Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen havde meldt afbud. Aleksander Aagaard forlod mødet kl efter punkt 14. Ke Runge forlod mødet kl under behandlingen af punkt 19. Henrik Qvist forlod mødet kl under behandlingen af punkt 30. Gunhild Husum forlod mødet kl efter punkt 39. Britta Bang og Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl efter punkt 46. Jonas Dahl erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punkt 1. Bente Nielsen deltog i mødet fra punkt 2. Mødet blev hævet kl

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Anmodning om orlov fra Regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder Udpegning af medlemmer til epidemikommission Indkøb af ESWL-nyrestensknuser til Regionshospitalet Viborg Udbredelse af trombolysebehandling i Region Midtjylland Aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning Beslutning om udnyttelse af option vedr. aptering af etage 4 af Stråleterapienheden i Herning Godkendelse af høring over udkast til sundhedsberedskabs- og præhospitalplan Driftsbudget 2008 for tre selvejende hospicer Disponeringsvejledning for politiets alarmcentral Redegørelse for udvikling i antal speciallæger 2007 til 2020 i udvalgte specialer Indførelse af mammografiscreening med 2-årig implementeringsperiode Anbefaling fra Samarbejdsudvalget for almen læger om udløsning af seks nye lægeenheder Udvidet lænderygudredning 896

3 Indholdsfortegnelse 14 Opdering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark Orientering om organisorisk samling af henholdsvis to medicinske afdelinger og to anæstesiologiske afdelinger i Hospitalsenheden Vest Stregi for psykirisk forskning i Region Midtjylland Pienterne har ordet - 2. undersøgelse på de retspsykiriske sengeafsnit i Danmark Orientering om tilrettelæggelsen af indssen med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykirien Høring af forslag til regional udviklingsplan for Region Midtjylland Høring af forslag til råstofplan 2008 for Region Midtjylland Vedtagelse af lokal Agenda 21-stregi for Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservion af økonomisk ramme til megassningen Erhverv-sundhed Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internionalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Indstilling fra Vækstforum om bevilling til demonstrionsprojekt vedrørende brugerdreven innovion som grundlag for udvikling af hjælpemidler 926

4 Indholdsfortegnelse 26 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til karrierekurser og følgeforskning under projekt Markedsplads for højtuddannede Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turisme - Resultkontrakt og procesbevilling Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megassningen energi og miljø Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Indstilling fra Vækstforum om reservion af økonomisk ramme til gennemførelse af projekt IT som innoviv drivkraft Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Indstilling fra vækstforum om bevilling til uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplform Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Erhvervsturisme - fokus på energi og miljø og klimopmødet Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt "Udvikling af brugerdreven innovion i små og mellemstore virksomheder inden for livsstil" Regnskab og afrapportering fra studietur til Berlin for Udvalget vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter i

5 Indholdsfortegnelse 38 Orientering om ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter i Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed Udpegning af stedfortræder for medlem af bestyrelsen for Amgros I/S Udpegning af medlem til bestyrelsen for VIA University College Udpegning af tilforordnet til bestyrelsen for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Økonomi- og aktivitetsrapport november Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og Restbetaling vedrørende arbejder på Regionsrådssalen Bilag til Kasse- og regnskabsregulivet - Retningslinier for afskrivning af uerholdelige fordringer Bilag til Kasse- og regnskabsregulivet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulivet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til kasse- og regnskabsreguliv - Anvendt Regnskabspraksis Åbningsbalancen for Region Midtjylland pr. 1. januar Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 1005

6 Indholdsfortegnelse Svar fra Kulturministeriet om TV2-stionernes dækningsområder 1006

7 Anmodning om orlov fra Regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder Resumé Regionsrådsmedlem Jonas Dahl (SF) har i henvendelse til regionsrådsformanden anmodet om orlov fra sit hverv som medlem af Regionsrådet. Bente Nielsen, Silkeborg, er stedfortræder for Jonas Dahl. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet bevilger orlov til regionsrådsmedlem Jonas Dahl med virkning fra 12. december 2007, hvorefter Bente Nielsen med virkning fra samme do indtræder som medlem af Regionsrådet under Jonas Dahls orlov. Birgit Jonassen og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Jonas Dahl erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Regionsrådsmedlem Jonas Dahl (SF) har i vedlagte henvendelse af 25. november 2007 til regionsrådsformanden anmodet om orlov fra sit hverv som medlem af Regionsrådet i den periode, han varetager hvervet som medlem af Folketinget. Det fremgår af 15 i Lov om kommunernes styrelse, når formanden får meddelelse om, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af Regionsrådet.

8 866 Såfremt Jonas Dahls anmodning om orlov imødekommes af Regionsrådet, indtræder Bente Nielsen, Silkeborg, som stedfortræder, idet Bente Nielsen i valgbogen fra regionsrådsvalget den 15. november 2005 står anført som 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis liste.

9 Udpegning af medlemmer til epidemikommission Resumé Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til epidemikommissionen, jf. Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Udpegningen gælder for valgperioden. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet udpeger tre medlemmer til epidemikommissionen. Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Regionsrådet bemyndigede gruppeformændene til i fællesskab udpege tre medlemmer til epidemikommissionen. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Under henvisning til Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, senest ændret ved Lov nr. 433/2007, skal der, i henhold til 3, i hver region nedsættes en epidemikommission. Det er politiet, der har formandskabet for kommissionen../. Østjyllands Politi har med vedlagte brev af 14. juni 2007 anmodet Region Midtjylland om udpegning af medlemmer til epidemikommissionen, idet der jf. lovens 3 bl.a. skal udpeges tre af Regionsrådet valgte medlemmer. Medlemmerne skal udpeges blandt Regionsrådets medlemmer. Baggrund om epidemikommissionen Epidemikommissionen består af en politidirektør, en embedslæge, en dyrlæge, en repræsentant for told og sk, en repræsentant for det regionale sygehusberedskab udpeget af regionen, en repræsentant for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter samt som nævnt tre af Regionsrådet valgte medlemmer. Det fremgår af loven, valget af de regionale medlemmer har virkning for den regionale valgperiode../. Epidemikommissionens opgave er bl.a. hindre indførelse, udbredelse og spredning af farlige sygdomme. Kommissionen kan om fornødent ved alment farlige smitsomme sygdomme iværksætte visse foranstaltninger, herunder bl.a. påbud, forbud og tvangsforan-

10 868 staltninger. En nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag om Epidemikommissionens baggrund m.v. Det vurderes på baggrund af tidligere erfaringer, der kan forventes et, eventuelt to møder årligt i kommissionen. Repræsentanten for det regionale sygehusberedskab udpeges af direktionen.

11 V 3. Indkøb af ESWL-nyrestensknuser til Regionshospitalet Viborg Resumé På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev det besluttet samle al nyrestensknusning i Region Midtjylland i ét center placeret på Regionshospitalet Viborg. I den forbindelse er det nødvendigt indkøbe en maskine (ESWL-nyrestensknuser), der med laser kan knuse nyresten. Som følge af denne beslutning blev maskinen sendt i EU-udbud med forbehold for politisk godkendelse. Udbudsfristen er nu udløbet, og tilbuddene behandles i Medicoteknisk Afdeling. Med henblik på hurtigst muligt igangsætte anlægsarbejdet, så centeret kan tages i brug, har Regionshospitalet Viborg brug for en anlægsbevilling på 4,67 mio. kr. til indkøb af maskinen med et rådighedsbeløb på 4,67 mio. kr. (indeks 122,3) i Etableringen af stenknusercentret på Regionshospitalet Viborg indebærer anlægsudgifter til ombygning af op/scopi-stue, hvorfor der er behov for en anlægsbevilling på 1,04 mio. kr. til ombygningen med et rådighedsbeløb i 2007 på 1,04 mio. kr. (indeks 112,7). Udskydelse af ibrugtagning af centret fra 1/ til 1/ medfører en øget lejeudgift på 1,04 mio. kr. i Driften finansieres via taksstyringsmodellen, dog således udgiften på servicekontrakten på kr. årligt indarbejdes i budget for Forretningsudvalget indstiller, der meddeles Regionshospitalet Viborg en anlægsbevilling på 4,67 mio. kr. til anskaffelse af en ESWL-nyrestensknuser, der afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 4,67 mio. kr. (indeks 122,3), og rådighedsbeløbet finansieres af pulje til medicoteknisk udstyr i 2008, der meddeles Regionshospitalet Viborg en anlægsbevilling på 1,04 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med installeringen af ESWL-nyrestensknuseren, der afsættes et rådighedsbeløb i 2007 på 1,04 mio. kr. (indeks 112,7) til ovennævnte ombygning, og rådighedsbeløbet finansieres fra den på investeringsoversigten afste reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somiske område og på psykiri- og socialområdet for 2007, der bevilges 1,04 mio. kr. til afholdelse af merudgifter til leje af stenknusermaskinen i 2007 på Regionshospitalet Viborg. Det foreslås, beløbet finansieres over den udisponerede ramme til apparuranskaffelser, og beløbet overføres fra anlæg til drift med henblik på afholdelsen af lejeudgiften, og driftsudgifterne finansieres via takststyringsmodellen, dog således udgiften på

12 870 servicekontrakten på kr. årligt indarbejdes i budget for Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev det besluttet samle al nyrestensknusning i regionen i ét nyrestenknusercenter på Regionshospitalet Viborg. Til dette formål er der behov for indkøbe en maskine (ESWL-nyrestensknuser), der med laser kan knuse nyresten. Forud for regionsdannelsen er nyrestensknusning foregået på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Holstebro samt på Århus Universitetshospital, Skejby. Jf. beslutningen på Regionsrådets møde den 2. maj 2007 er der etableret en overgangsordning, der indebærer, de eksisterende lejeordninger på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Viborg fortsætter, indtil stenknusercenteret kan tages i brug, samt pienter, som tidligere blev behandlet i Skejby, allerede nu behandles på Regionshospitalet Viborg. Regionsrådets beslutning om oprette ét samlet stenknusningscenter på Regionshospitalet Viborg blev taget på baggrund af en rapport om organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland, der er udarbejdet af en tværamtslig arbejdsgruppe. Af rapporten fremgår det, der ikke er kapacitet til behandle de ca. 450 pienter årligt med den fungerende ordning, samt den billigste model for nyrestensknusning i Region Midtjylland er samle al nyrestensknusning på stionært apparur ét sted i regionen. I rapporten er der foretaget beregning og analyse, der sammenholder forskellige modeller, herunder med stionært apparur ét sted i regionen, stionært apparur flere steder i regionen og model med mobilløsning med lejeordning. Analysen har vist, udgiften pr. behandling er lavest ved den vedtagne model, hvor et stionært apparur er placeret ét sted i regionen. Som følge af Regionsrådets beslutning den 2. maj 2007 blev ESWL-maskinen sendt i EUudbud med forbehold for politisk godkendelse. Udbudsfristen er nu udløbet, og tilbuddene behandles hos Medicoteknisk Afdeling, som kan have den endelige pris klar i midten af november. Med henblik på hurtigst muligt få igangs anlægsarbejdet er der behov for, der bevilliges 4,67 mio. kr. til anskaffelse af maskinen (indeks 122,3). I forbindelse med installionen af ESWL-nyrestensknuseren er det nødvendigt ændre den scopi/op-stue, der er valgt som placering for ESWL-nyrestensknuseren på Regionshospitalet Viborg. ESWL-maskinen afgiver stråling, og grundet lovkrav om strålehygiejne, skal der derfor lægges blyfolie ind i væggene. Behovet for blyfolie i væggene skyl-

13 871 des, der nu placeres en maskine permanent på Regionshospitalet Viborg. Tidligere har maskinen ikke været placeret permanent på hospitalet, hvorfor samme lovkrav ikke har gjort sig gældende. Desuden skal der foretages ændringer, således sokkel og leje gøres mobilt, idet stuen dermed kan fungere både til ESWL-nyrestensknusning og som almindelig operionsstue. De nødvendige udgifter til ændringen udgør i alt 1,04 mio. kr. Det er administrionens forslag, ombygningerne finansieres fra den på investeringsoversigten afste reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somiske område og på psykiri- og socialområdet for Reserven til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somiske område og socialog psykiriområdet for 2007 var oprindelig på 61 mio. kr. Puljen er på nuværende tidspunkt på 25,962 mio. kr. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil puljen være på 24,922 mio. kr. Som følge af behovet for ændringer af den pågældende op/scopi-stue er det forventede tidspunkt for ibrugtagning af ESWL-nyrestensknuseren udskudt fra den 1/ til 1/ Denne udskydelse medfører på Regionshospitalet Viborg behov for forlænget leje af maskinen fra MLS Service A/S, hvilket indebærer en merudgift på 1,04 mio. kr., som foreslås finansieret over den udisponerede ramme til apparuranskaffelser. Beløbet overføres fra anlæg til drift med henblik på afholdelsen af lejeudgiften. Driften af ESWL-nyrestensknuseren finansieres via taksstyringsmodellen, dog således udgiften på servicekontrakten på kr. årligt indarbejdes i budget for 2009.

14 V 4. Udbredelse af trombolysebehandling i Region Midtjylland Resumé Ved regionsdannelsen var trombolysebehandling som tilbud til pienter med akut opstået blodprop i hjernen allerede etableret i de tidligere Århus og Ringkjøbing amter. Med dannelsen af regionen foreslås tilbuddet udbredt, således det er ensartet overalt i Region Midtjylland. En udbredelse af tilbuddet foreslås tage udgangspunkt i den nuværende organisering, således pienter med bopæl vest for Viborg behandles i Holstebro, og pienter i Viborg, øst for Viborg og i den sydlige del af regionen behandles på Århus Sygehus. Forretningsudvalget indstiller, tilbuddet om trombolysebehandling udvides til omfte alle borgere i Region Midtjylland. Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Not af 11. december 2007 med supplerende oplysninger vedr. forslag til udbredelse af trombolysebehandling blev omdelt. Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Baggrund Apopleksi er en hjernelidelse, som omfter såvel hjerneblødning som blodprop i hjernen. I Danmark er der årligt cirka apopleksitilfælde, hvoraf mange af disse tilfælde er forbundet med død eller alvorlige mén og handicaps. Trombolysebehandlingen retter sig mod de apopleksitilfælde, som er forårsaget af en blodprop i hjernen, og behandlingen virker ved opløse blodproppen. Trombolysebehandling har hidtil været et tilbud til borgerne i de tidligere Århus og Ringkøbing amter. Trombolysebehandling blev indført som prøveordning i det tidligere Århus Amt, og med henblik på vurdere behandlingens effekter blev der udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). Efterfølgende blev der i 2006 etableret et centersellitsamarbejde mellem Ringkjøbing og Århus amter, som baserer sig på telemedicinske konsultioner. Ved regionsdannelsen pr. 1. januar 2007 var der etableret tilbud

15 873 om døgndækkende trombolysebehandling i såvel det tidligere Århus og Ringkøbing Amter. I dag visiteres pienter med apopleksi i Viborg området og i Horsens-Hedensted området i et vist omfang til behandling i Århus eller Holstebro. Det vil sige, pienterne modtager tilbud om trombolysebehandling i det omfang, ambulancebehandlere og praktiserende læger i de pågældende områder har kendskab til, tilbuddet eksisterer. Etableringen af et systemiseret tilbud om trombolysebehandling fordrer imidlertid, der iværksættes en informionsindss i forhold til de praktiserende læger i området, og Falck ligeledes gøres bekendt med visitionsretningslinierne, da det er væsentligt i forhold til chancen for overlevelse og mulighederne for undgå alvorlige handicaps som følge af apopleksien, pienterne hurtigst muligt køres til trombolysebehandling. Organisering Organiseringen af trombolysebehandlingen i Region Midtjylland tager også efter udbredelsen af tilbuddet udgangspunkt i de neurologiske afdelinger på henholdsvis Regionshospitalet Holstebro og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. På sigt foreslås trombolysebehandlingen placeret som en del af de fælles akutmodtagelser. I forhold til sikre en udbredelse af tilbuddet til alle borgere i Region Midtjylland foreslås etableret en transportordning, som tager udgangspunkt i, behandlingen foregår på ét af de to hospitaler. Modellen indebærer, pienter fra Viborg by og øst herfor samt pienter fra Horsens-Hedensted området køres til behandling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, mens pienter vest for Viborg køres til behandling på Regionshospitalet Holstebro. Visitionen til behandling og vurdering foregår ved, såvel praktiserende læger som ambulancebehandlere er instrueret i vurdere pientens symptomer, og kontakter på denne baggrund trombolysevagten på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, som vurderer, hvor pienten skal køres hen. Hvis behandlingen skal have effekt, skal trombolyse iværksættes så hurtigt som muligt efter pienten får symptomer, eftersom tidsvinduet i øjeblikket er 3 timer fra blodproppen er opstået og til behandlingen skal iværksættes. Hvis det vurderes, pienten kan have gavn af trombolysebehandling, køres pienten til Århus eller Holstebro, hvor pienten udredes nærmere. Denne udredning omfter blandt andet en screening, som skal fastslå, om apopleksien skyldes en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Der er således kun en andel af de pienter, som visiteres med henblik på trombolysebehandling, som rent faktisk ender med blive trombolyseret. Denne andel udgør cirka 1/3. Pienter, som er udredt, men ikke findes egnede til behandling, indlægges på det pågældende hospital, indtil tilstanden er stabil, hvorefter pienten overføres til det nærmeste relevante hospital i forhold til bopælen. Driftsudgifter på hospitalerne I forbindelse med ændringen af visitionsretningslinierne, som følger af udbredelsen af tilbuddet om trombolysebehandling, vil antallet af pienter, som visiteres til henholdsvis Regionshospitalet Holstebro og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, stige. Der forventes en årlig øget visition til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, på 99 pienter, hvoraf 45 pienter har bopæl i Viborg området og 54 pienter har bopæl i

16 874 Horsens-Hedensted området. Af de 99 pienter forventes ca. 33 pienter trombolyseret. Visitionen til Regionshospitalet Holstebro vil ligeledes forøges, om end i mindre grad end tilfældet for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, da optageområdet er mindre. Der forventes visiteret ca. 50 pienter til Regionshospitalet Holstebro med henblik på udredning og eventuel behandling med trombolyse - og heraf forventes ca. 16 pienter trombolyseret. På årsbasis betyder visitionen af ca. 99 ekstra pienter til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en øget udgift på årligt 2,791 mio. kr. (2007-priser). Tilsvarende betyder visitionen af ca. 50 ekstra potentielle trombolysepienter til Regionshospitalet Holstebro en årlig øget udgift på 1,323 mio. kr. (2007-priser). I forbindelse med Regionsrådets behandling af punktet vedrørende igangsætning af nye behandlinger i 2007 den 22. august 2007 var trombolysebehandling en del af dette punkt. Der blev således bevilget 2,6 mio. kr. - dels til udvidelsen af behandlingen, dels til videreførsel af trombolyseprojektet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Der blev også bevilget 3,5 mio. kr. til udvidelse af behandlingen på Regionshospitalet Holstebro - omlægningen af behandlingen fra være dag-til døgndækkende. I forbindelse med regnskabsårets afslutning vil der ske en justering af de bevilgede beløb i forhold til det faktiske forbrug. De tunge udgiftsposter i forbindelse med udvidelse af behandlingen til omfte borgere i Viborg og Horsens-Hedensted området vedrører blandt andet personalelønninger - både på lægesiden og på plejesiden. For Århus Sygehus, Århus Universitetshospital er det nødvendigt opnormere afdelingen med en afdelingslæge. Dette skyldes på den ene side, tilbuddet om trombolysebehandling udvides til omfte pienter i hhv. Viborg- og Hedensted-Horsens området, men også tilbuddet i regi af Regionshospitalet Holstebro er blevet udvidet fra være dagdækkende til være døgndækkende. Dette har betydning på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, eftersom Holstebro og Århus på dette område har etableret et center-sellitsamarbejde, som blandt andet omfter, neurologerne via transmitterede CT-scanningsbilleder (telemedicinsk) sammen vurderer behovet for behandling. På plejesiden betyder udvidelsen af tilbuddet om trombolysebehandling ligeledes forøgede udgifter. Trombolysebehandling er således en plejemæssig tung behandling gennemføre - dels i forbindelse med trombolysebehandlingen, hvor et indgreb typisk varer 3 timer, dels i forlængelse af trombolysebehandlingen, hvor der kræves tæt observion af pienterne. De øvrige væsentlige udgiftsposter i forbindelse med udvidelse af tilbuddet om trombolysebehandling omfter udgifter til radiologiske undersøgelser og medicin. Afledte udgifter Den visitionsprocedure, som iværksættes forud for eventuel trombolysebehandling, betyder, der indlægges en gruppe af pienter, som aldrig trombolyseres. Som det er beskrevet i det ovenstående indlægges disse pienter på enten Regionshospitalet Holstebro eller Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, indtil deres tilstand er stabil,

17 875 hvorefter pienterne transporteres tilbage til det nærmeste relevante hospital i forhold til pientens bopæl. Visitionsproceduren genererer således ekstraudgifter til pienttransport. Da der vil være tale om transport, som først kommer til foregå, når pienten er stabiliseret, vil der blive rekvireret en såkaldt type II-kørsel - dvs. en akut kørsel uden horn og blå blink. Udgiftsstigningen er vanskelig fastsætte præcist, da prisen på en kørsel blandt andet afhænger af timeforbruget, og således også af den afstand, som tilbagelægges. Der forventes være tale om ca. 300 ekstra kørsler á ca kr. svarende til ca. 1,2 mio. kr.

18 Aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psykosocial rådgivning Resumé HIV-Danmark har anmodet Region Midtjylland om, der i 2008 indgås en ny aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning. Såfremt aftalen indgås, indebærer det, Region Midtjylland yder støtte på kr. til dækning af HIV-Danmarks betaling af husleje i Århus Kommunes lokaler i Lysthuset i Århus. Som modydelse yder HIV-Danmark psykosocial rådgivning til HIV-smittede, deres pårørende og deres efterladte i Region Midtjylland. Forretningsudvalget indstiller, der for 2008 indgås en aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning, Region Midtjylland yder tilskud med kr. i 2008 til HIV-Danmarks betaling af husleje, el, vand og varme samt rengøring for lokalerne i Lysthuset i Århus, og beløbet på kr. afholdes over Sundhedsområdets Fælles Puljer. Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjylland, Århus Kommune og HIV-Danmark har for 2007 indgået en aftale om psyko-social rådgivning af HIV-smittede samt deres pårørende og efterladte. Aftalen for 2007 er vedlagt. Aftalen indebærer, Region Midtjylland i 2007 yder tilskud til HIV-Danmark med kr. Tilskuddet anvendes til HIV-Danmarks betaling af husleje, el, vand og varme for lokaler i Lysthuset i Kannikegade i Århus, som drives af Århus Kommune.

19 877 Som modydelse for tilskuddet på kr. yder HIV-Danmark rådgivning til HIVsmittede, deres pårørende, og deres efterladte i Region Midtjylland. Der er i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Infektionsmedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, om rådgivningsaktiviteter. Ud over rådgivning til HIV-smittede, deres pårørende og efterladte gennemføres der bl.a. undervisning, væresteds-aktiviteter og offentlige arrangementer../. Vedlagte aktivitetsoversigt viser, hvilke aktiviteter HIV-Danmark har afholdt i Region Midtjylland i Som yderligere illustrion af aktiviteterne har HIV-Danmark for 2006 foretaget en opgørelse over antallet af kontakter fra lokalerne i Lysthuset, som i 2006 blev anvendt af HIV-Danmark efter aftale med Århus Amt. Opgørelsen viser, der i 2006 var rådgivninger, som var såvel personlige som elektroniske (telefon, sms og ). Desuden blev der gennemført 17 par-samtaler, 9 familie-samtaler og 65 gruppesamtaler. HIV-Danmark har anmodet om, der indgås en ny aftale om psyko-social rådgivning for Foreningen har oplyst, den arbejder på kunne tilbyde de samme aktiviteter i 2008 som i Århus Kommune har overfor HIV-Danmark tilkendegivet, kommunen er indstillet på forlænge lejemålet for HIV-Danmark i Huslejen inkl. el vand og varme for HIV- Danmarks lokaler fastholdes på kr. Dertil kommer udgifter til rengøring på kr. På denne baggrund ønsker HIV-Danmark indgå en aftale for 2008, der indebærer, Region Midtjylland yder tilskud til HIV-Danmark med kr. med henblik på betaling af husleje, el, vand og varme samt rengøring af lokalerne i Lysthuset.

20 Beslutning om udnyttelse af option vedr. aptering af etage 4 af Stråleterapienheden i Herning Resumé Den 22. august 2007 besluttede Regionsrådet etablere en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Resultet af det afholdte totalentrepriseudbud blev dyrere end den givne anlægsramme, hvorfor det blev besluttet indgå en option med den lavest bydende om en aptering af etage 4 til 18,1 mio. kr. På Regionsrådsmødet den 22. august 2007 besluttede Regionsrådet, der skulle rettes henvendelse til Sten om finansiering af de 18,1 mio. kr. Det har imidlertid ikke været muligt afklare finansieringen på grund af usikkerhed omkring folketingsvalget, og da det nedste ekspertpanel under ledelse af Erik Juhl endnu ikke har igangs sit arbejde. Det foreslås, apteringen af etage 4 til 18,1 mio. kr. i 2009 i første omgang finansieres ved det indarbejdes i anlægsbudgettet for Forretningsudvalget indstiller, der meddeles Regionshospitalet Herning en anlægsbevilling på 18,1 mio. kr. til apteringen af stråleterapienhedens etage 4, der afsættes et rådighedsbeløb i 2009 på 18,1 mio. kr., og rådighedsbeløbet i 2009 på 18,1 mio. kr. foreløbig finansieres ved det indarbejdes i anlægsbudgettet for Birgit Jonassen og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Den 22. august 2007 godkendte Regionsrådet licitionsresultet af det afholdte totalentrepriseudbud vedrørende etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Resultet af det afholdte totalentrepriseudbud blev dog dyrere end den givne anlægsramme, hvorfor det blev besluttet indgå en option med den lavest bydende om en aptering af etage 4 til 18,1 mio. kr. for holde sig indenfor anlægsrammen. Region Midtjylland har en frist indtil den 31. december 2007 for benytte sig af optionen uden ekstra udgifter. Hvis optionen først udnyttes efter den 31. december 2007 må der på-

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 11. februar 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 3. april 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere