Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013."

Transkript

1 Vejledning til Fællesskema Fællesskema af :18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden Når du åbner dit Fællesskema, finder du en række blå spørgsmålstegn. Når du klikker på dem, får du hjælp til de enkelte kolonner eller til specifikke funktioner i skemaet. Læs en trin-for-trin guide til at udfylde og indsende Fællesskema og markkort Se en kort film om, hvordan du gør Pdf-udgave af vejledningen Her finder du en samlet pdf-kopi af Vejledning til Fællesskema Du kan bruge den, hvis du gerne vil printe hele vejledningen på én gang (199 sider). Pdf-udgaven er ikke egnet som opslagsværk, da den ikke indeholder indholdsfortegnelse og sidetal. Vi anbefaler, at du i stedet bruger søgefunktionen øverst på siden. Pdf-udgaven indeholder heller ingen aktive links. Hvis du vil have et print af et enkelt afsnit af vejledningen, kan du bruge printfunktionen på den pågældende side. Åbn Vejledning til Fællesskema i én samlet fil Sådan finder du rundt i vejledningen Du finder rundt i vejledningen ved hjælp af:

2 Vejledning til Fællesskema Fællesskema af :18 Søgefeltet til højre i den sorte menu-bjælke - klik på luppen Menuen til venstre i skærmbilledet Stien "Du er her" Ordninger i Fællesskemaet 1-årige støtteordninger: Enkeltbetaling Indberetning af landbrugsarealer, hvis du søger om handyrpræmier Ø-støtte Kompensation for randzone Ekstensivt landbrug Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder 5, 10- eller 20-årige tilsagn om miljø- og økologiordninger samt tilsagn for skovarealer: Udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger Udbetaling af tilskud til skovordninger Ansøgning om nye tilsagn under miljø- og økologiordninger Indberetning om økologisk jordbrugsproduktion: Indberetning af økologiske marker og husdyr Indberetning af græsningsret

3 Vejledning til Fællesskema Fællesskema af :18 Du kan læse om alle tilskudordningerne i NaturErhvervstyrelsens tilskudsguide. Gå til Tilskudsguiden

4 Nyt i Fællesskema af :15 Nedenfor kan du se en række ændringer siden sidste år: Frister for ansøgning og ændring af Fællesskema og markkort Frist Ansøgningsår 2014 Rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort. 16. april 2014 Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i Fællesskemaet. Forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort. 12. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. Ændring af Fællesskema og markkort. 15. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. Efter den 15. maj 2014 kan arealer kun nedskrives, og kun hvis der ikke er anmeldt eller udført administrativ eller fysisk kontrol for de pågældende marker

5 Nyt i Fællesskema af :15 Læs mere om reglerne for forsinket indsendelse i afsnittet Forsinket Fællesskema 2014 Læs mere om reglerne for ændringer i afsnittet Sådan indsender du ændringer til Fællesskema 2014 Bemærk, at du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret. Landbrugsreform I 2015 træder en række nye støtteordninger i kraft, og de nuværende ordninger ophører. Reformen vil bl.a. medføre krav til antallet af afgrøder på din bedrift og krav om miljøfokusområder. Læs mere om landbrugsreformen Nyt om Enkeltbetaling Nye GLM-regler og ny mulighed for Enkeltbetaling til vandhuller og søer Formålet med det nye GLM-krav er at beskytte vandhullet og søen som et landskabselement. GLM-søer og -vandhuller bliver omfattet af de samme regler som GLM-fortidsminder. Søen eller vandhullet og den tilhørende randbevoksning må ikke fjernes, ødelægges eller reduceres. Det betyder blandt andet, at de ikke må inddrages i landbrugsproduktionen. Det er desuden muligt at søge om Enkeltbetaling for GLM-vandhullerne og -søerne. Søer er omfattet af GLM-reglerne, hvis de opfylder disse to betingelser: Selve vandhullet eller søen, inklusive evt. dyrkningsfri to meter bræmme og

6 Nyt i Fællesskema af :15 2 evt. tilhørende randbevoksning udgør m eller mindre Vandhullet eller søen er beliggende helt inde i en markblok GLM-reglerne gælder uanset, om du søger Enkeltbetaling for GLM-landskabselementet. I Internet Markkort kan du se, hvilke GLM-landskabselementer, der er omfattet af reglerne. Læs mere i afsnittet Støttemuligheder og GLM-regler for visse fortidsminder, vandhuller og søer Nyt felt til ansøgning om Enkeltbetaling under artikel 34 På siden Markplan og Enkeltbetaling er et nyt felt, Under artikel 34. Du sætter hak i feltet, hvis hele din mark er omfattet af artikel 34. Det nye felt bruges i de tilfælde, hvor der kan udbetales Enkeltbetaling for arealer, som ikke opfylder de almindelige støttebetingelser, herunder krav til plantedække. Dette gælder for arealer, som er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 34 i EU s forordning om Enkeltbetaling. Det gælder for: Tilsagn til pleje af græs- og naturarealer (kun i Natura 2000-områder) Tilsagn med udtagningsforpligtelse Visse miljøtilsagn, der er udløbet Marker der indgår i projekter, der gennemfører vandramme- og/eller Natura 2000 direktiverne (fx vådområdeprojekter) Marker med tilsagn til skovrejsning Der skal desuden retmæssigt have været udbetalt Enkeltbetaling for arealet i Læs mere i afsnittet Sådan søger du Enkeltbetaling under artikel 34

7 Nyt i Fællesskema af :15 Mere lempelige datoer for Enkeltbetaling til arealer med skovtilsagn Der ses ikke længere på datoen for udbetaling af 1. og 2. rate, men på året for udbetaling, for at der kan udbetales Enkeltbetaling for arealer med skovtilsagn. Læs mere i afsnittet "Arealer med tilsagn om tilskud til privat eller offentlig skovrejsning" Andet nyt om Enkeltbetaling I Vejledning om Enkeltbetaling kan du få en oversigt over alle ændringer af ordningen Enkeltbetaling siden Du kan bl.a. læse om nye GLM-regler for jordbearbejdning af skråninger med en hældning på mere end 12 grader. Gå til "Siden sidst " i Vejledning om Enkeltbetaling 2014 Nyt om betalingsrettigheder Antal betalingsrettigheder fremgår af kvitteringsbrevet Når du sender dit Fællesskema, modtager du et kvitteringsbrev. Som noget nyt vil det det fremgå af kvitteringsbrevet, hvor mange almindelige betalingsrettigheder, der er registreret for dig. Du skal være opmærksom på, at rettigheder fra indsendte overdragelser ikke indgår, før du har modtaget et registreringsbrev for overdragelsen. Ny oversigt over betalingsrettighederne På fanen "Skemaer" kan du oprette en oversigt over dine betalingsrettigheder. Du kan også se en oversigt, hvis du ejer betalingsrettigheder, men ikke søger om Enkeltbetaling. Læs her, hvordan du ser en oversigt over dine betalingsrettigheder Nyt om miljø- og økologiordninger

8 Nyt i Fællesskema af :15 Beskyttelseszoner om vandboringer skal indtegnes for arealer med visse miljø- og økologiordninger Har du en vandboring på din mark, skal du i visse tilfælde opdele marken og anmelde vandboringen samt den 25 meter brede beskyttelseszone omkring den, som en selvstændig mark. Du skal oprette beskyttelseszonen som selvstændig mark, hvis begge disse betingelser er opfyldt: Det skal du gøre, hvis begge disse betingelser er opfyldt: Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere Der er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken: Etårige ordninger Ekstensivt landbrug Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder 5- eller 20-årigt tilsagn Miljøbetinget tilskud Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt Omlægning til økologisk jordbrug Braklagte randzoner langs vandløb og søer Fastholdelse og pleje af vådområder Fastholdelse af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Opretholdelse af ændret afvanding

9 Nyt i Fællesskema af :15 Du kan søge Enkeltbetaling, hvis arealet overholder støttebetingelserne. Du kan ikke søge kompensation for randzoner for arealet. Arealet med vandboring og beskyttelseszone har ingen kvælstofkvote. I Internet Markkort (IMK) er der udviklet en ny funktion, som du kan bruge til at indtegne beskyttelseszonen med. Læs mere i afsnittet Marker med vandboringer Græsningstryk på 1,5 storkreaturer kan nu vælges på alle 5-årige plejetilsagn fra 2007 og frem Det er nu obligatorisk at udfylde feltet Metode til pleje for følgende typer af tilsagn: Pleje af græs- og naturarealer indgået i 2007 eller senere (tilsagnstype 40, 52, 56 og 57) Pleje af vådområder (tilsagnstype 51) Du skal vælge, om du opfylder din forpligtelse ved: at arealet er afgræsset og har tæt lavt plantedække den 31. august, eller at der til enhver tid i perioden 1. juni til 31. august går 1,5 storkreaturer pr. ha på arealet. Læs mere i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Ny oversigt over krav til gødningskvoteberegning og gødningsregnskab for miljø- og økologiordninger I oversigten kan du se, hvilke miljø- og økologiordninger og særlige miljøstøtteordninger, hvor der er krav om, at du skal udarbejde og opbevare gødningskvoteberegning og gødningsregnskab. Gå til oversigt over ordninger med krav om gødningskvoteberegning og gødningsregnskab (PDF)

10 Nyt i Fællesskema af :15 Nyt om kompensation for randzoner Du anmelder randzonearealer i Fællesskemaet på samme måde som i Der er ikke en endelig afklaring af, hvorvidt randzonekompensationen for 2014 udbetales efter en ordning under landdistriktsprogrammet eller efter en såkaldt de minimis-ordning. Hvis det ender med en de minimis-ordning, skal du senere indsende supplerende oplysninger på et særligt skema tilsvarende situationen i Hvis det ender med en ordning under landdistriktsprogrammet, vil NaturErhvervstyrelsen betragte din ansøgning i Fællesskemaet som den endelige ansøgning. Nyt layout af skemakontrollen Det skærmbillede, der viser skemakontrollen, er blevet delt op. Nu fremgår det, hvad der er fejl, og hvad der er servicemeddelelser. Fejl vil som udgangspunkt medføre sagsbehandling, og hvis det er nødvendigt, modtager du et høringsbrev. Servicemeddelelser medfører som udgangspunkt ikke sagsbehandling, men kan dog på senere tidspunkt indgå i sagsbehandlingen. Kvitteringsbrev ved ændringer Du modtager et kvitteringsbrev i Tast selv-service, når du sender en ændring til dit Fællesskema Du kan se brevet på fanen "Oversigter og breve" i Tast selv-service. Kvitteringsbreve for indsendte ændringer adskiller sig fra andre breve ved at: Brevet ikke sendes i papirform med post Du ikke kan modtage brevet som vedhæftet fil på Konsulenter ikke modtager om, at der er modtaget et brev.

11 Nyt i Fællesskema af :15 Ændringer for afgrødekoder Nye afgrødekoder Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Kommentar Udnyttet græs ved vandboring Arealer med miljøtilsagn, der ligger i 25 meter beskyttelseszonen om vandboringer. 249 Bruges ved anmeldelse af beskyttelseszone omkring vandboring som selvstændig mark. Græs med vikke og andre græsmarksbælgplanter, over 50 pct. græs 284 Vandboring med beskyttelse - udyrket Udyrkede arealer med miljøtilsagn, der ligger i 25 meter beskyttelseszonen om vandboringer. 309 Bruges ved anmeldelse af beskyttelseszone omkring vandboring som selvstændig mark. Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område Arealer med tilsagn om tilskud til bæredygtig skovdrift (særlig drift) i Natura 2000-område. 590 Ændrede afgrødekoder

12 Nyt i Fællesskema af :15 Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Kommentar Kløver- og lucernegræs, under 50 pct. kløver (omdrift) Lucerne, vikke og andre græsmarksbælgplanter 260 Lucerne er tilføjet i navnet Slettede afgrødekoder Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Kommentar Miljøgræs med udtagning Kun arealer med miljøtilsagn om støtte fra Amt/NaturErhvervstyrelsen 315 Alle tilsagn er udløbet Miljøgræs med N-kvote. MVJ-tilsagn Alle tilsagn er udløbet

13 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Hvert år modtager mange landmænd brev fra NaturErhvervstyrelsen om fejl eller spørgsmål til deres Fællesskema. Brevene koster tid og måske penge for landmanden og kan i enkelte tilfælde forsinke udbetalingen af støtte. NaturErhvervstyrelsen arbejder hele tiden på at sende så få breve som muligt, men du kan som ansøger i høj grad være med til at undgå, at du får et høringsbrev. Dette kapitel vil kort gennemgå nogle tiltag, der kan hjælpe dig. Vi anbefaler, at du læser alle nedenstående punkter. Tjek en ekstra gang, når du indlæser din markplan fra sidste år I Internet Markkort (IMK) kan du klikke på knappen "Vis ændrede markblokke" for at se, hvilke marker du skal være opmærksom på. Tjek desuden: Har du stadig rådighed over de samme marker? Er der sket noget med markerne siden sidste år? Er der fx bygget eller anlagt vej på arealerne? Planlægger du anlægsarbejde? Tag højde for de breve, som du har modtaget fra NaturErhvervstyrelsen sidste år. Er dine arealer blevet opmålt eller nedskrevet? Gennemgå de markblokke, som du har marker i Du kan kun søge om støtte for arealer, der ligger inden for en markblok.

14 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 NaturErhvervstyrelsen indtegner markblokkene efter luftfoto, men det er dig som landmand, der ved, hvordan de faktiske forhold er på arealet. Du har ansvaret for at sikre, at markblokkene på dit markkort er tegnet korrekt. Du har også ansvaret for, at det areal, der er registreret som støtteberettiget er korrekt. Du tjekker dine markblokke i IMK sådan: Gå ind på fanen "Markkort", eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen Vis/Tilknyt markkort Klik på knappen Markliste eller Opdatér liste For hver mark kan du nu klikke dig til det sted på kortet, hvor den ligger Tjek, at markblokken er tegnet korrekt Hvis du kan se, at en markblok er indtegnet forkert, sender du et forslag til ændring af markblokken. Du skal lave et ændringsforslag, hvis der ligger støtteberettigede arealer uden for markblokken eller arealer inden i markblokken, som ikke er støtteberettigede. Læs en guide om at sende et forslag til ændring af markblokke (PDF) Læs, hvordan markblokke skal være indtegnet for at være korrekte i afsnittet "Forslag om ændring af markblokke" Tjek, at det ikke-støtteberettigede areal (tara-arealet) er registreret korrekt For at undgå at modtage høringsbrev skal du kun søge Enkeltbetaling for det areal, der er registreret som støtteberettiget. Tara-arealet er det areal i en markblok, som ikke er støtteberettiget under Enkeltbetaling, og du kan ikke få Enkeltbetaling for det. Du kan tjekke, at tara-arealet er registreret korrekt. Hvis tara-arealet er forkert, sender du et forslag til ændring af markblokken, hvor du skriver det korrekte tara-areal i kommentarfeltet. Læs en guide til at tjekke tara-arealet (PDF)

15 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Læs en guide til at indsende et forslag til ændring af markblokke (PDF) Tjek din nabo i markblokken Hvis der er flere ansøgere i en markblok, er der en større risiko for at modtage brev om markblokoverskridelser. Men hvis du selv ansøger korrekt, er risikoen mindre. Tilsammen kan I maksimalt anmelde det areal, der er registreret for markblokken, og I kan maksimalt søge Enkeltbetaling for markblokkens støtteberettigede areal. Når du søger støtte til en mark i en markblok, som du deler med andre ansøgere, skal du derfor være særligt opmærksom på følgende: Søg kun støtte til det areal, du råder over. Hvis du er i tvivl om, hvilken del af markblokken du råder over, kan du slå det landsdækkende markkort til. Følger indtegningen ikke tidligere års dyrkningsskel, er det en god ide at afklare situationen med din nabo. Du kan se din nabos indtegninger for 2014 på kortet Senest indsendte, hvis han har indsendt sin ansøgning. Ellers kan du se indtegningerne for 2013 på det landsdækkende markkort fra Søg kun om støtte til det støtteberettigede areal. Er der er et nyt skur, en sø eller har dyrkningsgrænsen rykket sig? Det matrikulære areal, dvs. areal i BBR, er ikke det samme som det støtteberettigede areal Søg ikke om støtte til et større areal, end du indtegner. Hvis du indtegner din mark helt perfekt, men søger støtte til et større areal i Fællesskemaet, kan du risikere at få et brev om markblokoverskridelse. Sådan tjekker du, hvad dine naboer har anmeldt Gå ind på fanen "Markkort", eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen Vis/Tilknyt markkort. Klik på knappen Markliste eller Opdatér liste, eller find din markblok på

16 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 kortet. Klik på Vis info. Vælg Markblokke (gældende) i rullelisten. Sørg for, at der er hak i Vis støtteberettiget areal ud for det grønne felt forneden i menuen. Der skal IKKE være hak i Vis mouse-over. Sæt hak i Vis liste over alle ansøgere i blokken, klik på den markblok, du vil se oplysninger for. Nederst i menuen åbnes nu en liste med oplysninger om alle ansøgere i markblokken. Læs en guide til at se, hvor meget naboerne har anmeldt i markblokken Undgå overlap med naboen Hvis din indtegning overlapper med din nabos indtegning i Internet Markkort med 0,10 ha eller mere, vil du modtage brev om dette. NaturErhvervstyrelsen begynder at sende høringsbreve ud kort efter ansøgningsfristen, dvs. inden fristen for ændring af din ansøgning. Hvis det er dig, som har indtegnet for meget, kan du risikere at få nedsat din støtte. Hvad kan du gøre? Det vigtigste er at indtegne præcist og kun indtegne de arealer, du råder over som ejer eller forpagter. Du skal særligt være opmærksom på følgende. Hvis du har fået et brev om overlap i 2013, er det en god ide at tilrette dit markkort, når du har overført det fra 2013 til Kig på tidligere års dyrkningsskel og slå det landsdækkende markkort og eventuelt matrikelkortet til, når du indtegner dine marker. Hvis der er overlap, kan I afklare det indbyrdes inden ansøgningsfristen. Gør din indtegning så præcis som muligt. Når du tegner, skal du zoome så

17 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 langt ind, så marken fylder det meste af skærmen. Sådan ser du dine naboers indtegnede marker Gå ind på fanen Markkort, eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen Vis/Tilknyt markkort Klik på knappen Markliste eller Opdatér liste, eller find din markblok på kortet Klik på Korttemaer Klik på Landsdækkende markkort Markér ud for Senest indsendte marker Nu kan du se, hvis en anden landmand har tegnet ind over det samme areal som dig Hvis din nabo ikke har sendt sit Fællesskema ind endnu, kan du se hans indtegninger fra sidste år ved at vælge Landsdækkende markkort Hvis du vil se matrikelkortet, klikker du på Administrative grænser og vælger Matrikler. Søg kun på støtteberettigede arealer Hvis du søger støtte til en mark, som på luftfotoet ligner noget, der ikke er støtteberettiget, vil du få et høringsbrev om det. Du kan undgå dette ved at lade være med at indtegne og søge støtte til disse arealer. Indtegner du din mark helt perfekt uden om søer, træer og bygninger, men stadig regner arealet med i Fællesskemaet, får du et brev. Søger du på et areal, der er større end det, som NaturErhvervstyrelsen har registreret som støtteberettiget, får du sandsynligvis også et brev. Du bør derfor tjekke, om det ikke-støtteberettigede areal (tara-arealet), som NaturErhvervstyrelsen har registreret, er korrekt.

18 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Læs en guide til at tjekke tara-arealet (PDF) Hvad kan du gøre? Det er en god ide at indtegne sine arealer først og overføre størrelsen af indtegningen til markplanen. Læs en guide til at overføre markens areal fra markkortet til Fællesskemaet (PDF) Det er vigtigt kun at søge støtte til støtteberettigede arealer. Men landbrugsarealer er dynamiske. Dræn kan gå i stykker, lavninger kan fyldes med vand og mange andre ting kan ændre sig. De mest typiske ikke-støtteberettigede arealer er: Vandlidende arealer Arealer med træer Grusgrave Anlægsarbejder Nye bygninger Rekreative arealer (haver, lysåbne arealer i skove o.l.) Vær opmærksom på, om ovenstående opstår i løbet af året, og træk dem ud af din ansøgning, inden vi gør dig opmærksom på dem. Så mister du kun støtten for det berørte areal og får ikke nedsat støtten yderligere. Tjek din ansøgning i ændringsperioden NaturErhvervstyrelsen planlægger at ændre skemakontrollen, så du efter ansøgningsfristen kan udføre skemakontrol på dit Fællesskema og se, om du og dine naboer tilsammen har anmeldt et større areal, end der er registreret for markblokken. På den baggrund kan du ændre dit Fællesskema, og dermed mindske risikoen for, at du får et brev. Du skal sende dit ændrede skema inden ændringsfristen.

19 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Læs mere i afsnittet Sådan indsender du ændringer til Fællesskemaet Hvis din markblok har været opmålt ved kontrol Hvis du har haft kontrolbesøg i 2013, er markblokken måske ikke rettet, når du indtegner dine marker. Du skal derfor tage hensyn til kontrollens opmåling, når du indtegner dine marker. Hvis du indtegner marken efter den gamle markblokgrænse, kan du risikere at modtage et brev om, at du har søgt til et for stort areal. Du kan risikere at få et brev i ændringsperioden Du kan modtage et høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de arealer, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret. Sådan svarer du på et høringsbrev Du svarer på et høringsbrev ved at kontrollere dit Fællesskema og markkort 2014 og sende eventuelle ændringer via Tast selv-service. Vi skal normalt have dine ændringer senest 14 dage fra modtagelsen af brevet. Læs en guide til at indsende ændringer til Fællesskemaet Visse høringsbreve behøver du ikke at svare på Hvert år sammenligner NaturErhvervstyrelsen det samlede anmeldte areal i en markblok med det areal, der er registreret for markblokken. Hvis der er anmeldt for meget areal i forhold til markblokkens areal, modtager du et høringsbrev og får mulighed for at rette det anmeldte areal eller give kommentarer. NaturErhvervstyrelsen sender to typer af høringsbreve, når der er tale om, at der er anmeldt et større areal, end det areal som er registreret for markblokken

20 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Høringsbreve, hvor du svarer som beskrevet ovenfor Høringsbreve, som du ikke behøver at svare på, fordi overskridelsen er meget lille Du kan undlade at svare på høringsbrevet, hvis det udtrykkeligt står i brevet. Klik på eksemplet herunder for at se det. Eksempel på brev (PDF) Brevene bliver sendt ved afvigelser på 0,20 ha eller mindre. Så hvis du hellere vil have, at din ansøgning bliver nedskrevet, men du til gengæld slipper for besværet med at svare eller udgiften til et konsulenthonorar, kan du lade være med at svare. Hvis du vælger ikke at svare på brevet, vil NaturErhvervstyrelsen nedskrive det anmeldte areal med et areal, der svarer til overskridelsen. Hvis du har søgt Enkeltbetaling på arealet, reducerer vi også din Enkeltbetaling for arealet. Hvis du er uenig i, at arealet skal nedskrives, kan du via Tast selv-service rette i dit Fællesskema eller svare på høringsbrevet. Så vil rettelsen eller svaret blive taget med i sagsbehandlingen. Hvis du har fået nedskrevet et anmeldt areal, men ikke er enig i nedskrivningen, har du altid mulighed for at skrive en kommentar til NaturErhvervstyrelsen via Tast selv-service. Så vil vi genoptage sagsbehandlingen af arealoverskridelsen. Muligheden for at lade være med at svare gælder ikke, hvis arealoverskridelsen findes på arealer med miljø- eller økologitilsagn.

21 Undgå brev om dit miljø- eller økologitilsagn - Fællesskema af :58 Hvis du har miljø- og økologitilsagn, kan du tage en række forholdsregler for mindske risikoen for at få et høringsbrev om tilsagnsarealet. Læs mere i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Indtegn markerne, før du udfylder Fællesskemaet Det er en god ide først at indtegne dine marker i IMK og dernæst overføre størrelsen af indtegningen i markplanen. Læs en guide om at overføre markens areal fra markkortet til Fællesskemaet (PDF) Slå korttemaet med tilsagn til, når du tegner Vi anbefaler kraftigt, at du bruger IMK's korttema med miljø- og økologitilsagn, når du indtegner dine marker med tilsagn på markkort. I dette tema kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn. Indtegningen af tilsagn er ofte flere år gammel og følger måske ikke dine nuværende markgrænser. Mener du, der er fejl i vores registrering af tilsagnsarealer, tager du kontakt til Center for Arealtilskud, Produktion. Du kan skrive en til eller ringe til Læs en guide til at tegne marker ud fra korttemaet med tilsagn (PDF)

22 Hvis der er fejl i markblokken, eller hvis du ansøger om udbetaling for et areal, der ligger uden for markblok, skal du huske at søge om markblokændring. Mangelfuld indtegning eller indberetning kan betyde, at du ikke modtager årets udbetaling eller medføre bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling. Sådan indberetter du dine tilsagn korrekt I Fællesskemaet på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologtilsagn skal du indberette alle tilsagnsarealer med tilsagnstype og udløbsår. Du kan se tilsagnstyper og udløbsår på siden Registrerede tilsagn. Du kan flette dine tilsagn ind i markplanen, sådan at systemet automatisk overfører oplysninger for de marker, som det kan "genkende". Læs en guide til at flette dine tilsagn med markplanen (PDF) Hvis du deler en tilsagnsmark i to eller flere, skal du også huske at skrive tilsagnstype og udløbsår på de nye marker. Du skal også opdele marken på markkortet i IMK. Husk, at du ikke kan lægge tilsagnsmarker med forskellig støttesats og udløbsår sammen. Læs mere om at indberette tilsagn korrekt i menupunktet Miljø- og økologitilsagn Husk at oplyse, hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn Hvis et eller flere arealer ikke lever op til betingelserne for tilsagn eller for udbetaling, skal du markere i Nej og oplyse i bemærkningsfeltet, hvilke fradragsarealer eller marker, der ikke lever op til betingelserne. Du skal stadig indberette marken ved at oplyse tilsagnstype og udløbsår. For nogle miljøordninger har du mulighed for skriftligt at søge om dispensation for visse af bestemmelserne i tilsagnet. 2 af :58

23 Læs mere i afsnittet Marker, hvor du ikke kan overholde betingelserne for tilskud Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal Du skal bruge funktionen "Opdater miljø- og økologitilsagn" og dermed opdatere skemaet Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal, som du finder på siden "Udbetaling - Miljø- og økologitilsagn". Skemaet viser om, der er forskel mellem det areal, du har anmeldt og det areal, NaturErhvervstyrelsen har registreret i dit navn. Hvis der er forskel, skal du altid enten markere i "Accept af underanmeldt tilsagn og evt. krav om tilbagebetaling" eller skrive en bemærkning om årsagen i bemærkningsfeltet. Har du foretaget producentskifte, skal du oplyse dette i bemærkningsfeltet og indsende Producentskifteerklæring til NaturErhvervstyrelsen. Bemærk, at du i 2014 skal altid skal opdatere skemaet Forskel på registreret og anmeldt areal, hver gang du ændrer i dine indtastninger. Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du glemmer at opdatere oversigten. Læs en guide om at opdatere oplysninger om miljø- og økologitilsagn (PDF) Hvis du søger om nye tilsagn Du kan ikke søge tilsagn for et større areal, end det areal du har indtegnet i IMK. Det er en god ide første at indtegne dine marker i IMK og dernæst overføre størrelsen af indtegningen i markplanen. Læs en guide om at indlæse markens areal fra markkortet til Fællesskemaet (PDF) Nye tilsagn skal indtegnes præcist, da indtegningen vil danne grundlaget for sagsbehandling, kontrol m.m. i hele tilsagnets løbetid - typisk i 5 år. 3 af :58

24 Undgå brev om dit miljø- eller økologitilsagn - Fællesskema af :58

25 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 I menuen til venstre kan du læse om de enkelte dele af Fællesskema Nyttige links Læs en trin-for-trin guide Se en kort film om Fællesskema og markkort Se hvordan du ansøger, hvis din markplan for 2014 er identisk med 2013 (PDF) Læs en guide til at tilknytte dit markkort til Fællesskemaet (PDF) Oversigt over frister for indsendelse og ændring Her ser du fristerne for 2014: Frist Ansøgningsår 2014 Rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort. 16. april 2014 Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i Fællesskemaet. Forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort. 12. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de

26 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 enkelte ordninger. Ændring af Fællesskema og markkort. 15. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. Efter den 15. maj kan arealer kun nedskrives, og kun hvis du ikke er blevet kontaktet om uoverensstemmelser for arealet, har fået varslet kontrolbesøg eller har haft kontrolbesøg. Læs mere om reglerne for forsinket indsendelse i et andet punkt på denne side. Læs mere om reglerne for ændringer i fanen "Ændringer" Hvad består støtteansøgningen af Senest på ansøgningsfristen skal NaturErhvervstyrelsen modtage: Fællesskemaet med udfyldt markplan Markkort med indtegningen af alle dine marker Ansøgningen skal indsendes i det samme CVR- eller CPR-nummer, som betalingsrettighederne og dine tilsagn er registreret i. Støtten kan ikke udbetales, hvis ansøgning og betalingsrettigheder eller tilsagn er registreret på forskellige numre. Læs mere i afsnittet Det er dit ansvar at sende i det rigtige CVR- eller CPR-nummer Forsinket indsendelse af Fællesskema 2014

27 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Den 12. maj 2014 er sidste frist for modtagelse af forsinket Fællesskema 2014 i NaturErhvervstyrelsen. Hvis Fællesskemaet modtages efter den 16. april 2014, men senest den 12. maj 2014, nedsættes støtten med 1 pct. pr. arbejdsdag, indtil skemaet er modtaget. Du kan dog ikke søge om nye 5-årige tilsagn under miljø- og økologiordningerne efter den 16. april En ansøgning, der modtages i NaturErhvervstyrelsen efter den 12. maj 2014, vil blive afvist. Dermed vil der ikke blive udbetalt nogen form for støtte. Oversigt over frister for forsinket indsendelse Ordning Frist i 2014 Forsinket ansøgning om 17. april 12. maj Enkeltbetaling Ø-støtte Særlig miljøstøtte under artikel 68: Ekstensivt landbrug Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct. fradrag pr. arbejdsdag Efter den 12. maj - ingen støtte Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder Der kan søges om Enkeltbetaling og Særlig miljøstøtte under artikel 68 frem til 15. maj 2014, hvis Fællesskema og markkort er modtaget senest den 12. maj Forsinket ansøgning om udbetaling af tilskud til miljøog økologiordninger Er tilsagn til miljø- og økologiordningerne ikke 17. april 12. maj Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct.

28 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 indberettet den 1. august 2014, bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Det gælder alle tilsagn givet efter den 1. januar fradrag pr. arbejdsdag Efter den 12. maj - intet tilskud Ansøgning om nye 5-årige tilsagn om tilskud til miljøog økologiordninger Ikke mulig Forsinket ansøgning om udbetaling af tilskud til pleje af skovrejsningsarealer og særlig drift i eksisterende skov Gælder for skovrejsning i skovrejsningsområde med tilsagn efter 2007 og skovrejsning i neutralområde med tilsagn fra og med 2009 samt tilskud til særlig drift med tilsagn efter april 12. maj Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct. fradrag pr. arbejdsdag Efter den 12. maj - intet tilskud (typo3/#_msocom_1) Tilsagn om miljø- og økologitilskud En ansøgning om udbetaling af tilskud for tilsagn, der er modtaget i NaturErhverstyrelsen efter den 12. maj 2014, vil blive afvist. Har NaturErhvervstyrelsen ikke senest den 1. august 2014 modtaget en erklæring om, at betingelserne for tilsagn er opfyldt, bortfalder tilsagn om tilskud til følgende ordninger: Pleje af græs- og naturarealer (tilsagn givet i 2009 eller senere) Braklagte randzoner langs vandløb og søer (tilsagn givet i 2009 eller senere) Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger meddelt i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 og bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 Miljøbetinget tilskud (alle tilsagn)

29 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug (alle tilsagn) Opretholdelse af ændret afvanding Fastholdelse af vådområder Pleje af vådområder Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år Hvis du har glemt at anmelde arealer eller med vilje har undladt at indberette arealer, vil det som udgangspunkt medføre bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling. Autorisation til økologi Er du autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, kan vi tilbagekalde din autorisation, hvis du ikke indsender Fællesskema 2014 senest den 16. april Det kan medføre, at vi stiller krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud til omlægning til økologi. Læs mere om indberetning af økologioplysninger i "Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion" Ekstraordinære begivenheder Hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder (force majeure) gør det umuligt at indsende Fællesskemaet rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkelsen. Ansøgning om godkendelse af force majeure skal vedlægges skriftlig dokumentation, som fx lægeerklæring. Ansøgning skal indsendes senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indsende Fællesskemaet. Læs mere i afsnittet "Force majeure og usædvanlige omstændigheder" i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

30 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Det er dit ansvar at sende i det rigtige CVR-nr. eller CPR.nr Det er dit ansvar at sikre, at du indsender Fællesskema og markkort i det CVReller CPR-nummer, som råder over arealerne, betalingsrettighederne og eventuelle miljø- og økologitilsagn. Du risikerer at miste din støtte, hvis du sender Fællesskemaet ind i et forkert CVReller CPR-nummer. Ved at klikke på Brugerindstillinger kan du se, hvilket CVR-nummer, du er logget på med. Det er dette CPR- eller CVR-nummer, som Fællesskemaet bliver indsendt for. Vi anbefaler at du logger på med NemID til erhverv. Så er du sikker på, at du ikke ved en fejl ansøger i dit CPR-nummer. Tjek betalingsrettigheder og miljøtilsagn Hvis der ikke er registreret betalingsrettigheder i det CVR-nummer, som du indsender Fællesskemaet i, vil du få afslag på din ansøgning om Enkeltbetaling. Det gælder dog ikke enkeltmandsvirksomheder, hvis betalingsrettighederne i stedet er registreret i dit CPR-nummer. Ved at tjekke din oversigt over betalingsrettigheder, kan du se, hvilke betalingsrettigheder, der er registreret i det CPR- eller CVR-nummer, som du er logget på med. Læs en guide til at oprette skemaet "Rettighedsoversigt" (PDF) Hvis betalingsrettighederne er registreret forkert, overdrager du dem til det rigtige CVR- eller CPR-nummer via Tast selv-service. Læs mere i om overdragelse af betalingsrettigheder Tjek dine miljø- og økologitilsagn

31 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Hvis du har miljø- og økologitilsagn, får du afslag på din ansøgning om udbetaling, hvis du indsender dit Fællesskema i et andet CVR- eller CPR-nummer end dine tilsagn er registreret i. Du kan tjekke om eventuelle miljø- og økologtilsagn er registreret i dette CVR-nummer ved at hente tilsagnene ind i Fællesskemaet på siden "Registrerede tilsagn". Læs en guide til at opdatere siden "Registrerede tilsagn" (PDF) Hvis tilsagnene er registreret forkert, overdrager du dem til det rigtige CVR- eller CPR-nummer med et producentskifte. Læs mere i Vejledning om producentskifte Hvis du ikke kan se sidste års oplysninger eller dine betalingsrettigheder Hvis du ikke har oplysningerne fra sidste års Fællesskema og markkort eller ikke umiddelbart ser ud til at råde over betalingsrettigheder, er du formentlig logget på i dit CPR-nummer, hvor du skulle være logget på i dit CVR-nummer. Du kan også være logget på i et forkert CVR-nummer. Hvis du har sendt ind i det forkerte CVR- eller CPR-nummer Hvis du skal indsende Fællesskema og markkort i et andet CVR- eller CPR-nummer, kan du inden fristen for forsinket ansøgning gøre følgende: Log på Tast selv-service med Medarbejdersignatur (Digital Signatur) eller NemID til erhverv, som du bruger til at sende Fællesskemaet Hvis du sendte Fællesskemaet ind i 2013, skal der på fanen Skemaer ligger et Fællesskema 2014 klar til dig. Tjek, at du kan hente din markplan fra sidste år

32 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Læs en guide til at indlæse markplanen 2013 (PDF) Tjek, at dine betalingsrettigheder er registreret i det CVR-nummer, som du nu bruger. Se hvordan i et andet punkt på denne side. Udfyld og indsend Fællesskema og markkort Hvis du opdager fejlen efter fristen for forsinket ansøgning, vil du få afslag på din ansøgning om støtte. Hvis du har udfyldt et Fællesskema i dit CPR-nummer eller i et forkert CVR-nummer, men endnu ikke har indsendt det, skal du ikke foretage dig mere med det forkerte skema. Har du allerede indsendt Fællesskemaet i et forkert CPR- eller CVR-nummer, gør du følgende: Log på Tast selv-service med din private NemID eller med den Medarbejdersignatur (Digital Signatur) eller NemID, som hører til det forkerte CVR-nummer Klik på fanen Skemaer, og find dit indsendte Fællesskema 2014 I kolonnen Opret ændring klikker du på Opret Der vil nu komme en kopi af dit indsendte skema på den øverste liste over Skemaer der ikke er indsendt Åbn skemaet og forklar din situation i bemærkningsfeltet på siden Bemærkninger Indsend skema og markkort igen Du er også velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon eller på Se fristen for forsinket ansøgning i afsnittet Oversigt over frister for indsendelse og ændring

33 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Sådan trækker du en ansøgning tilbage Har du indsendt et Fællesskema og markkort, som du ønsker at trække tilbage, gør du følgende: Log på Tast selv-service Klik på fanen Skemaer og find dit indsendte Fællesskema 2014 I kolonnen Opret ændring klikker du på Opret Der vil nu komme en kopi af dit indsendte skemaer på den øverste liste over Skemaer der ikke er indsendt Åbn skemaet og forklar din situation i bemærkningsfeltet på siden Bemærkninger Indsend skema og markkort igen Du er også velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på telefon eller . Hvis du har indsendt Fællesskema og markkort i et forkert CVR- eller CPR-nr., kan du læse mere i et andet punkt på denne side. Underskrift I Fødevareministeriets Tast selv-service underskriver du Fællesskemaet, når du indsender med NemID eller Medarbejdersignatur. Samtidig bekræfter du den erklæring, som du finder på siden Erklæring, adresseog konsulentoplysninger i Fællesskemaet. Du bekræfter, at dine oplysninger i skemaet er korrekte, og at du er bekendt med reglerne for de ordninger, du søger om støtte under. Din bekræftelse gælder kun i forhold til de ordninger, der indgår i dit Fællesskema. Er du fx ikke økolog, omfatter din erklæring ikke afsnittene om økologisk jordbrug.

34 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Indsendelse af Fællesskema på papir I 2014 kan følgende ansøgere kun indsende ansøgningen i papirform, da de ikke kan få NemID: Dødsboer Konkursboer For ansøgere med helt særlige forhold, fx force majeure, vurderer NaturErhvervstyrelsen konkret fra sag til sag, om ansøgning i papirform kan tillades. Der skal være tale om helt særlige forhold, og der skal indsendes dokumentation for forholdene. Det er ikke tilstrækkeligt, at man ikke har adgang til internet derhjemme, ikke har NemID eller lignende. Bestilling af skema og kort på papir Hvis du har fået dispensation til at indsende Fællesskema 2014 i papirform, kan du hente en PDF-udgave på Brug eventuelt IMK til at udskrive kort på en farveprinter. Bemærk, at kvaliteten af udskriften skal være god nok til, at indtegningen præcist kan lokaliseres. Print derfor kortet ud i et zoomniveau på minimum 1: zoom gerne længere ind, så vil det være lettere for dig at indtegne markerne præcist. Fællesskema og markkort i papirform kan du også bestille sådan: Send en til Skriv ansøgningsmateriale i emnefeltet. Ring på telefon Vi skal modtage din bestilling senest den 1. april Efter denne dato kan vi ikke garantere, at du modtager dit materiale i god tid inden ansøgningsfristen. Indsendelse i papirform Du kan indsende papirskemaet på følgende måder:

35 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 På til Bemærk, at s over 10 Mb kan blive afvist husk at gemme kvittering for afsendt . Med post husk postkvittering med NaturErhvervstyrelsen anført som modtager og ansøger som afsender. Postkvitteringen skal være forsynet med gyldigt stempel fra Post Danmark. Sender du skema og markkort hver for sig, skal du have en postkvittering pr. kuvert. Det bør fremgå af postkvitteringen, hvad du indsender. Bemærk desuden, at en evt. konsulent ikke kan være påført som afsender, og hans stempel skal ikke påføres i afsenderfeltet. Hvis en ansøgning går tabt, vil postkvitteringen indgå i en samlet vurdering af, om Fællesskemaet er indsendt rettidigt. På telefax-nr.: husk at gemme kvitteringen for afsendt fax. Du kan ikke sende markkort på telefax. Underskrift Hvis du indsender Fællesskemaet på papir, skal du underskrive det på den sidste side, hvor erklæringen fremgår. Det er vigtigt, at du på denne måde underskriver selve erklæringen. Husk især at underskrive Fællesskemaet, hvis du printer det ud fra Tast selv-service og sender det som en PDF-fil på . Bemærk, at et skema ikke betragtes som en gyldig ansøgning, før det er skrevet under. Adresseændring Indsender du Fællesskemaet på papir, overstreger du den fortrykte adresse på forsiden af ansøgningen og skriver den nye adresse. Sådan indsender du ændringer til Fællesskemaet

36 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for indsendelse af ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Der gælder dog særlige regler for miljø- og økologitilsagn. Bemærk, at der kun kan udbetales Enkeltbetaling for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen. Læs mere om ændringer til marker med miljø- og økologitilsagn i et andet punkt på denne side. Se fristen i afsnittet "Oversigt over frister for indsendelse og ændringer" Du sender ændringer via Tast selv-service Du sender en ændring til dit Fællesskema eller markkort ved at oprette en ny kladde af skemaet i Tast selv-service. Læs en guide til at oprette og indsende en ændring NaturErhvervstyrelsen opdaterer løbende markblokkene. Du kan derfor opleve, at der er sket ændringer i de markblokke, hvor du har anmeldt arealer Hvis du indsender en ændring efter der er rettet i markblokkene, får du en besked om det i skemakontrollen. Du skal derfor redigere de berørte marker i IMK og opdele markerne, hvis det er nødvendigt. Du anfører derefter det opdaterede markbloknummer for markerne i Fællesskemaet. Selv hvis den eneste ændring er et nyt markbloknummer, skal du redigere marken i IMK. Du gør sådan: Opret en ændring til dit Fællesskema, som beskrevet i linket ovenfor Klik på menupunktet Redigér marker Klik på linket Redigér marker Klik inde marken på kortet Gem marken igen uden at foretage ændringer Ændringer før og efter den 15. maj 2014

37 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Oversigt over frister for ændring af Fællesskema 2014 Frister Frist i 2014 Ændringer til ansøgning om: 15. maj 2014 Enkeltbetaling Ø-støtte Ekstensivt landbrug Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder Efter den 15. maj kan arealstørrelser kun nedskrives, og kun hvis du ikke er blevet kontaktet om uoverensstemmelser for arealet, har fået varslet kontrolbesøg eller har haft kontrolbesøg. Betalingsrettigheder Frist for overdragelse af betalingsrettigheder sammen med en ændring af Fællesskema maj 2014 Ændringer til ansøgning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger 15. maj 2014 Du skal dog altid underrette NaturErhvervstyrelsen om forhold, der medfører, at arealet ikke længere er støtteberettiget.

38 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Frister Frist i 2014 Ændringer til ansøgning om nye tilsagn om tilskud til miljøordninger. Efter den 16. april 2014 kan du kun slette marker eller nedskrive arealstørrelser. Ændringer til markblokke for maj 2014 Ændringer til økologisk jordbrugsproduktion Ændringer skal indberettes hele året. Ændringer efter 15. maj 2014 Efter den 15. maj 2014 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning. Ændring af afgrødekode Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Du har pligt til at anmelde den korrekte afgrødekode senest på fristen for ændringer. Du kan læse mere om ændring af afgrødekoder i Vejledning om Enkeltbetaling Læs mere i afsnittet Ændring af afgrødekoder i Vejledning om Enkeltbetaling 2014 Marker under artikel 34 Hvis marken i løbet af året ikke længere opfylder de almindelige betingelser for Enkeltbetaling, men bliver omfattet af artikel 34, skal du sende en ændring af Fællesskemaet, hvor du sætter hak i feltet Under artikel 34 på siden Markplan og Enkeltbetaling og ændre afgrødekode.

39 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 Læs mere i afsnittet Sådan søger du Enkeltbetaling under artikel 34 Udvintring af afgrøde Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, og hvis der er tale om samme afgrødegruppe, kan du undlade at ændre afgrødekoden. Alle afgrødekoder, der er støtteberettigede under Enkeltbetaling, udgør én afgrødegruppe, men der gælder særlige regler for gødningsplanlægning. Tilbagetrækning af marker Det er til enhver tid muligt at nedskrive din ansøgning herunder ved fx at trække en, flere eller alle marker ud af ansøgningen. Dette kan kun ske, hvis du ikke er blevet kontaktet om uoverensstemmelser for arealet, har fået varslet kontrolbesøg eller har haft kontrolbesøg. Bemærk, at du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret. Søger du Enkeltbetaling for et areal, skal arealet være støtteberettiget hele det kalenderår, hvor du søger om støtte for det. Reglerne om krydsoverensstemmelse og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) skal også være overholdt i hele kalenderåret. Det kan derfor være nødvendigt for dig at trække en eller flere marker ud af ansøgningen, fx hvis der bygges eller anlægges veje. Du kan dog i begrænset omfang bruge de støtteberettigede arealer til andet end landbrug og stadig opretholde din ansøgning for alle dine marker. Ændringer for marker med miljø- og økologitilsagn Følgende ændringer på arealer med tilskud til miljø- og økologiordningerne skal straks indberettes skriftligt til NaturErhvervstyrelsen:

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Vejledning til Fællesskema februar 2013

Vejledning til Fællesskema februar 2013 Vejledning til Fællesskema 2013 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vejledning til Fællesskema 2013... 8 2. Nyt siden sidst... 11 Indsend i det rigtige CVR- eller CPR-nummer... 18 Er du ny ansøger,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2016

Vejledning om producentskifte. Februar 2016 Vejledning om producentskifte Februar 2016 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Arealtilskud J.nr.: 14-80181-000001 12. maj 2014 Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Hermed sender NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Landbrugsstyrelsen Direkte Betalinger madavk 29. november 2018 Journalnr. 18-21110-000007 Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Mødedato: 29. november 2018 kl. 9.30 15.00 Sted: LBST, Nyropsgade

Læs mere

Vejledning om producentskifte 2018

Vejledning om producentskifte 2018 Vejledning om producentskifte 2018 Januar 2018 Vejledning om producentskifte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto: Annemette Møller Torp Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1.

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1. Lovtidende A af 29. oktober 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige eller optimale vandstandsforhold og lavbundsområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1) BEK nr 1850 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000051 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden.

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Procedure for arealstøtte ved dødsboer 2019 Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Når vi konstaterer, at en kunde er afgået ved døden, bliver

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Marts 2012

Vejledning om producentskifte. Marts 2012 Vejledning om producentskifte Marts 2012 Kolofon Vejledning om producentskifte Marts 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Istock Photo Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere