Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl Virksomhedsbesøg på Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordingborg. - kl Ordinært møde som afholdes i mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Hjælpemiddeldepot Kvartalsrapportering pr. 30. september Leverandørkontrakt efter høring Orienteringssag - Madservice, serviceniveau og prioritering i Vordingborg Kommune Orientering fra formanden - november Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Virksomhedsbesøg Hjælpemiddeldepot Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Sagsfremstilling Virksomhedsbesøget den 4. november 2014 finder sted kl på Hjælpemiddeldepotet på Præstegårdsvej 9, 4760 Vordingborg.. Hjælpemiddeldepotet er åbent på hverdage i dagtid. Hjælpemiddeldepotet arbejder i tæt dialog med de sagsbehandlende terapeuter i Afdeling for Pleje og omsorg, samt Afdeling for Psykiatri og handicap. Hjælpemiddeldepotet varetager den fulde opgave i forhold til genbrugshjælpemidler, herunder velfærdsteknologi. Levering, reparation og afhentning sker i dialog med borgeren og det er muligt på dagen for bevilling at afhente bevilgede hjælpemidler efter aftale. Afprøvning af hjælpemidler finder sted på Hjælpemiddeldepotet og i borgerens hjem. Afprøvning er en del af proceduren i forhold til bevilling af et hjælpemiddel af mere kompleks karakter. Programmet for besøget er: Virksomhedsbesøg på Hjælpemiddeldepotet kl , hvor lederen præsenterer stedet og repræsentanter fra de sagsbehandlende terapeuter deltager, og orienterer om sagsbehandling i praksis. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøget til efterretning.. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje & Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling De aktuelle forventninger til regnskabet pr. 30. september 2014 er, at budget og regnskab balancer tæt på 0 ved årets udgang og således holdes indenfor rammen. Denne balance fremgår endnu ikke af regnskabet og budgettet er tilsvarende ikke korrigeret for de forskellige sæsonudsving, der ikke har fulgt foregående års udsving, som årsbudgettet ellers er et udtryk for: For driftsramme 1 mangler justering for de aktiviteter, der i 4. kvartal registreres under puljemidler, men som aktuelt er registreret på driftsramme 1 under Virksomhederne eller under Øvrig udvalgsramme. den aktuelle omlægning af 12 aflastningsboliger til plejeboliger, med reduceret kommunal huslejebetaling til følge med fuldt gennemslag i 2015 og med effekt for 4. kvartals regnskab. For driftsramme 2 mangler justering for lejeindtægter vedrørende ældreboliger bogføres først i 4. kvartal mod i 2013 i 3. kvartal. Til og med 3. kvartal er der derfor registreret et forbrug på 77,6 % af årets samlede budget mod 73,3 % i Forventet regnskab pr. 30. september 2014 Drift 2014 De aktuelle forventninger inden regulering for omkostninger til puljemidler og reduceret huslejebetaling i 4. kvartal 2014 er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. bestående af et merforbrug på 1,0 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2. Med prognosen pr. 30. juni var forventningen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dengang var der ikke i det korrigerede budget medtaget reduktion som følge af en ændret pris- og lønfremskrivningstakst i 2014 på 0,6 mio. kr. Merforbruget på budgetramme 1 er nettoeffekten af et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende Virksomhederne og et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. på Øvrig udvalgsramme: 1. Bygninger (budgetramme 1) Administration af servicearealer (husleje, varme, el, renovation mv). Ejendomskomplekset Vintersbølle Strand. Fjordgården, Præstø (sluttet nu, men gammel 140 plejehjem). Præstø Multicenter (drift af hele bygningen) 2. Øvrig Ældre Administreret af Psykiatri- og handicapafdelingen: Selvudpeget hjemmehjælp (servicelovens 94). Borgerstyret personlig assistance (servicelovens 95). Handicaphjælperordningen (servicelovens 96). Lønudgifter til administrations- og myndighedsopgaver i P/H-afdelingen Administreret af Pleje og omsorg: Hospiceophold, private sygehusydelser, plejetakst færdigbehandlede. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler. Private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp, mad, vask og vareudbringning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Elever. Sekretariatsudgifter, inkl. løn til visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, forebyggende medarbejdere og tilknyttede administrative medarbejdere, samt afdelingens ledelse. IT, administrationsbiler, kontorhold, uddannelse, projekter og alt uforudset, samt puljemidler. 3. Mellemkommunal afregning: Udgifter Vordingborg Kommunes borgeres ophold i andre kommuner (plejeboliger, ældreboliger, hjælpemidler mv). Indtægter fra andre kommuner for deres borgeres ophold i Vordingborg Kommune. Indtægter fra den centrale refusionsordning. Mindreforbruget for Virksomhederne skyldes i særlig grad, at der i forhold til oprindeligt budgetteret forventes et samlet mindreforbrug på 9,9 mio.kr. i forhold til Hjælpemidler (-3,719 mio. kr.), Vordingborg Madservice (-3,046 mio. kr.) og Forebyggelse & Aktivitetscentre (-3,091 mio. kr.). Det bemærkes, at selvom udgifterne falder for aktivitetscentrene, så stiger aktiviteterne kraftigt. Det skyldes, at en lang række aktiviteter finansieres af puljemidler, og der først ultimo 2014 konteres retvisende under de enkelte puljer fra Ældremilliarden. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 4,7 mio.kr. for Distrikterne, der kan forklares med generel aktivitetsstigning som følge af opgaveglidning fra sygehusene og et deraf følgende opadgående udgiftspres, der forventes at stige yderligere i de kommende år. Hertil justeres i 4. kvartal for brugen af puljemidler fra Ældremilliarden til eksempelvis Tag-imod besøg i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Puljemidler der pt. er registreret under Øvrig Ældre. Merforbruget på Øvrig udvalgsramme skyldes i særlig grad den nuværende forventning om at den mellemkommunale afregning vil være årsag til et forventet merforbrug på 7,0 mio. kr. Budgettet er et nettobudget med forventet indtægt på ca. 19 mio. kr. og udgifter stigende fra de budgetterede 24 mio. kr. til estimeret 31 mio. kr. En af årsagerne til merforbruget er, at der pr. 1. januar 2014 blev indført en regel om, at kommuner kun kan opkræve betaling for aktiviteter der er sket indenfor de seneste 12 måneder. Det har betydet, at Vordingborg Kommune nu i 2014 har modtaget opkrævninger fra en række andre kommuner vedrørende aktiviteter tilbage fra 2013 dvs. at udgifterne til mellemkommunal afregning samlet set dækker mere end 12 måneder. Opkrævningerne fra Vordingborg Kommune til andre kommuner har ikke tilsvarende været forsinkede og der kan derfor ikke forventes at indtægterne bliver væsentligt større end budgetteret. Handleplaner Ikke aktuelt. Der er ledelsesmæssigt iværksat etablering af flere plejeboliger i tidligere aflastningsboliger og retvisende kontering af budget 2014/ Ældremilliarden gennemføres som forventet i 4. kvartal 2014 og indsatserne vurderes med henblik på effekt og påvirkning af de stigende udfordringer demografisk set. Indsatsen med reduktion af huslejebetaling til aflastningsboliger skal bl.a. muliggøre, at finansiering til de kommende års udskiftning af bilpark og den planlagte udbygning af plejeboliger kan håndteres indenfor det korrigerede budget i Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr. 30. september Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Leverandørkontrakt efter høring Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Servicelovens 91. Sagsfremstilling Som følge af lovgivning om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her er de forskellige leverandører også registreret. Udvalget har de sidste år prioriteret, at der arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation. Der er eksempelvis krav om at leverandører, der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever og senest efter et år som kommunal leverandør i Vordingborg Kommune at uddanne elever. Det fremgår af leverandørkontrakten i hvilket omfang elever forventes uddannet set i forhold til andelen af opgaver leverandøren varetager i kommunen. Elever kan derfor forvente at være i praktik i flere kommuner, såfremt leverandøren er godkendt i flere kommuner. 2 leverandører er godkendt, 1 skal godkendes og 2 skal godkendes som praktiksted senest maj Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt. Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter. Med denne reviderede udgave er den hidtidige tillægskontrakt vedrørende leverance af delegerede sundhedslovsydelser indarbejdet. Det er gjort endnu tydeligere, hvilke krav der er til dokumentation og arbejdsmiljø og hvorledes misligholdelse håndteres. Socialudvalget besluttede den 7. oktober 2014 at sende sagen til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet. Seniorrådet havde sagen til høring den 17. oktober Seniorrådet svarede: Leverandørkravene er en væsentlig opstramning og præcisering af krav og ansvar. Seniorrådet ser kravene som en væsentlig forbedring og hjælp til beskyttelse af den svage borger. Seniorrådet vil følge udviklingen på området, som er et af de mest følsomme områder i den personlige pleje. Handicaprådets høringssvar medtages til behandling af sagen i Socialudvalget og høringssvar vedlægges som bilag til sagen efterfølgende til den afsluttende behandling. Bilag: 1 Åben Leverandørkontrakt /14 2 Åben Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje /14 3 Åben Revideret udkast Leverandørkrav praktisk hjælp /14 4 Åben Revideret udkast til leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp /14 5 Åben Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, /14 boligindretning og handicapbil 6 Åben Serviceinformation vedrørende sygepleje /14 7 Åben Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne /14 8 Åben Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne /14 9 Åben Kvalitetsstandard Tage imod /14 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Åben Kvalitetsstandard vedrørende hjælperordning efter Serviceloven / Åben Kvalitetsstandard vedrørende Handicapbil efter Serviceloven /14 12 Åben Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg /14 13 Åben Kvalitetsstandard vedrørende BPA /14 14 Åben Kvalitetsstandard vedrørende boligændring efter Serviceloven /14 15 Åben Kvalitetsstandard vedrørende 97 Ledsagerordning /14 16 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger /14 17 Åben Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne /14 18 Åben Kvalitetsstandard vedrørende særlig omsorg til voksne /14 19 Åben Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje /14 20 Åben Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne /14 21 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne /14 22 Åben Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne /14 23 Åben Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne /14 24 Åben Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler /14 25 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Aktivitetscentre /14 26 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aktiverende pleje for voksne /14 27 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne /14 28 Åben Kvalitetsstandard for vedrørende nødkald og nøgleboks /14 29 Åben Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til /14 borgere på plejecentre_ _v1 30 Åben Indsatspakke vedrørende midlertidigt ophold 107 Skovbo_ /14 14_v1 31 Åben Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand 51090/14 32 Åben Leverandørkontrakt Høringssvar fra Seniorrådet /14 33 Åben Høringssvar leverandørkontrakter fra Handicaprådet /14 Indstilling Administrationen indstiller, at leverandørkontrakt godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Handicaprådets høringssvar udleveret. Udvalget er meget tilfredse med såvel Seniorrådets som Handicaprådets høringssvar. Leverandørkontrakt anbefales godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Madservice, serviceniveau og prioritering i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 83 og 91. Sagsfremstilling Der har de seneste måneder været landsdækkende opmærksomhed i medierne på den kommunale service i forhold til madproduktion og leverance. Vordingborg Kommune har givet svar på forskellige problemstillinger, når forespørgsel er kommet. Vordingborg Kommune bevilger madservice til borgere bosat på plejecentre, i aflastningsbolig eller akutstue, samt i bolig udenfor plejecentre. Borgere bevilges den nødvendige hjælp jævnfør gældende kvalitetsstandard. Serviceniveau er fastlagt i det afsatte budget og takster godkendes én gang årligt i forbindelse med budgetprocessen. Der gives kommunalt tilskud til borgere bosat på plejecentrene, taksten på Frit valgsområdet hviler i sig selv. Der er konkurrence på Frit valgsområdet ved privat leverandør, så borgere har mulighed for at vælge udover de valg, den kommunale leverandør kan tilbyde. Plejepersonale hjælper med opvarmning og anretning, samt rådgiver om ernæring generelt i det daglige og motiverer borgere til at vælge rette mængde og lødighed af sin kost. Administrationen er på nuværende tidspunkt blevet interviewet af både DR2 og TV2 - men Vordingborg Kommunes produktionsmodel, metode og organisering har ikke været interessant journalistisk set. Vordingborg kommunes model er velbeskrevet, økonomisk rentabel, kost-energimæssig i overensstemmelse med gældende anbefalinger og gældende kvalitetsstandard, og er både syns- og smagsmæssigt på tilfredsstillende niveau. Det sidste touch med ekstra grønt og ekstra krydring kan ske i forbindelse med måltidet, såfremt dette er ønsket. Både Seniorrådet og Socialudvalget prøvespiser maden ved givne lejligheder. Seniorrådets medlemmer holder sig orienteret om hver deres plejecentre og har fingeren på pulsen i forhold til mening om mad. Begge parter er tilfredse og er klar over, at der er mange meninger om mad. Socialudvalget blev ved dialogmødet med virksomhederne 7. oktober 2014 præsenteret for det næste tiltag med valgmenuer udover den ellers fastlagte menu. Et nyt tiltag, der så småt er ved at være på plads. Udvalget blev også præsenteret for, hvorledes produktionsform og metode aktuelt visualiseres og bliver tilgængelig på Vordingborg Kommunes hjemmeside som billeder, tekst og video. Hertil kommer at folder er under revision. Smagsprøver - småkager som chaufføren, der bringer mad ud til udeboende borgere, har med - som en af flere muligheder for tilkøb, blev prøvesmagt. Udvalget blev orienteret om kommende ansættelse af diætist/ sundhedsbachelor i ernæring. Udvalget blev orienteret om distrikternes oplevelse af borgeres ernæringstilstand, herunder hvorledes nogle fravælger at købe den nødvendige mængde mad - eller vælger mindre lødig kost. Udvalget blev orienteret om virksomhedernes daglige indsats i forhold til underernæring og fejlernæring. Vordingborg Madservice består af 2 produktionskøkkener og 9 caféer: Vintersbøllekøkkenet, producerer til plejecentrene og caféerne på Sjællandssiden Ulvsundkøkkenet, producerer til plejecentrene og de 3 caféer på Møn efter samme koncept, som Vintersbølle og med løbende kvalitetskontrol fra Vintersbøllekøkkenet. Der leveres 2 gange ugentlig til færdigtilberedning og anretning i boenheder og caféer. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Vintersbøllekøkkenet leverer til udeboende borgere. Der leveres køle-vacuumpakket portionsanretninger af alle måltider. Den leverede kolde mad (smørrebrød) har 7 dages holdbarhed og der leveres mad 2 gange ugentlig. Det varme måltid varmes og anrettes i borgerens eget hjem efter forskrifterne. Microbølgeovn er udlånt til formålet. Der er 8 caféer på alle plejecentre - bortset fra Solvang og Rosenvang, samt én café på Brænderigården. Caféen på Præstø Multicenter vil ultimo 2014 begynde samarbejde med ekstern aktør så caféens åbningstid udvides til glæde for fritidsbrugere. Caféer samarbejder tæt med aktivitetscentrene og plejecentre i forhold til sæsonaktiviteter, generationsaktiviteter og udbud i caféen. Diverse foreninger, frivillige og netværk bestiller til deres aktiviteter i caféerne. Den største udfordring for Vordingborg Madservice er at tydeliggøre de mange muligheder en borger, der bevilges madservice har og de muligheder, der er for både borgere, pårørende og personale i caféerne iøvrigt. Opgaven er, udover at give indsigt hvor det er muligt, at sikre at ansatte både i Vordingborg Madservice og distrikter kender modellen og informerer om muligheder til borgerne og samarbejdspartnere eller kan henvise til mere viden. Samtidig skal der sikres lige vilkår for konkurrence på Frit valgsområdet og sikres at borgeren har sit frie valg. Det er muligt at vælge udbud på området for madservice, så madservice kan leveres af en eller to leverandører med eller uden den kommunale leverandør som aktør. Vordingborg Madservice er for nuværende konkurrencedygtig, men vil med et eventuelt øget serviceniveau som eksempelvis at levere frisksmurt smørrebrød dagligt - til lidt højere pris, samme kvalitet og samme præsentation i anretningen kunne blive udfordret på prisen. Det skal bemærkes, at der jævnfør lovgivning på området ikke kan stilles krav til leverandørs produktionsform og metode. Der konkurreres på pris og kvalitet af det leverede. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - november 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Natten mellem fredag 24. oktober og lørdag 25. oktober 2014 begik ukendte gerningsmænd indbrud på Hjælpemiddeldepotet. Nøgler til fire biler fra Hjælpemiddeldepotet samt biler blev fjernet fra adressen. Politiet efterforsker sagen. Hjælpemiddeldepotet sikrer leverance med den sidste tilbageværende bil og andre alternative transportløsninger. Alle arbejdsgange og rutiner undersøges, og der vurderes i hvilket omfang, det er muligt at sikre sig mod gentagelse. Der informeres løbende om udvikling i sagen. NB - Bilerne er den 28. oktober 2014 fundet i Maribo og Sakskøbing. Bilerne returneres. b) Dialogmøde med Seniorrådet afholdes ved næste udvalgsmøde den 2. december kl i Byrådssalen i Stege. Samme dag ønskes god jul kl i kantinen og der tilbydes efterfølgende virksomhedsbesøg i Afdelingen for Pleje og omsorg. c) Visitatorteamet har i oktober måned reguleret i antallet af akut- og aflastningspladser i tæt dialog med virksomhederne. Indsatsen er iværksat på baggrund af en analyse af området. En analyse der viste, at en række beboere reelt boede i aflastningsboligen som var den en plejebolig. Husleje for boligerne er afholdt på driftsramme 1. Ændringen sikrer, at den aftalte budgetreduktion for 2015 kan holdes uden at reducere i visitationsniveauet i pleje- og aflastningsboliger og akutpladser fra Samtidig sikres at budget 2014 balancerer. Der gives ved næste udvalgsmøde i december en orientering om status og kvalitet på området. d) JEMA Pleje har 22. oktober 2014 skriftlig meddelt Visitationsenheden, at I henhold til kontrakten vedrørende brug af underleverandør stk. 4, benytter Jemapleje Cor som underleverandør pr. dags dato. Dette er taget til efterretning. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den e) Seniorrådet mødes med udvalget den 2. december 2014 kl Tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Kvartalsrapportering pr. 30. september Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg (119977/14) 4. Leverandørkontrakt efter høring 1. Leverandørkontrakt (116250/14) 2. Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje (110214/14) 3. Revideret udkast Leverandørkrav praktisk hjælp. (110215/14) 4. Revideret udkast til leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp (110213/14) 5. Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og handicapbil (111592/14) 6. Serviceinformation vedrørende sygepleje (111591/14) 7. Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne (111590/14) 8. Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (111589/14) 9. Kvalitetsstandard Tage imod (111588/14) 10. Kvalitetsstandard vedrørende hjælperordning efter Serviceloven 95 (111585/14) 11. Kvalitetsstandard vedrørende Handicapbil efter Serviceloven 114 (111584/14) 12. Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg (111583/14) 13. Kvalitetsstandard vedrørende BPA 96 (111582/14) 14. Kvalitetsstandard vedrørende boligændring efter Serviceloven 116 (111581/14) 15. Kvalitetsstandard vedrørende 97 Ledsagerordning (111580/14) 16. Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger (111579/14) 17. Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne (111578/14) 18. Kvalitetsstandard vedrørende særlig omsorg til voksne (111577/14) 19. Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje (111575/14) 20. Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne (111573/14) 21. Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (111571/14) 22. Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne (111568/14) 23. Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne (111566/14) 24. Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler (111565/14) 25. Kvalitetsstandard vedrørende Aktivitetscentre (111564/14) 26. Kvalitetsstandard vedrørende aktiverende pleje for voksne (111562/14) 27. Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne (111561/14) 28. Kvalitetsstandard for vedrørende nødkald og nøgleboks (111559/14) 29. Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre_ _v1 (111558/14) 30. Indsatspakke vedrørende midlertidigt ophold 107 Skovbo_ _v1 (111557/14) 31. Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand (51090/14) 32. Leverandørkontrakt Høringssvar fra Seniorrådet (125070/14) 33. Høringssvar leverandørkontrakter fra Handicaprådet (129861/14) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 13

15 Bilag: 3.1. Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 04. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

16 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Resultat på drift Pleje og omsorg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Vordingborg Madservice % Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger m.m % Øvrig Ældre % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % Ældreboliger % Sociale formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift 1. Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. for Pleje & Omsorg. Det er en forværring af resultatet i forhold til forrige kvartal, hvor forventningen var et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der er således sket en samlet ændring på -2,3 mio. kr. i den forventede afvigelse, siden prognosen pr. 30. juni. Det skal bemærkes, at der siden forrige prognose er sket en reduktion af det korrigerede budget med 0,625 mio. kr. som følge af en nedskrivning af den forventede pris- og lønfremskrivningstakst for Nedskrivningen rammer alle underliggende poster. Den lavere forventede prisudvikling i den danske økonomi bør være ensbetydende med, at arbejdskraft samt varer og tjenesteydelser, bliver billigere i indkøb end først antaget. En budgetreduktion, forårsaget af en lavere forventet pris- og lønfremskrivningstakst, bør principielt ikke føre til en budgetoverskridelse, da de budgetterede udgifter er blevet billigere. Vores decentrale enheder har næppe kunnet konstatere denne lineære teoretiske sammenhæng mellem generelt lavere priser i samfundet og færre udgifter til deres planlagte indkøb af arbejdskraft samt varer og tjenesteydelser. En eventuel besparelse har været lille og meget lidt synlig i den almindelige budgetopfølgning. Den er givetvis anvendt til indkøb af en marginal større mængde end forudsat ved budgetlægningen. De decentrale enheder har således ikke imødeset budgetreduktionen og har ikke hensat de sparede budgetmidler hertil. Imidlertid er budgetreduktionen ikke større end at det burde være muligt for alle decentrale enheder at finde en tilsvarende besparelse på driften inden årets udgang. Budgetreduktionen kan derfor ikke anvendes som årsag til den negative ændring i forventningerne siden forrige prognose. 1

17 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget 2. I modsætning til et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 1 pr. 30. juni, forventes nu et merforbrug på ca. 1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 0,25 pct. Denne relativt lille afvigelse består imidlertid af nogle betydelige udsving for de underliggende budgetposter. Der vil blive foretaget budgetændringer mellem disse, så der bliver en højere grad af overensstemmelse mellem budget og forbrug. 3. Vordingborg Madservice er nu kommet igennem en proces så weekend-arbejde i produktionen stort set undgås, hvilket har bevirket et fald i forventet lønforbrug. Derudover har vareforbruget ikke haft samme stigningstakst som i 2013, og forventes nu at være i balance. Samlet set er det forventede mindreforbrug steget med 1,0 mio. kr. siden forrige kvartalsprognose. 4. Det forventede merforbrug for Distrikterne er forøget med 1,9 mio. kr. i forhold til forventningen pr. 30. juni, således at der nu forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Stigningen i det forventede merforbrug skal tilskrives, at det nu står mere klart at visse distrikter ikke vil kunne nå at rette helt op på det merforbrug de har oparbejdet siden årets begyndelse. Der kan dog generelt også konstateres en stigende aktivitet indenfor den pleje der leveres til hjemmeboende ældre, heriblandt også de leverede sundhedslovsydelser. Dette kan bl.a. tilskrives den generelle opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Således er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. måned som hjemmeplejen har leveret i de første tre kvartaler af 2014, 6 pct. højere en det der blev leveret i gennemsnit pr. måned i 2013, når man indregner de leverede timer vedr. sundhedslovsydelser. 5. Selv om udgifterne falder på aktivitetscentrene, så stiger aktiviteterne kraftigt. Det skyldes at en lang række nye aktiviteter finansieres af puljemidler mv. Der er samtidig et mindreforbrug på kørselsudgifter, mindre end ellers antaget i tidligere prognoser. 6. Det forventede merforbrug for Bygninger (på budgetramme 1), er steget med ca. 1 mio. kr. siden forventningerne i sidste måned. Dette skyldes alene udgifter til Præstø Multicenter, der overvejende set, reelt er anlægsudgifter. 7. Budgettet til Mellemkommunal afregning er et nettobudget med store udgifts- og indtægtsposter. Det forventes, at de budgetterede indtægter fra salg af pladser til andre kommuner (19,4 mio. kr.) og fra den centrale refusionsordning (2,0 mio. kr. ) tilføres inden årets udgang og at der dermed er balance på indtægtssiden. Derimod forventes det, at de faktiske udgifter til køb af pladser i andre kommuner bliver ca. 7,0 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter på 24,0 mio. kr. Denne afvigelse udgør derfor alene den samlede forventede afvigelse på Mellemkommunal afregning. Den primære årsag til den store afvigelse er konsekvensen af lovændringen pr. 1. januar 2014 om at kommunerne højst må skrive regninger ud for 12 måneder gamle ydelser. Der betales derfor i 2014 en del regninger for 2013, samtidig med, at det forventes, at der betales for næsten hele Udgifterne i 2014 dækker derfor betalinger for mere end et år. Der må forventes en normalisering af praksis i 2015, således at udgifterne falder til et normalt helårsniveau. En anden supplerende årsag til den store afvigelse er, at der kan konstateres en generel prisstigning i taksterne for ophold i andre kommuner. Ydermere skal det bemærkes, at der er en naturlig stor usikkerhed forbundet med de faktiske netto-udgifter til Mellemkommunal afregning, som følge af til- og fraflytninger, dødsfald mv. 2

18 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Resultat på anlæg Socialudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Arbejdspladsforbedringer mv % Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang % Driftssikring af boligbyggeri, fælles % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, inventar % Multicenter Præstø, inventar mv % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Vedrører et merforbrug på en anlægsbevilling i Bevillingen bringes i 0 ved en overførsel af midler fra driften. Driftsmidlerne tages fra Fælles ældre og omkontering vil ske i oktober. 2. Afdelingen for Kommunale bygninger har ikke kapacitet til at starte projektet op i 2014, hvorfor bevillingen overføres til Afdelingen for Kommunale bygninger fastholder bemærkninger til det forventede merforbrug som blev givet til prognosen pr. 30. juni: Samlet set vil Multicenterprojektet forventeligt udvise et merforbrug ved anlægsregnskabets afslutning. Der er endnu ikke fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppen er tidligere orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. Afdelingen for Kommunale bygninger har som begrundelse for stigningen i det forventede merforbrug vedrørende 2014 på 1,9 mio. kr. siden forrige prognose, angivet at det primært skyldes, at en forventet indtægt på 1,4 mio. kr. vedr. et statsligt tilskud til byggeriet af Præstø Multicenter, først kommer i 2015 og ikke i 2014, som hidtil antaget. Afdeling for Pleje og Omsorg har ikke ledige midler til at dække et merforbrug i den forventede størrelsesorden. 4. Udgifterne er midlertidigt bogført af distrikt Præstø på en driftskonto, da de ikke har haft mulighed for at bogføre på ovennævnte anlægskonti De bliver omkonteret i oktober hvorved bevillingen forventes opbrugt. Målopfyldelse på udvalgsaftale 3

19 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Ældreområdets delmål af den samlede tværgående indsats Indsatsområde Fravær Mål Succeskriterier Evaluering Status At indsats i forhold til fremmødepolitik Når Fraværsprocent på Kvantitativ opgørelse drøftes i MED: fortsat er i fokus det samlede fravær Samtaler er under 6½ % for Efter aftale i gennemføres som det samlede lokaludvalg og ved de beskrevet i område. halvårlig drøftelse i Fremmødepolitikk Områdeudvalg og en Hovedudvalg Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær Alle virksomheder og Afdelingen for Pleje og Omsorg har et fortsat faldende fravær og er aktuelt under det meget ambitiøse mål på 6½ % taget i betragtning, at virksomhederne er et døgnområde. Samlet fravær 2013: 7,48 % 2014: Virksomheder: 6,24 % Afdelingen: 2,99 % Indsatsområde Forebyggende indsats Mål Succeskriterier Evaluering Status At Sundhedsfremme og forebyggelse Når Borgerens ressourcer og Audit på 5 hjælpemiddelsager, Der er en grundlæggende tankegang og praksis i alle indsatser, der bærer præg medtænkes i potentielle bedring samt 5 øvrige af sundhedsfremme og enhver indsats på af funktionsniveau myndighedsafgørelser forebyggelse, samt Socialudvalgets er belyst inden ved udgangen af hvert rehabilitering. år. Der fokuseres på udvikling område bevilling af af brugerstyrede Myndighedsafgøre hjælpemiddel eller Lokale indsatser aktiviteter og generationsaktiviteter og aktiviteter lser bærer præg hjælp/ pleje beskrives i medier, i af fastlægges VorNyt, på Intranet og formidles. sundhedsfremme Aktiviteterne i Hjemmeside Det oprindelige niveau er og forebyggende Sundhedsfremmeår eksempelvis brug af beskrevet og nye tankegang Fælles indsatser udvikles, afprøves og implementeres shjul 2014 og 2015 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser naturruter rundt om plejecentre eller rollatordag eller andre indsatser. aktiviteter er iværksat. De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med Lokale indsatser finder sted i alle bevægelses- og udvikles løbende i virksomheder Brugerstyrede forandringsagenternes takt med Brugerstyrede aktiviteter og indsats som supplement til initiativer og aktiviteter udvikles generationsaktiviteter Aktivitetscentres normale muligheder og afprøves udvikles, afprøves og indsats og suppleres med 4

20 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Frivillige indsatser udvikles og afprøves som supplement til øvrige indsatser Generationsaktivitet er prioriteres beskrives. de forebyggende tiltag i form af livsstilsgrupper, borgermøder mv. Den samlede effekt forventes at bidrage til, at fastholde visitationsniveau på samme lave niveau som de foregående år. Indsatsområde Digitalisering Mål Succeskriterier Evaluering Status At Digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Når Borgeren får let og tilgængelig adgang til selvbetjeningsløsnin ger og derved kan medvirke til at reducere sagsbehandlingstid Borgeren får mulighed for at blive rådgivet og vejledt om alternative løsninger, der kan sikre uafhængighed af hjælp enten som fuldt alternativ eller som tilkøb Borgeren motiveres til at være opsøgende og søge viden om og i den digitale verden Fastlæggelse, ibrugtagning og evaluering af muligheder for informationssøgning på Vordingborg Kommunes hjemmeside eller alternativt Vordingborg.NU Udviklede digitale løsninger anvendes dagligt af brugerne enten i forbindelse med ansøgning om hjælp eller i forbindelse med at supplere den bevilgede indsats Brug af digitale medier medtages i næste brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune Der arbejdes på løsninger med infoboard med henblik på anskaffelse ultimo Afdelingens hjemmeside er tilpasset brugernes behov. Der er uddannet webredaktører på alle aktivitets- og plejecentre og hjemmesider er målrettet borgeres ønsker og behov. Dette med henblik på at formidle viden. Selvbetjeningsløsninger etableres. Borgere rådgives om alternative muligheder, såfremt det ikke er muligt at træffe den afgørelse borgeren har ønsket sig. 5

21 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Akut og tidlig indsats Mål Succeskriterier Evaluering Status At Aut og tidlig indsats og Når Den givne indsats varetages efter Statistisk opgørelse og fagøkonomisk vurdering af MedCom De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med Taghindring af LEON* princippet data sammenlignet Imod besøg i forlængelse (gen)indlæggelser og opgaver efter med regionens af udskrivelse, gentaget, mindsker behov Sundhedsloven og opgørelse af indenfor en uge efter omkostninger til udskrivelse. Suppleres af for ydelser efter Serviceloven samlet sygehusindlæggelse Følge-op og Følge-hjem Servicelov og set dokumenteres og sammenholdt med besøg i samarbejde med Sundhedslov, og styres både omkostninger til praktiserende læge og samt reducerer fagligt og opgaveløsning i Akut sygehus. omkostning til økonomisk. team og til Det er endnu ikke muligt sygehusindlæggel Sundhedslovs-ydelser. at yde akut og tidlig ser for borgere kendt i omsorgssystemet Akut og tidlig indsats udvides i indsats til borgere, der er ukendte i omsorgssystemet, men samarbejdet med vagtlæger har sikret et muligt omfang til beredskab, hvor vagtlæger at dække borgere, kontakter sygeplejersker i nødvendige situationer der er ukendte i med ikke-kendte borgere, omsorgssystemet, der har behov for hjælp. så omkostninger Ydelser efter til Sundhedsloven og efter sygehusindlæggel Serviceloven følges tæt i se for denne den fagøkonomiske borgergruppe styring, samt i forbindelse reduceres. med visitation. Der arbejdes med delegation af opgaver og følges op på kvaliteten. Indsatsområde Rehabilitering på Socialudvalgets område Mål Succeskriterier Evaluering Status At Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringstea m Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering i den daglige pleje, hvor plejepersonale rådgives og vejledes til at Når Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Dokumentation af alder, funktion og indsats i forhold til den samlede gruppe af borgere, der tilbydes indsatsen. Der er udarbejdet et fagøkonomisk styringsredskab, der udvikles yderligere. Der er som forudsætning for at kunne håndtere budgetreduktion 2015, at minimum 80 nye borgere årligt deltager i en rehabiliterende indsats og opnår hel eller delvis uafhængighed af kommunal hjælp. 6

22 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget hjælpe borgeren til at udvikle færdigheder til at klare det daglige liv selv eller med mindre hjælp end oprindeligt forventet. Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringstea m Ældre fortsætter udvikling og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Indsatsområde Velfærdsteknologi Mål Succeskriterier Evaluering Status At Velfærdsteknologi og teknologi-/ digitaliseringsmuli gheder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering hos borgeren/ borgergrupper/ ansatte kan fastlægges. Når Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Dokumentation af velfærdsteknologi/ teknologi dvs. målgruppe, virkemåde og nytteværdi. Der er indledt et samarbejde på tværs af afdelinger, der anvender velfærdsteknologi og der suppleres med indsats i forhold til informationsteknologi. Indsatsen suppleres af midler fra Ældremilliarden for at opnå øget tilgængelighed udenfor byerne. Arbejdet afsluttes tidligst i Der iværksættes forskellige indsatser bl.a. i aktivitetscentre, hvor brugen af nyeste informations-teknologi kobles med sundhedsfremmende aktiviteter. Eksempelvis Rundt om Vordingborg Kommune, hvor andre afdelinger inviteres og udfordres til aktivitet med borgere ved brug af fælles hjemmeside, skridttæller og App. 7

23 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Indsatsområde Demens Mål Succeskriterier Evaluering Status At Forløbsprogram demens implementeres og udviklingen fra 2013 fortsættes. Når Det kan dokumenteres, at målrettet indsats som fastlagt i forløbsprogrammet medvirker til en fortsat koordinering og udvikling af indsats på området *LEON: Laveste Effektive Omkostnings Niveau Kvalitativ beskrivelse ved årets udgang. Følges. Organisationen tilpasset. Indsatsen er suppleret med midler fra Ældremilliarden til at etablere 2 daghjem for demente. 8

24 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Ældrechefens redegørelse Samlet konklusion for Socialudvalget: Budgettet for 2014 overholdes kun knebent indenfor rammen. Udvalgsaftalen overholdes. Det bemærkes, at det jævnfør nøgletal på området fortsat lykkes at fastholde omkostningsniveau af pleje og omsorg i den nederste ende af skalaen set i forhold til sammenligningskommuner, region og landet. Det lykkes samtidigt at fastholde en kontinuerlig udvikling af kvalitet af leverancer, samt at give retvisende og præcise myndighedsafgørelser. Den gennemførte kompetenceudvikling fastholdes i 2014 i dagligdagen med målrettede aktiviteter. Aktiviteter der sikrer løbende kompetenceudvikling, harmonisering og udvikling af nye tiltag. Drift 2014 Der må forventes en mindre budgetoverskridelse på maksimalt 1 mio. kr. Anlæg 2014 Der må forventes en budgetoverskridelse på ca. 4,2 mio. kr. som følge af merforbrug vedr. Multicenter Præstø. Overførte midler fra 2013 forventes anvendt som beskrevet. Handleplaner Ikke aktuelt. 9

Ældreområdet Udvalgsaftale

Ældreområdet Udvalgsaftale Ældreområdet Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsaftale Ældreområdet Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området...3 Ressourcer...4 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Område Værdier Arbejdsklausuler nu * Leverandøren skal i mødet med borgeren

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Ældre

Kompetence- og delegationsplan for Ældre Kompetence- og delegationsplan for Ældre Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om Retssikkerhed Sundhedsloven, samt vejledning om hjemmesygepleje og vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere