GN Store Nord Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nord Årsrapport 2005"

Transkript

1 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses- og revisionspåtegning Koncernens hovedtal Agenda Ledelsens beretning Aktionærforhold Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr Investororienterede specifikationer Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Indhold Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Totalindkomstopgørelse og egenkapital Noter Primært segment 2005 Primært segment 2004 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder Ordforklaringer og nøgletalsdefinitioner

2 Én virksomhed fire forretninger Contact Center & Office headset GN s forretningsområde CC&O udvikler og producerer headset under brandet GN Netcom til medarbejdere i contact centre og kontorer, så de kan arbejde effektivt og ergonomisk korrekt og bevæge sig frit omkring uden at være bundet til telefonen og arbejdspladsen. Mobile headset GN s headset til mobiltelefoner markedsføres under brandet Jabra. Såvel de trådede som de trådløse Bluetooth baserede headset giver ekstra mobilitet i dagligdagen og øget sikkerhed under bilkørsel. Høreapparater GN s tre brands inden for høreapparater, GN ReSound, Beltone og INTERTON dækker de fleste segmenter og priskategorier. GN ReSound var først på markedet med et lille, let høre apparat med åben tilpasning til brugere med milde høretab. Audiologisk diagnoseudstyr GN udvikler, fremstiller og markedsfører stand-alone og computerbaserede audiologiske instrumenter til måling og test af menneskers høreevne og balancesystem samt systemer og software til tilpasning af høreapparater. Det primære varemærke er GN Otometrics. The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom is under li cen se.

3 Flere headset på kontorerne GN nåede sit 2005-mål om at øge væksten inden for headset til kontorer. I fjerde kvartal nåede salget af trådløse headset til kontormarkedet mere end DKK 200 mio., hvilket er næsten en fordobling i forhold til samme periode i En vigtig faktor for succes på længere sigt er GN s evne til at indgå aftaler med store detailhandelskæder. I 2005 kom GN s produkter på hylderne hos flere butikskæder i USA, blandt andre OfficeMax, Office Depot og Best Buy. I 2006 udvider GN sin produktlinje til kontormarkedet med nye produkter og vil overføre de gode erfaringer fra det amerikanske marked til det europæiske marked. GN 9350 Status GN Store Nord nåede mange af sine mål i 2005 og kunne fremvise sit største driftsoverskud nogensinde. Lønsom vækst kom øverst på dagsordenen for høreapparater og headset til contact centre og kontorer, og i årets løb tilførtes salgs-, markedsførings- og udviklingsafdelingerne flere ressourcer. Den nyvundne position som verdens førende headsetproducent søges fastholdt og væksten inden for høreapparater øget. Trådløse headset og udbredelsen af IP-telefoni er de vigtigste drivkræfter bag udviklingen af markedet for kontorheadset, der nu er mere end dobbelt så stort som det oprindelige contact center-marked. GN indgik i årets løb aftaler med de største amerikanske detailkæder, ligesom samarbejdet med flere store IT-distributører blev kraftigt udbygget. Den intensiverede markedsføring har allerede styrket salget og positionen i Nordamerika. Organisationen er samtidig gennemgribende forandret og forberedt på, at konkurrencen vil intensiveres. Mobile headset er stadig GN s hurtigst voksende forretningsområde takket være Jabra-brandets fortsatte udbredelse og store OEM-ordrer fra flere førende mobiltelefonproducenter. Ud over de stadigt hyppigere produktintroduktioner er forretningsområdets største udfordring at integrere de mange nye medarbejdere og videreudvikle supply chain, så den effektivt kan støtte væksten og møde udsvingene i efterspørgslen. I lyset af de seneste års succes med etableringen af GN Mobile og det øgede samarbejde mellem de to headsetforretninger vil mobilheadset spille en vigtig rolle i GN s samlede strategi i de kommende år. Høreapparater, hvis klare profil som teknologisk nyskabende nu skal matches af lige så stærke markedsføringsfærdigheder, har sat organisk vækst højt på dagsordenen efter flere års fokus på lønsomhed. Fremover vil de stadig flere lanceringer af nye, konkurrencedygtige produkter i alle priskategorier blive understøttet af betydeligt kraftigere markedsføringstiltag end tidligere. Denne omstilling til profitabel vækst er en meget vigtig opgave. Audiologisk diagnoseudstyr har fastlagt sin strategiske retning og vil på en smallere produktplatform øge indtjeningen de kommende år. En forbedret lønsomhed er førsteprioritet. Væksten, de højere marginer og de forbedrede supply chain styrker løbende cash flow-skabelsen og den finansielle position. Det har muliggjort en højere gældsoptagelse og gennemførelsen af GN s første aktietilbagekøbsprogram, der understøttede et konkurrencedygtigt aktieafkast. Fremgangen og udbygningen af organisationen samt den øgede egenproduktion af headset har øget medarbejderstaben væsentligt. I Danmark flytter hovedparten af medarbejderne til det nye domicil i løbet af Det vil øge videndelingen mellem forretningsområderne yderligere og fremme den positive udvikling, som GN har gennemgået de seneste år. I 2006 fortsætter fremgangen i omsætning og indtjening, idet vækstinitiativerne inden for kontorheadset for alvor slår igennem, ligesom modningen af GN Mobile vil forbedre denne forretningsenheds lønsomhed. Omstillingen af høreapparatorganisationen vil sammen med hyppigere produktintroduktioner øge væksten. 3

4 BESTYRELSE OG DIREKTION BESTYRELSE DIREKTION Mogens Hugo Jørgensen Formand I bestyrelsen siden 1994, 62 år Vederlag: DKK GN-aktier: Bestyrelsesformand i: Dampskibsselskabet NORDEN A/S Nordea Danmark-Fonden Amminex A/S Danelec Electronics A/S Finn Junge-Jensen Næstformand I bestyrelsen siden 1990, 61 år Vederlag: DKK GN-aktier: Rektor, Copenhagen Business School Næstformand i: Symbion A/S Bestyrelsesmedlem i: Zacco A/S Teknologisk Innovation A/S Jørgen Bardenfleth I bestyrelsen siden 2003, 50 år Vederlag: DKK GN-aktier: Adm. direktør, Microsoft Danmark A/S Jørn Kildegaard Administrerende, Headset I direktionen siden 1993, 50 år Løn: DKK 4,3 mio. Bonus: DKK 1,0 mio. Optionstildeling: (strike kurs 62) Optionsbeholdning: (gennem snitlig strikekurs 47) GN-aktier: Bestyrelsesformand i: Glunz & Jensen A/S Trykko Pack A/S Asger Domino I bestyrelsen siden 2003, 46 år Vederlag: DKK GN-aktier: 0 Adm. direktør, Brdr. Hartmann A/S Bestyrelsesformand i: Buhl & Bønsøe A/S Per Harkjær I bestyrelsen siden 2002, 48 år Vederlag: DKK GN-aktier: Adm. direktør, Findus AB Lise Kingo I bestyrelsen siden 2005, 44 år Vederlag: DKK GN-aktier: 0 Koncerndirektør, Novo Nordisk A/S Jens Due Olsen Finans og økonomi, Risk management, IT, Corporate legal, Investor relations og corporate communications I direktionen siden 2001, 42 år Løn: DKK 3,0 mio. Bonus: DKK 1,8 mio. Optionstildeling: (strikekurs 62) Optionsbeholdning: (gennem snitlig strikekurs 50) GN-aktier: Bestyrelsesmedlem i: Cryptomatic A/S Industriens Pensionsforsikring A/S Jens Bille Bergholdt Medarbejdervalgt I bestyrelsen siden 2001, 37 år Vederlag: DKK GN-aktier: 426 Director, Corporate Treasury, GN Store Nord A/S Henrik Nielsen Medarbejdervalgt I bestyrelsen siden 2002, 47 år Vederlag: DKK GN-aktier: 0 Director, Mechanical Development, GN ReSound A/S John Radich Medarbejdervalgt I bestyrelsen siden 2003, 56 år Vederlag: DKK GN-aktier: Vice president and general manager, GN Store Nordiske Telegraf-Selskab Aflønningen af direktionen er baseret på en fast grundløn med mulighed for en bonus på op til 30%, der afhænger af individuelle målopfyldelser. Jørn Kildegaards og Jens Due Olsens bonusser afhænger af udviklingen i GN s resultat før skat og cash flow fra driften. Jesper Mailinds bonus afhænger af indtjening og cash flow i såvel GN som inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Der er i 2005 udbetalt en særbonus på DKK 2,5 mio. til Jesper Mailind og DKK 1 mio. til Jens Due Olsen. En forbedring af indtjening og cash flow fra driften indgår i flere ledende medarbejderes bonusordning. Direktionen tildeles optioner årligt. Selskabet afholder ikke pensionsbidrag for direktionen. Direktionen har aftrædelses- og change of control -ordninger på markedsvilkår. Hverken medlemmer af bestyrelsen eller direktionen købte eller solgte GN-aktier i Bestyrelsen tildeles ikke optioner. Direktionen indløste stk. optioner i 2005 med en strikekurs på 50. De tilknyttede aktier blev solgt. Bestyrelsens basishonorar blev øget med DKK til DKK i Jesper Mailind Høreapparater og Audiologisk diagnoseudstyr I direktionen siden 2003, 49 år Løn: DKK 3,3 mio. Bonus: DKK 3,3 mio. Optionstildeling: (strikekurs 62) Optionsbeholdning: (gennem snitlig strikekurs 44) GN-aktier: Bestyrelsesformand i: Kompan A/S Hearing Instrument Manufacturers Software Association 4 GN Store Nord Årsrapport 2005

5 LEDELSES- OG REVISIONSPÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for GN Store Nord A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Høje-Taastrup, den 22. februar 2006 I direktionen Jørn Kildegaard Jens Due Olsen Jesper Mailind Administrerende I bestyrelsen Mogens Hugo Jørgensen Finn Junge-Jensen Jørgen Bardenfleth Asger Domino Per Harkjær Formand Næstformand Lise Kingo Jens Bille Bergholdt Henrik Nielsen John Radich REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i GN Store Nord A/S Vi har revideret årsrapporten for GN Store Nord A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 22. februar 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Kurt Gimsing Statsaut. revisor Peter Gath Statsaut. revisor GN Store Nord Årsrapport

6 KONCERNENS HOVEDTAL (DKK mio.) Indtjening Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU Nettoomsætning Resultat af primær drift før resultatandele (9.619) (4.714) Resultat af primær drift (9.624) (4.747) Resultat af ordinær drift før skat (9.642) (5.289) Årets resultat (9.176) (5.114) Indtjening Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger samt poster af engangskarakter (EBITDA) 420 (997) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt poster af engangskarakter (EBITA) 198 (1.204) Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettorentebærende gæld (817) (1.243) (784) (245) (720) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) (65) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.065) (704) (358) (273) (751) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (1.130) (463) Udbytte Moderselskabets udbyttebetaling Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger Omstruktureringsomkostninger Omstrukturering indregnet i resultatopgørelsen Betalte omstruktureringer Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter, egenudviklede Øvrige immaterielle aktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle aktiver og amortisering af immaterielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle aktiver Nøgletal Moderselskabets udbytteprocent 0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 15,0% Udbytte pr. aktie à DKK 4 (Angivet i DKK) 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 EBITA-margin 2,7% (21,8)% 11,6% 13,2% 13,2% Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) 1,1% (11,9)% 8,5% 16,2% 17,8% Egenkapitalens forrentning (60,4)% (66,0)% 5,4% 11,2% 17,1% Soliditetsgrad 71,3% 60,3% 67,8% 75,3% 66,1% Nøgletal pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) (43,47) (24,20) 1,19 2,40 4,04 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) (43,47) (24,20) 1,18 2,38 4,00 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. 3,04 (7,59) 3,36 3,47 4,28 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet 3,04 (7,59) 3,35 3,44 4,23 Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) (0,31) 1,14 3,90 4,50 3,94 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo året Medarbejdere Gennemsnitligt antal GN Store Nord Årsrapport 2005

7 AGENDA Profil GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. De første mange år som telegrafselskab. I dag som producent af headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr, der giver brugerne øget mobilitet, effektivitet og livskvalitet. Produkterne markedsføres globalt. GN s headset til contact center- og kontormarkederne markedsføres under brandet GN Netcom, mens headset til mobiltelefoner brandes Jabra. GN s høreapparater sælges under varemærkerne GN ReSound, Beltone og INTERTON. GN Otometrics er det gennemgående brand inden for audiologisk diagnoseudstyr. GN s produktion foregår i al væsentlighed i Kina, og Nordamerika er det største enkeltmarked. Kina er GN s største arbejdsplads og Nordamerika den næststørste. GN er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår i OMXC20-indekset. Omkring navnenoterede aktionærer ejer godt 70% af kapitalen. Internationale investorer ejer anslået 50% af selskabet. Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine ejere gennem udvikling, produktion og markedsføring af nyskabende løsninger til personlig kommunikation. Medarbejderne får ansvar og udfordringer i et miljø, der forener højteknologi med globalt salg. Mål GN skal i : blive den toneangivende producent af headset til kontorer forblive den største udbyder af trådløse headset til mobiltelefoner og lignende realisere konkurrencedygtige og lønsomme vækstrater inden for høreapparater nå en tilfredsstillende indtjening inden for audiologisk diagnoseudstyr fastholde det innovative førerskab inden for alle forretningsområder sikre en aktiekurs, der afspejler resultater og strategiske muligheder. Midler GN vil i : overføre de amerikanske erfaringer med kontorheadset til Europa udbygge go-to-market -kompetencerne inden for mobilheadset og positionen som OEM-leverandør styrke salg og markedsføring og herved øge GN ReSounds, Beltones og INTERTONs markedsandele på modne og nye markeder udbygge netværket af Beltone-forhandlere i USA og styrke slutbrugerkontakten gennem alliancer, ejerandele mv. inden for detailsalg af høreapparater lancere nyskabende produkter i et stadigt højere tempo fra større udviklingsafdelinger realisere synergier, forbedre produktion og logistik og minimere arbejdskapitalen forblive en attraktiv arbejdsgiver, der udvikler og resultataflønner medarbejdere og ledere. GN Store Nord Årsrapport

8 LEDELSENS BERETNING ÅRET 2005 Væksten fastholdes Fjerde kvartal 2005 Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i fjerde kvartal Det lavere end ventede salg af Jabra-headset blev delvist kompenseret af OEM-ordrer. Jabra-salget var påvirket af sene introduktioner af nye produkter. Den organiske vækst inden for CC&O headset steg til 28%, hvilket er lidt mere end ventet. Væksten blev lidt lavere end forventet inden for høreapparater. GN s samlede organiske vækst blev 16% sammenholdt med fjerde kvartal Som led i GN s opprioritering af vækst er omkostningerne til salg, markedsføring og udvikling øget med i alt DKK 77 mio. i forhold til fjerde kvartal 2004, hvilket på kort sigt presser indtjeningen. EBITA blev DKK 252 mio. (EBITA-margin 14%) mod DKK 197 mio. (13%) i fjerde kvartal Marginen steg trods mobilheadsets stadig større andel af omsætningen samt omkostningerne i forbindelse med de førnævnte vækstinitiativer. Lagre steg i kvartalet med DKK 73 mio. til DKK 747 mio. mod DKK 518 mio. ultimo GN Mobiles færdigvarelagre blev ikke nedbragt som ventet, og mindre OEM-ordrer har ført til et større komponentlager end forventet. Varedebitorer var DKK mio. mod DKK 947 mio. ultimo Stigninger skyldes bl.a. Hello Directs kraftige vækst. Gæld til leverandører var DKK 464 mio. mod DKK 501 mio. ultimo kvartalet før og DKK 275 mio. ved udgangen af Cash flow fra driften af headsetdivisionerne var DKK (11) mio. mod DKK 113 mio. i fjerde kvartal 2004, mens cash flow fra driften inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr udgjorde DKK 237 mio. mod DKK 244 mio. i fjerde kvartal GN s samlede cash flow fra driften blev DKK 225 mio. mod DKK 357 mio. i fjerde kvartal året før. Det frie cash flow faldt til DKK (235) mio. bl.a. som følge af investeringerne i INTERTON og det nye domicil. Året 2005 Årets EBITA blev DKK 876 mio., svarende til en fremgang på 20% i forhold til 2004, hvilket er som udmeldt den 3. november 2005 og højere end årets oprindelige forventning om en stigning i EBITA på knap 15% fra DKK 731 mio. i Fremgangen er tilfredsstillende set i lyset af de øgede investeringer i vækst og afspejler de gennemgribende forandringer af GN og den store fremgang på headsetmarkederne. Den realiserede omsætning på DKK mio. er ca. DKK 1 mia. højere end oprindeligt udmeldt, hvilket hovedsageligt skyldes den voldsomme stigning i salget af mobilheadset til OEM-kunder og den øgede vækst i salget af headset til det nordamerikanske kontormarked. Nye produkter og opgraderinger udgjorde knap 60% af omsætningen som resultat af flere succesrige produktintroduktioner og mobilheadsets stigende betydning. Årets resultat før skat blev DKK 815 mio., hvilket er ca. DKK 65 mio. mere end udmeldt den 21. februar Stigningen skyldes det høje aktivitetsniveau. Resultat før skat var i 2004 DKK 534 mio. Resultat efter skat blev DKK 841 mio. mod DKK 508 mio. i 2004, idet optagelsen af tidligere ikke-indregnede skatteaktiver på balancen samlet set har medvirket til en skatteindtægt på DKK 26 mio. Resultatet for ophørende aktiviteter udgør DKK 9 mio., hvorfor årets resultatet udgør DKK 850 mio. Ultimo 2005 var den nettorentebærende gæld DKK 720 mio. mod DKK 245 mio. året før. Det samlede cash flow fra driften faldt til DKK 828 mio. fra DKK 959 mio. i 2004, hvilket bl.a. skyldes den øgede binding i arbejdskapital oven på omsætningsstigningen inden for headset og disses lavere lageromsætningshastigheder. Det frie cash flow faldt DKK 609 mio. til DKK 77 mio. efter investeringer på i alt DKK 751 mio. Af disse hidrørte DKK 322 mio. fra køb af virksomheder og DKK 188 mio. fra kapitaliserede udviklingsomkostninger. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 0,6 pr. aktie for regnskabsåret 2005, og at der gennemføres et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 400 mio. i kursværdi i første og andet kvartal CC&O-væksten mere end fordoblet I 2005 skønnes GN s salg af kontorheadset at have været dobbelt så stort som omsætningen af headset til contact center-markedet. Det skyldes den massivt øgede markedsføring, de trådløse headsets popularitet og den stigende udbredelse af IP-telefoni. Trådløse headset udgjorde 41% af årets omsætning mod 31% i Den amerikanske distribution blev som planlagt væsentligt udbygget i årets løb gennem aftaler med alle betydende detailkæder og det intensiverede samarbejde med flere distributører af IT- og kontorelektronik. Endvidere steg salget til SOHO-segmentet (Small Office Home Office) gennem Hello Direct betydeligt, idet Hello Direct opnåede en omsætning på DKK 434 mio. i Væksten var gennem året størst i USA, men efterspørgslen i Europa forbedredes i fjerde kvartal. 8 GN Store Nord Årsrapport 2005

9 Modig markedsføring af høreapparater ReSound Metrix er det første i GN s seneste generation af høreapparater, der er markedsført efter en ny strategi: fuld opmærksomhed på hvert enkelt produkts lancering. En visuelt pågående stil, som dels skaber opmærksomhed og dels klart signalerer GN s stærke teknologiske fundering. Direkte kommunikation præger det skrevne ord GN tillader sig at være stolt af sine nye høreapparater. De to fagmesser, EUHA og AAA, viste, at det virker. De besøgende stod i lange køer bare for at komme ind på GN s stande! En gennemgribende ændring af organisationen og kulturen i GN s CC&O headset-forretning blev indledt i slutningen af 2004 for at forberede den på et marked, hvor teknologi, produkter og distribution på kontorheadsetmarkedet og mobilheadsetmarkedet vil konvergere. I takt med at markedspotentialet realiseres, kan overskudsgraden komme under pres, da konkurrencen intensiveres, salget af mindre avancerede produkter gennem detailkæder øges, og det mere omkostningstunge direkte salg gennem Hello Direct i USA får større vægt. GN Mobile branchens største Takket være den fortsatte vækst i Jabra-omsætningen, der tegnede sig for knap 50% af GN s samlede salg af mobilheadset, og det væsentligt øgede salg til OEM-kunder fastholdt GN sin markedsandel på et meget konkurrencepræget marked. GN realiserede en omsætningsfremgang på godt 60% fra 2004 til 2005, hvor den asiatiske omsætning nåede DKK 113 mio. mod DKK 0 i 2003 og DKK 35 mio. i Ekspansionen fortsætter i Asien, hvor efterspørgslen på længere sigt ventes at blive mindst lige så stor som i USA og Europa. Hidtil har Bluetooth teknologiens udbredelse i mobiltelefoner været drivkraften i salget af headset, der næsten fordobledes i 2005, men fremover vil brugernes ønske om trådløs musik også fremme efterspørgslen. Omsætningsvækst og fastholdelse af markedslederskabet har de seneste to år haft første prioritet for GN. Fremover vil ønsket om toplinjevækst blive suppleret med ønsket om en højere indtjening, da forudsætningerne herfor nu vurderes at være til stede. Høreapparater øget vækst og indtjening Flere års omstrukturering og bundlinjefokus blev primo 2005 ændret, så målet nu er profitabel vækst. Den højere vækst skal skabes af hyppigere produktintroduktioner og en organisation med salg og markedsføring på samme høje niveau som udviklingsaktiviteterne. I 2005 blev udviklingsaktiviteterne styrket med 50 nye medarbejdere. Den 1. november overtog GN tyske INTERTON, hvis styrke i mellem- og lavprissegmenterne skal supplere GN ReSound-brandets stærke profil i højprissegmentet. Årets lancering af det avancerede ReSound Metrix var den første introduktion af et højprisprodukt siden afslutningen af de gennemgribende omstruktureringer af produktionsapparatet og flytningen af hovedparten af produktionen til Kina. ReSound Metrix, der har udbygget GN s stærke position i højprissegmentet, lever op til forventningerne og vil sammen med de netop introducerede ReSound Pixel og ReSound Plus5 i henholdsvis toppen og bunden af mellemprissegmentet samt fremgang i salget af Beltone- og INTERTON-produkter medvirke til at sikre en øget omsætningsstigning i 2006, specielt i USA. Audiologisk diagnoseudstyr fokuseres Forretningsgrundlaget blev skærpet i Fremover vil GN fokusere på at udvikle aktiviteterne inden for høre- og balancetest samt tilpasning af høreapparater og fastholde servicen over for eksisterende kunder inden for software til patientdataadministration. Udflytningen af dele af produktionen af mellemprodukter til Fjernøsten og den afsluttende kundetilpasning i Danmark er nu ved at være indarbejdet. GN Store Nord Årsrapport

10 LEDELSENS BERETNING FORVENTNINGER TIL 2006 Cash flow skal forbedres Den høje vækst og fokus på leveringssikkerhed stiller store krav til lager- og debitorstyringen, hvor GN tidligere har realiseret fremskridt. En forbedret cash flow-skabelse opprioriteres igen. Arbejdet med at videreudvikle supply chain intensiveres i 2006, så disse bedre kan matche den hastigt stigende efterspørgsel og udsvingene heri over året. Lukningen af produktionen i Irland og flytningen af det europæiske distributionscenter for høreapparater fra Irland til Danmark er sammen med den fortsatte opdatering af IT-infrastrukturen blandt de tiltag, der skal effektivisere GN s produktion og logistik. Optioner til markedskurs med krav til afkast I 2005 tildeltes 92 personer optioner for en samlet Black-Scholes - værdi på DKK 17 mio., hvilket svarer til omkring 15% af disses samlede aflønning. Optionernes strikekurs på 62 er gennemsnittet af aktiekursen 20 handelsdage efter offentliggørelsen af årsrapporten for Som følge af stigningen i antallet af medarbejdere vil bestyrelsen øge tildelingen til omkring DKK 25 mio. i FORVENTNINGER TIL 2006 Fortsat fremgang Den intensiverede salgs-, markedsførings- og udviklingsindsats vil sammen med forretningens sæsonudsving også i 2006 forskyde GN s indtjening mod andet halvår. GN forventer en omsætningsstigning på 20% til mindst DKK 8 mia. og et EBITA på ca. DKK 1 mia. ved DKK/USD på 6. CC&O headset forventer en EBITA-margin på 18-20% ved en omsætning på mindst DKK 1,8 mia. Omkring halvdelen af omsætningsfremgangen på mere end 15% ventes at hidrøre fra den amerikanske salgskanal Hello Direct, der også i 2006 vil øge lønsomheden. Mobile headset venter en EBITA-margin på 3-5% ved en omsætning på ca. DKK 2,7 mia. Både Jabra-salget og OEM-salget ventes at stige til godt DKK 1,3 mia. Forretningsområdets strategi justeres nu, så en forbedret lønsomhed fremover opprioriteres under hensyntagen til målet om at forblive branchens ubetinget største producent. Høreapparater forventer en EBITA-margin på 18-20% ved en omsætning på ca. DKK 3,2 mia. EBITA belastes i 2006 med netto DKK 35 mio. hidrørende fra flytningen af aktiviteterne i Irland til Danmark og Kina. Eksklusive omkostningerne til flytningen fra Irland er marginen 19-21%. Tiltaget vil isoleret set forbedre EBITA med DKK 40 mio. årligt med fuld effekt fra I forventningen til omsætningen indgår helårseffekten af INTERTON med knap DKK 250 mio. Eksklusive INTERTON forventes en organisk vækst på ca. 7%. Audiologisk diagnoseudstyr venter et mindre EBITA-overskud ved en omsætning på ca. DKK 325 mio. Fællesfunktioner ventes at påvirke EBITA med ca. DKK (50) mio. Amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb forventes at udgøre DKK 30 mio. som i Nettofinansposter ventes at udgøre DKK (50) mio. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver inklusive udviklingsprojekter samt høreapparatdistribution ventes at blive godt DKK 1 mia., hvoraf mere end DKK 300 mio. vedrører det nye domicil. Salgs-, markedsførings- og udviklingsaktiviteterne tilføres i alt godt DKK 500 mio. mere i 2006 end i Resultat før skat ventes at stige til omkring DKK 925 mio. fra DKK 815 mio. i Begivenheder efter balancedagen GN s høreapparataktiviteter flyttes fra Irland til Kina og Danmark (fondsbørsmeddelelse nr. 1, den 19. januar 2006). DPTG I/S øger krav til DKK 5,0 mia. i voldgiftssag (fondsbørsmeddelelse nr. 2, den 14. februar 2006). KOMMENTEREDE REGNSKABSTAL Nedenfor kommenteres poster med udgangspunkt i de investororienterede opgørelser. Omsætning Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i Tre af fire forretningsområder realiserede højere omsætning i Bruttoresultat Bruttoresultatet steg til DKK mio. fra DKK mio. i Fremgangen skyldes primært omsætningsstigningen. Bruttomarginen på 51% belastes af den stigende omsætning af mobilheadset, herunder specielt salget til OEM-kunder af produkter med lavere marginer. Såvel GN Netcom som GN ReSound øgede bruttomarginen til 65%. Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger beløb sig til DKK 371 mio. mod DKK 307 mio. i Af årets omkostninger blev 51% aktiveret. Stigningen i udviklingsomkostningerne vil fortsætte i årene fremover, da kravene til produktfornyelse øges inden for alle forret- 10 GN Store Nord Årsrapport 2005

11 Designerheadset er fremtiden Jabra JX10 er GN s nye, trådløse headset i et helt nyt og banebrydende design. Bluetooth headsettet er designet af danske Jacob Jensen Design. Det vejer under ti gram, er mindre end fire centimeter i længden og er udformet i et stilfuldt, tidløst sølvfarvet design. Det appellerer i endnu højere grad end tidligere produkter til de brugere, som vægter æstetik og design højt, og som vælger produkter, der matcher deres fremtræden og påklædning. Design vil sammen med funktionalitet være de to faktorer, der primært vil drive efterspørgslen efter Bluetooth headset fremover. I november 2005 nåede Jabra JX10 butikkernes hylder. ningsområder. De akkumulerede, aktiverede udviklingsomkostninger udgjorde DKK 445 mio. ved årets udgang mod DKK 376 mio. ultimo De aktiverede projekter amortiseres over ét til fem år, idet projekter inden for Mobile headset amortiseres over ét år pga. produkternes korte levetid. Fremover vil amortiseringsperioderne generelt blive forkortet. Omkostningsførte udviklingsomkostninger steg til DKK 301 mio. fra DKK 272 mio. i Heraf udgjorde amortiseringer af tidligere kapitaliseringer DKK 118 mio. mod DKK 107 mio. i EBITA Stigningen i EBITA fra DKK 731 mio. i 2004 til DKK 876 mio. i 2005 afspejler omsætningsstigningen og de løbende effektiviseringer efter de gennemgribende omstruktureringer af GN s produk tionsapparat og samlingen af salgs-, markedsførings- og udviklingsafdelingerne på færre adresser. Stigningen begrænses imidlertid af en lang række vækstinitiativer. Finansposter og engangsposter Nettofinansposter og engangsposter blev DKK (8) mio. mod DKK 2 mio. i Resultat før skat Overskuddet blev DKK 815 mio. mod DKK 534 mio. i Skat Skatten på årets resultat blev en indtægt på DKK 26 mio., idet der er aktiveret fremførbare underskud og andre ikke tidligere indregnede skatteaktiver på i alt DKK 249 mio. Årets resultat Nettoresultatet blev DKK 850 mio. mod DKK 508 mio. i Balance Balancen steg i 2005 fra DKK mio. til DKK mio., primært som følge af det højere aktivitetsniveau og købet af høreapparatvirksomheden INTERTON. Varebeholdninger blev øget med DKK 229 mio. til DKK 747 mio. Varedebitorer steg DKK 440 mio. til DKK mio. Lagerdage faldt fra 109 til 105, og debitordagene steg fra 61 dage til 68 dage. Leverandørgæld steg samtidig med DKK 189 mio. til DKK 464 mio. Den nettorentebærende gæld var DKK 720 mio. ved årets udgang. Goodwill fordeler sig med DKK 502 mio. på headset og DKK mio. på høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Værdiforringelsestest har reduceret goodwill med DKK 8 mio. Der er i 2005 investeret DKK 751 mio. i produktionsanlæg, kapitalandele mv. Materielle aktiver udgør DKK 513 mio. ultimo 2005 mod DKK 429 mio. året før. Egenkapitalen var DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Cash flow Årets frie cash flow blev DKK 77 mio. mod DKK 686 mio. i Tilbagegangen skyldes øgede lagre og debitorer som følge af omsætningsfremgangen inden for headset og investeringerne inden for høreapparater. GN Store Nord Årsrapport

12 LEDELSENS BERETNING GN 360 DRIFT OG RISICI GN 360 DRIFT OG RISICI Markedsforhold Inden for headset til contact centre og kontorer har GN en markedsandel på omkring 35% og er dermed markedets næststørste aktør efter amerikanske Plantronics. Konkurrencen på kontorprodukter vil blive skærpet i takt med, at markedspotentialet realiseres, nye aktører melder sig, og markedet på længere sigt bliver et B2C-marked, hvor trådløse headset driver efterspørgslen. GN s produkter henvender sig i dag til et marked bestående af omkring 100 mio. mennesker i den vestlige verden, der taler i telefon mindst to timer dagligt. Penetrationen er anslået knap 10%, og efterspørgslen efter kontorheadset, der i 2005 udgjorde ca. to tredjedele af GN s omsætning fra CC&O headset, ventes på længere sigt at stige med 20-30% årligt. Salget til contact centre, der følger konjunkturerne, stiger p.t. 3-5% årligt. Outsourcing af contact centre til engelsksprogede lande i Asien er fortsat en vigtig faktor, omend centre også flyttes tilbage, specielt til USA hvor jobskabelsen er afgørende for headsetsalget. Den hårde konkurrence på mobilmarkedet vil fortsætte, selvom færre, mindre udbydere ventes at ville forsøge at etablere sig. GN vil ved hjælp af et højt innovationstempo og headset i alle prisklasser søge at fastholde sin førerposition og markedsandel på omkring 35%, da en betydelig markedsandel er vigtig for den langsigtede lønsomhed. Verdensmarkedet, der nåede anslået 32 mio. Bluetooth headset i 2005, ventes at være steget til mio. enheder i Salget af mobilheadset drives af Bluetooth teknologiens udbredelse i mobiltelefoner, hvoraf omkring 20% af den årlige produktion på ca. 750 mio. enheder i dag har Bluetooth funktionalitet. I 2010 forventes langt hovedparten at være Bluetooth telefoner. MP3-afspillernes popularitet og telefonernes avancerede musikfunktioner er nye og betydende efterspørgselsfaktorer, hvor telefoni, musik og computerspil konvergerer. Hertil kommer lovkrav om håndfri telefoni under bilkørsel. Bluetooth teknologien vil i 2006 finde øget anvendelse i kontorheadset. Her vil GN have en omkostningsfordel på kontormarkedet grundet indkøbet af de mange Bluetooth chipset til mobilheadset. Den teknologiske konvergens mellem kontor- og mobilheadset følges af et stigende sammenfald i distributionen og produkterne, der vil kunne anvendes til både mobil- og fastnettelefonen samt pc en. GN er med en markedsandel på mere end 15% verdens fjerdestørste producent af høreapparater. Størst er tyske Siemens. Næststørst er danske William Demant, og schweiziske Phonak er nummer tre. De seks førende udbydere har samlet en markedsandel på godt 85%. Verdensproduktionen af høreapparater var i 2005 omkring 7,5 mio. enheder med en værdi ab producent på omkring DKK 18 mia. Målt i værdi ventes væksten i de nærmeste år at være 4-6% årligt. På længere sigt vil den stige, da den store efterkrigsgeneration nærmer sig alderen, hvor behovet for høreapparat opstår, og fordi de nye højvækstmarkeder i Asien, Østeuropa og Sydamerika får større vægt. Såfremt nye komfortable produkter og intensiveret markedsføring kan ændre den almindelige negative opfattelse af høreapparater og sænke introduktionsalderen, vil en højere penetration end de nuværende 20% øge væksten mærkbart. I dag er førstegangskøberen af et klassisk høreapparat således knap 70 år mod godt 60 år for køberen af det åbent tilpassede ReSoundAIR, som GN lancerede i Tilskud, indkomstniveau og befolkningernes aldersprofil er sammen med øget støj i det private og offentlige rum afgørende for efterspørgslen. Inden for test af hørelse og balance samt tilpasning af høreapparater er GN verdens største aktør med en markedsandel på omkring 25%. Næststørst er danske William Demant. Herudover er markedet præget af flere mindre udbydere. Markedet vokser p.t. med op til 5% om året. Salg GN s produkter afsættes gennem stadigt flere kanaler og når således ud til stadigt flere mennesker. Distributionen af kontorheadset er i kraftig udvikling. Hello Directs direkte salg til slutbrugere i mindre virksomheder via postordre, telemarketing og internettet vil blive udviklet yderligere. Contact centre betjenes direkte eller gennem specialiserede distributører. Inden for mobilheadset sælges OEM-headset til de førende mobiltelefonproducenter, hvis efterspørgsel svinger betydeligt fra kvartal til kvartal. I takt med at headset indtager en mere central rolle ved brugen af de nyeste kommunikationsprodukter, kan det ikke udelukkes, at flere telefonproducenter af strategiske årsager i et vist omfang vil insource headsetudviklingen. Jabra-produkterne, som GN sammen med detailleddet brander direkte over for forbrugerne, sælges især gennem telefonoperatørbutikker, men også via generelle elektronikbutikker. GN sælger hovedparten af sine høreapparater til større eller mindre, selvstændige høreapparatforhandlere. Knap 20% af salget finder sted gennem kæder i bl.a. USA, England, Belgien, Brasilien, Rusland og Polen, hvor GN har indflydelse på driften. Dette er 12 GN Store Nord Årsrapport 2005

13 betydeligt mere end for få år siden. Denne udvikling vil fortsætte, specielt på de nye markeder, da slutbrugerkontakt på længere sigt skønnes at være vigtig for væksten og lønsomheden. Slutbrugerkontakten kan skabes gennem helt eller delvist ejerskab af eller alliancer med forhandlerkæderne. I 2005 udgjorde salget til offentlige myndigheder i Danmark, Sverige, Norge og England henved DKK 300 mio. I flere europæiske lande får høreapparatbrugere tilskud fra det offentlige. Det generelle pres på de offentlige sundhedsudgifter vil på flere europæiske markeder kunne påvirke afsætningen negativt. Omvendt arbejder flere amerikanske politikere på at indføre et skattefradrag ved køb af høreapparater i det private segment, der udgør næsten 90% af det amerikanske marked. Audiologisk diagnoseudstyr sælges til høreklinikker, hospitaler, øre-næse-hals-læger og i mindre omfang til OEM-kunder. Kundekoncentrationen i GN er stigende. Én kunde tegnede sig for mere end 10% af den samlede omsætning i Salget til de ti største kunder inden for CC&O og Mobile headset udgjorde henholdsvis 25% og 75%. Sidstnævnte skyldes salget til OEM-kunder. De ti største kunder inden for Høreapparater og Audiologisk diagnoseudstyr udgjorde ca. 25% af omsætningen. Salgspriser Priserne på headset til contact centre og kontorer falder typisk med op til 5% årligt. Prisfaldet er historisk modsvaret af lanceringen af nye produkter med mere avancerede funktioner. Den skærpede konkurrence på kontormarkedet formodes på længere sigt at medføre visse prisreduktioner på modne produkter, ligesom den store vækst i salget af mindre avancerede kontorheadset vil reducere GN-produkternes gennemsnitlige pris. Et avanceret contact centerheadset koster op til USD 200. På mobilheadsetmarkedet indfinder det årlige prisfald sig typisk fra september til december i forbindelse med planlægningen og afslutningen af jule kampagnerne. I 2005 var faldet omkring 10%, men i takt med modningen af markedet opvejes prisfald i stigende omfang af introduktioner af produkter med ny teknologi og funktionalitet. Således muliggør GN s segmenteringsstrategi fortsat introduktioner i niveauet USD 180, som er detailprisen på det nye Jabra JX10 i USA. Det billigste trådløse Jabra-headset koster USD 50. GN introducerede i 2005 det avancerede ReSound Metrix til en pris, der p.t. ligger 10% over tidligere højprisprodukter. I USA var detailprisen på ReSound Metrix mere end USD ved udgangen af Mønsteret med højere priser på nye produkter og svagt faldende priser på ældre høreapparater ventes at fortsætte. Dette kombineret med den stærkere efterspørgsel i mellem- og lavprissegmentet gør, at GN s gennemsnitspriser ikke ventes at stige i den nærmeste periode. Hertil kommer et vist konkurrenceudløst prispres på mindre avancerede apparater, der hurtigere end tidligere tilføres funktionalitet fra højprisprodukterne. GN s netop introducerede ReSound Pixel og ReSound Plus5 med lydkvalitet og åben tilpasning som dyrere apparater vil koste fra USD til USD på de fleste markeder. Produktion og distribution GN s produktion steg i 2005 til knap 1,3 mio. høreapparater og næsten 25 mio. headset, forstærkere mv. inklusive den outsourcede produktion, hvilket er en stigning inden for headset på godt 50% fra Stigningen fordeler sig ujævnt over året, idet leverancerne af headset til OEM-kunder svinger betydeligt kvartal for kvartal, ligesom de underliggende sæsonudsving i efterspørgslen efter produkter under eget varemærke lægger ekstra pres på supply chain i efterårsmånederne. Alle GN s headset fremstilles i Kina. De eksterne samarbejdspartnere samler ca. 80% af produkterne fremover typisk produkter, der sælges i meget store serier jævnt fordelt over året. For at sikre et godt samspil mellem udviklings- og salgsafdelingerne samt produktionen vil GN fastholde en vis egenproduktion af især produkter, der kræver stor fleksibilitet. Supply chain har derfor i 2006 indledt en forandringsproces, der skal øge effektiviteten og lønsomheden af den fremtidige vækst. GN arbejder på en fortsat standardisering af komponenterne, så fleksibiliteten kan øges og omkostningerne reduceres yderligere inden for supply chain. GN s høreapparater er i dag bygget op om den samme kerne chipsettet med algoritmerne, der behandler lyden. De omkringliggende fysiske komponenter varierer imidlertid meget fra produkt til produkt, hvilket komplicerer og fordyrer produktionen. Et omfattende design for manufacturing -program er derfor under indarbejdelse. Inden for headset er ensartede grundkomponenter en betingelse for en lønsom drift, uanset om disse skal anvendes i forskellige GN Netcom-, Jabra- eller OEM-headset. OEM-salget af mobilheadset er via større volumen med til at mindske stykomkostningerne på GN s egne Jabra-produkter, ligesom samarbejdet med mobiltelefonproducenterne er med til at sikre GN den fornødne markedsindsigt. Godt personer er beskæftiget med headsetproduktion på GN s fabrik i Xiamen i Kina, der også fungerer som distributions- GN Store Nord Årsrapport

14 LEDELSENS BERETNING GN 360 DRIFT OG RISICI center for høreapparater og headset i Asien. Headset distribueres i Europa via Holland. De to amerikanske centre ligger i henholdsvis Californien og New Hampshire. Efter flytningen af produktionen fra Cork i Irland til Xiamen i foråret 2006 vil alle BTE-høreapparater (Behind-The-Ear) blive fremstillet på GN s fabrik i Kina. Den individuelle tilpasning af ITE-apparaterne (In-The-Ear), hvis elektronik samles i Xiamen, foregår på flere lokale og regionale laboratorier. Målt i enheder og værdi udgør ITE-apparaterne 35% af både produktionen og omsætningen. Arbejdet med at automatisere fremstillingen af ITE-høreapparaterne forløber planmæssigt. I dag produceres en tredjedel ved hjælp af avanceret digital printerteknologi, der sikrer kunderne hurtigere responstider og højere kvalitet. Produktionen søges samtidig samlet på færre, større, regionale anlæg. Eksempelvis forestår det danske laboratorium produktionen til det norske og svenske marked, og det tyske laboratorium betjener Østrig og Schweiz. Flere end 900 personer er beskæftiget med at fremstille ITE-apparater, og ca. 650 samler BTE-apparater. Distributionscentret for det europæiske høreapparatmarked flyttes i foråret 2006 fra Cork til det nye domicil i København. Det amerikanske marked forsynes via Minnesota. Hovedparten af GN s komponenter købes i Asien, der tegner sig for 35% og 100% af indkøbsomkostningerne for henholdsvis høreapparater og headset. Selvom det tilstræbes, er det ikke altid muligt at have to leverandører på strategisk vigtige områder, hvilket i 2005 endnu var tilfældet for bl.a. Bluetooth chipset. Miljø og arbejdsmiljø GN s materiale- og energiforbrug er beskedent, hvorfor produktionen ikke er miljøbelastende. Headset har som hovedregel genopladelige batterier. Produktionen bliver forberedt på EU s direktiv 2002/95/EC om udfasning af tungmetaller som bly og cadmium i elektroniske komponenter. Direktivet træder i kraft den 1. juli Slutbrugernes ønske om stadigt mindre og lettere produkter mindsker løbende materialeforbruget pr. produkt. Samtidig åbner den voldsomme vækst i headsetsalget mulighed for, at produkterne pakkes og emballeres tæt på kunderne. Herved vil luftfragtomkostningerne og energiforbruget kunne mindskes, og responstiden samt fleksibiliteten over for kunderne forbedres. Ved produktionen tinloddes i begrænset omfang, og effektiv udluftning og luftrensning sikrer et sundt arbejdsmiljø. Som led i udflytningen af produktionen til Kina har GN systematiseret udvælgelsen af underleverandører og den løbende kontrol af deres overholdelse af lokale miljø- og arbejdsmiljøkrav. De to supply chain er ansvarlige for udbygningen af dette arbejde i samarbejde med GN s juridiske afdeling. Udvikling GN s innovationsrate blev fastholdt i 2005 på omkring 60%, selvom de to bestsellere kontorheadsettet GN 9120 og det åbent tilpassede høreapparat ReSoundAIR begge rundede to år. CC&O s og Høreapparaters innovationsrater var henholdsvis 15% og 60%. Niveauet øges i Lanceringsfrekvensen inden for både kontorheadset og høreapparaterer er stigende, og produkternes kommercielle levetider er nu to-fire år mod tidligere mindst fem år. Da mobilheadset lever måneder, udgør nye produkter lanceret inden for de seneste 24 måneder uændret mere end 90% af omsætningen i GN Mobile. GN anvendte i 2005 DKK 371 mio. eller knap 6% af omsætningen på sine udviklingsaktiviteter. Udviklingsomkostningerne er steget med 20%. Henved 450 personer, eller knap 100 flere end ultimo 2004, er beskæftiget med udvikling, heraf knap to tredjedele inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Hovedparten er ansat i Danmark og USA. De kinesiske afdelinger, der nu beskæftiger henved 50 udviklingsfolk, udbygges fortsat, hvilket også er tilfældet for algoritmekompetencerne i Holland og det audiologiske forskningscenter i Chicago. Koncentrationen i Danmark skyldes et stærkt universitetsmiljø inden for akustik, digital signalbehandling (DSP) og kommunikationsteknologi samt produktdesign og mekanisk udvikling. Endvidere har flere internationale virksomheder beslægtede aktiviteter i Danmark og Sydsverige. Inden for høreapparater blev især kompetencerne inden for signalbehandling og audiologi styrket markant i Desuden åbnede GN i oktober et udviklingskontor i Aalborg, der har et førende udviklingsmiljø inden for trådløse teknologier til headset. INTERTON bibeholder sin udviklingsafdeling i Køln for at sikre enhedens effektive innovationskraft. GN møder på alle sine markeder et stigende krav om flere nyintroduktioner og opgraderinger af komfortable og brugervenlige produkter. Det stiller store krav til prioritering og nytænkning og ikke mindst til samspillet mellem udviklings- og markedsføringsafdelingerne. En styrket udviklingsindsats skal cementere GN s position inden for åbent tilpassede høreapparater og sikre Bluetooth en endnu bredere anvendelse på kontorer og i stereoheadset til telefoner mv. GN skal samtidig blive bedre til at lave enkle plug n play -produkter. Det skal være nemt at installere sit personlige headset, der kan kobles til mobil- og fastnettelefonen samt pc en. GN er afhængig af design- og teknologiinput fra eksterne partnere. GN Mobile anvender således 25% af sine udviklingsmidler på i alt DKK 75 mio. på eksterne samarbejdspartnere. Niveauet er det samme for GN Netcom, som typisk også arbejder parallelt med flere partnere på de samme projekter. Det mindsker afhængigheden af enkelte leverandører, og sammen med fokusgrupper øger det sandsynligheden for succes. Inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr udgør omkostningerne til eksterne partnere knap 20% af de samlede omkostninger på i alt DKK 237 mio., som svarer til næsten 8% af omsætningen. GN introducerede i 2005 som i 2004 flere end 30 nye produkter. Den strategiske opprioritering af vækst medfører, at udviklingsaktiviteterne tilføres yderligere DKK 150 mio. i Aktiver og investeringer GN s operative aktiver består af lagre, debitorer og materielle aktiver, der tilsammen udgjorde DKK mio. eller 33% af balancen ultimo Den resterende balance udgøres væsentligst af kapitaliserede udviklingsprojekter og goodwill. Sidstnævnte hidrører hovedsageligt fra virksomhedskøbene i 1990 erne og 2000 samt IT-systemer. GN s bygninger er bogført til DKK 179 mio., heraf udgør det nye hovedkontor i Danmark DKK 120 mio. Den samlede investering i det nye domicil ventes at beløbe sig til omkring DKK 450 mio. ved udgangen af Som led i etableringen af én virksomhed er IT-afdelingerne nu slået sammen under én ny ledelse, der i de kommende år vil rationalisere GN s IT-platform og sikre en infrastruktur, der effektivt kan understøtte væksten. GN købte i efteråret tyske INTERTON for omkring DKK 350 mio. 14 GN Store Nord Årsrapport 2005

15 GN flytter til nyt hovedkontor I løbet af 2006 flytter godt 750 medarbejdere ind i GN s nye, kvadratmeter store hovedkontor. GN s fire forretningsområder bliver dermed samlet under ét tag. Det nye hovedkontor, som er beliggende i Københavns vestlige udkant, får nogle af branchens mest avancerede forsknings- og udviklingsfaciliteter. Ud over to kontorbygninger kommer GN s hovedkontor også til at rumme produktions faciliteter for GN ReSound og GN Otometrics, værksted samt distributionscenter og lager. på gældfri basis plus en earn-out-aftale. Hertil kommer investeringer i bl.a. høreapparatdistribution for i alt ca. DKK 100 mio. Human resource For at understøtte væksten udbyggede GN sine HR-aktiviteter i 2005, og antallet af HR-medarbejdere steg således fra 43 til 50 i 2005, bl.a. gennem etablering af en specialiseret rekrutteringsafdeling i Danmark. I GN skal HR støtte forretningen aktivt gennem udvikling af organisationen og medarbejderne. HR har derfor gennem de seneste par år ændret sine arbejdsopgaver, hvilket har resulteret i systematisk organisationsudvikling gennem organizational audits i 17 lande, målrettet kompetenceudvikling inden for både tekniske discipliner, ledelse og projektstyring samt øget udstationering af medarbejdere. HR s hovedopgave var i 2005 rekruttering og integrering af flere end 300 nye medarbejdere inden for salg, markedsføring og udvikling. Den voldsomme stigning i produktionen har imidlertid også nødvendiggjort flere medarbejdere i de centrale supply chainfunktioner, der har base i Danmark. Alene i Danmark blev antallet af medarbejdere således øget med flere end 200 personer i GN har i dag flere medarbejdere end i begyndelsen af Med de mindre årgange, der kommer på arbejdsmarkedet inden for de næste år, og den øgede internationale konkurrence om talenter er det afgørende for GN at vedblive med at kunne tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere. GN s kultur og forbedrede omdømme er sammen med personlig og faglig udvikling, løn, ansvar og efteruddannelse vigtige faktorer i GN s bestræbelser på at være en attraktiv og respekteret arbejdsgiver på alle lokationer. GN vil øge fokus på den interne rekruttering og karrieremulighederne i virksomheden, ligesom løbende kompetenceudvikling har høj prioritet. Dette sker bl.a. gennem deltagelse i interne udviklingsprogrammer, som gennemføres i samarbejde med danske og udenlandske konsulenthuse. Formålet er at styrke den enkelte fagligt og personligt og skabe netværk, der kan fremme effektiv videndeling på tværs af forretningsområder og geografi. GN vil også fremover udstationere og cirkulere medarbejdere mellem lande og forretningsenheder for at øge den kulturelle forståelse og videreudvikle en GN-ånd, der afspejler de mange nationaliteter, der arbejder i GN. Kina er i dag GN s største arbejdsplads med flere end medarbejdere. USA er næststørst med I Danmark arbejder GN målrettet på at skabe et internationalt miljø med stadigt flere udenlandske medarbejdere, der kan sikre, at især markedsføringen og produkternes design har det internationale look and feel, der er en forudsætning for global succes. I dag har GN ca. 100 udenlandske medarbejdere i Danmark, svarende til knap 10% af de ansatte. Valuta GN s valutaeksponering opstår kun ved kommercielle transaktioner. GN optager hverken lån eller anbringer overskudslikviditet i fremmed valuta, medmindre dette nedbringer en valutaeksponering. Da omkring 60% af omsætningen og ca. 65% af omkostningerne er i USD eller USD-relaterede valutaer, er GN s langsigtede industrielle konkurrenceevne og EBITA robuste over for sandsynlige udsving i USD. Udsving i USD vil på kort sigt påvirke resultatet i takt med, at produkter fremstillet til én valutakurs på et senere tidspunkt sælges til en anden valutakurs. De asiatiske valutaers betydning vil på længere sigt stige på både indtægts- og omkostningssiden. GN s omkostningsbase i Kina er i størrelsesordenen DKK 900 mio. Omsætningen i Kina er DKK 100 mio. Finansiering GN s egenkapitalandel var 66%, og den nettorentebærende gæld var DKK 720 mio. ultimo Rentedækningsgraden var 46 i Gælden er hovedsageligt denomineret i DKK med en varighed på under ét år og afspejler aktivmassen med få langfristede aktiver bortset fra goodwill. En stigning i GN s finansieringsomkostninger på ét procentpoint øger isoleret set renteomkostningerne med ca. DKK 7 mio. GN har kredittilsagn, der kan finansiere væksten. GN vil fortsat lånefinansiere for at sikre en hensigtsmæssig kapitalstruktur, der afspejler driftens cash flow-skabelse. Finansielle kreditrisici Hovedparten af GN s kontante, likvide beholdninger indestår som korte pengemarkedsindskud i banker med en tilfredsstillende kreditvurdering hos Moody s eller Standard & Poor s. GN har ingen eks- GN Store Nord Årsrapport

16 LEDELSENS BERETNING GN 360 DRIFT OG RISICI ponering mod en finansiel modpart på mere end 2,5% af dennes egenkapital. Ved årets udgang udgjorde GN s likvide beholdninger DKK 120 mio. Risk management Implementeringen af en standardiseret og ensartet risikokortlægning, -rapportering og -styring blev påbegyndt i 2005, og primo 2006 gennemførte de fire forretningsområder de nødvendige analyser og processer, så GN s væsentligste risici og styringen af disse er identificeret. Resultatet samles af den centrale Risk management-funktion, der præsenterer ledelsen for GN s samlede risikobillede, operationelle risikostyringsplaner og mulighederne for eventuelt at tegne forsikringer mod enkelthændelser, såfremt dette er økonomisk forsvarligt og hensigtsmæssigt. De vigtigste enkeltrisici, der kan hindre GN i at nå sine mål, er store nedbrud på produktionsanlæggene i Præstø, Xiamen og Bloomington. Evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere er en strategisk udfordring, ikke mindst set i lyset af den demografiske udvikling. GN s omdømme og de mange brands er også vitale for virksomhedens fremtid. Ligeledes er evnen til at identificere og beherske nye bærende teknologier samt hurtigt at komme fra idé til produkt afgørende for indfrielsen af de opsatte mål. GN s forsikringsprogram afspejler aktiviteternes omfang og geografiske placering. Da GN s forretning vokser betydeligt i disse år, vurderes dækningsbehovet ikke kun ved policefornyelser, men løbende sammen med internationale og lokale rådgivere. GN s forsikringer dækker ansvar, tingskade og driftstab. Sidstnævnte såfremt det er hensigtsmæssigt og finansielt forsvarligt. Ansvar og tingskade er underlagt globale standarder tilpasset lokale hensyn. Direktionen påser, at dækningen til stadighed er i overensstemmelse med GN s politikker og modsvarer GN s eksponering, samt at bestyrelsen orienteres om forsikringsprogrammets omfang og rækkevidde. Corporate governance GN følger i al væsentlighed Københavns Fondsbørs anbefalinger om corporate governance. Bestyrelsen gennemførte i 2005 en evaluering af henholdsvis bestyrelsens arbejde og dennes samarbejde med direktionen. Årets undersøgelse blev forestået af formanden. Intet generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen arbejder eller har arbejdet i GN. Af de seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år, har fire været medlem i færre end fire år. Bestyrelsen repræsenterer en bred erhvervs- og ledelseserfaring fra internationalt opererende virksomheder inden for shipping, lægemidler, emballage, fødevarer og IT samt undervisningssektoren. Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 70 år. Bestyrelsen har i 2005 afholdt otte møder inklusive et strategimøde på fabrikken i Xiamen, hvor GN s strategi blev behandlet og fastlagt. På møderne har bestyrelsen ud over den løbende forretningsopfølgning bl.a. behandlet risk management, IT-strategi og finansiel kapacitet. Bestyrelsen har ikke nedsat underudvalg. Bestyrelsen er i henhold til vedtægterne bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med op til nominelt DKK 205 mio., svarende til 23% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber til Bestyrelsen er herudover bemyndiget til at udvide aktiekapitalen i forbindelse med selskabets aktieoptionsprogram. Bemyndigelsen på op til nominelt DKK 8 mio. gælder til Hertil kommer muligheden for at udstede medarbejderaktier for op til nominelt DKK 13,2 mio. indtil Vedtægterne kan ændres i henhold til aktieselskabslovens almindelige regler. 16 GN Store Nord Årsrapport 2005

17 LEDELSENS BERETNING AKTIONÆRFORHOLD Fyldestgørende, rettidig og samtidig kommunikation til alle Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på DKK 879 mio. er fordelt på 220 mio. aktier med hver én stemme. Der er ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger. I forbindelse med generalforsamlingen i marts 2006 vil kapitalen blive nedskrevet til DKK 855 mio. svarende til 214 mio. aktier som følge af aktietilbagekøbsprogrammet, der blev afsluttet den 30. juni På generalforsamlingen i 2005 var 18% af kapitalen repræsenteret enten direkte eller via fuldmagt. GN-aktien har et free float på 100%, og der er ingen dominerende aktionærer. ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød er den eneste aktionær, der har anmeldt at eje mere end 5% af selskabet, og samlet er godt 70% af kapitalen fordelt på navnenoterede aktionærer. Den udenlandsk ejede andel anslås at være 50%. GN ejer 3,5% egne aktier til dækning af optionsordningen og 2,7% fra tilbagekøbsprogrammet. Danske institutionelle og private investorer ejer hver omkring 20% af GN. Bestyrelse, direktion og øvrige insidere ejer GN-aktier. Medio februar 2006 ejede de ti største navnenoterede aktionærer samlet godt 30% af GN. Informationsaktiviteter GN bestræber sig på at informere hele aktiemarkedet fyldestgørende, rettidigt og samtidigt for at sikre de nødvendige betingelser for, at aktiekursen afspejler selskabets resultater og strategiske muligheder. Delårs- og helårsrapporter præsenteres på møder for analytikere, investorer og pressen. Møderne og den tilknyttede telekonference foregår på engelsk og transmitteres samtidig på for at give alle lige adgang. Alle præsentationer findes på hjemmesiden. GNaktien dækkes aktivt af omkring 15 analytikere fra ind- og udland. Interesserede kan tilmelde sig GN s informationsservice på og kan ved at abonnere elektronisk straks ved offentliggørelsen modtage advis om GN s fondsbørsmeddelelser og GN Magasinet, der i 2006 udkommer fire gange. GN Magasinet uddyber og supplerer delårsrapporterne med omtale af tiltag og udfordringer i de operative enheder. I 2005 udsendte GN 32 fondsbørs meddelelser, hvoraf seks vedrørte insideres transaktioner i GN-aktien eller GNoptioner, og 11 omhandlede GN s tilbagekøb af egne aktier. Meddelelserne findes på Dialogen med selskabets danske og udenlandske ejere og potentielle investorer søges løbende styrket, typisk på møder arrangeret af banker og børsmæglere. I Danmark deltog GN i 2005 i tre arran- gementer organiseret af Dansk Aktionærforening og ét i regi af Den Danske Finansanalytikerforening. Ud over de faste roadshow efter hver delårsrapport deltog GN på investorkonferencer i New York, London og Stockholm. Aktieoptioner 92 medarbejdere inklusive direktionen tildeltes stk. optioner i 2005 med fem års løbetid. Tildelingens Black-Scholes-værdi var DKK 17 mio. med en gennemsnitlig strikekurs på 62. Ultimo 2005 var der stk. europæiske og stk. amerikanske udestående optioner svarende til 2,5% af aktiekapitalen. De udestående optioners beregnede Black-Scholes-værdi var DKK 213 mio. ved en gennemsnitlig strikekurs på 49. Forslag til generalforsamling (uddrag) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: at der udbetales et udbytte på DKK 0,6 pr. aktie for 2005 at der tilbagekøbes egne aktier for op til DKK 400 mio. i kursværdi at KPMG genvælges som revisor at de generalforsamlingsvalgte medlemmer genvælges. Aktiekurs Afkastet på GN-aktien var i % inklusive udbytte. Aktionærkreds, februar % Udenlandske investorer...31 Danske institutioner...18 Private investorer mv Ikke-navnenoterede investorer...28 GN...6 I alt Finanskalender marts: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes på Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, kl maj: Første delårsrapport august: Anden delårsrapport november: Tredje delårsrapport 2006 Aktiekursudviklingen (indeks) Aktiekursudviklingen (indeks) (DKK) (DKK) GN Store Nord William Demant Phonak GN Store Nord Logitech Plantronics GN Store Nord Årsrapport

18 LEDELSENS BERETNING CONTACT CENTER & OFFICE HEADSET Væksten fordoblet Fjerde kvartal 2005 Omsætningen inden for CC&O headset på DKK 454 mio. oversteg forventningerne og udgjorde en stigning på DKK 114 mio. i forhold til fjerde kvartal Den organiske vækst steg til 28% fra 21% i tredje kvartal i år takket være fortsat stærk fremgang i USA og fornyet vækst i Europa. Hello Directs fremgang fortsatte med en omsætning på DKK 130 mio. Salget af trådløse headset til kontormarkedet steg 75% i forhold til fjerde kvartal Contact centermarkedet udviste en fremgang på anslået 5%. Nye produkter tegnede sig for 5% af omsætningen. Niveauet skyldes, at divisionen af kommercielle hensyn udskød markedsføringen af den næste generation af trådløse headset til første kvartal Trådløse produkter udgjorde 44% af omsætningen. Salget til kontorer udgjorde omkring 70% af omsætningen. Omsætningen var DKK 236 mio. i Nordamerika, DKK 190 mio. i Europa og DKK 28 mio. i Asien mv. EBITA steg til DKK 95 mio. (EBITA-margin 20,9%) fra DKK 75 mio. (22,1%) i fjerde kvartal Marginen er påvirket af den større omsætning gennem Hello Direct til lavere marginer Årets omsætning blev DKK mio. svarende til en stigning på 17% i forhold til Den oprindelige udmelding for 2005 var en omsætning på mindst DKK 1,4 mia. Væksten steg som ventet gennem året. De trådløse headset udgjorde 41% af salget eller DKK 635 mio. I 2004 var andelen 31%. I årets tre første kvartaler blev fremgangen især drevet af det amerikanske kontormarked. Europa viste fornyet vækst i fjerde kvartal. Omsætningen til kontorer var godt DKK 1 mia. i Den store stigning i omsætningen skyldes ud over de trådløse headsets succes og IP-telefoniens fremmarch den intensiverede markedsføring og de gode markedsvilkår i USA. For at understøtte den videre vækst er organisationen blevet tilført international detailsalgs erfaring og viden fra beslægtede industrier med korte produktleve tider. Hello Direct viste sig i 2005 at være en effektiv kanal til SOHOsegmentet (Small Office Home Office), omend dyrere end den øvrige distribution, da kunderne oftest køber ét headset ad gangen. Store erhvervskunder bestiller typisk headset ad gangen. Mere end 70% af Hello Directs omsætning er GN-headset. Hello Direct voksede med 45% i 2005 til DKK 434 mio. Detailkæder og disses kataloger og websites bliver i fremtiden vigtige salgskanaler, hvorfor GN i 2005 etablerede en god udgangsposition i USA, der yderligere vil blive understøttet af øgede ressourcer til markedsføring. På CES-messen i januar 2006 præsenterede GN sin nye trådløse produktfamilie til priser fra USD 249 til USD 349. GN vurderer p.t. at have branchens bredeste produktprogram med GN 9300-serien, GN 9120 og GN 6210, der dækker både traditionel telefoni og VoIP. Omsætningen i Nordamerika var DKK 787 mio., i Europa DKK 655 mio. og DKK 107 mio. i Asien mv. EBITA steg til DKK 313 mio. (20,2%) fra DKK 257 mio. (19,5%). Den lavere indtjening i Hello Direct opvejes af skalafordele fra det højere aktivitetsniveau. 18 GN Store Nord Årsrapport 2005

19 LEDELSENS BERETNING MOBILE HEADSET Branchens største Fjerde kvartal 2005 GN Mobile omsatte for DKK 264 mio. Jabra-produkter og DKK 223 mio. OEM-headset mod henholdsvis DKK 188 mio. og DKK 150 mio. i fjerde kvartal De trådløse Bluetooth headset udgjorde 85% af omsætningen. Nye produkter, herunder Jabra JX10 og Jabra BT500, udgjorde mere end 90% af omsætningen. Primo 2006 bestod GN s portefølje af godt 30 Jabra-produkter og flere end 10 OEM-aftaler. Det første stereoheadset fra Jabra kom i butikkerne i første kvartal Omsætningen var DKK 297 mio. i Nordamerika, DKK 166 mio. i Europa og DKK 24 mio. i Asien mv. EBITA steg til DKK 25 mio. (5,1%) fra DKK 2 mio. (0,6%) i fjerde kvartal Årets omsætning blev DKK mio. mod DKK mio. i Den oprindelige forventning var en omsætning på mindst DKK 1,3 mia. ved en forudsætning om et OEM-salg på mindst DKK 300 mio. Dette blev imidlertid DKK mio., svarende til 53% af den samlede omsætning. Den realiserede Jabra-omsætning blev DKK 924 mio., svarende til en organisk vækst på 36%. Det samlede Bluetooth marked blev næsten fordoblet målt i enheder i Omsætningsfremgangen i USA på mere end 75% i 2005 skyldes Bluetooth teknologiens indmarch på det amerikanske telefonmarked. En ny ledelse i Asien har flerdoblet salget. Som året før lancerede GN den bredeste produktfamilie på CeBITmessen i marts GN sendte i alt 25 nye produkter på markedet i Desværre har kapacitetsproblemer i bl.a. udviklingsafdelingen udskudt flere introduktioner til sidst på året, inklusive det prisbelønnede Jabra JX10. GN Mobile har i dag 250 medarbejdere eksklusive de ansatte i supply chain. Det skal sammenholdes med færre end 50 medarbejdere i begyndelsen af 2003, hvor mobilheadset blev skilt ud som selvstændigt forretningsområde. Den voldsomme udbygning af organisationen lægger beslag på mange ressourcer, som fremover gradvist vil blive frigjort til kunderettede aktiviteter. Ønsket om at skabe et stærkt internationalt Jabra-brand kræver fortsat store investeringer i udvikling og markedsføring på alle eksisterende og nye markeder. På CES-messen primo januar 2006 i USA præsenterede GN tre nye produkter, herunder det første af en række Jabra-stereoheadset til telefoni og musik. Ingen af de tilstedeværende konkurrenter kunne fremvise et så bredt trådløst produktprogram, hvilket giver grund til at tro på, at GN kan fastholde sin nuværende markedsandel, der bygger på produkter i alle kategorier og prissegmenter. Omsætningen i Nordamerika var DKK mio., i Europa DKK 583 mio. og DKK 113 mio. i Asien mv. EBITA steg til DKK 61 mio. (3,1%) fra DKK 20 mio. (1,7%) i GN Store Nord Årsrapport

20 LEDELSENS BERETNING HØREAPPARATER Lønsom vækst er førsteprioritet Fjerde kvartal 2005 GN solgte i oktober, november og december høreapparater for i alt DKK 776 mio. mod DKK 698 mio. i fjerde kvartal Den organiske vækst på 1% afspejler et meget svagt marked med en tilfredsstillende efterspørgsel efter GN s apparater i højprissegmentet, men lavere afsætning af produkterne i mellem- og lavprissegmentet. ReSoundAIR og de øvrige åbent tilpassede produkter fortsatte deres vækst trods nu snart tre år på markedet. Innovationsraten var 60%. Stigningen i forhold til tredje kvartal skyldes det øgede salg af ReSound Metrix. Omsætningen blev DKK 297 mio. i Nordamerika, DKK 378 mio. i Europa og DKK 101 mio. i Asien mv. EBITA udgjorde DKK 146 mio. (18,8%) mod DKK 168 mio. (24,1%) i fjerde kvartal Faldet skyldes bl.a. de øgede investeringer i salg, markedsføring og udvikling, der samlet er steget med DKK 59 mio. i forhold til fjerde kvartal Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i Justeret for købet af INTERTON var den organiske vækst 3%, hvilket er på niveau med den oprindelige udmelding. Væksten er påvirket af GN s ældre produktportefølje i mellem- og lavprissegmenterne, der netop er blevet fornyet med ReSound Pixel og ReSound Plus5. Salget af mellemøreimplantater i Japan ophørte primo Beltone har med et helt nyt produktprogram vendt flere års negativ udvikling, og brandet udgør nu 25% af den samlede omsætning. Fremgangen er både i og uden for USA. Beltone-netværket udvides løbende, men fremgangen bremses i nogen grad af den øgede konkurrence om detailleddet blandt høreapparatproducenterne og de store forhandlerkæders ekspansion. Markedsføringsaktiviteterne blev som planlagt styrket, hvilket kom til udtryk på messerne AAA i Washington og EUHA i Nürnberg i henholdsvis april og oktober. Den nye markante markedsføringslinje fortsætter; senest ved lanceringen den 1. februar 2006 af ReSound Pixel og ReSound Plus5. I november købte GN tyske INTERTON. Virksomhedens styrke som value for money -leverandør i mellem- og lavprissegmenterne komplementerer GN ReSounds klare teknologiprofil i højprissegmenterne, hvilket har stor betydning på det nordamerikanske marked. Hos forhandlere, der fører flere brands, har GN indtil købet af INTERTON kun kunnet markedsføre ReSound-produkter, da Beltoneapparater i Nordamerika udelukkende sælges gennem Beltone-netværket. INTERTON giver også GN adgang til at sælge via nye kanaler som Costco, USA s næststørste dagligvarediscountkæde. Endelig fordobler INTERTON GN s markedsandel i Tyskland målt i enheder. Omsætningen i Nordamerika var DKK mio., i Europa DKK mio. og DKK 395 mio. i Asien mv. EBITA steg til DKK 557 mio. (19,9%) fra DKK 532 mio. (19,9%) i EBITA-marginen er positivt påvirket af den fortsatte forbedring af bruttomarginen fra 61% i 2004 til 65% i 2005 og negativt påvirket af bl.a. de øgede investeringer på DKK 126 mio. i udvikling, salg og markedsføring. 20 GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GN Store Nord Årsrapport 2005 GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING 3 Status 4 Bestyrelse og direktion 5 Ledelses- og revisionspåtegning 6 Koncernens hovedtal 2001-2005

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere