teatergamger! Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teatergamger! Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe"

Transkript

1 teatergamger! Vi har hermed fornojelsen at proosentere vort teaterprogram for SiVsonen 2Q07/2()(J8, Program 2007 /2008 Vi har lagel udgangspunh i de st~kkel, der b1iver sat op pa Gladsaxe N~ Teater og har sa komblneret med stykker, Gladsaxe Teaterforening..elv stir for eller tilbyder I samarbejde med Lyngby Taarbcek Teaterforening. Forestillingerne sprender fra det klassiske teater til musik og danseteale'. Kort sagt er der et b'ed! udvalg af teatermul>gheder. Vi sp~le, i savel GIOOsaxe Ny Teater som i Lyngby Kulturtlus. Du har mljiighed lor at kombine,e billetleme oom du vii, men du skal for at fa rabat. bes~lle minimum Ire forest~linger Kontor Foreningen hal truffet aftale med Gladsaxe Opl~snlngsforbund om, at de i den nye salson hj<elpe med udskrivolng og udsendelse af billeller, Oet betyder, at binette' elter den 20. li<>gust ken,,/hentes der indenlor konto,ets abningslidef. Telefonhenvendelser til foreningen sker fortsat pa foreningens leietonnummer , Gladsaxe Oplysningsforbund ligge, lige bag rikfhusel pi! Kildebakken 20. Abningstiderne er mandag til torsdag kl, 9: og kl, :00 Fredag fra ki, :00 og fra ki, 13:00 14;00, Generalforsamling 30. sepfember kl mad kulturelt Indslay fra kl Vi afhojde, generaworsamling for medlemme' pi! Gladsaxe N~ Teater den 30, september kl Elter generalforsamlingen har VI el kulfu,ell Indslag med skuespiller Lene Poulsen, som vi kenderfra en lang ralkke film- og teaterrolle" Lene vii komme og fortalllie om og give smagsprever pol sin kommende folestilling "Shirley Valentine", I forbindelse med generalforsamling og forestilling v~ del vrere mulighed for at kebe sandwich og drikkevare,. Reserver tidspunktet alle'ede nu og kom og v,"" med, Pol generallorsamlingen har medlemmer fra saloonen stemmeret E'du ikke allerede medlem, har du mulighed for at melde dig Ind i foreningen Inden genelalforsamlingen kl 15,00, Koncerter Revival koncert 19. oklober 2007 De' har vaeret et stort enske om afholdelse af koncerter i Gladsaxe Vi tager traden op og 1...l/ge' ud med en rock revival koncen den 19 oktober, Her oplril!der Pete, Belli og Five Roses med grester, GliI!d dig til et b,ag af en koncert. Venlig hilsen Gladsaxe Teaterlo'enlng

2 Gladsaxe Teaterforening Sceson Forestiiiinger pa Giadsaxe Ny Teater HAMLET At William Shakespeare Pi rollellsten see bla. Thure Lind hardt, Preben Kristensen, Malin BroIin- Tani, Helle Merete SOilrensen, Mads Knarreborg, Joen H"jersle~, Michael Mon!>;en, S"ren Rode, Tnomas Milton. Thomas Bentin, Robert Reinhold. Kasper 0 Gattrup, Sigrid Kandal Husjord. G1adsaxe N~ Teaters FoIkekor Torsdag den 27. september kl. 19:30 og lordag den 6. oktober 2007 kl. 17:00 Billetpris: Unge under 26;ir 0= 320 kr. 0" 285 kr. A = 285 kr. A kr. Billetter Ilossaig tillalgges 40 kr. BLQDBRYLLUP Federico Garcia Loren spanske klsssiker Blodbryllup eren storslaet m~tisk foruelling om menneskers tidenskabelige hemmel;gheder og Iomregtelser, et drama mellem to familiar am undertrykt k~ighed og de d"delige konsek~enseraf at uooerll)'kke sandheoen I sig sel~. For follrste gang fortalt sam musikteater. hwr dans, teater og musik fl~der sammen I en blanding af surrealismll, realisme. romantik og moralltetstealer. Iscenesaottelsen 1'"'99"s I hoondeme pol det unge stortalent Veronika Keef, og forestillingens musik komponeres af Hans Erik Philip, der har skabt musik til en lang raokke film, tii_serier og klassiskll komposiboner. Me<lvirkende: Maibritt Saerens. Ken Ve<lsegaard, Baartl Owe, Marie-Louise Coninck, Joachim Maliing OIl Rebekka 0.. GladsaxlI N~ Teaters FoIkllkor Mandag den 7. januar kl. 19:30 og lordag den 2. februar 2008 kl. 17:00 Billetpris: Unge under 26 ir 0= 320 kr. 0= 285 kr. A = 285 kr. A = 250 kr. Billelter I I..ssalg tillao9ges 40 kr.

3 Gladsaxe Teaterforening Sooson Forestillinger pa Gladsaxe Ny Teater Gladsaxe NY TeaterNendsysset Teater PRINSESSERNE Succesopsalnlng af Anne Marte Lons bestseller Vivlan Nielsen har skabt et bide stoerkt bizart og humoristisk slyl<;ke dramatil<;, hemet ud al clen venclsysselsl<;e muld Ira lorrige amundrecle, om 10 propriet3ercl..tre, cler lorn~e de,es tiv pa lanclet og i byen i 1900-tallel til Slor undren for onwerclenen. Prinsesseme handler om stolllle<:l, Iorvallningen af nedarvet gods. misfo'stilet feminisme, seksualitel og "nsket om kontrol ove, sig selv og sine OO'Igi""tse' Forestillingen e, instruerel af Pete, Schrlllcle" og scenografien er sl<abl al Poul Fty Ptejdrup Me<.!virkende: Marianne Mortensen, Me,ete Norgaard, Helle Merete S"ren""n, Julie Riis, Roll Han""n. Hans Hollegaard og Kresten Ande,sen. Mandag den 31. marts kl. 19:30 og fredag den 11. april 2008 kl. 19:30 Billetpns: Unge under 26 ar 0"320kr. 0" 285 kr. A kr. A" 250 kr. BlIletter Ilossaig lllisegg" 40 kr. I'M BAD Palar Schaufuas Ballattans nsesta vardanapramlara for1abliar hlstorlen om The King of Pop, Michael Jackson til popikonets originale musik skabte Pete' Schaulu5S Ballerten The King om Elvis Presley og me<.! hans musik. Den blev en sto, succes og har siden v""rel geoopsat gang pa gang. b1k!e i Danmarl< og i udlandel The King var I"este del al en succesfuld 'ockriogi og blev efter1ulgt al She Loves You om The Bea~es og Salisfacoon om The Rolling Stones.... '...-- Nu tager Peter Schaufuss Balletten fat pa endnu en al vor generations musi~maiesta.rter. I elterarel2007 er der verclenspremiere pa MICHAEL I'M BAD om og til original musik af Michael J&Ckson - The King of Pop. I mal 200$ glllstesp~ler forest~hngen pi! Gladsaxe NY Teater. Kompagn~1 glreder sig over at have liiet rett;ghederne Iii at bruge Michael Jacksons or;ginale musik. Balletchef Peter S<;hauluss lover "en gribende lorestilling lor hele lam~ien", - O"n v~ komme Wat indeholcle de vigtigste laser i clen store pe<sonliglleds og stjl'!mes liv. Bade hl'ljdepunktem". de clramatisk" liljeblikke og triumfame. dokumenl"ret gannem "n bred ville fra Michael Jacksons procluklion, siger p"tar Schauluss Tirsdag clan 6. mal kl. 19:30 og lorsdag dan 8. mal 2008 k1.19:30 Billatpns: Unge under 26 iir 0"260kr. 0" 226 kr. A" 210 kr. A kr. Billette. i lossalg till",gges 40 kr.

4 Gladsaxe Teaterforening Sceson Forestillinger i Lyngby Kulturhus folketealret.dk JESUS CHRIST SUPERSTAR Rocko""", af Andrew Lloyd Webber og Tim Rice Vi er glade 'or at kunne vise Jews Christ Superstaren rigt,g klassiker med ellegendarisk musikalsk unwers splekket n-l ilrehlengere og 'ede rockkomposilionef. Fortrellingen rammer l;ge ned i bibelhistoriens knuoopunkl. Pasllen og forholool mellem den skepliske Judas Iscariot og den stadigt mere popul<t:!re Jesus af Na~are!h. Fra indtoget i Jerusalem til den tragiske korsfa:!stelse,,,iger vi Jesus. hans tm disciple og den pessimistiske Judas. sam ldarsynet forudse, Jew's IIOksende magt som en trussel mod del romerske impenum, Medvirkende' EI slil'rk! syngencle ensemble <Jf unge kradter med D<Jniel ErikS'lon sam Jesus, Martin Preisler som Judas og Camilltt-Calhrine Rommedahl SOm Man'a Magdalene og el 6 mands orkester. Fredag 16. november kl. 20:00 Billelpris: 250 kr. Billetter i 10s$alg lill,.,gg"" 40 kr. OOENSE TEATER ORDET Kaj Munks klaasiske, religiose drama O,det er et udfordrerjde,<!ligiest drama, IIl10r der udspiller sig en llenopvrekkelse Ira de d~e, og Munk bekender sig t~ bl!lnnens mag\. Ogsa i clag er det kontrollf!rs>e1le emner! Centralt; historien s!llr den gnmdtvigianske Mikkel Borgen og den indremissionske Peter Skraeclder, hvis forelskede b"m kommer i klemme i et refigiesl sammenswd, sam bringer famiheme pa kollisionskurs. Da Borgens hustru dl'lr i barsels.sengen. g,ver Skraeclder hans v<jnlm skylden, OIl k'<t:!ver en omvendelse til den relte Iro, ler h<jn vii give sin datter bart Sambclig blander Borgens bror Johannes sig, da han lremkalder Guds under ved at genoplive hustl\llln, Forestillingen erinstruerel af Kesper Wilton, Medvirlrende. Sophie Louise Lawing, Ole Mellellaard, Kurt Dreyer, Klaus T SMdergaard, Mads Nerby og Peter Plaugborg, Lordag 24. november kl. 16:00 Billetpris: 190 kr. Billetter Ilossaig tl1l3llgges 40 kr. Del Danske Tealer Den adelsgale borger Klassisk komedie at Moliere Komikken er; hl'ljsaeclet, nar den ignorante Monsieur Jourdain; sin tour de force gennem lidens trends strreber efter at b1ive en lin maoo mild alt, hvad de' sill clertil hl'l,er al sproglilegnelse, dansefalrclighed, indsigt i bdens filosofi og fine ldaecler. At han bliver tagel grusamt ved mesen, er uundgaeligl og dybt retfrerdigt - den kloge nan-er $Om allid den mlndre klogel Med'lirl<ende: LalS KnutzOfl. Chris~'an Damsllilard, Kris~"n Holm Joensen, David Rousjng. Heidi Golding-Hansen,Susan A. Olsen, Anne 0 Pagh Ins/rtlkb'r>n: Ebbe Knudsen!lars Knutzon Sr;enograf.' Une Frank Lordag den 1. marts 2008 k1.19:30 BiUetpris: 190 kr. Billetter i 10ssalg till3llgges 40 kr.

5 Gladsaxe Teaterforening Saeson Forestillinger i Lyngby Kufturhus DANSESCENE Der erekstra god muhghed lor at se moderrte dans i ar - Gladsaxe Teatelforening og Lyngby-Taarbaek Teatelforeolng har med st~lle Ira Modeme Dans pa Tume samlet nogle al de bedste dansegrupper i Danmarkl Her er simpelthen opievelser af de helt store ~I yanske sma prise~ sa tag chancen og pr"v noget ny!. I kan sa, hvordan mikrooor udvi'-ler sig til mennesker, tage pa OOS0{l i bade Peru og Cuba, se skulpturelle oovaeyelser samt f3 et closeup pa menneskekroppeo. Billetter koster kun 130 kr. Ilessaig. Hvis du er under 25'r og moolem, kan du noin moo at 2S kr. pro forestilling. Kltt Johnson X-acl RANKEFOO En &volullonillr solofornliliing i ulv&- og rank&fodd&rnn spor En fascinereode danselorestilling. der feirer artemes oprindelse Rankefod for5ll(jer at afdoekk& kroppens evolutionlll!re hukommelse, at ga bagom kroppens fyslske realitet lor at f,nde den pr<t!arkaiske krop og den sansning, der lever videre I det modeme menneske. Den internationalt anerkendte koreograf og danser Kilt Johnson Ior-andler slg loran \Illres Iljne Det er betagendel En ctybt fascinerende danseforestilfing om livets blbfivelse - Jyllands-Posten Universel er Rankefod og pj hajeste niveau - Information EtmagisJ< dan~yr, derhele tiden Iryllebinderblikket- Be~lngsl<e Tidende OfJt erdenne taktile. kodelige oplevelse I1endes dans af/ejre" publikum - Pol~lken Onsdag 26. seplember og lorsdag 27. seplember saml fredag 28. seplember kl. 20:00 aile dage. BIII&tprls: 80 kr. BIII&tI&r Ilessaig tiiiiliggn 50 kr. Tntret Cantabll& 2 INCA COLA Et poetlsk rejsedokument fra Peru og Bolivia I november 2005 tog instrukt~r Nullo Facchini og performer Siri Half Andersen pa en reise t~ Bolivia og Peru, Mens de rejste genn"," landene, art>ejdede de pa en soloforestilling. Del blev til INCA Cola Foreslillingen bevaeyer sig fm imellem en dansende krop. en ekspressiv stemme og poetisk lekst Dansen er skabt ud Ira rejsens ~illeder - en Iysisk rejse, erindringens reise og fantasiens rejse. Molive! er b"rn. BoIivlas og Perus bl:!m. Formen er som el bams flydende assoclationer. Oplev en danselorestilling helt ud ovilrdet saldvanligel,. eo levendeg01else af sindels spnngende lank...strllm. som b1iver sal In i Siri Half Andersens ekspressive kropslige rytme, 0fJ1 er skipgi og ftbrende. - Pohlik"n Onsdag 10. oktober kl. 20:00. Billetpri.: 80 kr. Billetter llessalg lillaegges 50 kr.

6 Gladsaxe Teaterforening SCllson Granhoj Dans ALlNEALENE En betagende loreslilling om en usadvanlig cubansk kvlnde Musikken er cubansk. Danseren el Ira Cuba. Hun taler og synger ogsi om CUba, Men koreogral Palle Granh0js loreslilling AlineAlene handler ikke om Cuba. Den handler om danseren, kunstneren og kvinden, Aline Sanchez Rodriguez Palle Granh0j m0dte Aline Sanchez Rodriguez lorl0rste gang pa Cuba i 2003 og fik omgaende ejfl p3 Alines gledenoo kansma, Hun havde ikke danse! i Ife ar, men den danske koreograf lik hende overbevis! om, a! hun skulle tilbage pi! seeneo, Nu 1Ia, han skabt en forestilling iii heooe Medrivende, auten~'sk m..de med en usaedvanli{} kvinde og danser. Poh'tiken Latinersmertens lett>ed efterlrx/ titskoome />ell s~'11e og be/agede - forf0felse tledder del visi, Information Jeg grred AbneAJene grob mil h)erle. J-P Onsdag 31. oktober kl. 20:00. Billeipris: 80 kr. Billetter i 1055alg till"'9ge5 SO kr. Mancopy STRINGENS En aften med 3 forskeilige vaerker, hvor dansen er I centrum jl..,-*., I Mancop~ samler med projekt Stringeos lire hlilj! anertendte europ<ei5ke koleograler, der hver isaar repraasenterer et markant personligt koreogrefisk univel5, konsekvent kompromislest og oden allelle for ltlodeluner og trends Scenen er holdt enkel og mmimalisti5k, og dansen5 mangfoldighed og unikke fort<elle-udtryk bliver sat i centrum. Jen5 Bje,regaard vise' Embody, Anders Christiansen viser Ekskursion og Olga Cobos og Peter Mike viser Dual taops Dansemes kfoppe; opfindsom skulpturel forening og hverfor sig $kaber sta>rte Nnieri rummel, - Be~ingske Tk:lemle En delikal-sp<endstlg f"lsomhed - J.p Torsdag 7. februar 2008 kl. 20:00. Billeipris: 80 kr. Billetter i 10ssalg till"'9ge5 50 kr. ABEN DANS Productions CLOSER En anderledes oplevelse a! at vaere helt tall pa... En danselofestilling og en totaloplevelse med bandel Kulldi Bombo, en levende videoscenografi og f"e lorrygende dansere. I den moderne verden handle, det om at komme ta>ttere pa. Overvagning e, blevet til undertloldning Vi odsliller med glrede bade vores ko!lleskab og vares sovevaerelse bade i fjernsyn og pa internetgerne i realtime, med,eal action og med interaktivil kamerae, pa. Mit rum er dlt,um e' alle5 rum. Vi kommer tartte,e pa. taengere ned i. t,.,ngere ind i. Og naentlere... hinanden? Er vi nysgerrige eller er vi truedf!? Aben Dans er kendt for deres visuel! nyskabenoo, og tematisk debatskabende fcrestillinger, del overraskende bl)'der og blallder kunstarter, medier og vante forvenminger tilteatret. Her er de igen, Come closer, come closer... Ha, premiere februa, Skabes af koreograf Thomas Eisenhardt, komponist SilOOn ChristensenfKundi Bomba og videokunstner BjOrn Ross samt fire at Danmarks bedste moderne danlele. Torsdag 21. Iebruar 2008 kl. 20:00. Billetprls: 80 kr. Billetter j lossalg lillaegge8 50 kr.

7 Gladsaxe Teaterforening Saason Foresiiiiinger HtJje Giadsaxe Skoies Fesisai Peter har llllf spillet i GladS8J<e, men del va' 10r revivals tidenl Vi kender aile Pete, Belli. Han har v<i!ret kendt i den danske musikve,den Ira 60 eme. Pete, har sammen med sin gruppe Five Roses sammensat en fonygende revivalskooc;ert tlv(}f han sp~ler og synge<" el bredt udsnit Ira sit store,epertoire Med sig i Gladsaxe har han ogsa et pa' store intemaliooale navfle Ira GO'eme: Brian Pooe Ira Brian Poole and The Tremeloes kendl lor sange sam "Sdence is ~den" saml Cliff Bennett kendl fra gruppen Cliff Bennett and The Rebel Rousers, Cliff er bi.a. kend! fo' hittene "Got to get ~ou into my life" og "Mustang Sally", Fra kl, 18 v~ der V<l!re spisning. Lordag den 19. oktober kl. 20:00 Billelpris: Uden spisning 260 kr. Bllletpt1s: Mad splsnlng 360 kr, Billeller i lossalg tillalgges 40 kr. Xinesisf. Nyttir Arranger: Gladsaxa Taatarforening i samarbejda mad Image 01 China Vi fejrer Kinesisk Nytiir mad traditionel kinesisk underholdning og lelger op pa succeen i Kinesisk Nyt.;irs show i originals kinesiske kostumer mad bl.a. kinesisk lolkemusik og sange Fredag den 8. lebruar 2008 kl. 19:00 Lordag den 9. februar 2008 kl. 19:00 Billetpris: Voksne B0m over 12 ar B0m under 6;\r 250 kr. 125kr. gratis Billetler 110ssalg tillalgges 40 kr.

8 Gladsaxe Teaterforening Sa9'son Bestiiiing og rabat muiigheder For al b1ive medlem ar Gladsa~e Teate!fO(ening skal du best~le billet til minimum tre al rorestilhngeme i detle p,ogram. Medlemsl<abet koste, 50 kr. pe, pernon og giver retten Iii at kebe b~letle,iii en selv til den annoocerede abonoementspris. Elabonnemenl bliver knyttet iii den adresse, der anfl!lres pa kuponen, Billette, og girokofl. saml lebende nyheclsbreve sendes til denne ad,ess!!. Det telefoonummer $Om angives, rungerer sam mecllemsnummer, Medlemskabel g,""der til august For at opna ungdomsrabatten Iii forestillingeme pa G1adsaxe Ny Teater skal man vaere unde, 26 ar, og til Kinesisk Nytir forventes det at bl!lm und'" 6 ar sidd", pa sl<0det af en voksen. Kuponen udfyldes dledes Du skriver, hvor mang'" abonnenle, der skal tilmeld",s adressen pa linjen LJd fo, 'anlal abonnenter' Skriv del anlal b~lette" sarnt hv~ken priskategori, der ensl<es pillinjen lid to( hver enkeltforeslilling, Husk at udfylde navn, adresse. lelefonnummer og e\lt. e ma~ og sende kuponen til fo'eningen. Herefte,viI du medlage dine billelter samt girokort, og du er klar Iii at ga i leatrel Hvis du omske' at bestille blilelter sammen med en arlden abonnent, skall bioi udfylde en kupon hver og indsende dem i samme kuvert. I v~ herefte, fa tilsendt hver jeres billelter og girokofl Kuponen sendes til f0/gende adresse: G1adsaxe Teaterforening Skovalle-en Bags.aerd TK fax Vi st0tter kufturen i Gfadsaxe.+.+ SPIL BRIDGE Verdens st0rste og mest moderne bridgecenter kommer til Gladsaxe! I august,iar., d",ene op!of.ores flye, larltasliske bridg-ecenter p;\ 1240 m2 pa Gladsaxevej 382 ReI<:.."" VOfes s..sonprol am moo gwooig beskmelse af indretning 0\1 beliggoohed saml O","'Sigl over samtblo<> 30 1'1 hold. He.- or t>o+del rof dig. uanset om dll e< hat! be!,lyrldef ellar rlmlefat tuftlem'llsspliii!f. Pol aile hokllilbydes ljfidef';osnm\l af kompetl!flta lrefe<e Rel<!n1, aile spoieloka1er saml i den!iotle cale. H rygarne kan -.lilbyde spec,alio'lojettal rygerun Rin<;l, mail "liar klg im og se central.+ Blaksets Bridgecenter.+ Gladsaxevej

9 Gladsaxe Teaterforening Sa9'son Besti!!ingsKYpQn medfemsabonnementer _ Forestillinger i Lyngby Kulturhus Jesus Christ Superstar OrcMt 1/3 Den ade/sgale borger Dansescene 2619 Rankefod 2719 Rankefod 2819 Rankefod 10/10 Inca Cola Alinea/ene 1/2 Stringens 2112 Closer Forestil/inger i Gladsaxe Ny Teater Hamlet Hamlet Blodbryllup Blodbryllup Prinsesseme Prinsesseme I'm Bad I'm Bad O_billette. A_billette. Ungdom O_billette. A.billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billetter A-billetter Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom O-billette. A-billette. Ungdom

10 Gladsaxe Teaterforening S.:eson August Scerlige arrangementer i H0je G/adsaxe Skoles Festsal Hole Gladsaxe TorY 4, 2860 Soborg Revival koncert Revival koncert mlpeter Belli og Five Roses ulspisning mlspisning _ Kinesisk Nytar 8/2 Kinesisk Nyfar Voksna Born under 12 Born under 6 9/2 Kinesisk Nytilr Voksne Born uncler 12 Born uncler 6 F",,,,,,n O(l efter",,,,n AdresS<l PO'!nf!By Tel",on,~" Dato Uooeesl,.rift

11 _M ~._-~ ~ Gladsaxe Teaterforening 5ceson Vi st0tter ku/turen i GJadsaxe Tilbud pa solglas med styrke* ; Enkeltstyrke kr. 4g8 Flerstyrke kr. 1.gg8 Nyt Syn klar besked..."'_" "II _'ng' SoIx>o-. 5. ".30"...,, i, OA..."M',~... _. ~'.*..,-~,,-..,-,,-,. _."", '0"''''.,.._~... '''--'-' ",,~".,.." --~,.~, ~ '~""O~T'l k~. ~".~...- BILLIGERE BILFORSIKRING OG ENDDA PENGE RETUR... ""~1'.'''''.,,'"..."...'.. ~, _... "" ---_ _~~ _-,~- _,~;,..._~..._...,.- _~""'co,'.... ~,...,."".....c,." u. _... _.,_~,_" '. N, _'e. v.,. ~_._.. _ -~--*_.~.~.._-_.".~..~_._- PEUGEot ","Gly.",..._, "",~ '-_ "'~..."'''- ""-~... ~., _e'.~., e~ ~.. '..-.,,", --~...,~ " -... ' ~..",~.. "".«. ""," --~.~...'."" ~i h~r ka';sei"s ~f Vdr~r p.l tilbud GF-FORSlI:RI,\'(; e, ejer ajt''''ileroe 0;; byggn /><1 "PIII'plt1",,,01/, "m m"""""i>i/p{i"!: 10 [I""P <'-ailer, Iv biji,~(-,e bti,~, ri,-" 1~r 1",,-,.Ilillmllfbew{, 1,100 h. 'gen"pmw,' til r."..., bmllpr. l)pt """ ","n II" la/lle ko"'"iii bela"'''''!for god 10r",I' C!J FORSIKRING M!i~I"'f;'''ltn'""ill ~._.. _.._v _..~,." M...._' _.

12 HVIS DU OGSA HOLDER AF NATUREN sa BES0G WWWDONGENERGYDK P.l ooroge""rgy,dk!e-sl>ap f\r>;jer du.im tidud pll """'9" 10< '''''I~'' mllj<»'ffi\ige produkt...-, Oq *'" mk rll!>;j, al du 9"C mh)""t "n t)"n!'si"_ Del >dr1 «id,t"..-1de 0<;1«\ """,h'< p.i din _gir"9",r'9_ 1"9 for 1'k"""'P"1 "n spa;-"'kinr", fra DONG Ene<gy, s""td"" U d1l t.,,11.,.- <1,,,,, andre,tandoy produ kt.,.-. "Il <Iu vt <par" fler" I\(mdrl'de kroner om lire!, S...,...,r" '" d"t1,",,, al9"'" "n h<kel l"-'< """'" Dm DONG E""'W "P"res>.""", "Il ",ar>:;re am,,, mh;0""'-""" produkt... pll dong"n"rqy.dk "" " _..,..,... ~UN79,_ DONG energy

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig

Abonnement for institutioner 12 igen Ulven og geden barnevognen rod i kunsten velkommen lettere end mig Institutioner 12//13 Information I sæson 12/13 tilbyder Teater Nordkraft sædvanen tro de meget populære abonnementer til tre teateroplevelser produceret specielt til de 2-4 årige og de 4-6 årige. Aldersinddeling

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Teaterforeningen for Ringsted & Omegn. Velkommen til sæson 2015-2016

Teaterforeningen for Ringsted & Omegn. Velkommen til sæson 2015-2016 Te Teaterforeningen for Ringsted & Omegn Velkommen til sæson 2015-2016 Kære medlem, Velkommen til en ny spændende sæson i Teaterforeningen for Ringsted og Omegn. Igen i år tilbyder vi at du frit kan vælge

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Det sker i Brøndby Det er mig fra Cafe Hack

Det sker i Brøndby Det er mig fra Cafe Hack KULTURKALENDER MARTS 2015 Det sker i Brøndby Det er mig fra Cafe Hack Søndag den 8. marts kl. 15.00 Vildt musikalsk show med Søren Dahl & Maria Lucia: Uploaded Kulturhuset Brønden Kulturkalender marts

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

tirsdag, onsdag, torsdag d. 13. - 14. & 15. sept. 05

tirsdag, onsdag, torsdag d. 13. - 14. & 15. sept. 05 06052694 festival-program 21/06/05 13:11 Side 1 på Søholms festplads Nellikevej 48 Vester Såby 4060 Kirke Såby BILLETPRISER: Alle dage, kr. 400,- Dagsbillet, kr. 200,- Billetter kan bestilles på: Telefon

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Teaterforeningen. Velkommen til sæson 2015 2016

Teaterforeningen. Velkommen til sæson 2015 2016 Te Teaterforeningen Velkommen til sæson 2015 2016 Kære medlem, Velkommen til en ny spændende sæson med Teaterforeningen til Ringsted og omegn. Igen i år tilbyder vi hele 5 forestillinger ud fra vores program

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

RevolutionæR. Fange. PRæsident

RevolutionæR. Fange. PRæsident 7368_18a0_Mandela_685x1015_GoldenTeaserPoster_DK.indd 1 18/12/13 07.58 3 Historien om manden, der Har inspireret en Hel verden golden globe nomineringer BEDSTE MANDLIGE hovedrolle: IDrIS ELBA BEDSTE SANG

Læs mere

DDS DGI & TAG DEL I ENERGIEN LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013

DDS DGI & TAG DEL I ENERGIEN LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013 DGI & DDS LANDSSI4EVNE ESBJERG 2013 TAG DEL I ENERGIEN Tag til Landsstaevne og fa arets oplevelse med masser af gymnastik. Ved DGI Sonderjylland kan man bade deltage pa de faelles landsdelshold, eller

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Tid til forundring Revy 2002.

Tid til forundring Revy 2002. NR. 94 Juni 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Tid til forundring Revy 2002. En situationsrapport. 28/5-02. Nu er der 4 dage til premieren. I går øvede vi for sidste

Læs mere

Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk. Født 12. november 1919 død 22. november 1995

Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk. Født 12. november 1919 død 22. november 1995 Gurli Gilda: Fra www.danskefilm.dk Født 12. november 1919 død 22. november 1995 Gurli Gilda debuterede i 1938 som refrænsanger på Grenens Badehotel og optrådte senere i Valencia, på Skovriderkroen i København,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

2. kører. Navn. klub: Frikøbte Reklamer Øske om yderligere frikøb Startnr./Reklamer godkendt Reklamer. Godkendt

2. kører. Navn. klub: Frikøbte Reklamer Øske om yderligere frikøb Startnr./Reklamer godkendt Reklamer. Godkendt 1 Underskrift Brian Ottosen Mikkel Ottosen Underskrift 41044 50527 Bil: peugoet Model: 106 Årgang: 1995 AG 39 076 Homologering: Klasse: KL 1 skontrol Teknisk kontrol Dokumentkontrol 2 Casper Olsen Underskrift

Læs mere

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00

Fredag d. 4. september 2015 kl. 17.30-19.00 Blad uge 34-2015 Ferritslev Fritidshus Ferritslev Fritidshus - Ørbækvej 916-5863 Ferritslev Fyn - tlf. 65981315 Hjemmeside: ferritslev-fritidshus.dk mail@ferritslev-fritidshus.dk Betaling af billetter

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2015 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted.

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS 2006 MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK 34 BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE NYHED

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

"Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!

Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved! FÆLLESSKAB FAGLIGHED FORSKELLIGHED "Ikke bare en ny start. Men netop DEN start, som giver dig DET boost, der sikrer dig, at du ikke stopper ved starten, men bliver ved!" --- Anton Wrisberg --- -- Forskellighed

Læs mere

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013 Nr. 28 juni 2013 Vind en cykel! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en kæmpe oplevelse Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Kære omdeler Sommeren er lige om hjørnet, og vi håber, du får en fantastisk ferie.

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - MGP: Vi sparker Biip, Egne seje Hip Hop bukser og kasket, så låner de bluse af os. - Fjernsyn for

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

Modeshow. Skanderborg Hørning Produktionsskole. Lisa Nilsson. Skanderborgvej 6 8362 Hørning Tlf. 8692 3733 mail@shpro.dk. Smukt efterår i Skanderborg

Modeshow. Skanderborg Hørning Produktionsskole. Lisa Nilsson. Skanderborgvej 6 8362 Hørning Tlf. 8692 3733 mail@shpro.dk. Smukt efterår i Skanderborg Arr: Østj Skanderborg Hørning Produktionsskole Skanderborgvej 6 8362 Hørning Tlf. 8692 3733 mail@shpro.dk Lisa Nilsson João Castilho (Guitar) Sebastian Notini (Perc.) Onsdag d. 25. September Smukt efterår

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Du skal løse følgende opgaver, der udgør teatrets sæsonprogram:

Du skal løse følgende opgaver, der udgør teatrets sæsonprogram: Kære Anne! Teater Momentum ansætter hvert år en kunstnerisk leder, som skal skabe ny scenekunst ud fra opgaver stillet af Momentums kunstneriske råd. I sæsonen 2010-2011 er du kunstnerisk leder for - Momentum

Læs mere

Indhold Teaterfestival 2011. Amatørscenen Spilledåsen byder velkommen

Indhold Teaterfestival 2011. Amatørscenen Spilledåsen byder velkommen Teaterfestival 2011 Indhold Teaterfestival 2011 Amatørscenen Spilledåsen byder velkommen kfm Amatørscenen Spilledåsen byder velkommen 3 DATS landsformand byder velkommen 4 Assens Kommune byder velkommen

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

S K O L E K O N C E R T E R

S K O L E K O N C E R T E R SKOLEKONCERTER VI PRÆSENTERER... Kort om Basix: Basix har eksisteret som vokalsekstet siden 1999 og er i dag et af Europas bedste a cappella-bands. Gruppen blev i 2001 nummer to ved Det Danske Melodi Grand

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

Carmen Velkommen. Side 2. Kære Publikum

Carmen Velkommen. Side 2. Kære Publikum Carmen Velkommen KærePublikum VelkommentilendnuenmusicalpåFaaborgGymnasiumdenniendeaf slagseniskolenshistorie.somvanligtsamlerdenmasserafeleverfraalle klasserogårgange.rentfaktiskerderiårmusicaldeltagerefrahvereneste

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 13. 28. februar 2013

Arrangementer og åbningstider i perioden 13. 28. februar 2013 Arrangementer og åbningstider i perioden 13. 28. februar 2013 Onsdag 13. februar kl. 14.00: Lysbilledforedrag ved Ole Westergaard På motorcykeltur i Himalayabjergene, i Sæby Kulturhus, Manegen. Arr. Sæby

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

TEATERPROGRAM 2007 2008 BALLET

TEATERPROGRAM 2007 2008 BALLET TEATERPROGRAM 2007 2008 BALLET Copenhagen Admiral Hotel, er indrettet i et mere end 200 år gammelt korntørringsmagasin fra 1787. Stedet og bygningen på havnefronten har i århundreder været brændpunkt for

Læs mere

Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab.

Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab. Female Oxygen præsenterer Women s Space Revival 2015 - OpRÅB til Byens kvinder! Kom til afslappende atmosfære, snak, dans, musik og fællesskab. Vi elskede Women s Space under Outgames 2009. Og i denne

Læs mere