Bergvesenet. BV 3574 Trondheim. Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Asak, Ragnvald. Arendal Aust - Agder Østlandske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bergvesenet. BV 3574 Trondheim. Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Asak, Ragnvald. Arendal Aust - Agder Østlandske"

Transkript

1 Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3574 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Næringsdepartementet Trttel Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Forfatter Dato Bedrift Asak, Ragnvald L 19 Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Arendal Aust - Agder Østlandske Fagområde Dokument type Forekomster Historisk Råstolftype Emneord Malm/metall Fe Sammendrag

2 OrlistadGrubershistoriefra do eldroda.;or frer til vlr tid. Av Rflvald Asak. AuaLtSt Innledning 1 Terrinolo4,fk:uttrykk,grubedrift. 2-3 Oversiktover benyttedesystomi gan10dager for nål, vokt(n7.nynt. Viktigstolitteratur. 5-6-i-3 Jernnal:-.forekcnrntena i Arendalsfoflethvor Brstad Gruberlicger Arendalsforekonstenes dannelsesäte. Arendalstyper 11. Produsortrila i eldrodacer. 11 U. 1alnresorver Preduksjouonav stykkmal%oz alig IdaGo: 1 oldre dacer Fretidsutalkterfor jorn:»aleni Arendalufe1tet akarnbergalens sa../ensotnin::. 14 Analyseav Lasovnslaggfra Egelandsjernverk. 14 Statistikkfra grubenesseneredriftotid. 15-1:; Arbeldernesytelsesevnei oldredagero: i vlirtid. 15-1'; Den erlireprodusjon av jernmalai 5-Lrsperioder ,/ 1.3o.id5e) årenedude den ga%lenorskebedrift av jern oc Jern...,a1: Do r:a4enurske jernver%or,produksjcnav ri1ern i eldreda ;or Inportenav utenlandskjern. Kravtil billigere Jern. 2) Prod,.lksjonsverdiene ved jornverkone.-salg av jernverkene nacovndriften.-;asovnenos dinensjoner. 21 Predukcjonpr. uke. Teekulleneskostendo. 22 :.aaovnenes sturrolsevar rei.,.enypperlicbyi:get. 22 BrzistadGruberblo SpigerverketofOrstodatterse1skap. 23 BrastadGrubers;:eolot.4.Dipleakandsdatone BirrorKolsrudog Rcar Jonsen Disseavhandlinorarkiveresav Bri4stadGruber. Driftenav HrastadGruberi eldredaterog i vkxtid. Preduksjonen Oversiktoverdriftog 7.a1uroserve fra 1951 til ;.-;. 2:1-21 Analyserav otykkma1m,magnotittkensentrat oc bergart. 23 Sjefs:eolorHans-Peterleis øa Brz:zstad GruberI "f,peakertn" deseber Utskriftav befaringspretokoll nr. I fra berc,- nesteron1j Utskrifterav befarim:sprote1/4.clleh 1_,53-1; 0: for 1332,15:)3, Igat,1921 e2;1')

3 BråstadGrubershistoriefra de eldredaze ou.fremtil vår tid. Av RagnvaldAsak Innlednine: skrivobråstadgrubershistoriefra gamledagerbyr på vanskeligheter fordidet ikke finnesordentligekart og spesieltfordibergmesterberetningeneow grubeni det hele og storeer megetknappe. Detteopplyserogså professorvogt om i sine to avhandlinger. Norgesjernmalnforekomster 1910 og De GamleJernverk1908. Da BråstadGruberherertil de Arendalskejernmalmforekomster og da det I for dissefinnesen del opplyaningerog beretninger,selv ow disseogsa er sparsommeog mangelfulle,har jeg valgtå skriveom dette,og 3råstadGruberer en av de 11 "större"forekomsteri Arendalfeltet. Ut fra disseberetninserhar det latt seg sjöreå berennemaleproduksjonenetil en viss grad for de mangegruberi dettefelt som leverte 70 av all malm til jernverkenesråjernsproduksjon. Arendalsfelteter det tatt ut 2 1/9 mill,tonn jernmalmi eldredage. Vårt landssadede produksjonvar 3imill,tonnmalm frem til år Det ble keregnetmed 376% utbyttefra malm til råjernved rasovnproduksjonen.de flesteav de 11 bestegruberi Arendalsfeltetforuten Bråstadhaddeet dyp på ca 100 m, og de flesteav dissegruberhar hver levertca tonnnalm med ca tonnmalm pr. m. vertikal avsenkning.bråstadgruberhar neppelevertmer onn tonn jernealm ialt i eldredage. Det kan antageligregnesmed ytterlieere100 tii 150 m dyp og muligensennudyperefor de flesteav de 11 eruber som er nevnt,oe det kan da tas ut lk til 2, muligens3 mil1,tonn jernmalm hvis grubeneble satt i driftog drevetrasjonelt. Etterat ChristianiaSpizerverksatteigangdrifti 1951 er det blitt produsertca tonn stykkmalmog sligved BråstadGruboros en har malm forelbbigfor 10 år freeover. En har konnetned til et dyp på 360 m og ytterligereoppfarinevil senerebli utfört. Jeg har også tatt med litt om de gamlenorskejernverk,om produksjon av råjernog jorn og om "NorwayIron"som haddeet godt rennoe&i bl.a. Amerikaog i Spania. De flesteopplyenineerer hentetfra de to nevnteavhandlineerav professorj.h.l.voct som icjenhar manse henvisningertil andre forfattere.viderehar driftsbestyrerslokvikved BråstadGruber gitt verdifulleopplysnineer.

4 Terminolos1ellerfa;uttrykkved t7ubedrift. Grubedriftener meget gammeli Norge.For BråstadGrubersvedkommendekan den fbreshelt tilbaketil omkringår Faguttrykkenesom anvendeser stortsett bevarthelt frem til vår tid. Dat kan derfor,for den menlgemann,kanskjevære av interessoå tyde noen av disse.en vil da ha stbrreutbytteav å leselitt om bergindustrien,idet en ofte stbterpå ord og setningersom for en ikke fasmanner vanskeligå forstå. Grubedrift kallosde arbeiderhvorvedmalm nyttiggjöresetterat en forekomster funnet,og de videreundersökelserhar vist at den er drivverdig.ved graftningtversover forekomstenellersom det heter röskning,ved boringoz sprongningsarbeider i dagen.det må undersbkes om forekomstensmektighet,malmensgehaltog karakterog bellggenheten i forholdtil kommunikasjoner. Avbygninzkallesden planmessigeuttagningav malmen.mezet ofteanvendesdagbrudd,hvorved den bverstedel av malmenbrytes.en stordel av sidestenenmå da fjernesfor å få en sikkerdosering.det er mengden av sidesteni forholdtil malmensom bestemmerom dagbruddkan anvendes. Skal driftenforesåunderdagenanvendesstollerog sjakterog forokomstenlbsespå dennenåte. Er driftenhorisontalkallesden ort. Hvis en ort munnerut i dagenkallesden stoll,men hvis bere ender nunnerut i dagenkallesden en tunnet.en ort kan drivesoppover og kallesda en sticortog drivesden nodover,kallesden en synk, mens stbrresynkerkallessjakter.ofte munneren sjaktut i dagen. Gjbr don ikke det så kallesden en blindsjakt. En synk i fast fjellelleri lbsbruttmasseutförtned tbnmerkalles en rullsjakt.en stolllbsorden malm som liggeroverden, lbserden hele forekonstenkallesdon grunnstoll.i sistnevntotilfelleor det ikko nbdvendigå anvendepumparfor å fjernevannet,idetdotterenner ut oc lensningengår av seg selv.det nå ellersanvendespunperi gruben.en ort som fölcerforekonstenstrakretning,kallesen feltort, loddrettdennetvorrslag. Avbygningenskjeri avdelinggr,avdoltentenved vertikaleeller hcrisontalegrenseplan.i sistetilfelletalerman om nivåerog etasjer. De forskjelliseavdelingeråpnesopp for avbyggingenved orter, stigorterog synker.forutfor åpningengår oppfaringen.det er også et systemav ortersom har til hensiktå stadfestemalmenstilstedenarelse,klarleggeforek=stensforlepog eventueltfinneny naln.

5 Man sakeralltidå ha oppfaretmalm for noen år fremover. Ved en rasjoneltdreveterubekan nan aåledestale om tre trinn i avbygningen,nemligden egentlieeavbygning,strossedriften,hvorved den vesentlizeproduksjonav malm foregår,åpningenav nye strosser og oppfaringen.strossedriftenskjeretterforskjelligemetoderavhengigav maleensform,maktighetoz fall oc fasthetenav den og sidestener.man knn brytei åpne ron med gjensettingav bergfester 1 for å holdetaketoppe.man kan anvendokunstigforstötning,ved ttimmer sk. forte:mring, ellermuringav cråfjellellerforbygningav jern eller beecng.ved takstrossingbrytesmalmennedenfraog oppover. Er sidestenendårlig,fyllesrommotmed cråfjellfra dagenetterhvert som nalmentas ut, sk. takstrossingmed gjenfylling.tar man bare ut en del av den lösbruttemalm underbrytingen,får man nagasinstrossing Restenav malmentas ut når strossener drevotopp til overliggende etasje.er forholdenegunstigeanvendesrasbrytning.skivrasbryting, hvervedtas ut skiverpå 5 til 10 m höyde.skivenetas ovenfraog nedad.ben överstedel av hver skivebringestil å rase ved å drive åpne ron under.ved blokkrasbrytingomfareset störremalmparti(blokk) ved orterog åpne strosserog bringestil å rase hvorveddet samtidig knusesopp. Brytinsenog driftav orterskjernu nestenalltidmed bergbornaskinerog sprengstoff.bergbormaskinene drivesmed trykkluft. I kullgruberanvendesspesiellesikkerhetssprengstoffer ellerkullene skjæreslös med skj2renaskiner.underde forskjelligestrossersettes oftesticjenet tak, hvoridrivesopp tapningerhvorframalmentappes vogner,for å unngå lastningfra culvetoz opp i vognene.vognene kjöresså i hovedtransportene entenut til stollellertil sjakt. Vognenekan heisesopp sjakteni on kurv som tar en ellerflerevogner, elleetippesi et skip scm tippesuutomatiskpå toppenav sjakten. Vognenekjeresut for hand,ellerned host ellerlokomotiv. Lokoeotivenedrivesav presaluftellerelektrisitet.transporten cjaktenskjermod heiser.transportenav malm i gruberkallesfordrine, av nenneskerfarine.friskluft i grubonkan skaffesned suje-eller trykkvifter.i de flestemalmgruberer den naturliceværvekslingtilstrekkelig,pressluftentil boremaskinenehjelperogsåtil. Por belysnincbringerhver arbeiderned seg en lampe.i malneruber anvendeskarbidlanper,i kullgruberpga. eksplosjonsfaren, sikkerhetslamper.en av de försteav disseble konstruortav Davy.Prinsippetfor disse er at flannener ongittav et netalltrådnett.en eksplosjonav grubegassellerkullstevinnenfornettetvil ikke forplanteseg til onciveisene.på sentralptnkteri grubene,i sterkttrafikerteorter og ved sjakteneanvendesofte elektriskbelysning.

6 - Oversiktoverben tede s stemi ramleda e for mål vekt og mynt. 1 favn 3 alen (mentil målingav ved ved bergverkene,3 1/4alen). 1 alen. 2 fot (t) og 1 fot w 12 tommer (tt).1 m 3.187fot. ( 1 lagteri lengdemålvar nestennbyaktig2 m). 1 hest trekullm 12 tönnerm 62i kubikfot,1 hest trekullm 1.93m3. 1 ttinnetil målingav malm 1 kubikalen,altså0.247ellertemmelig nbyaktic0.25m3. (Detbemerkesat en kulltönneog en malmtönnevar innbyrdesforskjelligeog dessutenav annenstörrelseenn en tönne for målingav korn osv,,malm og kulltennen starrelseble vedtatt ved praksisi sluttenav det 17. århundreog fastslåttved Kgl. resol. av 1724). 1 skippund 20 lispundog 1 lispund 16 pund,- 1 tonn w 6274 skippund (sk.p.). I fölget.h. Aschehoug(Statsbkonomisk tidsskriftfor1903)regnes (efter1695)1 riksdaleri Norgetil 4 ort (ellermark)& 24 skilling. Myntverdienav riksdaleren(rd1r)utgjorde: kr n n " " " fl 3.80 Etter 1818 til 1875 regnesi spesidalerw 5 ort ellermerkå 24 skillin og. kr ( i de allerförsteår ikke fullverdifor papirdaleren)

7 0 Vigtigste litteratur. Th. Xjontlf og T. (1). Om Jernertsernes Forekomst ved Arendal, Ntes og Kragero. I Nyt Magazin for Naturv. li. II, ISGI. Th. Njernljn. Udsigt over det sydlige Norges Geologi Ogsan i andre, i lidsigten" citerede arbeider av Da1111eg Kjentlf findes spredte geologiske optysninger om jernmalmforelomster i det sydlige Norge. A. Helland (3). Ertsforekomster paa Sondhordland og paa Karmoen. 1 Nyt Mag. f. Naturv., 13. 1S, 1371 (otnbandler 1,1. a. nogle jernmalmfore. komster i 11. Reusek (1). Bounndoen og Kannocn, 1835 (ombandler LI. a. de nelop mevnte jernmalmforekrunster i ffive). J. 11. L. Voyf (). Jernertser in. tn. ved yngre granit og syenit (3: ved Kristiania.eruptiverne). I Norske ertsforekomster I; Areb. f. Mat1tem. og Naturv., 11. 9, ISS1. 069Titanjern.forekomsterne ved 11:ersund Soggendal. I Norske ertsforekomster 11; Are1t. f. Malbetn. og Naturv. B 1:1, 1S:7. -- (;) Om dannelsen af de vigligste norske jernanalmforekomsler. I, Af tilanrig jernmabn, II. Forekomster dannede ved pncatnalolytiske processer.navnlig ved Kristiania.eruptiverne og paa Lango Gomo!. Norges geol. anders. No. fl, IS02. (s) De Ingformig optnedende jernmalinforekowster af typus Danderland, Aretelal, Dantlemora osv.; i Geol. Fören. Farb 13. il, 1891, ( ) Nissedalens jernmalmforekomst; Norges geol. mulers. No. 17, 18`35; sc ogsaa Teknisk Ugeb1ad, 1598, s. 2S2 og artikel trykt i broeltore fra Vest- Iandsjernbanekomitéens mute i Skien. jan og i fiere aviser, bl. a. Fremskridt Ne. 13. En rmkke fremstillinger Vieit sebriit für prak. tisebe Geologie, li vorav ber nmones: I IS93, (1)) om forekomsterne av titan. jernmalin ved Ekersund osv. I IStla. (0) ont Kristiania.felte 6 jernmalme og 1901 (2), mere utforlig om litanjernmalmbnekomsterne. rn

8 Lie Om de norske titanjernmalmforekomster henvises endvidere, foruten lit de ovenfor mevnte arbeider 6, 7, 10, 12 : C ICo?dcrup(). Das Labradorfelsgebiet bei Ekersund und Sog. gendal. I Bergens Museums Aarbog, Se ogsaa om ligr.iide forekomster i (14) Lofoten og paa Bergenskanlen i Bergens Museums Aar. bog 1898 og Om det nordiige Norges jernmalmforekomster specielt av Dunderland Salangendypen benvises til oversigt av: J. 11. L. Voyf (19. Det nordlige Norges malmforekomster og berg. verksdrift. Krbdiania (1;) I Zeilschrift fur pruktische Geologie, Videre til: (h) Salten og Banen; Norges geol. unders. No (19) Dunderlandsdalens jernmalmfelt; Norges geel. unders. No. 15, (21) Norsk marmor; Norges geol. unders Om neverkungen se endvidere: av 0. GunuehusA og 0. :1. Cor tmliusseu i Geol. Fören. Fikh Desuten henvises til flere avb. av 11j. Sjogrehr) i Geol. Faren. Enrh. og til enkelle forrel. ningsbrochfirer, om Dunderland, Næverhaugen, Bogen, Sorreisen osv. Om forekomsterne av gruppe I og 11 i Lofolen Vesteraalen:.1.11 L. Voyt (24), kort oversigt i Zeits. f. prakt. Geol. 1907, og mere utforlig beskrivelse av Ef. Sjogren, C21i Geo!. Faren. Farh J. 11. L. Vo9(.(21. De gamle norske jernverk; Norges geol. unders, no. 46, 1908; her findes eilert den ældre fitteratur, navnlig om gruhernes og jernverkernes driftsbetingelser osv, i tidligere dage. Av ældre fitteraiur, navnlig vedrorende jernmalmforekonyderne, skal sterlig nævnes: J. Durocher utforlig reiseheretning (paa fransk) i Annalcs des Mines, ser. 4, I. XV, I F. L. Hausmana Its1se durch Skandinavien, Th. Sthecrer og B. fl. Keilhau,(30), diverse oplysninger om gru. berno i det sydlige Norge, i Nyt Mag. f. Naturv. B. 2, 3 og 4, , saml i Grea norvegica Desuten foreligger nogle spredte bidrag, særlig av ntineralogisk og geologisk natur. For statistik osv. henvises til bergmesterindberetningerne, hvorav utdrag er meddelt i den officielle statistik (31) Norges bergverksdrift", og til prot Th. Iliorhlohls(32; Forsok til en norsk bergstatistik (trykt i Pelyteknisk Tidsskrift 1877). Historiske og topografiske oplysninger om jernmahogruherne findet i J. E. Krafts (:2) Topographisk-Statistiske Beskriveher over Kongeriget Norge , og i de senere, nu av pref. Å. Ilehund utgivne..meget utforlige amtsheskrivelser (31), en bel del av de ovennævnte arbeider ombandles jernmalinfor.ekoul. sterne kun fra videnskabelig standpunkt, uten at der sandidig gives detaljerede oplysninger om forekomsternes storrelse og om malmens sammen. sætning. Opgz.ver over felternes malmareal" mangler praktisk tult fuldstrendig i den ældre litteratur. -_-: ':v. -:-::^' ';':.77 :7;:; 'r:77:7;7Z :::-rr7"r "n 1...1""-"1

9 M. T. 13tteantcu, Itistoriske Efterretninger om Norges Biergverker fra Aaret 1516 til Udgangen uf Kiobenhavn, J. LAsernres, Anledning om de Norske Bergverkers Oprindelse og Fremvest; i Skrifter. som udi (1,1 Kioben. havnske Selskab af lardoms og Videnshbs Elskere ere fremlagte osv, i t ; ide de1, s j Slykker af de norske Bergverkers Ilistorie; paa grundlag af manuskript, forfattet i ea. 175G af I.. PnxToIrl us og kompletteret til 1770 uf M. T. 13neNmen, udgivet rtf C. 11. l,.ndneno i Magasin for Bergmandsefterretninger, Kongsberg G. JAIIS, Metallurgisehe Reisen usw.. in Deulsehland, Sehweden, Norwegen usw. vom Jahr 1757 his 1769; oprindelig udgivet paa fransk og overs«pan tysk; ont de vigligste norske ftuverk, som besogtes af Jars i 1767, se den lyske udgave, Berlin 1777, forste bind. P. M. Bit,nsnonrr, Tanker til hotere og natmere Eftertanke, anguaende Norges Jern-Verker. Kjobenhavn, P.FLonune. Om de vmsentligste Aursager Lii Forskiellen imellem de Norske og Svenske Jernvotkers mervatende Tilsland; i tidsskriftet Minerva, Kjobenbavn, jan J(Acon) Ant., Om Jernmalinleier og Jerntilvirkning i Norge. Kjobenhavn, F. Twunur, Samlinger om Etedrelandels Produkter. Manufakturer og Fabriker, Nreringsveie, Skibsfart og Ilandel. Kjobenhavn, 1812; 1ste del, navnlig s Oned statistik for 17S1 at i. Fit. Voss og for 1791, J. F. L. 11AUSMANN, Reise durdi Skandinavien in den Jabeen 1805 und 1807; anden del (ogsaa henvises til ile nogeolunde salultdige reiseskildringer at v. Bren, NAUNIANN og VAUGAS lb:01:31ar). L. Il. BING, Beskrivelse over Kongeriget Norges osv. Kjobenhavn, 1790.

10 J. KnArr, Topogralisk Slattstisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Anden mignve, 15, A. M. SCUWEIGAMM, Norges Statistik. 1810, M. B. Tenne, Norges Stattstik Tim SenEEnga, Om Gigigasenes Benytlelsr: Om den varine Bkests Elfekt; og. souuuiueit med LEvuurao. Undersogelse af Gigtgaser fra ea norsk Mosovn. Nyt Mag. f. Naturv. IV V. EG61:1111. An teek ningar munder tvenne resor sonuarne 1817 och 1848 ull de fitrnfinisla bergvvrken i Norge. Jernkomilorels Annater for 1849 (Fablun 1850). R. F. S.r. m.sneno, Udsigt over de veesenlligste Forbedringer ved Jerntilvirkniagen i senere Deeennier. Nyt Mag. f. Naturv. li. 16,1865. C. W. CAnsreNs, Esisterer der absolule Ilindringer for af en norsk Jernindustri? Nyt Mag. f. Natorv. b. 17, Tu. 11mournvm., Forseg I il en norsk bergslalistik Poly. teknisk Tidsskrift, J. II. L. Vonv, Norges bergverksdrift, et historisk tilbageblik og et ndblik i fremnliden. I. imultil 1814; IL Slatsokonomisk tidssskrifl, 1899 og A. lir.lland, Bergverksdrift og stenbrydning i Norge. Naturen 190t. Amtsbeskrivelserne, navolig A. N. larn. Smanlenenes mni, 1885; J. Ving, Bnskernds and. 1891; Akershus and, 1897; A. Sondre Trondhjems inn I, 1898; Bratsberg ami, 1900; Nedens.'s and, Norges officielle statislik. Tabeiler vedkrunmende Norges bergverksdrift. Ilinnv Err r, Gande norske ovne; Norsk Folkemuseams særudstilling, nr. 3; Kristiania, Kakelovn,.krnovn; i Foreningen for Fortidsmindesmærkers Bevartng, aarsbereln. for Tro sorlandske Reliefkunstnere fra det 18de Aarh.; i Vestlandske Museums Aarbog for Videre folgende speeialbeskrivelser af enkehe jernverk: 11. Sriioi, Beskrivelse over EgepPnestegjzehl; Kjobenhavn, 1734; indebolder bl. a. om Ilassel jernverk. C. M. LLGANOLII, Physisk og okonomisk Beskrivelse over Eidsvolds Jernverk; Topograpliik.lournal for Norge; Isle bind, JONAS 11\ NSSEN, Egelands Jernverk. Porsgrund, A. L. Com., Ilollen eller Ilefos Jernvelk nmed Gods og Bruk; i Skiensfjordens Industri, ra Diverse oplysninger lindes i 0. A. Oveni..ms Illuslreret Norges Distorie, navnlig V. 1, s. 8:}8-861 og V. 2, s, 19S5-1988, i YNGvAn Joban Caspar Ilerman Wedel Jarlsberg, og om jernnmalnlgruberne i det sydlige Norge, navnlig ved Arendal, i forskjellige beskrivelser, af 11. M. (181.2), A. DAUBIU:i (1813), J. Denneurn (1819), TH. Scuclurn (1812, 1818), T11. Kirm,ri.r og T. DMILL (1861). r- rn. rr. r -yr. fl

11 Jernmalmforekomstene i Arendalsfeltethvor BråstadGruberlieeer. Det viktigstegrubefelti Norgei ganledaservar uten sammenligning Arendalsfeltethvorfrade flesteav landetsnanse swtjernverkhentet den vesentlizedel av sin malm. BråstadGrubar,en av de mange Arendalsforekomster, licgeri ()yestadherrodi Austasdor,ca 5 km fra Arendalby hvordet er god havn.man vet ikke sikkert_nårgrubenfbrst kom isans,men antaselisi tidsrommet1521 til Hovedkvarteretfor bersverksdriften lå i GimsGynmr Skien.Det opplyses fra Arendalemus&etat en mann ved navn 24unchfikkkongebrevfor drift av DarbuJernverki Arendalog grubenei distrikteti år FritzöJernverkeide SråstadGruberi lengeretid i begynneléenav 1600-årene.Det anseeshelt sikkertat Norgesjornnalnproduksjon begyntoi sluttenav år 1500 og utvikletseg raskt. I år 1700 hadde Norge 18 jernverkmed 22 masovneri drift.i forbindolsemed du nye masovnsanleggkom fleregruberi drift.likesomalt annetgikk tilbake i landeti krigsårene eikk orriåjernindustriontilbake, men haddetatt seg opp igjenomkring1840 og nåddesitt hbydepunkt, men gikk aterkttilbakeisjenomkring1850. I åreneble så godt som samtligejernverknedlact.dette farte ogsåmed seg at jernmalmsrubeneble nedlast. 3 Kill, tonn jernmalnble produsertinntilår 1900 fra norskejernmalmgrubero3 2/3 heravfra Arendalgrubene.En av årsakenetil at grubeneble nodlact var (forutenat jernverkeneble nedlazt)fordien "traffkart", Eranittgange,ellerned andreord,-fordinalnenlokaltble overekåret av granittzance.man haddei ganleduger ikkenoen klar fecatillins om at det hervedkun dreietseg on gjennemsettendeganzesom aldri foranledigerforkastninj,er, og ved den primitivedriftunngikknan den ekatrautgiitson minerinstversgjennemdo oftestsmalegranitt- EansemedfGrte. Den kanskjoviktissteårsaktil at grubenebla nedlastvar at trekullene,råjernsproduksjonens viktigsteutziftskontostec i verdi og at det ble Ker lbnneomtå foredleskozenetll tönner,plant;er, bord, tremasseog celluloseenn til trekull.pertilkon det billigere utenlandskejern,frenstilletmed.1oksoz kull som reduksjonsmiddel. Også svenskråjernfra masovnerrrå3d trokullvar billizereenn det norske.

12 Det var helleringenrasjonelldriftved srubeindestrlen. De forskjelligejernverkdrev hver sin grube,ofte klossved sidenav hverandre så malmenakostendeble höy.tar man så dessutentranseurten fra grubetil masovnmed i betraktning,måttefölgenbli at et tonn jern i jernnalmlevertved masovneneble hey.man foretokhellerineen skarp skeidingav malmen,hverkeni det 16. ellermidtenav det 19. hrhundre.de leato,men ikkealle gruber,lovertonalm med noe under 40 Ç,jern.De norskenasovnenehaddei eenemindreproduksjonsevne pr. dagn enn do svenskeog nom f*lseheravble kullforbruket stortpr. tonn råjern.i 1840-åreneved "keldbleest" ca 13-11E3, ved "varmblmst"ca 10-12m3 og i perioden kun unntaeelsesves Ved enkeltejernvorkfortuatteen drifteneom steperined utenlandskebilligjern. Etter at BråstadGruberhaddoliggetholt nedo i ca 40 år ble dot forsakt littdrifti 1906og 1907,os det ble da tattut ca t. malm. ChristianiaSpigerverksatteisanedriftav grubeni 1931.Til uanc:w av 1969 er det produsert260736tonn stykknalmos naenetittkeneentret (slig).av utbruttos brybbarmalm har en tonn,så er:artad Gruberkan se fremtiden(i alle fall do ferate10 år) lyst i rete. I nellemtidenhar en antageligpåvistmalm for ytterliecre10 ja-ell2r mer. Driftenved BråstadGruberetterat Spieerverketsatte drift vil her bli behandloti et egetavsnitt. I Arondalsfelteter dot 11 forekomstersom mulisennvillevise sal:åme gode resultatsom BråstadGruberhvisdet ble foretattligneadeoppfaringmed driftsom resultatav undersekelsene.dieseble alle innstillet av-desammegrunnersom ontaltfor Bråstad.Ved rasjenell drift og evt. follesoppredningsanlegg og evt, sepansjonsani vil en kanekjekunneproduscre15000til 25030tonn stykkaalmoe elig pr. år ved de fleste,kanskjoalle disse11 forekometer. Dot kan novnesat det tok ikkespieerverketmer enn ett år å lenee BråstadGruberfor vann, finnegod ralm og så sendedo föratemalevoenermed ferskningsmalmtil stålovnenei nedalen.uteiftenetil det forberedendearbeidevar små og velanvendt.det var oberstleyteant og bereingenierseaonånith (konsulentvod Spiserverketscrub;uvd.) som foresloundersökelsene.

13 //' Arendals-forekomstenes dannelsesmate.arendalstuer. Disse kan i geologiskhenseendohenförestil do såkalte"skarnbergmalmer".ertsmineraleter nagnetittfe304med Fe. De viktigstesilikatemineraler(skarnbersnineraler) er pyroxen, hornblende,granat,epidot,blotittog klorit. En videreopptreri Skarnbergmalnene megetalnindeliskvarts,kalkspat,dolomittog svovelkis(somikke betegnesson Skarnbergnineraler) Skarnbergnineralene så vel som de bvrige"gansmineraler" opptrerdels slireformigi malnen,dels i jevntilblanding.arendalstypensnalnforekonsteropptrertil dels sammenmed kalkspatog/ellerkalkstener, alnindelishetkonkordant(lagvis)med de onsivendekrystallinske skifere.disseer utvikletdels som Erå gneis,dels som amfibiotitt, undertidenogså son rbdliggneisgranit.santlisearendalsforekonster tilhbrergrunnijellet. Produsertrepin Ved Arendalsfelteter ved den eldretids grubedriftuttattca 2.3 mill. tonn håndskeidetnalm.jernsehaltenhar i alnindelighetlisl;etnellem 43 or bo jern,mangangehaltenhar ved de flesteforekomsternaert niddelslav, fosforgehaltenfra 0.02 til 0.06 ;';svovelgehalteni de flostotilfelleubetydelige.det saniedemulnarealved 25 forskjelllee naludinserer angitttil 8000n2. Forrådetav "sikker"og "sanneynligli malm lirrerpå 2 mill.tonn stykknal ned ca 50 ;r:. jorn. Den dypesteav Arendalsgrubene var Ebrefjr med 225 n. Bråstadlå på 80 m fbr Spigerverketsatteigangdrift.Den er nu på 360 n. De flesteav grubenehar ett dyp på ca 100 m ollermindre.i de flowto tilfellesyneslengdcaksenmot dypetå ere stbrreenn feltutstrekningen i daeem.i genctisk(opprinnelseog utvikling)henseendefinnes det stor likhetnellemarendalstypensnalmforekomsterog dc nellensvenskejernmalnforekonster av f.eks."viersberstypen". Sannsynligviaer dorforarendalstypensforekonster(ellerde flesteav disse)frenkommetved "netasonatisk"innvirkningpå kalkotenellerdens sidestenav varmejernholdiseopplbsninger.1:ietasonatisk betyr"fortrengningav andremineraler".

14 Malmreserver. Ved bersverksdriftog mineralproduksjonhar en usikkerhetenmed hensyn til malmreserve.disse kan bestemmasved å drive stoller, sjakter oz borhull i malmen, men dette er dyrt oz en vil redusere disse undersökel ser til det absolutt nödvendize,dvs, til man har malm nok til å kapitalisere og forrente den investertekapital. Det har en ved Bråstad Gruber..InnenBråstadfe1teter det for uten Gyldenlöve-Antoinette en hel rekke gamle gruber: Charlotte dyp 22 favne. Innstillet favn = 6 fot= 1.88 i Skovgruben Sannsynligvisble det Pumpegruben 20 regnet i lagter = 2 m. Langgruben 40 Hesterompen Lille Langgrube Hvalfisken Tvende Brödre 13 I drift i 1842 Vestre Sugge Kjette 12-13! Moseberg 'd Jenses Grube ca 15 : / gamle'dagerble hver av grubene drevet for seg selv os fikk sitt h eget navn.,o Idag er alle knyttet sammen ved hjelp av stoller med 50 m vertikal 119 avstand. Disse gruber er: Hesterompen tifi Gamle Lansgr ate Antcinette-Gyldenlöve 4-) Gamle sjakten Pumpegruva Skoggruva > Ny sjakten 01 Orm Gruva S-4 Schjelderupsgruve Lowzows gruve " ew Maria Idag produseresstykkmalmmed 50 5 Fe, ferskningsmalmmed 62 Fe og slis med 66 Ç Fe. Avcan,::og grdberg blir solgt som pukkprodukter. Produksjonenhar öket jevnt fra 3696 tonn , i 1953til 25000i 1969.De förste år sleggeslo en ma1men og håndskeidet. I 1954 ble det bygret et mindre separasjonsanlegsfor törr3eparering og nandskeidinr.av-stykkmalmen.i 1959aikken over til vdtseparerinh ez nedmalinga.*;; en del av mainen til slig i Hardinrm611e.

15 Produksioneni eldredeee. Ved drifteni gamledagerav samtlieearendalsforekomster medregnet Lyngrotog Solbergved Ne:ser det nok produsert2 1/3 ii1l.tonnnalm son gjennensnittlig ved de eldre,meget primitivearbeidsmetoderfor skeidine,restnineos nalresneltning å ha utbragt37k 5 som råjern. lealzkvantunet fordelteseg på Neeski1en, Alve,Lanesev,Barbo,Torbjbrns bo, So1ber i Nolt,Solbergi byeetad,klodeborg,kjenli,lenetvedt, Dråatad,Lynerot,altså ialt11 esterre"grubefelter,hvortilkonmer on del nindregrubersom: Nerebre,Tingtvedt,Aamholdt,Vokaneso. 1. De grubersom har hatt sterrebidragtil produksjoneni eldredage, kan setteztil gjennemenittlie dyp på 100 m ellerlittover. BråetadGrubersom var ca 80 u dyp har noppelevortner enn t. maln. Yreetideutsikter for ernmalneni Arendelefeltet. Det er nevntat 11 gruberi Arendalsfeltetnuligensvil vise sammegode resultatsom BråstadGruberhvisundersökelserble igangsatt.det kan kun vmre tale om i nutid og frentidå gjenopptade allerbeste. Her nå bl.a.tas i betraktningat ean ved eodernearbeidsmetoder,herunder naenetiskeeparasjo nedreenet,kan tilgodegjeremalmenner ceeektivtcun tidllgere.i sun pr. ti.vertikalaveenkningkan en få oekrine150e0tonn male oe sliemed denneesnittlicnoe over 53 jern. Klodeborg,Keenlikan levere4500 tonn pr. n. vertiaklaveenkeing evarendotil eje0tonnealm og sligmed 53 jern.for Neekilerubene vii en for hverneter få 2000til 2530tonn.For Gyldenleve-Antoinett ved erestedca 400 tonnned ca 60 jern oe dessuten:endel futtieere neln. Hertilkoenerde eanceandregruberved Dråetad, Aneåendeforekonstenesvedvarenhetnot dypotkan nevnesat nerefjer Grnbe 8012t er 225 n dyp, viserontrentzaenelenedei bunnpartieteon hbyereopee,oc KlodeboreGrubesom er 100 m dyp har hittiltillatti mektiebetnot dypet.dels heravoe dels ifelgeanalogimcd andre eeolocieklienendefcrekeester,we man kunneeå ut fra at i alle fall de Gterraeruberved Arendalvil vise noenlundegod utholdenhetnot dypet,een enkeltooe da de nindreforekoestervil antaeeliekile see ut på forholdsvislitc dyp. De sterreforekonsterved Arendalvil tenneliesikkertvedvereninst100 m undergrubenesnuværendebunn,oc av dee vil etterall sanneynliehetillateen fortsatteveyecine pe n, enkeltekanskjetil ennu - elere

16 störredyp. Det vil si, Arendalsgrubeneförerfor fremtidigavbygging et kvantummalm og slig som antageligkan settestil minst1j.mill. tonn med gjennomsnittliglitt over 5o% jern. Det er muligat kvantumet er 2 til 2 mill,tonn og underganskegunstigedriftsbetingelser i fremtidenkan det håpespå et kvantumfiv3 mill.tonn. Skarnberrma1menesammensetninr. Til opplysningom dissemalmerskjemiskesammensetningtas med noen malmanalyserfra eldredager. Glöde- Fe A1203Mn0 Ca0 Mg0 P20ç S tap Co2 Sum Fe K3rdeborg-1 67,5010,261,10 2,48 8,40 6,70 0,0.80,082 Kjenli 2 63,3011,301,20 1,95 9,20 6,90 0,0600, ,0610,88 2,75 1,87 8,38 5,38 0,0180,020 2,69 47, ,6012,00 1,30 2,64 10,95 5,35 0,049 47, ,7113,60 3,20 2,14 10,40 7,93 0,0250,0384,00 101,0443, ,8615,601,84 1,93 10,60 7,92 0,0570,0103$50 99,3141,90[ 7 46,3019,80 3,27 2,37 14,2011,17 0,0550,043 2,90 100,0133,50L 8 64,2111,00 2,06 9,74 6,40 0, ,94 9,75 1,71.2,6812,89 7,64 0,082 98,09,163:5 Bråstad 10 87,80 5,32 1,20 0,46 4,08 1,56 0,0280, ,4763, ,70 7,54 1,30 0,50 5,80 1,25 0,1120, ,216o,6o, 12 83,98 7,10 2,83 0,20 5,00 1,15 0,0660, ,4660,8c 13 71,1812,80 2, ,00 2,45 0,0290,0061,40 99, ,3615,70 2,400,77 10,80 4,39 0,0450,007 1,40 99, Tor, 15 73,5611,50 3,75 0,87 7,20 2,46 0,032 99,3753,291 Ciewsbo 10,c 46,4024,607,800,74 15,10 4,11 0,10 0,0160,30 99,1733,60 Langsev 17 60,7923,282,76 0,78 10,93 4, ,6826,713,11 1,20 16,9212,80 0,30 102,9244,02 2,69 101,1127,29 Voksnes 19 51,5317,763,61 5,63 7,94 10,67 97,1437,32 Videre tas med noen analyserav masovnslaggfra Egelandsjernverk: 5i02 Ti02 Al203 Fe0 Mn0 Ca0 Mg0 S Sum No 20 45,27 0,70 7,95 1,07 5,24 29,47 8,72 98,42 No 21 43,80 7,32 1,69 3,49 28,1515,62 0,10 100,17 No 22 43,80 9,91 0,56 27,6716,96 100,00./ 7

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Engelsk eller ej? ESSE?" 23. 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3. ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S

Engelsk eller ej? ESSE? 23. 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3. ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S t 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3 * LINGWJi ISK RIBU01 ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S 35 32 88 73 Når de stærke bliver svage Sprogligheder.., 2 De stærkt bøjede udsagnsord

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

Tre skiturfortellinger fra 1884

Tre skiturfortellinger fra 1884 Det norske språk- og litteraturselskap/bokselskap.no 2013 Henrik Angell, Fridtjof Nansen og Ludvig Schmelck: Tre skiturfortellinger fra 1884 Historisk-kritisk utgave ved Audun Renolen Aasbø, 2013 Det norske

Læs mere

Nummer2 Juni 2000 27. årgang

Nummer2 Juni 2000 27. årgang Nummer2 Juni 2000 27. årgang --------------------- >c:>- IXey~ MCllighedsfukultctels studcnterblo.d. Udgive.s afstudenterrådet ved MF Redaktionen Stud.theol. Morten Horning-Jensen (.ms\'. red.), Skejby

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2002 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2002 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider:

Læs mere

Pantaenius News. 2013 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 13

Pantaenius News. 2013 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 13 2013 Pantaenius ske hvad der vil! Nr. 13 sejlbåd væltet under hård storm Under hård storm væltede denne båd over i nabobåden. Læs i bladet hvordan du er forsikret og om forhold, som du skal være opmærksom

Læs mere

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..?

Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..? 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR OKTOBER Hvem sætter pris på fremtidens fødevarer..? ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

~ Rapport 1-1995. J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen ~----- --- ~---

~ Rapport 1-1995. J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen ~----- --- ~--- ~ Rapport 1-1995 ~----- J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910 --- ~--- Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STATENS HUS,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI ISSN 1399-7734 Tema: Globalisering i hverdagen ISSN 1399-7734 Pengevirke 2-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID. Læs i bladet

NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID. Læs i bladet 37. årgang nr. 1 2009 NORDEN 2030 FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID NORDISK FOLKRIKSDAG/FOLKEMØDE 2009 30. juli - 2. august NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI Thy i Danmark Læs mere side 11 Læs

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 Frihedens kultur Kreativitet & motivation ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

SAP - 9 måneder efter go-live

SAP - 9 måneder efter go-live 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14 SAP - 9 måneder efter

Læs mere

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land

Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov. Ukendt land Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov 1 Ukendt land 2 3 Om blinde og svagsynede indvandrere og flygtninges informationsbehov Dette er en faglig udfordring: Det er bibliotekernes

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Glædeligt gensyn på Vårmøtet

Glædeligt gensyn på Vårmøtet IFMR Norden Glædeligt gensyn på Vårmøtet Jon Kordahl, Norge, Jan Johansson og Anita Erikson fra Sverige prata om gamla minnen McRotary nr. 3/2013 1 IFMR Norden styrelse President: Per Erik Silsand Strandliveien

Læs mere

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder.

ungdomsforskning Unges rum Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. k Unges rum, Unges sociale liv foregår i et sammensurium af fysiske og virtuelle rum, der er forbundet på hidtil ukendte måder. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 // April 2007 // årg.

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL 2003 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR APRIL ISSN 1399-7734 Pengevirke 1-2003 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk cultura@cultura.no Hjemmesider: www.merkurbank.dk

Læs mere