Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007"

Transkript

1 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat. Præmievækst i 2. kvartal 2007 på 3,9 % i lokal valuta vurderes højere end den generelle markedsvækst og løfter vækst i 1. halvår 2007 til 2,8 % i lokal valuta. Højdepunkter i 1. halvår 2007 Resultat før skat på mio. DKK trods flere storskader forbedret med 394 mio. DKK i forhold til 1. halvår Udviklingen er både drevet af et godt forsikringsteknisk resultat og en positiv udvikling i investeringsvirksomheden i 2. kvartal Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK forbedret med 111 mio. DKK trods storskader på 473 mio. DKK (i normale helår ventes storskadeniveau på 410 mio. DKK). Bruttopræmieindtægter på mio. DKK en stigning på 2,8 % i lokal valuta (1,8 % i DKK). Præmiestigninger gennemføres pr. 1. juli 2007 på udvalgte produkter i Norge og på arbejdsskadeforsikringer i Danmark som følge af ny lovgivning. Positiv udvikling i fornyelse blandt eksisterende kunder og en tiltagende vækst i salget til nye kunder. Finland og Sverige solgte tilsammen nye forsikringer i 1. halvår Combined ratio på 87,1 i forhold til 87,4 i 1. halvår Egenkapitalforrentning efter skat på 28,5 %. Forventningerne til årets resultat før skat opjusteres med 15 % fra 2,7 mia. DKK til 3,1 mia. DKK. Den danske selskabsskat er med virkning fra 1. januar 2007 nedsat fra 28 % til 25 %. Baseret på forventningen til 2007 giver dette en reduktion på ca. 65 mio. DKK og en forventet skattesats på 23 % mod tidligere ventet 26 %. Webcast og telekonference TrygVesta afholder webcast og telekonference den kl CET. Telekonferencedeltagere kan ringe på eller Præsentationsmaterialet ligger tilgængeligt på

2 Side 2 af 27 2 Koncernens hoved- og nøgletal

3 Side 3 af 27 3 Koncernens udvikling i 1. halvår 2007 Bruttopræmieindtægter Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 1. halvår 2007 svarende til en vækst i lokal valuta på 2,8 % (1,8 % i DKK) i forhold til 1. halvår Fremgangen kan tilskrives en positiv udvikling i kundetilgangen og -fornyelsen i 2. kvartal 2007, som medførte en vækst på 3,9 % i lokal valuta. Fra juli 2007 styrkes bruttopræmieudviklingen yderligere som følge af en præmieforhøjelse på arbejdsskadeforsikringer i Danmark samt på udvalgte produkter i Norge. Præmieforhøjelsen på arbejdsskadeforsikringer sker i kraft af en ny lov, der trådte i kraft 1. juli Præmievæksten var i 1. halvår 2007 fordelt med 1,8 % i Privat & Erhverv Danmark, -1,2 % (-3,8 % i DKK) i Privat & Næringsliv Norge, 5,5 % (4,5 % i DKK) i Industri og 31,9 % (32,2 % i DKK) i Finland. Fremgangen i præmievæksten kan især tilskrives en meget høj vækst i Industri i 2. kvartal I Privat & Næringsliv Norge var præmieudviklingen fortsat påvirket af præmietilpasninger gennemført i Nettovæksten i antal forsikringer var ca i 1. halvår 2007, hvoraf Finland og Sverige stod for godt halvdelen. Erstatningsforløb På trods af betydeligt større udgifter til storskader end forventet i 1. halvår 2007 var bruttoerstatningsprocenten 68,1 i forhold til 67,6 i 1. halvår Udgiften til vejrrelaterede skader var med 85 mio. DKK i 1. halvår 2007 lidt lavere end forventet, men som følge af massivt nedbør i Danmark og Norge i starten af 3. kvartal 2007 fastholdes forventningerne til vejrrelaterede skader for helåret. I 1. halvår 2007 udgjorde afløbsgevinster brutto 306 mio. DKK og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 3,8 procentpoint. De positive afløb lå på bil-, ulykke- og ansvarsforsikringer, mens arbejdsskadeforsikringer blev styrket blandt andet som følge af lovændringen i Danmark. Til sammenligning var afløbsgevinsterne i samme periode 2006 brutto 311 mio. DKK og påvirkede erstatningsprocenten med 3,9 procentpoint. Omkostninger Trods betydelige investeringer i nye markeder, betydelige udgifter til produktivitetsforbedring i Norge samt en ikke ubetydelig løninflation steg de nominelle omkostninger kun med ca. 2 % til mio. DKK. Bruttoomkostningsprocenten lå på 17,0 i 1. halvår 2007 mod 16,9 i 1. halvår 2006 og udviklede sig som ventet med et fortsat fald i de danske og norske aktiviteter fra 16,6 i 1. halvår 2006 til 16,0 i 1. halvår De 17,0 procent indeholder en styrkelse af feriepengehensættelsen, der blev opbygget gennem 1. halvår 2007, men som tilbageføres i løbet af 2. halvår Dette påvirkede i modsætning til året før 1. halvår 2007 negativt med ca. 0,2 procentpoint. Resultat af investeringsvirksomhed Det samlede resultat af TrygVestas investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel til forsikringsteknisk rente udgjorde 923 mio. DKK i 1. halvår 2007 svarende til et afkast på 2,5 %. Det samlede afkast var 457 mio. DKK højere end samme periode 2006 som følge af en højere rente på obligationer og større gevinster på aktier. Aktiebeholdningen havde et positivt afkast i perioden på 458 mio. DKK svarende til 8,7 %. Den stigende rente gav ud over et højere løbende obligationsafkast en gevinst via diskonteringen af erstatningshensættelserne på 282 mio. DKK i 1. halvår 2007, hvilket nogenlunde svarer til det

4 Side 4 af 27 4 obligationskurstab, som den højere rente gav anledning til. Efter overførsel af forsikringsteknisk rente udgjorde investeringsafkastet 474 mio. DKK mod 193 mio. DKK i samme periode Combined ratio Combined ratio udviklede sig positivt til 87,1 i 1. halvår 2007 i forhold til 87,4 i samme periode Combined ratio blev negativt påvirket med 3,8 % af et højt storskadeniveau, men positivt påvirket med 1 % af den stigende rente samt afløbsgevinster med 4,0 %. Resultat før skat Det samlede resultat før skat steg 394 mio. DKK til mio. DKK. Udviklingen er sammensat af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 111 mio. DKK og en forbedring af investeringsafkastet på 281 mio. DKK i forhold til 1. halvår Resultat efter skat Resultat efter skat udgjorde i 1. halvår mio. DKK, hvilket var en forbedring på 263 mio. DKK i forhold til 1. halvår Skat af det regnskabsmæssige overskud for 1. halvår 2007 udgjorde 385 mio. DKK. Egenkapitalforrentningen efter skat var 28,5 % for perioden. I Danmark trådte en ny skattelov i kraft den 1. januar 2007, hvor selskabsskatten blev nedsat fra 28 % til 25 %. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen, regulering til tidligere år samt en stigning i forventningerne til skattefrie aktieavancer betød, at TrygVestas effektive skatteprocent i 1. halvår 2007 blev reduceret til 22 %. Andre højdepunkter: TrygVesta indfører LEAN for blandt andet at skabe bedre og mere effektive arbejdsprocesser samt for at styrke vækst og innovation i koncernen. I februar 2007 startede den finske forretning salget af forsikringer til mindre erhvervsdrivende. I Danmark introducerede TrygVesta en billigere bilforsikring for kvinder til og med 28 år, da unge kvinder ifølge flere undersøgelser laver færre og mindre skader end unge mænd. I maj 2007 lancerede TrygVesta en fokuseret og styrket markedsindsats i Oslo-regionen. Fra 1. januar 2008 indskrænker det offentlige i Danmark dækningen på den Offentlige Rejsesygeforsikring. Da TrygVestas rejseforsikringer er udformet som et supplement til den Offentlige Rejsesygeforsikring, lanceres rejseforsikringerne derfor i en ny udgave, som dækker kunderne inklusive det, der tidligere var dækket af det offentlige. Fra årsskiftet nedsætter TrygVesta herudover præmien for Årsrejse Verden med 50 %. TrygVesta ændrede i 1. halvår 2007 politikken for overskudsdeling med aktionærerne. Fremover udloddes 50 % af selskabets overskud efter skat som kontant udbytte og overskydende kapital i henhold til TrygVestas kapitalmodel føres tilbage til aktionærerne i form af aktietilbagekøb. Tidligere udbetalte TrygVesta udelukkende kontant udbytte.

5 Side 5 af 27 5 Koncernens udvikling i 2. kvartal 2007 Bruttopræmieindtægter Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 2. kvartal 2007 svarende til en vækst på 3,9 % i lokal valuta (2,5 % i DKK) i forhold til 2. kvartal Præmievæksten i lokal valuta var i 2. kvartal 2007 fordelt på 3,5 % i Privat & Erhverv Danmark, - 1,1 % i Privat & Næringsliv Norge, 6,6 % i Industri og 25,7 % i Finland. Nettovæksten i antal forsikringer udgjorde ca i 2. kvartal Erstatningsforløb Erstatningsprocenten udgjorde 67,3 i 2. kvartal 2007 mod 61,2 i samme periode Niveauet i 2. kvartal 2007 var tilfredsstillende, om end det lå betydeligt højere end sidste år. Den primære årsag hertil var flere storskader i 2. kvartal 2007 på brutto 393 mio. DKK sammenlignet med forventede 410 mio. DKK for et normalt helår. Storskadeniveauet påvirkede erstatningsprocenten negativt med brutto 9,6 procentpoint i 2. kvartal Omkostninger Omkostningsprocenten for 2. kvartal 2007 udgjorde 16,8 mod 16,7 i samme periode sidste år. De danske og norske aktiviteter reducerede omkostningerne med 15 mio. DKK eller tilsvarende en omkostningsprocent på 15,5 i 2. kvartal 2007 i forhold til 16,2 i 2. kvartal 2006, mens øgede aktiviteter i Finland og Sverige trak omkostningerne op. Resultat af investeringsvirksomhed I 2. kvartal 2007 var det samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel til forsikringsteknisk rente 497 mio. DKK svarende til et afkast på 1,3 % mod 47 mio. DKK i samme periode Aktierne løftede med et afkast på 7,0 % det samlede afkast, mens obligationsafkastet på 0,2 % var præget af periodens rentestigning. I forhold til samme periode året før var afkastet betydeligt højere navnlig som følge af det højere aktieafkast. Combined ratio Set i lyset af de mange storskader i 2. kvartal 2007 var en combined ratio på brutto 84,8 meget tilfredsstillende, men en anelse højere end 83,0 i samme periode sidste år. Nettogenforsikringsprocenten udgjorde 0,7 i 2. kvartal 2007 mod 5,1 i samme periode året før grundet et positivt bidrag fra reassurandørerne som følge af storskadeforløbet. Afløbsresultatet netto udgjorde 195 mio. DKK i 2. kvartal 2007 mod 68 mio. DKK i samme periode 2006 og påvirkede combined ratio positivt med henholdsvis 4,7 procentpoint i 2007 mod 1,7 procentpoint i samme periode Resultat før skat Resultat før skat udgjorde mio. DKK i 2. kvartal 2007 mod 651 mio. DKK i samme periode Den positive udvikling var drevet af en forbedring i præmieindtægterne på 102 mio. DKK og en stigning i investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsvirksomhed på 437 mio. DKK. Resultat efter skat Resultat efter skat udgjorde i 2. kvartal i år 855 mio. DKK svarende til en forbedring på 293 mio. DKK i forhold til 2. kvartal Den effektive skatteprocent for 2. kvartal 2007 udgjorde 19,6 %. Det lave skatteniveau skyldes, at der i 2. kvartal 2007 ekstraordinært blev indtægtsført udskudt skat som følge af reduktionen af skatteprocenten i Danmark fra 28 til 25 %. Vedtagelsen af nedsættelsen af den danske selskabsskattesats til 25 % medførte, at den udskudte danske skatteforpligtelse pr. 1. januar 2007 blev nedsat med 20 mio. DKK, hvoraf 15

6 Side 6 af 27 6 mio. DKK blev indtægtsført over resultatopgørelsen i 2. kvartal 2007, mens 5 mio. DKK blev indtægtsført over egenkapitalen. Geografiske segmenter TrygVesta er organisatorisk og driftsmæssigt opdelt i de enheder, der er nævnt tidligere i rapporten. For at give et billede af udviklingen i henholdsvis Danmark og Norge har vi udarbejdet en segmentering, hvor Industris aktiviteter er opdelt i Danmark og Norge, og de respektive aktiviteter P&E Danmark og P&N Norge er lagt sammen med disse. Danmark Fordelt på geografiske segmenter steg præmievæksten i Danmark i 1. halvår 2007 med 2,4 %, og det forsikringstekniske resultat blev forbedret med 88 mio. DKK til 824 mio. DKK i forhold til samme periode året før. Combined ratio for den danske forretning udgjorde 84,6, skadeforløbet 68,7 %, og omkostningsprocenten var 15,9. Resultatforbedringen afspejlede især en positiv præmieudvikling samt et positivt bidrag fra reassurandørerne i forbindelse med storskader. Norge Tilsvarende udviklede præmieindtægterne i Norge sig positivt med 1,7 % i NOK (-0,8 % i DKK) i forhold til samme periode året før. Det forsikringstekniske resultat blev forbedret med 73. mio. DKK til 529 mio. DKK i forhold til 1. halvår Combined ratio for den norske forretning udgjorde 87,8 mod 89 i samme periode året før, skadeforløbet 71,8 % lå på niveau med året før, og omkostningsprocenten var 16,0 mod 17,6 året før. Resultatforbedringen skyldtes især en positiv udvikling på omkostningssiden samt et positivt bidrag fra afløb på tidligere årgange. Kapital Ved udgangen af 1. halvår 2007 havde koncernen en egenkapital på mio. DKK i forhold til mio. DKK i 1. halvår Inklusiv hybridkapital på 1,1 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 10,2 mia. DKK. I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel (Capital Adequacy Ratio eller CAR model) lå TrygVestas CAR ratio ved udgangen af 1. halvår 2007 på 146,3 %. TrygVesta anser et interval på % som et passende niveau for kapital og basis for den årlige udlodning til aktionærer. En forenklet CAR model opdateret med regnskabstallene fra 1. halvår 2007 kan findes på under Investor Relations/Data Room. Voldgiftssag TrygVesta Forsikring A/S er part i en verserende voldgiftssag. Afgørelse i sagen forventes i 2. halvår Tvisten vedrører genforsikring købt i perioden

7 Side 7 af 27 7 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Distributionen foregår primært gennem tre regioner, en kundeserviceregion, 16 lokale servicecentre samt gennem interesseorganisationer og Nordeas 340 filialer. Privat & Erhverv Danmark har ca medarbejdere. Bruttopræmieindtægterne i 1. halvår 2007 udgjorde mio. DKK svarende til en vækst på 1,8 % i forhold til 1. halvår I 2. kvartal 2007 var præmievæksten 3,5 % i forhold til 2. kvartal Set i lyset af de konkurrenceforberedende tiltag på bilforsikringer, som Privat & Erhverv Danmark har foretaget i 2006, var udviklingen i præmieindtægterne meget positiv. Kundetilfredsheden blev også styrket, hvilket blandt andet afspejles i fornyelsesprocenten, der steg i 1. halvår Udviklingen i antallet af nye forsikringer var positiv i 1. halvår 2007, hvor især sundhedsforsikringer med en vækst på over 30 % drev en betydelig del af fremgangen. Gennemsnitspræmien på bilforsikringer faldt ca. 3 % i 1. halvår 2007 og 5,7 % inden for det seneste år som følge af de segmenterede tiltag iværksat i 2006, mens gennemsnitspræmien på øvrige forsikringer var uændret eller stigende. Det forsikringstekniske resultat udgjorde i 1. halvår mio. DKK, hvilket var en stigning på 44 mio. DKK i forhold til samme periode De nominelle omkostninger steg 21 mio. DKK fra 1. halvår 2006 til 2007 svarende til 3,9 %. Udviklingen skyldtes især løninflation. I modsætning til 2006 var omkostningerne desuden negativt påvirket af en styrkelse af feriepengehensættelsen, der blev opbygget gennem 1. halvår 2007, som dog reduceres igen i 2. halvår Erstatningerne udgjorde mio. DKK i 1. halvår 2007 og indeholdte udgifter til vejrrelaterede skader på 74 mio. DKK mod kun 13 mio. DKK i 1. halvår Frekvensen af mindre bilskader steg i 2. kvartal som følge af et større antal hærværks-, tyveri- og trafikskader. Gennemsnitsskaden på biler steg på grund af et pres på reparationspriserne. Afløb påvirkede resultatet positivt med netto 73 mio. DKK i 2. kvartal 2007 mod minus 26 mio. DKK i samme periode 2006.

8 Side 8 af 27 8 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta- og Enter-brandene. Distributionen foregår gennem 85 franchisekontorer, 3 regionale kundecentre, 35 lokale servicecentre, bilforhandlere samt Nordeas 140 bankfilialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere. Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 1. halvår 2007 svarende til et fald på 1,2 % i lokal valuta (3,8 % i DKK) i forhold til 1. halvår Implementeringen af loyalitetsprogrammer og ophør med toprissystem har gennem de seneste år medført faldende gennemsnitspræmier. Gennemsnitspræmierne har nu stabiliseret sig på et tilfredsstillende niveau. Tiltagene har som planlagt skabt en højere kundeloyalitet, der kommer til udtryk gennem fornyelsesprocenten, hvor 9 ud af 10 kunder nu fornyer deres forsikringer. Fornyelsesprocenten blev således forbedret med 1,7 procentpoint i løbet af 1. halvår Fra 1. juli 2007 blev der gennemført præmiestigninger på en række produkter. Målrettede markedstiltag og løbende produktudvikling gav en positiv salgsudvikling i 1. halvår 2007 sammenlignet med 1. halvår En del af den positive udvikling kan henføres til et salgstiltag iværksat i starten af 2. kvartal 2007 i Oslo-området. Omkostningsprocenten blev forbedret med ca. 1 procentpoint i forhold til 1. halvår Det forsikringstekniske resultat udgjorde i 1. halvår mio. DKK mod 288 mio. DKK i samme periode Det lavere resultat skyldtes ekstraordinært mange store skader inden for Property-brancherne, der udgjorde 79 mio. DKK mod 11 mio. DKK i 1. halvår sidste år. Disse skader påvirkede erstatningsprocenten negativt med 3,6 procentpoint. Erstatningsudgifterne var ligeledes negativt påvirket af øgede gennemsnitsskader på bil- og husforsikringer.

9 Side 9 af 27 9 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, der leverer skadeforsikringsprodukter til større virksomheder under TrygVesta-brandet. Industri servicerer kunderne gennem eget salgskorps og gennem mæglere. Vi definerer industrikunder som kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 medarbejdere. Industri har ca kunder og ca. 500 medarbejdere. Dansk Kaution indgår i Industri og er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden. Uden for Danmark markedsfører Dansk Kaution sig under brandet TrygVesta Garanti. Den stærke bruttopræmievækst i Industri fortsatte i 2. kvartal 2007, hvor bruttopræmierne steg med 6,6 % i lokal valuta (5 % i DKK). I 1. halvår 2007 var væksten 5,5 % i lokal valuta (4,5 % i DKK) i forhold til 1. halvår Fremgangen afspejlede en positiv salgsudvikling og en meget høj fornyelsesprocent i både Danmark og Norge. Desuden er det effektive risikorådgivningskoncept, hvor kunden betjenes af tværfaglige kundeteams, blevet positivt modtaget, og vi ser en klar tendens til, at store kunder i stigende grad prioriterer tillid og kvalitet i skadebehandlingen frem for udelukkende at se på prisen. I løbet af 1. halvår 2007 rundede industriforretningen 5 mia. DKK i bestandspræmie (niveauet for den årlige præmieindtægt). Siden årsskiftet har det samlede forretningsområde øget bestandspræmien med over 200 mio. DKK. De nominelle omkostninger faldt i forhold til 1. halvår 2006, og omkostningsprocenten blev forbedret med 1,2 procentpoint til 10,4. Det forsikringstekniske resultat endte i 1. halvår 2007 på 527 mio. DKK, hvilket er en forbedring på 193 mio. DKK i forhold til samme periode Storskadeudgiften i 1. halvår 2007 beløb sig til brutto 354 mio. DKK og påvirkede combined ratio i 1. halvår 2007 negativt med 14,1 procentpoint.

10 Side 10 af Finland I Finland leverer vi skadeforsikringsprodukter til private og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Distributionen foregår primært gennem Nordeas cirka 440 filialer samt gennem eget call center, bilforhandlere og internettet. I Finland arbejder ca. 120 medarbejdere. Samlet set oplevede den finske forretning i 1. halvår 2007 en bruttopræmieindtægt på 119 mio. DKK, hvilket var en stigning på 31,9 % (32,2 % i DKK) i forhold til 1. halvår Nettotilgangen af nye forsikringer var på ca , og antallet af kunder steg til ca kunder. Privatforretningen reducerede omkostningsprocenten til 27 % i 1. halvår 2007 fra 44 % i samme periode Omkostningsprocenten for den samlede forretning (Privat & Erhverv) udgjorde 47,1 i 1. halvår 2007 og var negativt påvirket af opstartsomkostninger til erhvervssalget. Combined ratio for privatforretningen udgjorde 103,5 i 1. halvår 2007 forbedret fra 123,3 i samme periode sidste år. Skadeforløbet endte på 74,7 %, hvilket afspejler god risikoselektion og effektivitet i skadebehandlingen.

11 Side 11 af Sverige I Sverige leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Vesta Skadeforsäkring, som vi lancerede i sommeren Distributionen foregår primært gennem Nordeas cirka 260 filialer og parallelt hermed i eget call center og via internettet. I Sverige arbejder cirka 50 medarbejdere. Antallet af medarbejdere er i fortsat vækst i takt med udviklingen af den svenske forretning. Efter et år på markedet ligger salget i den svenske forretning fint i tråd med de opsatte mål og strategien for positionering på markedet. I 1. halvår 2007 opnåede forretningen en vækst af nye forsikringer på ca Salget af bilforsikringer udviklede sig især meget positivt. Nordea stod fortsat for den primære distribution suppleret af salget gennem eget callcenter og egne kundeservicemedarbejdere. Porteføljen udgjorde efter 1. halvår mio. SEK. I Sverige eksisterer der en difference mellem solgte forsikringer og bestanden af forsikringer, da solgte forsikringer i gennemsnit først sættes i kraft efter 3 måneder. Kundebasen bestod efter 1. halvår 2007 af kunder. Bruttoomkostningerne udgjorde 44 mio. DKK i 1. halvår Det relativt høje omkostningsniveau skal ses i lyset af, at forretningen er nystartet og i kraftig vækst og dermed belastet af IT omkostninger og høje salgsprovisioner. Omkostningerne må forventes at forblive på et forholdsvist højt niveau, så længe forretningen vokser i så højt et tempo.

12 Side 12 af Investeringsvirksomhed TrygVestas samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel af forsikringsteknisk rente blev i 1. halvår mio. DKK svarende til et afkast på 2,5 %. Det samlede afkast var 457 mio. DKK højere end samme periode Efter posten andre finansielle indtægter og udgifter, der blandt andet indeholder effekten af ændringer i renten, som anvendes ved diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser, var afkastet 454 mio. DKK højere end samme periode Det gode resultat skyldtes især særdeles gode aktiemarkeder i 2. kvartal Afkast på obligationer m.v. var 379 mio. DKK svarende til 1,3 %, mens afkastet på aktier og ejendomme var på henholdsvis 458 mio. DKK og 86 mio. DKK eller 8,7 % og 3,6 %. Diskonteringen af erstatningshensættelserne gav en kursgevinst på 282 mio. DKK, hvilket skal ses i sammenhæng med renteudviklingens negative påvirkning af obligationsafkastet i perioden. I 2. kvartal 2007 var TrygVestas samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel til forsikringsteknisk rente 497 mio. DKK eller et afkast på 1,3 %. Aktierne løftede med et afkast på 7,0 % det samlede afkast, mens obligationsafkastet på 0,2 % var præget af periodens rentestigning. I forhold til samme periode året før var afkastet betydeligt højere som følge af de høje aktieafkast og i mindre omfang ejendomsafkast. Næsten 80 % af aktiverne var placeret i obligationer, mens den øvrige del var placeret i aktier og ejendomme. Omkring 10 % af aktiebeholdningen blev solgt i juni 2007, hvorved aktieandelen blev nedbragt til 13,7 %, og med en ejendomsandel på 6,7 % udgjorde disse to aktivklasser tilsammen 20,4 % mod 21,5 % ultimo 2006 trods stigning i aktiekurser. Omkring 4 % af obligationsporteføljen var placeret i USD obligationer, hvoraf den altovervejende del var amerikanske statsobligationer, mens resten var andre statsobligationer og virksomhedsobligationer. Der var ingen investering i strukturerede obligations- eller låneprodukter eller lignende (CDO og CLO eller hedgefonde) samt amerikansk realkredit af lav kvalitet eller såkaldt "sub prime".

13 Side 13 af Forventninger til 2007 TrygVesta opjusterer de finansielle forventninger til helåret 2007 i forhold til forventningerne kommunikeret sammen med resultatet for 1. kvartal Resultat før skat opjusteres med 15 % fra 2,7 mia. DKK til 3,1 mia. DKK. Mio. DKK Realiseret 2006 Forventet 28. feb 2007 Forventet 9. maj 2007 Forventet Gunstigt forløb Negativt forløb Præmievækst 2,0% 3% (*) 3% (*) 4% (*) Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast Resultat før skat og ophørte aktiviteter Resultat efter skat og ophørte aktiviteter Combined ratio 86, * Målt i lokal valuta Præmieindtægterne forventes at stige ca. 4 % i lokal valuta mod en forventning på 3 % efter 1. kvartal og 3,3 % udmeldt i forbindelse med TrygVestas kapitalmarkedsdag den 21. juni Forudsætningen for præmievæksten er, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Opjusteringen af forventningen til præmievæksten skyldes prisstigninger inden for arbejdsskadeforsikringer i Danmark, tilgangen af nye kunder i Norge, indgåelsen af flere større forsikringsaftaler i Industri samt væksten i Nye Markeder og Sverige i særdeleshed. Forventningen til combined ratio ændres fra 89 til 88. Ændringen skyldes primært afløbsgevinster i 2. kvartal 2007 på netto 195 mio. DKK svarende til en positiv påvirkning på 1,2 procentpoint på året og stigende renter i 2. kvartal svarende til ca. 0,1 % påvirkning. I modsat retning trækker det høje storskadeniveau, som med en bruttoudgift på 473 mio. DKK allerede på halvåret ligger højere end de 410 mio. DKK, som indgår i forventningen til et normalår. I 2. halvår 2007 forventes storskader i niveauet ca. 200 mio. DKK, der er indregnet i den samlede forventning på 88 i combined ratio på året. For resten af året forudsættes afløbsresultatet at være 0. Omkostningsprocenten forventes at udgøre 16,7 for helåret Forbedringen i omkostningsprocenten i forhold til 16,8 i 2006 vil blandt andet komme fra fortsat tilbageholdenhed på omkostningssiden. De danske og norske aktiviteter fortsætter med at reducere omkostningsprocenten, mens Finland og Sverige trækker omkostningerne op med ca. 1 %. Investeringsafkastet efter overførsel af forsikringsteknisk rente for 2007 forventes at blive 700 mio. DKK mod tidligere forventet 500 mio. Dette er et resultat af et større end forventet afkast i 2. kvartal 2007 samt et højere obligationsafkast for resten af året på grund af rentestigningen i 2. kvartal. Forventningerne til investeringsafkastet er baseret på investeringsresultatet pr. ultimo juni 2007 samt en forudsætning om et afkast i de resterende 6 måneder af 2007 på 7,0 % p.a. for aktier, 6,0 % p.a. for fast ejendom og 5,1 % p.a. på obligationer. I perioden siden 2. kvartals afslutning har aktiemarkederne været særlig volatile. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2007 at udgøre 225 mio. DKK for hele I 1. halvår 2007 udgjorde vejrrelaterede skader 85 mio. DKK. Store nedbørsmængder i Danmark og Norge i juli 2007 har medført estimerede skader på ca. 90 mio. DKK, som er indeholdt i ovenstående forventninger for helåret. Sandsynligheden for, at årets samlede vejrrelaterede skader overstiger et forventet normalår på 225 mio. DKK, er øget.

14 Side 14 af Skat I juni 2007 vedtog folketinget i Danmark et lovforslag om nedsættelse af selskabsskatten fra 28 % til 25 %. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen, regulering til tidligere år samt stigning i forventningerne til skattefrie aktieavancer har medført, at forventningerne til den effektive skatteprocent nedsættes fra 26 til 23 for 2007, mens den nye skattelov baseret på 2007 forventningen giver en årlig besparelse i størrelsesordenen 50 mio. DKK. Efter 2007 forventes en effektiv skatteprocent på 24. Forbehold usikkerheder og risici Udsagn om TrygVesta er baseret på den information, som var til rådighed på tidspunktet for udarbejdelsen af denne regnskabsmeddelelse. Udsagn, der omfatter fremtiden, er forbundet med usikkerhed. En række faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling vil afvige betydeligt i forhold til udtalelserne om fremtiden i regnskabsmeddelelsen. Disse faktorer kan være konjunkturudvikling, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen i de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som naturkatastrofer eller terror, ændrede lovregler, retspraksis, genforsikringsforhold eller igangværende retssager. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan vores faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i regnskabsmeddelelsen. Vi henviser til årsrapporten 2006 og for en detaljeret gennemgang af risikofaktorer.

15 Side 15 af Anvendt regnskabspraksis TrygVestas regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt de krav som lov om finansiel virksomhed og Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at rapporten er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS erne). Udover de nedenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten 2006 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændringer i anvendt regnskabspraksis TrygVesta anvender fra 1. januar 2007 en mere enkel model for unwinding. Unwinding er den opskrivning af erstatningshensættelsen, der skyldes løbetidsforkortelse, og som overføres fra erstatninger til forsikringsteknisk rente i resultatopgørelsen. Vi henviser til TrygVestas kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 for en uddybende beskrivelse. Ændring i regnskabsmæssigt skøn Koncernens samlede danske og norske udskudte skatteforpligtelse androg 959 mio. DKK pr. 1. januar 2007 opgjort ved en selskabsskattesats på 28. Vedtagelsen af nedsættelsen af den danske selskabsskattesats til 25 har medført, at den udskudte danske skatteforpligtelse pr. 1. januar 2007 er nedsat med 20 mio. DKK, hvoraf 15 mio. DKK er indtægtsført over resultatopgørelsen i 2. kvartal 2007, mens 5 mio. DKK er indtægtsført over egenkapitalen. I 1. kvartal 2007 blev den effektive skatteprocent skønnet til 26. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen samt stigning i forventningerne til skattefrie aktieavancer medførte, at den effektive skatteprocent i 1. halvår blev nedsat til 22. Ændringen i skønnet medførte en samlet reduktion af skatteomkostningen for 1. halvår 2007 på 67 mio. DKK.

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere