FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN"

Transkript

1 FORRETNINGSANSVAR OG ETIK I PFA-KONCERNEN Politik PFA s politik for forretningsansvar og etik forbinder forretningens strategi med forretningens samfundsansvar. Som landets største pensionsselskab forvalter PFA en betydelig del af den danske pensionskapital. Det betyder en særlig forpligtigelse til at skabe størst mulig langsigtet værdi for vores kunder ud fra et ansvarligt grundlag. Konkret betyder det to ting: For det første er PFA dedikeret til at skabe langsigtede løsninger, der er bæredygtige i økonomisk, social og miljømæssig forstand. For det andet driver PFA sin forretning ud fra fair og ordentlige principper. Det anser PFA for sit forretningsansvar. Værdier, leveregler og principper PFA s forretningsansvar bygger på et fundament udviklet over 100 år, på en unik position og PFA s særlige ejerskabsforhold. PFA varetager som kundeejet pensionsselskab en særlig betroet opgave, som forvalter af danskernes pensionsmidler. Derfor bygger PFA sin forretning på kundernes, medarbejdernes og samfundets tillid, og virksomhedens integritet er et kerneelement i forretningsrelationen. PFA s medarbejdere, ledere og bestyrelse skaber i fællesskab værdi for kunder, samarbejdspartnere, samfund og for PFA selv. I værdiskabelsen indgår en konkurrencedygtig forretningsmodel og indsatser, der sikrer både økonomisk værdi, rådgivningsværdi og serviceværdi. PFA stræber efter at være den leverandør på markedet, der bedst bringer sin faglighed og viden i spil over for sine interessenter. Ordentlighed er en grundlæggende leveregel i PFA, og behovet for at give kunderne en kvalificeret anbefaling og udøve god selskabsledelse er vigtige grundelementer i PFA s forretningsførelse. Det stiller krav til PFA s forretningsintegritet, fordi en kvalificeret anbefaling i sidste ende påvirker omverdenens vurdering af PFA som en samarbejdspartner, man kan have tillid til. Tillid og integritet hviler hovedsagelig på personlig adfærd hos alle i PFA. PFA s handlinger bidrager til at give leveregler, budskaber og værdier substans. I praksis betyder ordentlighed, at PFA driver sin forretning på fair og ansvarlige vilkår over for ansatte, kunder og omverden. PFA er i overensstemmelse med lovgivning, branchestandarder, men også principper for samfundsansvar og bæredygtighed, PFA selv har valgt at arbejde indenfor. 1

2 PFA tager ansvar for de sociale og miljømæssige konsekvenser af sin forretning og søger aktivt at bidrage til skabelsen af et mere bæredygtigt samfund. PFA s politik for forretningsansvar og forretningsetik er baseret på et sæt internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som er formuleret i FN Global Compact. PFA tilsluttede sig FN Global Compact i Siden da har PFA foretaget en række indsatser for at implementere principperne i forretningen. Forretningsansvar og strategi PFA s handlinger udspringer af virksomhedens strategi, de kommercielle forretningsmæssige behov og interne og eksterne værdier. Handlingerne er baseret på et fundament af politikker, der igen er baseret på virksomhedens håndtering af risici. Politikker og retningslinjer vedtages af bestyrelsen. Alle i PFA har en forpligtigelse til at kende og forstå politikker, retningslinjer og leveregler. Men kendskab og forståelse kan ikke stå alene. Alle i PFA har en forpligtelse til at tage ansvar, udvise god dømmekraft og stille kritiske spørgsmål, når dilemmaer og tvivlspørgsmål opstår. Principper God og ansvarlig forretningspraksis PFA er en virksomhed, der på kommercielle vilkår skaber værdi til kunderne. Værdiskabelsen skal opnås ved langsigtet, ansvarlig økonomisk vækst og er baseret på en fair og ordentlig forretningspraksis, som afspejler sig i alle PFA s forretningsforhold. PFA giver sine kunder en kvalificeret anbefaling, der tager udgangspunkt i kundens behov og vilkår, som fastsættes rimeligt, fair og gennemsigtigt. Interessentrelationer og dialog PFA sikrer løbende og åben dialog med kunder og andre interessenter og bidrager gennem udvikling af markedsundersøgelser, analyser og offentlig debat til at belyse forhold inden for vores forretningsområde. Målsætningen med PFA s interessentdialog er at udvikle langsigtede og gensidige gavnlige partnerskaber baseret på tillid, åbenhed og transparens. Ansvarlig værdiskabelse PFA er en betydelig pensionsleverandør og bidrager til at løse samfundsopgaven med at sikre et økonomisk livsgrundlag i og efter arbejdslivet. PFA kombinerer den langsigtede økonomiske værdiskabelse i alle investeringer med en ansvarlig tilgang til selskabsledelse, miljøhensyn, klimahensyn og social ansvarlighed i de selskaber, vi investerer i, baseret på overholdelse af internationale normer. Yderligere sigter PFA mod at fremme en bæredygtig udvikling igennem egen drift. Virksomhedskultur PFA arbejder løbende på at udvikle og styrke en virksomhedskultur, der er baseret på integritet og respekt. Målsætningen er at fremme en kultur, der er inkluderende og rummer lige muligheder for alle medarbejdere, fremmer trivsel, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og opfordrer til læring og kompetenceudvikling. Samtidig ønsker PFA at skabe en handlekraftig virksomhedskultur, hvor udfordringer imødegås effektivt - ikke kun fordi de udgør risici, men også fordi de rummer forretningsmæssige muligheder. 2

3 Retningslinjer PFA s principper for forretningsansvar og forretningsetik udmøntes i retningslinjer, som danner grundlag for hele koncernen. Retningslinjerne repræsenterer minimumsstandarder med henblik på at forhindre situationer, som kan skade PFA s integritet og opfattelsen af PFA som en ordentlig og fair forretningspartner, der giver en kvalificeret anbefaling. Retningslinjerne beskriver PFA s krav til ansvarlig forretningspraksis og etik samt PFA s forpligtigelse over for interessenterne. PFA s forretningspolitik Engagement og handlekraft Målsætningen med PFA s retningslinjer for forretningsansvar kan opnås, når organisationen er bekendt med dem og har mulighed for at efterleve dem. Medarbejdere på alle niveauer har et personligt ansvar for at overholde retningslinjerne. Forretningens ansvar er en integreret del af virksomhedernes lærings- og lederuddannelse. Ledere har et særligt ansvar for at sikre medarbejdernes kendskab til retningslinjerne og for at være en rollemodel i dagligdagen. Medarbejderne opfordres til at kontakte nærmeste leder eller Compliance, hvis de oplever, at forretningsgange udføres i uoverensstemmelse med retningslinjerne. Fair og ordentlig forretningsadfærd Alle medarbejderne skal overholde dansk lovgivning og regler samt de interne retningslinjer og politikker i PFA. PFA s forretningsmodel om maksimal værdiskabelse til kunderne forpligter virksomheden til at varetage kundernes interesse. På arbejdspladsen og i situationer, hvor medarbejderne repræsenterer PFA, skal de opføre sig i overensstemmelse med PFA s værdier, udvise fair og ordentlig adfærd, som bakker op om PFA s integritet. Medarbejdere bør undgå enhver konflikt mellem private og forretningsmæssige interesser. Beskyttelse af medarbejdere i tilfælde af kriminelle eller tvivlsomme aktiviteter (Whistleblower-ordning) Bliver en medarbejder opmærksom på ulovlige eller tvivlsomme aktiviteter i PFA, skal medarbejderen enten informere sin nærmeste leder eller benytte PFA s whistleblower-ordning. Medarbejdere, der handler i god tro og ud fra en bekymring for PFA s integritet og gode forretningsførelse, er beskyttet mod repressalier og garanteret fuldstændig anonymitet, også selvom mistanken viser sig at være ubegrundet. Fair og ordentlig arbejdskultur PFA tolererer ikke forskelsbehandling eller chikane af medarbejderne på baggrund af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk holdning, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etisk oprindelse eller medarbejderens repræsentative aktiviteter. PFA ønsker at fremme en læringskultur på arbejdspladsen, som opfordrer til, at medarbejdere og ledere giver konstruktiv feedback og sikrer den enkelte medarbejders professionelle ydeevne og handlekraft. PFA s integritet Korruption, illegale aktiviteter og anden økonomisk kriminalitet PFA tolererer ikke korruption, svindel eller bestikkelse. Som konsekvens heraf har PFA en række forholdsregler og procedurer, som modarbejder korruption, svindel, bedrag og andre illegale aktiviteter. 3

4 PFA har udarbejdet kritiske forretningsgange, der sikrer, at PFA efterlever lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge, illegale aktiviteter og finansiering af terrorisme. Gaver og repræsentation Det er vigtigt, at PFA s ansatte udviser integritet og er i stand til at bevare deres uafhængighed, når de varetager PFA s interesser i forbindelse med kunde- og leverandørforhold. Spekulationsforbud og insiderhandel Ansatte i PFA kan være underlagt spekulationsforbuddet i lov om finansiel virksomhed. Spekulationsforbuddet indebærer, at man i privat regi er begrænset i forhold til fx låneoptagelse ved værdipapirhandel, handel med afledte finansielle instrumenter, erhvervelse af visse kapitalandele mv. PFA gennemfører kontrol af forbuddets overholdelse via en ekstern advokat. Videregivelse af fortrolige og følsomme oplysninger om værdipapirer og andre investeringsaktiver må kun finde sted, hvis overførsel af information er nødvendig og begrundet med legitime forretningsmæssige behov. Insiderviden må aldrig bruges til varetagelse af private interesser. Aflønning Aflønning i PFA s selskaber sker ud fra principper om rimelighed og ordentlighed. Aflønningen skal således foregå under hensyntagen til koncernens formål om på såvel kort som langt sigt at skabe størst mulig værdi for kunderne, hvilket tilsiger, at aflønningen ikke skal indebære incitamenter, der tilskynder unødig risikotagning, hverken på kundens eller PFA s vegne. PFA har derfor passende procedurer og foranstaltninger, der sikrer uafhængighed og bidrager til at undgå og håndtere interessekonflikter. For at sikre PFA og medarbejdere mod risikoen for dårligt omdømme og tabt tillid, har PFA en gave- og repræsentationspolitik med klare retningslinjer for medarbejderne. Rapportering PFA arbejder for at fremme gennemsigtighed i organisationen og i sine interessentforhold. PFA rapporterer ærligt, nøjagtigt og rettidigt om finansielle forhold, risici og resultater i overensstemmelse med lovgivning, branchestandarder og anbefalingerne for god selskabsledelse. Afgivelse af finansiel rapportering og analyser sker i overensstemmelse med generelle regnskabsprincipper og fastlagte arbejdsgange i PFA. PFA rapporterer årligt om CSR og forretningsansvar i årsrapporten og i en selvstændig CSR-rapport. CSR-rapporten beskriver PFA s fremskridt i relation til de ti principper for samfundsansvar i FN s Global Compact. Samtidig ønsker PFA at sikre en konkurrencedygtig aflønning i virksomheden, således at aflønningen står mål med den værdi, der skabes. I overensstemmelse med oplysningskrav om lønpolitik i lov om finansiel virksomhed, offentliggør PFA løn og vilkår for bestyrelsen, direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PFA s risikoprofil. Prokura og kritiske forretningsgange Som finansiel virksomhed, der forvalter betroede midler, har PFA et særligt ansvar for at udvise ekstra omhu ved alle økonomiske transaktioner og udøve optimal finansiel risikostyring. PFA har derfor etableret en række skærpede og kritiske forretningsgange for processer og funktioner, der kan påføre 4

5 PFA tab i økonomisk forstand eller omdømmemæssigt. Hvert år udføres også en mapping af kritiske risici. Der rapporteres til både direktion og bestyrelse om dette. Godkendelsen skal sikre, at PFA har skriftlige forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder og at disse forretningsgange bidrager til at sikre en ordentlig organisation. Ledende medarbejdere i PFA er underlagt et kontrolsystem, der sikrer udarbejdelse og ajourføring af kritiske forretningsgange, og har begrænset prokura, således at alle udgifter/engagementer over et vist beløb samt alle egne udgifter altid godkendes et trin højere. Forretningsansvar i produkter, rådgivning og ydelser Fortrolighed og datasikkerhed PFA arbejder med fortrolige data og har et ansvar for at beskytte data og informationer om forretning og kunder. PFA arbejder ikke alene efter gældende lovgivning, men har en særskilt it-sikkerhedspolitik, der sikrer, at PFA kan fremstå som en respekteret samarbejdspartner og leverandør. Kundedialog og rådgivning PFA s rådgivning skal først og fremmest varetage kundernes interesse samlet set. Rådgivning om forsikrings- og opsparingsprodukter skal altid foregå på en sober og ordentlig måde En åben og tæt dialog med kunderne bidrager til at forbedre og udvikle PFA s ordninger og services og relation til kunderne. Udover den daglige kundedialog har PFA til dette formål etableret et Kunderåd, som repræsenterer virksomhedskunder og kunder, der er tilknyttet arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer. PFA oplever en stigning i kundernes brug af digitale platforme og sociale medier. PFA ønsker at være i dialog med kunderne på de platforme, som de anvender i dag og i fremtiden, og har derfor inkluderet digitalisering, dialog og sociale medier i sin rådgivnings- og servicestrategi. PFA sætter høje standarder for service, åbenhed og læring på baggrund af kunderespons. PFA gennemfører målinger af kundetilfredshed og omdømme for at sikre en løbende åben dialog med kunder, medarbejdere og offentlighed. PFA sikrer bedst muligt, at uvedkommende ikke kan få adgang til systemer og data, der kan misbruges til skade for PFA eller PFA s kunder. Omgåelse eller forsøg på omgåelse af sikkerhedstiltagene monitoreres og kan tilbageføres til den eller de ansvarlige personer. Kvalificeret og præcis kommunikation og markedsføring PFA kommunikerer åbent med offentligheden om vores holdninger og engagement. Alle meddelelser fra PFA skal så vidt muligt være ordentlige, fair, retvisende, rettidige og forståelige. PFA ønsker at være i øjenhøjde med sine kunder og interessenter. De høje krav til datasikkerhed skal opfyldes samtidig med, at PFA har høj tilgængelighed på de teknologiske platforme. Systemer og arbejdsgange skal fungere optimalt, så vi kan udføre arbejdet og være tilgængelige for kunderne, der forventer hurtig og kvalificeret respons igennem de medier og kommunikationsteknologier, som de anvender. Det er PFA s målsætning at give en kvalificeret anbefaling på baggrund af PFA s erfaring, faglige viden og kendskab til kundens situation. PFA arbejder løbende for, at information til kunderne forbedres og tilpasses kundernes forventninger, så den opleves forståelig og relevant. PFA deltager aktivt i at skabe dialog med offentligheden om pension og relaterede emner herunder også sundhed, forebyggelse af sygdom og seniorforhold. 5

6 Oplysninger til offentligheden håndteres af autoriserede talspersoner. Medarbejdere, der optræder i den offentlige debat uden at have tilladelse hertil, bør gøre det klart, at de fungerer som privatperson. Interessekonflikter PFA arbejder efter høje standarder for offentliggørelse af information for at sikre tilliden til, at PFA giver en kvalificeret anbefaling. En del af risikostyringen mht. at undgå interessekonflikter er at kommunikere åbent om relevante oplysninger til kunderne og sikre, at kunden har tilstrækkelig viden om sine forhold. Kundens garanti for en kvalificeret anbefaling i rådgivningssituationen er afhængig af: kundens faktiske viden om kompleksiteten af ydelsen og potentielle interessekonflikter. Derfor er PFA bevidst om sit ansvar i rådgivningssituationen, hvor kunden ofte træffer en beslutning baseret på direkte eller indirekte tillid til rådgiveren. PFA giver klare, præcise og effektive informationer, med henblik på at kunderne kan foretage et informeret valg og er orienteret om, hvordan en interessekonflikt kan påvirke den pågældende beslutning. Har PFA specifikke interesser, lægger vi det klart frem, så det fremstår åbenlyst, hvordan forretningens interesser påvirker den pågældende ydelse. Håndtering af klager Der skal være god overensstemmelse mellem kundernes forventninger og vilkårene for produkter. Information til kunder og interessenter forbedres og tilpasses, så de imødekommer forventninger og opleves forståelige og relevante. PFA ser klager som en kilde til læring, innovation og forbedring i forretningen. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem PFA og kunder, der fører til klager, behandles klager professionelt og hurtigt. Skulle der opstå situationer, hvor kunder finder sagsbehandlingen urimelig, kan kunden rette henvendelse til PFA s kundetillidsmand: Dermed kan afsluttede klagesager blive genoptaget, og der ydes særlig rådgivning til de kunder, der stiller spørgsmål ved den trufne afgørelse. For at skabe transparens og åbenhed offentliggør kundetillidsmanden årligt en oversigt over behandlede sager. Forankring af internationale normer der fremmer bæredygtighed og respekten for mennesker Ansvarlige indkøb PFA ønsker at fremme bæredygtighed blandt nuværende og potentielle leverandører og arbejder for at sikre ansvarlige indkøb og høje leverandørstandarder. PFA anerkender, at vi som indkøbere spiller en rolle mht. at fremme principper og normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimaforbedringer og bekæmpelse af korruption i leverandørkæden. PFA ønsker således igennem sin indkøbsstrategi at påvirke, at leverandører tænker langsigtet og bæredygtigt. PFA s Code of Conduct omhandler de forventninger, PFA har til leverandører, underleverandører og andre samarbejdspartnere om ikke at handle i konflikt med PFA s retningslinjer og målsætninger for at overholde internationale normer og fremme en bæredygtig udvikling. Leverandører skal derfor agere i overensstemmelse med internationale normer og konventioner, som ligger til grund for principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption i FN s Global Compact. 6

7 Ansvarlige investeringer PFA har en særskilt politik for ansvarlige investeringer, samt tilhørende retningslinjer. Politikkens implementering overses af PFA s Responsible Investment Board (RI Board): PFA s politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer udøves i henhold til bredt anerkendte internationale konventioner og normer. PFA er en aktiv investor. Det betyder, at PFA stiller krav til de selskaber, vi investerer i, om overholdelse af internationale konventioner og standarder inden for: - menneske- og arbejdstagerrettigheder - god selskabsledelse - antikorruption - klima og miljø PFA screener sine porteføljer og har defineret en proces for aktivt ejerskab, hvis selskaber, som PFA investerer i, er i konflikt med vores retningslinjer. Det er PFA s holdning, at engagement er den rigtige reaktion på virksomheders overtrædelser af investorens retningslinjer på trods af, at det ofte kræver en langvarig proces. Resulterer engagement-dialogen ikke i tilfredsstillende tiltag fra selskabets side, sælger vi beholdningen fra. PFA har en særlig screeningsproces for at kunne vurdere, om et land er investeringsegnet. Aktivt ejerskab og engagement-dialog er ikke en mulighed overfor fremmede stater, det anses at være et udenrigspolitisk anliggende. Klima- og miljøhensyn PFA ønsker at integrere indsatsen på miljøområdet bredt i forretningen, det gælder bl.a. når PFA: - køber ind, hvor der sættes fokus på at kunne vælge miljøvenlige produkter. - foretager langsigtede investeringer i vedvarende energi eller i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling - øger energieffektiviteten af driften på PFA s hovedsæde og øvrige ejendomme. PFA sætter løbende mål og evaluerer på indsatsen med at reducere sit samlede CO2-forbrug. Samfundsengagement PFA deltager i en række støtteaktiviteter og samarbejder med almennyttige organisationer for at bidrage til en positiv udvikling i samfundet. PFA mener, at frivillige ildsjæle fortjener stor anerkendelse og har oprettet PFA Brug Livet Fonden, som støtter op om ildsjæles arbejde til gavn for samfundet. Formålet er at skabe opmærksomhed om mindre organisationer, der i høj grad er drevet af frivillige og ildsjæle. Også internt har PFA oprettet en pulje til at stimulere medarbejdernes lyst til at yde en frivillig velgørende indsats uden for arbejdslivet. Vedtaget af PFA s bestyrelse. BP6066_03.14 PFA opretholder en offentlig tilgængelig eksklusionsliste over selskaber, som PFA ikke investerer i grundet normbrud. PFA integrerer viden om selskabernes evne til at håndtere miljø, klima og sociale risici samt god selskabsledelse i sine investeringsbeslutninger. PFA Pension Forsikringsaktieselskab CVR: Sundkrogsgade 4 DK 2100 København Ø Telefon: Telefax:

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere