teatergamger! Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teatergamger! Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe"

Transkript

1 teatergamger! Vi har hermed fornojelsen at proosentere vort teaterprogram for SiVsonen 2Q07/2()(J8, Program 2007 /2008 Vi har lagel udgangspunh i de st~kkel, der b1iver sat op pa Gladsaxe N~ Teater og har sa komblneret med stykker, Gladsaxe Teaterforening..elv stir for eller tilbyder I samarbejde med Lyngby Taarbcek Teaterforening. Forestillingerne sprender fra det klassiske teater til musik og danseteale'. Kort sagt er der et b'ed! udvalg af teatermul>gheder. Vi sp~le, i savel GIOOsaxe Ny Teater som i Lyngby Kulturtlus. Du har mljiighed lor at kombine,e billetleme oom du vii, men du skal for at fa rabat. bes~lle minimum Ire forest~linger Kontor Foreningen hal truffet aftale med Gladsaxe Opl~snlngsforbund om, at de i den nye salson hj<elpe med udskrivolng og udsendelse af billeller, Oet betyder, at binette' elter den 20. li<>gust ken,,/hentes der indenlor konto,ets abningslidef. Telefonhenvendelser til foreningen sker fortsat pa foreningens leietonnummer , Gladsaxe Oplysningsforbund ligge, lige bag rikfhusel pi! Kildebakken 20. Abningstiderne er mandag til torsdag kl, 9: og kl, :00 Fredag fra ki, :00 og fra ki, 13:00 14;00, Generalforsamling 30. sepfember kl mad kulturelt Indslay fra kl Vi afhojde, generaworsamling for medlemme' pi! Gladsaxe N~ Teater den 30, september kl Elter generalforsamlingen har VI el kulfu,ell Indslag med skuespiller Lene Poulsen, som vi kenderfra en lang ralkke film- og teaterrolle" Lene vii komme og fortalllie om og give smagsprever pol sin kommende folestilling "Shirley Valentine", I forbindelse med generalforsamling og forestilling v~ del vrere mulighed for at kebe sandwich og drikkevare,. Reserver tidspunktet alle'ede nu og kom og v,"" med, Pol generallorsamlingen har medlemmer fra saloonen stemmeret E'du ikke allerede medlem, har du mulighed for at melde dig Ind i foreningen Inden genelalforsamlingen kl 15,00, Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe Vi tager traden op og 1...l/ge' ud med en rock revival koncen den 19 oktober, Her oplril!der Pete, Belli og Five Roses med grester, GliI!d dig til et b,ag af en koncert. Venlig hilsen Gladsaxe Teaterlo'enlng

2 Gladsaxe Teaterforening Sceson Forestiiiinger pa Giadsaxe Ny Teater HAMLET At William Shakespeare Pi rollellsten see bla. Thure Lind hardt, Preben Kristensen, Malin BroIin- Tani, Helle Merete SOilrensen, Mads Knarreborg, Joen H"jersle~, Michael Mon!>;en, S"ren Rode, Tnomas Milton. Thomas Bentin, Robert Reinhold. Kasper 0 Gattrup, Sigrid Kandal Husjord. G1adsaxe N~ Teaters FoIkekor Torsdag den 27. september kl. 19:30 og lordag den 6. oktober 2007 kl. 17:00 Billetpris: Unge under 26;ir 0= 320 kr. 0" 285 kr. A = 285 kr. A kr. Billetter Ilossaig tillalgges 40 kr. BLQDBRYLLUP Federico Garcia Loren spanske klsssiker Blodbryllup eren storslaet m~tisk foruelling om menneskers tidenskabelige hemmel;gheder og Iomregtelser, et drama mellem to familiar am undertrykt k~ighed og de d"delige konsek~enseraf at uooerll)'kke sandheoen I sig sel~. For follrste gang fortalt sam musikteater. hwr dans, teater og musik fl~der sammen I en blanding af surrealismll, realisme. romantik og moralltetstealer. Iscenesaottelsen 1'"'99"s I hoondeme pol det unge stortalent Veronika Keef, og forestillingens musik komponeres af Hans Erik Philip, der har skabt musik til en lang raokke film, tii_serier og klassiskll komposiboner. Me<lvirkende: Maibritt Saerens. Ken Ve<lsegaard, Baartl Owe, Marie-Louise Coninck, Joachim Maliing OIl Rebekka 0.. GladsaxlI N~ Teaters FoIkllkor Mandag den 7. januar kl. 19:30 og lordag den 2. februar 2008 kl. 17:00 Billetpris: Unge under 26 ir 0= 320 kr. 0= 285 kr. A = 285 kr. A = 250 kr. Billelter I I..ssalg tillao9ges 40 kr.

3 Gladsaxe Teaterforening Sooson Forestillinger pa Gladsaxe Ny Teater Gladsaxe NY TeaterNendsysset Teater PRINSESSERNE Succesopsalnlng af Anne Marte Lons bestseller Vivlan Nielsen har skabt et bide stoerkt bizart og humoristisk slyl<;ke dramatil<;, hemet ud al clen venclsysselsl<;e muld Ira lorrige amundrecle, om 10 propriet3ercl..tre, cler lorn~e de,es tiv pa lanclet og i byen i 1900-tallel til Slor undren for onwerclenen. Prinsesseme handler om stolllle<:l, Iorvallningen af nedarvet gods. misfo'stilet feminisme, seksualitel og "nsket om kontrol ove, sig selv og sine OO'Igi""tse' Forestillingen e, instruerel af Pete, Schrlllcle" og scenografien er sl<abl al Poul Fty Ptejdrup Me<.!virkende: Marianne Mortensen, Me,ete Norgaard, Helle Merete S"ren""n, Julie Riis, Roll Han""n. Hans Hollegaard og Kresten Ande,sen. Mandag den 31. marts kl. 19:30 og fredag den 11. april 2008 kl. 19:30 Billetpns: Unge under 26 ar 0"320kr. 0" 285 kr. A kr. A" 250 kr. BlIletter Ilossaig lllisegg" 40 kr. I'M BAD Palar Schaufuas Ballattans nsesta vardanapramlara for1abliar hlstorlen om The King of Pop, Michael Jackson til popikonets originale musik skabte Pete' Schaulu5S Ballerten The King om Elvis Presley og me<.! hans musik. Den blev en sto, succes og har siden v""rel geoopsat gang pa gang. b1k!e i Danmarl< og i udlandel The King var I"este del al en succesfuld 'ockriogi og blev efter1ulgt al She Loves You om The Bea~es og Salisfacoon om The Rolling Stones.... '...-- Nu tager Peter Schaufuss Balletten fat pa endnu en al vor generations musi~maiesta.rter. I elterarel2007 er der verclenspremiere pa MICHAEL I'M BAD om og til original musik af Michael J&Ckson - The King of Pop. I mal 200$ glllstesp~ler forest~hngen pi! Gladsaxe NY Teater. Kompagn~1 glreder sig over at have liiet rett;ghederne Iii at bruge Michael Jacksons or;ginale musik. Balletchef Peter S<;hauluss lover "en gribende lorestilling lor hele lam~ien", - O"n v~ komme Wat indeholcle de vigtigste laser i clen store pe<sonliglleds og stjl'!mes liv. Bade hl'ljdepunktem". de clramatisk" liljeblikke og triumfame. dokumenl"ret gannem "n bred ville fra Michael Jacksons procluklion, siger p"tar Schauluss Tirsdag clan 6. mal kl. 19:30 og lorsdag dan 8. mal 2008 k1.19:30 Billatpns: Unge under 26 iir 0"260kr. 0" 226 kr. A" 210 kr. A kr. Billette. i lossalg till",gges 40 kr.

4 Gladsaxe Teaterforening Sceson Forestillinger i Lyngby Kulturhus folketealret.dk JESUS CHRIST SUPERSTAR Rocko""", af Andrew Lloyd Webber og Tim Rice Vi er glade 'or at kunne vise Jews Christ Superstaren rigt,g klassiker med ellegendarisk musikalsk unwers splekket n-l ilrehlengere og 'ede rockkomposilionef. Fortrellingen rammer l;ge ned i bibelhistoriens knuoopunkl. Pasllen og forholool mellem den skepliske Judas Iscariot og den stadigt mere popul<t:!re Jesus af Na~are!h. Fra indtoget i Jerusalem til den tragiske korsfa:!stelse,,,iger vi Jesus. hans tm disciple og den pessimistiske Judas. sam ldarsynet forudse, Jew's IIOksende magt som en trussel mod del romerske impenum, Medvirkende' EI slil'rk! syngencle ensemble <Jf unge kradter med D<Jniel ErikS'lon sam Jesus, Martin Preisler som Judas og Camilltt-Calhrine Rommedahl SOm Man'a Magdalene og el 6 mands orkester. Fredag 16. november kl. 20:00 Billelpris: 250 kr. Billetter i 10s$alg lill,.,gg"" 40 kr. OOENSE TEATER ORDET Kaj Munks klaasiske, religiose drama O,det er et udfordrerjde,<!ligiest drama, IIl10r der udspiller sig en llenopvrekkelse Ira de d~e, og Munk bekender sig t~ bl!lnnens mag\. Ogsa i clag er det kontrollf!rs>e1le emner! Centralt; historien s!llr den gnmdtvigianske Mikkel Borgen og den indremissionske Peter Skraeclder, hvis forelskede b"m kommer i klemme i et refigiesl sammenswd, sam bringer famiheme pa kollisionskurs. Da Borgens hustru dl'lr i barsels.sengen. g,ver Skraeclder hans v<jnlm skylden, OIl k'<t:!ver en omvendelse til den relte Iro, ler h<jn vii give sin datter bart Sambclig blander Borgens bror Johannes sig, da han lremkalder Guds under ved at genoplive hustl\llln, Forestillingen erinstruerel af Kesper Wilton, Medvirlrende. Sophie Louise Lawing, Ole Mellellaard, Kurt Dreyer, Klaus T SMdergaard, Mads Nerby og Peter Plaugborg, Lordag 24. november kl. 16:00 Billetpris: 190 kr. Billetter Ilossaig tl1l3llgges 40 kr. Del Danske Tealer Den adelsgale borger Klassisk komedie at Moliere Komikken er; hl'ljsaeclet, nar den ignorante Monsieur Jourdain; sin tour de force gennem lidens trends strreber efter at b1ive en lin maoo mild alt, hvad de' sill clertil hl'l,er al sproglilegnelse, dansefalrclighed, indsigt i bdens filosofi og fine ldaecler. At han bliver tagel grusamt ved mesen, er uundgaeligl og dybt retfrerdigt - den kloge nan-er $Om allid den mlndre klogel Med'lirl<ende: LalS KnutzOfl. Chris~'an Damsllilard, Kris~"n Holm Joensen, David Rousjng. Heidi Golding-Hansen,Susan A. Olsen, Anne 0 Pagh Ins/rtlkb'r>n: Ebbe Knudsen!lars Knutzon Sr;enograf.' Une Frank Lordag den 1. marts 2008 k1.19:30 BiUetpris: 190 kr. Billetter i 10ssalg till3llgges 40 kr.

5 Gladsaxe Teaterforening Saeson Forestillinger i Lyngby Kufturhus DANSESCENE Der erekstra god muhghed lor at se moderrte dans i ar - Gladsaxe Teatelforening og Lyngby-Taarbaek Teatelforeolng har med st~lle Ira Modeme Dans pa Tume samlet nogle al de bedste dansegrupper i Danmarkl Her er simpelthen opievelser af de helt store ~I yanske sma prise~ sa tag chancen og pr"v noget ny!. I kan sa, hvordan mikrooor udvi'-ler sig til mennesker, tage pa OOS0{l i bade Peru og Cuba, se skulpturelle oovaeyelser samt f3 et closeup pa menneskekroppeo. Billetter koster kun 130 kr. Ilessaig. Hvis du er under 25'r og moolem, kan du noin moo at 2S kr. pro forestilling. Kltt Johnson X-acl RANKEFOO En &volullonillr solofornliliing i ulv&- og rank&fodd&rnn spor En fascinereode danselorestilling. der feirer artemes oprindelse Rankefod for5ll(jer at afdoekk& kroppens evolutionlll!re hukommelse, at ga bagom kroppens fyslske realitet lor at f,nde den pr<t!arkaiske krop og den sansning, der lever videre I det modeme menneske. Den internationalt anerkendte koreograf og danser Kilt Johnson Ior-andler slg loran \Illres Iljne Det er betagendel En ctybt fascinerende danseforestilfing om livets blbfivelse - Jyllands-Posten Universel er Rankefod og pj hajeste niveau - Information EtmagisJ< dan~yr, derhele tiden Iryllebinderblikket- Be~lngsl<e Tidende OfJt erdenne taktile. kodelige oplevelse I1endes dans af/ejre" publikum - Pol~lken Onsdag 26. seplember og lorsdag 27. seplember saml fredag 28. seplember kl. 20:00 aile dage. BIII&tprls: 80 kr. BIII&tI&r Ilessaig tiiiiliggn 50 kr. Tntret Cantabll& 2 INCA COLA Et poetlsk rejsedokument fra Peru og Bolivia I november 2005 tog instrukt~r Nullo Facchini og performer Siri Half Andersen pa en reise t~ Bolivia og Peru, Mens de rejste genn"," landene, art>ejdede de pa en soloforestilling. Del blev til INCA Cola Foreslillingen bevaeyer sig fm imellem en dansende krop. en ekspressiv stemme og poetisk lekst Dansen er skabt ud Ira rejsens ~illeder - en Iysisk rejse, erindringens reise og fantasiens rejse. Molive! er b"rn. BoIivlas og Perus bl:!m. Formen er som el bams flydende assoclationer. Oplev en danselorestilling helt ud ovilrdet saldvanligel,. eo levendeg01else af sindels spnngende lank...strllm. som b1iver sal In i Siri Half Andersens ekspressive kropslige rytme, 0fJ1 er skipgi og ftbrende. - Pohlik"n Onsdag 10. oktober kl. 20:00. Billetpri.: 80 kr. Billetter llessalg lillaegges 50 kr.

6 Gladsaxe Teaterforening SCllson Granhoj Dans ALlNEALENE En betagende loreslilling om en usadvanlig cubansk kvlnde Musikken er cubansk. Danseren el Ira Cuba. Hun taler og synger ogsi om CUba, Men koreogral Palle Granh0js loreslilling AlineAlene handler ikke om Cuba. Den handler om danseren, kunstneren og kvinden, Aline Sanchez Rodriguez Palle Granh0j m0dte Aline Sanchez Rodriguez lorl0rste gang pa Cuba i 2003 og fik omgaende ejfl p3 Alines gledenoo kansma, Hun havde ikke danse! i Ife ar, men den danske koreograf lik hende overbevis! om, a! hun skulle tilbage pi! seeneo, Nu 1Ia, han skabt en forestilling iii heooe Medrivende, auten~'sk m..de med en usaedvanli{} kvinde og danser. Poh'tiken Latinersmertens lett>ed efterlrx/ titskoome />ell s~'11e og be/agede - forf0felse tledder del visi, Information Jeg grred AbneAJene grob mil h)erle. J-P Onsdag 31. oktober kl. 20:00. Billeipris: 80 kr. Billetter i 1055alg till"'9ge5 SO kr. Mancopy STRINGENS En aften med 3 forskeilige vaerker, hvor dansen er I centrum jl..,-*., I Mancop~ samler med projekt Stringeos lire hlilj! anertendte europ<ei5ke koleograler, der hver isaar repraasenterer et markant personligt koreogrefisk univel5, konsekvent kompromislest og oden allelle for ltlodeluner og trends Scenen er holdt enkel og mmimalisti5k, og dansen5 mangfoldighed og unikke fort<elle-udtryk bliver sat i centrum. Jen5 Bje,regaard vise' Embody, Anders Christiansen viser Ekskursion og Olga Cobos og Peter Mike viser Dual taops Dansemes kfoppe; opfindsom skulpturel forening og hverfor sig $kaber sta>rte Nnieri rummel, - Be~ingske Tk:lemle En delikal-sp<endstlg f"lsomhed - J.p Torsdag 7. februar 2008 kl. 20:00. Billeipris: 80 kr. Billetter i 10ssalg till"'9ge5 50 kr. ABEN DANS Productions CLOSER En anderledes oplevelse a! at vaere helt tall pa... En danselofestilling og en totaloplevelse med bandel Kulldi Bombo, en levende videoscenografi og f"e lorrygende dansere. I den moderne verden handle, det om at komme ta>ttere pa. Overvagning e, blevet til undertloldning Vi odsliller med glrede bade vores ko!lleskab og vares sovevaerelse bade i fjernsyn og pa internetgerne i realtime, med,eal action og med interaktivil kamerae, pa. Mit rum er dlt,um e' alle5 rum. Vi kommer tartte,e pa. taengere ned i. t,.,ngere ind i. Og naentlere... hinanden? Er vi nysgerrige eller er vi truedf!? Aben Dans er kendt for deres visuel! nyskabenoo, og tematisk debatskabende fcrestillinger, del overraskende bl)'der og blallder kunstarter, medier og vante forvenminger tilteatret. Her er de igen, Come closer, come closer... Ha, premiere februa, Skabes af koreograf Thomas Eisenhardt, komponist SilOOn ChristensenfKundi Bomba og videokunstner BjOrn Ross samt fire at Danmarks bedste moderne danlele. Torsdag 21. Iebruar 2008 kl. 20:00. Billetprls: 80 kr. Billetter j lossalg lillaegge8 50 kr.

7 Gladsaxe Teaterforening Saason Foresiiiiinger HtJje Giadsaxe Skoies Fesisai Peter har llllf spillet i GladS8J<e, men del va' 10r revivals tidenl Vi kender aile Pete, Belli. Han har v<i!ret kendt i den danske musikve,den Ira 60 eme. Pete, har sammen med sin gruppe Five Roses sammensat en fonygende revivalskooc;ert tlv(}f han sp~ler og synge<" el bredt udsnit Ira sit store,epertoire Med sig i Gladsaxe har han ogsa et pa' store intemaliooale navfle Ira GO'eme: Brian Pooe Ira Brian Poole and The Tremeloes kendl lor sange sam "Sdence is ~den" saml Cliff Bennett kendl fra gruppen Cliff Bennett and The Rebel Rousers, Cliff er bi.a. kend! fo' hittene "Got to get ~ou into my life" og "Mustang Sally", Fra kl, 18 v~ der V<l!re spisning. Lordag den 19. oktober kl. 20:00 Billelpris: Uden spisning 260 kr. Bllletpt1s: Mad splsnlng 360 kr, Billeller i lossalg tillalgges 40 kr. Xinesisf. Nyttir Arranger: Gladsaxa Taatarforening i samarbejda mad Image 01 China Vi fejrer Kinesisk Nytiir mad traditionel kinesisk underholdning og lelger op pa succeen i Kinesisk Nyt.;irs show i originals kinesiske kostumer mad bl.a. kinesisk lolkemusik og sange Fredag den 8. lebruar 2008 kl. 19:00 Lordag den 9. februar 2008 kl. 19:00 Billetpris: Voksne B0m over 12 ar B0m under 6;\r 250 kr. 125kr. gratis Billetler 110ssalg tillalgges 40 kr.

8 Gladsaxe Teaterforening Sa9'son Bestiiiing og rabat muiigheder For al b1ive medlem ar Gladsa~e Teate!fO(ening skal du best~le billet til minimum tre al rorestilhngeme i detle p,ogram. Medlemsl<abet koste, 50 kr. pe, pernon og giver retten Iii at kebe b~letle,iii en selv til den annoocerede abonoementspris. Elabonnemenl bliver knyttet iii den adresse, der anfl!lres pa kuponen, Billette, og girokofl. saml lebende nyheclsbreve sendes til denne ad,ess!!. Det telefoonummer $Om angives, rungerer sam mecllemsnummer, Medlemskabel g,""der til august For at opna ungdomsrabatten Iii forestillingeme pa G1adsaxe Ny Teater skal man vaere unde, 26 ar, og til Kinesisk Nytir forventes det at bl!lm und'" 6 ar sidd", pa sl<0det af en voksen. Kuponen udfyldes dledes Du skriver, hvor mang'" abonnenle, der skal tilmeld",s adressen pa linjen LJd fo, 'anlal abonnenter' Skriv del anlal b~lette" sarnt hv~ken priskategori, der ensl<es pillinjen lid to( hver enkeltforeslilling, Husk at udfylde navn, adresse. lelefonnummer og e\lt. e ma~ og sende kuponen til fo'eningen. Herefte,viI du medlage dine billelter samt girokort, og du er klar Iii at ga i leatrel Hvis du omske' at bestille blilelter sammen med en arlden abonnent, skall bioi udfylde en kupon hver og indsende dem i samme kuvert. I v~ herefte, fa tilsendt hver jeres billelter og girokofl Kuponen sendes til f0/gende adresse: G1adsaxe Teaterforening Skovalle-en Bags.aerd TK fax Vi st0tter kufturen i Gfadsaxe.+.+ SPIL BRIDGE Verdens st0rste og mest moderne bridgecenter kommer til Gladsaxe! I august,iar., d",ene op!of.ores flye, larltasliske bridg-ecenter p;\ 1240 m2 pa Gladsaxevej 382 ReI<:.."" VOfes s..sonprol am moo gwooig beskmelse af indretning 0\1 beliggoohed saml O","'Sigl over samtblo<> 30 1'1 hold. He.- or t>o+del rof dig. uanset om dll e< hat! be!,lyrldef ellar rlmlefat tuftlem'llsspliii!f. Pol aile hokllilbydes ljfidef';osnm\l af kompetl!flta lrefe<e Rel<!n1, aile spoieloka1er saml i den!iotle cale. H rygarne kan -.lilbyde spec,alio'lojettal rygerun Rin<;l, mail "liar klg im og se central.+ Blaksets Bridgecenter.+ Gladsaxevej

9 Gladsaxe Teaterforening Sa9'son Besti!!ingsKYpQn medfemsabonnementer _ Forestillinger i Lyngby Kulturhus Jesus Christ Superstar OrcMt 1/3 Den ade/sgale borger Dansescene 2619 Rankefod 2719 Rankefod 2819 Rankefod 10/10 Inca Cola Alinea/ene 1/2 Stringens 2112 Closer Forestil/inger i Gladsaxe Ny Teater Hamlet Hamlet Blodbryllup Blodbryllup Prinsesseme Prinsesseme I'm Bad I'm Bad O_billette. A_billette. Ungdom O_billette. A.billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billetter A-billetter Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom

10 Gladsaxe Teaterforening S.:eson August Scerlige arrangementer i H0je G/adsaxe Skoles Festsal Hole Gladsaxe TorY 4, 2860 Soborg Revival koncert Revival koncert mlpeter Belli og Five Roses ulspisning mlspisning _ Kinesisk Nytar 8/2 Kinesisk Nyfar Voksna Born under 12 Born under 6 9/2 Kinesisk Nytilr Voksne Born uncler 12 Born uncler 6 F",,,,,,n O(l efter",,,,n AdresS<l PO'!nf!By Tel",on,~" Dato Uooeesl,.rift

11 _M ~._-~ ~ Gladsaxe Teaterforening 5ceson Vi st0tter ku/turen i GJadsaxe Tilbud pa solglas med styrke* ; Enkeltstyrke kr. 4g8 Flerstyrke kr. 1.gg8 Nyt Syn klar besked..."'_" "II _'ng' SoIx>o-. 5. ".30"...,, i, OA..."M',~... _. ~'.*..,-~,,-..,-,,-,. _."", '0"''''.,.._~... '''--'-' ",,~".,.." --~,.~, ~ '~""O~T'l k~. ~".~...- BILLIGERE BILFORSIKRING OG ENDDA PENGE RETUR... ""~1'.'''''.,,'"..."...'.. ~, _... "" ---_ _~~ _-,~- _,~;,..._~..._...,.- _~""'co,'.... ~,...,."".....c,." u. _... _.,_~,_" '. N, _'e. v.,. ~_._.. _ -~--*_.~.~.._-_.".~..~_._- PEUGEot ","Gly.",..._, "",~ '-_ "'~..."'''- ""-~... ~., _e'.~., e~ ~.. '..-.,,", --~...,~ " -... ' ~..",~.. "".«. ""," --~.~...'."" ~i h~r ka';sei"s ~f Vdr~r p.l tilbud GF-FORSlI:RI,\'(; e, ejer ajt''''ileroe 0;; byggn /><1 "PIII'plt1",,,01/, "m m"""""i>i/p{i"!: 10 [I""P <'-ailer, Iv biji,~(-,e bti,~, ri,-" 1~r 1",,-,.Ilillmllfbew{, 1,100 h. 'gen"pmw,' til r."..., bmllpr. l)pt """ ","n II" la/lle ko"'"iii bela"'''''!for god 10r",I' C!J FORSIKRING M!i~I"'f;'''ltn'""ill ~._.. _.._v _..~,." M...._' _.

12 HVIS DU OGSA HOLDER AF NATUREN sa BES0G WWWDONGENERGYDK P.l ooroge""rgy,dk!e-sl>ap f\r>;jer du.im tidud pll """'9" 10< '''''I~'' mllj<»'ffi\ige produkt...-, Oq *'" mk rll!>;j, al du 9"C mh)""t "n t)"n!'si"_ Del >dr1 «id,t"..-1de 0<;1«\ """,h'< p.i din _gir"9",r'9_ 1"9 for 1'k"""'P"1 "n spa;-"'kinr", fra DONG Ene<gy, s""td"" U d1l t.,,11.,.- <1,,,,, andre,tandoy produ kt.,.-. "Il <Iu vt <par" fler" I\(mdrl'de kroner om lire!, S...,...,r" '" d"t1,",,, al9"'" "n h<kel l"-'< """'" Dm DONG E""'W "P"res>.""", "Il ",ar>:;re am,,, mh;0""'-""" produkt... pll dong"n"rqy.dk "" " _..,..,... ~UN79,_ DONG energy

Professionelt teater af høj kvalitet. i Furesø kommune. Det Kongelige Teater. Comedie Teatret. Teater FÅR302. Det Danske Teater.

Professionelt teater af høj kvalitet. i Furesø kommune. Det Kongelige Teater. Comedie Teatret. Teater FÅR302. Det Danske Teater. Professionelt teater af høj kvalitet i Furesø kommune Det Kongelige Teater Comedie Teatret Teater FÅR302 Det Danske Teater Svalegangen Program 2007 2008 Kære Publikum. Ja, så kom vi endelig i gang i Galaksen,

Læs mere

Kentex 50. mette blomsterberg. Små grå løgne. fuld af stjernestunder. Frederikshavn Teaterforening sæson 2012-2013. Romeo og Julie.

Kentex 50. mette blomsterberg. Små grå løgne. fuld af stjernestunder. Frederikshavn Teaterforening sæson 2012-2013. Romeo og Julie. Frederikshavn Teaterforening sæson 2012-2013 fuld af stjernestunder mette blomsterberg Romeo og Julie SLUTSPIL TAG OG KYS DET HELE FRA MIG! Tango med charles faulty towers kvartetten elvis det går over

Læs mere

KOM MED I TEATRET! - lige så nemt som en tur i biffen...

KOM MED I TEATRET! - lige så nemt som en tur i biffen... KOM MED I TEATRET! - lige så nemt som en tur i biffen... Henning Jensen i Helt enkelt kompliceret fra Det Kgl. Teater INDHOLD: 2* Indhold / Nyhedsbrev / Facebook 3 Velkommen 4-15 Forestillinger september

Læs mere

Divaen og Drengerøven Fregatten Jylland HMS Pinafore. Et dukkehjem. Javel, Hr. Minister. Skrump. Revyens Damer. Farinelli

Divaen og Drengerøven Fregatten Jylland HMS Pinafore. Et dukkehjem. Javel, Hr. Minister. Skrump. Revyens Damer. Farinelli SÆSONPROGRAM 2009-2010 2013-2014 THISTED TEATERKREDS Divaen og Drengerøven Fregatten Jylland HMS Pinafore Et dukkehjem Javel, Hr. Minister Skrump Revyens Damer Farinelli Cabaret Fiksstjernen I vores bus

Læs mere

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG

SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG SÆSON 14/15 SKOLEKATALOG KÆRE SKOLE Vi byder jer her hjerteligt velkommen til en ny teatersæson. Vi glæder os meget til at dele mange gode oplevelser med jer i sæsonen. Mange tror, at fantasi er en flugt

Læs mere

VIBORG TEATERFORENING Sæson 2015 16

VIBORG TEATERFORENING Sæson 2015 16 VIBORG TEATERFORENING Sæson 2015 16 tradition, fornyelse og gode oplevelser foto: MISfELDt REKLAMEfotoGRAfI APS Kære teaterpublikum! I forrige sæson lancerede vi vort teaterrepertoire i tre forskellige

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SVENDBORG TEATERFORENING. SVENDBORG TEATERFORENINGS FORESTILLINGER og mange gæsteforestillinger

SVENDBORG TEATERFORENING. SVENDBORG TEATERFORENINGS FORESTILLINGER og mange gæsteforestillinger SVENDBORG TEATERFORENING 2014 2015 FORENINGS FORESTILLINGER og mange gæsteforestillinger Velkommen til EN NY TEATERSÆSON Svendborg Teaterforening byder velkommen til en ny sæson med spændende og alsidige

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Nyheder. Program for byens dag: Kl. 11.00 Velkomst og åbning af markedsboder ved menighedsrådsformand

Nyheder. Program for byens dag: Kl. 11.00 Velkomst og åbning af markedsboder ved menighedsrådsformand Nyheder Byens dag den 14. september kl. 11-15 på Torpen Kapel, Nederste Torpenvej Tanken med initiativet Byens dag er en hyggelig markedsdag under de grønne træer i alleen, hvor man køber og sælger, smager,

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

Teaterprogram sæson 2015/2016. Preben Kristensen Henning Jensen Flemming Enevold Ole Thestrup

Teaterprogram sæson 2015/2016. Preben Kristensen Henning Jensen Flemming Enevold Ole Thestrup 1 ny dansk musical Preben Kristensen Henning Jensen Flemming Enevold Ole Thestrup Karen Lise Mynster David Owe Jeanne Boel Thomas Mørk Guido Paevatalu Sonja Oppenhagen Ina-Miriam Rosenbaum Karsten Jansfort

Læs mere

forår 2010 Program for biblioteker og kulturhuse i favrskov

forår 2010 Program for biblioteker og kulturhuse i favrskov forår 2010 Program for biblioteker og kulturhuse i favrskov Ungdom, gavekort og Facebook Velkommen til et kulturelt forår i Favrskov Velkommen til forårets program for biblioteker og kulturhuse i Favrskov.

Læs mere

UNITED NATIONS JAZZBAND KISS KISS BANG BANG JAMES BOND LIVE JAZZ

UNITED NATIONS JAZZBAND KISS KISS BANG BANG JAMES BOND LIVE JAZZ Kære Publikum! Først og fremmest en stor tak for de mange positive og glade tilkendegivelser vi har modtaget fra husets mange brugere i forbindelse med ombygningerne i den store sal og på Foyérscenen.

Læs mere

Peter Pan. September 2011. Masser af dans, musik og teater. Arkitekturens dag. Ingen sure miner

Peter Pan. September 2011. Masser af dans, musik og teater. Arkitekturens dag. Ingen sure miner Husk at Tjekke www.ballerup.dk for kulturelle arrangementer September 2011 Baltoppen Peter Pan Se Klima Teaters fordanskede version af klassikeren side 2 Masser af dans, musik og teater Omdeles til samtlige

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Evig ung Livet er en gåde. Et dukkehjem. Fandens til fangstmænd. Skrump. Den sidste turist Ingen kender kunsten. Farinelli. Bølle-Bob Skatteøen

Evig ung Livet er en gåde. Et dukkehjem. Fandens til fangstmænd. Skrump. Den sidste turist Ingen kender kunsten. Farinelli. Bølle-Bob Skatteøen SÆSONPROGRAM 2009-2010 2014-2015 THISTED TEATERKREDS Evig ung Livet er en gåde Et dukkehjem Fandens til fangstmænd Skrump Den sidste turist Ingen kender kunsten Farinelli Bølle-Bob Skatteøen Bang og Betty

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

Foto: EmiliathErEsE.dk. endnu engang er det Med stor glæde at jeg Byder velkommen TiL en ny sæson

Foto: EmiliathErEsE.dk. endnu engang er det Med stor glæde at jeg Byder velkommen TiL en ny sæson Foto: EmiliathErEsE.dk endnu engang er det Med stor glæde at jeg Byder velkommen TiL en ny sæson efterår 2014 gammel dansk og stedsegrønt D. 30. august kære PuBLikuM jeg håber at i vil tage godt imod nye

Læs mere

Ferritslev Fritidshus*Ørbækvej 916A*Ferritslev Fyn. Fredag d. 11. september 2015 kl. 19.00

Ferritslev Fritidshus*Ørbækvej 916A*Ferritslev Fyn. Fredag d. 11. september 2015 kl. 19.00 Fredag d. 11. september 2015 kl. 19.00 Øl smagning fra Refsvindinge Bryggeri & koncert Lars Bæk fra Refsvindinge Bryggeri fortæller om 5 øl og vi prøvesmager. Der bliver tid til en sandwich. Inden koncerten

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Program for Kulturpakken 2012/2013

Program for Kulturpakken 2012/2013 Program for Kulturpakken 2012/2013 Musik 0.-9. klasse Workshops 0.-9. klasse Teater 2., 4., 6. og 8. klasse Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere programmet for de fælles kulturtilbud til skolerne.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

TEATERFORENINGEN HNT SALGSSTART PRÆSENTERER TEATERSÆSON 2015/2016

TEATERFORENINGEN HNT SALGSSTART PRÆSENTERER TEATERSÆSON 2015/2016 TEATERFORENINGEN HNT PRÆSENTERER TEATERSÆSON 2015/2016 GSSTART 12. JUNI 2015 KL. 12.00 MIO, MIN MIO BARBEREN I SEVILLA JEAN DE FRANCE FLAGERMUSEN RENT MEL I POSEN KONSTELLATIONER...OG MANGE FLERE MÆRK

Læs mere

Sæson program 2014/2015. www.sjhallen.dk

Sæson program 2014/2015. www.sjhallen.dk Sæson program 2014/2015 1 www.sjhallen.dk Tickets please - billetter til oplevelser! Aabenraa Turistbureau 7462 3500 Krusaa Turistbureau 74672171 De store oplevelser venter på dig... Velkommen til sæson

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere