Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole Sprogcenterrådet Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Etablering af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Regnskab 2009 for Den Selvejende institution Struer Museum Den Selvejende institution Struer Museums budget Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 1. kvartal Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej 19

2 Indholdsfortegnelse 113 Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg Forslag til lokalplan nr Fritidscenter Struer, med tilhørende kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 for et område til fritids- og erhvervsformål på lystbådehavnen i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr Selskabsstiftelse af spildevandsområdet samt ændring af vedtægter for Struer Forsyning Holdning A/S Projektansøgning om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme Frigivelse af midler - Thyholm Børnehus Frigivelse af midler - Daginstitution Mariehønen i Asp, Legeplads Frigivelse af midler - Baunegården, Tilbygning toiletter og garderober Frigivelse af midler - Gimsinghoved, Indvendig renovering Frigivelse af midler til etablering af p-plads, boldbane og multibane Ophævelse af tillæg til regulativ for erhvervsaffald Opkrævning af affaldsgebyrer ved virksomheder/institutioner, organisering Godkendelse af erhvervsgebyrer for virksomheders og institutioners adgang til de kommunale genbrugspladser i Venø Færgefart - sejlplaner pr. 1. september 2010 og takster 43 Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 127 SINE beredskabsradioer (opfølgning) Den fremtidige erhvervsorganisering i Struer Kommune Aftale mellem Ericsson og Struer Kommune vedrørende erhvervslejemålet beliggende Fælledvej 13 og 17, Struer Kvalitetskontrakt Lukket punkt: Salg af Thyholm Rådhus 49 Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 3

4 A Lyngs Idrætsefterskole Byrådet udpegede (8. december 2009, sag nr. 43) Louise Smith Andersen til bestyrelsen i Lyngs Idrætsefterskole. Louise Smith Andersen er flyttet fra Struer Kommune, og der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen. Beslutning Lars Hyldgaard udpeget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 1

5 A Sprogcenterrådet Byrådet udpegede (8. december 2009, sag nr. 68) Georg Sabroe til Sprogcenterrådet. Borgmesteren indstiller, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget indtræder i Sprogcenterrådet i stedet for Georg Sabroe. Beslutning Godkendt, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Martin Merrild, V indtræder i Sprogcenterrådet i stedet for Georg Sabroe. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 2

6 P Reorganisering af Struer Frivilligcenter efter nye statslige krav Resumé Frivilligcentrene i Danmark er fra 2010 på Finansloven med en årlig statslig grundfinansiering på kr. Staten kræver dog samtidig opfyldelse af 5 kriterier, hvoraf de vigtigste er en demokratisk organisering og kommunal medfinansiering på mindst kr. årligt. Struer Frivilligcenter skal som kommunalt frivilligcenter reorganiseres som en forening i løbet af 2010 for at opnå statslig grundfinansiering. Der lægges op til, at frivilligcentret bliver en ny hovedfunktion for Det Frivillige Samråd, men med egen ligeværdige bestyrelse, ansvar og økonomi. Vedtægter forelægges til godkendelse. Struer Frivilligcenter blev etableret i 2008 med udviklingsmidler fra SATS-puljen til og med Centrets formål er at servicere de frivillige sociale aktører, at medvirke til videreudvikling af det frivillige sociale arbejde lokalt som konsulent for de frivillige, samt at samle og synliggøre frivilligheden og rekruttere nye frivillige. Struer Frivilligcenter er aktuelt fysisk og organisatorisk indplaceret i SundhedscenterStruer. Fra 2010 modtager hvert frivilligcenter årligt kr. i statslig grundfinansiering over Finansloven, forudsat opfyldelse af 5 kriterier a. netværksaktiviteter, b. synliggørelse og c. foreningsservice samt d. mindst 20 medlemsforeninger og e. kommunal medfinansiering på mindst kr. årligt. Væsentligst i Struer er pkt. d og e. Struer Frivilligcenter må fremover ikke være kommunalt organiseret, men skal i 2010 omdannes til en forening eller selvejende institution med medlemmer for at udløse statsstøtte, ligesom den kommunale støtte skal dokumenteres. Frivilligcentrets styregruppe har med konsulentbistand fra landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FRISE) valgt fremtidig organiseringsform. I samarbejde med Det Frivillige Samråd har et udvalg udarbejdet nye fælles vedtægter for Samrådet og Struer Frivilligcenter, som siden er kvalitetssikret af Samrådets bestyrelse, af medlemmerne af frivilligcentrets styregruppe, af jurist i Struer Kommune Mads Houe og af Sussi Maack fra Frise. Vedtægterne skal endeligt godkendes af Socialudvalget, Det Frivillige Samråds Repræsentantskab den 27. maj 2010 og af Staten. Struer Frivilligcenter vil ifølge oplægget blive foreningsorganiseret, idet statens definition af selvejende institutioner ikke afviger meget fra foreningsformen. Frem for at oprette en ny selvstændig forening med formål at drive Struer Frivilligcenter vil Det Frivillige Samråd få ansvaret for frivilligcentret. Det er der to væsentlige grunde til. Samrådet har i perioden før frivilligcentrets oprettelse arbejdet med bl.a. foreningsservice. Vigtigere er dog muligheden for at samle frivilligområdet og de frivillige aktører lokalt under én paraply med åbenlyse fordele med hensyn til f.eks. rekruttering af nye medlemsforeninger og samarbejdet mellem foreningerne. Modellen er ganske unik, er anbefalet af Frise og vil blive foreslået i andre kommuner. Det Frivillige Samråd vil også fremover være en paraplyforening for frivilligt socialt arbejde lokalt, med én medlemsbase og ét repræsentantskab (2-delt), men med to hovedfunktioner med hver sin selvstændige bestyrelse, ansvar og økonomi. Dels det nuværende samråd, i sin karakter et frivilligråd, og dettes bestyrelse som formelt samarbejdsor- Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 3

7 gan i forhold til. uddeling 18-midler og udformning af frivillighedspolitikken samt et talerør for de frivillige foreninger. Dels drift og udvikling af Struer Frivilligcenter. Valget af to bestyrelser har flere årsager. Opgaverne i de to hovedfunktioner er væsensforskellige, det samme er de ønskede bestyrelseskompetencer. I den ene tales frivillighedens sag og samarbejdes om denne med et begrænset foreningsbudget og uden ansatte. I den anden er opgaverne bl.a. strategi- og organisationsudvikling, arbejdsgiveransvar og styring af et meget større budget. Staten kræver selvstændig ledelse og økonomi i frivilligcentret, ligesom Frise finder, at Frivilligcentret kun vil få en selvstændig identitet og synlighed med egen ligeværdige ledelse. Endelig ønsker Struer Kommune som bevillingsgiver i frivilligcentret at udpege et bestyrelsesmedlem og herigennem føre demokratisk kontrol med sin bevilling. Omvendt ville Struer Kommunes tilstedeværelse i Samrådets bestyrelse være forkert, samarbejdet sker her i Frivillighedsudvalget. Struer Kommune skal fra 2010 årligt selvfinansiere minimum kr. for at udløse statslig grundfinansiering overhovedet. I 2010 sikres disse gennem ½ stilling over Socialudvalgets budget fra 2010, kr. i tilskud af tidligere års uforbrugte 18-midler og indirekte som værdien af lokaler i SundhedscenterStruer. I 2011 arbejdes på en lignende fordeling med forbehold for Frivilligcentrets fysiske placering og husleje. Kun værdien af lokaler tæller fremover som indirekte kommunal medfinansiering. Øvrige ydelser, som Struer Kommune stiller til rådighed indgår ikke i opgørelsen af medfinansiering, der skal dokumenteres en fysisk udbetaling fra kommunen til frivilligcentret. På baggrund af Det Frivillige Samråds repræsentantskab, Socialudvalgets og Statens godkendelse af vedtægterne og dokumentationen af den kommunale medfinansiering, vil den statslige grundfinansiering for 2010 blive udløst. I 2. halvår 2010 afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i det Frivillige Samråd for at vælge frivilligcentrets bestyrelse. Ligeledes i 2. halvår 2010 forventes indgået en samarbejdsaftale mellem et nyorganiseret Struer Frivilligcenter og Struer Kommune om de ydelser, Struer Kommune stiller til rådighed for frivilligcentret. Administrationen indstiller At Socialudvalget træffer beslutning om at godkende de forelagte vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Økonomi Frivilligcentrets økonomi og Struer Kommunes medfinansiering for 2010 forventes allerede på plads. Bilag Vejledning til grundfinansiering for frivilligcentrene 2011 Nye vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter Organisering af frivilligheden Socialudvalget indstiller, (sag nr. 85) at vedtægter for Det Frivillige Samråd - Frivilligråd og Struer Frivilligcenter godkendes at udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 4

8 Beslutning Niels Viggo Lynghøj og Grethe Hestbech stiller ændringsforslag til vedtægtens 5.-afsnit dagorden -gældende for Struer Frivillighedscenter punkt 6. som tilføjes følgende sætning: Struer Kommune udpeger et tilforordnet medlem fra administrationen som rådgiver for bestyrelsen i en foreløbig 2-årig periode. Godkendt vedtægter for Det Frivillige Samråd Frivilligråd og Struer Frivilligcenter samt at udpegning til bestyrelsen foretages af Socialudvalget. at vedtægtens 5.-afsnit dagorden gældende for Struer Frivillighedscenter punkt 6. som tilføjes følgende sætning: Struer Kommune udpeger et tilforordnet medlem fra administrationen som rådgiver for bestyrelsen i en foreløbig 2-årig periode. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 5

9 P Etablering af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Jobcentret ønsker at effektivisere indsatsen overfor de forsikrede ledige. Derfor søges etableret et kompetencecenter for forsikrede ledige med henblik på at øge aktiveringsgraden. Kompetencecentret etableres i lejede lokaler i Struer Erhvervsskolens bygninger i Jernbanegade Lejemålet foreslås indgået så det fra lejers (Jobcenterets) side kan opsiges med tre måneders varsel og fra udlejers side kan opsiges med mindst seks måneders varsel. Der forventes en indkøringsperiode fra 1. oktober 2010, således at der er fuld drift pr. 1. januar Etableringen af aktiveringstilbuddet er begrundet i flere hensyn. Økonomiske hensyn: - Sikring af rettidige tilbud til ledige Fra 2011 gives der ikke refusion for tilbud som ikke påbegyndes rettidigt. Og da der vil være personer som skal have tilbud straks de aktiveres fordi de allerede har optjent ledighedsuger fra tidligere ledighedsperioder vil der være behov for et tilbud, hvor den ledige kan henvises til med meget kort varsel. - Sikring af lavere gennemsnitspriser i aktiveringsindsatsen Gennemsnitsprisen for aktivering med uddannelse og vejledning ligger typisk på ca kr. om året. Med etablering af eget vejledningstilbud, vurderes det, at gennemsnitsprisen kan reduceres, således at man kan få mere ud af aktiveringsmidlerne end hidtil. - Øgning af volumen i aktiveringsindsatsen Da en aktiv indsats har stor betydning for den lediges mulighed for at få job ønsker Jobcenteret at øge aktiveringsgraden for de forsikrede ledige. Her vil et kommunalt tilbud bidrage til at tilvejebringe de nødvendige pladser. Ud over at en øgning af aktiveringsindsatsen på sigt forventes at reducere ledighedsperioderne, og dermed reducere dagpengeudgifterne, er der også en umiddelbar refusionsmæssig effekt af at øge aktiveringsgraden, da der ydes 75 % refusion på dagpengeudgiften for aktiverede ledige mens der ydes 50 % refusion for passive ledige. Indsatsmæssige hensyn: Med et eget aktiveringstilbud bliver der mulighed for at lave en mere helhedsorienteret indsats, hvor eksempelvis nogle af samtaler og orienteringsmøder som hidtil er blevet afholdt i Jobcenteret afholdes på aktiveringsstedet. Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at tilbuddet iværksættes foreløbigt i et år. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 6

10 Økonomi Leje af lokaler Økonomiafdelingen kan oplyse, at ved leje af lokaler i den tidligere erhvervsskole skal der deponeres ca. 3,4 mio. kr., svarende til det lejedes andel af ejendomsværdien. Der er m 2, hvoraf Jobcentret vil leje 600 m 2. Ejendommen er vurderet til 47,5 mio. kr. Deponeringen vil være gældende til lejemålet ophører, dog maksimalt i 10 år hvorefter der kan frigives med 1/5 pr. år. Deponeringen skal i givet fald ske senest pr. 1. januar Drift af kompetencecentret Driftsudgifterne dækkes af den samlede ramme for vejledning og opkvalificering. Etableringsudgiften på kr. finansieres ved omplacering indenfor Jobcentrets område. Der skal således ikke tilføres ekstra driftsmidler ved gennemførelse af forslaget. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Etablering af aktiveringstilbud 2011 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 98) at tilbuddet iværksættes foreløbig i et år. Beslutning Godkendt at tilbuddet iværksættes foreløbig i et år. at der ved leje af lokaler i den tidligere erhvervsskole skal deponeres ca. 3,4 mio. kr., svarende til den lejedes andel af ejendomsværdien. Dette beløb finansieres ved merbevilling. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 7

11 S Regnskab 2009 for Den Selvejende institution Struer Museum Repræsentantskabet for Den Selvejende Institution Struer Museum sender årsregnskab 2009 til godkendelse. Årsregnskabet er vedlagt som bilag. Revisionsprotokollatet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for Resultat, drift Kr. Regnskab 2009 Regnskab 2008 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter/udgifter Årets resultat negativt resultat = underskud Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 8

12 Balance Kr. Balance ultimo 2009 Balance ultimo 2008 Aktiver Materielle aktiver Varebeholdning Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Mellemværende med Struer Kommune Skyldige feriepenge og moms Anden kortfristet gæld Passiver i alt Den Selvejende institution Struer Museums egenkapital er således faldet fra minus kr. i 2008 til minus kr. i 2009 et fald på kr. Det betyder, at museet ved udgangen af 2009, fortsat er teknisk insolvent. Der har været et underskud på driften på kr., selv om Struer Kommune har givet et ekstraordinær tilskud på kr. i Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold. Der er dog afgivet følgende supplerende oplysninger i revisionsprotokollatet: Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, hvoraf det fremgår, at Struer Museum vil have vanskeligt ved at overleve, såfremt der ikke sker tilpasning af driften til det aktuelle indtægtsniveau eller fremskaffes yderligere finansiering. Museet har en negativ egenkapital ved årets udgang på kr. Der er opnået en aftale med Struer Kommune, som er museets største kreditor, om en eftergivelse af gælden fra 2008, afvikling af årets gæld over 3 år, samt en forøgelse af driftstilskuddet med kr. årligt. På det grundlag er det museets og kommunens vurdering, at årsregnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Struer Museum har de seneste 2 regnskabsår realiseret betydelige underskud og har en negativ egenkapital på kr. i årsregnskabet pr. 31. december Institutionen havde budgetteret med et overskud på kr. i Institutionen har således ikke tilpasset omkostningsniveauet til indtægtsniveauet. Vi tager derfor forbehold for hensigtsmæssigheden i institutionens økonomiske styring, idet der har været et misforhold mellem omkostninger og indtægter, hvilket har medført, at institutionen har oparbejdet en gæld til Struer Kommune på kr. Økonomiafdelingen sender regnskabet via Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse i Byrådet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 9

13 Kultur- og Fritidsudvalg fremsender (16. juni 2010, pkt. 45) sagen med anbefaling til Byrådet. Bilag Struer Museum, regnskab 2009 Revisionsprotokollat regnskab 2009 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 96) at regnskabet godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 10

14 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2010 Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 4. maj 2010 godkendt basisbudget 2010 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen (bilag 1). I det følgende vises hovedtal fra basisbudget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2010 Budget 2009 Nettoomsætning Stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Afdrag på Struer Kommunes tilgodehavende hos museet Driftsresultat efter afskrivninger Byrådet besluttede (23. marts 2010, sag nr. 57) at forhøje det årlige driftstilskud med kr. og at et eventuelt underskud i 2009 skulle afvikles over en 3-årig periode. I ovenstående basisbudget for 2010 er forhøjelsen af tilskud fra Struer Kommune indregnet. Der er ikke indregnet afdrag af underskuddet fra 2009 på kr. Det kan skyldes at museet i 2009 har haft udgifter til projekter, hvor finansieringen på kr. ikke er modtaget, fordi der mangler en afrapportering til tilskudsgiver. Hvis/når denne finansiering kommer, vil underskud for 2009 være dækket. Økonomiafdelingen har vurderet det fremsendte budget for I vedhæftede bilag 2 fremgår dels basisbudget 2010 og dels forventet forbrug Til grund for forventet forbrug har Økonomiafdelingen i samarbejde med Struer Museum tidligere gennemgået samtlige udgifter og indtægter på museet i Det vurderes herudfra at Struer Museum mangler indtægter for godt kr. for at museets økonomi kan hænge sammen i På baggrund heraf skal det anbefales, at bestyrelsen for Den Selvejende institution Struer Museum anmodes om, at redegøre nærmere for, hvilke tiltag der er sat i værk for at overholde basisbudgettet. Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har 7. juni 2010 afleveret et revideret budget for I det reviderede budget er en indtægt på kr., som er forventede indtægter på projekter, hvor udgiften er afholdt i Derved får de dækket merudgifterne på løn. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 11

15 Økonomiafdelingen sender den selvejende institution Struer Museums basisbudget 2010 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig anmodes der om stillingtagen til, om museet skal redegøre yderligere for overholdelse af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (16. juni 2010, pkt. 46) sagen til Byrådet, med ønsket om en budgetopfølgning for hver måned behandlet på udvalgsmøderne. Budgetopfølgningen skal være ledsaget af en udtalelse fra Struer Museum. Bilag Basisbudget 2010, bilag 1 Struer Kommunes bemærkninger til budget 2010 Økonomiudvalget godkender (pkt. 97) budgettet for 2010 og fremsender det til Byrådets orientering. Fremadrettet foretages budgetopfølgning for hver måned som behandles på udvalgsmøderne. Budgetopfølgningen skal være ledsaget af en udtalelse fra Struer Museum. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 12

16 A Region Midtjylland, økonomi og aktivitet, 1. kvartal 2010 I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal Regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne i Regionen. Struer Kommune har fra Regionen modtaget følgende: kvartalsrapport pr. 31. marts 2010, Økonomi og aktivitet dagsordenspunkt til Regionsrådsmødet den 26. maj Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "Kvartalsrapporten" - så send en mail til Økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands oplysninger vedrørende 1. kvartal 2010 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Dagsorden Regionsrådsmødet 26. maj 2010 pkt. 10.pdf Økonomiudvalget fremsender (pkt. 99) sagen til orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 13

17 S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2009 Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab har 17. maj 2010 godkendt årsrapport 2009 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskaberne. På den baggrund fremsendes årsrapport 2009 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro-Struer Havn (fremover vil regnskaberne blive udarbejdet efter Styrelseslovens regler jfr. tilkendegivelse fra Statsforvaltningen Midtjylland). Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2009 Regnskab 2008 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december kr. Årets resultat blev ca kr. bedre end budgetteret, på trods af vigende godsomsætning. Det skyldes en stram omkostningsstyring og et godt resultat på tanklageret. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 14

18 Resultatet må anses for meget tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. Økonomiafdelingen fremsender regnskabet via Økonomiudvalget til Byrådets orientering. Økonomiudvalget fremsender (pkt. 101) regnskabet til orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 15

19 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2009 Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 17. maj 2010 godkendt årsregnskab 2009 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen har i henhold til vedtægternes 9 jfr. 3 kompetencen til at godkende regnskabet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2009 Regnskab 2008 Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Årets resultat kr kr. Resultatet blev godt kr. dårligere end budgetteret, og må anses for tilfredsstillende. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital, der herefter udgør kr. pr. 31. december Økonomiafdelingen fremsender regnskabet via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 16

20 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 102) at regnskabet godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 17

21 G Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for områderne HV 5, HV 7 og HV 12 i Hvidbjerg, idet arealerne i spildevandsplan er fællessystem. Iht. tillæg nr. 2 til spildevandsplanen ændres kloakeringsprincippet plan fra fællessystem til separat system for områderne HV 5, HV 7 og HV 12. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for den tidl. Thyholm Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 113) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan i Hvidbjerg by godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 18

22 G Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej. Forslaget relaterer til forslag til lokalplan nr. 314 for Humlum Fiskeleje og Camping. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Humlum Camping Tillæg nr. 2 til spildevandsplan, Humlum Camping, oversigt_ Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 139) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for område ved Humlum Camping og del af Bredalsvigvej godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 19

23 G Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg I samarbejde med rådgiver er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for områderne Hv 13 PT, HV 14 PT og HV 15 PT, Hvidbjerg, del af Rughavevej, Enghavevej og Sembvej, idet arealerne ikke er indeholdt i tidligere spildevandsplaner for det tidligere Thyholm Kommune. Forslaget relaterer til forslag til lokalplan 308 for området. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at forslaget godkendes og forelægges Byrådet for godkendelse af, at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes Bilag Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for den tidligere Thyholm Kommune Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 114) at forslaget godkendes at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Beslutning Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan for et område i Hvidbjerg godkendt samt, Godkendt at forslaget offentliggøres i de lovmæssige 8 uger, hvor bemærkninger og indsigelser mod planen kan indsendes. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 20

24 P Forslag til lokalplan nr Fritidscenter Struer, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 Der har i mange år været et ønske om en opdatering af både bygninger og området omkring Struer Hallerne, ikke mindst fordi der i tidens løb er kommet nye udfordringer i idræts- og foreningslivet og ønsker om mere fleksible og moderne faciliteter. Mange års arbejde har nu resulteret i en igangsættelse af et samlet center, Fritidscenter Struer. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre planerne for Fritidscenter Struer på kort og lang sigt, og sikre området til dette formål. Iht. til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillæg nr. 6: For at sikre området på sigt, udvides rammeområdet så lokalplanområdet medtager alle arealer hvor der er planer for aktivitet. Det drejer sig om en udvidelse af det eksisterende rammeområde, hvor der nu er landbrugsjord, men hvor der på sigt kunne være mulighed for et areal til midlertidige aktiviteter som f.eks. cirkus, koncert, dyrskue, fælled m.v. Ligeledes ændres der i områdets anvendelse, som med dette kommuneplantillæg, vil give mulighed for at anvende arealet til ovenstående (cirkus m.v.), samt mindre liberale erhverv som f.eks. fysioterapeut o.l. Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 319 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget Bilag Lp. 319 forslag Teknik- og Miljøudvalget indstiller (sag nr. 126) at forslag til lokalplan nr. 319 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 udsendes i offentlig høring at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Struer Byråd, 29. juni 2010 Side 21

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Møde onsdag, den 2. juni 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 1

Møde onsdag, den 2. juni 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 1 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 2. juni 2010 kl. 13:00 i Mødelokale 1 Afbud/fraværende: Helle lyng deltog ikke i behandlingen af punkterne: 79, 83, 84, 85, 87, 88 og 89. Indkaldte: kl. 13.05 - Irene

Læs mere

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00 Pkt. Tekst Side 123 Likviditet og Resultater pr. 31. maj 2008 148 124 Økonomi-

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech, Arne Thorgaard og Jesper Nielsen Mødet hævet kl.: 19.55 Pkt. Tekst Side 80 Den Selvejende institution

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 21. december 2010 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: John Christoffersen, Orla Bjørkmann Pedersen indkaldt som suppleant. Caroline Kjelsmark deltog i pkt. 229 i stedet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato 4. februar 2013 Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning, Afbud fra INDHOLD Favrskov Forsyning A/S 4. februar 2013 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 2. maj 2006 kl. 14:00 Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 2. maj 2006, kl. 14:00 Åben sag: 380. Orienteringssager Åben sag: 381. Efterretningssager

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere