any.cloud A/S REVI-IT A/S statsautoriseret revisionsaktieselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "any.cloud A/S REVI-IT A/S statsautoriseret revisionsaktieselskab"

Transkript

1 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hosting-ydelse i perioden til ISAE 3402-II any.cloud A/S CVR nr.: december 2015 REVI-IT A/S statsautoriseret revisionsaktieselskab Lyngbyvej København Ø Tlf Fax revi-it.dk CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: any.cloud A/S udtalelse... 1 Afsnit 2: Afsnit 3: any.cloud A/S beskrivelse af kontroller i forbindelse med drift af deres hosting-ydelse... 2 Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Afsnit 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf REVI-IT A/S

3 Afsnit 1: any.cloud A/S udtalelse Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt any.cloud A/S hosting-ydelse, og disses revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i kundernes regnskaber. any.cloud A/S bekræfter, at: (a) (b) Den medfølgende beskrivelse, i afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af any.cloud A/S hostingaktiviteter til kunder i hele perioden fra til Kriterierne for denne udtalelse var, at den medfølgende beskrivelse: (i) (ii) (iii) redegør for, hvordan systemet var udformet og implementeret, herunder redegør for: de typer af ydelser, der er leveret, når det er relevant de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne samt overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet til kunder relevante kontrolmål og kontroller, udformet til at nå disse mål kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af brugervirksomheder, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af kunders transaktioner. indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden fra til ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved systemet, som den enkelte kunde måtte anse for vigtigt efter deres særlige forhold. de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformede og fungerede effektivt i hele perioden fra til Kriterierne for denne udtalelse var, at: (i) (ii) (iii) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificerede de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra til REVI-IT A/S Side 1 af 29

4 Afsnit 2: any.cloud A/S beskrivelse af kontroller i forbindelse med drift af deres hosting-ydelse Introduktion Formålet med denne beskrivelse er at levere information til any.cloud A/S kunder og deres revisorer vedrørende kravene i den internationale revisionsstandard for erklæringsopgaver om kontroller hos en serviceleverandør, ISAE Beskrivelsen har herudover det formål at give information om de kontroller, der er anvendt for cloudtjenester hos os i perioden. Beskrivelsen omfatter de kontrolmål og kontroller hos any.cloud, som omfatter størstedelen af vores kunder og er baseret på vores standardleverance. Individuelle kundeforhold er ikke medtaget i denne beskrivelse. any.cloud any.cloud A/S blev stiftet i 2007 og er et søsterselskab til it-konsulentvirksomheden any.mac A/S. any.cloud leverer professionelle ISO-certificerede cloud services til dansk erhvervsliv. Dette er any.clouds tredje ISAE3402 type II-erklæring. any.cloud har primær hosting i det 3.500m2 store InterXion Danmark i Ballerup, som er en europæisk udbyder af cloud- og operatørneutrale datacentre med over 39 datacentre fordelt på 11 lande. any.cloud tilbyder co-lokation via lukket netværk i det 27 datacenter store, IBM-ejede, selskab Softlayer og kan herigennem levere løsninger i hele verden. Vi tilbyder alle relevante sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. inergen, køling, redundante strømkilder og fiberlinjer og fuldt udstyrede overvågningssystemer. any.cloud er underlagt strenge kontrolforanstaltninger, høje sikkerhedskrav samt krav om at skabe gennemsigtighed i forhold til indhold af kvalitet og sikkerhed i IT-hosting-ydelser. any.cloud har hovedkontor i Danmark og har yderligere afdelinger i Polen og Tjekkiet. any.cloud IT helt enkelt any.cloud har følgende primære produkter: VPS (Virtual Private Server) Virtual hybrid-løsninger med mulighed for DRaaS (Disaster Recovery as a Service) Sikkerhedsprodukter MPLS- og fiberinfrastruktur. REVI-IT A/S Side 2 af 29

5 Organisation og ansvar any.cloud har en klar og gennemsigtig virksomhedsstruktur. Bestyrelse Gregor Møller, CEO og bestyrelsesmedlem Benjamin Elveng CTO Administration Økonomi Drift-Support any.cloud beskæftiger 13 medarbejdere og er inddelt i afdelingerne Administration, Økonomi og Drift- Support. Der beskæftiges yderligere 16 medarbejdere i søsterselskabet any.mac A/S, som udfører al on-site support og drift af any.clouds kunder. any.clouds medarbejdere arbejder således på hosting-infrastrukturen alene. Support modtager alle indkomne forespørgsler og løser enten kundernes problemer eller videregiver opgaven til driftsafdelingen til bearbejdning. Driftsafdelingen fungerer dermed både som 2. line support for hotline og håndterer herudover den praktiske implementering af nye kunder, overvåger bestående driftsløsninger og andet forbundet med den daglige drift af vores hostingmiljø. REVI-IT A/S Side 3 af 29

6 Risikovurdering og -håndtering Risikovurdering IT-risikoanalyse Vi har procedurer for løbende risikovurdering af vores forretning og specielt vores cloud tjenester. Dermed kan vi sikre, at de risici, som er forbundet med de services og ydelser, vi stiller til rådighed, er minimeret til et acceptabelt niveau. Risikovurdering foretages periodisk, samt når vi foretager ændringer eller implementerer nye systemer, som vi vurderer at være relevante til at revurdere vores generelle risikovurdering. Ansvaret for risikovurderinger er hos virksomhedens CTO og skal efterfølgende forankres og godkendes hos ledelsen. Håndtering af sikkerhedsrisici Procedure for risikohåndtering Vi har indført pointsystem på de risici, der er forbundet med levering af cloud ydelser. Vi bruger beregningsformen risiko*påvirkning med en score fra Det acceptable niveau går til 30 point. Det tages løbende op til vurdering om hvorvidt vi kan nedbringe risici og lave tiltag, der kan forbedre vores score. Sikkerhedspolitik IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedspolitik-dokument Vi har defineret vores kvalitetsstyringssystem ud fra vores overordnede målsætning om at levere stabil og sikker hosting-drift til vores kunder. For at kunne gøre dette, er det nødvendigt, at vi har indført politikker og procedurer, der sikrer, at vores leverancer er ensartet og gennemsigtige. Vores it-sikkerhedspolitik er udarbejdet med reference til ovenstående, og er gældende for alle medarbejdere og for alle leverancer. Vores metodik for implementering af kontroller er defineret med reference til ISO (Regelsæt for styring af informationssikkerhed), og er dermed helt overordnet inddelt i følgende kontrolområder: Organisation og ansvar Medarbejdersikkerhed Logisk adgangsstyring Risikovurdering og håndtering Fysisk sikkerhed Brug af it-udstyr Driftsafviklingsprocedurer Netværket Support Beskyttelse mod ondsindet programmel Anskaffelse og vedligeholdelse af systemer Samarbejdspartnere Beredskabsplanlægning. Vi foretager løbende forbedringer af både politikker, procedurer og den operationelle drift. REVI-IT A/S Side 4 af 29

7 Vi er medlem af BFIH (Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark), og vi bliver i den forbindelse årligt revideret for hvorvidt, vi lever op til BFIH s regelsæt, der centrerer sig om hvordan vi leverer vores driftsydelser, foretager genetablering, håndterer sikkerhedsopdatering mv. Evaluering af it-sikkerhedspolitikken Vi opdaterer løbende it-sikkerhedspolitikken, og som minimum én gang årligt. Organisering af informationssikkerhed Intern organisering Delegering af ansvar for informationssikkerhed Vi har en klart opdelt organisation hvad angår ansvar, og har udførlige ansvars- og rollebeskrivelser på alle niveauer lige fra ledelsesniveau til de enkelte driftsmedarbejdere. Der er etableret fortrolighed generelt for alle involverede i vores forretning. Dette sker via ansættelseskontrakter. Funktionsadskillelse Gennem løbende dokumentation og processer sikrer vi at kunne udelukke eller minimere nøglepersonsafhængighed. Opgaver tildeles og fastsættes via procedurer for styring af den operative drift. Kontakt med særlige interessegrupper Vi har etableret kontakt til hotline hos DK-CERT, hvor vi gensidigt har aftale om orientering ved væsentlige sikkerhedsrelaterede forhold vedrørende internettrafik. Informationssikkerhed som en del af projektstyring Såfremt at vi vurderer at et projekt ikke overholder vores informationssikkerhed, vil projektet enten blive tilrettet således at dette efterfølgende overholder vores standard indenfor informationssikkerhed. Vurderer vi at projektet slet ikke kan udføres eller ændres uden at stride imod vores sikkerhedspolitik, vil projektet blive kasseret. Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser Mobilt udstyr og kommunikation Vi har etableret mulighed for, at vores medarbejdere kan arbejde hjemmefra af hensyn til bl.a. driftsvagt, og vi har politik for, at udstyr (bærbare mv.) ikke benyttes til andet end arbejdsrelaterede forhold og ikke efterlades uden opsyn mv. Bærbare enheder er sikret med logon, og kryptering. Vi har åbnet adgang til, at vi og vores kunder kan benytte mobile enheder (smartphones, tablets mv.) til synkronisering af mails og kalender. Ud over kode, har vi ikke implementeret andre sikkerhedsforanstaltninger til sikring af disse enheder og disses brugeradgange. Vores kunder har mulighed for samme, og det er op til vores kunder at implementere deres sikkerhedspolitik for deres brugere. Fjernarbejdspladser Adgang til vores netværk og dermed potentielt til systemer og data sker kun for autoriserede personer. Vores medarbejdere har adgang via fjernarbejdspladser, hvor der anvendes Remote Desktop og IP restriction. REVI-IT A/S Side 5 af 29

8 Sikkerhed i forhold til HR Inden ansættelse Screening Vi har procedurer for ansættelse af medarbejdere og etablering af samarbejde med eksterne, hvor vi sikrer, at vi ansætter den rigtige kandidat i forhold til baggrund og kompetence. Vi har rolle- og ansvarsbeskrivelser for medarbejdere og medarbejderkategorier, så alle er bekendte med deres ansvar. Alle medarbejdere bliver ved ansættelse gennemgået og et oprettelsesskema følges. Ansættelsesforhold Generelle vilkår for ansættelse, herunder fortrolighed om egne og kunders forhold, er beskrevet i hver medarbejders ansættelseskontrakt hvor forhold omkring alle sider af ansættelsen, herunder ophør og sanktioner ved evt. sikkerhedsbrud, er angivet. Under ansættelse Ledelsens ansvar I forbindelse med ansættelse underskriver nye medarbejdere en kontrakt. I kontrakten er det indeholdt, at den ansatte skal overholde de til enhver tid gældende politikker og procedurer. Ligeledes er det klart defineret som en del af kontraktmaterialet, hvad den ansattes ansvar og rolle er. Bevidsthed om, uddannelse og træning i informationssikkerhed Vores aktiver er i høj grad vores medarbejdere, og vi fører en struktureret metodik i forhold til vores medarbejderes kvalifikationer, uddannelse og certificeringer. Der afholdes løbende, dog minimum årligt, kurser, foredrag samt andre relevante aktiviteter til sikring af, at relevante medarbejdere og evt. eksterne samarbejdspartnere holdes ajour med sikkerhed og bevidstgøres om evt. nye trusler. Medarbejdere, og eksterne parter, hvor det er relevant at inkludere disse under vores sikkerhedsretningslinjer, bliver periodisk orienteret om vores sikkerhedsretningslinjer samt, når der sker ændringer. Sanktioner Generelle vilkår for ansættelse, herunder fortrolighed om egne og kunders forhold, er beskrevet i hver medarbejders ansættelseskontrakt, hvor forhold omkring alle sider af ansættelsen, herunder ophør og sanktioner ved evt. sikkerhedsbrud, er angivet. Ansvar ved ophør Ved ophør af en ansættelse har vi en udførlig procedure, som skal følges, for at sikre, at medarbejderne indleverer alle relevante aktiver, herunder bærbare medier mm, samt sikre at alle medarbejderes adgange til bygninger, systemer og data inddrages. Det overordnede ansvar for sikring af alle kontroller i fratrædelsesprocessen ligger hos virksomhedens CTO. Styring af aktiver Ansvar for aktiver Fortegnelse over aktiver Software, servere og netværksudstyr inkl. konfiguration er registreret til brug ved dokumentation, overblik over udstyr mv. Vores netværk er komplekst med mange systemer og kunder, og for at sikre mod uvedkommendes adgang, og for at sikre gennemskueligheden af opbygningen, har vi udformet dokumentation, der beskriver det interne netværk med enheder, navngivning af enheder, logisk opdeling af netværk mv. REVI-IT A/S Side 6 af 29

9 Dokumenterne, netværkstopologier og lignende opdateres løbende ved ændringer og gennemgås minimum årligt af vores netværksspecialister. Ejerskab af aktiver Via ansvarsfordeling og rollebeskrivelser, er centrale netværksenheder, servere, periferienheder, systemer og data tilegnet systemansvarlige i vores virksomhed. Kunders data og systemer er tilegnet kundens kontaktperson. Acceptabel brug af aktiver Dette beskrevet i medarbejderhåndbogen. Tilbagelevering af aktiver Ved ophør af en ansættelse har vi en udførlig procedure, som skal følges, for at sikre, at medarbejderne indleverer alle relevante aktiver, herunder bærbare medier mm, samt sikre at alle medarbejderes adgange til bygninger, systemer og data inddrages. Det overordnede ansvar for sikring af alle kontroller i fratrædelsesprocessen ligger hos virksomhedens CTO. Mediehåndtering Styring af bærbare medier Vi sikrer, i bedst muligt omfang, at vores medarbejderes bærbare medier såsom bærbar pc, mobiltelefon og lignende er konfigureret sikkerhedsmæssigt lige så højt, som resten af vores miljø, samt det sikres, at de databærende medier opdateres, når vi foretager nye sikkerhedstiltag. Adgangskontrol Forretningskrav til adgangskontrol Politikker for adgangsstyring Vi har politik for adgangstildeling. Politikken er en del af vores it-sikkerhedspolitik. Administration af brugeradgange Brugeroprettelses- og nedlæggelsesprocedurer Vores kunders brugere oprettes alene på baggrund af vores kunders ønske. Vores kunder er dermed ansvarlige for oprettelse og nedlæggelse af brugerkonti. Alle brugere skal være personhenførbare, dvs. have tydligt mærke med personnavn. Er der tale om servicebrugere, altså konti som alene benyttes systemmæssigt, er muligheden for egentlig logon deaktiveret. Rettighedstildeling Tildeling af privilegier er kontrolleret i forbindelse med vores normale brugeradministrationsproces. Håndtering af fortrolige logon informationer Alle personlige logons er udelukkende kendt af medarbejderen og underlagt passwordpolitik til sikring af kompleksitet. Evaluering af brugeradgangsrettigheder For vores egne brugere, gennemgår virksomhedens CTO periodisk, minimum årligt, virksomhedens interne systemer med oprettede brugere og deres adgangsniveau for at sikre mod adgang for uautoriserede personer. REVI-IT A/S Side 7 af 29

10 Brugeransvar Brug af fortrolig adgangskode Vores it-sikkerhedspolitik beskriver, at vores medarbejderes kodeord er personlige, og det er alene brugeren selv, der må kende kodeordet. Medarbejdere skriver årligt under på, at de har læst og forstået seneste version af vores it-sikkerhedspolitik. Da vi har brugere, såsom service accounts og lignende, som ikke kan bruges til at logge på med, og af systemmæssige årsager ikke skifter passwords, har vi et system til opbevaring af disse passwords. Kun autoriseret personale har adgang til systemet. Kontrol af adgang til systemer og data Begrænset adgang til data Vores medarbejdere er opsat med differentieret adgang, og har således alene adgang til de systemer og til de data, som er relevant for arbejdsindsatsen. System for administration af adgangskoder Alle medarbejdere på tværs af både kundesystemer og egne systemer, har restriktioner omkring adgangskode. Alle brugere har en adgangskode, og det er systemmæssigt sat op således, at der er begrænsninger i forhold til udformningen af kodeordet. Koder skal skiftes regelmæssigt og være komplekse. Vores it-sikkerhedspolitik beskriver regler for kompleksitet samt vores medarbejderes kodeord er personlige, og det er alene brugeren selv, der må kende kodeordet. Fysiske og miljømæssige sikringer Vedligeholdelse af udstyr Datacentrets køle- og brandanlæg bliver efterset periodisk, ligesom nødstrømsanlægget (UPS) halvårligt får foretaget eftersyn. Datacentret har opsat systemer således, at der overvåges temperaturer og strømspændinger i serverrummet. Sikring af udstyr uden for virksomhedens lokaler Vi fører natligt backupprocedure for sikring af vores kunders data og systemer, såfremt vores hostingsystemer af den ene eller anden årsag bliver utilgængelig. Vi har en aftale med den pågældende leverandør om housing af vores egne servere, og der er implementeret tilsvarende foranstaltninger mod tyveri, brand, vand og temperaturafvigelser. Vi modtager årligt revisorerklæring, der afdækker den fysiske sikkerhed hos vores underleverandør. Senest har vi modtaget revisorerklæringen som dækker perioden 01/ til 31/ Erklæringen er afgivet uden forbehold. Sikker bortskaffelse eller genbrug af udstyr Alt databærende udstyr destrueres inden bortskaffelse for at sikre, at data ikke er tilgængeligt. Brugerudstyr uden opsyn Alle interne brugerkonti er centralt styret til at gå på skærmlås ved inaktivitet efter max 2 minutter. Dermed sikrer vi, at uautoriseret personale ikke opnår adgang til fortroligt data. REVI-IT A/S Side 8 af 29

11 Sikkerhed i forbindelse med drift Operationelle procedurer og ansvarsområder Dokumenterede driftsprocedure Selvom vores organisation ikke nødvendigvis gør, at vi kan have overlap inden for alle opgaver og systemer, sikrer vi via dokumentationer og beskrivelser og via kompetente og flittige medarbejdere at medarbejdere eller nye medarbejdere kan påbegynde et arbejde på et system, som vedkommende ikke har operationel og historisk erfaring med. Vi opererer med dobbeltroller på alle systemer således, at den primære ansvarlige medarbejder har ansvar for at kommunikere praktiske forhold til kollegaer. Systemdokumentationen opdateres løbende. Ændringsstyring Vi har defineret en proces for ændringshåndtering for at sikre, at ændringer sker efter aftale med kunder og tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til interne forhold. Ændringer sker alene baseret på en kvalificering af opgaven, kompleksiteten og vurdering af påvirkning af andre systemer. Herudover følges en proces omkring udvikling og test. Uanset hvilken ændring, der er tale om, sikres det altid, som minimum, at; Alle ændringer drøftes, prioriteres og godkendes af ledelsen Alle ændringer testes Alle ændringer godkendes før idriftsættelse Alle ændringer idriftsættes på et fastsat tidspunkt efter aftale med forretningen og kunder Der fortages fallback-planlægning, som sikrer, at ændringer kan rulles tilbage eller annulleres, hvis den ikke fungerer Systemdokumentationen opdateres med den nye ændring, såfremt det vurderes nødvendigt. Vores miljø er adskilt logisk og opdelt i test og produktion, hvorved vi sikre at have testet et produkt, før det kommer i produktion. Via adgangskontroller sikrer vi, at kun autoriseret personale har adgang til dette. Kapacitetsstyring Via vores generelle overvågningssystem, har vi sat grænseværdier for hvornår vores overordnede systemer, og dermed vores kunders systemer, skal skaleres op af hensyn til elektronisk plads, svartider mv. Når vi opsætter nye systemer foretages test af funktionalitet og herunder kapacitet- og performancetest. Der er udarbejdet en fast procedurer for rapportering af kapacitetsproblemer. Beskyttelse mod malware Foranstaltninger mod malware Vi har implementeret scannings- og overvågningssystemer til at sikre mod kendt skadevoldende kode, dvs. hvad vi og vores kunder via vores platforme kan risikere at blive inficeret med på internettet, via mails mv. Vi har antivirus-systemer, systemer til overvågning af internetbrug, trafik og ressourcer på SaaS platforme, sikringer i øvrige tekniske og centrale installationer (firewall mv.). Backup Sikkerhedskopiering af informationer Vi sikrer at kunne genskabe systemer og data på hensigtsmæssig og korrekt vis, og efter de aftaler, vi har med vores kunder. REVI-IT A/S Side 9 af 29

12 Vi har en test af, hvordan systemer og data praktisk kan retablereres. Der føres en log over disse tests således, at vi kan følge op på, om vi kan ændre på procedurer og processer for at højne vores løsning. Med mindre andet er aftalt med vores kunder, foretager vi sikkerhedskopiering af hele deres virtuelle miljø hos os. Vi foretager sikkerhedskopiering af vores egne systemer og data på samme vis, som vores kunders systemer og data. Vi har defineret retningslinjer for på hvilken vis, vi foretager sikkerhedskopiering. Hver nat føres en fuld kopi af data fra vores centrale systemer til vores backupsystemer. Dermed er data fysisk separeret fra vores driftssystemer, og efter endt afvikling, foretages der en automatiseret verificering af, hvorvidt datamængde og indhold mellem vores driftssystem og backupsystem, stemmer overens. En ansvarlig medarbejder sikrer herefter, at sikkerhedskopieringen er sket og foretager det fornødne, hvis jobbet er fejlet, og herefter logføre dette. Logning og overvågning Hændelseslogning Vi har opsat overvågning og logning af netværkstrafik, og vores driftsafdeling følger dette. Vi foretager ikke proaktiv overvågning af logførte hændelser, men vi følger op såfremt vi mistænker, at en hændelse kan relatere til forhold afdækket i log. Til styring af overvågning og opfølgning på hændelser, har vi implementeret formelle incident og problem management procedurer til sikring af, at hændelser registreres, prioriteres, styres, eskaleres og, at der foretages de nødvendige handlinger. Forløbet dokumenteres i vores hotlinesystem. Beskyttelse af logoplysninger Logs bliver uploadet til vores egen logserver. Administrator- og operatørlog Administrator logs sker samtidig med den normale log. Tidssynkronisering Vi benytter os af NTP servere fra internettet, som alle servere synkroniseres op imod. Styring af software på driftssystemer Via vores patch proces sikrer vi, at kun godkendt og testet opdateringer bliver installeret. Jvf. vort medlemskab i BFIH sikrer vi at kritiske patches der har effekt på sikkerheden aldrig bliver installeret senere end 2 måneder fra udgivelsesdato. Drejer det sig om større ændringer bliver dette drøftet på interne driftsmøder i driftsafdelingen. Ligeledes er vores medarbejdere bekendt med politikken vedrørende download af software. Styring af tekniske sårbarheder Sikkerhedsvarsler fra DK-CERT bliver monitoreret og analyseret og findes disse relevante installeres disse på vores interne systemer indenfor 1 måned fra udgivelse. Der fortages derudover løbende risikovurdering af vores interne løsninger. REVI-IT A/S Side 10 af 29

13 Kommunikationssikkerhed Netværksforanstaltninger It-sikkerheden omkring systemers og datas ydre rammer, er netværket mod internettet, remote eller lignende. Sikring af data og systemer inde i netværket, og det ydre værn mod uvedkommende adgang, er af højeste prioritet hos os. Sikring af netværkstjenester Adgang til vores systemer fra vores kunder, sker enten via de offentlige netværk, hvor adgang sker via krypteret VPN-adgang, IP-whitelisting eller MPLS/VPLS. Adgang og kommunikation mellem vores servere og vores co-location, sker i et lukket netværk. Alene godkendt netværkstrafik (indgående) kommer gennem vores firewall. Vi er ansvarlige for driften og sikkerheden hos os, dvs. fra og med systemerne hos os og ud til internettet (eller MPLS/VPLS). Vores kunder er selv ansvarlige for at kunne tilgå internettet. Opdeling af netværk Vores netværk er opdelt i flere segmenter og derved sikres det at vores interne netværk er adskilt fra kundernes netværk. Derudover er de tjenester der har følsomme data, placeret i specielt sikrede miljøer. Politikker og procedurer for dataoverførsel Ekstern datakommunikation sker alene via mails, idet vores kunders adgang og brug af vores servere, ikke betragtes som ekstern datakommunikation. Førstegangskodeord til kundesystemer fremsendes via mails, men disse skal ændres ved første logon. Glemte kodeord, personoplysninger, bestillinger mv. håndteres aldrig via telefon, udelukkende på skrift og først efter vores medarbejdere har konstateret, at det er en rigtig og autoriseret person, vi har kontakt til. Fortrolighedsaftaler Der er etableret fortrolighed generelt for alle involverede i vores forretning. Dette sker via ansættelseskontrakter eller samarbejdsaftaler med underleverandører og samarbejdspartnere. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse Sikkerhedskrav til informationssystemer Analyse og specifikation af sikkerhedskrav Indføres et nyt system, bliver der gennemgået en række analyser og research således at dette overholder best-practice for hardning. Procedurer for styring af ændringer Vi har defineret en proces for ændringshåndtering for at sikre, at ændringer sker efter aftale med kunder og tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til interne forhold. Ændringer sker alene baseret på en kvalificering af opgaven, kompleksiteten og vurdering af påvirkning af andre systemer. Herudover følges en proces omkring udvikling og test, og accept fra både os og fra kundens side. Uanset hvilken ændring, der er tale om, sikres det altid, som minimum, at; Alle ændringer drøftes, prioriteres og godkendes af ledelsen Alle ændringer testes Alle ændringer godkendes før idriftsættelse Alle ændringer idriftsættes på et fastsat tidspunkt efter aftale med forretningen og evt. kunder REVI-IT A/S Side 11 af 29

14 Der foretages fallback-planlægning, som sikrer, at ændringer kan rulles tilbage eller annulleres, hvis den ikke fungerer Systemdokumentationen opdateres med den nye ændring, såfremt det vurderes nødvendigt. Vores miljø er adskilt logisk og opdelt i test og produktion, hvorved vi sikre at have testet et produkt før det kommer i produktion. Via adgangskontroller sikrer, vi at kun autoriseret personale har adgang til dette. Begrænsning af ændringer af softwarepakker Service packs og system-specifikke opdateringer, der kan medføre ændringer i funktionalitet vurderes og installeres separat. Sikkerhedsopdateringer udrulles på så vidt muligt alle systemer. Leverandørforhold Styring af serviceydelser fra tredjepart Styring af ændringer af serviceydelser Når der sker ændringer internt i organisationen, herunder politikker og procedurer, samt ændringer til vores ydelser eller ydelser fra vores eksterne samarbejdspartnere, foretages der altid en risikovurdering for at afdække om ændringerne får indflydelse på vores aftale med kunderne. Overvågning af ydelser fra tredjepart Via opsat overvågning fra tredjepart sikrer vi at alle ydelser som bliver leveret af tredjepart overholder de krav og vilkår vi har til/med tredjepart. Vi aflægger jævnligt besøg hos tredjepart og sikrer derved, at de aftalte forhold fortsat overholdes. Styring af sikkerhedshændelser Styring af informationssikkerhedsbrud og forbedringer Ansvar og procedurer Vores medarbejdere er forpligtiget til at holde sig opdaterede ved hjælp af producenters supporthjemmesider, debatfora mv. for konstaterede svagheder i de systemer, vi benytter og tilbyder. Der er formelt udpegede systemansvarlige, og krav til de systemansvarlige er klart og formelt defineret. Det er den systemansvarliges ansvar at udarbejde og vedligeholde procedurer, som sikrer rettidig og korrekt indgriben i forbindelse med sikkerhedsbrud. Rapportering af informationssikkerhedshændelser Vores hotline-system, hvori vi håndterer alle sager for kunder og interne forhold, er samtidig vores system til håndtering af sikkerhedshændelser. Heri kan vi eskalere forhold således, at opgaver får højere prioritet end andre. Herudover vil sikkerhedshændelser afstedkommet fra hhv. egne observationer, alarmering ud fra log- og overvågningssystem, telefoniske henvendelser fra kunder, underleverandører eller samarbejdspartnere, blive eskaleret fra vores hotline til driftsafdelingen med samtidig orientering til ledelsen. Vi har etableret kontakt til hotline hos DK-CERT, hvor vi gensidigt har aftale om orientering ved væsentlige sikkerhedsrelaterede forhold vedrørende internettrafik. Rapportering af sikkerhedssvagheder Vores medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere er, via de indgåede kontrakter og aftaler, forpligtet til at anmeldelse enhver sikkerhedshændelse til nærmeste leder, så der hurtigst muligt kan reageres på hændelsen og nødvendige tiltag kan udføres jf. de etablerede procedurer. REVI-IT A/S Side 12 af 29

15 Beredskabsstyring Informationssikkerhedsaspekter ved beredskabsstyring Beredskabsplanlægning Skulle der opstå en nødsituation, har any.cloud udarbejdet en beredskabsplan. Beredskabsplanen er forankret i it-risikoanalysen og vedligeholdes minimum årligt i forlængelse af udførelsen af analysen. Planen og procedurerne er forankret i vores driftsdokumentation og procedurer. Via vores medlemskab af BFIH (Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark), er vi forpligtet til, at vi inden for 3 dage kan retablere enhver enhed i vores datacenter. Dette sikrer vi ved, at vi har afvejet risici, klassificeret enheder i vores driftsapparat, og har procedurer der sikrer, at vi i vores beredskabsplanlægning kan foretage udskiftning af vores driftsplatform, så de leverede ydelser vil blive retableret rettidigt. Prøvning, vedligeholdelse og revurdering af beredskabsplaner Planen testes 1-2 gange årligt som en del af vores beredskab, så vi sikrer, at kunderne i mindst muligt omfang vil opleve forstyrrelser i driften i forbindelse med en eventuel nødsituation. Overensstemmelse Review af informationssikkerheden Uafhængig evaluering af informationssikkerhed Der foretages evalueringen af en ekstern it-revisor samt i forbindelse med udarbejdelse af de årlige ISAE 3402 erklæringer. Overensstemmelse med sikkerhedspolitikker og sikkerhedsstandarder Vores medarbejdere læser it-sikkerhedspolitikken minimum en gang om året og underskriver, at de forstår og efterkommer denne. Vi har løbende kontroller, fortaget af vores ledelse, for at sikre at vores medarbejdere overholder de sikkerhedsforanstaltninger som er specificeret i vores it-sikkerhedspolitik, dette gøre sig gældende på både de fysiske og logiske forhold. Kontrol af teknisk overensstemmelse Vi har procedurer der sikrer opdatering af alle systemer, og implementeret omfattende overvågning af alle systemer, herunder vores kunders services. Ydermere har vi hos en anden ISO certificeret hosting-udbyder et eksternt system som overvåger tilgængelighed på alle vores services. Vi har ligeledes kontroller, der sikrer, at overvågning og sikkerhed overholdes. Ændringer i perioden Gennem perioden 1/ til 30/ er der sket ganske få væsentlige ændringer. Vi har øget kompetencen af vores tekniske personale i form af nyansættelser, og herudover har vi: Forbedret vores system til dokumentation af arbejdsopgaver Implementeret og dokumenteret nye produkter Udviklet og forbedret interne systemer. REVI-IT A/S Side 13 af 29

16 Komplementerende kontroller any.clouds kunder er, med mindre andet er aftalt, ansvarlige for at etablere forbindelse til any.clouds servere. Herudover er any.clouds kunder, med mindre andet er aftalt, ansvarlige for: at det aftalte niveau for backup dækker kundens behov periodisk gennemgang af kundens egne brugere at overholde any.clouds til hver en tid gældende Service Level Agreement, som forefindes på any.clouds hjemmeside at der opretholdes sporbarhed i tredjeparts software, som kunden selv administrerer. REVI-IT A/S Side 14 af 29

17 Afsnit 3: Uafhængig revisors erklæring om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet Til ledelsen hos any.cloud A/S, deres kunder, og deres revisorer. Omfang Vi har fået til opgave at afgive erklæring om any.cloud A/S beskrivelse, som er gengivet i afsnit 2. Beskrivelsen, som i afsnit 1 er bekræftet af any.cloud A/S ledelse, dækker virksomhedens behandling af kunders transaktioner på virksomhedens hostingaktiviteter i perioden til , samt udformningen og funktionaliteten af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen. any.cloud A/S beskrivelse (afsnit 2) indeholder en række forhold, som virksomheden skal leve op til jf. virksomhedens medlemskab af BFIH (Brancheforeningen for IT-Hostingvirksomheder i Danmark). Vores revision har omfattet disse forhold, og består udover de fysiske forhold, herunder server hardware, LAN, WAN og firewalls, af: hvorvidt any.cloud A/S implementerer kritiske sikkerhedsopdateringer inden for 2 måneder fra frigivelse hvorvidt any.cloud A/S kan retablere enheder i datacenter inden for 3 dage. Denne erklæring er udarbejdet efter helhedsmetoden og omfatter således ledelsens beskrivelse af kontrolmål og de hertil hørende kontrolaktiviteter hos any.cloud A/S på alle områder inden for de generelle itkontroller, som kan henføres til de leverede serviceydelser. any.cloud A/S ansvar any.cloud A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen (afsnit 2) og tilhørende udtalelse (afsnit 1), herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret. any.cloud A/S er herudover ansvarlig for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmål og for udformningen, implementeringen og effektiviteten af fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. Vores uafhængighed og kvalitetsstyring Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i IESBA s Etiske regler, som er baseret på grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglige kompetencer og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd. Firmaet anvender ISQC 1 og opretholder derfor et omfattende system for kvalitetsstyring, herunder dokumenterede politikker og procedurer for overholdelse af etiske regler, faglige standarder samt gældende krav ifølge lov og øvrig regulering. REVI-IT A/S ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om any.cloud A/S beskrivelse (afsnit 2) og om udformningen og funktionaliteten af de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør, som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle REVI-IT A/S Side 15 af 29

18 væsentlige henseender er retvisende, og at kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt. Opgaven med afgivelse af en erklæring med sikkerhed om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system og for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformede eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere en vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet i afsnit 2. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør any.cloud A/S beskrivelse i afsnit 2 er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtige efter sine særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller afdække alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte. Konklusion Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. Kriterierne, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i any.cloud A/S beskrivelse i afsnit 2, og det er på den baggrund vores vurdering, (a) at beskrivelsen af kontroller, således som de var udformet og implementeret i hele perioden til , i alle væsentlige henseender er retvisende (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformede i hele perioden fra til (c) at kontrollerne for de særlige krav, som er foranlediget af virksomhedens medlemskab af BFIH jf. beskrivelsen i kapitel 2, var hensigtsmæssigt udformede i hele perioden fra til (d) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give en høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden til Beskrivelse af test af kontroller De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tester fremgår i det efterfølgende hovedafsnit (afsnit 4). REVI-IT A/S Side 16 af 29

19 Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring er udelukkende tiltænkt kunder, der har anvendt any.cloud A/S hostingydelser, og disses revisorer, som har en tilstrækkelig kompetence til at vurdere den medfølgende beskrivelse sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller. Denne information tjener til opnåelse af en forståelse af kundernes informationssystemer, som er relevante for regnskabsaflæggelsen. København, 18. december 2015 REVI-IT A/S Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Paaske Statsautoriseret revisor Martin Brogaard Nielsen It-revisor, CISA, CRISC, adm. direktør REVI-IT A/S Side 17 af 29

20 Afsnit 4: Kontrolmål, udførte kontroller, test og resultater heraf Den følgende oversigt er udformet for at skabe en forståelse for effektiviteten af de kontroller, som any.cloud A/S har implementeret. Vores test af funktionaliteten har omfattet de kontroller, som vi har vurderet nødvendige for at kunne opnå en høj grad af sikkerhed for, at de anførte kontrolmål har været opnået i perioden til Vi har således ikke nødvendigvis testet alle de kontroller, som any.cloud A/S har nævnt i sin beskrivelse i afsnit 2. Kontroller, udført hos any.cloud A/S kunder, er herudover ikke omfattet af vores erklæring, idet kundernes egne revisorer må foretage denne gennemgang og vurdering. Vi har udført vores tests af kontroller hos any.cloud A/S via følgende handlinger: Metode Overordnet beskrivelse Forespørgsel Observation Inspektion Genudførelse af kontrol Interview, altså forespørgsel af udvalgt personale hos virksomheden angående kontroller Observation af, hvordan kontroller udføres Gennemgang og stillingtagen til politikker, procedurer og dokumentation vedrørende kontrollers udførelse Vi har selv udført eller har observeret en genudførelse af kontroller med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forventet Beskrivelse og resultat af vores tests ud fra de testede kontroller fremgår af de efterfølgende skemaer. I det omfang vi har konstateret væsentlige svagheder i kontrolmiljøet eller afvigelser herfra, har vi anført dette. Vi har, ud fra kendskab til any.cloud A/S organisation og standard hosting-leverance, vurderet, at område 14, Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer, fra ISO 27002:2013, ikke er relevant at gennemgå i forhold til virksomhedens standard hosting-leverance, idet omtalte område omhandler forhold vedr. systemudvikling. REVI-IT A/S Side 18 af 29

21 Risikovurdering og -håndtering Risikovurdering Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 4.1 Formålet er at sikre, at virksomheden periodisk foretager en analyse og vurdering af it-risiko-billedet. Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en risikoanalyse, og vi har inspiceret den udarbejdede risikoanalyse. Vi har forespurgt til evaluering af itrisikoanalysen i perioden, og vi har verificeret, at denne er gennemgået og godkendt af ledelsen i revisionsperioden. Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en risikoanalyse, og vi har inspiceret den udarbejdede risikoanalyse. It-sikkerhedsstyring It-sikkerhedspolitik Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 5.1 Formålet er at sikre, at der gives retningslinjer for og understøttelse af informationssikkerheden i overensstemmelse med forretningsmæssige krav og relevante love og forskrifter. Vi har forespurgt til udarbejdelsen af en informationssikkerhedspolitik, og vi har inspiceret dokumentet. Vi har forespurgt til periodisk gennemgang af informationssikkerhedspolitikken, og vi har inspiceret, at dokumentet er gennemgået i revisionsperioden. Vi har også inspiceret kontrol for periodisk gennemgang af dokumentet. Vi har forespurgt til ledelsesgodkendelse af informationssikkerhedspolitikken samt inspiceret dokumentation for ledelsesgodkendelse. REVI-IT A/S Side 19 af 29

22 Organisering af informationssikkerhed Intern organisering Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 6.1 Formålet er at sikre, at der etableres et ledelsesmæssigt grundlag for at kunne igangsætte og styre implementeringen og driften af informationssikkerhed i organisationen. Mobile enheder og fjernarbejdspladser Vi har forespurgt til tildeling af ansvar for informationssikkerheden samt inspiceret dokumentation for tildelingen og vedligeholdelsen af ansvarsbeskrivelser. Vi har forespurgt til adskillelse af adgang i forhold til funktion, og vi har inspiceret dokumentation for differentieret adgang. Vi har forespurgt til retningslinjer for kontakt med myndigheder. Vi har forespurgt til kontakt med interessegrupper og inspiceret dokumentation for kontakt med DK-CERT. Vi har forespurgt til hensyntagen til informationssikkerhed ved styring af projekter. Vi har stikprøvevist inspiceret projektforløb og verificeret, at der tages hensyn til informationssikkerhed. 6.2 Formålet er at sikre fjernarbejdspladser og brugen af mobilt udstyr. Vi har forespurgt til styring af mobile enheder, og vi har inspiceret løsningen. Vi har forespurgt til sikring af fjernarbejdspladser, og vi har inspiceret løsningen. Sikkerhed i forhold til HR Inden ansættelse Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 7.1 Formålet er at sikre, at medarbejdere og kontrahenter forstår deres ansvar og er egnede til de roller, de er i betragtning til. Vi har forespurgt til procedure for ansættelse af nye medarbejdere, og vi har inspiceret proceduren. Vi har endvidere stikprøvevist inspiceret dokumentation for, at proceduren er fulgt. Vi har forespurgt til formaliseringen af ansættelsesforhold, og vi har stikprøvevist inspiceret indholdet af kontrakter. REVI-IT A/S Side 20 af 29

23 Under ansættelse 7.2 Formålet er at sikre, at medarbejdere og kontrahenter er bevidste om og lever op til deres informationssikkerhedsansvar. Ophør eller ændring i ansættelse 7.3 Formålet er at sikre, at organisationens interesser, som led i ansættelsesforholdets ændring eller ophør, beskyttes. Vi har forespurgt til en beskrivelse af ledelsens ansvar for videreformidling af informationssikkerhedskriterier, og vi har inspiceret beskrivelsen. Vi har forespurgt til uddannelse af personalet, og vi har stikprøvevist inspiceret dokumentation for kursusdeltagelse. Vi har forespurgt til retningslinjer for sanktionering, og vi har inspiceret retningslinjerne. Vi har forespurgt til formalisering af forpligtelser efter ophør af ansættelse, og vi har stikprøvevist inspiceret formaliseret aftale. Styring af aktiver Ansvar for aktiver Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 8.1 Formålet er at sikre, at organisationens aktiver defineres, og at der defineres passende ansvarsområder til beskyttelse heraf. Mediehåndtering 8.3 Formålet er at sikre hindring af uautoriseret offentliggørelse, ændring, fjernelse eller destruktion af information lagret på medier. Vi har forespurgt til fortegnelser over aktiver, og vi har stikprøvevist inspiceret fortegnelser over aktiver. Vi har forespurgt til oversigt af ejerskab for aktiver, og vi har inspiceret oversigten. Vi har forespurgt til retningslinjer for brugen af aktiver, og vi har inspiceret retningslinjerne. Vi har forespurgt til procedure til sikring af tilbagelevering af udleverede aktiver, og vi har inspiceret proceduren. Vi har forespurgt til styring af bærbare medier, og vi har inspiceret dokumentation for løsningen. Vi har forespurgt til retningslinjer for bortskaffelse af medier. Vi har forespurgt til transport af bærbare medier. Det har ikke været muligt at teste effektiviteten af proceduren for tilbagelevering af aktiver, da der i perioden ikke har været fratrædelser af medarbejdere. REVI-IT A/S Side 21 af 29

24 Adgangskontrol Forretningskrav til adgangskontrol Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 9.1 Formålet er at sikre, at adgangen til information og informationsbehandlingsfaciliteter begrænses. Administration af brugeradgange 9.2 Formålet er at sikre adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemer og tjenester. Brugeransvar 9.3 Formålet er at gøre brugere ansvarlige for at sikre deres autentifikationsinformation. Vi har forespurgt til politik for styring af adgange til systemer og bygninger, og vi har inspiceret politikken. Vi har forespurgt til håndtering af adgang til netværk og netværksservices, og vi har inspiceret løsningen. Vi har forespurgt til procedure for oprettelse og nedlæggelse af brugere, og vi har inspiceret procedurerne. Vi har stikprøvevist inspiceret dokumentation for oprettelse og nedlæggelse af brugere. Vi har forespurgt til proces for tildeling af rettigheder, og vi har inspiceret processen. Vi har forespurgt til overvågning af anvendelsen af privilegerede adgangsrettigheder, og vi har stikprøvevist inspiceret dokumentation for overvågning. Vi har forespurgt til opbevaring af fortrolige adgangskoder, og vi har inspiceret dokumentation for betryggende opbevaring. Vi har forespurgt til proces for periodisk gennemgang af brugere, og vi har inspiceret dokumentation for seneste gennemgang. Vi har forespurgt til procedure for inddragelse af rettigheder, og vi har inspiceret proceduren. Vi har forespurgt til retningslinjer for brugen af fortrolig adgangskode, og vi har inspiceret retningslinjerne. Det har ikke været muligt at teste effektiviteten af inddragelse af adgangsrettigheder for perioden, da der ikke har været ophør af medarbejdere. Dog har vi observeret, at der foreligger en procedure. REVI-IT A/S Side 22 af 29

25 Kontrol af adgang til systemer og data 9.4 Formålet er at sikre, at uautoriseret adgang til systemer og applikationer forhindres. Vi har forespurgt til begrænsning af adgang til data, og vi har inspiceret dokumentation for begrænsning. Vi har forespurgt til procedure for sikker logon, og vi har inspiceret løsningen. Vi har forespurgt til system til styring af adgangskoder. Vi har inspiceret løsningen og udvalgte konfigurationer. Kryptografi Kontrol med anvendelsen af kryptografi Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 10.1 Formålet er at sikre korrekt og effektiv brug af kryptografi for at beskytte informationers fortrolighed, autenticitet og/eller integritet. Vi har forespurgt til politik for anvendelse af kryptering, og vi har stikprøvevist inspiceret brugen af kryptografi. REVI-IT A/S Side 23 af 29

26 Fysiske og miljømæssige sikringer Sikre områder Nr. Kontrolmål REVI-IT s test Resultat af test 11.1 Formålet er at sikre hindring af uautoriseret fysisk adgang til samt beskadigelse af og forstyrrelse af organisationens information og informationsbehandlingsfaciliteter. Vi har forespurgt til erklæring fra underleverandør af fysiske forhold, og vi har inspiceret erklæringen for betryggende fysisk sikring. Vi har observeret, at erklæring fra underleverandør dækker perioden 1. januar 2014 til 31. december Vi har forespurgt til periodisk eftersyn af ekstern lokation, og vi har stikprøvevist inspiceret dokumentation for eftersyn. Vi har endvidere ved genudførelse af kontrol inspiceret den eksterne lokation. Vi har forespurgt til tildeling og nedlæggelse af adgang til driftsfaciliteter hos underleverandør, og vi har stikprøvevist inspiceret dokumentation for tildeling af adgang til driftsfaciliteter. Vi har inspiceret de fysiske forhold hos any.clouds kontorer med henblik på at kontrollere den fysiske sikring. Vi har forespurgt til levering af pakker og varer. REVI-IT A/S Side 24 af 29

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 any.cloud A/S CVR nr.:

Læs mere

any.cloud A/S CVR-nr.:

any.cloud A/S CVR-nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hosting-ydelsen i perioden 01-12-2015 til 30-11-2016 ISAE 3402-II any.cloud

Læs mere

Sotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25

Sotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 1. juni 2014 til 31. maj

Læs mere

Zentura IT A/S CVR-nr. 32 89 08 06

Zentura IT A/S CVR-nr. 32 89 08 06 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller og deres udformning i forbindelse med drift af hosting-platform pr. 9. november 2015 ISAE 3402, type I Zentura IT A/S CVR-nr. 32

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25 81 46 06

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25 81 46 06 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2015 til 31-12-2015 SYSTEMHOSTING

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk Sonlinc A/S ISAE 3000-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende udvalgte generelle it-kontroller i Sonlinc A/S og udvalgte applikationskontroller i tilknytning til SonWin Billing for perioden

Læs mere

DFF-EDB a.m.b.a CVR nr.:

DFF-EDB a.m.b.a CVR nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og implementering i forbindelse med hosting og drift af Citrix-platformen pr. 22. juni 2015 ISAE 3402, type I

Læs mere

DFF EDB a.m.b.a. CVR-nr.:

DFF EDB a.m.b.a. CVR-nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med deres hostingydelse hos Zitcom A/S pr. 23. juni 2017 ISAE 3402-I DFF EDB a.m.b.a.

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560

Læs mere

NORRIQ Danmark A/S CVR-nr.:

NORRIQ Danmark A/S CVR-nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hosting-ydelse i perioden 01-01-2016 til 31-12-2016 ISAE 3402-II NORRIQ Danmark

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

WWI A/S. Indholdsfortegnelse

WWI A/S. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af It-hosting-plaform i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 WWI A/S CVR

Læs mere

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2012 8. erklæringsår

Læs mere

ISAE 3402-II NORRIQ Danmark A/S. CVR nr.: Marts 2016

ISAE 3402-II NORRIQ Danmark A/S. CVR nr.: Marts 2016 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hosting-ydelse i perioden 01-01-2015 til 31-12-2015 ISAE 3402-II NORRIQ Danmark

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

KOMBIT sikkerhedspolitik

KOMBIT sikkerhedspolitik KOMBIT sikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 DEL 1: ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR 4 DEL 2: POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED 5 DEL 3: RETNINGSLINJER OG KONTROLMÅL TIL LEVERANDØREN 6 5. INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIKKER

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Sotea A/S. CVR nr.: 10 08 52 25. Marts 2016

Sotea A/S. CVR nr.: 10 08 52 25. Marts 2016 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hosting-ydelse i perioden 01-02-2015 til 31-01-2016 Sotea A/S CVR nr.: 10

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2015 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

NaviPartner København ApS CVR-nr.: 21 38 21 91

NaviPartner København ApS CVR-nr.: 21 38 21 91 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og effektivitet i forbindelse med drift af Microsoft Dynamics NAV hosting-platform i perioden 01-10-2014 til 30-09-2015

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

Zentura IT A/S CVR-nr.:

Zentura IT A/S CVR-nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med salg og drift af hostingplatform i perioden 01-11-2015 til 31-10-2016 3402-II

Læs mere

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer

Bilag 5 Aarhus Kommune. Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0. Opbevaring/sletning af informationer Bilag 5 Aarhus Kommune Udpluk af IT-sikkerhedspolitik Regler Virksomhedens regler for informationssikkerhed 1.0 Opbevaring/sletning af informationer 11-04-2011 1 Regler 7 Styring af informationsrelaterede

Læs mere

EG Cloud & Hosting

EG Cloud & Hosting www.pwc.dk EG Cloud & Hosting ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S afdeling Cloud & Hosting s serviceydelser Januar 2017

Læs mere

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser www.pwc.dk EG Cloud & Hosting Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk EG A/S ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S it-drift og hosting-aktiviteter Januar 2018 Indhold 1. Ledelsens

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

WWI A/S CVR-nr.:

WWI A/S CVR-nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af deres hostingydelser i perioden 01-12-2015 til 30-11-2016 ISAE 3402-II

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune.

Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober Informationssikkerhedspolitik Halsnæs kommune. Informationssikkerhedspolitik Oktober 2015 Side 1 af 5 sider Baggrund Ved informationssikkerhed forstås de samlede foranstaltninger til at sikre Fortroligheden, Tilgængeligheden og Integriteten på kommunens

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Outforce A/S. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter

Outforce A/S. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter www.pwc.dk Outforce A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse 3 2.

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

SIKKERHEDSREGLER. 5. Informationssikkerhedspolitikker

SIKKERHEDSREGLER. 5. Informationssikkerhedspolitikker SIKKERHEDSREGLER. 5. Informationssikkerhedspolitikker 5. 1. Retningslinjer for styring af informationssikkerhed 5. 1. 1. Politikker for informationssikkerhed Informationssikkerhed defineres som de samlede

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

NOTAT. Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer ITafdelingen. Fællesforvaltningen. Dato Sagsnummer Dokumentnummer

NOTAT. Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer ITafdelingen. Fællesforvaltningen. Dato Sagsnummer Dokumentnummer NOTAT Fællesforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer ITafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Fax 56 65 54 46 Køge Kommune It-sikkerhed Overordnede retningslinjer 2010

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

2. marts Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret

2. marts Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret 2. marts 2015 Langeland Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Langeland Kommune for regnskabsåret 2014 Økonomichef Jani Hansen Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Langeland 2.marts 2015 Formål

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

IST DANMARK APS ISAE 3000 ERKLÆRING

IST DANMARK APS ISAE 3000 ERKLÆRING MAJ 2017 IST DANMARK APS ISAE 3000 ERKLÆRING Uafhængig revisors erklæring om IST Danmark ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerheds- foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMAN TIME A/S ISAE 3000-ERKLÆRING PR 1. JUNI 2012 OM BESKRIVELSEN

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Bilag 7.1 Status på handleplan

Bilag 7.1 Status på handleplan Bilag 7.1 Status på handleplan Status baseret på MedCom s svar og handleplan vedrørende revisionsrapport om it-revision af Sundhedsdatanettet (SDN) 2015 Status = projektstatus ud fra milepæle Følger plan

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser April 2013 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S

Læs mere

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017

GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer EU-persondatakonferencen 2017 www.pwc.dk GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer GDPR Leverandørstyring og revisionserklæringer v. Jess Kjær Mogensen og Charlotte Pedersen, Agenda Leverandørstyring Erklæringer Spørgsmål 3 Leverandørstyring

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED DAGSORDEN _ Introduktion til informationssikkerhed _ Hvad går det egentlig ud på _ Hvilke kerneopgaver er der _ Hvor langt er vi nået? _ Hvilke

Læs mere

A/S it-drift og hostingaktiviteter

A/S it-drift og hostingaktiviteter www.pwc.dk Januar 2015 Outforce A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller i tilknytning til Outforce A/S it-drift og hostingaktiviteter Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Outforce

Læs mere