Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole Sprogcenterrådet Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Etablering af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Regnskab 2009 for Den Selvejende institution Struer Museum Den Selvejende institution Struer Museums budget Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 1. kvartal Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej 19

2 Indholdsfortegnelse 113 Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg Forslag til lokalplan nr Fritidscenter Struer, med tilhørende kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 for et område til fritids- og erhvervsformål på lystbådehavnen i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr Selskabsstiftelse af spildevandsområdet samt ændring af vedtægter for Struer Forsyning Holdning A/S Projektansøgning om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme Frigivelse af midler - Thyholm Børnehus Frigivelse af midler - Daginstitution Mariehønen i Asp, Legeplads Frigivelse af midler - Baunegården, Tilbygning toiletter og garderober Frigivelse af midler - Gimsinghoved, Indvendig renovering Frigivelse af midler til etablering af p-plads, boldbane og multibane Ophævelse af tillæg til regulativ for erhvervsaffald Opkrævning af affaldsgebyrer ved virksomheder/institutioner, organisering Godkendelse af erhvervsgebyrer for virksomheders og institutioners adgang til de kommunale genbrugspladser i Venø Færgefart - sejlplaner pr. 1. september 2010 og takster 43 Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 127 SINE beredskabsradioer (opfølgning) Den fremtidige erhvervsorganisering i Struer Kommune Aftale mellem Ericsson og Struer Kommune vedrørende erhvervslejemålet beliggende Fælledvej 13 og 17, Struer Kvalitetskontrakt Lukket punkt: Salg af Thyholm Rådhus 49 Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 3

4 A Lyngs Idrætsefterskole Byrådet udpegede (8. december 2009, sag nr. 43) Louise Smith Andersen til bestyrelsen i Lyngs Idrætsefterskole. Louise Smith Andersen er flyttet fra Struer Kommune, og der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen. Beslutning Lars Hyldgaard udpeget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 1

5 A Sprogcenterrådet Byrådet udpegede (8. december 2009, sag nr. 68) Georg Sabroe til Sprogcenterrådet. Borgmesteren indstiller, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget indtræder i Sprogcenterrådet i stedet for Georg Sabroe. Beslutning Godkendt, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Martin Merrild, V indtræder i Sprogcenterrådet i stedet for Georg Sabroe. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 2

6 P Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Resumé Frivilligcentrene i Danmark er fra 2010 på Finansloven med en årlig statslig grundfinansiering på kr. Staten kræver dog samtidig opfyldelse af 5 kriterier, hvoraf de vigtigste er en demokratisk organisering og kommunal medfinansiering på mindst kr. årligt. Struer Frivilligcenter skal som kommunalt frivilligcenter reorganiseres som en forening i løbet af 2010 for at opnå statslig grundfinansiering. Der lægges op til, at frivilligcentret bliver en ny hovedfunktion for Det Frivillige Samråd, men med egen ligeværdige bestyrelse, ansvar og økonomi. Vedtægter forelægges til godkendelse. Struer Frivilligcenter blev etableret i 2008 med udviklingsmidler fra SATS-puljen til og med Centrets formål er at servicere de frivillige sociale aktører, at medvirke til videreudvikling af det frivillige sociale arbejde lokalt som konsulent for de frivillige, samt at samle og synliggøre frivilligheden og rekruttere nye frivillige. Struer Frivilligcenter er aktuelt fysisk og organisatorisk indplaceret i SundhedscenterStruer. Fra 2010 modtager hvert frivilligcenter årligt kr. i statslig grundfinansiering over Finansloven, forudsat opfyldelse af 5 kriterier a. netværksaktiviteter, b. synliggørelse og c. foreningsservice samt d. mindst 20 medlemsforeninger og e. kommunal medfinansiering på mindst kr. årligt. Væsentligst i Struer er pkt. d og e. Struer Frivilligcenter må fremover ikke være kommunalt organiseret, men skal i 2010 omdannes til en forening eller selvejende institution med medlemmer for at udløse statsstøtte, ligesom den kommunale støtte skal dokumenteres. Frivilligcentrets styregruppe har med konsulentbistand fra landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FRISE) valgt fremtidig organiseringsform. I samarbejde med Det Frivillige Samråd har et udvalg udarbejdet nye fælles vedtægter for Samrådet og Struer Frivilligcenter, som siden er kvalitetssikret af Samrådets bestyrelse, af medlemmerne af frivilligcentrets styregruppe, af jurist i Struer Kommune Mads Houe og af Sussi Maack fra Frise. Vedtægterne skal endeligt godkendes af Socialudvalget, Det Frivillige Samråds Repræsentantskab den 27. maj 2010 og af Staten. Struer Frivilligcenter vil ifølge oplægget blive foreningsorganiseret, idet statens definition af selvejende institutioner ikke afviger meget fra foreningsformen. Frem for at oprette en ny selvstændig forening med formål at drive Struer Frivilligcenter vil Det Frivillige Samråd få ansvaret for frivilligcentret. Det er der to væsentlige grunde til. Samrådet har i perioden før frivilligcentrets oprettelse arbejdet med bl.a. foreningsservice. Vigtigere er dog muligheden for at samle frivilligområdet og de frivillige aktører lokalt under én paraply med åbenlyse fordele med hensyn til f.eks. rekruttering af nye medlemsforeninger og samarbejdet mellem foreningerne. Modellen er ganske unik, er anbefalet af Frise og vil blive foreslået i andre kommuner. Det Frivillige Samråd vil også fremover være en paraplyforening for frivilligt socialt arbejde lokalt, med én medlemsbase og ét repræsentantskab (2-delt), men med to hovedfunktioner med hver sin selvstændige bestyrelse, ansvar og økonomi. Dels det nuværende samråd, i sin karakter et frivilligråd, og dettes bestyrelse som formelt samarbejdsor- Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 3

7 gan i forhold til. uddeling 18-midler og udformning af frivillighedspolitikken samt et talerør for de frivillige foreninger. Dels drift og udvikling af Struer Frivilligcenter. Valget af to bestyrelser har flere årsager. Opgaverne i de to hovedfunktioner er væsensforskellige, det samme er de ønskede bestyrelseskompetencer. I den ene tales frivillighedens sag og samarbejdes om denne med et begrænset foreningsbudget og uden ansatte. I den anden er opgaverne bl.a. strategi- og organisationsudvikling, arbejdsgiveransvar og styring af et meget større budget. Staten kræver selvstændig ledelse og økonomi i frivilligcentret, ligesom Frise finder, at Frivilligcentret kun vil få en selvstændig identitet og synlighed med egen ligeværdige ledelse. Endelig ønsker Struer Kommune som bevillingsgiver i frivilligcentret at udpege et bestyrelsesmedlem og herigennem føre demokratisk kontrol med sin bevilling. Omvendt ville Struer Kommunes tilstedeværelse i Samrådets bestyrelse være forkert, samarbejdet sker her i Frivillighedsudvalget. Struer Kommune skal fra 2010 årligt selvfinansiere minimum kr. for at udløse statslig grundfinansiering overhovedet. I 2010 sikres disse gennem ½ stilling over Socialudvalgets budget fra 2010, kr. i tilskud af tidligere års uforbrugte 18-midler og indirekte som værdien af lokaler i SundhedscenterStruer. I 2011 arbejdes på en lignende fordeling med forbehold for Frivilligcentrets fysiske placering og husleje. Kun værdien af lokaler tæller fremover som indirekte kommunal medfinansiering. Øvrige ydelser, som Struer Kommune stiller til rådighed indgår ikke i opgørelsen af medfinansiering, der skal dokumenteres en fysisk udbetaling fra kommunen til frivilligcentret. På baggrund af Det Frivillige Samråds repræsentantskab, Socialudvalgets og Statens godkendelse af vedtægterne og dokumentationen af den kommunale medfinansiering, vil den statslige grundfinansiering for 2010 blive udløst. I 2. halvår 2010 afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i det Frivillige Samråd for at vælge frivilligcentrets bestyrelse. Ligeledes i 2. halvår 2010 forventes indgået en samarbejdsaftale mellem et nyorganiseret Struer Frivilligcenter og Struer Kommune om de ydelser, Struer Kommune stiller til rådighed for frivilligcentret. Administrationen indstiller At Socialudvalget træffer beslutning om at godkende de forelagte vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Økonomi Frivilligcentrets økonomi og Struer Kommunes medfinansiering for 2010 forventes allerede på plads. Bilag Vejledning til grundfinansiering for frivilligcentrene 2011 Nye vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Organisering af frivilligheden Socialudvalget indstiller, (sag nr. 85) at vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter godkendes at udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 4

8 Beslutning Niels Viggo Lynghøj og Grethe Hestbech stiller ændringsforslag til vedtægtens 5.-afsnit dagorden -gældende for Struer Frivillighedscenter punkt 6. som tilføjes følgende sætning: Struer Kommune udpeger et tilforordnet medlem fra administrationen som rådgiver for bestyrelsen i en foreløbig 2-årig periode. Godkendt vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter samt at udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget. at vedtægtens 5.-afsnit dagorden gældende for Struer Frivillighedscenter punkt 6. som tilføjes følgende sætning: Struer Kommune udpeger et tilforordnet medlem fra administrationen som rådgiver for bestyrelsen i en foreløbig 2-årig periode. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 5

9 P Etablering af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Jobcentret ønsker at effektivisere indsatsen overfor de forsikrede ledige. Derfor søges etableret et kompetencecenter for forsikrede ledige med henblik på at øge aktiveringsgraden. Kompetencecentret etableres i lejede lokaler i Struer Erhvervsskolens bygninger i Jernbanegade Lejemålet foreslås indgået så det fra lejers (Jobcenterets) side kan opsiges med tre måneders varsel og fra udlejers side kan opsiges med mindst seks måneders varsel. Der forventes en indkøringsperiode fra 1. oktober 2010, således at der er fuld drift pr. 1. januar Etableringen af aktiveringstilbuddet er begrundet i flere hensyn. Økonomiske hensyn: - Sikring af rettidige tilbud til ledige Fra 2011 gives der ikke refusion for tilbud som ikke påbegyndes rettidigt. Og da der vil være personer som skal have tilbud straks de aktiveres fordi de allerede har optjent ledighedsuger fra tidligere ledighedsperioder vil der være behov for et tilbud, hvor den ledige kan henvises til med meget kort varsel. - Sikring af lavere gennemsnitspriser i aktiveringsindsatsen Gennemsnitsprisen for aktivering med uddannelse og vejledning ligger typisk på ca kr. om året. Med etablering af eget vejledningstilbud, vurderes det, at gennemsnitsprisen kan reduceres, således at man kan få mere ud af aktiveringsmidlerne end hidtil. - Øgning af volumen i aktiveringsindsatsen Da en aktiv indsats har stor betydning for den lediges mulighed for at få job ønsker Jobcenteret at øge aktiveringsgraden for de forsikrede ledige. Her vil et kommunalt tilbud bidrage til at tilvejebringe de nødvendige pladser. Ud over at en øgning af aktiveringsindsatsen på sigt forventes at reducere ledighedsperioderne, og dermed reducere dagpengeudgifterne, er der også en umiddelbar refusionsmæssig effekt af at øge aktiveringsgraden, da der ydes 75 % refusion på dagpengeudgiften for aktiverede ledige mens der ydes 50 % refusion for passive ledige. Indsatsmæssige hensyn: Med et eget aktiveringstilbud bliver der mulighed for at lave en mere helhedsorienteret indsats, hvor eksempelvis nogle af samtaler og orienteringsmøder som hidtil er blevet afholdt i Jobcenteret afholdes på aktiveringsstedet. Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at tilbuddet iværksættes foreløbigt i et år. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 6

10 Økonomi Leje af lokaler Økonomiafdelingen kan oplyse, at ved leje af lokaler i den tidligere erhvervsskole skal der deponeres ca. 3,4 mio. kr., svarende til det lejedes andel af ejendomsværdien. Der er m 2, hvoraf Jobcentret vil leje 600 m 2. Ejendommen er vurderet til 47,5 mio. kr. Deponeringen vil være gældende til lejemålet ophører, dog maksimalt i 10 år hvorefter der kan frigives med 1/5 pr. år. Deponeringen skal i givet fald ske senest pr. 1. januar Drift af kompetencecentret Driftsudgifterne dækkes af den samlede ramme for vejledning og opkvalificering. Etableringsudgiften på kr. finansieres ved omplacering indenfor Jobcentrets område. Der skal således ikke tilføres ekstra driftsmidler ved gennemførelse af forslaget. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Etablering af aktiveringstilbud 2011 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 98) at tilbuddet iværksættes foreløbig i et år. Beslutning Godkendt at tilbuddet iværksættes foreløbig i et år. at der ved leje af lokaler i den tidligere erhvervsskole skal deponeres ca. 3,4 mio. kr., svarende til den lejedes andel af ejendomsværdien. Dette beløb finansieres ved merbevilling. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 7

11 S Regnskab 2009 for Den Selvejende institution Struer Museum Repræsentantskabet for Den Selvejende Institution Struer Museum sender årsregnskab 2009 til godkendelse. Årsregnskabet er vedlagt som bilag. Revisionsprotokollatet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for Resultat, drift Kr. Regnskab 2009 Regnskab 2008 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter/udgifter Årets resultat negativt resultat = underskud Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 8

12 Balance Kr. Balance ultimo 2009 Balance ultimo 2008 Aktiver Materielle aktiver Varebeholdning Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Mellemværende med Struer Kommune Skyldige feriepenge og moms Anden kortfristet gæld Passiver i alt Den Selvejende institution Struer Museums egenkapital er således faldet fra minus kr. i 2008 til minus kr. i 2009 et fald på kr. Det betyder, at museet ved udgangen af 2009, fortsat er teknisk insolvent. Der har været et underskud på driften på kr., selv om Struer Kommune har givet et ekstraordinær tilskud på kr. i Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Der er dog afgivet følgende supplerende oplysninger i revisionsprotokollatet: Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, hvoraf det fremgår, at Struer Museum vil have vanskeligt ved at overleve, såfremt der ikke sker tilpasning af driften til det aktuelle indtægtsniveau eller fremskaffes yderligere finansiering. Museet har en negativ egenkapital ved årets udgang på kr. Der er opnået en aftale med Struer Kommune, som er museets største kreditor, om en eftergivelse af gælden fra 2008, afvikling af årets gæld over 3 år, samt en forøgelse af driftstilskuddet med kr. årligt. På det grundlag er det museets og kommunens vurdering, at årsregnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Struer Museum har de seneste 2 regnskabsår realiseret betydelige underskud og har en negativ egenkapital på kr. i årsregnskabet pr. 31. december Institutionen havde budgetteret med et overskud på kr. i Institutionen har således ikke tilpasset omkostningsniveauet til indtægtsniveauet. Vi tager derfor forbehold for hensigtsmæssigheden i institutionens økonomiske styring, idet der har været et misforhold mellem omkostninger og indtægter, hvilket har medført, at institutionen har oparbejdet en gæld til Struer Kommune på kr. Økonomiafdelingen sender regnskabet via Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse i Byrådet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 9

13 Kultur- og Fritidsudvalg fremsender (16. juni 2010, pkt. 45) sagen med anbefaling til Byrådet. Bilag Struer Museum, regnskab 2009 Revisionsprotokollat regnskab 2009 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 96) at regnskabet godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 10

14 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2010 Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 4. maj 2010 godkendt basisbudget 2010 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen (bilag 1). I det følgende vises hovedtal fra basisbudget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2010 Budget 2009 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Afdrag på Struer Kommunes tilgodehavende hos museet Driftsresultat efter afskrivninger Byrådet besluttede (23. marts 2010, sag nr. 57) at forhøje det årlige driftstilskud med kr. og at et eventuelt underskud i 2009 skulle afvikles over en 3-årig periode. I ovenstående basisbudget for 2010 er forhøjelsen af tilskud fra Struer Kommune indregnet. Der er ikke indregnet afdrag af underskuddet fra 2009 på kr. Det kan skyldes at museet i 2009 har haft udgifter til projekter, hvor finansieringen på kr. ikke er modtaget, fordi der mangler en afrapportering til tilskudsgiver. Hvis/når denne finansiering kommer, vil underskud for 2009 være dækket. Økonomiafdelingen har vurderet det fremsendte budget for I vedhæftede bilag 2 fremgår dels basisbudget 2010 og dels forventet forbrug Til grund for forventet forbrug har Økonomiafdelingen i samarbejde med Struer Museum tidligere gennemgået samtlige udgifter og indtægter på museet i Det vurderes herudfra at Struer Museum mangler indtægter for godt kr. for at museets økonomi kan hænge sammen i På baggrund heraf skal det anbefales, at bestyrelsen for Den Selvejende institution Struer Museum anmodes om, at redegøre nærmere for, hvilke tiltag der er sat i værk for at overholde basisbudgettet. Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har 7. juni 2010 afleveret et revideret budget for I det reviderede budget er en indtægt på kr., som er forventede indtægter på projekter, hvor udgiften er afholdt i Derved får de dækket merudgifterne på løn. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 11

15 Økonomiafdelingen sender den selvejende institution Struer Museums basisbudget 2010 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig anmodes der om stillingtagen til, om museet skal redegøre yderligere for overholdelse af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (16. juni 2010, pkt. 46) sagen til Byrådet, med ønsket om en budgetopfølgning for hver måned behandlet på udvalgsmøderne. Budgetopfølgningen skal være ledsaget af en udtalelse fra Struer Museum. Bilag Basisbudget 2010, bilag 1 Struer Kommunes bemærkninger til budget 2010 Økonomiudvalget godkender (pkt. 97) budgettet for 2010 og fremsender det til Byrådets orientering. Fremadrettet foretages budgetopfølgning for hver måned som behandles på udvalgsmøderne. Budgetopfølgningen skal være ledsaget af en udtalelse fra Struer Museum. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 12

16 A Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 1. kvartal 2010 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal Regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionen. Struer Kommune har fra Regionen modtaget følgende: kvartalsrapport pr. 31. marts 2010, Økonomi og aktivitet dagsordenspunkt til Regionsrådsmødet den 26. maj Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "Kvartalsrapporten" - så send en mail til Økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 1. kvartal 2010 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Dagsorden Regionsrådsmødet 26. maj 2010 pkt. 10.pdf Økonomiudvalget fremsender (pkt. 99) sagen til orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 13

17 S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2009 Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab har 17. maj 2010 godkendt årsrapport 2009 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskaberne. På den baggrund fremsendes årsrapport 2009 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro-Struer Havn (fremover vil regnskaberne blive udarbejdet efter Styrelseslovens regler jfr. tilkendegivelse fra Statsforvaltningen Midtjylland). Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2009 Regnskab 2008 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december kr. Årets resultat blev ca kr. bedre end budgetteret, på trods af vigende godsomsætning. Det skyldes en stram omkostningsstyring og et godt resultat på tanklageret. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 14

18 Resultatet må anses for meget tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. Økonomiafdelingen fremsender regnskabet via Økonomiudvalget til Byrådets orientering. Økonomiudvalget fremsender (pkt. 101) regnskabet til orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 15

19 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2009 Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 17. maj 2010 godkendt årsregnskab 2009 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen har i henhold til vedtægternes 9 jfr. 3 kompetencen til at godkende regnskabet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2009 Regnskab 2008 Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Årets resultat kr kr. Resultatet blev godt kr. dårligere end budgetteret, og må anses for tilfredsstillende. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital, der herefter udgør kr. pr. 31. december Økonomiafdelingen fremsender regnskabet via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 16

20 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 102) at regnskabet godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 17

21 G Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for områderne HV 5, HV 7 og HV 12 i Hvidbjerg, idet arealerne i spildevandsplan er fællessystem. Iht. tillæg nr. 2 til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet plan fra fællessystem til separat system for områderne HV 5, HV 7 og HV 12. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidl. Thyholm Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 113) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan i Hvidbjerg by godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 18

22 G Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej. Forslaget relaterer til forslag til lokalplan nr. 314 for Humlum Fiskeleje og Camping. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Humlum Camping Tillæg nr. 2 til spildevandsplan, Humlum Camping, oversigt_ Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 139) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 19

23 G Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for områderne Hv 13 PT, HV 14 PT og HV 15 PT, Hvidbjerg, del af Rughavevej, Enghavevej og Sembvej, idet arealerne ikke er indeholdt i tidligere spildevandsplaner for det tidligere Thyholm Kommune. Forslaget relaterer til forslag til lokalplan 308 for området. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 114) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 20

24 P Forslag til lokalplan nr Fritidscenter Struer, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 Der har i mange år været et ønske om en opdatering af både bygninger og området omkring Struer Hallerne, ikke mindst fordi der i tidens løb er kommet nye udfordringer i idræts- og foreningslivet og ønsker om mere fleksible og moderne faciliteter. Mange års arbejde har nu resulteret i en igangsættelse af et samlet center, Fritidscenter Struer. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre planerne for Fritidscenter Struer på kort og lang sigt, og sikre området til dette formål. Iht. til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillæg nr. 6: For at sikre området på sigt, udvides rammeområdet så lokalplanområdet medtager alle arealer hvor der er planer for aktivitet. Det drejer sig om en udvidelse af det eksisterende rammeområde, hvor der nu er landbrugsjord, men hvor der på sigt kunne være mulighed for et areal til midlertidige aktiviteter som f.eks. cirkus, koncert, dyrskue, fælled m.v. Ligeledes ændres der i områdets anvendelse, som med dette kommuneplantillæg, vil give mulighed for at anvende arealet til ovenstående (cirkus m.v.), samt mindre liberale erhverv som f.eks. fysioterapeut o.l. Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 319 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget Bilag Lp. 319 forslag Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 126) at forslag til lokalplan nr. 319 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 udsendes i offentlig høring at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 21

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere