KoPTARK Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KoPTARK 1. 1. Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer."

Transkript

1 i ' KoPTARK 1 Skriv "for" eller "imod" ud for hvert af folgende udsagn: 1. Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer. 4. Der bor indfores dodsstraf i Danmark. 5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere. 6. Den kriminelle lavalder bsr srttes ned til 12 ir. 7. Skoleelever skal have lon for at gi i skole. 8. Eksamen bor afskaffes. 10. Unge under 1B ir mi. ikke ksbe eller indtage spiritus. 11. Man skal selv betale for at komme pi hospitalet. 12. Bsrn skal passes hjemme, til de skal i skole. 13. Bsrn og unge under 16 2r mi ikke have et arbejde. Projeht Samfandsfag - teoi og mende, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. 15

2 I It Kopnm2 Min forklaring pi begrebet "fellesskab": Min forklaring pi begrebet "lighed": Min forklaring pi begrebet "retfrrdighed": Min forklaring pi begreber "vardier"' Min forklaring pi begrebet "magr": 16 Projekt Sanfundsfag - teori og metodc, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Donhe Frost, Gyldcndal Uddannclse Denne side mi frit kopiercs.

3 KophRK 6 Hvem bestemmer hvad? Nederst pi siden kan du se en masse opgaver, som alle handler om skolen. Men hvem tager sig egentlig af hvad? Skriv det rigtige nummer ud for hver instans. Grundloven ljnde rvis ni n gs mi niste riet Elevridet 1. Klassekvotienten 2. Skolens ordensregler 3. Elevfester 4. Ni 5.r skolegang 5. Indholdet i lerernes uddannelse 6. Skolenedlaggelse 7. Gratis undervisning i folkeskolen 8. Fagenes indhold 9. Ansattelse af larere 10. Udvelgelse af elevreprasentant til skolebesryrelsen 11. Bestemmelse om undervisningspligt 12. Folkeskoleloven Prtjeht Sanfundsfag - teori ogmetode,ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. 39

4 KopmRK 8 Forestil jeg at I er en familie med tre born pi henholdsvis 8 mdr., 3 irr og 16 ir. Udarbejd et budget for familien, hvor de samlede udgifter passer i forhold til indtegterne. Begynd med at beregne de samlede irtdtagter for familien. Overvej bl.a., hvor meget I som foraldre vil arbejde, og om jeres 16-irige barns indtrgter skal indregnes i familiens okonomi. Undersog, hvad de forskellige ting koster. Jeres budget skal vare opstillet efter realistiske priser. Familiens samlede irlige indtegt: Udgifter uanso KVARTAL AR Bolig Husleie EI Varme Tiansport Vrgtafgift Bilforsikring Bilen Falck Reparationer Benzin Buskort Ulykkesforsikrine Familieforsikring Livsforsikrine Andre forsikringer Fagforening fub.loshedsforsikring Telefon Avis Husholdning (mad, vask osv.) Toflsko Lommepenge Kontingenter Gaver Bornehave Vuggestue Opsparing Uforudsete udeifter Babysitter Ferier Diverse IALT 50 Projekt Samfundsfag - teoi og metodz, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopicres.

5 KophRK 9 T.gt en l<riminel! Hvordan ser en rypisk morder, skattesnyder eller butiksryv ud? Tegn personen i iammen, som du mener han/hun ser ud' Skiiv ierudover mindst 5 tilkgsord, der beskriver, hvordan Personerne er' Person A: Morder Karaktertrrk: Person B: Skaaesnyder Karaktertrak: Person C: ButilstYv Karaktertrck: projeht Sanfundsfag - teori og metodt,ane Bonnesen, Malene Diee og Donhe Frost, Gyldendal Uddannelsc 2000' Denne side mi frit kopicres' 6l

6 KopnRK 10 Sporgeskemaunderso gelse Thg den moralske og kriminelle temperatur pi klassen. Ud$'ld sporgeskemaet ved at setr kryds i skemaerne. HAR DU PROVETAT. la NEJ stjrle i en butik give nogen bank male graffiti kopiere og srlge en cd srlge hash tage penge fra dine foraldre kore bil uden korekort ksre uden cykellygte om narten beholde en pung du fandt beei indbrud At stjrle fra en butik er At banke en, der siger, man er grim, er At male graffiti pi S-tog o.lign. er At kopiere cd'er og salge dem er At salge hash er At tage penge fra sine foraldre er At kore bil uden korekort er At ksre uden cykellygte, nil det er morkt, er At beholde en pung, man finder, er At bryde ind i et sommerhus og stjrle en kasse ol er OK LIDT FORKERT MEGET FORKERT 62 Projeht Samfindsfag - teori og metodr, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

7 KopnRK 11 Fremstil din egen.l behovspyramloe. Se pi listen til hojre ovef behov. Indsat dem i behovspyramiden, si de passer til din opfattelse af, hvad der er vigtige behov at fi dakket. Nederst i pyramiden placeres de behov, du opfatter som mest grundleggende. Lrngere oppe placerer du de behov, som miske ikke er livsnsdvendige, men alligevel vigtige for dig at fh dekket. De behor,, du ikke mener, er nodvendige for dig at fl dakket, behover du ikke placere i pyramiden. Behov: Mad Fast job Skabende udfoldelse Selvtillid Karlighed Sex Opfyldelse af drsmme Familie Stabilt parforhold Status Opmarksomhed God okonomi Sovn Nye udfordringer Egne tilfojelser til listen: 72 Projeht Samfundsfag - tcoi og naode, Ane Bonnesen, Malene Dieu, og Dorrhe Frost, Gyldendd Uddannelse Denne side ml frit kopieres.

8 KopmRK 12 Krre Brevkasse Forestil dig, at du er ansat som brevkasseredaktor pi et ungdomsblad. Laes nedenst5.ende breve og vrlg to ud, som du synes skal med i denne mineds udgave af bladet. Udform et skriftligt svar til de to breve. ft::'^:'::::loig.'god'rrd?minor,:::i::il' ;d;#k, *:: f'*;: :*5;?li J,l li?'i3 : *':l F'*T.? tih* t it:"tll::. *::F:ii,:i$: :,,:Slit *il:,.",,,. ffi'ifi Y:f :i:?;"*--':: m:'til.- il,:il:",ffitfi:: il;; irei dr lureg fart, si de kan ;;;;.,,.* :t' "tjl *':: l;::'fi ::: ffi+:lfi.!.t'-5:;.l1qf,?;*:fi:ffi"i"'rx:::t,t'' F,.m, 5' '1vi kan t1':-::il;;d.^*,k., ud."r, ii., I'uo' q' i"d':,':'^'*t"f:lf ;:#;'l.l"' accepteret? Mange hikner fra Dengsedrengen r:?!#::;i;*".13il:tl1 'T':Jr.1"':?$iij:: f,:.'ffift jl;[ti'.m.ru;.";:fi Iil :f;:x*':'[1i':ff'il"""";,1::;:, sa' ies ikke kan komme op til f:"!'#k:"' fil ;;-.,q."1*lt'.ru'fi!: l,'* uo ff:: l;ru;i1 $jr.?nk,fr J ::'x' ;lffi :X H":'#;i., t:' mmer h i e m Henne i skolen "q:l;-*:',1^ff "t;:]:t;;;; M.n 3il;'i?"1"!ed"".' d" nok rypen' d".-::::;'"",.i *". venner fra ikke, nlr i'g::'tii;,;; '.' op til, fordi sejtkrubben.,su.1,:t",::' ;;jli., Huo,fo' k"n _ jeg har vundet en Til; ffi..'kan du qiv; mir i.r tu.. bl*'ilip,"-:'iii:';i".' tidt mindre.irid dl' hvordan ce forvirrende' Hitsen fra d'en barnlige uoksne Kere breukast. _^,-.,rrrde rld. Mine:o tlt"i Jeg aner ikk-e mtnerll] rl"f. -"rf.eroi nede r.o."ni na. t bt gyi1l.:""]t*'*.t.r 1 si ovt at v 8r e centeret' I begyndetse "?:": iiii. opd"gtt og ;;'il.; i:'': lt?1i;:,:'"1'::;;:tf:.: synes egendii'.o:t,: j;; uo. r"*-"',*' *d.n side vil ltg to?'lli-';;* miste dem' mine venind" oe.ll nlf:j:i :.T'il:'::' ililil:[:; i'j'r't; *'iiuc" med mere' ^ i**.' med m,ri; ::*:tt.tll[[ff? j'fi;?:fil *ffid';h;"' om vi skuue't" "l kurester. Si sasde t'q "dl.'"'.n[-i#;il-'uu, ff ;:l;:; ;T" ffi n'e ;"";i"ief"+ :u" \*:l'nlr, ff:; :rui'h*;ilx'-.'':"'# rt- r; ql? ji :[rr*: I ff ];fl :l ';l5ln*;;l'u?,,".i ' hojckt Sanfundrfag - aoi og maodz, Ane Bonnesen, Malene Diecz og Donhe Frost, Gyldendal Uddannclse Denne side mi frit kopieres' 73

9 KopmRK 14 Dognets 24 timer Din hverdag vil endre sig mange gange i livet alt efter, hvad du laver. Tegn tre dpgncirkler (lagkagemodeller), der viser, hvordq,n henholdsvis en af dine foreldre, du selv og en af dine bedsteforaldres dogncirkel ser ud pi en ganske almindelig hverdag. Til sidst skal du udarbeide en cirkel for din dsenrytme, som du forestiller dig, at den ser ud oniti ir. Brug folgende stikord til at udfylde cirklen: Arbejde, pause! fritid/sport, rengoring, rransport, overarbejde, forenings/bestyrelsesarbejde, w-kiggeri, madlavning/indksb, uddannelse, miltider, borne- Pasnrng, sovn. Forrldre Bedsteforaldre 'I f,ii 84 Prcjeht Sanfundsfag - teori og mende, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldenda.l Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

10 ; KoPIARK 15 Hvad tager du med i rygsrkken? Opgave l: po..ttit dig, at du skal dl & fremmed land og holde et foredrag om Danmark. Find frem til 5 ting, som du tager med hjemmefra. De valgte ting skal kunne bruges til at forklare andre noger om Danmark og dansk kultur.ggn tingene ind i rygsakken og skriv dem pl listen. 1: 2: 3: 4: 5: Opgave 2: Udarbejd en disposition for foredraget med de vigtigsteoverskrifter, der kan fortalle andre, hvad dit foredrag indeholder: "Danmark og dansk kultur": t: 2: 3: 94 Projeht Samfunffig - teoi og metode, Ane Bonnesen, Mdene Dietz og Dorthe Frosr, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopreres.

11 Forestil dig, at du pga. dit arbejde eller krig i ditljemland er nodt til at bosatte dig i et.fremmed land med en helt anden kultur, normer og"livsstil. Det betyder, at du mi overveje, hvordan du vil -nedenstiende gribe din nye situation an. svar arligt pi sporgeskema' Sammenlign derefter dine svar med dine kammeraters. 1. Jeg vil gi i det samme toj som resten af befolkningen: 2. Jeg vil spise det samme mad som resten af befolkningen: 3. Jeg vil gore meget for hurtigt atla,re landets sprog: 4. Jeg vil stadig fejre ft jul, nytir og fodselsdage efter dansk tradition: 5. Jeg vil sorge for, at min n&rmeste familie (fx kone og born) fhr mulighed for at komme og bo hos mig: 6. Jeg vil tale dansk t".d Tttt. bot* 7. Mine born skal gi i den lokale skole og lare om bl'a' landets traditioner og religion: g. Mine born skal, mens de er i landet, gi i dansk privatskole opfetrer af and.re danske indvandrere, si de kan lare om dansk kultur og traditioner samt det danske t!t"q g. Jeg vil skifte til den religion, som er fremherskende i landet: vil sore alt for at skabe kontakt til "de indfodte": 11. Jeg vil mest o andre danskere i lokalomridet: 12. Jegvii forsoge at afgive min danske identitet og blive torn "d.,t49d,.i 13. Jegvil forsoge be"at. -in ide"tite "t 14. Jegvil helst se 15. Jegvil danne en forening, hvor danskere kan modes: 16. Jeg vil acceptere, hvis en arbejdsgiver foretrakker at ans tte "en indfodt" frem for mig: projeht samfund^rfag - teoi og metodt,ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal uddannelsc 2000' Denne side mi frit kopieres' 95

12 Bipolaritet under den kolde krig l--l,.or."gt", A V mellemstore stater O smistater - fi6ys6lfe;- bindelser i systemet Efter den kolde krigs ophor kan man ikke langere tale om et verdenssamfund med bipolaritet. Sammenbruddet i Sovjetunionen 08 kommunismens fald har betydet, at Rusland ikke langere udgor en dominerende magtfaktor. Samfundet med bipolaritet er aflsst af dels multipolaritet dels unipolaritet. I et multipolert samfund er der tale om en rakke stormagter, der pi en eller anden mide dominerer samarbejdet i sin egen region. Pi verdensplan er det supermagterne, som ikke nodvendigvis er stater, der kommunikerer med hinanden pi kryds og wars. Man kan sige, at verdenssamfundet, nar det gelder handel, er domineret af denne struktur, fx spiller EU i denne sammenhang en meget vesentlig rolle. 104

13 F ji!' i*lr le{ll i'*,!.i Multipolaritet efter den kolde krig Xi $ $ H l--l,ro..rg,"'. - v O mellemstore stater smestater hovedforbindelser i systemet interessesfare Unipolaritet efter den kolde krig I andre sammenhange er verdenssamfundet i hoiere grad domineret af en enkelt superstat og er siledes Praget af unipolaritet. Dette gelder fx USA's dominerende rolle i internationale organisationer, fx Nato. Udvidelsen af Nato mod ost kan siledes ses som USA's egen interesse i at holde et svekket Rusland i skak. Da Polen, Tjekkiet og Ungarn sogte optagelse i Nato, var det siledes PrimEft USA, der dominerede forhandlingerne. 105

14 KopnRK 17 ri i For eller imod EU? Man horer dagligt folk udtale sig om, at de er enten for eller imod EU. Hvilke danske poliriske partigr mener egentlig hvad? Og hvilke argumenter har,de for at vare henholdsvis for og imod. Undersog disse sporgsm6.l, og skriv oplysningerne pi dette kopiark. Til sidst skal du angive, om du selv er for eller imod, og herfor. "rgumentere Partier for: Partier imod: j.f $* JA-argumenter: $ $ $:iri-.:.1 :lj,f 3.* :.4 'i{ ii $ NEJ-argumenter:.{ e,*t :{ :.1t,rd i, li,j 'i* $.:4 * g..$ Min egen holdning:.. :E $ ;.t 110 Projeht Sanfundsfag - teori og metode, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres..il{.e,;jq.

15 Menneskerettigheder Udarbejd din egen menneskerettighedserklaring' Opstil en liste fi t0 p"t"gtaffer, der beskriver de rettigheder, som alle mennisker efter din mening bor have. S1' s2: S3: S4' S5' S6' S7: s8: S9: s 10: projeht Samfundsfag - teoi og metodz,ane Bonnesen, Malene Dieu og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse 2000' Denne side mi frit kopieres' /-' t../

16 KopnRK 20 Passer du pi miljoet? Hvilke miljovenlige og ikke-miljovenlige handlinger har du udfort i lobet af den seneste uge? Skriv de miljovenlige handliager pi plussiden af skemaet og de ikke-miljovenlige handlinger pi minussiden af skemaet. +' 122 Prcjeht Sanfundsfag - teori og metode, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

17 KopnRK 2l Din personlige medieprofil i denne opgave skal du fremstille en grafisk oleplgt over dit medieforbrug. Dine mi.linger skal foretages ud fra dit samlede medieforbiug pi en uge. Medieforbruget skal prrsenteres i et cirkeldiagram, og du skal huske ar omregne antd timer til %. Hele cirkien (100%) skal vise dit totale medieforbrug pi en uge. Hvis halvdelen af dit medieforbrug p5" en uge fx bestir i at bruge en computer, skal du farve halvdelen (50 o/o) af cirklen brun. For at det skal vere muligr at sammenligne med de ovrige i klassen, skal du tage udgangspunkt i kategorierne i dette skema: mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag Iordag sondag trmer i alt cv video avn ugeblade/ magasiner bogerl tegneserier radio cd biograf computer w= hvid,video =sort, avis = bli, blade = gron, boger= gul, radio = rsd,cd=lilla, biograf = gri, computer = brun Projeht Samfundsfag - nori og metodc, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Donhe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. r33

18 KopnRK 22 Medieridgiver for en d"g Opgave l: Politikerens medieugeprogam ' Forestil dig, at du er medierldgiver for en kendt politiker. Du skal nu planlagge denne politikers "medieuge". Pi dit skrivebord ligger en liste over forskellige muligheder. Der er kun tid til dn medieaktivitet pr. dag, si du mi velge nogle ud. Du kan godt planlagge den samme aktivitet flere gange i lobet af en uge. Udfyld skemaet med det tal, der passer til den medieaktivitet, som politikeren efter din vurdering bor deltage i den pigaldende dag. Liste over aktiviteter: 1. Tv-avisen DRl k , interview i studiet 2. Interview i avisen Politiken 3. TV2 nyhederne kl , udtalelse fra Christiansborg 4. Ugens politiker i Billed-Bladet 5. Radiointerview i Pl 6. Portrrtprogram pi lokal-w 7. Deltager i Hvem vil vare millionrr pity2 8. Online debat pi partiets hjemmeside 9. Medhjalper hos radiove,rt i Giro Interview i Morgenw pi'tv2 11. Synge med pi cd for Dansk Rsde Kors 12. Interview i ungdomsbladet Tjeck l3.ty3 ki.15.00, deltager i debatprogram for unge 14. Interview i avisen Ekstrabladet 15. Ugens grst i programmet "Her er dit liv" pi DRl Opgave 2: Pas pi, hvad du siger! Nir du har udfi'ldt ugeskemaet, skal du give din politiker et par gode rid med pi vejen mht. hvilke ietninger, han eller hun ikke bor sige offentligt' Sat kryds ud for 3 udtalelser' som du synes, er srrlig uheldige. ' Rygning bor forbydes overalt i Danmark.. Vi skal behandle samfundets rldre bedre.. Indvandringen i Danmark skal stoppes. ' Det bor va,re op til den enkelte borgers egen moral at passe pi miljoet.. Det er folks eget ansvar at finde sig et arbejde.. Det er de kriminelles egen slcyld, at de sidder i frngsel. Derfor skal de selv betale for opholdet.. Alle, der ikke gir ind for et oget samarbejde i EU, er dumme og uintelligente.. Hvis alle modrene holdt sig vrk fra arbejdsmarkedet, ville vi ikke mangle institutionspladser. Forestil dig nu, at din politiker alligevel insisterer pi at udtale sig pl de omrlder, du har frarldet. Omskriv satningerne, si de bliver mere "spiselige" for den danske befolknine: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Iordag sondag t34 Projekt Samfundsfag - teori og metod.e, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

- t:*, ",',T. 4: a4 :- -

- t:*, ,',T. 4: a4 :- - - t:*, ",',T 4: a4 :- - I Indledning Kvalitetsrappoft - Fritid 2008 er den fsrste generation af en statusopgorelse over fritidslivets forhold i Gentofte Kommune. Den skal ses som det fsrste forsog pi at

Læs mere

Jeg er jo ikke ligesom dem

Jeg er jo ikke ligesom dem kroner og lange rejser, men om måden, man tænker på:»det er indstillingen til det, man oplever, der er det vigtigste. To mennesker kan møde de samme oplevelser gennem livet, men deres indstilling er altafgørende

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere