplan er fællessystem. Iht. tillæg nr. 2 til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet plan fra fællessystem til separat system for områderne HV 5, HV 7 og HV 12. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidl. Thyholm Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 113) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan i Hvidbjerg by godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 18

22 G Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej. Forslaget relaterer til forslag til lokalplan nr. 314 for Humlum Fiskeleje og Camping. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Humlum Camping Tillæg nr. 2 til spildevandsplan, Humlum Camping, oversigt_ Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 139) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 19

23 G Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for områderne Hv 13 PT, HV 14 PT og HV 15 PT, Hvidbjerg, del af Rughavevej, Enghavevej og Sembvej, idet arealerne ikke er indeholdt i tidligere spildevandsplaner for det tidligere Thyholm Kommune. Forslaget relaterer til forslag til lokalplan 308 for området. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 114) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 20

24 P Forslag til lokalplan nr Fritidscenter Struer, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 Der har i mange år været et ønske om en opdatering af både bygninger og området omkring Struer Hallerne, ikke mindst fordi der i tidens løb er kommet nye udfordringer i idræts- og foreningslivet og ønsker om mere fleksible og moderne faciliteter. Mange års arbejde har nu resulteret i en igangsættelse af et samlet center, Fritidscenter Struer. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre planerne for Fritidscenter Struer på kort og lang sigt, og sikre området til dette formål. Iht. til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillæg nr. 6: For at sikre området på sigt, udvides rammeområdet så lokalplanområdet medtager alle arealer hvor der er planer for aktivitet. Det drejer sig om en udvidelse af det eksisterende rammeområde, hvor der nu er landbrugsjord, men hvor der på sigt kunne være mulighed for et areal til midlertidige aktiviteter som f.eks. cirkus, koncert, dyrskue, fælled m.v. Ligeledes ændres der i områdets anvendelse, som med dette kommuneplantillæg, vil give mulighed for at anvende arealet til ovenstående (cirkus m.v.), samt mindre liberale erhverv som f.eks. fysioterapeut o.l. Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 319 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget Bilag Lp. 319 forslag Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 126) at forslag til lokalplan nr. 319 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 udsendes i offentlig høring at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 21

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere