NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5."

Transkript

1 KommuneForsikring.dk NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra KommuneForsikring Nr. 1 - juli 2009 HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4 SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. NOVEMBER Side 9 EU-UDBUD HVORDAN? Side 2

2 2 KOMMUNEFORSIKRING Udbud af forsikringer Ved udbud af forsikringer er der en række forhold, som det er godt at være opmærksom på. På de næste sider gennemgår advokat og ekspert i EU-udbudsret Peter Dann Jørgensen de vigtigste områder. UDBUDSDIREKTIVET TÆRSKELVÆRDI Udbudsdirektivet omfatter større forsikringsaftaler, idet direktivet kun finder anvendelse, hvis den samlede værdi af præmierne på forsikringerne overstiger tærskelværdien (se beregningsmetode i faktaboxen). Tærskelværdien for tjenesteydelser udgør i DKK. Hvis værdien af forsikringspræmierne derimod ligger under tærskelværdien, gælder i stedet reglerne i tilbudslovens afsnit II også kaldet annonceringspligten. Beregning af forsikringernes samlede værdi præmien Forsikringer er en udbudspligtig tjenesteydelse efter udbudsdirektivets bilag IIA, kategori 6. Kommunen skal derfor - inden de kan indgå aftaler om forsikring - foretage en vurdering af den forventede værdi af kommunens forsikringer, for derefter at afgøre, hvilke regler der skal købes ind efter. Forsikringernes værdi er det samlede beløb, som kommunen kan forvente at skulle betale i forsikringernes løbetid. Udbudsdirektivet angiver, at værdien af forsikringer skal beregnes ud fra summen af den præmie, kommunen forventer i hele kontraktperioden. I forbindelse med dette saglige skøn bør kommunen tænke fleksibelt og overveje at medtage optioner fx optioner på forlængelse af forsikringsaftalen og eventuelle tillægsydelser. Ved vurderingen kan der fx tages udgangspunkt i kommunens nuværende betaling af præmier med tillæg af optioner på tillægsydelser og forlængelse af aftalen. UDBUDSFORMER For udbud efter direktivet gælder omfattende procedurekrav, inden en aftale om forsikringer kan indgås den såkaldte udbudspligt skal afløftes. Udbudspligten afløftes ved, at kommunen gennemfører et udbud. Kommunen kan frit vælge mellem udbudsformerne offentligt udbud og begrænset udbud. OFFENTLIGT UDBUD Ved et offentligt udbud kan enhver afgive tilbud, og et offentligt udbud sikrer dermed en høj grad af konkurrence. Udbuddet gennemføres ved, at kommunen offentliggør en udbudsbekendtgørelse i TED-databasen, hvori der blandt andet angives en frist for modtagelse af tilbud i henhold til direktivets mindste frister. Ved et offentligt udbud modtages dokumentation for virksomhedens egnethed (udvælgelseskriterierne) og tilbud samtidig. Efter tilbudsfristen foretages først en egnethedsvurdering af forsikringsselskabet ud fra de opstillede udvælgelseskriterier og derefter foretages en tilbudsvurdering af de konditionsmæssige tilbud i overensstemmelse med det offentliggjorte tildelingskriterium. Processen betyder, at tilbud, der ikke opfylder de opstillede kriterier, kasseres som ikke-konditionsmæssige med den konsekvens, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. BEGRÆNSET UDBUD Ved et begrænset udbud tilkendegiver forsikringsselskaber, på baggrund af den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse, deres interesse for udbuddet ved at anmode om at blive prækvalificeret. Egnethedsvurderingen og tilbudsvurderingen gennemføres i to adskilte faser: I første fase modtages anmodninger om prækvalifikation, og alene de egnede forsikringsselskaber, som opfylder udvælgelseskriterierne, prækvalificeres og opfordres til at afgive tilbud. I anden fase afgiver forsikringsselskaberne tilbud på grundlag af udbudsmaterialet, og kommunen foretager herefter en tilbudsvurdering i overensstemmelse med det valgte tildelingskriterium.

3 KOMMUNEFORSIKRING 3 hvordan? DET TAGER TID AT GENNEMFØRE Udbudsdirektivet indeholder minimumstidsfrister for gennemførelse af udbud frister kommunen er forpligtet til at overholde. Udgangspunktet for et offentligt udbud er, at der skal gå 52 kalenderdage fra afsendelse af udbudsbekendtgørelse til datoen for tilbudsfristen. Ved et begrænset udbud skal der som udgangspunkt gå 37 kalenderdage fra afsendelse af udbudsbekendtgørelse og til fristen for anmodning om deltagelse. Efter udsendelse af opfordring til at afgive tilbud til de prækvalificerede forsikringsselskaber, skal der gå 40 kalenderdage til datoen for tilbudsfristen. Der er mulighed for at afkorte ovenstående frister ved anvendelse af elektronisk kommunikation og elektronisk publicering via TED, og dermed kan minimumsfristerne reduceres med 7 dage. LIGEBEHANDLING OG GENNEMSIGTIGHED I FORBINDELSE MED UDBUD Ved gennemførelse af forsikringsudbud er kommunen forpligtet til at overholde de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Ligebehandlingsprincippet betyder, at kommunen skal påse, at alle forsikringsselskaberne behandles ens. Det vil for eksempel sige, at alle skal have lige adgang til oplysninger om udbudsforretningen. Gennemsigtighedsprincippet indebærer et krav om åbenhed og offentlighed omkring en udbudsproces. Princippet er med til at sikre, at ligebehandlingsprincippet bliver overholdt. indholdet af forsikringsydelsen. Dvs. at på de områder, hvor kommunen på udtømmende vis har kravspecificeret forsikringsydelsen, må underkriterierne ikke åbne for konkurrencen. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at underkriterierne ikke må vedrøre forsikringsselskabernes kvalifikationer, det vil sige egnetheden, idet der alene må fokuseres på tilbuddets indhold. Det er endvidere et krav, at underkriterierne vægtes. Vægtningen kan angives ved fastsættelse af en ramme med et maksimalt udsving (+ - 5 %), hvorefter den endelige vægtning først fastlægges ved tilbudsvurderingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne ramme ikke må medføre, at underkriterierne kan skifte plads. Kommunen er bundet af den angivne vægtning, og en ændring heraf under udbuddet vil kræve aflysning og gennemførelse af et nyt udbud. TEKST AF PETER DANN JØRGENSEN, ADVOKATFIRMAET BENDER VON HALLER DRAGSTED, KØBENHAVN. HVAD AFGØR KONKURRENCEN? Ved udbud efter udbudsdirektivet kan kommunen frit vælge mellem to tildelingskriterier; enten laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud. LAVESTE PRIS Valg af laveste pris medfører at der alene konkurreres på pris, hvilket er hensigtsmæssigt i de tilfælde hvor kommunen er fuldt bevidst om, hvilket forsikringsniveau og omfang, der ønskes, og det vil således alene være den tilbudte præmie, der konkurreres på. DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE TILBUD Valg af det økonomisk mest fordelagtige bud som tildelingskriterium betyder, at der konkurreres på pris plus en række andre parametre såkaldte underkriterier. Her skal kommunen udvælge og afstemme de øvrige underkriterier efter det konkrete forsikringsudbud. Det væsentlige er, at underkriterierne ikke må kollidere med eventuelle mindstekrav, kommunen har til PETER DANN JØRGENSEN Peter Dann Jørgensen er leder af udbudsteamet i advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted og er specialiseret i EU-udbudsret. Han rådgiver både ordre- og tilbudsgivere i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbudsforretninger.

4 4 KOMMUNEFORSIKRING HVAD ER MULIGHEDEN FOR AT UDBYDE ALLE FORSIKRINGER I ET SAMLET UDBUD? Når valget skal træffes, er det vigtigt at se på fordele og ulemper ved delaftaler. Der kan i visse tilfælde være penge at spare ved at give tilbudsgiveren mulighed for at tilbyde en rabat ved tildeling af samtlige udbudte delaftaler. Udbudsdirektivet indeholder et generelt forbud om opdeling af en anskaffelse i flere delanskaffelser med det formål at undgå et udbud: et projekt til indkøb af tjenesteydelser må ikke opdeles med henblik på at udelukke det fra direktivets anvendelsesområde. Udbud af forsikringer skal i den kontekst betragtes som ét samlet projekt, hvorfor kommunen ikke kan opdele forsikringerne således, at for eksempel bygningsforsikring og bilforsikring udbydes hver for sig for på den måde at komme uden om udbudspligten. Reglen hindrer dog ikke kommunen i at udbyde eller annoncere forsikringerne samlet, idet de enkelte forsikringer udbydes i hver sin delaftale. Kommunen er således frit stillet med hensyn til at udbyde hver type forsikring i hver sin delaftale, hvorefter der gives adgang til, at det enkelte forsikringsselskab kan byde ind på én og/eller flere delaftaler. RABAT VED AT SAMLE UDBUDTE DELAFTALER Der er mulighed for, at kommunen kan give adgang til at forsikringsselskaber, der ønsker at byde ind på samtlige delaftaler, kan give en pris på hver delaftale samt en rabat, der bliver udløst, hvis selskabet vinder samtlige delaftaler. Vores erfaring viser, at ved at give tilbudsgiverne en mulighed for at tilbyde en rabat ved tildeling af samtlige udbudte delaftaler, vil det typisk medføre lavere priser. TEKST AF PETER DANN JØRGENSEN, ADVOKATFIRMAET BENDER VON HALLER DRAGSTED, KØBENHAVN.

5 KOMMUNEFORSIKRING 5 ANNONCERINGSPLIGTEN Annonceringspligten findes i tilbudslovens afsnit II og beskriver overordnet kravene til annoncering. Der skal offentliggøres en annonce i et medie, og dette kan være på kommunens egen hjemmeside eller på IKAbud.dk. Hvornår er der annonceringspligt? Få tips og vejledning her. Annonceringspligten gælder blandt andet for forsikringsaftaler, som har en præmie i forsikringernes løbetid på kr. og op til tærskelværdien for EU-udbud. Annonceringspligten udfylder dermed tomrummet under direktivets tærskelværdier. I praksis medfører annonceringspligten således, at en kommunes forsikringer enten vil skulle udbydes efter regelsættet i direktivet eller efter annonceringspligten. Annonceringspligten findes i tilbudslovens afsnit II og beskriver overordnet kravene til annoncering. Der skal offentliggøres en annonce i et medie, og dette kan være på kommunens egen hjemmeside eller på IKAbud.dk. I annoncen angives en beskrivelse af de udbudte forsikringer, kontaktoplysninger, frist for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse, adresse hvortil tilbud eller anmodning om deltagelse skal sendes til samt kriterier for tildeling af kontrakten. Annonceringspligten indeholder ikke yderligere procedurekrav, hvorfor tilrettelæggelsen af selve proceduren for anskaffelsen er fri. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen vælger at følge de kendte procedurer fra udbudsdirektivet fx offentligt udbud eller begrænset udbud. Hvis den samlede præmiesum indebærer, at kommunen skal udbyde forsikringerne via annonceringspligten, giver denne en større fleksibilitet for kommunen, idet annonceringspligten ikke indeholder minimumstidsfrister, hvorfor fastlæggelse af såvel anmodningsfrist som tilbudsfrist er fri. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af annonceringen er kommunen omfattet af de EU-retlige principper, som beskrevet ovenfor, hvilket medfører, at for eksempel frist for tilbud ikke må fastsættes så kort, at forsikringsselskaberne ikke reelt har mulighed for at afgive tilbud, idet dette vil være et brud på ligebehandlingsprincippet. TEKST AF PETER DANN JØRGENSEN, ADVOKATFIRMAET BENDER VON HALLER DRAGSTED, KØBENHAVN.

6 6 KOMMUNEFORSIKRING RENSTAD.NU SKAL HVERT ÅR SPARE LINKÖPING FOR FLERE MILLIONER svenske kroner om året! Så meget bruger Linköping i alt på at gøre rent efter borgernes efterladenskaber, som omfatter alt fra decideret skrald som slik- og ispapir til diverse indpakninger, flasker og gratisaviser. MEN DET SKAL VÆRE SLUT NU! For to år siden besluttede Linköping, at kommunen ville gøre op med det faktum, at man stod med øgede skader på skoler og offentlige pladser. Vi kunne konstatere, at forekomsten af graffiti og knuste ruder var steget eksplosivt på skolerne, og at vi stod med en regning på 1,2 millioner til nyt glas og 3 millioner til fjernelse af graffiti. Og med graffitien fulgte hærværk, indbrud og forskellige former for stofmisbrug. Jeg sammenkaldte til et møde med deltagelse af politi, skole, socialforvaltning, husejere, handlende m.fl., og vi besluttede, at Linköping kommune skulle være graffitifri i 2009, fortæller Hans Salomonsson, der er sikkerhedskoordinator i Linköping kommune. På baggrund af møderne, hvor mange gode idéer kom på bordet, bestemte man sig for at døbe kampag-

7 KOMMUNEFORSIKRING 7 I dag arbejder 13 personer dagligt med at holde Linköping ren ved at tømme skraldespande og gøre rent efter andre. Mange kommuner har gennemført Renstad-kampagner ved hjælp af traditionelle medier som annoncering, billboards, husstandsomdelt information osv. Konklusionen er dog, at det mange gange ikke munder ud i et målbart resultat hverken fysisk eller holdningsmæssigt. Kampagnen i Linköping har til formål at tiltrække de unge til et anderledes sommerjob og at gøre renholdningsarbejde og affaldsindsamling til noget attraktivt og tillokkende. Desuden stilles de unge i udsigt, at de kan blive en slags lokal kendis med egen blog, og at de kan få nogle goder, som stort set ikke andre i målgruppen har adgang til. Kampagnen, som Linköping by har taget initiativ til, tager udgangspunkt i målgruppens medievaner og i, at information får en stærkere og mere troværdig gennemslagskraft, når den spredes gennem de unges egne kanaler, dvs. primært nettet og kammerater. Desuden giver metoden en enestående mulighed for at måle interessen for og holdningen til fænomenet ren by, fortæller Hans Salomonsson. Renstad.nu omfatter også: * Ekstra rengøring i bymidten * Talende papirkurve, der kan flyttes rundt * Budskaber direkte malet på gaderne * Byambassadører * Medborgerdialog * Hjemmeside * Logo og annoncer I dag arbejder 13 personer dagligt med at holde Linköping ren ved at tømme skraldespande og gøre rent efter andre. Især i weekenderne samles flere tons skrald fra gader og stræder. Håbet er, at en større del af dette i fremtiden ender, hvor det hører til nemlig i kommunens skraldespande! Kampagnen kører fra nu og frem til august og skal engagere tusindvis af unge på en helt ny måde. TEKST AF HANS SALOMONSSON, SIKKERHEDSKOORDINATOR LINKÖPING KOMMUNE nesatsningen Renstad.nu. En stor del af kampagnen er især målrettet de årige, da undersøgelser viser, at det er denne aldersgruppe, der producerer og kaster mest affald på gaderne. SOMMERFERIEJOB OG LOKAL KENDIS Det er kampagnens formål at få målgruppen til at forstå det helt grundlæggende problem: Efterladt affald og graffiti på murene koster store summer og skaber en by, som efterlader et grimt og utrygt indtryk. Naturligvis er alle i målgruppen klar over, at man ikke går og smider affald fra sig på jorden, på gader, i parker, i buskadser og langs med cykelstierne men alligevel er der mange, der gør det.

8 8 KOMMUNEFORSIKRING SÅDAN ANSØGER DE UNGE OM ET SOMMERJOB * Jobbet og de goder, der følger med det, beskrives nærmere på hjemmesiden. For at få adgang til siden Ansøg nu skal den unge udfylde et spørgeskema med ti spørgsmål, der handler om konsekvenserne af at smide affald. Fakta fremgår af en vedhæftet pdf. * Først når alle spørgsmål er besvaret korrekt, får den unge adgang til siden Ansøgning. * Den unge skal besvare nogle spørgsmål med fri tekst bl.a. om, hvorfor han eller hun er den bedst kvalificerede til jobbet. * En jury udvælger hver måned en række kandidater, som går videre til finalen. Og efter afstemning blandt de besøgende på hjemmesiden vælges den person, som er bedst kvalificeret som næste måneds supertalent. FAKTA OM RENSTAD.NU * En person ansættes i et sommerferiejob af en måneds varighed i enten maj, juni, juli eller august. Der er tale om et fuldtidsjob med en månedsløn på svenske kroner. Hertil kommer en række goder som gratis frokost, gratis is og andre ydelser, som forskellige sponsorer har bidraget med. * Personen skal arbejde aktivt med renhold 50% af arbejdstiden. De øvrige 50% af tiden går med at passe en blog, lave holdningsarbejde samt markedsføre projektet og hjemmesiden. * Man kan finde mere information på renstad.nu HVAD KOSTER DET? 4 månedslønninger udgør inkl. arbejdsgiverbidrag ca svenske kroner. Hver person skal 50% af tiden udføre et almindeligt sommerferiejob, hvor han eller hun holder byen ren. Det svarer til i alt svenske kroner ud af de samlede udgifter - eller en månedsløn på svenske kroner for et almindeligt sommerferiejob. De øvrige svenske kroner er reserveret til en informationskampagne, som har unge som målgruppe, og som fokuserer på betydningen af en ren by. Annoncen indgår i projektet, og her er det vigtigt at få de forskellige parter til at koordinere deres indsats. Alle løfter deres del af ansvaret: Linköping by og dens næringsdrivende, husejere og restauratører går ind i arbejdet med at komme i kontakt med de unge som målgruppe.

9 KOMMUNEFORSIKRING 9 SÆT KRYDS I KALENDEREN Skandinavisk konference i Malmø november 2009: RISIKO OG ØKONOMI I ET FREMADRETTET PERSPEKTIV For første gang arrangerer Kommune- Forsikring en konference for vores offentlige kunder og samarbejdspartnere i hele Skandinavien under temaet: Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv. Programmet er på trapperne og allerede nu kan vi byde på en appetitvækker med nogle af emnerne fra programmet: * Forsikring i et skandinavisk perspektiv * Risikoledelse kan ses på bundlinien * Mutuals, Captives and Pools in the Public Sector A Growing Phenomenon * Skolebranden i Lund (ca. 100 mio. SEK), januar 2009 * Finanskrisens indflydelse på kommunernes økonomi * Det offentlige univers år 2025 Indlægsholdere bliver bl.a. Chief Executive Underwriter Martin Fone, Charles Taylor Pooling London, direktør Anders Forsström, Kommuneassurance Syd, Partner og Account Director Henrik Beider, Willis I/S, fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Fremforsk - Center for Fremtidsforskning og næstformand i økonomidirektørforeningen i Danmark Klaus Christensen. UDDELING AF ÅRETS RISIKOSTYRINGSPRIS Årets risikostyringspris uddeles på konferencen. Der kåres en vinder i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark. Vinderne får hver to deltagere med på den internationale risikokonference i Bristol i England, der afholdes i juni Kriterierne for at deltage i konkurrencen vil være beskrevet i invitationen. Konferencen løber over to dage (fra kl. 12 første dag til kl. 14 anden dag). Der bliver tilbud om overnatning, og KommuneForsikring er vært ved en festlig middag om aftenen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen tilmelding kan ske fra den 17. august. Sæt kryds i kalenderen allerede nu ved den 4. og 5. november Modtager du ikke en invitation i din almindelige post, kan du fra den 17. august 2009 downloade den fra vores hjemmeside KommuneForsikring.dk.

10 10 KOMMUNEFORSIKRING STOR NORDISK KLIMAKONFE Klimaet er sat på dagsordenen i forsikrings- og pensionsbranchen. Til efteråret afholder Forsikring & Pension sammen med de andre nordiske brancheorganisationer en fælles klimakonference i København. Forsikrings- og pensionsbranchen afholder en nordisk klimakonference den 17. september 2009 i København. Forsikring & Pension er sammen med de norske, finske og svenske brancheorganisationer værter. Vores hovedbudskab er, at vi skal passe bedre på vores klima. Det har vi alle et ansvar for, og forsikrings- og pensionsbranchen er klar til at tage sin del af ansvaret. Formålet med konferencen er at vise, hvordan den nordiske forsikrings- og pensionsbranche er opmærksom på klimaudfordringerne og vil bidrage til konkrete løsninger for at reducere udledningen af CO2 og dermed begrænse konsekvenserne af klimaforandringer. IDÉKATALOG TIL ET BEDRE KLIMA Forsikrings- og pensionsbranchen vil med konferencen samle og formidle vigtig aktuel viden om klimaforandringer og deres betydning for branchen. Deltagerne skal debattere centrale problemstillinger for branchen på klimaområdet og arbejde med de begrænsninger og ikke mindst muligheder, branchen har i forhold til klimaudfordringen. Klima er på alles læber i 2009, og den foreløbige kulmination bliver FN s klimatopmøde i december i København. For den nordiske forsikrings- og pensionsbranche er konferencen derimod kun startskuddet på et nordisk samarbejde om fremtidens klima og dets konsekvenser. Resultatet af konferencen bliver et idékatalog, som de enkelte selskaber og branchen kan bruge i det videre arbejde mod et mere klimavenligt samfund. Deltagerne på konferencen er ledende personer fra forsikrings- og pensionsselskaberne, repræsentanter fra de offentlige myndigheder og andre af branchens samarbejdspartnere. TEKST AF VICEDIREKTØR CLAUS TØNNESEN, FORSIKRING & PENSION PROGRAM FOR KLIMAKONFERENCEN DEN 17. SEPTEMBER 2009 Om formiddagen vil to udvalgte paneler diskutere klimaudfordringen. PANELDEBAT OM UDLEDNING AF CO2 Skadesforsikringsselskabernes muligheder og udfordringer for at reducere udledningen af CO2. Der er stigende forventninger fra omverdenen om, at selskaberne tænker klimaforandringerne ind i deres forretning dvs. i produkter, services m.v. I den anledning rejser der sig en række relevante spørgsmål. Resultaterne af en nordisk forbrugerundersøgelse vil blive præsenteret. Panelet består af Paul Sheldon, ekspert i bærebygtighed fra Natural Capitalism Solutions, Eva Steensig, forbrugerekspert fra Lighthouse og Erika Blakstad, koncernchef fra Gjensidige Forsikring i Norge. PANELDEBAT OM KLIMAANSVARLIGE INVESTERINGER Livsforsikrings- og pensionsselskabernes muligheder og udfordringer ved at investere samfundsmæssigt ansvarligt. Hvad er

11 KOMMUNEFORSIKRING 11 RENCE mulighederne for at varetage klimahensyn i forbindelse med investeringsvalget? Resultaterne af en nordisk undersøgelse om selskabernes klimaindsats på dette område vil blive præsenteret. Panelet består af professor Michael Møller, ekspert i finansiering fra Copenhagen Business School, Carina Lundberg Markow, CSRansvarlig hos Folksam og Martin Örtenvik, klimaekspert hos E.ON. TO WORKSHOPS OM KLIMA Om eftermiddagen skal konferencedeltagerne arbejde i to workshops med fokus på henholdsvis skadesforsikrings- og pensionsselskaberne. Deltagerne skal aktivt arbejde med, hvilke udfordringer og muligheder klimaforandringerne har for branchen. Deltagerne vil diskutere ekspertudsagn, scenarier og dilemmaer og komme med forslag til konkrete løsninger til gavn for klimaet. Der skal komme konkrete løsninger på, hvordan forsikrings- og pensionsbranchen kan bidrage, og hvordan vi sikrer, at klimaet ikke forsvinder fra den politiske dagsorden. Det fulde program finder du på nicc.dk. Her finder du også oplysninger om tilmelding, talerne, de nordiske brancheorganisationer og deltagerne. VICEDIREKTØR CLAUS TØNNESEN, FORSIKRING & PENSION IDÉKATALOG TIL ET BEDRE KLIMA Forsikrings- og pensionsbranchen vil med konferencen samle og formidle vigtig aktuel viden om klimaforandringer og deres betydning for branchen. Deltagerne skal debattere centrale problemstillinger for branchen på klimaområdet og arbejde med de begrænsninger og ikke mindst muligheder, branchen har i forhold til klimaudfordringen.

12 12 KOMMUNEFORSIKRING KOMMUNALT ANSATTE LÆRER De norske kommuner Bærum, Røyken, Asker og Hurum (BRAH) samarbejder om indkøb af forsikringer og skadeforebyggende foranstaltninger. BRAH ønsker sammen med KommuneForsikring, at de ansvarlige for brandsikkerheden i kommunerne får en grundlæggende viden om opgaverne. De norske kommuner Bærum, Røyken, Asker og Hurum (BRAH) samarbejder om indkøb af forsikringer og skadeforebyggende foranstaltninger. BRANDFOREBYGGELSE KAN SPARE LIV OG STORE VÆRDIER. Derfor ønsker BRAH sammen med os, at de ansvarlige for brandsikkerheden i kommunerne får en grundlæggende viden om opgaver og ansvarsforhold, lovgivningsmæssige krav, risikokortlægning og brandteori og tilbydes praktiske slukningsøvelser. Samlet er der gennem forsikringsordningen forsikret værdier for mere end 20 mia. kroner, og det har stor samfundsmæssig nytte, at der bliver passet godt på disse værdier. Vi ved, at en af de vigtigste faktorer i arbejdet med skadeforebyggelse er effektiv oplæring og bevidstgørelse. KommuneForsikring har derfor i samarbejde med Asker og Bærum Brannvesen IKS (ABBV) og kommunerne udviklet et specialtilpasset kursus i brandforebyggelse, der henvender sig til tjenesteledere/enhedsledere samt BRAH-medarbejdere med ansvar for brandforebyggelse. Kurset har en varighed på en dag og kombinerer teori og praktiske øvelser. Kurset starter med en teoretisk del i Sollerud med kursusleder Rino Langlie, der har ansvar for risikostyring i forhold til KommuneForsikrings kunder. Derefter gennemføres praktiske øvelser i ABBV s øvelsescenter på Isi, som er virkelig velegnet til praktisk færdighedstræning. Alle deltagere får lejlighed til at prøve at slukke en brand ved hjælp af både vand, skum, pulver og CO2. Der er et modul, der handler om de særlige forhold for propan og desuden en udmærket demonstration i korrekt adfærd på skadestedet. De første kurser er nu afsluttet, og vi har spurgt en af deltagerne, hvordan hans indtryk af kurset har været: Meget lærerigt og en passende blanding af teori og praksis, fortæller Bjørn A. Grenness. Grenness er ansat på en skole og vurderer, at det er vigtigt at være bevidst om skadeforebyggelse. På kurset demonstrerede nogle dygtige brandfolk, hvordan man skal håndtere de forskellige slukningsmidler både håndholdt udstyr og brandslanger. - Nu forstår jeg, hvor hurtigt en brand kan komme ud af kontrol, og desuden har jeg fået mange gode råd til, hvordan man kan forhindre en brand. Jeg har brugt mange af disse gode idéer fra kurset i oplæringen af vores egne medarbejdere, fortæller en tilfreds Grenness. Også Asker og Bærum Brannvesen ser fordelene ved at tilbyde kursus til kommunalt ansatte, og

13 KOMMUNEFORSIKRING 13 OM BRANDFOREBYGGELSE Alle deltagere får lejlighed til at prøve at slukke en brand ved hjælp af både vand, skum, pulver og CO2. det er helt i tråd med deres primære opgave: at tilbyde offentligheden viden om brandforebyggelse. - Det er vores opfattelse, at denne viden kombineret med folks egen viden om deres muligheder og begrænsninger, når det drejer sig om at begrænse en begyndende brand, er afgørende succeskriterier for, at det lykkes at begrænse brandskader så meget som muligt her i landet, siger brandinspektør Jørn Røed. Han er yderst tilfreds med det samarbejde, som KommuneForsikring/Gjensidige har taget initiativ til. KommuneForsikring ser ABBV som en virkelig god samarbejdspartner med en høj grad af engagement og kompetente medarbejdere. Vil et tilsvarende kursus have interesse for din kommune? Har du spørgsmål til kursus i brandforebyggelse, kan du kontakte os på: TEKST AF ARNE GANGDAL LEDER KONSERNKUNDE OFFENTLIG KOMMUNEFORSIKRING NUF

14 14 12 KOMMUNEFORSIKRING KAMERAOVERVÅGNING RED SKADEUDGIFTER Malmø er en af de kommuner, som har gennemført kamerovervågning på kommunens skoler og gymnasier siden De første samlede resultater viser, at et par af skolerne i løbet af det første år reducerede skadeudgifterne med over en million kroner. Anvendelsen af kameraovervågning bliver mere og mere udbredt og selvfølgelig også desto mere omdiskuteret. Storbritannien regnes for et af de lande i verden, sammen med USA, som har flest overvågningskameraer pr. indbygger. Briterne har således 4,2 millioner overvågningskameraer, hvilket svarer til et kamera pr. 14. indbygger. Helt så udbredt er fænomenet ikke i de skandinaviske lande, hvor Sverige formodentlig er det land, som i dag har de klareste regler omkring tilsyn og har en tilsynsmyndighed i form af länsstyrelsen. Danmark har også en særskilt lov, og Norge har et begrænset antal regler, men fælles for disse to lande er, ifølge rapporten Konsekvenserna av kamerövervakning En studie i Malmö Stad och statsdelen Rosengård, at reglerne ikke er direkte udformede til at regulere kameraovervågning. Rapporten fra Malmø, der beskriver kommunens kameraovervågning i perioden , betoner meget klart, at det stadig er svært at sige noget om kameraovervågningens langsigtede konsekvenser. Generelt er de fleste positive over for kameraovervågningen, og de fleste skoler har fået mindre skadeudgifter og et roligere miljø, men på trods af det har vi også eksempler på, at skadeudgifterne er steget, siger Håkan Nilsson, Afdelningschef i Malmö Stad, og forklarer, at en del skoler oplevede en markant nedgang i antallet af skader inden for det første år, hvor kameraerne blev installeret en udvikling som fortsatte også året efter. På en af de beskrevne skoler faldt skadeomkostningerne fra 1,6 millioner

15 KOMMUNEFORSIKRING 15 Rapporten fra Malmø, der beskriver kommunens kameraovervågning i perioden , betoner meget klart, at det stadig er svært at sige noget om kameraovervågningens langsigtede konsekvenser. UCERER FAKTA OM KAMERAOVERVÅGNING PÅ MALMØS SKOLER OG GYMNASIER HVOR MANGE UDDANNELSESSTEDER HAR KAMERAOVERVÅG- NING? 14 folkeskoler og 7 gymnasier HVORNÅR BLEV DET FØRSTE SYSTEM INSTALLERET? Ca. 3 skoler får et nyt system hvert år kroner til kroner i løbet af kameraernes andet leveår. Resultaterne viser dog også, at der på visse skoler i den efterfølgende periode skete en svag stigning i rapporterede skader. De forsigtige konklusioner er, at kameraovervågningen påvirker adfærden, men det er endnu for tidligt at bedømme de eventuelle konsekvenser, da der stadig mangler videnskabelig dokumentation. INDVENDIG ELLER UDVENDIG OVERVÅGNING Folkeskolerne har udvendig overvågning, mens gymnasierne har indvendig ER OVERVÅGNINGEN KUN UDEN FOR SKOLETIDEN? Folkeskolen er uden for skoletiden, mens gymnasierne er i skoletiden. HVORDAN INFORMERES LÆRERE, ELEVER OG FORÆLDRE OM KAMERAOVERVÅGNINGEN? Skriftlig og mundtlig information Økonomisk ligger investeringen for en skole med cirka 1000 elever i Malmø på kroner for en typisk grundskole hertil kommer driftsomkostninger. TEKST AF PÄR GUSTAFSSON SALGS - OG MARKEDSUDVIKLINGSCHEF KOMMUNEFORSIKRING, SVERIGE SYSTEMETS LIVSLÆNGDE? Den økonomiske livslængde regnes for 7 år. (Fakta: Malmö Stad)

16 16 KOMMUNEFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING Tilbud om markant bedre dækningsudvidelse på ny ulykkesforsikring. Målet er, at kunderne får bedre dækninger, mere præcise formuleringer samt et færre antal betingelser. Og så er de lettere at forstå. Vi lancerer nu en markant udvidelse af ulykkedefinitionen og en ny kollektiv ulykkesforsikring, hvor arbejdsgiveren tegner forsikringer til de ansatte. Det hele sker som led i en større revision af vores produkter og dækninger. Målet er, at kunderne får bedre dækninger, mere præcise formuleringer samt et færre antal betingelser. Og så er de lettere at forstå. Vi gør med den nye udvidelse af ulykkesdefinitionen op med det faktum, at domstole og ankenævn i utallige sager har afgjort, at en skade ikke dækkes, fordi personen besvimede eller fik et ildebefindende, som var årsagen til uheldet. At besvime er en sygdom og dermed ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne. MARKANT DÆKNINGSUDVIDELSE På de nye ulykkesprodukter dækker vi nu skader, hvor årsagen skyldes

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

ANNONCERING. CO 2 -regnskab for Københavns Kommune. Konkurrencebetingelser 04.12.2012. Teknik- og Miljøforvaltningen

ANNONCERING. CO 2 -regnskab for Københavns Kommune. Konkurrencebetingelser 04.12.2012. Teknik- og Miljøforvaltningen ANNONCERING CO 2 -regnskab for Københavns Kommune Konkurrencebetingelser 04.12.2012 CO 2 -regnskab for Københavns Kommune Konkurrencebetingelser 1 1. Generel information... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Opgavebeskrivelse...

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Udvælgelse af tilbudsgivere. v/advokat, Associeret Partner Malene Roose Bagh

Udvælgelse af tilbudsgivere. v/advokat, Associeret Partner Malene Roose Bagh Udvælgelse af tilbudsgivere v/advokat, Associeret Partner Malene Roose Bagh Problemstilling: Sondringen mellem udvælgelses- og tildelingskriterier (underkriterier til det økonomisk mest fordelagtige tilbud)

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere