Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl Virksomhedsbesøg på Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordingborg. - kl Ordinært møde som afholdes i mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Hjælpemiddeldepot Kvartalsrapportering pr. 30. september Leverandørkontrakt efter høring Orienteringssag - Madservice, serviceniveau og prioritering i Vordingborg Kommune Orientering fra formanden - november Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Virksomhedsbesøg Hjælpemiddeldepot Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker at besøge virksomhederne indenfor udvalgets område. Sagsfremstilling Virksomhedsbesøget den 4. november 2014 finder sted kl på Hjælpemiddeldepotet på Præstegårdsvej 9, 4760 Vordingborg.. Hjælpemiddeldepotet er åbent på hverdage i dagtid. Hjælpemiddeldepotet arbejder i tæt dialog med de sagsbehandlende terapeuter i Afdeling for Pleje og omsorg, samt Afdeling for Psykiatri og handicap. Hjælpemiddeldepotet varetager den fulde opgave i forhold til genbrugshjælpemidler, herunder velfærdsteknologi. Levering, reparation og afhentning sker i dialog med borgeren og det er muligt på dagen for bevilling at afhente bevilgede hjælpemidler efter aftale. Afprøvning af hjælpemidler finder sted på Hjælpemiddeldepotet og i borgerens hjem. Afprøvning er en del af proceduren i forhold til bevilling af et hjælpemiddel af mere kompleks karakter. Programmet for besøget er: Virksomhedsbesøg på Hjælpemiddeldepotet kl , hvor lederen præsenterer stedet og repræsentanter fra de sagsbehandlende terapeuter deltager, og orienterer om sagsbehandling i praksis. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøget til efterretning.. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje & Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling De aktuelle forventninger til regnskabet pr. 30. september 2014 er, at budget og regnskab balancer tæt på 0 ved årets udgang og således holdes indenfor rammen. Denne balance fremgår endnu ikke af regnskabet og budgettet er tilsvarende ikke korrigeret for de forskellige sæsonudsving, der ikke har fulgt foregående års udsving, som årsbudgettet ellers er et udtryk for: For driftsramme 1 mangler justering for de aktiviteter, der i 4. kvartal registreres under puljemidler, men som aktuelt er registreret på driftsramme 1 under Virksomhederne eller under Øvrig udvalgsramme. den aktuelle omlægning af 12 aflastningsboliger til plejeboliger, med reduceret kommunal huslejebetaling til følge med fuldt gennemslag i 2015 og med effekt for 4. kvartals regnskab. For driftsramme 2 mangler justering for lejeindtægter vedrørende ældreboliger bogføres først i 4. kvartal mod i 2013 i 3. kvartal. Til og med 3. kvartal er der derfor registreret et forbrug på 77,6 % af årets samlede budget mod 73,3 % i Forventet regnskab pr. 30. september 2014 Drift 2014 De aktuelle forventninger inden regulering for omkostninger til puljemidler og reduceret huslejebetaling i 4. kvartal 2014 er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. bestående af et merforbrug på 1,0 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2. Med prognosen pr. 30. juni var forventningen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dengang var der ikke i det korrigerede budget medtaget reduktion som følge af en ændret pris- og lønfremskrivningstakst i 2014 på 0,6 mio. kr. Merforbruget på budgetramme 1 er nettoeffekten af et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. vedrørende Virksomhederne og et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. på Øvrig udvalgsramme: 1. Bygninger (budgetramme 1) Administration af servicearealer (husleje, varme, el, renovation mv). Ejendomskomplekset Vintersbølle Strand. Fjordgården, Præstø (sluttet nu, men gammel 140 plejehjem). Præstø Multicenter (drift af hele bygningen) 2. Øvrig Ældre Administreret af Psykiatri- og handicapafdelingen: Selvudpeget hjemmehjælp (servicelovens 94). Borgerstyret personlig assistance (servicelovens 95). Handicaphjælperordningen (servicelovens 96). Lønudgifter til administrations- og myndighedsopgaver i P/H-afdelingen Administreret af Pleje og omsorg: Hospiceophold, private sygehusydelser, plejetakst færdigbehandlede. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler. Private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp, mad, vask og vareudbringning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Elever. Sekretariatsudgifter, inkl. løn til visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, forebyggende medarbejdere og tilknyttede administrative medarbejdere, samt afdelingens ledelse. IT, administrationsbiler, kontorhold, uddannelse, projekter og alt uforudset, samt puljemidler. 3. Mellemkommunal afregning: Udgifter Vordingborg Kommunes borgeres ophold i andre kommuner (plejeboliger, ældreboliger, hjælpemidler mv). Indtægter fra andre kommuner for deres borgeres ophold i Vordingborg Kommune. Indtægter fra den centrale refusionsordning. Mindreforbruget for Virksomhederne skyldes i særlig grad, at der i forhold til oprindeligt budgetteret forventes et samlet mindreforbrug på 9,9 mio.kr. i forhold til Hjælpemidler (-3,719 mio. kr.), Vordingborg Madservice (-3,046 mio. kr.) og Forebyggelse & Aktivitetscentre (-3,091 mio. kr.). Det bemærkes, at selvom udgifterne falder for aktivitetscentrene, så stiger aktiviteterne kraftigt. Det skyldes, at en lang række aktiviteter finansieres af puljemidler, og der først ultimo 2014 konteres retvisende under de enkelte puljer fra Ældremilliarden. I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 4,7 mio.kr. for Distrikterne, der kan forklares med generel aktivitetsstigning som følge af opgaveglidning fra sygehusene og et deraf følgende opadgående udgiftspres, der forventes at stige yderligere i de kommende år. Hertil justeres i 4. kvartal for brugen af puljemidler fra Ældremilliarden til eksempelvis Tag-imod besøg i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Puljemidler der pt. er registreret under Øvrig Ældre. Merforbruget på Øvrig udvalgsramme skyldes i særlig grad den nuværende forventning om at den mellemkommunale afregning vil være årsag til et forventet merforbrug på 7,0 mio. kr. Budgettet er et nettobudget med forventet indtægt på ca. 19 mio. kr. og udgifter stigende fra de budgetterede 24 mio. kr. til estimeret 31 mio. kr. En af årsagerne til merforbruget er, at der pr. 1. januar 2014 blev indført en regel om, at kommuner kun kan opkræve betaling for aktiviteter der er sket indenfor de seneste 12 måneder. Det har betydet, at Vordingborg Kommune nu i 2014 har modtaget opkrævninger fra en række andre kommuner vedrørende aktiviteter tilbage fra 2013 dvs. at udgifterne til mellemkommunal afregning samlet set dækker mere end 12 måneder. Opkrævningerne fra Vordingborg Kommune til andre kommuner har ikke tilsvarende været forsinkede og der kan derfor ikke forventes at indtægterne bliver væsentligt større end budgetteret. Handleplaner Ikke aktuelt. Der er ledelsesmæssigt iværksat etablering af flere plejeboliger i tidligere aflastningsboliger og retvisende kontering af budget 2014/ Ældremilliarden gennemføres som forventet i 4. kvartal 2014 og indsatserne vurderes med henblik på effekt og påvirkning af de stigende udfordringer demografisk set. Indsatsen med reduktion af huslejebetaling til aflastningsboliger skal bl.a. muliggøre, at finansiering til de kommende års udskiftning af bilpark og den planlagte udbygning af plejeboliger kan håndteres indenfor det korrigerede budget i Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr. 30. september Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Leverandørkontrakt efter høring Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Servicelovens 91. Sagsfremstilling Som følge af lovgivning om frit valg kan modtagere af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen. Krav til leverandører fremgår af Vordingborg Kommunes hjemmeside. Her er de forskellige leverandører også registreret. Udvalget har de sidste år prioriteret, at der arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation. Der er eksempelvis krav om at leverandører, der udfører personlig pleje, godkendes som praktiksted for uddannelse af elever og senest efter et år som kommunal leverandør i Vordingborg Kommune at uddanne elever. Det fremgår af leverandørkontrakten i hvilket omfang elever forventes uddannet set i forhold til andelen af opgaver leverandøren varetager i kommunen. Elever kan derfor forvente at være i praktik i flere kommuner, såfremt leverandøren er godkendt i flere kommuner. 2 leverandører er godkendt, 1 skal godkendes og 2 skal godkendes som praktiksted senest maj Nye private leverandører kan godkendes to gange årligt. Administrationen har bemyndigelse til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter. Med denne reviderede udgave er den hidtidige tillægskontrakt vedrørende leverance af delegerede sundhedslovsydelser indarbejdet. Det er gjort endnu tydeligere, hvilke krav der er til dokumentation og arbejdsmiljø og hvorledes misligholdelse håndteres. Socialudvalget besluttede den 7. oktober 2014 at sende sagen til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet. Seniorrådet havde sagen til høring den 17. oktober Seniorrådet svarede: Leverandørkravene er en væsentlig opstramning og præcisering af krav og ansvar. Seniorrådet ser kravene som en væsentlig forbedring og hjælp til beskyttelse af den svage borger. Seniorrådet vil følge udviklingen på området, som er et af de mest følsomme områder i den personlige pleje. Handicaprådets høringssvar medtages til behandling af sagen i Socialudvalget og høringssvar vedlægges som bilag til sagen efterfølgende til den afsluttende behandling. Bilag: 1 Åben Leverandørkontrakt /14 2 Åben Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje /14 3 Åben Revideret udkast Leverandørkrav praktisk hjælp /14 4 Åben Revideret udkast til leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp /14 5 Åben Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, /14 boligindretning og handicapbil 6 Åben Serviceinformation vedrørende sygepleje /14 7 Åben Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne /14 8 Åben Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne /14 9 Åben Kvalitetsstandard Tage imod /14 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Åben Kvalitetsstandard vedrørende hjælperordning efter Serviceloven / Åben Kvalitetsstandard vedrørende Handicapbil efter Serviceloven /14 12 Åben Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg /14 13 Åben Kvalitetsstandard vedrørende BPA /14 14 Åben Kvalitetsstandard vedrørende boligændring efter Serviceloven /14 15 Åben Kvalitetsstandard vedrørende 97 Ledsagerordning /14 16 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger /14 17 Åben Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne /14 18 Åben Kvalitetsstandard vedrørende særlig omsorg til voksne /14 19 Åben Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje /14 20 Åben Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne /14 21 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne /14 22 Åben Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne /14 23 Åben Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne /14 24 Åben Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler /14 25 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Aktivitetscentre /14 26 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aktiverende pleje for voksne /14 27 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne /14 28 Åben Kvalitetsstandard for vedrørende nødkald og nøgleboks /14 29 Åben Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til /14 borgere på plejecentre_ _v1 30 Åben Indsatspakke vedrørende midlertidigt ophold 107 Skovbo_ /14 14_v1 31 Åben Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand 51090/14 32 Åben Leverandørkontrakt Høringssvar fra Seniorrådet /14 33 Åben Høringssvar leverandørkontrakter fra Handicaprådet /14 Indstilling Administrationen indstiller, at leverandørkontrakt godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Handicaprådets høringssvar udleveret. Udvalget er meget tilfredse med såvel Seniorrådets som Handicaprådets høringssvar. Leverandørkontrakt anbefales godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Madservice, serviceniveau og prioritering i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 83 og 91. Sagsfremstilling Der har de seneste måneder været landsdækkende opmærksomhed i medierne på den kommunale service i forhold til madproduktion og leverance. Vordingborg Kommune har givet svar på forskellige problemstillinger, når forespørgsel er kommet. Vordingborg Kommune bevilger madservice til borgere bosat på plejecentre, i aflastningsbolig eller akutstue, samt i bolig udenfor plejecentre. Borgere bevilges den nødvendige hjælp jævnfør gældende kvalitetsstandard. Serviceniveau er fastlagt i det afsatte budget og takster godkendes én gang årligt i forbindelse med budgetprocessen. Der gives kommunalt tilskud til borgere bosat på plejecentrene, taksten på Frit valgsområdet hviler i sig selv. Der er konkurrence på Frit valgsområdet ved privat leverandør, så borgere har mulighed for at vælge udover de valg, den kommunale leverandør kan tilbyde. Plejepersonale hjælper med opvarmning og anretning, samt rådgiver om ernæring generelt i det daglige og motiverer borgere til at vælge rette mængde og lødighed af sin kost. Administrationen er på nuværende tidspunkt blevet interviewet af både DR2 og TV2 - men Vordingborg Kommunes produktionsmodel, metode og organisering har ikke været interessant journalistisk set. Vordingborg kommunes model er velbeskrevet, økonomisk rentabel, kost-energimæssig i overensstemmelse med gældende anbefalinger og gældende kvalitetsstandard, og er både syns- og smagsmæssigt på tilfredsstillende niveau. Det sidste touch med ekstra grønt og ekstra krydring kan ske i forbindelse med måltidet, såfremt dette er ønsket. Både Seniorrådet og Socialudvalget prøvespiser maden ved givne lejligheder. Seniorrådets medlemmer holder sig orienteret om hver deres plejecentre og har fingeren på pulsen i forhold til mening om mad. Begge parter er tilfredse og er klar over, at der er mange meninger om mad. Socialudvalget blev ved dialogmødet med virksomhederne 7. oktober 2014 præsenteret for det næste tiltag med valgmenuer udover den ellers fastlagte menu. Et nyt tiltag, der så småt er ved at være på plads. Udvalget blev også præsenteret for, hvorledes produktionsform og metode aktuelt visualiseres og bliver tilgængelig på Vordingborg Kommunes hjemmeside som billeder, tekst og video. Hertil kommer at folder er under revision. Smagsprøver - småkager som chaufføren, der bringer mad ud til udeboende borgere, har med - som en af flere muligheder for tilkøb, blev prøvesmagt. Udvalget blev orienteret om kommende ansættelse af diætist/ sundhedsbachelor i ernæring. Udvalget blev orienteret om distrikternes oplevelse af borgeres ernæringstilstand, herunder hvorledes nogle fravælger at købe den nødvendige mængde mad - eller vælger mindre lødig kost. Udvalget blev orienteret om virksomhedernes daglige indsats i forhold til underernæring og fejlernæring. Vordingborg Madservice består af 2 produktionskøkkener og 9 caféer: Vintersbøllekøkkenet, producerer til plejecentrene og caféerne på Sjællandssiden Ulvsundkøkkenet, producerer til plejecentrene og de 3 caféer på Møn efter samme koncept, som Vintersbølle og med løbende kvalitetskontrol fra Vintersbøllekøkkenet. Der leveres 2 gange ugentlig til færdigtilberedning og anretning i boenheder og caféer. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Vintersbøllekøkkenet leverer til udeboende borgere. Der leveres køle-vacuumpakket portionsanretninger af alle måltider. Den leverede kolde mad (smørrebrød) har 7 dages holdbarhed og der leveres mad 2 gange ugentlig. Det varme måltid varmes og anrettes i borgerens eget hjem efter forskrifterne. Microbølgeovn er udlånt til formålet. Der er 8 caféer på alle plejecentre - bortset fra Solvang og Rosenvang, samt én café på Brænderigården. Caféen på Præstø Multicenter vil ultimo 2014 begynde samarbejde med ekstern aktør så caféens åbningstid udvides til glæde for fritidsbrugere. Caféer samarbejder tæt med aktivitetscentrene og plejecentre i forhold til sæsonaktiviteter, generationsaktiviteter og udbud i caféen. Diverse foreninger, frivillige og netværk bestiller til deres aktiviteter i caféerne. Den største udfordring for Vordingborg Madservice er at tydeliggøre de mange muligheder en borger, der bevilges madservice har og de muligheder, der er for både borgere, pårørende og personale i caféerne iøvrigt. Opgaven er, udover at give indsigt hvor det er muligt, at sikre at ansatte både i Vordingborg Madservice og distrikter kender modellen og informerer om muligheder til borgerne og samarbejdspartnere eller kan henvise til mere viden. Samtidig skal der sikres lige vilkår for konkurrence på Frit valgsområdet og sikres at borgeren har sit frie valg. Det er muligt at vælge udbud på området for madservice, så madservice kan leveres af en eller to leverandører med eller uden den kommunale leverandør som aktør. Vordingborg Madservice er for nuværende konkurrencedygtig, men vil med et eventuelt øget serviceniveau som eksempelvis at levere frisksmurt smørrebrød dagligt - til lidt højere pris, samme kvalitet og samme præsentation i anretningen kunne blive udfordret på prisen. Det skal bemærkes, at der jævnfør lovgivning på området ikke kan stilles krav til leverandørs produktionsform og metode. Der konkurreres på pris og kvalitet af det leverede. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden - november 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Natten mellem fredag 24. oktober og lørdag 25. oktober 2014 begik ukendte gerningsmænd indbrud på Hjælpemiddeldepotet. Nøgler til fire biler fra Hjælpemiddeldepotet samt biler blev fjernet fra adressen. Politiet efterforsker sagen. Hjælpemiddeldepotet sikrer leverance med den sidste tilbageværende bil og andre alternative transportløsninger. Alle arbejdsgange og rutiner undersøges, og der vurderes i hvilket omfang, det er muligt at sikre sig mod gentagelse. Der informeres løbende om udvikling i sagen. NB - Bilerne er den 28. oktober 2014 fundet i Maribo og Sakskøbing. Bilerne returneres. b) Dialogmøde med Seniorrådet afholdes ved næste udvalgsmøde den 2. december kl i Byrådssalen i Stege. Samme dag ønskes god jul kl i kantinen og der tilbydes efterfølgende virksomhedsbesøg i Afdelingen for Pleje og omsorg. c) Visitatorteamet har i oktober måned reguleret i antallet af akut- og aflastningspladser i tæt dialog med virksomhederne. Indsatsen er iværksat på baggrund af en analyse af området. En analyse der viste, at en række beboere reelt boede i aflastningsboligen som var den en plejebolig. Husleje for boligerne er afholdt på driftsramme 1. Ændringen sikrer, at den aftalte budgetreduktion for 2015 kan holdes uden at reducere i visitationsniveauet i pleje- og aflastningsboliger og akutpladser fra Samtidig sikres at budget 2014 balancerer. Der gives ved næste udvalgsmøde i december en orientering om status og kvalitet på området. d) JEMA Pleje har 22. oktober 2014 skriftlig meddelt Visitationsenheden, at I henhold til kontrakten vedrørende brug af underleverandør stk. 4, benytter Jemapleje Cor som underleverandør pr. dags dato. Dette er taget til efterretning. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den e) Seniorrådet mødes med udvalget den 2. december 2014 kl Tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Kvartalsrapportering pr. 30. september Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg (119977/14) 4. Leverandørkontrakt efter høring 1. Leverandørkontrakt (116250/14) 2. Revideret udkast Leverandørkrav personlig pleje (110214/14) 3. Revideret udkast Leverandørkrav praktisk hjælp. (110215/14) 4. Revideret udkast til leverandørkontrakt om personlig pleje og praktisk hjælp (110213/14) 5. Serviceinformation vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og handicapbil (111592/14) 6. Serviceinformation vedrørende sygepleje (111591/14) 7. Serviceinformation vedrørende praktisk hjælp til voksne (111590/14) 8. Serviceinformation vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (111589/14) 9. Kvalitetsstandard Tage imod (111588/14) 10. Kvalitetsstandard vedrørende hjælperordning efter Serviceloven 95 (111585/14) 11. Kvalitetsstandard vedrørende Handicapbil efter Serviceloven 114 (111584/14) 12. Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg (111583/14) 13. Kvalitetsstandard vedrørende BPA 96 (111582/14) 14. Kvalitetsstandard vedrørende boligændring efter Serviceloven 116 (111581/14) 15. Kvalitetsstandard vedrørende 97 Ledsagerordning (111580/14) 16. Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger (111579/14) 17. Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne (111578/14) 18. Kvalitetsstandard vedrørende særlig omsorg til voksne (111577/14) 19. Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje (111575/14) 20. Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne (111573/14) 21. Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne (111571/14) 22. Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne (111568/14) 23. Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne (111566/14) 24. Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler (111565/14) 25. Kvalitetsstandard vedrørende Aktivitetscentre (111564/14) 26. Kvalitetsstandard vedrørende aktiverende pleje for voksne (111562/14) 27. Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne (111561/14) 28. Kvalitetsstandard for vedrørende nødkald og nøgleboks (111559/14) 29. Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre_ _v1 (111558/14) 30. Indsatspakke vedrørende midlertidigt ophold 107 Skovbo_ _v1 (111557/14) 31. Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand (51090/14) 32. Leverandørkontrakt Høringssvar fra Seniorrådet (125070/14) 33. Høringssvar leverandørkontrakter fra Handicaprådet (129861/14) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 13

15 Bilag: 3.1. Kvartalsrapport pr. 30. september Pleje & Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 04. november Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

16 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Resultat på drift Pleje og omsorg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Vordingborg Madservice % Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger m.m % Øvrig Ældre % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % Ældreboliger % Sociale formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift 1. Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. for Pleje & Omsorg. Det er en forværring af resultatet i forhold til forrige kvartal, hvor forventningen var et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der er således sket en samlet ændring på -2,3 mio. kr. i den forventede afvigelse, siden prognosen pr. 30. juni. Det skal bemærkes, at der siden forrige prognose er sket en reduktion af det korrigerede budget med 0,625 mio. kr. som følge af en nedskrivning af den forventede pris- og lønfremskrivningstakst for Nedskrivningen rammer alle underliggende poster. Den lavere forventede prisudvikling i den danske økonomi bør være ensbetydende med, at arbejdskraft samt varer og tjenesteydelser, bliver billigere i indkøb end først antaget. En budgetreduktion, forårsaget af en lavere forventet pris- og lønfremskrivningstakst, bør principielt ikke føre til en budgetoverskridelse, da de budgetterede udgifter er blevet billigere. Vores decentrale enheder har næppe kunnet konstatere denne lineære teoretiske sammenhæng mellem generelt lavere priser i samfundet og færre udgifter til deres planlagte indkøb af arbejdskraft samt varer og tjenesteydelser. En eventuel besparelse har været lille og meget lidt synlig i den almindelige budgetopfølgning. Den er givetvis anvendt til indkøb af en marginal større mængde end forudsat ved budgetlægningen. De decentrale enheder har således ikke imødeset budgetreduktionen og har ikke hensat de sparede budgetmidler hertil. Imidlertid er budgetreduktionen ikke større end at det burde være muligt for alle decentrale enheder at finde en tilsvarende besparelse på driften inden årets udgang. Budgetreduktionen kan derfor ikke anvendes som årsag til den negative ændring i forventningerne siden forrige prognose. 1

17 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget 2. I modsætning til et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 1 pr. 30. juni, forventes nu et merforbrug på ca. 1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 0,25 pct. Denne relativt lille afvigelse består imidlertid af nogle betydelige udsving for de underliggende budgetposter. Der vil blive foretaget budgetændringer mellem disse, så der bliver en højere grad af overensstemmelse mellem budget og forbrug. 3. Vordingborg Madservice er nu kommet igennem en proces så weekend-arbejde i produktionen stort set undgås, hvilket har bevirket et fald i forventet lønforbrug. Derudover har vareforbruget ikke haft samme stigningstakst som i 2013, og forventes nu at være i balance. Samlet set er det forventede mindreforbrug steget med 1,0 mio. kr. siden forrige kvartalsprognose. 4. Det forventede merforbrug for Distrikterne er forøget med 1,9 mio. kr. i forhold til forventningen pr. 30. juni, således at der nu forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Stigningen i det forventede merforbrug skal tilskrives, at det nu står mere klart at visse distrikter ikke vil kunne nå at rette helt op på det merforbrug de har oparbejdet siden årets begyndelse. Der kan dog generelt også konstateres en stigende aktivitet indenfor den pleje der leveres til hjemmeboende ældre, heriblandt også de leverede sundhedslovsydelser. Dette kan bl.a. tilskrives den generelle opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Således er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. måned som hjemmeplejen har leveret i de første tre kvartaler af 2014, 6 pct. højere en det der blev leveret i gennemsnit pr. måned i 2013, når man indregner de leverede timer vedr. sundhedslovsydelser. 5. Selv om udgifterne falder på aktivitetscentrene, så stiger aktiviteterne kraftigt. Det skyldes at en lang række nye aktiviteter finansieres af puljemidler mv. Der er samtidig et mindreforbrug på kørselsudgifter, mindre end ellers antaget i tidligere prognoser. 6. Det forventede merforbrug for Bygninger (på budgetramme 1), er steget med ca. 1 mio. kr. siden forventningerne i sidste måned. Dette skyldes alene udgifter til Præstø Multicenter, der overvejende set, reelt er anlægsudgifter. 7. Budgettet til Mellemkommunal afregning er et nettobudget med store udgifts- og indtægtsposter. Det forventes, at de budgetterede indtægter fra salg af pladser til andre kommuner (19,4 mio. kr.) og fra den centrale refusionsordning (2,0 mio. kr. ) tilføres inden årets udgang og at der dermed er balance på indtægtssiden. Derimod forventes det, at de faktiske udgifter til køb af pladser i andre kommuner bliver ca. 7,0 mio. kr. højere end de budgetterede udgifter på 24,0 mio. kr. Denne afvigelse udgør derfor alene den samlede forventede afvigelse på Mellemkommunal afregning. Den primære årsag til den store afvigelse er konsekvensen af lovændringen pr. 1. januar 2014 om at kommunerne højst må skrive regninger ud for 12 måneder gamle ydelser. Der betales derfor i 2014 en del regninger for 2013, samtidig med, at det forventes, at der betales for næsten hele Udgifterne i 2014 dækker derfor betalinger for mere end et år. Der må forventes en normalisering af praksis i 2015, således at udgifterne falder til et normalt helårsniveau. En anden supplerende årsag til den store afvigelse er, at der kan konstateres en generel prisstigning i taksterne for ophold i andre kommuner. Ydermere skal det bemærkes, at der er en naturlig stor usikkerhed forbundet med de faktiske netto-udgifter til Mellemkommunal afregning, som følge af til- og fraflytninger, dødsfald mv. 2

18 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Resultat på anlæg Socialudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Arbejdspladsforbedringer mv % Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang % Driftssikring af boligbyggeri, fælles % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, inventar % Multicenter Præstø, inventar mv % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. Vedrører et merforbrug på en anlægsbevilling i Bevillingen bringes i 0 ved en overførsel af midler fra driften. Driftsmidlerne tages fra Fælles ældre og omkontering vil ske i oktober. 2. Afdelingen for Kommunale bygninger har ikke kapacitet til at starte projektet op i 2014, hvorfor bevillingen overføres til Afdelingen for Kommunale bygninger fastholder bemærkninger til det forventede merforbrug som blev givet til prognosen pr. 30. juni: Samlet set vil Multicenterprojektet forventeligt udvise et merforbrug ved anlægsregnskabets afslutning. Der er endnu ikke fuldt overblik over hvor stort et merforbrug der er tale om og i hvilket omfang det berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppen er tidligere orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe. Afdelingen for Kommunale bygninger har som begrundelse for stigningen i det forventede merforbrug vedrørende 2014 på 1,9 mio. kr. siden forrige prognose, angivet at det primært skyldes, at en forventet indtægt på 1,4 mio. kr. vedr. et statsligt tilskud til byggeriet af Præstø Multicenter, først kommer i 2015 og ikke i 2014, som hidtil antaget. Afdeling for Pleje og Omsorg har ikke ledige midler til at dække et merforbrug i den forventede størrelsesorden. 4. Udgifterne er midlertidigt bogført af distrikt Præstø på en driftskonto, da de ikke har haft mulighed for at bogføre på ovennævnte anlægskonti De bliver omkonteret i oktober hvorved bevillingen forventes opbrugt. Målopfyldelse på udvalgsaftale 3

19 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Ældreområdets delmål af den samlede tværgående indsats Indsatsområde Fravær Mål Succeskriterier Evaluering Status At indsats i forhold til fremmødepolitik Når Fraværsprocent på Kvantitativ opgørelse drøftes i MED: fortsat er i fokus det samlede fravær Samtaler er under 6½ % for Efter aftale i gennemføres som det samlede lokaludvalg og ved de beskrevet i område. halvårlig drøftelse i Fremmødepolitikk Områdeudvalg og en Hovedudvalg Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær Alle virksomheder og Afdelingen for Pleje og Omsorg har et fortsat faldende fravær og er aktuelt under det meget ambitiøse mål på 6½ % taget i betragtning, at virksomhederne er et døgnområde. Samlet fravær 2013: 7,48 % 2014: Virksomheder: 6,24 % Afdelingen: 2,99 % Indsatsområde Forebyggende indsats Mål Succeskriterier Evaluering Status At Sundhedsfremme og forebyggelse Når Borgerens ressourcer og Audit på 5 hjælpemiddelsager, Der er en grundlæggende tankegang og praksis i alle indsatser, der bærer præg medtænkes i potentielle bedring samt 5 øvrige af sundhedsfremme og enhver indsats på af funktionsniveau myndighedsafgørelser forebyggelse, samt Socialudvalgets er belyst inden ved udgangen af hvert rehabilitering. år. Der fokuseres på udvikling område bevilling af af brugerstyrede Myndighedsafgøre hjælpemiddel eller Lokale indsatser aktiviteter og generationsaktiviteter og aktiviteter lser bærer præg hjælp/ pleje beskrives i medier, i af fastlægges VorNyt, på Intranet og formidles. sundhedsfremme Aktiviteterne i Hjemmeside Det oprindelige niveau er og forebyggende Sundhedsfremmeår eksempelvis brug af beskrevet og nye tankegang Fælles indsatser udvikles, afprøves og implementeres shjul 2014 og 2015 er både borger som personaleorienteret Lokale indsatser naturruter rundt om plejecentre eller rollatordag eller andre indsatser. aktiviteter er iværksat. De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med Lokale indsatser finder sted i alle bevægelses- og udvikles løbende i virksomheder Brugerstyrede forandringsagenternes takt med Brugerstyrede aktiviteter og indsats som supplement til initiativer og aktiviteter udvikles generationsaktiviteter Aktivitetscentres normale muligheder og afprøves udvikles, afprøves og indsats og suppleres med 4

20 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Frivillige indsatser udvikles og afprøves som supplement til øvrige indsatser Generationsaktivitet er prioriteres beskrives. de forebyggende tiltag i form af livsstilsgrupper, borgermøder mv. Den samlede effekt forventes at bidrage til, at fastholde visitationsniveau på samme lave niveau som de foregående år. Indsatsområde Digitalisering Mål Succeskriterier Evaluering Status At Digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Når Borgeren får let og tilgængelig adgang til selvbetjeningsløsnin ger og derved kan medvirke til at reducere sagsbehandlingstid Borgeren får mulighed for at blive rådgivet og vejledt om alternative løsninger, der kan sikre uafhængighed af hjælp enten som fuldt alternativ eller som tilkøb Borgeren motiveres til at være opsøgende og søge viden om og i den digitale verden Fastlæggelse, ibrugtagning og evaluering af muligheder for informationssøgning på Vordingborg Kommunes hjemmeside eller alternativt Vordingborg.NU Udviklede digitale løsninger anvendes dagligt af brugerne enten i forbindelse med ansøgning om hjælp eller i forbindelse med at supplere den bevilgede indsats Brug af digitale medier medtages i næste brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune Der arbejdes på løsninger med infoboard med henblik på anskaffelse ultimo Afdelingens hjemmeside er tilpasset brugernes behov. Der er uddannet webredaktører på alle aktivitets- og plejecentre og hjemmesider er målrettet borgeres ønsker og behov. Dette med henblik på at formidle viden. Selvbetjeningsløsninger etableres. Borgere rådgives om alternative muligheder, såfremt det ikke er muligt at træffe den afgørelse borgeren har ønsket sig. 5

21 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Akut og tidlig indsats Mål Succeskriterier Evaluering Status At Aut og tidlig indsats og Når Den givne indsats varetages efter Statistisk opgørelse og fagøkonomisk vurdering af MedCom De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med Taghindring af LEON* princippet data sammenlignet Imod besøg i forlængelse (gen)indlæggelser og opgaver efter med regionens af udskrivelse, gentaget, mindsker behov Sundhedsloven og opgørelse af indenfor en uge efter omkostninger til udskrivelse. Suppleres af for ydelser efter Serviceloven samlet sygehusindlæggelse Følge-op og Følge-hjem Servicelov og set dokumenteres og sammenholdt med besøg i samarbejde med Sundhedslov, og styres både omkostninger til praktiserende læge og samt reducerer fagligt og opgaveløsning i Akut sygehus. omkostning til økonomisk. team og til Det er endnu ikke muligt sygehusindlæggel Sundhedslovs-ydelser. at yde akut og tidlig ser for borgere kendt i omsorgssystemet Akut og tidlig indsats udvides i indsats til borgere, der er ukendte i omsorgssystemet, men samarbejdet med vagtlæger har sikret et muligt omfang til beredskab, hvor vagtlæger at dække borgere, kontakter sygeplejersker i nødvendige situationer der er ukendte i med ikke-kendte borgere, omsorgssystemet, der har behov for hjælp. så omkostninger Ydelser efter til Sundhedsloven og efter sygehusindlæggel Serviceloven følges tæt i se for denne den fagøkonomiske borgergruppe styring, samt i forbindelse reduceres. med visitation. Der arbejdes med delegation af opgaver og følges op på kvaliteten. Indsatsområde Rehabilitering på Socialudvalgets område Mål Succeskriterier Evaluering Status At Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringstea m Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering i den daglige pleje, hvor plejepersonale rådgives og vejledes til at Når Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Dokumentation af alder, funktion og indsats i forhold til den samlede gruppe af borgere, der tilbydes indsatsen. Der er udarbejdet et fagøkonomisk styringsredskab, der udvikles yderligere. Der er som forudsætning for at kunne håndtere budgetreduktion 2015, at minimum 80 nye borgere årligt deltager i en rehabiliterende indsats og opnår hel eller delvis uafhængighed af kommunal hjælp. 6

22 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget hjælpe borgeren til at udvikle færdigheder til at klare det daglige liv selv eller med mindre hjælp end oprindeligt forventet. Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliteringstea m Ældre fortsætter udvikling og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Indsatsområde Velfærdsteknologi Mål Succeskriterier Evaluering Status At Velfærdsteknologi og teknologi-/ digitaliseringsmuli gheder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering hos borgeren/ borgergrupper/ ansatte kan fastlægges. Når Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk. Dokumentation af velfærdsteknologi/ teknologi dvs. målgruppe, virkemåde og nytteværdi. Der er indledt et samarbejde på tværs af afdelinger, der anvender velfærdsteknologi og der suppleres med indsats i forhold til informationsteknologi. Indsatsen suppleres af midler fra Ældremilliarden for at opnå øget tilgængelighed udenfor byerne. Arbejdet afsluttes tidligst i Der iværksættes forskellige indsatser bl.a. i aktivitetscentre, hvor brugen af nyeste informations-teknologi kobles med sundhedsfremmende aktiviteter. Eksempelvis Rundt om Vordingborg Kommune, hvor andre afdelinger inviteres og udfordres til aktivitet med borgere ved brug af fælles hjemmeside, skridttæller og App. 7

23 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Indsatsområde Demens Mål Succeskriterier Evaluering Status At Forløbsprogram demens implementeres og udviklingen fra 2013 fortsættes. Når Det kan dokumenteres, at målrettet indsats som fastlagt i forløbsprogrammet medvirker til en fortsat koordinering og udvikling af indsats på området *LEON: Laveste Effektive Omkostnings Niveau Kvalitativ beskrivelse ved årets udgang. Følges. Organisationen tilpasset. Indsatsen er suppleret med midler fra Ældremilliarden til at etablere 2 daghjem for demente. 8

24 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Socialudvalget Ældrechefens redegørelse Samlet konklusion for Socialudvalget: Budgettet for 2014 overholdes kun knebent indenfor rammen. Udvalgsaftalen overholdes. Det bemærkes, at det jævnfør nøgletal på området fortsat lykkes at fastholde omkostningsniveau af pleje og omsorg i den nederste ende af skalaen set i forhold til sammenligningskommuner, region og landet. Det lykkes samtidigt at fastholde en kontinuerlig udvikling af kvalitet af leverancer, samt at give retvisende og præcise myndighedsafgørelser. Den gennemførte kompetenceudvikling fastholdes i 2014 i dagligdagen med målrettede aktiviteter. Aktiviteter der sikrer løbende kompetenceudvikling, harmonisering og udvikling af nye tiltag. Drift 2014 Der må forventes en mindre budgetoverskridelse på maksimalt 1 mio. kr. Anlæg 2014 Der må forventes en budgetoverskridelse på ca. 4,2 mio. kr. som følge af merforbrug vedr. Multicenter Præstø. Overførte midler fra 2013 forventes anvendt som beskrevet. Handleplaner Ikke aktuelt. 9

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere