teatergamger! Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teatergamger! Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe"

Transkript

1 teatergamger! Vi har hermed fornojelsen at proosentere vort teaterprogram for SiVsonen 2Q07/2()(J8, Program 2007 /2008 Vi har lagel udgangspunh i de st~kkel, der b1iver sat op pa Gladsaxe N~ Teater og har sa komblneret med stykker, Gladsaxe Teaterforening..elv stir for eller tilbyder I samarbejde med Lyngby Taarbcek Teaterforening. Forestillingerne sprender fra det klassiske teater til musik og danseteale'. Kort sagt er der et b'ed! udvalg af teatermul>gheder. Vi sp~le, i savel GIOOsaxe Ny Teater som i Lyngby Kulturtlus. Du har mljiighed lor at kombine,e billetleme oom du vii, men du skal for at fa rabat. bes~lle minimum Ire forest~linger Kontor Foreningen hal truffet aftale med Gladsaxe Opl~snlngsforbund om, at de i den nye salson hj<elpe med udskrivolng og udsendelse af billeller, Oet betyder, at binette' elter den 20. li<>gust ken,,/hentes der indenlor konto,ets abningslidef. Telefonhenvendelser til foreningen sker fortsat pa foreningens leietonnummer , Gladsaxe Oplysningsforbund ligge, lige bag rikfhusel pi! Kildebakken 20. Abningstiderne er mandag til torsdag kl, 9: og kl, :00 Fredag fra ki, :00 og fra ki, 13:00 14;00, Generalforsamling 30. sepfember kl mad kulturelt Indslay fra kl Vi afhojde, generaworsamling for medlemme' pi! Gladsaxe N~ Teater den 30, september kl Elter generalforsamlingen har VI el kulfu,ell Indslag med skuespiller Lene Poulsen, som vi kenderfra en lang ralkke film- og teaterrolle" Lene vii komme og fortalllie om og give smagsprever pol sin kommende folestilling "Shirley Valentine", I forbindelse med generalforsamling og forestilling v~ del vrere mulighed for at kebe sandwich og drikkevare,. Reserver tidspunktet alle'ede nu og kom og v,"" med, Pol generallorsamlingen har medlemmer fra saloonen stemmeret E'du ikke allerede medlem, har du mulighed for at melde dig Ind i foreningen Inden genelalforsamlingen kl 15,00, Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe Vi tager traden op og 1...l/ge' ud med en rock revival koncen den 19 oktober, Her oplril!der Pete, Belli og Five Roses med grester, GliI!d dig til et b,ag af en koncert. Venlig hilsen Gladsaxe Teaterlo'enlng

2 Gladsaxe Teaterforening Sceson Forestiiiinger pa Giadsaxe Ny Teater HAMLET At William Shakespeare Pi rollellsten see bla. Thure Lind hardt, Preben Kristensen, Malin BroIin- Tani, Helle Merete SOilrensen, Mads Knarreborg, Joen H"jersle~, Michael Mon!>;en, S"ren Rode, Tnomas Milton. Thomas Bentin, Robert Reinhold. Kasper 0 Gattrup, Sigrid Kandal Husjord. G1adsaxe N~ Teaters FoIkekor Torsdag den 27. september kl. 19:30 og lordag den 6. oktober 2007 kl. 17:00 Billetpris: Unge under 26;ir 0= 320 kr. 0" 285 kr. A = 285 kr. A kr. Billetter Ilossaig tillalgges 40 kr. BLQDBRYLLUP Federico Garcia Loren spanske klsssiker Blodbryllup eren storslaet m~tisk foruelling om menneskers tidenskabelige hemmel;gheder og Iomregtelser, et drama mellem to familiar am undertrykt k~ighed og de d"delige konsek~enseraf at uooerll)'kke sandheoen I sig sel~. For follrste gang fortalt sam musikteater. hwr dans, teater og musik fl~der sammen I en blanding af surrealismll, realisme. romantik og moralltetstealer. Iscenesaottelsen 1'"'99"s I hoondeme pol det unge stortalent Veronika Keef, og forestillingens musik komponeres af Hans Erik Philip, der har skabt musik til en lang raokke film, tii_serier og klassiskll komposiboner. Me<lvirkende: Maibritt Saerens. Ken Ve<lsegaard, Baartl Owe, Marie-Louise Coninck, Joachim Maliing OIl Rebekka 0.. GladsaxlI N~ Teaters FoIkllkor Mandag den 7. januar kl. 19:30 og lordag den 2. februar 2008 kl. 17:00 Billetpris: Unge under 26 ir 0= 320 kr. 0= 285 kr. A = 285 kr. A = 250 kr. Billelter I I..ssalg tillao9ges 40 kr.

3 Gladsaxe Teaterforening Sooson Forestillinger pa Gladsaxe Ny Teater Gladsaxe NY TeaterNendsysset Teater PRINSESSERNE Succesopsalnlng af Anne Marte Lons bestseller Vivlan Nielsen har skabt et bide stoerkt bizart og humoristisk slyl<;ke dramatil<;, hemet ud al clen venclsysselsl<;e muld Ira lorrige amundrecle, om 10 propriet3ercl..tre, cler lorn~e de,es tiv pa lanclet og i byen i 1900-tallel til Slor undren for onwerclenen. Prinsesseme handler om stolllle<:l, Iorvallningen af nedarvet gods. misfo'stilet feminisme, seksualitel og "nsket om kontrol ove, sig selv og sine OO'Igi""tse' Forestillingen e, instruerel af Pete, Schrlllcle" og scenografien er sl<abl al Poul Fty Ptejdrup Me<.!virkende: Marianne Mortensen, Me,ete Norgaard, Helle Merete S"ren""n, Julie Riis, Roll Han""n. Hans Hollegaard og Kresten Ande,sen. Mandag den 31. marts kl. 19:30 og fredag den 11. april 2008 kl. 19:30 Billetpns: Unge under 26 ar 0"320kr. 0" 285 kr. A kr. A" 250 kr. BlIletter Ilossaig lllisegg" 40 kr. I'M BAD Palar Schaufuas Ballattans nsesta vardanapramlara for1abliar hlstorlen om The King of Pop, Michael Jackson til popikonets originale musik skabte Pete' Schaulu5S Ballerten The King om Elvis Presley og me<.! hans musik. Den blev en sto, succes og har siden v""rel geoopsat gang pa gang. b1k!e i Danmarl< og i udlandel The King var I"este del al en succesfuld 'ockriogi og blev efter1ulgt al She Loves You om The Bea~es og Salisfacoon om The Rolling Stones.... '...-- Nu tager Peter Schaufuss Balletten fat pa endnu en al vor generations musi~maiesta.rter. I elterarel2007 er der verclenspremiere pa MICHAEL I'M BAD om og til original musik af Michael J&Ckson - The King of Pop. I mal 200$ glllstesp~ler forest~hngen pi! Gladsaxe NY Teater. Kompagn~1 glreder sig over at have liiet rett;ghederne Iii at bruge Michael Jacksons or;ginale musik. Balletchef Peter S<;hauluss lover "en gribende lorestilling lor hele lam~ien", - O"n v~ komme Wat indeholcle de vigtigste laser i clen store pe<sonliglleds og stjl'!mes liv. Bade hl'ljdepunktem". de clramatisk" liljeblikke og triumfame. dokumenl"ret gannem "n bred ville fra Michael Jacksons procluklion, siger p"tar Schauluss Tirsdag clan 6. mal kl. 19:30 og lorsdag dan 8. mal 2008 k1.19:30 Billatpns: Unge under 26 iir 0"260kr. 0" 226 kr. A" 210 kr. A kr. Billette. i lossalg till",gges 40 kr.

4 Gladsaxe Teaterforening Sceson Forestillinger i Lyngby Kulturhus folketealret.dk JESUS CHRIST SUPERSTAR Rocko""", af Andrew Lloyd Webber og Tim Rice Vi er glade 'or at kunne vise Jews Christ Superstaren rigt,g klassiker med ellegendarisk musikalsk unwers splekket n-l ilrehlengere og 'ede rockkomposilionef. Fortrellingen rammer l;ge ned i bibelhistoriens knuoopunkl. Pasllen og forholool mellem den skepliske Judas Iscariot og den stadigt mere popul<t:!re Jesus af Na~are!h. Fra indtoget i Jerusalem til den tragiske korsfa:!stelse,,,iger vi Jesus. hans tm disciple og den pessimistiske Judas. sam ldarsynet forudse, Jew's IIOksende magt som en trussel mod del romerske impenum, Medvirkende' EI slil'rk! syngencle ensemble <Jf unge kradter med D<Jniel ErikS'lon sam Jesus, Martin Preisler som Judas og Camilltt-Calhrine Rommedahl SOm Man'a Magdalene og el 6 mands orkester. Fredag 16. november kl. 20:00 Billelpris: 250 kr. Billetter i 10s$alg lill,.,gg"" 40 kr. OOENSE TEATER ORDET Kaj Munks klaasiske, religiose drama O,det er et udfordrerjde,<!ligiest drama, IIl10r der udspiller sig en llenopvrekkelse Ira de d~e, og Munk bekender sig t~ bl!lnnens mag\. Ogsa i clag er det kontrollf!rs>e1le emner! Centralt; historien s!llr den gnmdtvigianske Mikkel Borgen og den indremissionske Peter Skraeclder, hvis forelskede b"m kommer i klemme i et refigiesl sammenswd, sam bringer famiheme pa kollisionskurs. Da Borgens hustru dl'lr i barsels.sengen. g,ver Skraeclder hans v<jnlm skylden, OIl k'<t:!ver en omvendelse til den relte Iro, ler h<jn vii give sin datter bart Sambclig blander Borgens bror Johannes sig, da han lremkalder Guds under ved at genoplive hustl\llln, Forestillingen erinstruerel af Kesper Wilton, Medvirlrende. Sophie Louise Lawing, Ole Mellellaard, Kurt Dreyer, Klaus T SMdergaard, Mads Nerby og Peter Plaugborg, Lordag 24. november kl. 16:00 Billetpris: 190 kr. Billetter Ilossaig tl1l3llgges 40 kr. Del Danske Tealer Den adelsgale borger Klassisk komedie at Moliere Komikken er; hl'ljsaeclet, nar den ignorante Monsieur Jourdain; sin tour de force gennem lidens trends strreber efter at b1ive en lin maoo mild alt, hvad de' sill clertil hl'l,er al sproglilegnelse, dansefalrclighed, indsigt i bdens filosofi og fine ldaecler. At han bliver tagel grusamt ved mesen, er uundgaeligl og dybt retfrerdigt - den kloge nan-er $Om allid den mlndre klogel Med'lirl<ende: LalS KnutzOfl. Chris~'an Damsllilard, Kris~"n Holm Joensen, David Rousjng. Heidi Golding-Hansen,Susan A. Olsen, Anne 0 Pagh Ins/rtlkb'r>n: Ebbe Knudsen!lars Knutzon Sr;enograf.' Une Frank Lordag den 1. marts 2008 k1.19:30 BiUetpris: 190 kr. Billetter i 10ssalg till3llgges 40 kr.

5 Gladsaxe Teaterforening Saeson Forestillinger i Lyngby Kufturhus DANSESCENE Der erekstra god muhghed lor at se moderrte dans i ar - Gladsaxe Teatelforening og Lyngby-Taarbaek Teatelforeolng har med st~lle Ira Modeme Dans pa Tume samlet nogle al de bedste dansegrupper i Danmarkl Her er simpelthen opievelser af de helt store ~I yanske sma prise~ sa tag chancen og pr"v noget ny!. I kan sa, hvordan mikrooor udvi'-ler sig til mennesker, tage pa OOS0{l i bade Peru og Cuba, se skulpturelle oovaeyelser samt f3 et closeup pa menneskekroppeo. Billetter koster kun 130 kr. Ilessaig. Hvis du er under 25'r og moolem, kan du noin moo at 2S kr. pro forestilling. Kltt Johnson X-acl RANKEFOO En &volullonillr solofornliliing i ulv&- og rank&fodd&rnn spor En fascinereode danselorestilling. der feirer artemes oprindelse Rankefod for5ll(jer at afdoekk& kroppens evolutionlll!re hukommelse, at ga bagom kroppens fyslske realitet lor at f,nde den pr<t!arkaiske krop og den sansning, der lever videre I det modeme menneske. Den internationalt anerkendte koreograf og danser Kilt Johnson Ior-andler slg loran \Illres Iljne Det er betagendel En ctybt fascinerende danseforestilfing om livets blbfivelse - Jyllands-Posten Universel er Rankefod og pj hajeste niveau - Information EtmagisJ< dan~yr, derhele tiden Iryllebinderblikket- Be~lngsl<e Tidende OfJt erdenne taktile. kodelige oplevelse I1endes dans af/ejre" publikum - Pol~lken Onsdag 26. seplember og lorsdag 27. seplember saml fredag 28. seplember kl. 20:00 aile dage. BIII&tprls: 80 kr. BIII&tI&r Ilessaig tiiiiliggn 50 kr. Tntret Cantabll& 2 INCA COLA Et poetlsk rejsedokument fra Peru og Bolivia I november 2005 tog instrukt~r Nullo Facchini og performer Siri Half Andersen pa en reise t~ Bolivia og Peru, Mens de rejste genn"," landene, art>ejdede de pa en soloforestilling. Del blev til INCA Cola Foreslillingen bevaeyer sig fm imellem en dansende krop. en ekspressiv stemme og poetisk lekst Dansen er skabt ud Ira rejsens ~illeder - en Iysisk rejse, erindringens reise og fantasiens rejse. Molive! er b"rn. BoIivlas og Perus bl:!m. Formen er som el bams flydende assoclationer. Oplev en danselorestilling helt ud ovilrdet saldvanligel,. eo levendeg01else af sindels spnngende lank...strllm. som b1iver sal In i Siri Half Andersens ekspressive kropslige rytme, 0fJ1 er skipgi og ftbrende. - Pohlik"n Onsdag 10. oktober kl. 20:00. Billetpri.: 80 kr. Billetter llessalg lillaegges 50 kr.

6 Gladsaxe Teaterforening SCllson Granhoj Dans ALlNEALENE En betagende loreslilling om en usadvanlig cubansk kvlnde Musikken er cubansk. Danseren el Ira Cuba. Hun taler og synger ogsi om CUba, Men koreogral Palle Granh0js loreslilling AlineAlene handler ikke om Cuba. Den handler om danseren, kunstneren og kvinden, Aline Sanchez Rodriguez Palle Granh0j m0dte Aline Sanchez Rodriguez lorl0rste gang pa Cuba i 2003 og fik omgaende ejfl p3 Alines gledenoo kansma, Hun havde ikke danse! i Ife ar, men den danske koreograf lik hende overbevis! om, a! hun skulle tilbage pi! seeneo, Nu 1Ia, han skabt en forestilling iii heooe Medrivende, auten~'sk m..de med en usaedvanli{} kvinde og danser. Poh'tiken Latinersmertens lett>ed efterlrx/ titskoome />ell s~'11e og be/agede - forf0felse tledder del visi, Information Jeg grred AbneAJene grob mil h)erle. J-P Onsdag 31. oktober kl. 20:00. Billeipris: 80 kr. Billetter i 1055alg till"'9ge5 SO kr. Mancopy STRINGENS En aften med 3 forskeilige vaerker, hvor dansen er I centrum jl..,-*., I Mancop~ samler med projekt Stringeos lire hlilj! anertendte europ<ei5ke koleograler, der hver isaar repraasenterer et markant personligt koreogrefisk univel5, konsekvent kompromislest og oden allelle for ltlodeluner og trends Scenen er holdt enkel og mmimalisti5k, og dansen5 mangfoldighed og unikke fort<elle-udtryk bliver sat i centrum. Jen5 Bje,regaard vise' Embody, Anders Christiansen viser Ekskursion og Olga Cobos og Peter Mike viser Dual taops Dansemes kfoppe; opfindsom skulpturel forening og hverfor sig $kaber sta>rte Nnieri rummel, - Be~ingske Tk:lemle En delikal-sp<endstlg f"lsomhed - J.p Torsdag 7. februar 2008 kl. 20:00. Billeipris: 80 kr. Billetter i 10ssalg till"'9ge5 50 kr. ABEN DANS Productions CLOSER En anderledes oplevelse a! at vaere helt tall pa... En danselofestilling og en totaloplevelse med bandel Kulldi Bombo, en levende videoscenografi og f"e lorrygende dansere. I den moderne verden handle, det om at komme ta>ttere pa. Overvagning e, blevet til undertloldning Vi odsliller med glrede bade vores ko!lleskab og vares sovevaerelse bade i fjernsyn og pa internetgerne i realtime, med,eal action og med interaktivil kamerae, pa. Mit rum er dlt,um e' alle5 rum. Vi kommer tartte,e pa. taengere ned i. t,.,ngere ind i. Og naentlere... hinanden? Er vi nysgerrige eller er vi truedf!? Aben Dans er kendt for deres visuel! nyskabenoo, og tematisk debatskabende fcrestillinger, del overraskende bl)'der og blallder kunstarter, medier og vante forvenminger tilteatret. Her er de igen, Come closer, come closer... Ha, premiere februa, Skabes af koreograf Thomas Eisenhardt, komponist SilOOn ChristensenfKundi Bomba og videokunstner BjOrn Ross samt fire at Danmarks bedste moderne danlele. Torsdag 21. Iebruar 2008 kl. 20:00. Billetprls: 80 kr. Billetter j lossalg lillaegge8 50 kr.

7 Gladsaxe Teaterforening Saason Foresiiiiinger HtJje Giadsaxe Skoies Fesisai Peter har llllf spillet i GladS8J<e, men del va' 10r revivals tidenl Vi kender aile Pete, Belli. Han har v<i!ret kendt i den danske musikve,den Ira 60 eme. Pete, har sammen med sin gruppe Five Roses sammensat en fonygende revivalskooc;ert tlv(}f han sp~ler og synge<" el bredt udsnit Ira sit store,epertoire Med sig i Gladsaxe har han ogsa et pa' store intemaliooale navfle Ira GO'eme: Brian Pooe Ira Brian Poole and The Tremeloes kendl lor sange sam "Sdence is ~den" saml Cliff Bennett kendl fra gruppen Cliff Bennett and The Rebel Rousers, Cliff er bi.a. kend! fo' hittene "Got to get ~ou into my life" og "Mustang Sally", Fra kl, 18 v~ der V<l!re spisning. Lordag den 19. oktober kl. 20:00 Billelpris: Uden spisning 260 kr. Bllletpt1s: Mad splsnlng 360 kr, Billeller i lossalg tillalgges 40 kr. Xinesisf. Nyttir Arranger: Gladsaxa Taatarforening i samarbejda mad Image 01 China Vi fejrer Kinesisk Nytiir mad traditionel kinesisk underholdning og lelger op pa succeen i Kinesisk Nyt.;irs show i originals kinesiske kostumer mad bl.a. kinesisk lolkemusik og sange Fredag den 8. lebruar 2008 kl. 19:00 Lordag den 9. februar 2008 kl. 19:00 Billetpris: Voksne B0m over 12 ar B0m under 6;\r 250 kr. 125kr. gratis Billetler 110ssalg tillalgges 40 kr.

8 Gladsaxe Teaterforening Sa9'son Bestiiiing og rabat muiigheder For al b1ive medlem ar Gladsa~e Teate!fO(ening skal du best~le billet til minimum tre al rorestilhngeme i detle p,ogram. Medlemsl<abet koste, 50 kr. pe, pernon og giver retten Iii at kebe b~letle,iii en selv til den annoocerede abonoementspris. Elabonnemenl bliver knyttet iii den adresse, der anfl!lres pa kuponen, Billette, og girokofl. saml lebende nyheclsbreve sendes til denne ad,ess!!. Det telefoonummer $Om angives, rungerer sam mecllemsnummer, Medlemskabel g,""der til august For at opna ungdomsrabatten Iii forestillingeme pa G1adsaxe Ny Teater skal man vaere unde, 26 ar, og til Kinesisk Nytir forventes det at bl!lm und'" 6 ar sidd", pa sl<0det af en voksen. Kuponen udfyldes dledes Du skriver, hvor mang'" abonnenle, der skal tilmeld",s adressen pa linjen LJd fo, 'anlal abonnenter' Skriv del anlal b~lette" sarnt hv~ken priskategori, der ensl<es pillinjen lid to( hver enkeltforeslilling, Husk at udfylde navn, adresse. lelefonnummer og e\lt. e ma~ og sende kuponen til fo'eningen. Herefte,viI du medlage dine billelter samt girokort, og du er klar Iii at ga i leatrel Hvis du omske' at bestille blilelter sammen med en arlden abonnent, skall bioi udfylde en kupon hver og indsende dem i samme kuvert. I v~ herefte, fa tilsendt hver jeres billelter og girokofl Kuponen sendes til f0/gende adresse: G1adsaxe Teaterforening Skovalle-en Bags.aerd TK fax Vi st0tter kufturen i Gfadsaxe.+.+ SPIL BRIDGE Verdens st0rste og mest moderne bridgecenter kommer til Gladsaxe! I august,iar., d",ene op!of.ores flye, larltasliske bridg-ecenter p;\ 1240 m2 pa Gladsaxevej 382 ReI<:.."" VOfes s..sonprol am moo gwooig beskmelse af indretning 0\1 beliggoohed saml O","'Sigl over samtblo<> 30 1'1 hold. He.- or t>o+del rof dig. uanset om dll e< hat! be!,lyrldef ellar rlmlefat tuftlem'llsspliii!f. Pol aile hokllilbydes ljfidef';osnm\l af kompetl!flta lrefe<e Rel<!n1, aile spoieloka1er saml i den!iotle cale. H rygarne kan -.lilbyde spec,alio'lojettal rygerun Rin<;l, mail "liar klg im og se central.+ Blaksets Bridgecenter.+ Gladsaxevej

9 Gladsaxe Teaterforening Sa9'son Besti!!ingsKYpQn medfemsabonnementer _ Forestillinger i Lyngby Kulturhus Jesus Christ Superstar OrcMt 1/3 Den ade/sgale borger Dansescene 2619 Rankefod 2719 Rankefod 2819 Rankefod 10/10 Inca Cola Alinea/ene 1/2 Stringens 2112 Closer Forestil/inger i Gladsaxe Ny Teater Hamlet Hamlet Blodbryllup Blodbryllup Prinsesseme Prinsesseme I'm Bad I'm Bad O_billette. A_billette. Ungdom O_billette. A.billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billetter A-billetter Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom

10 Gladsaxe Teaterforening S.:eson August Scerlige arrangementer i H0je G/adsaxe Skoles Festsal Hole Gladsaxe TorY 4, 2860 Soborg Revival koncert Revival koncert mlpeter Belli og Five Roses ulspisning mlspisning _ Kinesisk Nytar 8/2 Kinesisk Nyfar Voksna Born under 12 Born under 6 9/2 Kinesisk Nytilr Voksne Born uncler 12 Born uncler 6 F",,,,,,n O(l efter",,,,n AdresS<l PO'!nf!By Tel",on,~" Dato Uooeesl,.rift

11 _M ~._-~ ~ Gladsaxe Teaterforening 5ceson Vi st0tter ku/turen i GJadsaxe Tilbud pa solglas med styrke* ; Enkeltstyrke kr. 4g8 Flerstyrke kr. 1.gg8 Nyt Syn klar besked..."'_" "II _'ng' SoIx>o-. 5. ".30"...,, i, OA..."M',~... _. ~'.*..,-~,,-..,-,,-,. _."", '0"''''.,.._~... '''--'-' ",,~".,.." --~,.~, ~ '~""O~T'l k~. ~".~...- BILLIGERE BILFORSIKRING OG ENDDA PENGE RETUR... ""~1'.'''''.,,'"..."...'.. ~, _... "" ---_ _~~ _-,~- _,~;,..._~..._...,.- _~""'co,'.... ~,...,."".....c,." u. _... _.,_~,_" '. N, _'e. v.,. ~_._.. _ -~--*_.~.~.._-_.".~..~_._- PEUGEot ","Gly.",..._, "",~ '-_ "'~..."'''- ""-~... ~., _e'.~., e~ ~.. '..-.,,", --~...,~ " -... ' ~..",~.. "".«. ""," --~.~...'."" ~i h~r ka';sei"s ~f Vdr~r p.l tilbud GF-FORSlI:RI,\'(; e, ejer ajt''''ileroe 0;; byggn /><1 "PIII'plt1",,,01/, "m m"""""i>i/p{i"!: 10 [I""P <'-ailer, Iv biji,~(-,e bti,~, ri,-" 1~r 1",,-,.Ilillmllfbew{, 1,100 h. 'gen"pmw,' til r."..., bmllpr. l)pt """ ","n II" la/lle ko"'"iii bela"'''''!for god 10r",I' C!J FORSIKRING M!i~I"'f;'''ltn'""ill ~._.. _.._v _..~,." M...._' _.

12 HVIS DU OGSA HOLDER AF NATUREN sa BES0G WWWDONGENERGYDK P.l ooroge""rgy,dk!e-sl>ap f\r>;jer du.im tidud pll """'9" 10< '''''I~'' mllj<»'ffi\ige produkt...-, Oq *'" mk rll!>;j, al du 9"C mh)""t "n t)"n!'si"_ Del >dr1 «id,t"..-1de 0<;1«\ """,h'< p.i din _gir"9",r'9_ 1"9 for 1'k"""'P"1 "n spa;-"'kinr", fra DONG Ene<gy, s""td"" U d1l t.,,11.,.- <1,,,,, andre,tandoy produ kt.,.-. "Il <Iu vt <par" fler" I\(mdrl'de kroner om lire!, S...,...,r" '" d"t1,",,, al9"'" "n h<kel l"-'< """'" Dm DONG E""'W "P"res>.""", "Il ",ar>:;re am,,, mh;0""'-""" produkt... pll dong"n"rqy.dk "" " _..,..,... ~UN79,_ DONG energy

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER OKTOBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 25. oktober kl. 20.00 Irsk aften med Trad Lads & Green Steps Kulturhuset Brønden Kulturkalender oktober 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig Institutioner 12//13 Information I sæson 12/13 tilbyder Teater Nordkraft sædvanen tro de meget populære abonnementer til tre teateroplevelser produceret specielt til de 2-4 årige og de 4-6 årige. Aldersinddeling

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturmøllen!

Kære medlemmer af Kulturmøllen! Kære medlemmer af Kulturmøllen! 12/2 2012 Kulturmøllen har nu afholdt den årlige generalforsamling i særdeles vellykket stil. Fremmødet var større end nogensinde før, formanden berettede om mange vellykkede

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

præsenterer... Æbleskiveteater 2014/2015

præsenterer... Æbleskiveteater 2014/2015 præsenterer... Æbleskiveteater 2014/2015 Søndag den 28. september 2014 kl. 14.30 og kl. 16.00 ÅBENT HUS Ragnhilds kjole er fuld af lommer med ting i. Og hun har også et dukkehus, som er fuld af ting. I

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Søren Kierkegaard 5. maj 1813 11. november 1855. Egedal i det filosofiske hjørne Fejring af 200 året for Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard 5. maj 1813 11. november 1855. Egedal i det filosofiske hjørne Fejring af 200 året for Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard 5. maj 1813 11. november 1855 Egedal i det filosofiske hjørne Fejring af 200 året for Søren Kierkegaard Forord side 2 Tak til side 15 Egedal fejrer Søren Kierkegaard - Golden Days markerer

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Fredag den 28. januar Hvem er vi?

Fredag den 28. januar Hvem er vi? Forårets arrangementer 2011 Nymarkens Harmonikaklub Fredag den 28. januar kl. 18.30 Entre: 50,00 kr. under 12 år 25,00 kr. Fredag den 28. januar Hvem er vi? Klubben startedes i 1989 og er således nu på

Læs mere

Nr. 204 december 2015

Nr. 204 december 2015 Nr. 204 december 2015 Jeg vil lige sige tak til Per Storm og Mogens for det smadder- gode tekstkursus, de havde lavet. Det var alletiders! Vi startede om fredagen med god mad og lidt rødvin, som fik løsnet

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre!

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre! Ollerup, den 20. januar 2015. Nyhedsbrev nummer 6 Kære forældre! Højdepunkter siden sidst Nogle af de store højdepunkter i et skoleår er kirkekoncerterne. Søndag den 11. januar var der to særdeles velbesøgte

Læs mere

Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger

Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger Nyhedsbrev nr. 24 22. januar 2012 Fornyelse af medlemskabet - og forårets forestillinger I den kommende uge vil alle medlemmer af Silkeborg Teaterkreds modtage en opkrævning fra os. Vi håber naturligvis

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Stjernestunder 2016/2017

Stjernestunder 2016/2017 Stjernestunder 2016/2017 for kun kr. * for kun kr. * Stjernestunder 2016/2017 Stjernestunder 2016/2017 Kære medlem Velkommen til en ny spændende sæson i Teaterforeningen for Ringsted og Omegn. Igen i år

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Nordjysk Beat Revival Young Flowers Blues Jamboree Alberte + Marie Frank Tørfisk Peter Belli og De Rejsende Jane & Shane + Lasse & Mathilde

Nordjysk Beat Revival Young Flowers Blues Jamboree Alberte + Marie Frank Tørfisk Peter Belli og De Rejsende Jane & Shane + Lasse & Mathilde Nordjysk Beat Revival Young Flowers Blues Jamboree Alberte + Marie Frank Tørfisk Peter Belli og De Rejsende Jane & Shane + Lasse & Mathilde Torsdag 4. juni Fredag 5. juni Nodjysk Beat Revival: McKinleys

Læs mere

NR. 95 Juli 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe. www.sag-teater.dk. Det seneste nye fra Bagdad Dagblad:

NR. 95 Juli 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe. www.sag-teater.dk. Det seneste nye fra Bagdad Dagblad: NR. 95 Juli 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Aladdin. Det seneste nye fra Bagdad Dagblad: Karum karum inkashalar olur olur komfur. Kaboom! *) Jeg er i gang med

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

MUSIKBUTIKKEN TEATERGRUPPEN DANS Aldersgruppe: 10-14 år

MUSIKBUTIKKEN TEATERGRUPPEN DANS Aldersgruppe: 10-14 år MUSIKBUTIKKEN TEATERGRUPPEN DANS Aldersgruppe: 10-14 år Absalonsgade 8, 1658 Kbh. V E-mail: post@vesterbro-ungdomsgaard.dk www.vesterbro-ungdomsgaard.dk Tlf.: 3355 0080 TILMELDINGER MUSIKBUTIKKEN Vesterbro

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Det sker i Brøndby Det er mig fra Cafe Hack

Det sker i Brøndby Det er mig fra Cafe Hack KULTURKALENDER MARTS 2015 Det sker i Brøndby Det er mig fra Cafe Hack Søndag den 8. marts kl. 15.00 Vildt musikalsk show med Søren Dahl & Maria Lucia: Uploaded Kulturhuset Brønden Kulturkalender marts

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

tirsdag, onsdag, torsdag d. 13. - 14. & 15. sept. 05

tirsdag, onsdag, torsdag d. 13. - 14. & 15. sept. 05 06052694 festival-program 21/06/05 13:11 Side 1 på Søholms festplads Nellikevej 48 Vester Såby 4060 Kirke Såby BILLETPRISER: Alle dage, kr. 400,- Dagsbillet, kr. 200,- Billetter kan bestilles på: Telefon

Læs mere

Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid

Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Sundhed, Forebyggelse og Fritid 2016-2017 Fritidsundervisning for børn og unge KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sundhed, Forebyggelse og Fritid 1 Fritidsundervisning for børn og unge 2016-2017 Fælles Service Afdeling for Sundhed, Forebyggelse

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

præsenterer... Isteater 2014/2015

præsenterer... Isteater 2014/2015 præsenterer... Isteater 2014/2015 Søndag den 5. oktober 2014 kl. 14.30 ÜBERLYD OG CHAPPER Alle børn kender Chapper fra Ramasjang. Men her styrer han løjerne sammen med drengene fra Überlyd. De har samplere,

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Featuring Borgerscenen JERNBANEGADE 9-9000 AALBORG Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANSFORMATOR ER AALBORG TEATERS EKSPERIMENTE-

Læs mere

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand KULTURKALENDER JUNI 2014 Det sker i Brøndby Fredag den 13. juni til og med søndag den 15. juni, KulturWeekend 2014 Esplanadeparken, Brøndby Strand Kulturkalender juni 2014 Det sker i Brønd KULTURKALENDER

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Det er gratis at deltage og vi har ca. 20 pladser, derfor er det nødvendigt med tilmeldingen på kontoret.

Det er gratis at deltage og vi har ca. 20 pladser, derfor er det nødvendigt med tilmeldingen på kontoret. Nyt fra Systuen. Da vores sy-mutter Rita har orlov et år fra 1. Januar 2008, rykker Christel fra Slusen op i systuen, hvor man fremover kan sy, strikke og lave smykker. Hvis du har noget liggende i systuen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015.

Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 2015. Lokaleoversigt ved eksamen på Randers Realskole sommeren 201 DATO Mandag 1/6-1 Prøve FP9 FP10 Klasse Fag Antal Faglærer Censor Ex.lok. Forb. 9A DA 13 RP-1 Lotte Kondrup 23 9B FY 13 BS-1 Per Frank F1 9E

Læs mere

Maria Lucia Preben Kristensen Søren Launbjerg Amalie Dollerup Mikkel Rønnows Musicalorkester. Verdens største musicalhits samles i stjernebesat show

Maria Lucia Preben Kristensen Søren Launbjerg Amalie Dollerup Mikkel Rønnows Musicalorkester. Verdens største musicalhits samles i stjernebesat show PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2016 Verdens største musicalhits samles i stjernebesat show Maria Lucia Preben Kristensen Søren Launbjerg Amalie Dollerup Mikkel Rønnows Musicalorkester Efter den anmelderroste

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

SOPHIENBERG SLOT DHF PARTNER SEMINAR. Show med Martin Brygmann. Indlæg af Jan Pytlick. Torsdag d. 26. maj 2011 På Sophienberg Slot

SOPHIENBERG SLOT DHF PARTNER SEMINAR. Show med Martin Brygmann. Indlæg af Jan Pytlick. Torsdag d. 26. maj 2011 På Sophienberg Slot DANSK HÅNDBOLD FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Telefon +45 4326 2400 dhf@dhf.dk Besøg os på: www.dhf.dk DHF PARTNER SEMINAR Torsdag d. 26. maj 2011 På Sophienberg Slot SOPHIENBERG SLOT

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART...

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... KULTURKALENDER AUGUST 2016 Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... 2016... en international udstilling, hvor kunstnere mødes med publikum gennem nutidig global kunst. Kulturhuset Brønden 20. august

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Kulturhuset KILDEN

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Kulturhuset KILDEN KULTURKALENDER MAJ 2014 Det sker i Brøndby Onsdag den 28. maj kl. 20.00 Koncert med Dana Funchs Kulturhuset KILDEN Kulturkalender MAJ 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2014 Udstillinger: Fredag

Læs mere

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med MUIF Vintersæson 2013/2014 Gymnastik Badminton Håndbold mini Vel mødt til en aktiv sæson med Gymnastik, Håndbold og Badminton i gymnastiksalen på Mern Skole Vakse Quinder (glad motion for damer i alle

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso.

I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso. Billeder af Vand I projektet Billeder af vand vil et sammensat musikskole-symfoniorkester og kor fusionerer med dansere og musikere fra Burkina Faso. Projektets sigte er en kunstnerisk oplevelse, der bryder

Læs mere

Kunst kombineref med designm~b/er I sovevebrelset... ., En personlig opstilling med familie klenodier og rejsemlnder.

Kunst kombineref med designm~b/er I sovevebrelset... ., En personlig opstilling med familie klenodier og rejsemlnder. Den Jysegronne spisestue.. Bordel i laharet fyr hat Morten Paustian lavet al gam/e loflsl8meller. Lampemeer ogs. hjemmegiorte. Tceppet er Ira Marokko. Stolene ef {ra Eames. BOLIO lejlighed i Frederiksstaden,

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med.

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med. Hvad synes du om at være med i operaprojektet? Det har været sjovt, fordi vi fik lov til at arbejde med professionelle, og vi fik også nogle oplevelser for livet, og dirigenten og instruktøren var så søde.

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER APRIL 2015 Det sker i Brøndby Fredag den 10. april kl. 18.30 Lindy Swing aften m. Leonardo Pedersens Jazzkapel Kulturhuset Brønden Kulturkalender APRIL 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,,

Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013. Sted : Fjord & Bælt,, Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Sted : Fjord & Bælt,, Side I Begivenheder i Kerteminde 03-05-2013-12-05-2013 Fredag 03-05-2013 Lørdag 04-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side II Søndag 05-05-2013 Pasteltegning Sted : Lucy Bergstrøm,, Side III

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

SENIOR BØRNE og UN~E NYT SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2017 Fælles medlemsblad for senior og støtteforeningen & Gem medlemsbladet på opslagstavlen

SENIOR BØRNE og UN~E NYT SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2017 Fælles medlemsblad for senior og støtteforeningen & Gem medlemsbladet på opslagstavlen SENOR BØRNE og UN~E NYT SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2017 Fælles medlemsblad for senior og støtteforeningen & Gem medlemsbladet på opslagstavlen "'"\.. Afdelingens KOlltaktopl)lsninger Formand: Poul Olsen,

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2012 Institution Marie Kruse skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Musik B Jacob Daniel

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK 27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C Tlf.: 63756820 Projektkoordinator Maria Friis telefon: 26127832

Læs mere

Hammel Hestemarked 30.8-2.9. 2012. I ord og billeder

Hammel Hestemarked 30.8-2.9. 2012. I ord og billeder Hammel Hestemarked 30.8-2.9. 2012 I ord og billeder 40 års jubilæum 2012 var året, hvor Hammel Hestemarked fejrede 40 års jubilæum. Der blev udskrevet en plakatkonkurrence. Vinderplakaten ses her til venstre...

Læs mere

Klubmesterskaber 2016. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2016. Vi starter alle dage kl. 18:30.

Klubmesterskaber 2016. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2016. Vi starter alle dage kl. 18:30. Klubmesterskaber 2016 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2016. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Vi starter alle dage kl. 18:30. Alle bedes møde

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

Kokkedal Gadeteaterfestival 2.-7. august 2010

Kokkedal Gadeteaterfestival 2.-7. august 2010 Kokkedal Gadeteaterfestival 2.-7. august 2010 Dans i hus & lejlighed - Paloma Madrid (S) 2.-7. august Sted: Hjemme hos dig selv Henvender sig til: Alle Om forestillingen: Lån en danseforestilling med hjem

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER FEBRUAR 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 21. februar kl. 17.00 Basim live i Brønden Kulturhuset Brønden Kulturkalender februar 2015 Det sker i Brøndb KULTURKALENDER FEBRUAR 2015 Udstillinger:

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

Efterårsprogram 2013

Efterårsprogram 2013 Efterårsprogram 2013 Tilmelding til aktiviteter Tilmelding og betaling til efterårs- og vinteraktiviteterne sker på følgende dage i Netværkshuset på. Tirsdag d. 17. og 24. september kl. 18:30-20:30 Onsdag

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER NOVEMBER 2015 Det sker i Brøndby Fredag den 27. november kl. 11.00-18.00 Jul i Brønden Kulturhuset Brønden Kulturkalender november 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER NOVEMBER 2015 Udstillinger:

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

Velkommen i læseklub på Svendborg Bibliotek

Velkommen i læseklub på Svendborg Bibliotek Velkommen i læseklub på Svendborg Bibliotek Er du en nysgerrig læsehest, og er du vild med at snakke med andre, om det du læser? Så er læseklubber helt sikkert noget for dig. På biblioteket er vi glade

Læs mere

Søren Østergaard præsenterer...

Søren Østergaard præsenterer... Søren Østergaard præsenterer... 2014 Kære Publikum Det er en strålende ide at tage kolleger, venner, medarbejdere, familie, forretningsforbindelser og dig selv med ind og opleve Zirkus Nemos forrygende

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

RØDOVRE BIBLIOTEK ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016

RØDOVRE BIBLIOTEK ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 RØDOVRE BIBLIOTEK ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 Velkomst og åbningstider Velkommen til foråret 2016 Så er klar med sjove og spæn dende arrangementer for børn. Kom til Ulvetime i nattøj, besøg Harry

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 44+45 2010 Nyt fra 0. årgang Siden sidste nyhedsbrev har vi haft rigtig travlt med meget hemmelige ting. Vi kan dog afsløre så meget, at børnene har været meget nysgerrige, interesserede og kreative i processen!

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 HeartBeat Målgruppe: Indskolingen Genre: Stomp/percussion, improvisation HeartBeat HeartBeat onid=685 Stomp- og performancegruppen HeartBeat er fire unge, sprælske musikere fyldt med spilleglæde. De leverer

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

HAVES: skuespillere. SØGES: se her. Scene, kostumer, lys/lyd, rekvisitter, sufflør, plakat og forestillingsleder.

HAVES: skuespillere. SØGES: se her. Scene, kostumer, lys/lyd, rekvisitter, sufflør, plakat og forestillingsleder. Nr. 163 august 2010 Vi forsøger endnu en gang at efterlyse folk til efterårsforestillingen. Foreløbig har vi fået skuespillerne på plads, men der mangler fortsat tilmeldinger til de andre opgaver: HAVES:

Læs mere

Prøveplan CATCH ME IF YOU CAN

Prøveplan CATCH ME IF YOU CAN Prøveplan CATCH ME IF YOU CAN Prøveplan for henholdsvis drama-, danse-, kor, solist- og fællesprøver. Alle prøver foregår på FLOW/17:48 (Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C) medmindre der står andet /aftales

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere