KoPTARK Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KoPTARK 1. 1. Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer."

Transkript

1 i ' KoPTARK 1 Skriv "for" eller "imod" ud for hvert af folgende udsagn: 1. Bilerne skal ud af byen. 2. Den fri abort skal afskaffes. 3. Alle over 15 ir skal have stemmerer. 4. Der bor indfores dodsstraf i Danmark. 5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere. 6. Den kriminelle lavalder bsr srttes ned til 12 ir. 7. Skoleelever skal have lon for at gi i skole. 8. Eksamen bor afskaffes. 10. Unge under 1B ir mi. ikke ksbe eller indtage spiritus. 11. Man skal selv betale for at komme pi hospitalet. 12. Bsrn skal passes hjemme, til de skal i skole. 13. Bsrn og unge under 16 2r mi ikke have et arbejde. Projeht Samfandsfag - teoi og mende, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. 15

2 I It Kopnm2 Min forklaring pi begrebet "fellesskab": Min forklaring pi begrebet "lighed": Min forklaring pi begrebet "retfrrdighed": Min forklaring pi begreber "vardier"' Min forklaring pi begrebet "magr": 16 Projekt Sanfundsfag - teori og metodc, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Donhe Frost, Gyldcndal Uddannclse Denne side mi frit kopiercs.

3 KophRK 6 Hvem bestemmer hvad? Nederst pi siden kan du se en masse opgaver, som alle handler om skolen. Men hvem tager sig egentlig af hvad? Skriv det rigtige nummer ud for hver instans. Grundloven ljnde rvis ni n gs mi niste riet Elevridet 1. Klassekvotienten 2. Skolens ordensregler 3. Elevfester 4. Ni 5.r skolegang 5. Indholdet i lerernes uddannelse 6. Skolenedlaggelse 7. Gratis undervisning i folkeskolen 8. Fagenes indhold 9. Ansattelse af larere 10. Udvelgelse af elevreprasentant til skolebesryrelsen 11. Bestemmelse om undervisningspligt 12. Folkeskoleloven Prtjeht Sanfundsfag - teori ogmetode,ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. 39

4 KopmRK 8 Forestil jeg at I er en familie med tre born pi henholdsvis 8 mdr., 3 irr og 16 ir. Udarbejd et budget for familien, hvor de samlede udgifter passer i forhold til indtegterne. Begynd med at beregne de samlede irtdtagter for familien. Overvej bl.a., hvor meget I som foraldre vil arbejde, og om jeres 16-irige barns indtrgter skal indregnes i familiens okonomi. Undersog, hvad de forskellige ting koster. Jeres budget skal vare opstillet efter realistiske priser. Familiens samlede irlige indtegt: Udgifter uanso KVARTAL AR Bolig Husleie EI Varme Tiansport Vrgtafgift Bilforsikring Bilen Falck Reparationer Benzin Buskort Ulykkesforsikrine Familieforsikring Livsforsikrine Andre forsikringer Fagforening fub.loshedsforsikring Telefon Avis Husholdning (mad, vask osv.) Toflsko Lommepenge Kontingenter Gaver Bornehave Vuggestue Opsparing Uforudsete udeifter Babysitter Ferier Diverse IALT 50 Projekt Samfundsfag - teoi og metodz, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopicres.

5 KophRK 9 T.gt en l<riminel! Hvordan ser en rypisk morder, skattesnyder eller butiksryv ud? Tegn personen i iammen, som du mener han/hun ser ud' Skiiv ierudover mindst 5 tilkgsord, der beskriver, hvordan Personerne er' Person A: Morder Karaktertrrk: Person B: Skaaesnyder Karaktertrak: Person C: ButilstYv Karaktertrck: projeht Sanfundsfag - teori og metodt,ane Bonnesen, Malene Diee og Donhe Frost, Gyldendal Uddannelsc 2000' Denne side mi frit kopicres' 6l

6 KopnRK 10 Sporgeskemaunderso gelse Thg den moralske og kriminelle temperatur pi klassen. Ud$'ld sporgeskemaet ved at setr kryds i skemaerne. HAR DU PROVETAT. la NEJ stjrle i en butik give nogen bank male graffiti kopiere og srlge en cd srlge hash tage penge fra dine foraldre kore bil uden korekort ksre uden cykellygte om narten beholde en pung du fandt beei indbrud At stjrle fra en butik er At banke en, der siger, man er grim, er At male graffiti pi S-tog o.lign. er At kopiere cd'er og salge dem er At salge hash er At tage penge fra sine foraldre er At kore bil uden korekort er At ksre uden cykellygte, nil det er morkt, er At beholde en pung, man finder, er At bryde ind i et sommerhus og stjrle en kasse ol er OK LIDT FORKERT MEGET FORKERT 62 Projeht Samfindsfag - teori og metodr, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

7 KopnRK 11 Fremstil din egen.l behovspyramloe. Se pi listen til hojre ovef behov. Indsat dem i behovspyramiden, si de passer til din opfattelse af, hvad der er vigtige behov at fi dakket. Nederst i pyramiden placeres de behov, du opfatter som mest grundleggende. Lrngere oppe placerer du de behov, som miske ikke er livsnsdvendige, men alligevel vigtige for dig at fh dekket. De behor,, du ikke mener, er nodvendige for dig at fl dakket, behover du ikke placere i pyramiden. Behov: Mad Fast job Skabende udfoldelse Selvtillid Karlighed Sex Opfyldelse af drsmme Familie Stabilt parforhold Status Opmarksomhed God okonomi Sovn Nye udfordringer Egne tilfojelser til listen: 72 Projeht Samfundsfag - tcoi og naode, Ane Bonnesen, Malene Dieu, og Dorrhe Frost, Gyldendd Uddannelse Denne side ml frit kopieres.

8 KopmRK 12 Krre Brevkasse Forestil dig, at du er ansat som brevkasseredaktor pi et ungdomsblad. Laes nedenst5.ende breve og vrlg to ud, som du synes skal med i denne mineds udgave af bladet. Udform et skriftligt svar til de to breve. ft::'^:'::::loig.'god'rrd?minor,:::i::il' ;d;#k, *:: f'*;: :*5;?li J,l li?'i3 : *':l F'*T.? tih* t it:"tll::. *::F:ii,:i$: :,,:Slit *il:,.",,,. ffi'ifi Y:f :i:?;"*--':: m:'til.- il,:il:",ffitfi:: il;; irei dr lureg fart, si de kan ;;;;.,,.* :t' "tjl *':: l;::'fi ::: ffi+:lfi.!.t'-5:;.l1qf,?;*:fi:ffi"i"'rx:::t,t'' F,.m, 5' '1vi kan t1':-::il;;d.^*,k., ud."r, ii., I'uo' q' i"d':,':'^'*t"f:lf ;:#;'l.l"' accepteret? Mange hikner fra Dengsedrengen r:?!#::;i;*".13il:tl1 'T':Jr.1"':?$iij:: f,:.'ffift jl;[ti'.m.ru;.";:fi Iil :f;:x*':'[1i':ff'il"""";,1::;:, sa' ies ikke kan komme op til f:"!'#k:"' fil ;;-.,q."1*lt'.ru'fi!: l,'* uo ff:: l;ru;i1 $jr.?nk,fr J ::'x' ;lffi :X H":'#;i., t:' mmer h i e m Henne i skolen "q:l;-*:',1^ff "t;:]:t;;;; M.n 3il;'i?"1"!ed"".' d" nok rypen' d".-::::;'"",.i *". venner fra ikke, nlr i'g::'tii;,;; '.' op til, fordi sejtkrubben.,su.1,:t",::' ;;jli., Huo,fo' k"n _ jeg har vundet en Til; ffi..'kan du qiv; mir i.r tu.. bl*'ilip,"-:'iii:';i".' tidt mindre.irid dl' hvordan ce forvirrende' Hitsen fra d'en barnlige uoksne Kere breukast. _^,-.,rrrde rld. Mine:o tlt"i Jeg aner ikk-e mtnerll] rl"f. -"rf.eroi nede r.o."ni na. t bt gyi1l.:""]t*'*.t.r 1 si ovt at v 8r e centeret' I begyndetse "?:": iiii. opd"gtt og ;;'il.; i:'': lt?1i;:,:'"1'::;;:tf:.: synes egendii'.o:t,: j;; uo. r"*-"',*' *d.n side vil ltg to?'lli-';;* miste dem' mine venind" oe.ll nlf:j:i :.T'il:'::' ililil:[:; i'j'r't; *'iiuc" med mere' ^ i**.' med m,ri; ::*:tt.tll[[ff? j'fi;?:fil *ffid';h;"' om vi skuue't" "l kurester. Si sasde t'q "dl.'"'.n[-i#;il-'uu, ff ;:l;:; ;T" ffi n'e ;"";i"ief"+ :u" \*:l'nlr, ff:; :rui'h*;ilx'-.'':"'# rt- r; ql? ji :[rr*: I ff ];fl :l ';l5ln*;;l'u?,,".i ' hojckt Sanfundrfag - aoi og maodz, Ane Bonnesen, Malene Diecz og Donhe Frost, Gyldendal Uddannclse Denne side mi frit kopieres' 73

9 KopmRK 14 Dognets 24 timer Din hverdag vil endre sig mange gange i livet alt efter, hvad du laver. Tegn tre dpgncirkler (lagkagemodeller), der viser, hvordq,n henholdsvis en af dine foreldre, du selv og en af dine bedsteforaldres dogncirkel ser ud pi en ganske almindelig hverdag. Til sidst skal du udarbeide en cirkel for din dsenrytme, som du forestiller dig, at den ser ud oniti ir. Brug folgende stikord til at udfylde cirklen: Arbejde, pause! fritid/sport, rengoring, rransport, overarbejde, forenings/bestyrelsesarbejde, w-kiggeri, madlavning/indksb, uddannelse, miltider, borne- Pasnrng, sovn. Forrldre Bedsteforaldre 'I f,ii 84 Prcjeht Sanfundsfag - teori og mende, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldenda.l Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

10 ; KoPIARK 15 Hvad tager du med i rygsrkken? Opgave l: po..ttit dig, at du skal dl & fremmed land og holde et foredrag om Danmark. Find frem til 5 ting, som du tager med hjemmefra. De valgte ting skal kunne bruges til at forklare andre noger om Danmark og dansk kultur.ggn tingene ind i rygsakken og skriv dem pl listen. 1: 2: 3: 4: 5: Opgave 2: Udarbejd en disposition for foredraget med de vigtigsteoverskrifter, der kan fortalle andre, hvad dit foredrag indeholder: "Danmark og dansk kultur": t: 2: 3: 94 Projeht Samfunffig - teoi og metode, Ane Bonnesen, Mdene Dietz og Dorthe Frosr, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopreres.

11 Forestil dig, at du pga. dit arbejde eller krig i ditljemland er nodt til at bosatte dig i et.fremmed land med en helt anden kultur, normer og"livsstil. Det betyder, at du mi overveje, hvordan du vil -nedenstiende gribe din nye situation an. svar arligt pi sporgeskema' Sammenlign derefter dine svar med dine kammeraters. 1. Jeg vil gi i det samme toj som resten af befolkningen: 2. Jeg vil spise det samme mad som resten af befolkningen: 3. Jeg vil gore meget for hurtigt atla,re landets sprog: 4. Jeg vil stadig fejre ft jul, nytir og fodselsdage efter dansk tradition: 5. Jeg vil sorge for, at min n&rmeste familie (fx kone og born) fhr mulighed for at komme og bo hos mig: 6. Jeg vil tale dansk t".d Tttt. bot* 7. Mine born skal gi i den lokale skole og lare om bl'a' landets traditioner og religion: g. Mine born skal, mens de er i landet, gi i dansk privatskole opfetrer af and.re danske indvandrere, si de kan lare om dansk kultur og traditioner samt det danske t!t"q g. Jeg vil skifte til den religion, som er fremherskende i landet: vil sore alt for at skabe kontakt til "de indfodte": 11. Jeg vil mest o andre danskere i lokalomridet: 12. Jegvii forsoge at afgive min danske identitet og blive torn "d.,t49d,.i 13. Jegvil forsoge be"at. -in ide"tite "t 14. Jegvil helst se 15. Jegvil danne en forening, hvor danskere kan modes: 16. Jeg vil acceptere, hvis en arbejdsgiver foretrakker at ans tte "en indfodt" frem for mig: projeht samfund^rfag - teoi og metodt,ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal uddannelsc 2000' Denne side mi frit kopieres' 95

12 Bipolaritet under den kolde krig l--l,.or."gt", A V mellemstore stater O smistater - fi6ys6lfe;- bindelser i systemet Efter den kolde krigs ophor kan man ikke langere tale om et verdenssamfund med bipolaritet. Sammenbruddet i Sovjetunionen 08 kommunismens fald har betydet, at Rusland ikke langere udgor en dominerende magtfaktor. Samfundet med bipolaritet er aflsst af dels multipolaritet dels unipolaritet. I et multipolert samfund er der tale om en rakke stormagter, der pi en eller anden mide dominerer samarbejdet i sin egen region. Pi verdensplan er det supermagterne, som ikke nodvendigvis er stater, der kommunikerer med hinanden pi kryds og wars. Man kan sige, at verdenssamfundet, nar det gelder handel, er domineret af denne struktur, fx spiller EU i denne sammenhang en meget vesentlig rolle. 104

13 F ji!' i*lr le{ll i'*,!.i Multipolaritet efter den kolde krig Xi $ $ H l--l,ro..rg,"'. - v O mellemstore stater smestater hovedforbindelser i systemet interessesfare Unipolaritet efter den kolde krig I andre sammenhange er verdenssamfundet i hoiere grad domineret af en enkelt superstat og er siledes Praget af unipolaritet. Dette gelder fx USA's dominerende rolle i internationale organisationer, fx Nato. Udvidelsen af Nato mod ost kan siledes ses som USA's egen interesse i at holde et svekket Rusland i skak. Da Polen, Tjekkiet og Ungarn sogte optagelse i Nato, var det siledes PrimEft USA, der dominerede forhandlingerne. 105

14 KopnRK 17 ri i For eller imod EU? Man horer dagligt folk udtale sig om, at de er enten for eller imod EU. Hvilke danske poliriske partigr mener egentlig hvad? Og hvilke argumenter har,de for at vare henholdsvis for og imod. Undersog disse sporgsm6.l, og skriv oplysningerne pi dette kopiark. Til sidst skal du angive, om du selv er for eller imod, og herfor. "rgumentere Partier for: Partier imod: j.f $* JA-argumenter: $ $ $:iri-.:.1 :lj,f 3.* :.4 'i{ ii $ NEJ-argumenter:.{ e,*t :{ :.1t,rd i, li,j 'i* $.:4 * g..$ Min egen holdning:.. :E $ ;.t 110 Projeht Sanfundsfag - teori og metode, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres..il{.e,;jq.

15 Menneskerettigheder Udarbejd din egen menneskerettighedserklaring' Opstil en liste fi t0 p"t"gtaffer, der beskriver de rettigheder, som alle mennisker efter din mening bor have. S1' s2: S3: S4' S5' S6' S7: s8: S9: s 10: projeht Samfundsfag - teoi og metodz,ane Bonnesen, Malene Dieu og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse 2000' Denne side mi frit kopieres' /-' t../

16 KopnRK 20 Passer du pi miljoet? Hvilke miljovenlige og ikke-miljovenlige handlinger har du udfort i lobet af den seneste uge? Skriv de miljovenlige handliager pi plussiden af skemaet og de ikke-miljovenlige handlinger pi minussiden af skemaet. +' 122 Prcjeht Sanfundsfag - teori og metode, Ane Bonnesen, Malene Dierz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

17 KopnRK 2l Din personlige medieprofil i denne opgave skal du fremstille en grafisk oleplgt over dit medieforbrug. Dine mi.linger skal foretages ud fra dit samlede medieforbiug pi en uge. Medieforbruget skal prrsenteres i et cirkeldiagram, og du skal huske ar omregne antd timer til %. Hele cirkien (100%) skal vise dit totale medieforbrug pi en uge. Hvis halvdelen af dit medieforbrug p5" en uge fx bestir i at bruge en computer, skal du farve halvdelen (50 o/o) af cirklen brun. For at det skal vere muligr at sammenligne med de ovrige i klassen, skal du tage udgangspunkt i kategorierne i dette skema: mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag Iordag sondag trmer i alt cv video avn ugeblade/ magasiner bogerl tegneserier radio cd biograf computer w= hvid,video =sort, avis = bli, blade = gron, boger= gul, radio = rsd,cd=lilla, biograf = gri, computer = brun Projeht Samfundsfag - nori og metodc, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Donhe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres. r33

18 KopnRK 22 Medieridgiver for en d"g Opgave l: Politikerens medieugeprogam ' Forestil dig, at du er medierldgiver for en kendt politiker. Du skal nu planlagge denne politikers "medieuge". Pi dit skrivebord ligger en liste over forskellige muligheder. Der er kun tid til dn medieaktivitet pr. dag, si du mi velge nogle ud. Du kan godt planlagge den samme aktivitet flere gange i lobet af en uge. Udfyld skemaet med det tal, der passer til den medieaktivitet, som politikeren efter din vurdering bor deltage i den pigaldende dag. Liste over aktiviteter: 1. Tv-avisen DRl k , interview i studiet 2. Interview i avisen Politiken 3. TV2 nyhederne kl , udtalelse fra Christiansborg 4. Ugens politiker i Billed-Bladet 5. Radiointerview i Pl 6. Portrrtprogram pi lokal-w 7. Deltager i Hvem vil vare millionrr pity2 8. Online debat pi partiets hjemmeside 9. Medhjalper hos radiove,rt i Giro Interview i Morgenw pi'tv2 11. Synge med pi cd for Dansk Rsde Kors 12. Interview i ungdomsbladet Tjeck l3.ty3 ki.15.00, deltager i debatprogram for unge 14. Interview i avisen Ekstrabladet 15. Ugens grst i programmet "Her er dit liv" pi DRl Opgave 2: Pas pi, hvad du siger! Nir du har udfi'ldt ugeskemaet, skal du give din politiker et par gode rid med pi vejen mht. hvilke ietninger, han eller hun ikke bor sige offentligt' Sat kryds ud for 3 udtalelser' som du synes, er srrlig uheldige. ' Rygning bor forbydes overalt i Danmark.. Vi skal behandle samfundets rldre bedre.. Indvandringen i Danmark skal stoppes. ' Det bor va,re op til den enkelte borgers egen moral at passe pi miljoet.. Det er folks eget ansvar at finde sig et arbejde.. Det er de kriminelles egen slcyld, at de sidder i frngsel. Derfor skal de selv betale for opholdet.. Alle, der ikke gir ind for et oget samarbejde i EU, er dumme og uintelligente.. Hvis alle modrene holdt sig vrk fra arbejdsmarkedet, ville vi ikke mangle institutionspladser. Forestil dig nu, at din politiker alligevel insisterer pi at udtale sig pl de omrlder, du har frarldet. Omskriv satningerne, si de bliver mere "spiselige" for den danske befolknine: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Iordag sondag t34 Projekt Samfundsfag - teori og metod.e, Ane Bonnesen, Malene Dietz og Dorthe Frost, Gyldendal Uddannelse Denne side mi frit kopieres.

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Facitliste Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Facitliste Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Kolofon: Udgiver: Finansrådet. www.finansraadet.dk Design og udarbejdelse: Finansrådet ISBN: (www) 978-87-918-8731-4 ID nr: 76-2014 Marts

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '"9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ" f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s.

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s. s? gh? i; q o B '"9 39 6?g,u: ei Fq$ th az, '8 H f o q : o=l: iid r q ) ( _ 5 *= < A =* q{ q 5 lrll ) ^a oq,i. E ie ard s I3# S o c j. t \ FffiJ" X;+6 i*! AJ" rt' ' a\ oe b HPH = s.a (oo^ K B'E. F 3 o

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen

Forsikringsaftale. Topd,--qprP,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: 9367 788 957 Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner.

Læs mere

at de har haft levende lus mindst en gang i lobet af det sidste &r. og de, der of test har lus, er familier med skoleborn.

at de har haft levende lus mindst en gang i lobet af det sidste &r. og de, der of test har lus, er familier med skoleborn. . t. Krlgen i hovedbunden Omkring en tredjedel af alle skoleborn har lus i lgbet af et ir. Og danskerne bruger tocifrede millionbelob i kampen mod lusene - ofte forgaves Tekst: Liv Mygind lllustration:

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6 REGNSKAB 2014 Indholdsfortegnelse Beretning: Side: Institutionsoplysninger 3 Kassererens beretning 4-5 Påtegninger: Revisionens påtegning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Resultatopgørelse 7

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Hafte1se og kapital 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold 7. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 8. Portefoijejusteringer

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z 22760239 Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Til

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK US 06 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr... OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten Besøg nr. Dato dd/mm.. Ugedag Tidspunkt på dagen -timer / : / : / : / : /

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf.

BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf. Ole P's Eftf. BentRasmusse Registreret Revisor FRR Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle Regnskab for iret 20101201 20. regnskabsar Skolevej 8b. 4490 Jerstev.

Læs mere

GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED

GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED VEJLE AMT. GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED Vejle Amt godkender hewed Porsgaard som socialpzdagogisk opholdssted i henhold ti1 lov om social sellrice $49, stk. 2. Opholdsstedet Porsgaard har

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

3. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens beretning. Referat af den ordinere generalforsamling i AB @versd Park afholdt den 5. april 201.1. Mi Storm bzd velkommen og bad salen om at prasentere sig med navn og adresse. Herefter gik man til valg af dirigent.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10.

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10. fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2014 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel 1 På rejse til VM i fodbold Ane og Bjarne planlægger

Læs mere

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark

lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark Bestyrelsens redegorelse ifht. Finanstilsynets anbefalinger om best practice for lnvesteringsforeningen SmallCap Danmark af D.2. SEPTEMBER 2014 -l- Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynets "Omkostningsundersogelse

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Desperate Housewives. 5 møder. Seniorspejdere. 100 min. Se den danske film Støv på hjernen. Filmen kan lejes i den lokale videoforretning.

Desperate Housewives. 5 møder. Seniorspejdere. 100 min. Se den danske film Støv på hjernen. Filmen kan lejes i den lokale videoforretning. Nr. 1 af ét skema til hvert møde Programpunkt Hvor står det / Instruktion 15 min Ceremoni, andagt, sange. Enhedens traditioner. Materialeliste 100 min. Se den danske film Støv på hjernen. Snak om kvinderoller

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Moduloversigt for national identitet-forløb

Moduloversigt for national identitet-forløb Moduloversigt for national identitet-forløb Mål: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien. Overskrift på de 15 lektioner materiale

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

www.netstof.dk - fra idé til succes

www.netstof.dk - fra idé til succes STOF nr. 4, 2004 www.netstof.dk - fra idé til succes Forebyggelseskonsulenterne kunne få nok at se til, hvis de personligt skulle besvare alle de spørgsmål skoleelever stiller, når de laver opgaver om

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere