Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse"

Transkript

1 Forslag til Trafiksikkerhedsplan Forside er under udarbejdelse

2 Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke - repræsentanter for transportbranchen - Seniorrådet - Handicaprådet - Landsbyrådet for deres bidrag i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND Ulykkesanalyse Sortpletudpegning Borgernes synspunkter 7 3 VISION 8 4 MÅLSÆTNING 9 5 INDSATSOMRÅDER OG DELMÅL Indsatsområder Delmål 12 6 STRATEGI Samarbejde Kampagner og information Kontrol Vej- og stinettets fysiske udformning Fysisk planlægning Data og analyse 16 7 KONKRETISERING AF INITIATIVER For høj hastighed Ulykker med bløde trafikanter Ulykker med unge bilister Ulykker på de overordnede veje i åbent land Ulykker i byer 28 8 EFFEKTBEREGNING OG ØKONOMI Enhedspriser Omkostninger Ressourcer og effekt 31 9 TRAFIKSIKKERHEDSPLANENS MÅLSÆTNING INDTIL Samarbejde Kampagner og information Kontrol (gennemføres af politiet) Vej- og stinettets fysiske udformning Fysisk planlægning Data og analyse 36 Aabenraa Kommune

4 4 Aabenraa Kommune 2013

5 1 INDLEDNING Aabenraa Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan, som skal danne grundlag for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde på kommunens veje. For at kortlægge, hvilke udfordringer der skal tages hånd om i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i Aabenraa Kommune, er en række analyser gennemført. Gennem realisering af planen iværksættes en række initiativer, der skal øge trafiksikkerheden i form af færre trafikulykker. Trafiksikkerhedsplanen dækker over en bred vifte af initiativer, som spænder fra fysiske ombygninger af veje og stier til kampagnearbejde og forbedring af driftsrutiner. Initiativerne kan inddeles i to typer, som er henholdsvis fremad- og bagudrettede. Nogle initiativer skal medvirke til at forebygge, at der vil ske trafikulykker i fremtiden, mens andre initiativer skal medvirke til at udbedre eksisterende problemer. En række af initiativerne forudsætter, at Aabenraa Kommune samarbejder med andre aktører. Det gælder fx politi, Vejdirektoratet, presse, virksomheder og ikke mindst kommunens borgere. Der er behov for en øget indsats fremover, hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af trafikulykker i Aabenraa Kommune. Med denne trafiksikkerhedsplan har kommunen skabt grundlaget og rammerne for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, og det er nødvendigt, at alle aktører bidrager aktivt for at nå handlingsplanens mål. Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Aabenraa Byråds Teknik- og miljøudvalg på mødet d. xxxxx Aabenraa Kommune

6 2 BAGGRUND For at udpege de problemstillinger, der skal fokuseres på i de kommende års trafiksikkerhedsarbejde, er der gennemført en række analyser på baggrund af politiregistrerede trafikulykker, en sortpletudpegning og borgerhenvendelser. Hovedkonklusionerne fra analyserne er sammenfattet nedenfor. 2.1 Ulykkesanalyse Der er gennemført en ulykkesanalyse med baggrund i politiregistrerede trafikulykker på kommunens veje fra perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012, hvor der er optaget rapport. Ulykkesanalysen omfatter 756 ulykker, som er fordelt på 231 personskadeulykker med 293 tilskadekomne (heraf 13 dræbte, 137 alvorligt og 143 lettere tilskadekomne) og 525 materielskadeuheld. Figur 1 og 2 viser henholdsvis antallet af ulykker og personskader fordelt på år. Figur 1. Politiregistrerede uheld på kommunens veje fra Figur 2. Politiregistrerede personskader på kommunens veje fra Aabenraa Kommune 2013

7 2.2 Sortpletudpegning På baggrund af ulykker fra årene er der gennemført en sortpletudpegning. Ved en sort plet forstås de lokaliteter på vejnettet, hvor der er sket 5 ulykker eller mere fordelt på kryds og strækninger. Der er i alt udpeget 22 sorte pletter. 12 af de udpegede lokaliteter ligger i byer. De resterende 10 lokaliteter ligger i åbent land. Hovedparten af de udpegede lokaliteter ligger på det overordnede vejnet. Nogle af de udpegede sorte pletter indeholder både kryds og strækninger Det skal nævnes, at en sort plet ikke angiver alvorlighedsgraden af ulykkerne, men alene er baseret på antal registrerede ulykker. 2.3 Borgernes synspunkter Borgernes synspunkter vedrørende trafiksikkerhed er beskrevet med udgangspunkt i konkrete borgerhenvendelser. Behandlingen af de indkomne henvendelser fra borgerne kan kategoriseres inden for: Farlige og utrygge skoleveje Høje hastigheder i forhold til hastighedsbegrænsningen Dårlige oversigtsforhold Krydsning af veje som blød trafikant Bedre forhold for cyklisterne Aabenraa Kommune

8 3 VISION Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet. En anden vision er, at alle trafikanter kan færdes sikkert. Det indebærer bl.a., at en del af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. I praksis betyder det fx, at der skal etableres de nødvendige foranstaltninger for, at fodgængere og cyklende kan færdes langs en given strækning eller krydse stærkt trafikerede veje. Endelig vil et målrettet og koordineret arbejde med trafiksikkerhed forhåbentlig medføre, at den trafikale adfærd ændres, så ansvarlighed, gode trafikvaner og god trafikkultur bliver naturlige elementer på vejene i Aabenraa Kommune. 8 Aabenraa Kommune 2013

9 4 MÅLSÆTNING Færdselssikkerhedskommissionen har udarbejdet en ny handlingsplan Handlingsplanen har en målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres ved udgangen af 2020 set i forhold til Aabenraa Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning. Det er dog valgt at lade målsætningen for Aabenraa Kommune tage udgangspunkt i et gennemsnit af årene i stedet for udelukkende 2010, da antallet af personskader i Aabenraa Kommune kan variere forholdsvist meget mellem de enkelte år. Aabenraa Kommune vil medvirke til, at antallet af personskader i de politiregistrerede trafikulykker på kommunens veje inden 2020 er reduceret til: Max 15 dræbte og alvorligt tilskadekomne pr. år (en reduktion på 16) Max 13 lettere tilskadekomne pr. år (en reduktion på 13) Målet skal nås uanset en eventuel stigning i trafikken eller andre udefrakommende faktorer, som kan have indvirkning på antallet af trafikulykker. Figur 3.Aabenraa kommunes målsætning i antallet af personskader på kommunale vejnet Aabenraa Kommune

10 5 INDSATSOMRÅDER OG DELMÅL I Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan er der udpeget 10 fokusområder, som vil afhjælpe de største trafiksikkerhedsproblemer, der kan identificeres ud fra ulykkesstatistikkerne: For høj fart Sprit, narkotika og medicin Uopmærksomhed Manglende sele- og hjelmbrug Fodgængere Cyklister og knallertførere Unge bilister op til 24 år Mødeulykker Eneulykker Ulykker i kryds i åbent land Færdselssikkerhedskommissionen påpeger, at det er inden for disse hovedudfordringer, at indsatsen på landsplan skal ligge, hvis man vil forebygge flest mulige trafikulykker. 5.1 Indsatsområder Med baggrund i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og i ulykkesbilledet for Aabenraa Kommune har byrådet valgt at fokusere på følgende indsatsområder: For høj fart Ulykker med bløde trafikanter Ulykker med unge bilister (18-24 år) Ulykker på de overordnede veje i åbent land Ulykker i byer For høj fart: Hastighedsoverskridelserne på vejnettet skal reduceres. For høj hastighed er en væsentlig faktor i mange ulykker og hvis hastighedsniveauet generelt falder, vil antallet og alvorligheden af ulykkerne også falde. Dette vil ske ved hastighedssaneringer, samarbejde med politi og kampagnearbejde. 10 Aabenraa Kommune 2013

11 Figur 4: Sammenhæng mellem gennemsnitshastighedsniveau og dræbte i Danmark i en periode på 10 år. [Vejdirektoratets ulykkesstatistik og hastighedsbarometeret] Ulykker med bløde trafikanter: Aabenraa Kommune vil sammenlægge Færdselssikkerhedskommissionens fokusområder på cyklister, knallertfører og fodgængere. Disse er derfor sammenfattet i et indsatsområde, der hedder bløde trafikanter. Dette indsatsområde omfatter endvidere arbejdet med at sikre, at skolebørn kan færdes sikkert til og fra skole. Ulykker med unger bilister (18-24 årige): Vi ved, at de første år efter erhvervelsen af kørekortet er de farligste. De unge bilister har mindre erfaring, har større tro på egne evner og i nogle tilfælde en større risikovillighed. Det kan ses i statistikken, hvor risikoen for et komme til skade er 5-6 gange højere i denne aldersgruppe. Aabenraa kommune vil derfor sætte særlig fokus på denne gruppe med kampagner, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og politi. Figur 5: Risiko for alvorlig personskade eller død blandt bilførere pr 10 mio. km. [DTU Transport, Risiko i trafikken , 2012) Aabenraa Kommune

12 Trafikulykker på overordnede veje i åbent land (se faktaboks): Er medtaget, fordi ca. 45 % af personskaderne sker her. Overordnede veje (vejklasse 1 og 2 veje) Vejklasse 1: Overordnede trafikveje (gennemfartsveje med typisk mindst 2000 biler pr. døgn) Vejklasse 2: Øvrige primære trafikveje (gennemfartsveje med typisk biler pr. døgn) Ulykker i byer: Er medtaget, fordi 40 % af personskaderne sker her. Det er i den forbindelse værd at nævne, at der ikke er noget overlap mellem trafikulykker på det overordnede vejnet i åbent land og trafikulykker i byer. Det betyder, at man med disse 2 indsatsområder har fat i 85 % af de personskader, der sker på kommunens veje. Spritulykker og manglende selebrug har været overvejet som indsatsområder. Disse er imidlertid fravalgt, da den forventede indsats hos Aabenraa Kommune inden for disse områder vil være begrænset til at deltage i landsdækkende kampagner. Der vil dog være fokus på begge områder eksempelvis i forbindelse med arbejdet med trafikulykker med unge bilister. 5.2 Delmål Med udgangspunkt i de udpegede indsatsområder er der opstillet en række delmål. En række af delmålene svarer til den overordnede målsætning om, at antallet af personskader halveres. Som ved den overordnede målsætning tager delmålet udgangspunkt i et gennemsnit af årene Delmålet skal være nået inden udgangen af Personskader i trafikulykker: Med bløde trafikanter skal reduceres fra 23 til 12 Med unge bilister (18-24 år) skal reduceres fra 9 til 5 På de overordnede veje i åbent land skal reduceres fra 23 til 12 I byer skal reduceres fra 23 til 12 Det skal i den forbindelse nævnes, at en trafikulykke kan optræde i flere af delmålene. Det gælder fx, hvis der er sket en trafikulykke på det overordnede vejnet med en bilist i alderen år. En sådan ulykke vil påvirke 2 af delmålene. Derfor kan summen af personskader ved de enkelte delmål være større end det registrerede antal personskader. Derudover vil der blive arbejdet efter følgende delmål i trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune: Hastighedsniveauet på kommunens veje må ikke stige hen over årene. Der tages udgangspunkt i målepunkter på kommunens vejnet. Max 30 % af trafikanterne har en hastighedsoverskridelse på 10 km/t på de overordnede veje. 12 Aabenraa Kommune 2013

13 6 STRATEGI De kommende års trafiksikkerhedsarbejde i Aabenraa Kommune vil tage udgangspunkt i 6 strategier: 6.1 Samarbejde Aabenraa Kommune vil: Samarbejde Kampagner og information Kontrol (gennemføres af politiet) Vej- og stinettets fysiske udformning Fysisk planlægning Data og analyse Fastholde et trafiksikkerhedsudvalg (se faktaboks) Trafiksikkerhedsudvalget Trafiksikkerhedsudvalget er nedsat som et administrativt, tværsektorielt udvalg med repræsentanter for politiet i Syd- og Sønderjylland og forvaltningerne: "Sundhed & Omsorg", "Børn & Familie" og "Kultur, Miljø & Erhverv". Trafiksikkerhedsudvalget gennemfører kampagner og aktiviteter i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, nabokommuner og pressen. Trafiksikkerhedsudvalget fungerer som sekretariat for et samarbejdsforum med repræsentanter for alle relevante myndigheder og lokale aktører. Samarbejde med Vejdirektoratet med henblik på at forbedre trafiksikkerheden på statsvejene, herunder i kryds mellem statsvejene og kommunens vejnet Samarbejde med politiet Samarbejde med Rådet for Sikker Trafik Samarbejde med andre kommuner med henblik på erfaringsudveksling om ulykkesanalyser, vejteknik og udarbejdelse af kampagner Samarbejde med politiet og kommunerne i Syd- og Sønderjyllands politikreds i en Tværfaglig Færdselsfølgestab Samarbejde med pressen med henblik på at bringe trafiksikkerhed på den offentlige dagsorden og skabe en dialog gennem pressen med kommunens borgere Aabenraa Kommune

14 Samarbejde med kommunens borgere om trafiksikkerhed i deres kvarter og by og opfordre borgerne til at henvende sig til kommunen, hvis der er forhold, der bør udbedres Samarbejde med transporttunge virksomheder, landbrugsorganisationer og kommunale virksomheder / institutioner om udarbejdelse af trafikpolitikker (se faktaboks) Trafikpolitikker Trafikpolitikken skal sætte fokus på transportvaner og trafiksikkerhed. Trafikpolitikken vil typisk indeholde en udpegning af problemstillinger og forslag til, hvordan der skal arbejdes med disse problemstillinger fremadrettet. Trafikpolitikker kan fx udarbejdes for de enkelte virksomheder Kredsrådet har i 2012 besluttet, at samtlige daginstitutioner og skoler i kommunen skal udarbejde en trafikpolitik. Samarbejde med de enkelte skoler og daginstitutioner om udarbejdelse af trafikpolitikker (se faktaboks) Samarbejde med skoler og daginstitutioner omkring trafikundervisningen Samarbejde med praktiserende læger om fornyelse af kørekort til ældre, misbrugere og handicappede, herunder fokus på forhold, der gør disse grupper til mindre gode trafikanter Samarbejde med relevante interessenter (fx Seniorrådet Handicaprådet og Ældresagen) for at genopfriske færdselsundervisningen og etablere køretekniske kurser til ældre bilister 6.2 Kampagner og information Aabenraa Kommune vil: Deltage i kampagner og/ eller arrangementer om eksempelvis hastighed, sprit, selebrug, skolestart, reflekser, cyklister og unge trafikanter Afholde Trafikcaféer og bilistkurser for ældre Vedligeholde en side om trafiksikkerhed på kommunens hjemmeside. Siden indeholder oplysninger om kampagner og henvisninger til fx Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside, planlagte og gennemførte trafiksikkerhedsprojekter og aktiviteter og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen I samarbejde med politiet følge op på kampagner med kontroller og målinger Kommunikere gode trafiksikkerhedshistorier ud til offentligheden for at tydeliggøre trafiksikkerhedsarbejdets effekt Årlig vedligeholdelse af et trafiksikkerhedsbarometer på kommunens hjemmeside (se faktaboks) 14 Aabenraa Kommune 2013

15 Trafiksikkerhedsbarometer Et trafiksikkerhedsbarometer viser løbende ulykkesudviklingen og sikrer offentligheden let adgang til at følge med i ulykkesudviklingen. Trafiksikkerhedsbarometeret kan både omfatte alle trafikulykker, personskadeulykker og være delt op i fx indsatsområder. 6.3 Kontrol Aabenraa Kommune har aftalt med politiet: At der samarbejdes med henblik på at udpege strækninger til ATK (Automatisk Trafik Kontrol, fx fartkontrol) og medvirke til at systematisere kontrollen af spirituskørsel og manglende selebrug At der gennemføres opfølgende kontrol under kampagner og andre aktiviteter 6.4 Vej- og stinettets fysiske udformning Aabenraa Kommune har/vil: Udarbejdet en hastighedsplan (se faktaboks) for Aabenraa Kommune. Hastighedsplan I en hastighedsplan gennemgås vejnettet med henblik på at foretage en systematisk tilpasning af den skiltede hastighed i forhold til vejens udformning, funktion, omgivelser og de trafikanter, som færdes der. Forbedre lokaliteter, der er udpeget som sorte pletter på vejnettet eller er udpeget på baggrund af konkrete borgerhenvendelser Gennemføre trafiksikkerhedsrevision på relevante projekter (se faktaboks) Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsvurdering af vejprojekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt inden de anlægges og inden ulykkerne sker. Ved trafiksikkerhedsrevisionen gennemgås projekterne med sikkerhedsbriller. Herved sikres, at vejanlæggene lever op til den nyeste viden inden for trafiksikkerhed. Sikre at trafikanlæg projekteres med tilgængelighed for alle (handicap- og ældrevenlige trafikanlæg) Forbedre trafiksikkerheden i forbindelse med gennemførelse af projekter og større vedligeholdelsesarbejder (f.eks. ledningsarbejder m.m.) Aabenraa Kommune

16 6.5 Fysisk planlægning Aabenraa Kommune vil: Udvikle driftsrutinerne med henblik på at forbedre trafiksikkerheden (fx fokus på rabatternes tilstand, faste genstande, ujævne / nedbrudte belægninger, dårlige oversigtsforhold, afmærkning i kurver og i kryds) Indarbejde trafiksikkerhed i kommuneplanen og fremtidige lokalplaner samt vurdere konkrete byggemodningsprojekter med "trafiksikkerhedsbriller" Arbejde for, at trafiksikkerheden ikke forringes på grund af antallet og udformningen af nye vejtilslutninger og overkørsler 6.6 Data og analyse Aabenraa Kommune vil: Figur 6. Kryds i Rødekro, som er udpeget til sort plet Revidere trafiksikkerhedsplanen hvert 4. år Løbende stedfæste trafikulykkerne Hvert år gennemføre sortpletudpegning og sortpletanalyser Hvert år gennemføre ulykkesanalyser for udvalgte temaer, herunder opfølgning på ulykkesudviklingen for de enkelte indsatsområder Evaluere effekten af de fysiske ombygninger på vejnettet (fx hastighedsdæmpning, vejlukninger, byporte, cykelstier, strækningssaneringer og krydsombygninger) Anvende skadestueregistrerede ulykkesdata, når disse bliver tilgængelige 16 Aabenraa Kommune 2013

17 7 KONKRETISERING AF INITIATIVER For hvert af de 5 indsatsområder er der udpeget en række konkrete initiativer, som vil være en del af de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i Aabenraa Kommune. Initiativerne er i det følgende præsenteret for hvert af de 5 indsatsområder. Det skal nævnes, at enkelte initiativer kan være nævnt under flere indsatsområder, hvis initiativet vurderes at have en effekt på mere end et af indsatsområderne. 7.1 For høj hastighed Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem høj hastighed og ulykker i trafikken jo højere hastighed des større risiko for ulykker og desto mere alvorlige konsekvenser. Derfor vil der i de kommende år blive gennemført en række initiativer, der skal medvirke til at sikre, at hastighedsgrænserne på kommunens veje bliver overholdt. Figur 7: Høj hastighed er en betydelig faktor i antallet og alvorligheden af ulykker i Danmark Samarbejde Aabenraa Kommune samarbejder med Syd & Sønderjyllands politi om at sætte fokus på hastighed Der vil blive samarbejdet med pressen for at få fokus på de faktorer, der har betydning for, at der sker trafikulykker (se faktaboks). Aabenraa Kommune

18 Det rigtige budskab Medierne omtaler ofte trafikulykker. En typisk fremlægning: en bilist mistede herredømmet på grund af glat føre. Ulykken skete imidlertid ikke på grund af glat føre, men på grund af, at bilisten kørte med for høj hastighed, dvs. at bilisten ikke kørte efter forholdene. Kampagner og information Kontrol Kultur, Miljø & Erhverv vil udarbejde en trafikpolitik for Aabenraa Kommune Når Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet en trafikpolitik for Aabenraa Kommune, vil der blive samarbejdet med virksomheder om udarbejdelsen af trafikpolitikker på de enkelte virksomheder Der vil blive gennemført kampagner om hastighed Der vil blive afholdt årlige dialogmøder med borgerne om hastighed. Det kunne fx være møder med borgerforeninger, lokalråd, Ældresagen eller Seniorråd om risikoforståelse og hastighedens betydning for trafiksikkerheden Igennem tæt dialog med politiet vil Aabenraa Kommune medvirke til udvælgelse af veje til ATK- automatisk trafik kontrol. Foretage trafikmålinger på udvalgte vejstrækninger Vej- og stinettets fysiske udformning På baggrund af den overordnede hastighedsplan udarbejdes hastighedsplan for åbent land tilsvarende den udarbejdede hastighedsplan for byer. Der er udpeget og etableret områder med hastighedszoner, som også implementeres i kommende byggemodninger (se faktaboks). Der etableres fortsat hastighedsdæmpning på strækninger, hvor høj hastighed er en medvirkende faktor til en forringet trafiksikkerhed. Hastighedszoner En hastighedszone er et område med en hastighedsgrænse på typisk 40 km/t. Hastighedsgrænsen er gældende inden for hele det område, som zonen dækker. Der foretages ikke yderligere skiltning inde i området. Idet der kun skiltes ved indkørsel til hastighedszonen, er det et krav, at vejnettet er indrettet sådan, at trafikanterne ikke uforvarende forledes til at køre væsentligt hurtigere end den fastsatte hastighedsgrænse i zonen. Det sikres enten via vejens linieføring eller ved hastighedsdæmpning. 18 Aabenraa Kommune 2013

19 Data og analyse Borgerne kan ved selvfinansiering få etableret hastighedsdæmpning / hastighedszoner i deres nærområde. Aabenraa Kommune vil udarbejde forslag til løsninger i samarbejde med politiet Placeringen af samtlige byzonetavler i kommunen er gennemgået sammen med politiet med henblik på at sikre, at byzonetavlerne anvendes ensartet i hele kommunen Placeringen af skilte for lokale hastighedsbegrænsninger ved mindre landsbyer og bebyggelser i det åbne land, vil blive gennemgået sammen med politiet med henblik på at sikre, at hastighedsbegrænsningen anvendes ensartet i hele kommunen (hastighedsplan for åbent land). På mindre betydende veje i åbent land med lave trafikintensiteter, hvor nedsættelse af hastighedsniveauet kan være medvirkende til at forbedre trafiksikkerheden, etableres fortsat 2 1 veje (se faktaboks på side 25) Der vil være fokus på at markere overgangene mellem land og by for at give en tydeligere markering af, hvor byzonen og dermed hastighedsbegrænsningen på 50 km/t starter. Det sker ved etablering af byporte. Der anvendes en måleplan for gennemførelse af hastighedsmålinger på kommunens veje Der gennemføres målinger og analyser med henblik på at udpege veje til ATK Der gennemføres hastighedsmålinger for at vurdere og behandle borgerhenvendelser om høj hastighed på kommunens veje 7.2 Ulykker med bløde trafikanter De bløde trafikanter er en udsat trafikantgruppe, idet de ikke er beskyttet på samme måde som en person, der sidder i en bil. Det er en af forklaringerne på, at risikoen for at komme til skade set i forhold til antal kørte kilometer er væsentlig højere for bløde trafikanter end fx bilister. Der vil blive iværksat en række initiativer, som skal medvirke til at gøre det sikkert og attraktivt at færdes som blød trafikant på kommunens veje og stier. Aabenraa Kommune

20 Figur 8. Antallet af personskader blandt bløde trafikanter på det kommunale vejnet fra 2008 til 2012 Figur 9. Eksempel på hastighedszone på 40 km/t i lukket boligområde 20 Aabenraa Kommune 2013

21 Samarbejde I samarbejde med politiet forbedres trafiksikkerheden på skoleruterne Der afholdes fortsat halvårlige fællesmøder mellem Kultur, Miljø & Erhverv, politiet og repræsentanter fra skolerne for at drøfte problemstillinger og ønsker i relation til trafiksikkerhed omkring skolerne Samtlige skoler skal udarbejde en trafikpolitik (se faktaboks) Trafikpolitik på skoler Kampagner og information Kredsrådet har besluttet, at samtlige daginstitutioner og skoler i kommunen SKAL udarbejde en trafikpolitik. En trafikpolitik skal som minimum indeholde: - færdselsundervisningen på de enkelte klassetrin - Hvilke prøver eleverne skal deltage i, fx gåprøve, den lille cyklistprøve, cyklistprøven - Hvem der er ansvarlig for de enkelte ting - evt. etablering af skolepatruljer i samarbejde med politiet, hvis der er behov herfor - Information til forældrene om deres ansvar som rollemodeller for elevernes (både deres egne og andres) trafiksikkerhed på skolevejen, særligt omkring skolerne Derudover kan trafikpolitikken indeholde en udpegning af fysiske lokaliteter, som skolerne ønsker forbedret. Disse lokaliteter vil komme til at indgå i kommunens generelle arbejde med at forbedre forholdene for de bløde trafikanter. Der gennemføres kampagner om brug af cykellygter, reflekser og cykelhjelm Der gennemføres kampagner om skolestart Alle skoler har mulighed for at låne en cykelbane til træning og undervisning i forbindelse med cyklistprøverne i 3.og 6. klasser. Aabenraa Kommune

22 Kontrol Politiet gennemfører kontrol af lys og reflekser hos cyklister Politiet er synlige omkring skolerne, når eleverne møder, herunder i forbindelse med skolepatruljer Politiet gennemfører kontrol af knallerter, herunder også kontrol på skolerne Politiet kontrollerer årligt reflekser på elevernes tøj i udvalgte klasser Vej- og stinettets fysiske udformning I forbindelse med ombygning af kryds og trafiksaneringer i byer forbedres forholdene for cyklister (det gælder fx tilbagetrukne stoplinjer, overkørsler i kryds på veje med cykelsti og separate cyklistsignaler) Områderne foran skolerne vil fortsat blive gennemgået med henblik på at forbedre trafiksikkerheden (fx sikre krydsninger, hastighedsdæmpning og afsætningsbaner) På baggrund af den kommende stiplan vil der blive gennemført forbedringer for de bløde trafikanter I landområderne etableres der på udvalgte strækninger cykelfaciliteter i form af cykelstier, brede kantbaner eller 2 1-veje (se faktaboks s. 25) Figur 10. Eksempel på belysning og hævet flade i forbindelse med projektet "bystrækninger foran skoler" 22 Aabenraa Kommune 2013

23 2 1 veje 2 1 veje kan etableres på mindre veje med lav trafikbelastning. Princippet bag 2 1 veje er, at kørebanen indsnævres / afmærkes som et bredt kørespor, der er afgrænset af brede stiplede linier. Kantbanerne er primært tiltænkt de bløde trafikanter, men vil også blive benyttet af biltrafik, når 2 modkørende biler skal passere hinanden. 2 1 veje har en hastighedsdæmpende effekt samtidig med, at forholdene for de bløde trafikanter forbedres. 2 1 veje bør kun etableres på veje, hvor der er 60 km/t eller lavere og mødesigt. (Mødesigt betyder, at 2 modkørende biler med den skiltede hastighed skal kunne erkende hinanden og bringe køretøjerne til standsning uden at kollidere.) Data og analyse Figur 11. Eksempel på 2-1 vej På de mere betydende veje i åbent land etableres sikre krydsningspunkter, fx i form af midterheller eller stitunneler Der gennemføres årlige ulykkesanalyser for ulykker med bløde trafikanter involveret Aabenraa Kommune

24 7.3 Ulykker med unge bilister Ulykker med de unge bilister er voldsomt overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. I Aabenraa Kommune udgør de årige ca. 23 % af de tilskadekomne, selvom de kun udgør ca. 7 % af befolkningen. Der vil, som nævnt nedenfor, blive iværksat en række initiativer, som skal medvirke til at nedbringe de unge bilisters andel af det samlede antal personskader. Figur 12. Mødeulykker har ofte alvorlige konserkvenser for de involverede Samarbejde Der vil blive samarbejdet med ungdomsskoler, ungdomsklubber og ungdomsuddannelser Der vil blive taget kontakt til kørelærere vedrørende: 1. inddragelse af Sikker Trafik LIVE (se faktaboks) i undervisningen og 2. samarbejde mellem kørelærerne og politiet for at sikre, at politiet på et tidligt tidspunkt får kendskab til potentielle fartbøller Sikker Trafik LIVE Sikker Trafik LIVE (de tidligere trafikinformatører) er personer, der har en synlig skade efter en alvorlig trafikulykke. Trafikinformatørerne tager rundt og holder foredrag for andre unge. Igennem foredragene fortæller de om ulykkens konsekvenser: Hvordan ulykken skete, hospitalsopholdet, livet som handicappet, etc. 24 Aabenraa Kommune 2013

25 Kampagner og information Der gennemføres kampagner om hastighed, brug af sele og rusmiddel Kontrol Figur 13. Vejkantstavler malet af skoleelever i Aabenraa Kommune Der bliver gennemført arrangementer med Sikker Trafik LIVE Der bliver arrangeret temadage for unge bilister om trafiksikkerhed (fx projektet Fart med fornuft på Padborg Park) Fart med fornuft Fart med fornuft er et avanceret kørekursus, som udbydes af en række sønderjyske kommuner. Kurset tilbydes årige og foregår på motorbanen Padborg Park. Kurset har til formål at forbedre de unges køreegenskaber og deres risikoforståelse ved høje hastigheder. Derudover får kursusdeltagerne mulighed for at spare penge på deres bilforsikring, hvis de består kurset. Politiet gennemfører færdselskontrol ved arrangementer med mange unge deltagere Politiet systematiserer kontrollen af knallerter (herunder også på skolerne) Politiet øger og systematiserer kontrollen af de unge bilisters adfærd i trafikken Aabenraa Kommune

26 Data og analyse Der gennemføres årlige ulykkesanalyser for ulykker med unge bilister involveret (sammenligning mellem de seneste 5 år, trafikantgrupper, uheldssituationer og førernes køn og alder) 7.4 Ulykker på de overordnede veje i åbent land 45 % af personskaderne på kommunens veje sker på de overordnede veje (vejklasse 1 og 2 i åbent land). Det er antageligt også på disse veje, at størstedelen af trafikken afvikles. En stor del af ulykkerne på de overordnede veje er eneulykker. Der vil i de kommende år blive gennemført en række initiativer, som skal medvirke til at nedbringe antallet af ulykker på de overordnede veje i åbent land. Samarbejde Kampagner og information Kontrol Der vil blive samarbejdet med de enkelte lokalforeninger, vedrørende forhold, der kan forbedre trafiksikkerheden. Der vil blive samarbejdet med pressen med henblik på at øge fokus på ulykker i åbent land Der vil blive samarbejdet med fx Seniorrådet, Handicaprådet, Ældresagen, Landbrugsorganisationer og øvrige transporttunge virksomheder om ulykker i kryds i åbent land Der bliver gennemført kampagner om hastighed, manglende selebrug og rusmidler Der vil blive udarbejdet informationsmateriale om årsagssammenhænge til trafikulykker i kryds og eneulykker Politiet fører kontrol med hastighed, manglende selebrug og rusmidler. Vej- og stinettets fysiske udformning Der etableres fortsat rumleriller langs kant- og midterlinjerne på de overordnede veje, på udvalgte strækninger, hvor det er muligt. Uheldsbelastede kryds ombygges, fx rundkørsler, kanalisering, midterheller, variable A11-tavler (farligt vejkryds), synliggørelse af vigepligten på sidevejene For at begrænse antallet af kryds vil der fortsat være en restriktiv tilgang med hensyn til etablering af nye overkørsler og sideveje Der etableres fortsat lokale hastighedsbegrænsninger på uheldsbelastede lokaliteter 26 Aabenraa Kommune 2013

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Vision 4. 3 Målsætning 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Vision 4. 3 Målsætning 5 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Vision 4 3 Målsætning

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AJOURFØRING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ( )

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AJOURFØRING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ( ) OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AJOURFØRING AF TRAFIKSIKKERHEDSPLAN (2012-2014) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORORD 5 2 INDLEDNING 7 2.1 Tønder Kommune har et ansvar 7 2.2 Trafikuheld på kommunevejene 8 2.3 Trafikuheld på statsvejene 10 3 VISION, MÅLSÆTNING OG SUCCESKRITERIER

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X

Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X Kontaktperson: Torben Strømgaard Hansen E-mail: tsha@vejenkom.dk Referat af møde i Trafiksikkerhedsudvalget den 6. februar 2014 Jørgen Bruun, Formand Teknik og Miljøudvalget X Tommy Rachlitz Nielsen Teknik

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere