Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 14. december 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 12. december 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen havde meldt afbud. Aleksander Aagaard forlod mødet kl efter punkt 14. Ke Runge forlod mødet kl under behandlingen af punkt 19. Henrik Qvist forlod mødet kl under behandlingen af punkt 30. Gunhild Husum forlod mødet kl efter punkt 39. Britta Bang og Johannes Flensted-Jensen forlod mødet kl efter punkt 46. Jonas Dahl erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punkt 1. Bente Nielsen deltog i mødet fra punkt 2. Mødet blev hævet kl

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Anmodning om orlov fra Regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder Udpegning af medlemmer til epidemikommission Indkøb af ESWL-nyrestensknuser til Regionshospitalet Viborg Udbredelse af trombolysebehandling i Region Midtjylland Aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning Beslutning om udnyttelse af option vedr. aptering af etage 4 af Stråleterapienheden i Herning Godkendelse af høring over udkast til sundhedsberedskabs- og præhospitalplan Driftsbudget 2008 for tre selvejende hospicer Disponeringsvejledning for politiets alarmcentral Redegørelse for udvikling i antal speciallæger 2007 til 2020 i udvalgte specialer Indførelse af mammografiscreening med 2-årig implementeringsperiode Anbefaling fra Samarbejdsudvalget for almen læger om udløsning af seks nye lægeenheder Udvidet lænderygudredning 896

3 Indholdsfortegnelse 14 Opdering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Orientering om høringssvar vedr. forslag til ny sygehusstruktur i Region Syddanmark Orientering om organisorisk samling af henholdsvis to medicinske afdelinger og to anæstesiologiske afdelinger i Hospitalsenheden Vest Stregi for psykirisk forskning i Region Midtjylland Pienterne har ordet - 2. undersøgelse på de retspsykiriske sengeafsnit i Danmark Orientering om tilrettelæggelsen af indssen med henblik på opfyldelse af den udvidede udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykirien Høring af forslag til regional udviklingsplan for Region Midtjylland Høring af forslag til råstofplan 2008 for Region Midtjylland Vedtagelse af lokal Agenda 21-stregi for Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservion af økonomisk ramme til megassningen Erhverv-sundhed Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internionalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Indstilling fra Vækstforum om bevilling til demonstrionsprojekt vedrørende brugerdreven innovion som grundlag for udvikling af hjælpemidler 926

4 Indholdsfortegnelse 26 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til karrierekurser og følgeforskning under projekt Markedsplads for højtuddannede Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turisme - Resultkontrakt og procesbevilling Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megassningen energi og miljø Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Indstilling fra Vækstforum om reservion af økonomisk ramme til gennemførelse af projekt IT som innoviv drivkraft Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Indstilling fra vækstforum om bevilling til uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplform Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Erhvervsturisme - fokus på energi og miljø og klimopmødet Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt "Udvikling af brugerdreven innovion i små og mellemstore virksomheder inden for livsstil" Regnskab og afrapportering fra studietur til Berlin for Udvalget vedrørende den regionale kollektive trafik og infrastruktur Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter i

5 Indholdsfortegnelse 38 Orientering om ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter i Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed Udpegning af stedfortræder for medlem af bestyrelsen for Amgros I/S Udpegning af medlem til bestyrelsen for VIA University College Udpegning af tilforordnet til bestyrelsen for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Økonomi- og aktivitetsrapport november Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og Restbetaling vedrørende arbejder på Regionsrådssalen Bilag til Kasse- og regnskabsregulivet - Retningslinier for afskrivning af uerholdelige fordringer Bilag til Kasse- og regnskabsregulivet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulivet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til kasse- og regnskabsreguliv - Anvendt Regnskabspraksis Åbningsbalancen for Region Midtjylland pr. 1. januar Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 1005

6 Indholdsfortegnelse Svar fra Kulturministeriet om TV2-stionernes dækningsområder 1006

7 Anmodning om orlov fra Regionsrådet og indkaldelse af stedfortræder Resumé Regionsrådsmedlem Jonas Dahl (SF) har i henvendelse til regionsrådsformanden anmodet om orlov fra sit hverv som medlem af Regionsrådet. Bente Nielsen, Silkeborg, er stedfortræder for Jonas Dahl. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet bevilger orlov til regionsrådsmedlem Jonas Dahl med virkning fra 12. december 2007, hvorefter Bente Nielsen med virkning fra samme do indtræder som medlem af Regionsrådet under Jonas Dahls orlov. Birgit Jonassen og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Jonas Dahl erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Regionsrådsmedlem Jonas Dahl (SF) har i vedlagte henvendelse af 25. november 2007 til regionsrådsformanden anmodet om orlov fra sit hverv som medlem af Regionsrådet i den periode, han varetager hvervet som medlem af Folketinget. Det fremgår af 15 i Lov om kommunernes styrelse, når formanden får meddelelse om, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af Regionsrådet.

8 866 Såfremt Jonas Dahls anmodning om orlov imødekommes af Regionsrådet, indtræder Bente Nielsen, Silkeborg, som stedfortræder, idet Bente Nielsen i valgbogen fra regionsrådsvalget den 15. november 2005 står anført som 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis liste.

9 Udpegning af medlemmer til epidemikommission Resumé Regionsrådet skal udpege tre medlemmer til epidemikommissionen, jf. Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Udpegningen gælder for valgperioden. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet udpeger tre medlemmer til epidemikommissionen. Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Regionsrådet bemyndigede gruppeformændene til i fællesskab udpege tre medlemmer til epidemikommissionen. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Under henvisning til Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, senest ændret ved Lov nr. 433/2007, skal der, i henhold til 3, i hver region nedsættes en epidemikommission. Det er politiet, der har formandskabet for kommissionen../. Østjyllands Politi har med vedlagte brev af 14. juni 2007 anmodet Region Midtjylland om udpegning af medlemmer til epidemikommissionen, idet der jf. lovens 3 bl.a. skal udpeges tre af Regionsrådet valgte medlemmer. Medlemmerne skal udpeges blandt Regionsrådets medlemmer. Baggrund om epidemikommissionen Epidemikommissionen består af en politidirektør, en embedslæge, en dyrlæge, en repræsentant for told og sk, en repræsentant for det regionale sygehusberedskab udpeget af regionen, en repræsentant for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter samt som nævnt tre af Regionsrådet valgte medlemmer. Det fremgår af loven, valget af de regionale medlemmer har virkning for den regionale valgperiode../. Epidemikommissionens opgave er bl.a. hindre indførelse, udbredelse og spredning af farlige sygdomme. Kommissionen kan om fornødent ved alment farlige smitsomme sygdomme iværksætte visse foranstaltninger, herunder bl.a. påbud, forbud og tvangsforan-

10 868 staltninger. En nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag om Epidemikommissionens baggrund m.v. Det vurderes på baggrund af tidligere erfaringer, der kan forventes et, eventuelt to møder årligt i kommissionen. Repræsentanten for det regionale sygehusberedskab udpeges af direktionen.

11 V 3. Indkøb af ESWL-nyrestensknuser til Regionshospitalet Viborg Resumé På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev det besluttet samle al nyrestensknusning i Region Midtjylland i ét center placeret på Regionshospitalet Viborg. I den forbindelse er det nødvendigt indkøbe en maskine (ESWL-nyrestensknuser), der med laser kan knuse nyresten. Som følge af denne beslutning blev maskinen sendt i EU-udbud med forbehold for politisk godkendelse. Udbudsfristen er nu udløbet, og tilbuddene behandles i Medicoteknisk Afdeling. Med henblik på hurtigst muligt igangsætte anlægsarbejdet, så centeret kan tages i brug, har Regionshospitalet Viborg brug for en anlægsbevilling på 4,67 mio. kr. til indkøb af maskinen med et rådighedsbeløb på 4,67 mio. kr. (indeks 122,3) i Etableringen af stenknusercentret på Regionshospitalet Viborg indebærer anlægsudgifter til ombygning af op/scopi-stue, hvorfor der er behov for en anlægsbevilling på 1,04 mio. kr. til ombygningen med et rådighedsbeløb i 2007 på 1,04 mio. kr. (indeks 112,7). Udskydelse af ibrugtagning af centret fra 1/ til 1/ medfører en øget lejeudgift på 1,04 mio. kr. i Driften finansieres via taksstyringsmodellen, dog således udgiften på servicekontrakten på kr. årligt indarbejdes i budget for Forretningsudvalget indstiller, der meddeles Regionshospitalet Viborg en anlægsbevilling på 4,67 mio. kr. til anskaffelse af en ESWL-nyrestensknuser, der afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 4,67 mio. kr. (indeks 122,3), og rådighedsbeløbet finansieres af pulje til medicoteknisk udstyr i 2008, der meddeles Regionshospitalet Viborg en anlægsbevilling på 1,04 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med installeringen af ESWL-nyrestensknuseren, der afsættes et rådighedsbeløb i 2007 på 1,04 mio. kr. (indeks 112,7) til ovennævnte ombygning, og rådighedsbeløbet finansieres fra den på investeringsoversigten afste reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somiske område og på psykiri- og socialområdet for 2007, der bevilges 1,04 mio. kr. til afholdelse af merudgifter til leje af stenknusermaskinen i 2007 på Regionshospitalet Viborg. Det foreslås, beløbet finansieres over den udisponerede ramme til apparuranskaffelser, og beløbet overføres fra anlæg til drift med henblik på afholdelsen af lejeudgiften, og driftsudgifterne finansieres via takststyringsmodellen, dog således udgiften på

12 870 servicekontrakten på kr. årligt indarbejdes i budget for Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling På Regionsrådsmødet den 2. maj 2007 blev det besluttet samle al nyrestensknusning i regionen i ét nyrestenknusercenter på Regionshospitalet Viborg. Til dette formål er der behov for indkøbe en maskine (ESWL-nyrestensknuser), der med laser kan knuse nyresten. Forud for regionsdannelsen er nyrestensknusning foregået på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Holstebro samt på Århus Universitetshospital, Skejby. Jf. beslutningen på Regionsrådets møde den 2. maj 2007 er der etableret en overgangsordning, der indebærer, de eksisterende lejeordninger på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Viborg fortsætter, indtil stenknusercenteret kan tages i brug, samt pienter, som tidligere blev behandlet i Skejby, allerede nu behandles på Regionshospitalet Viborg. Regionsrådets beslutning om oprette ét samlet stenknusningscenter på Regionshospitalet Viborg blev taget på baggrund af en rapport om organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland, der er udarbejdet af en tværamtslig arbejdsgruppe. Af rapporten fremgår det, der ikke er kapacitet til behandle de ca. 450 pienter årligt med den fungerende ordning, samt den billigste model for nyrestensknusning i Region Midtjylland er samle al nyrestensknusning på stionært apparur ét sted i regionen. I rapporten er der foretaget beregning og analyse, der sammenholder forskellige modeller, herunder med stionært apparur ét sted i regionen, stionært apparur flere steder i regionen og model med mobilløsning med lejeordning. Analysen har vist, udgiften pr. behandling er lavest ved den vedtagne model, hvor et stionært apparur er placeret ét sted i regionen. Som følge af Regionsrådets beslutning den 2. maj 2007 blev ESWL-maskinen sendt i EUudbud med forbehold for politisk godkendelse. Udbudsfristen er nu udløbet, og tilbuddene behandles hos Medicoteknisk Afdeling, som kan have den endelige pris klar i midten af november. Med henblik på hurtigst muligt få igangs anlægsarbejdet er der behov for, der bevilliges 4,67 mio. kr. til anskaffelse af maskinen (indeks 122,3). I forbindelse med installionen af ESWL-nyrestensknuseren er det nødvendigt ændre den scopi/op-stue, der er valgt som placering for ESWL-nyrestensknuseren på Regionshospitalet Viborg. ESWL-maskinen afgiver stråling, og grundet lovkrav om strålehygiejne, skal der derfor lægges blyfolie ind i væggene. Behovet for blyfolie i væggene skyl-

13 871 des, der nu placeres en maskine permanent på Regionshospitalet Viborg. Tidligere har maskinen ikke været placeret permanent på hospitalet, hvorfor samme lovkrav ikke har gjort sig gældende. Desuden skal der foretages ændringer, således sokkel og leje gøres mobilt, idet stuen dermed kan fungere både til ESWL-nyrestensknusning og som almindelig operionsstue. De nødvendige udgifter til ændringen udgør i alt 1,04 mio. kr. Det er administrionens forslag, ombygningerne finansieres fra den på investeringsoversigten afste reserve til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somiske område og på psykiri- og socialområdet for Reserven til uforudsete, presserende anlægsarbejder på det somiske område og socialog psykiriområdet for 2007 var oprindelig på 61 mio. kr. Puljen er på nuværende tidspunkt på 25,962 mio. kr. Såfremt indstillingen tiltrædes, vil puljen være på 24,922 mio. kr. Som følge af behovet for ændringer af den pågældende op/scopi-stue er det forventede tidspunkt for ibrugtagning af ESWL-nyrestensknuseren udskudt fra den 1/ til 1/ Denne udskydelse medfører på Regionshospitalet Viborg behov for forlænget leje af maskinen fra MLS Service A/S, hvilket indebærer en merudgift på 1,04 mio. kr., som foreslås finansieret over den udisponerede ramme til apparuranskaffelser. Beløbet overføres fra anlæg til drift med henblik på afholdelsen af lejeudgiften. Driften af ESWL-nyrestensknuseren finansieres via taksstyringsmodellen, dog således udgiften på servicekontrakten på kr. årligt indarbejdes i budget for 2009.

14 V 4. Udbredelse af trombolysebehandling i Region Midtjylland Resumé Ved regionsdannelsen var trombolysebehandling som tilbud til pienter med akut opstået blodprop i hjernen allerede etableret i de tidligere Århus og Ringkjøbing amter. Med dannelsen af regionen foreslås tilbuddet udbredt, således det er ensartet overalt i Region Midtjylland. En udbredelse af tilbuddet foreslås tage udgangspunkt i den nuværende organisering, således pienter med bopæl vest for Viborg behandles i Holstebro, og pienter i Viborg, øst for Viborg og i den sydlige del af regionen behandles på Århus Sygehus. Forretningsudvalget indstiller, tilbuddet om trombolysebehandling udvides til omfte alle borgere i Region Midtjylland. Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Not af 11. december 2007 med supplerende oplysninger vedr. forslag til udbredelse af trombolysebehandling blev omdelt. Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Baggrund Apopleksi er en hjernelidelse, som omfter såvel hjerneblødning som blodprop i hjernen. I Danmark er der årligt cirka apopleksitilfælde, hvoraf mange af disse tilfælde er forbundet med død eller alvorlige mén og handicaps. Trombolysebehandlingen retter sig mod de apopleksitilfælde, som er forårsaget af en blodprop i hjernen, og behandlingen virker ved opløse blodproppen. Trombolysebehandling har hidtil været et tilbud til borgerne i de tidligere Århus og Ringkøbing amter. Trombolysebehandling blev indført som prøveordning i det tidligere Århus Amt, og med henblik på vurdere behandlingens effekter blev der udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). Efterfølgende blev der i 2006 etableret et centersellitsamarbejde mellem Ringkjøbing og Århus amter, som baserer sig på telemedicinske konsultioner. Ved regionsdannelsen pr. 1. januar 2007 var der etableret tilbud

15 873 om døgndækkende trombolysebehandling i såvel det tidligere Århus og Ringkøbing Amter. I dag visiteres pienter med apopleksi i Viborg området og i Horsens-Hedensted området i et vist omfang til behandling i Århus eller Holstebro. Det vil sige, pienterne modtager tilbud om trombolysebehandling i det omfang, ambulancebehandlere og praktiserende læger i de pågældende områder har kendskab til, tilbuddet eksisterer. Etableringen af et systemiseret tilbud om trombolysebehandling fordrer imidlertid, der iværksættes en informionsindss i forhold til de praktiserende læger i området, og Falck ligeledes gøres bekendt med visitionsretningslinierne, da det er væsentligt i forhold til chancen for overlevelse og mulighederne for undgå alvorlige handicaps som følge af apopleksien, pienterne hurtigst muligt køres til trombolysebehandling. Organisering Organiseringen af trombolysebehandlingen i Region Midtjylland tager også efter udbredelsen af tilbuddet udgangspunkt i de neurologiske afdelinger på henholdsvis Regionshospitalet Holstebro og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. På sigt foreslås trombolysebehandlingen placeret som en del af de fælles akutmodtagelser. I forhold til sikre en udbredelse af tilbuddet til alle borgere i Region Midtjylland foreslås etableret en transportordning, som tager udgangspunkt i, behandlingen foregår på ét af de to hospitaler. Modellen indebærer, pienter fra Viborg by og øst herfor samt pienter fra Horsens-Hedensted området køres til behandling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, mens pienter vest for Viborg køres til behandling på Regionshospitalet Holstebro. Visitionen til behandling og vurdering foregår ved, såvel praktiserende læger som ambulancebehandlere er instrueret i vurdere pientens symptomer, og kontakter på denne baggrund trombolysevagten på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, som vurderer, hvor pienten skal køres hen. Hvis behandlingen skal have effekt, skal trombolyse iværksættes så hurtigt som muligt efter pienten får symptomer, eftersom tidsvinduet i øjeblikket er 3 timer fra blodproppen er opstået og til behandlingen skal iværksættes. Hvis det vurderes, pienten kan have gavn af trombolysebehandling, køres pienten til Århus eller Holstebro, hvor pienten udredes nærmere. Denne udredning omfter blandt andet en screening, som skal fastslå, om apopleksien skyldes en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Der er således kun en andel af de pienter, som visiteres med henblik på trombolysebehandling, som rent faktisk ender med blive trombolyseret. Denne andel udgør cirka 1/3. Pienter, som er udredt, men ikke findes egnede til behandling, indlægges på det pågældende hospital, indtil tilstanden er stabil, hvorefter pienten overføres til det nærmeste relevante hospital i forhold til bopælen. Driftsudgifter på hospitalerne I forbindelse med ændringen af visitionsretningslinierne, som følger af udbredelsen af tilbuddet om trombolysebehandling, vil antallet af pienter, som visiteres til henholdsvis Regionshospitalet Holstebro og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, stige. Der forventes en årlig øget visition til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, på 99 pienter, hvoraf 45 pienter har bopæl i Viborg området og 54 pienter har bopæl i

16 874 Horsens-Hedensted området. Af de 99 pienter forventes ca. 33 pienter trombolyseret. Visitionen til Regionshospitalet Holstebro vil ligeledes forøges, om end i mindre grad end tilfældet for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, da optageområdet er mindre. Der forventes visiteret ca. 50 pienter til Regionshospitalet Holstebro med henblik på udredning og eventuel behandling med trombolyse - og heraf forventes ca. 16 pienter trombolyseret. På årsbasis betyder visitionen af ca. 99 ekstra pienter til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en øget udgift på årligt 2,791 mio. kr. (2007-priser). Tilsvarende betyder visitionen af ca. 50 ekstra potentielle trombolysepienter til Regionshospitalet Holstebro en årlig øget udgift på 1,323 mio. kr. (2007-priser). I forbindelse med Regionsrådets behandling af punktet vedrørende igangsætning af nye behandlinger i 2007 den 22. august 2007 var trombolysebehandling en del af dette punkt. Der blev således bevilget 2,6 mio. kr. - dels til udvidelsen af behandlingen, dels til videreførsel af trombolyseprojektet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Der blev også bevilget 3,5 mio. kr. til udvidelse af behandlingen på Regionshospitalet Holstebro - omlægningen af behandlingen fra være dag-til døgndækkende. I forbindelse med regnskabsårets afslutning vil der ske en justering af de bevilgede beløb i forhold til det faktiske forbrug. De tunge udgiftsposter i forbindelse med udvidelse af behandlingen til omfte borgere i Viborg og Horsens-Hedensted området vedrører blandt andet personalelønninger - både på lægesiden og på plejesiden. For Århus Sygehus, Århus Universitetshospital er det nødvendigt opnormere afdelingen med en afdelingslæge. Dette skyldes på den ene side, tilbuddet om trombolysebehandling udvides til omfte pienter i hhv. Viborg- og Hedensted-Horsens området, men også tilbuddet i regi af Regionshospitalet Holstebro er blevet udvidet fra være dagdækkende til være døgndækkende. Dette har betydning på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, eftersom Holstebro og Århus på dette område har etableret et center-sellitsamarbejde, som blandt andet omfter, neurologerne via transmitterede CT-scanningsbilleder (telemedicinsk) sammen vurderer behovet for behandling. På plejesiden betyder udvidelsen af tilbuddet om trombolysebehandling ligeledes forøgede udgifter. Trombolysebehandling er således en plejemæssig tung behandling gennemføre - dels i forbindelse med trombolysebehandlingen, hvor et indgreb typisk varer 3 timer, dels i forlængelse af trombolysebehandlingen, hvor der kræves tæt observion af pienterne. De øvrige væsentlige udgiftsposter i forbindelse med udvidelse af tilbuddet om trombolysebehandling omfter udgifter til radiologiske undersøgelser og medicin. Afledte udgifter Den visitionsprocedure, som iværksættes forud for eventuel trombolysebehandling, betyder, der indlægges en gruppe af pienter, som aldrig trombolyseres. Som det er beskrevet i det ovenstående indlægges disse pienter på enten Regionshospitalet Holstebro eller Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, indtil deres tilstand er stabil,

17 875 hvorefter pienterne transporteres tilbage til det nærmeste relevante hospital i forhold til pientens bopæl. Visitionsproceduren genererer således ekstraudgifter til pienttransport. Da der vil være tale om transport, som først kommer til foregå, når pienten er stabiliseret, vil der blive rekvireret en såkaldt type II-kørsel - dvs. en akut kørsel uden horn og blå blink. Udgiftsstigningen er vanskelig fastsætte præcist, da prisen på en kørsel blandt andet afhænger af timeforbruget, og således også af den afstand, som tilbagelægges. Der forventes være tale om ca. 300 ekstra kørsler á ca kr. svarende til ca. 1,2 mio. kr.

18 Aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psykosocial rådgivning Resumé HIV-Danmark har anmodet Region Midtjylland om, der i 2008 indgås en ny aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning. Såfremt aftalen indgås, indebærer det, Region Midtjylland yder støtte på kr. til dækning af HIV-Danmarks betaling af husleje i Århus Kommunes lokaler i Lysthuset i Århus. Som modydelse yder HIV-Danmark psykosocial rådgivning til HIV-smittede, deres pårørende og deres efterladte i Region Midtjylland. Forretningsudvalget indstiller, der for 2008 indgås en aftale mellem HIV-Danmark, Århus Kommune og Region Midtjylland om psyko-social rådgivning, Region Midtjylland yder tilskud med kr. i 2008 til HIV-Danmarks betaling af husleje, el, vand og varme samt rengøring for lokalerne i Lysthuset i Århus, og beløbet på kr. afholdes over Sundhedsområdets Fælles Puljer. Poul Müller, Ke Runge og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Region Midtjylland, Århus Kommune og HIV-Danmark har for 2007 indgået en aftale om psyko-social rådgivning af HIV-smittede samt deres pårørende og efterladte. Aftalen for 2007 er vedlagt. Aftalen indebærer, Region Midtjylland i 2007 yder tilskud til HIV-Danmark med kr. Tilskuddet anvendes til HIV-Danmarks betaling af husleje, el, vand og varme for lokaler i Lysthuset i Kannikegade i Århus, som drives af Århus Kommune.

19 877 Som modydelse for tilskuddet på kr. yder HIV-Danmark rådgivning til HIVsmittede, deres pårørende, og deres efterladte i Region Midtjylland. Der er i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med Infektionsmedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, om rådgivningsaktiviteter. Ud over rådgivning til HIV-smittede, deres pårørende og efterladte gennemføres der bl.a. undervisning, væresteds-aktiviteter og offentlige arrangementer../. Vedlagte aktivitetsoversigt viser, hvilke aktiviteter HIV-Danmark har afholdt i Region Midtjylland i Som yderligere illustrion af aktiviteterne har HIV-Danmark for 2006 foretaget en opgørelse over antallet af kontakter fra lokalerne i Lysthuset, som i 2006 blev anvendt af HIV-Danmark efter aftale med Århus Amt. Opgørelsen viser, der i 2006 var rådgivninger, som var såvel personlige som elektroniske (telefon, sms og ). Desuden blev der gennemført 17 par-samtaler, 9 familie-samtaler og 65 gruppesamtaler. HIV-Danmark har anmodet om, der indgås en ny aftale om psyko-social rådgivning for Foreningen har oplyst, den arbejder på kunne tilbyde de samme aktiviteter i 2008 som i Århus Kommune har overfor HIV-Danmark tilkendegivet, kommunen er indstillet på forlænge lejemålet for HIV-Danmark i Huslejen inkl. el vand og varme for HIV- Danmarks lokaler fastholdes på kr. Dertil kommer udgifter til rengøring på kr. På denne baggrund ønsker HIV-Danmark indgå en aftale for 2008, der indebærer, Region Midtjylland yder tilskud til HIV-Danmark med kr. med henblik på betaling af husleje, el, vand og varme samt rengøring af lokalerne i Lysthuset.

20 Beslutning om udnyttelse af option vedr. aptering af etage 4 af Stråleterapienheden i Herning Resumé Den 22. august 2007 besluttede Regionsrådet etablere en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Resultet af det afholdte totalentrepriseudbud blev dyrere end den givne anlægsramme, hvorfor det blev besluttet indgå en option med den lavest bydende om en aptering af etage 4 til 18,1 mio. kr. På Regionsrådsmødet den 22. august 2007 besluttede Regionsrådet, der skulle rettes henvendelse til Sten om finansiering af de 18,1 mio. kr. Det har imidlertid ikke været muligt afklare finansieringen på grund af usikkerhed omkring folketingsvalget, og da det nedste ekspertpanel under ledelse af Erik Juhl endnu ikke har igangs sit arbejde. Det foreslås, apteringen af etage 4 til 18,1 mio. kr. i 2009 i første omgang finansieres ved det indarbejdes i anlægsbudgettet for Forretningsudvalget indstiller, der meddeles Regionshospitalet Herning en anlægsbevilling på 18,1 mio. kr. til apteringen af stråleterapienhedens etage 4, der afsættes et rådighedsbeløb i 2009 på 18,1 mio. kr., og rådighedsbeløbet i 2009 på 18,1 mio. kr. foreløbig finansieres ved det indarbejdes i anlægsbudgettet for Birgit Jonassen og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Marianne Carøe, Henning Jensen og Birgit Jonassen var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Den 22. august 2007 godkendte Regionsrådet licitionsresultet af det afholdte totalentrepriseudbud vedrørende etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning. Resultet af det afholdte totalentrepriseudbud blev dog dyrere end den givne anlægsramme, hvorfor det blev besluttet indgå en option med den lavest bydende om en aptering af etage 4 til 18,1 mio. kr. for holde sig indenfor anlægsrammen. Region Midtjylland har en frist indtil den 31. december 2007 for benytte sig af optionen uden ekstra udgifter. Hvis optionen først udnyttes efter den 31. december 2007 må der på-

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlemmer til epidemikommission. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Udpegning af medlemmer til epidemikommission. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 2 Region Midtjylland Udpegning af medlemmer til epidemikommission Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 2 Regionshuset Viborg Sundhedplanlægningsafdelingen Præhospital og Beredskab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Præhospital og Beredskab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Tid: Mødet afholdtes tirsdag den 31. marts 2009

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Region Midtjylland Harmonisering af særregler for patientkørsel og i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 4 Kørsel til og fra

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 11. februar 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. juni 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 21. august 2008 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 20. august 2008 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere