Bergvesenet. BV 3574 Trondheim. Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Asak, Ragnvald. Arendal Aust - Agder Østlandske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bergvesenet. BV 3574 Trondheim. Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Asak, Ragnvald. Arendal Aust - Agder Østlandske"

Transkript

1 Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3574 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Næringsdepartementet Trttel Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Forfatter Dato Bedrift Asak, Ragnvald L 19 Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Arendal Aust - Agder Østlandske Fagområde Dokument type Forekomster Historisk Råstolftype Emneord Malm/metall Fe Sammendrag

2 OrlistadGrubershistoriefra do eldroda.;or frer til vlr tid. Av Rflvald Asak. AuaLtSt Innledning 1 Terrinolo4,fk:uttrykk,grubedrift. 2-3 Oversiktover benyttedesystomi gan10dager for nål, vokt(n7.nynt. Viktigstolitteratur. 5-6-i-3 Jernnal:-.forekcnrntena i Arendalsfoflethvor Brstad Gruberlicger Arendalsforekonstenes dannelsesäte. Arendalstyper 11. Produsortrila i eldrodacer. 11 U. 1alnresorver Preduksjouonav stykkmal%oz alig IdaGo: 1 oldre dacer Fretidsutalkterfor jorn:»aleni Arendalufe1tet akarnbergalens sa../ensotnin::. 14 Analyseav Lasovnslaggfra Egelandsjernverk. 14 Statistikkfra grubenesseneredriftotid. 15-1:; Arbeldernesytelsesevnei oldredagero: i vlirtid. 15-1'; Den erlireprodusjon av jernmalai 5-Lrsperioder ,/ 1.3o.id5e) årenedude den ga%lenorskebedrift av jern oc Jern...,a1: Do r:a4enurske jernver%or,produksjcnav ri1ern i eldreda ;or Inportenav utenlandskjern. Kravtil billigere Jern. 2) Prod,.lksjonsverdiene ved jornverkone.-salg av jernverkene nacovndriften.-;asovnenos dinensjoner. 21 Predukcjonpr. uke. Teekulleneskostendo. 22 :.aaovnenes sturrolsevar rei.,.enypperlicbyi:get. 22 BrzistadGruberblo SpigerverketofOrstodatterse1skap. 23 BrastadGrubers;:eolot.4.Dipleakandsdatone BirrorKolsrudog Rcar Jonsen Disseavhandlinorarkiveresav Bri4stadGruber. Driftenav HrastadGruberi eldredaterog i vkxtid. Preduksjonen Oversiktoverdriftog 7.a1uroserve fra 1951 til ;.-;. 2:1-21 Analyserav otykkma1m,magnotittkensentrat oc bergart. 23 Sjefs:eolorHans-Peterleis øa Brz:zstad GruberI "f,peakertn" deseber Utskriftav befaringspretokoll nr. I fra berc,- nesteron1j Utskrifterav befarim:sprote1/4.clleh 1_,53-1; 0: for 1332,15:)3, Igat,1921 e2;1')

3 BråstadGrubershistoriefra de eldredaze ou.fremtil vår tid. Av RagnvaldAsak Innlednine: skrivobråstadgrubershistoriefra gamledagerbyr på vanskeligheter fordidet ikke finnesordentligekart og spesieltfordibergmesterberetningeneow grubeni det hele og storeer megetknappe. Detteopplyserogså professorvogt om i sine to avhandlinger. Norgesjernmalnforekomster 1910 og De GamleJernverk1908. Da BråstadGruberherertil de Arendalskejernmalmforekomster og da det I for dissefinnesen del opplyaningerog beretninger,selv ow disseogsa er sparsommeog mangelfulle,har jeg valgtå skriveom dette,og 3råstadGruberer en av de 11 "större"forekomsteri Arendalfeltet. Ut fra disseberetninserhar det latt seg sjöreå berennemaleproduksjonenetil en viss grad for de mangegruberi dettefelt som leverte 70 av all malm til jernverkenesråjernsproduksjon. Arendalsfelteter det tatt ut 2 1/9 mill,tonn jernmalmi eldredage. Vårt landssadede produksjonvar 3imill,tonnmalm frem til år Det ble keregnetmed 376% utbyttefra malm til råjernved rasovnproduksjonen.de flesteav de 11 bestegruberi Arendalsfeltetforuten Bråstadhaddeet dyp på ca 100 m, og de flesteav dissegruberhar hver levertca tonnnalm med ca tonnmalm pr. m. vertikal avsenkning.bråstadgruberhar neppelevertmer onn tonn jernealm ialt i eldredage. Det kan antageligregnesmed ytterlieere100 tii 150 m dyp og muligensennudyperefor de flesteav de 11 eruber som er nevnt,oe det kan da tas ut lk til 2, muligens3 mil1,tonn jernmalm hvis grubeneble satt i driftog drevetrasjonelt. Etterat ChristianiaSpizerverksatteigangdrifti 1951 er det blitt produsertca tonn stykkmalmog sligved BråstadGruboros en har malm forelbbigfor 10 år freeover. En har konnetned til et dyp på 360 m og ytterligereoppfarinevil senerebli utfört. Jeg har også tatt med litt om de gamlenorskejernverk,om produksjon av råjernog jorn og om "NorwayIron"som haddeet godt rennoe&i bl.a. Amerikaog i Spania. De flesteopplyenineerer hentetfra de to nevnteavhandlineerav professorj.h.l.voct som icjenhar manse henvisningertil andre forfattere.viderehar driftsbestyrerslokvikved BråstadGruber gitt verdifulleopplysnineer.

4 Terminolos1ellerfa;uttrykkved t7ubedrift. Grubedriftener meget gammeli Norge.For BråstadGrubersvedkommendekan den fbreshelt tilbaketil omkringår Faguttrykkenesom anvendeser stortsett bevarthelt frem til vår tid. Dat kan derfor,for den menlgemann,kanskjevære av interessoå tyde noen av disse.en vil da ha stbrreutbytteav å leselitt om bergindustrien,idet en ofte stbterpå ord og setningersom for en ikke fasmanner vanskeligå forstå. Grubedrift kallosde arbeiderhvorvedmalm nyttiggjöresetterat en forekomster funnet,og de videreundersökelserhar vist at den er drivverdig.ved graftningtversover forekomstenellersom det heter röskning,ved boringoz sprongningsarbeider i dagen.det må undersbkes om forekomstensmektighet,malmensgehaltog karakterog bellggenheten i forholdtil kommunikasjoner. Avbygninzkallesden planmessigeuttagningav malmen.mezet ofteanvendesdagbrudd,hvorved den bverstedel av malmenbrytes.en stordel av sidestenenmå da fjernesfor å få en sikkerdosering.det er mengden av sidesteni forholdtil malmensom bestemmerom dagbruddkan anvendes. Skal driftenforesåunderdagenanvendesstollerog sjakterog forokomstenlbsespå dennenåte. Er driftenhorisontalkallesden ort. Hvis en ort munnerut i dagenkallesden stoll,men hvis bere ender nunnerut i dagenkallesden en tunnet.en ort kan drivesoppover og kallesda en sticortog drivesden nodover,kallesden en synk, mens stbrresynkerkallessjakter.ofte munneren sjaktut i dagen. Gjbr don ikke det så kallesden en blindsjakt. En synk i fast fjellelleri lbsbruttmasseutförtned tbnmerkalles en rullsjakt.en stolllbsorden malm som liggeroverden, lbserden hele forekonstenkallesdon grunnstoll.i sistnevntotilfelleor det ikko nbdvendigå anvendepumparfor å fjernevannet,idetdotterenner ut oc lensningengår av seg selv.det nå ellersanvendespunperi gruben.en ort som fölcerforekonstenstrakretning,kallesen feltort, loddrettdennetvorrslag. Avbygningenskjeri avdelinggr,avdoltentenved vertikaleeller hcrisontalegrenseplan.i sistetilfelletalerman om nivåerog etasjer. De forskjelliseavdelingeråpnesopp for avbyggingenved orter, stigorterog synker.forutfor åpningengår oppfaringen.det er også et systemav ortersom har til hensiktå stadfestemalmenstilstedenarelse,klarleggeforek=stensforlepog eventueltfinneny naln.

5 Man sakeralltidå ha oppfaretmalm for noen år fremover. Ved en rasjoneltdreveterubekan nan aåledestale om tre trinn i avbygningen,nemligden egentlieeavbygning,strossedriften,hvorved den vesentlizeproduksjonav malm foregår,åpningenav nye strosser og oppfaringen.strossedriftenskjeretterforskjelligemetoderavhengigav maleensform,maktighetoz fall oc fasthetenav den og sidestener.man knn brytei åpne ron med gjensettingav bergfester 1 for å holdetaketoppe.man kan anvendokunstigforstötning,ved ttimmer sk. forte:mring, ellermuringav cråfjellellerforbygningav jern eller beecng.ved takstrossingbrytesmalmennedenfraog oppover. Er sidestenendårlig,fyllesrommotmed cråfjellfra dagenetterhvert som nalmentas ut, sk. takstrossingmed gjenfylling.tar man bare ut en del av den lösbruttemalm underbrytingen,får man nagasinstrossing Restenav malmentas ut når strossener drevotopp til overliggende etasje.er forholdenegunstigeanvendesrasbrytning.skivrasbryting, hvervedtas ut skiverpå 5 til 10 m höyde.skivenetas ovenfraog nedad.ben överstedel av hver skivebringestil å rase ved å drive åpne ron under.ved blokkrasbrytingomfareset störremalmparti(blokk) ved orterog åpne strosserog bringestil å rase hvorveddet samtidig knusesopp. Brytinsenog driftav orterskjernu nestenalltidmed bergbornaskinerog sprengstoff.bergbormaskinene drivesmed trykkluft. I kullgruberanvendesspesiellesikkerhetssprengstoffer ellerkullene skjæreslös med skj2renaskiner.underde forskjelligestrossersettes oftesticjenet tak, hvoridrivesopp tapningerhvorframalmentappes vogner,for å unngå lastningfra culvetoz opp i vognene.vognene kjöresså i hovedtransportene entenut til stollellertil sjakt. Vognenekan heisesopp sjakteni on kurv som tar en ellerflerevogner, elleetippesi et skip scm tippesuutomatiskpå toppenav sjakten. Vognenekjeresut for hand,ellerned host ellerlokomotiv. Lokoeotivenedrivesav presaluftellerelektrisitet.transporten cjaktenskjermod heiser.transportenav malm i gruberkallesfordrine, av nenneskerfarine.friskluft i grubonkan skaffesned suje-eller trykkvifter.i de flestemalmgruberer den naturliceværvekslingtilstrekkelig,pressluftentil boremaskinenehjelperogsåtil. Por belysnincbringerhver arbeiderned seg en lampe.i malneruber anvendeskarbidlanper,i kullgruberpga. eksplosjonsfaren, sikkerhetslamper.en av de försteav disseble konstruortav Davy.Prinsippetfor disse er at flannener ongittav et netalltrådnett.en eksplosjonav grubegassellerkullstevinnenfornettetvil ikke forplanteseg til onciveisene.på sentralptnkteri grubene,i sterkttrafikerteorter og ved sjakteneanvendesofte elektriskbelysning.

6 - Oversiktoverben tede s stemi ramleda e for mål vekt og mynt. 1 favn 3 alen (mentil målingav ved ved bergverkene,3 1/4alen). 1 alen. 2 fot (t) og 1 fot w 12 tommer (tt).1 m 3.187fot. ( 1 lagteri lengdemålvar nestennbyaktig2 m). 1 hest trekullm 12 tönnerm 62i kubikfot,1 hest trekullm 1.93m3. 1 ttinnetil målingav malm 1 kubikalen,altså0.247ellertemmelig nbyaktic0.25m3. (Detbemerkesat en kulltönneog en malmtönnevar innbyrdesforskjelligeog dessutenav annenstörrelseenn en tönne for målingav korn osv,,malm og kulltennen starrelseble vedtatt ved praksisi sluttenav det 17. århundreog fastslåttved Kgl. resol. av 1724). 1 skippund 20 lispundog 1 lispund 16 pund,- 1 tonn w 6274 skippund (sk.p.). I fölget.h. Aschehoug(Statsbkonomisk tidsskriftfor1903)regnes (efter1695)1 riksdaleri Norgetil 4 ort (ellermark)& 24 skilling. Myntverdienav riksdaleren(rd1r)utgjorde: kr n n " " " fl 3.80 Etter 1818 til 1875 regnesi spesidalerw 5 ort ellermerkå 24 skillin og. kr ( i de allerförsteår ikke fullverdifor papirdaleren)

7 0 Vigtigste litteratur. Th. Xjontlf og T. (1). Om Jernertsernes Forekomst ved Arendal, Ntes og Kragero. I Nyt Magazin for Naturv. li. II, ISGI. Th. Njernljn. Udsigt over det sydlige Norges Geologi Ogsan i andre, i lidsigten" citerede arbeider av Da1111eg Kjentlf findes spredte geologiske optysninger om jernmalmforelomster i det sydlige Norge. A. Helland (3). Ertsforekomster paa Sondhordland og paa Karmoen. 1 Nyt Mag. f. Naturv., 13. 1S, 1371 (otnbandler 1,1. a. nogle jernmalmfore. komster i 11. Reusek (1). Bounndoen og Kannocn, 1835 (ombandler LI. a. de nelop mevnte jernmalmforekrunster i ffive). J. 11. L. Voyf (). Jernertser in. tn. ved yngre granit og syenit (3: ved Kristiania.eruptiverne). I Norske ertsforekomster I; Areb. f. Mat1tem. og Naturv., 11. 9, ISS1. 069Titanjern.forekomsterne ved 11:ersund Soggendal. I Norske ertsforekomster 11; Are1t. f. Malbetn. og Naturv. B 1:1, 1S:7. -- (;) Om dannelsen af de vigligste norske jernanalmforekomsler. I, Af tilanrig jernmabn, II. Forekomster dannede ved pncatnalolytiske processer.navnlig ved Kristiania.eruptiverne og paa Lango Gomo!. Norges geol. anders. No. fl, IS02. (s) De Ingformig optnedende jernmalinforekowster af typus Danderland, Aretelal, Dantlemora osv.; i Geol. Fören. Farb 13. il, 1891, ( ) Nissedalens jernmalmforekomst; Norges geol. mulers. No. 17, 18`35; sc ogsaa Teknisk Ugeb1ad, 1598, s. 2S2 og artikel trykt i broeltore fra Vest- Iandsjernbanekomitéens mute i Skien. jan og i fiere aviser, bl. a. Fremskridt Ne. 13. En rmkke fremstillinger Vieit sebriit für prak. tisebe Geologie, li vorav ber nmones: I IS93, (1)) om forekomsterne av titan. jernmalin ved Ekersund osv. I IStla. (0) ont Kristiania.felte 6 jernmalme og 1901 (2), mere utforlig om litanjernmalmbnekomsterne. rn

8 Lie Om de norske titanjernmalmforekomster henvises endvidere, foruten lit de ovenfor mevnte arbeider 6, 7, 10, 12 : C ICo?dcrup(). Das Labradorfelsgebiet bei Ekersund und Sog. gendal. I Bergens Museums Aarbog, Se ogsaa om ligr.iide forekomster i (14) Lofoten og paa Bergenskanlen i Bergens Museums Aar. bog 1898 og Om det nordiige Norges jernmalmforekomster specielt av Dunderland Salangendypen benvises til oversigt av: J. 11. L. Voyf (19. Det nordlige Norges malmforekomster og berg. verksdrift. Krbdiania (1;) I Zeilschrift fur pruktische Geologie, Videre til: (h) Salten og Banen; Norges geol. unders. No (19) Dunderlandsdalens jernmalmfelt; Norges geel. unders. No. 15, (21) Norsk marmor; Norges geol. unders Om neverkungen se endvidere: av 0. GunuehusA og 0. :1. Cor tmliusseu i Geol. Fören. Fikh Desuten henvises til flere avb. av 11j. Sjogrehr) i Geol. Faren. Enrh. og til enkelle forrel. ningsbrochfirer, om Dunderland, Næverhaugen, Bogen, Sorreisen osv. Om forekomsterne av gruppe I og 11 i Lofolen Vesteraalen:.1.11 L. Voyt (24), kort oversigt i Zeits. f. prakt. Geol. 1907, og mere utforlig beskrivelse av Ef. Sjogren, C21i Geo!. Faren. Farh J. 11. L. Vo9(.(21. De gamle norske jernverk; Norges geol. unders, no. 46, 1908; her findes eilert den ældre fitteratur, navnlig om gruhernes og jernverkernes driftsbetingelser osv, i tidligere dage. Av ældre fitteraiur, navnlig vedrorende jernmalmforekonyderne, skal sterlig nævnes: J. Durocher utforlig reiseheretning (paa fransk) i Annalcs des Mines, ser. 4, I. XV, I F. L. Hausmana Its1se durch Skandinavien, Th. Sthecrer og B. fl. Keilhau,(30), diverse oplysninger om gru. berno i det sydlige Norge, i Nyt Mag. f. Naturv. B. 2, 3 og 4, , saml i Grea norvegica Desuten foreligger nogle spredte bidrag, særlig av ntineralogisk og geologisk natur. For statistik osv. henvises til bergmesterindberetningerne, hvorav utdrag er meddelt i den officielle statistik (31) Norges bergverksdrift", og til prot Th. Iliorhlohls(32; Forsok til en norsk bergstatistik (trykt i Pelyteknisk Tidsskrift 1877). Historiske og topografiske oplysninger om jernmahogruherne findet i J. E. Krafts (:2) Topographisk-Statistiske Beskriveher over Kongeriget Norge , og i de senere, nu av pref. Å. Ilehund utgivne..meget utforlige amtsheskrivelser (31), en bel del av de ovennævnte arbeider ombandles jernmalinfor.ekoul. sterne kun fra videnskabelig standpunkt, uten at der sandidig gives detaljerede oplysninger om forekomsternes storrelse og om malmens sammen. sætning. Opgz.ver over felternes malmareal" mangler praktisk tult fuldstrendig i den ældre litteratur. -_-: ':v. -:-::^' ';':.77 :7;:; 'r:77:7;7Z :::-rr7"r "n 1...1""-"1

9 M. T. 13tteantcu, Itistoriske Efterretninger om Norges Biergverker fra Aaret 1516 til Udgangen uf Kiobenhavn, J. LAsernres, Anledning om de Norske Bergverkers Oprindelse og Fremvest; i Skrifter. som udi (1,1 Kioben. havnske Selskab af lardoms og Videnshbs Elskere ere fremlagte osv, i t ; ide de1, s j Slykker af de norske Bergverkers Ilistorie; paa grundlag af manuskript, forfattet i ea. 175G af I.. PnxToIrl us og kompletteret til 1770 uf M. T. 13neNmen, udgivet rtf C. 11. l,.ndneno i Magasin for Bergmandsefterretninger, Kongsberg G. JAIIS, Metallurgisehe Reisen usw.. in Deulsehland, Sehweden, Norwegen usw. vom Jahr 1757 his 1769; oprindelig udgivet paa fransk og overs«pan tysk; ont de vigligste norske ftuverk, som besogtes af Jars i 1767, se den lyske udgave, Berlin 1777, forste bind. P. M. Bit,nsnonrr, Tanker til hotere og natmere Eftertanke, anguaende Norges Jern-Verker. Kjobenhavn, P.FLonune. Om de vmsentligste Aursager Lii Forskiellen imellem de Norske og Svenske Jernvotkers mervatende Tilsland; i tidsskriftet Minerva, Kjobenbavn, jan J(Acon) Ant., Om Jernmalinleier og Jerntilvirkning i Norge. Kjobenhavn, F. Twunur, Samlinger om Etedrelandels Produkter. Manufakturer og Fabriker, Nreringsveie, Skibsfart og Ilandel. Kjobenhavn, 1812; 1ste del, navnlig s Oned statistik for 17S1 at i. Fit. Voss og for 1791, J. F. L. 11AUSMANN, Reise durdi Skandinavien in den Jabeen 1805 und 1807; anden del (ogsaa henvises til ile nogeolunde salultdige reiseskildringer at v. Bren, NAUNIANN og VAUGAS lb:01:31ar). L. Il. BING, Beskrivelse over Kongeriget Norges osv. Kjobenhavn, 1790.

10 J. KnArr, Topogralisk Slattstisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Anden mignve, 15, A. M. SCUWEIGAMM, Norges Statistik. 1810, M. B. Tenne, Norges Stattstik Tim SenEEnga, Om Gigigasenes Benytlelsr: Om den varine Bkests Elfekt; og. souuuiueit med LEvuurao. Undersogelse af Gigtgaser fra ea norsk Mosovn. Nyt Mag. f. Naturv. IV V. EG61:1111. An teek ningar munder tvenne resor sonuarne 1817 och 1848 ull de fitrnfinisla bergvvrken i Norge. Jernkomilorels Annater for 1849 (Fablun 1850). R. F. S.r. m.sneno, Udsigt over de veesenlligste Forbedringer ved Jerntilvirkniagen i senere Deeennier. Nyt Mag. f. Naturv. li. 16,1865. C. W. CAnsreNs, Esisterer der absolule Ilindringer for af en norsk Jernindustri? Nyt Mag. f. Natorv. b. 17, Tu. 11mournvm., Forseg I il en norsk bergslalistik Poly. teknisk Tidsskrift, J. II. L. Vonv, Norges bergverksdrift, et historisk tilbageblik og et ndblik i fremnliden. I. imultil 1814; IL Slatsokonomisk tidssskrifl, 1899 og A. lir.lland, Bergverksdrift og stenbrydning i Norge. Naturen 190t. Amtsbeskrivelserne, navolig A. N. larn. Smanlenenes mni, 1885; J. Ving, Bnskernds and. 1891; Akershus and, 1897; A. Sondre Trondhjems inn I, 1898; Bratsberg ami, 1900; Nedens.'s and, Norges officielle statislik. Tabeiler vedkrunmende Norges bergverksdrift. Ilinnv Err r, Gande norske ovne; Norsk Folkemuseams særudstilling, nr. 3; Kristiania, Kakelovn,.krnovn; i Foreningen for Fortidsmindesmærkers Bevartng, aarsbereln. for Tro sorlandske Reliefkunstnere fra det 18de Aarh.; i Vestlandske Museums Aarbog for Videre folgende speeialbeskrivelser af enkehe jernverk: 11. Sriioi, Beskrivelse over EgepPnestegjzehl; Kjobenhavn, 1734; indebolder bl. a. om Ilassel jernverk. C. M. LLGANOLII, Physisk og okonomisk Beskrivelse over Eidsvolds Jernverk; Topograpliik.lournal for Norge; Isle bind, JONAS 11\ NSSEN, Egelands Jernverk. Porsgrund, A. L. Com., Ilollen eller Ilefos Jernvelk nmed Gods og Bruk; i Skiensfjordens Industri, ra Diverse oplysninger lindes i 0. A. Oveni..ms Illuslreret Norges Distorie, navnlig V. 1, s. 8:}8-861 og V. 2, s, 19S5-1988, i YNGvAn Joban Caspar Ilerman Wedel Jarlsberg, og om jernnmalnlgruberne i det sydlige Norge, navnlig ved Arendal, i forskjellige beskrivelser, af 11. M. (181.2), A. DAUBIU:i (1813), J. Denneurn (1819), TH. Scuclurn (1812, 1818), T11. Kirm,ri.r og T. DMILL (1861). r- rn. rr. r -yr. fl

11 Jernmalmforekomstene i Arendalsfeltethvor BråstadGruberlieeer. Det viktigstegrubefelti Norgei ganledaservar uten sammenligning Arendalsfeltethvorfrade flesteav landetsnanse swtjernverkhentet den vesentlizedel av sin malm. BråstadGrubar,en av de mange Arendalsforekomster, licgeri ()yestadherrodi Austasdor,ca 5 km fra Arendalby hvordet er god havn.man vet ikke sikkert_nårgrubenfbrst kom isans,men antaselisi tidsrommet1521 til Hovedkvarteretfor bersverksdriften lå i GimsGynmr Skien.Det opplyses fra Arendalemus&etat en mann ved navn 24unchfikkkongebrevfor drift av DarbuJernverki Arendalog grubenei distrikteti år FritzöJernverkeide SråstadGruberi lengeretid i begynneléenav 1600-årene.Det anseeshelt sikkertat Norgesjornnalnproduksjon begyntoi sluttenav år 1500 og utvikletseg raskt. I år 1700 hadde Norge 18 jernverkmed 22 masovneri drift.i forbindolsemed du nye masovnsanleggkom fleregruberi drift.likesomalt annetgikk tilbake i landeti krigsårene eikk orriåjernindustriontilbake, men haddetatt seg opp igjenomkring1840 og nåddesitt hbydepunkt, men gikk aterkttilbakeisjenomkring1850. I åreneble så godt som samtligejernverknedlact.dette farte ogsåmed seg at jernmalmsrubeneble nedlast. 3 Kill, tonn jernmalnble produsertinntilår 1900 fra norskejernmalmgrubero3 2/3 heravfra Arendalgrubene.En av årsakenetil at grubeneble nodlact var (forutenat jernverkeneble nedlazt)fordien "traffkart", Eranittgange,ellerned andreord,-fordinalnenlokaltble overekåret av granittzance.man haddei ganleduger ikkenoen klar fecatillins om at det hervedkun dreietseg on gjennemsettendeganzesom aldri foranledigerforkastninj,er, og ved den primitivedriftunngikknan den ekatrautgiitson minerinstversgjennemdo oftestsmalegranitt- EansemedfGrte. Den kanskjoviktissteårsaktil at grubenebla nedlastvar at trekullene,råjernsproduksjonens viktigsteutziftskontostec i verdi og at det ble Ker lbnneomtå foredleskozenetll tönner,plant;er, bord, tremasseog celluloseenn til trekull.pertilkon det billigere utenlandskejern,frenstilletmed.1oksoz kull som reduksjonsmiddel. Også svenskråjernfra masovnerrrå3d trokullvar billizereenn det norske.

12 Det var helleringenrasjonelldriftved srubeindestrlen. De forskjelligejernverkdrev hver sin grube,ofte klossved sidenav hverandre så malmenakostendeble höy.tar man så dessutentranseurten fra grubetil masovnmed i betraktning,måttefölgenbli at et tonn jern i jernnalmlevertved masovneneble hey.man foretokhellerineen skarp skeidingav malmen,hverkeni det 16. ellermidtenav det 19. hrhundre.de leato,men ikkealle gruber,lovertonalm med noe under 40 Ç,jern.De norskenasovnenehaddei eenemindreproduksjonsevne pr. dagn enn do svenskeog nom f*lseheravble kullforbruket stortpr. tonn råjern.i 1840-åreneved "keldbleest" ca 13-11E3, ved "varmblmst"ca 10-12m3 og i perioden kun unntaeelsesves Ved enkeltejernvorkfortuatteen drifteneom steperined utenlandskebilligjern. Etter at BråstadGruberhaddoliggetholt nedo i ca 40 år ble dot forsakt littdrifti 1906og 1907,os det ble da tattut ca t. malm. ChristianiaSpigerverksatteisanedriftav grubeni 1931.Til uanc:w av 1969 er det produsert260736tonn stykknalmos naenetittkeneentret (slig).av utbruttos brybbarmalm har en tonn,så er:artad Gruberkan se fremtiden(i alle fall do ferate10 år) lyst i rete. I nellemtidenhar en antageligpåvistmalm for ytterliecre10 ja-ell2r mer. Driftenved BråstadGruberetterat Spieerverketsatte drift vil her bli behandloti et egetavsnitt. I Arondalsfelteter dot 11 forekomstersom mulisennvillevise sal:åme gode resultatsom BråstadGruberhvisdet ble foretattligneadeoppfaringmed driftsom resultatav undersekelsene.dieseble alle innstillet av-desammegrunnersom ontaltfor Bråstad.Ved rasjenell drift og evt. follesoppredningsanlegg og evt, sepansjonsani vil en kanekjekunneproduscre15000til 25030tonn stykkaalmoe elig pr. år ved de fleste,kanskjoalle disse11 forekometer. Dot kan novnesat det tok ikkespieerverketmer enn ett år å lenee BråstadGruberfor vann, finnegod ralm og så sendedo föratemalevoenermed ferskningsmalmtil stålovnenei nedalen.uteiftenetil det forberedendearbeidevar små og velanvendt.det var oberstleyteant og bereingenierseaonånith (konsulentvod Spiserverketscrub;uvd.) som foresloundersökelsene.

13 //' Arendals-forekomstenes dannelsesmate.arendalstuer. Disse kan i geologiskhenseendohenförestil do såkalte"skarnbergmalmer".ertsmineraleter nagnetittfe304med Fe. De viktigstesilikatemineraler(skarnbersnineraler) er pyroxen, hornblende,granat,epidot,blotittog klorit. En videreopptreri Skarnbergmalnene megetalnindeliskvarts,kalkspat,dolomittog svovelkis(somikke betegnesson Skarnbergnineraler) Skarnbergnineralene så vel som de bvrige"gansmineraler" opptrerdels slireformigi malnen,dels i jevntilblanding.arendalstypensnalnforekonsteropptrertil dels sammenmed kalkspatog/ellerkalkstener, alnindelishetkonkordant(lagvis)med de onsivendekrystallinske skifere.disseer utvikletdels som Erå gneis,dels som amfibiotitt, undertidenogså son rbdliggneisgranit.santlisearendalsforekonster tilhbrergrunnijellet. Produsertrepin Ved Arendalsfelteter ved den eldretids grubedriftuttattca 2.3 mill. tonn håndskeidetnalm.jernsehaltenhar i alnindelighetlisl;etnellem 43 or bo jern,mangangehaltenhar ved de flesteforekomsternaert niddelslav, fosforgehaltenfra 0.02 til 0.06 ;';svovelgehalteni de flostotilfelleubetydelige.det saniedemulnarealved 25 forskjelllee naludinserer angitttil 8000n2. Forrådetav "sikker"og "sanneynligli malm lirrerpå 2 mill.tonn stykknal ned ca 50 ;r:. jorn. Den dypesteav Arendalsgrubene var Ebrefjr med 225 n. Bråstadlå på 80 m fbr Spigerverketsatteigangdrift.Den er nu på 360 n. De flesteav grubenehar ett dyp på ca 100 m ollermindre.i de flowto tilfellesyneslengdcaksenmot dypetå ere stbrreenn feltutstrekningen i daeem.i genctisk(opprinnelseog utvikling)henseendefinnes det stor likhetnellemarendalstypensnalmforekomsterog dc nellensvenskejernmalnforekonster av f.eks."viersberstypen". Sannsynligviaer dorforarendalstypensforekonster(ellerde flesteav disse)frenkommetved "netasonatisk"innvirkningpå kalkotenellerdens sidestenav varmejernholdiseopplbsninger.1:ietasonatisk betyr"fortrengningav andremineraler".

14 Malmreserver. Ved bersverksdriftog mineralproduksjonhar en usikkerhetenmed hensyn til malmreserve.disse kan bestemmasved å drive stoller, sjakter oz borhull i malmen, men dette er dyrt oz en vil redusere disse undersökel ser til det absolutt nödvendize,dvs, til man har malm nok til å kapitalisere og forrente den investertekapital. Det har en ved Bråstad Gruber..InnenBråstadfe1teter det for uten Gyldenlöve-Antoinette en hel rekke gamle gruber: Charlotte dyp 22 favne. Innstillet favn = 6 fot= 1.88 i Skovgruben Sannsynligvisble det Pumpegruben 20 regnet i lagter = 2 m. Langgruben 40 Hesterompen Lille Langgrube Hvalfisken Tvende Brödre 13 I drift i 1842 Vestre Sugge Kjette 12-13! Moseberg 'd Jenses Grube ca 15 : / gamle'dagerble hver av grubene drevet for seg selv os fikk sitt h eget navn.,o Idag er alle knyttet sammen ved hjelp av stoller med 50 m vertikal 119 avstand. Disse gruber er: Hesterompen tifi Gamle Lansgr ate Antcinette-Gyldenlöve 4-) Gamle sjakten Pumpegruva Skoggruva > Ny sjakten 01 Orm Gruva S-4 Schjelderupsgruve Lowzows gruve " ew Maria Idag produseresstykkmalmmed 50 5 Fe, ferskningsmalmmed 62 Fe og slis med 66 Ç Fe. Avcan,::og grdberg blir solgt som pukkprodukter. Produksjonenhar öket jevnt fra 3696 tonn , i 1953til 25000i 1969.De förste år sleggeslo en ma1men og håndskeidet. I 1954 ble det bygret et mindre separasjonsanlegsfor törr3eparering og nandskeidinr.av-stykkmalmen.i 1959aikken over til vdtseparerinh ez nedmalinga.*;; en del av mainen til slig i Hardinrm611e.

15 Produksioneni eldredeee. Ved drifteni gamledagerav samtlieearendalsforekomster medregnet Lyngrotog Solbergved Ne:ser det nok produsert2 1/3 ii1l.tonnnalm son gjennensnittlig ved de eldre,meget primitivearbeidsmetoderfor skeidine,restnineos nalresneltning å ha utbragt37k 5 som råjern. lealzkvantunet fordelteseg på Neeski1en, Alve,Lanesev,Barbo,Torbjbrns bo, So1ber i Nolt,Solbergi byeetad,klodeborg,kjenli,lenetvedt, Dråatad,Lynerot,altså ialt11 esterre"grubefelter,hvortilkonmer on del nindregrubersom: Nerebre,Tingtvedt,Aamholdt,Vokaneso. 1. De grubersom har hatt sterrebidragtil produksjoneni eldredage, kan setteztil gjennemenittlie dyp på 100 m ellerlittover. BråetadGrubersom var ca 80 u dyp har noppelevortner enn t. maln. Yreetideutsikter for ernmalneni Arendelefeltet. Det er nevntat 11 gruberi Arendalsfeltetnuligensvil vise sammegode resultatsom BråstadGruberhvisundersökelserble igangsatt.det kan kun vmre tale om i nutid og frentidå gjenopptade allerbeste. Her nå bl.a.tas i betraktningat ean ved eodernearbeidsmetoder,herunder naenetiskeeparasjo nedreenet,kan tilgodegjeremalmenner ceeektivtcun tidllgere.i sun pr. ti.vertikalaveenkningkan en få oekrine150e0tonn male oe sliemed denneesnittlicnoe over 53 jern. Klodeborg,Keenlikan levere4500 tonn pr. n. vertiaklaveenkeing evarendotil eje0tonnealm og sligmed 53 jern.for Neekilerubene vii en for hverneter få 2000til 2530tonn.For Gyldenleve-Antoinett ved erestedca 400 tonnned ca 60 jern oe dessuten:endel futtieere neln. Hertilkoenerde eanceandregruberved Dråetad, Aneåendeforekonstenesvedvarenhetnot dypotkan nevnesat nerefjer Grnbe 8012t er 225 n dyp, viserontrentzaenelenedei bunnpartieteon hbyereopee,oc KlodeboreGrubesom er 100 m dyp har hittiltillatti mektiebetnot dypet.dels heravoe dels ifelgeanalogimcd andre eeolocieklienendefcrekeester,we man kunneeå ut fra at i alle fall de Gterraeruberved Arendalvil vise noenlundegod utholdenhetnot dypet,een enkeltooe da de nindreforekoestervil antaeeliekile see ut på forholdsvislitc dyp. De sterreforekonsterved Arendalvil tenneliesikkertvedvereninst100 m undergrubenesnuværendebunn,oc av dee vil etterall sanneynliehetillateen fortsatteveyecine pe n, enkeltekanskjetil ennu - elere

16 störredyp. Det vil si, Arendalsgrubeneförerfor fremtidigavbygging et kvantummalm og slig som antageligkan settestil minst1j.mill. tonn med gjennomsnittliglitt over 5o% jern. Det er muligat kvantumet er 2 til 2 mill,tonn og underganskegunstigedriftsbetingelser i fremtidenkan det håpespå et kvantumfiv3 mill.tonn. Skarnberrma1menesammensetninr. Til opplysningom dissemalmerskjemiskesammensetningtas med noen malmanalyserfra eldredager. Glöde- Fe A1203Mn0 Ca0 Mg0 P20ç S tap Co2 Sum Fe K3rdeborg-1 67,5010,261,10 2,48 8,40 6,70 0,0.80,082 Kjenli 2 63,3011,301,20 1,95 9,20 6,90 0,0600, ,0610,88 2,75 1,87 8,38 5,38 0,0180,020 2,69 47, ,6012,00 1,30 2,64 10,95 5,35 0,049 47, ,7113,60 3,20 2,14 10,40 7,93 0,0250,0384,00 101,0443, ,8615,601,84 1,93 10,60 7,92 0,0570,0103$50 99,3141,90[ 7 46,3019,80 3,27 2,37 14,2011,17 0,0550,043 2,90 100,0133,50L 8 64,2111,00 2,06 9,74 6,40 0, ,94 9,75 1,71.2,6812,89 7,64 0,082 98,09,163:5 Bråstad 10 87,80 5,32 1,20 0,46 4,08 1,56 0,0280, ,4763, ,70 7,54 1,30 0,50 5,80 1,25 0,1120, ,216o,6o, 12 83,98 7,10 2,83 0,20 5,00 1,15 0,0660, ,4660,8c 13 71,1812,80 2, ,00 2,45 0,0290,0061,40 99, ,3615,70 2,400,77 10,80 4,39 0,0450,007 1,40 99, Tor, 15 73,5611,50 3,75 0,87 7,20 2,46 0,032 99,3753,291 Ciewsbo 10,c 46,4024,607,800,74 15,10 4,11 0,10 0,0160,30 99,1733,60 Langsev 17 60,7923,282,76 0,78 10,93 4, ,6826,713,11 1,20 16,9212,80 0,30 102,9244,02 2,69 101,1127,29 Voksnes 19 51,5317,763,61 5,63 7,94 10,67 97,1437,32 Videre tas med noen analyserav masovnslaggfra Egelandsjernverk: 5i02 Ti02 Al203 Fe0 Mn0 Ca0 Mg0 S Sum No 20 45,27 0,70 7,95 1,07 5,24 29,47 8,72 98,42 No 21 43,80 7,32 1,69 3,49 28,1515,62 0,10 100,17 No 22 43,80 9,91 0,56 27,6716,96 100,00./ 7

17 Den grube som kan levereden rikestemalm er Bråstadhvor man ved håndskeidningkan få den vesentligstedel av malmenmed omkring60% jern (se analyseneno 10, 11 og 12),dessutenfallerher noe sekundamalm ca. 50% jern samtnoe anrikningsmalm.samtligeskarnberggruberved Arendalstårmed fall SO. Fallvinkelener ved Bråstad- Gyldenlöve-Antoinette ca Ved de andregruberfra 62-82: 1.; Statistikkfra rubenesseneredriftsliv. Fra noen av de sisteår, da de flestegruber ved Arendalog på Langöenved Kragerdennu var i drift tas meden statistikkfra bergmesterprotokollene over produserttönnermalm. Produserttönnermalm Antallarbeidere ' 186-r186,186r 1866'1867 Klodeborg ? 19 5 Kjenli Bråstad ? 12 4 (G-A) Solberg l byestad Torbjörns bo Lr -(rsev Næskilen Solberg taryo k Ive111ne r , ) ) 8 (FruAnker ) P tbnne malm med 42% jern fra Klodeborgveide 0,59 til 0,60 tonn. Samme vekt kan regnesfor Solberg-byestad, Langsev,Næskilenog Langögrubene.For den fattigemalm fra Torbfflirnsbo regnespr. tönne 0,55tonn. For den rike malm fra Bråstad(Gyldenlöve-Antoinette) 0,65 tonn. Pr. arbeiderpr. år fikk man stdedesi den förstedel av 1860-årenegjennomsnittlic:

18 Næskilen Ca tönner= ca. 145 tonn malm Klodeborg " " = " 135 " n Langsev " " = "90-120" It Torbjårnsbo " 165 it = n 90 " il Bråstad " 125 n. n Langdgrubene" 210 it = " 125 " " 80 it Under nutidensdriftsforholdvil'arbeidernesytelsesevnenaturligvis være betydeligstörre. Ved BråstadGruberhvor det er 27 arbeidere,1 bestyrer, 2 stigere og 1 elektrikerer produksjonenca tonn pr. år. Delt på samtlige31 gjör dette781 tonn pr. år, m.a.o.'omtrent10 gangerså meget. I tiden fordeltejernmalmproduksjonen seg således: Arendalsfeltet 72% Mange gruber,bl.a. Bråstad. Krageröfeltet 10% Fehnsfeltet 10% Eker 5% Gjerpen 2% Trondhjemske) Nordland 1% Sum 100% Alt ialt var inntilutgangenav det 19de århundreprodusertog innenland forsmeltetomkring3k mill,tonn jernmalmsom fordelerseg omtrentpå Arendalsgrubenemed 2 1/3 mill. tonn Langågrubene 1/2 " Fehnsgrubene 1/5 " ti Kristianiafeltsgruben 1/3 " Diversesmågruber 1 6 n Sum Ca. 1 2 mill.tonn iernmalm. Den gjennomsnittlige årligeprodukqnnav jernmalmi 5-årsperioder utgjordei. den sistehalvdelav det forrigeårhundre: n./9

19 /7 0 Gj.snittlig Derav fra årlig Sum Arendaḻ Fehn --= Sogndal Eksport t 17717t 1400 t t 14850t 3200 t t t 1925 t 4465 t Ca. 3000t t 4070 t 2500 t 8700 t It t t 1500 t t 9650 t ti t t 3230 t 8690 t 130 t I li 4400 t t 1010 t 690 t ti 1700 t t 1050 t it 920 t t 775 t. It 900 t t 865 t 3161t 670 t ti 1100 t I årenedöde den gamlenorskebedriftpå jern og jernmalm nesten fullstendigbort. Ved Bråstad Gruberble det i 1906 cg 1907 tatt ut 2580 henholdsvis 1885 tonn malm for eksport. Forbrukav Arendalsmalminnenlandsvar for 1851 til 1907 ca tonn Eksportfra 1906 til 1907 var tonn. o For tidenför 1850 har vi kun å holdeoss til overslae idetråjernsproduksjoneni tiden og för 1780 utgjorderesp. ca ton; og antaceligca tonn. Herav stammerca. 70 og 65% fra Arendalsfeltet.Settesmalmensgjennomsnittligeråjcrnsutbyttetil 37% skulledet altså i de to tidsromvære produsertca tonn og ca tonn. De tamlenorske 'ernverk. I Eamle dagerutvantman jern her til landsav myrmalm,det var en husindustrisom ikke skal nærmercomtales..etterinitiativav ChristianIII ble de cgentligejernverkanlaet etter noenlundemodernestilregnetetterdatidensmålestokk. I 1530-åreneble dez förstejernverkoppförther til landsi nærhetenav Skien. I en innberetningfra 1543 heterdet om detteverk at hammerbygnincener god og med tidennår en får gede bestyrcrevil den være

20 Q co hele landet til nytte. I 1541 nevnes også en hammerhytteog et jernverk ved Oslo. I 1550 opphörte kongens deltagelsei bergverksdriften,da den hovedsakelighadde bragt ham utgifter. I 1574fikk Erik Munk tillatelse til å bygge en jernhytteog la den antagelig på sin gård Barbo, like ved Arendal; dette ble det senere Barboiske jernverk. Christian IV tok seg meget ivrig av bergverksdriftensoppkomst. Kongens hammerhytteved Akershus ble i 1593overdratt en smed til bruk; jernhytten ved Skien ble overdratttil ny bruker eller forpakter;i 1609 ble det gitt bevilling til anlegg av en jernhyttei Moland (naerarendal);i 1610 la en erfaren smelter, Paul Smelter, grunnen tïl BI:rumsjernverk,hvis drift kongen snart overtok; dessuten var det jernverk på Eker, på Hadeland og i Hakadalen. Verkene i 'Jgrum,på Hadeland og i Hakadalen og ved Skien var igang.forkongelig regning, men allerede i 1624 overlot kongen det hele til Johan Posts og Hermann Kreftings "Store Jernkompagni"og fra dette tidspunktavbegynte jernverkene å skyte ny fart. Kompanietdrev Bærum, Hakadal, Eidsvoll, Fossum og det Barboiske jernverk, Noe senere Fritzbe, ca. 1642, anlagdes.hassel1649, Hollen eller Ulefos 1652, Lesje 1660, Mostadmarken 1664, Baaseland (senerens.) 1665, Brunlanes1676, ennvidere Bolvik eller Vold 1692, Eidsfoss 1697, Dikemark 1697, Moss 1705,Egeland 1707, Audal 1708 og senere Osen i Romsdalen1759, Sognedal på Ringerike1760, Froland ovenfor Arendal 1763, Saurdal 1773 samt Vigeland i nærheten av Kristiansand1792. Gjennom dot 18de århundre var det en ganske jevn og god utvikling og jernverkenenådde sin beste periode i tiden omkring 1760 inntil krieens år da alt næringslivled store avbrekk. Etter 1814 hevdet verkene seg litt etter litt og i 1840-årenenådde man like så köyt opp som i slutten av det 18de århundre. Men allerede i 1850-årene inntrådte stagnasjonig i 1860 og 1870-åreneble det ene ver etter det andre nedlagt. Av de mange verk ved slutten av det 18de århundre ikke mindre enn 18verk med 22 masovner, overledde kun et enkelt verk nemlig Nes jernverk ved Tvedestrandhvor man smeltet jernmalm for Klodeborg i en liten trekullmasovnog fremstilltedigelstål. 111

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Bergvesenet rapport nr Intern Journaf nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journaf nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ,d73 5itk Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journaf nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3821 Trondhoim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget SP'erne Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

En lykønskning til Aksel Sandemose

En lykønskning til Aksel Sandemose 1 Bent Dupont En lykønskning til Aksel Sandemose (19. marts 1999) 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Bent Duponts festtale i Limfjordsteatrets sal i Nykøbing den 19.

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i fremtiden Energi er et af de vigtigste emner i det moderne samfund. Det, at vi alle

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim. Rapportarkivet. BV3441 Boks nr. 04 Nordland

Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim. Rapportarkivet. BV3441 Boks nr. 04 Nordland Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV3441 Boks nr. 04 Nordland Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Læs mere

Skabelon for hjemmesiden

Skabelon for hjemmesiden Skabelon for hjemmesiden Samling og opplysningssenter e t b i d r a g t i l o p p g r a d e r i n g a v A c h a u l i n c a s s l u m k v a r t e r Natur dump slum samling og opplysningsenter

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Referanser. GreenCon A/S er den Norske delen av EcoBale A/S. Sammen har vi levert teknisk utstyr til gjennvinningsindustrien i mer enn 15 år

Referanser. GreenCon A/S er den Norske delen av EcoBale A/S. Sammen har vi levert teknisk utstyr til gjennvinningsindustrien i mer enn 15 år er den Norske delen av EcoBale A/S. Sammen har vi levert teknisk utstyr til gjennvinningsindustrien i mer enn 15 år Vi vet at riktig og pålitelig utstyr er en av de viktigste faktorer for effektiv produksjon

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet «Begrepenes marked» Begreper er verktøy for forskning og utvikling Men begreper er også business. og politikk «Samskapelse»

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. januar 2011, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Velkommen til et nytt år som medlem i Romsdal Myntforening.

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Kreativ naturvidenskab! Med Videnskab & Teknologi fra LEGO Education bliver undervisningen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Foreldreundersøkelsen (2011-2013)

Foreldreundersøkelsen (2011-2013) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 X 93 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 X 83 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-10.

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

LEGO Education Vedvarende Energi

LEGO Education Vedvarende Energi Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi NATUR/TEKNOLOGI, MATEMATIK, FYSIK 5.-10. KLASSE Undervisning i globale udfordringer ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. januar 2014, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Godt nyttår og velkommen til vårhalvåret i Romsdal Myntforening.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team operators Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014

Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon. Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Fridtjof Nansen og den litterære etableringa av Norge som vintersportsnasjon Audun Renolen Aasbø LNUs landskonferanse, mars 2014 Steinsholt, Kjetil og Knut Høihjelle. 1993. Sondre Nordheim fra Morgedal.

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Stemplet i den forkerte ende.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Stemplet i den forkerte ende. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0368 Klageren: XX Norge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16.

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16. 1 FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK E K S A M E N Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk Talet på sider inkl. framside: 6 Dato: 10. desember 2014 Lengde:

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget The Wonders Vi kommer fra Gentofte Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Tjørnegårdsskolen

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

AVFALLSKALENDER 2011 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

AVFALLSKALENDER 2011 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Foto: Stine Nordnes Romerike Avfallsforedling IKS Bølerveien, 202 SKEDSMOKORSET Postboks 98 Telefon : 07623 Faks: 64 83 57 30 Epost: firmapost@roaf.no Papiret i denne trykksaken er 00% resirkulert og klimakompensert.

Læs mere

Norges geologiske undersegelses

Norges geologiske undersegelses N. MO Norges geologiske undersegelses udstilling i Bergen 1898. Udgivet 3.f Cand. real. K. O. Bjørlykke, kst. bestyrer. Kristiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. NORDLANDSBANE? Parsel Sunnan - Grong

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

Tjenestedelingen i menigheden

Tjenestedelingen i menigheden Tjenestedelingen i menigheden 1 Tim 2,11-12: 11 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

BARN & VOKSEN ALPAKKA, FALK, HEILO & LERKE 2015 - NR. 320 URBAN RETRO

BARN & VOKSEN ALPAKKA, FALK, HEILO & LERKE 2015 - NR. 320 URBAN RETRO BARN & VOKSEN ALPAKKA, FALK, HEILO & LERKE 2015 - NR. 320 URBAN RETRO # 320 VI ELSKER DALE VINTAGE! Dale Garn er uovertruffen på retro-strikk! Og nå deler vi enda mer retro til koftefolket. Vi vet at alle

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Udvalgte opgaver i sandsynlighedsregning fra Aalen: Innføring i statistkk med medisinske eksempler. 1 Opgave A4. I Statistisk årbok kan en lese

Læs mere

Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender?

Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender? Fra «Tegn og Tale» nr. 13, 1975: Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender? Forskerne har ordet (Svar på Thorbjørn Sanders artikkel i DT nr. 11/1975) Redaktøren hadde i Døves Tidsskrift nr. 11 "noen tanker

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Lego senil City Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 8 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011. for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets. 100 års - jubileum

Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011. for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets. 100 års - jubileum 1 Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011 for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets 100 års - jubileum 2 Vi ønsker alle barn og voksne velkommen til årets Umbro-cup i Sørlandshallen.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere