Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe"

Transkript

1 Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af Folketingets aktiviteter (redegørelser, lov, spørgsmål til ministre osv.). Kodebogen er en modificeret udgave af den kodebog for indholdskoder, der er brugt i det amerikanske Policy Agenda project ved Frank Baumgartner, Bryan Jones og John Wilkerson. De 19 hovedkategorier er de samme, men der er foretaget ændringer i underkategorierne, hovedsageligt ved tilføjelse af nye kategorier og fjernelse af kategorier, der er skønnet overflødige i en dansk sammenhæng. Nye kategorier er hovedsageligt fremkommet ved at underopdele de amerikanske kategorier, men der er også tilføjet enkelte nye kategorier, der dækker flere amerikanske kategorier, f.eks. 408, 712 og Se i øvrigt datarapport fra projektet Generelle principper for kodning 1) Alle spørgsmål, love osv. skal kodes i en kategori. 2) Hvis et spørgsmål eller en love hovedsageligt berører en kategori, men også har forbindelse til en anden, skal den kodes under den kategori, den hovedsageligt vedrører. 3) Det gælder altid om at kode så specifikt som muligt. F.eks. er planspørgsmål generelt 712 men planlovgivningens betydning for mindre byers udvikling er Museums priser generelt er 609 (kulturpolitik), men hvis det handler om museums adgang for ældre er det 1303 (ældrepolitik). 4) Hvis man mener, at to kategorier er lige gode, skal man kode i den laveste kategori, hvis der er tale om to kategorier fra forskellige hovedgrupper, og i 00 kategorien hvis der er tale om to kategorier fra samme hovedgruppe. 5) Når man koder spørgsmål til ministeren, vil man møde af og til måde en byge af spørgsmål om forskellige aspekter af en sag. Disse skal ikke nødvendigvis kodes under samme kategori. F.eks. kan man få en række spørgsmål, der går på, at universiteterne skal betale husleje til staten for deres bygninger, men hvor nogle af spørgsmålene også går på statens ejendomsadministration generelt. De spørgsmål, der går specifikt på universiteterne, skal kodes 601, mens de generelle om statens ejendomme skal kodes Kodning af spørgsmål om andre lande Spørgsmål der vedrører andre landes forhold kodes som udgangspunkt i de relevante 1900 kategorier, i få tilfælde 1800 kategorier. F.eks. skal et spørgsmål om det franske sundhedsvæsen kodes under 1913 og et spørgsmål om hvorvidt Sydkorea overholder internationale aftaler om omfanget af skibsværftsstøtte i Nogle undtagelser er der dog: 1) Spørgsmål om Barsebäck kodes under 801, fordi det har så klare konsekvenser for Danmark 1

2 2) Hvis spørgsmål handler om både Danmark og andre lande skal det som udgangspunkt kodes under den relevante indenlandske kategori. F.eks. skal et spørgsmål om sammenligning af det danske og franske sundhedsvæsen kodes under den relevante 300 kategori. Det samme gælder for et spørgsmål om forholdene EU landene, hvis det også indbefatter DK, som for eksempel et spørgsmål om et tysk forslag om oprettelse af et EU miljøagentur. Et spørgsmål om forholdene i Euro-landene skal dog kodes 1913, idet det ikke omfatter Danmark 3) Klassiske udenrigspolitiske spørgsmål som Danmarks forhold til Kina skal dog kodes under de relevante 1900 kategorier. Spørgsmål om sagsbehandling, og administrativ håndtering af sager De skal som udgangspunkt kodes under samme kategori som sagens substans. Hvis sagen handler om ministeransvar og fejlinformation af Folketinget skal den dog uanset substans kodes Spørgsmål der handler om administrative spørgsmål om et ministerium generelt skal kodes under de kategorier, der bruges til ministeriets generelle anliggender, typisk 00 kategorierne. Indholdsfortegnelse over kodebogen 1. Makroøkonomi 3 2. Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 5 3. Sundhedspolitik 7 4. Landbrug og fiskeri Arbejdsmarkedsspørgsmål Uddannelse og kultur Miljø Energipolitik Trafik Rets- og justitspolitik Social Politik By- og boligpolitik Erhvervspolitik Forsvarspolitik Forskning, teknologi og kommunikation Udenrigshandel Udenrigspolitik og forholdene i andre lande Forvaltnings- og regeringsspørgsmål Offentligt land og vand 47 2

3 1. Makroøkonomi 100: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. dansk økonomis tilstand og fremtidsudsigter, generelle konjunktur vurderinger, ØMU ens økonomiske konsekvenser, finanspolitik frem for pengepolitik el. omvendt, diskussion af vismandsrapporter, diskussion af de samtlige udgifter til offentlig forsørgelse, regeringens økonomiske politik, spørgsmål vedr. Økonomiministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål vedr. betalingsbalance og valutakurser hører hjemme under hhv og : Inflation, priser og renter F.eks. spørgsmål om inflationsbekæmpelse, inflationsniveauet i Danmark ift. samhandelslande, forbrugerprisindekset, prisstigninger på grund af momsforhøjelsen, udviklingen i den langfristede danske obligationsrente, rentespændet mellem Danmark og f.eks. Euro-området. Spørgsmål om renteniveauets betydning for dansk økonomi hører hjemme under : Arbejdsløshed generelt F.eks. spørgsmål om hvordan ledigheden kan bekæmpes, diskussion af arbejdsløshedsstatistikken. Arbejdsmarkedspolitik hører hjemme under 5 kategorierne. Generelle spørgsmål om beskæftigelse hører hjemme under 500. Hvis det handler om specifikke gruppers ledighed, hører det hjemme under 508. Spørgsmål om arbejdsløshedens betydning for Dansk økonomi hører hjemme under : Pengepolitik, Nationalbanken, statsobligationer og Finansministeriet F.eks. spørgsmål om ekspansiv eller kontraktiv pengepolitik, Nationalbankens valutabeholdning, diskontoen, spørgsmål vedr. Finansministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Forhold direkte mellem Nationalbanken og banker, f.eks. Nationalbankens regulering af bankerne, hører hjemme under Finansministeriets årlige forhandlinger med kommunerne hører hjemme under : Statsbudget, statsgælden og Finanslove F.eks. spørgsmål om statsbudgettets udvikling, størrelsen af den samlede offentlige gæld, om den offentlige gælds størrelse i forhold til BNP, hvorledes den offentlige gæld opgøres, hvordan indtægter og udgifter bogføres, generelle besparelser, diskussion af diverse partiers ændringsforslag til Finansloven, udgifterne til indkomstoverførsler, satsreguleringsloven, spørgsmål vedr. Budgetministeren. Finansministeriets årlige forhandlinger med kommunerne hører hjemme under

4 107: Skattepolitik og skattereformer F.eks. spørgsmål om det samlede skattetryk, regler for fradrag, momsfritagelse og afskrivning, regler for momsinddragelse fra virksomheder, ændringer af f.eks. topskatten, indkomstskatten eller selskabsskatten, nedsættelse af ekspertudvalg på skatteområdet, konsekvenser af skatteunddragelse ved f.eks. skattely, diverse partiers forslag til skattereform, hvilke poster der skal indgå i den skattepligtige indkomst, udlandsdanskeres skattesituation, tilbagebetaling af AMBI bidrag, udviklingen i det generelle afgiftsniveau, beskatning af kapitalgevinster, skattefri tillæg, spørgsmål vedr. skatteministeriet. Spørgsmål om told og skats administration af skattelovene, f.eks. selvangivelser, skattesager og behandlingstider hører hjemme under Skattepolitik der vedrører afgrænsede grupper hører hjemme under de respektive kategorier. F.eks. hører spørgsmål om fiskernes skatteforhold hjemme under 408 mens fradrag for boliglån hører hjemme under Brede gruppers skatteforhold, f.eks. lønmodtagere og selvstændige, hører hjemme under 107 Dog skal punktafgifter med stor fiskal betydning kodes her: Det drejer sig om skat på cigaretter, spiritus, biler, benzin samt realrenteafgiften på pensionsopsparing. Hvis der ikke er en relevant underkategori kodes der 107. F.eks. skal afgifter på slik, chokolade og sodavand kodes : Industri- og erhvervspolitik F.eks. spørgsmål om erhvervsfremme generelt, nationale støtteordninger, omstrukturering af stålværksindustrien. Spørgsmål om erhvervsministeriet og regulering af erhvervslivet hører hjemme under 15 kategorierne. Spørgsmål om udenrigshandel hører under 18. Spørgsmål om konkurrenceevne hører således hjemme under 1806, mens spørgsmål om eksportfremme hører hjemme under Internationale aftaler såsom GATT/WTO hører hjemme under Hvis spørgsmålene relaterer sig til geografiske områder skal de kodes under 1403 for byområder, 1405 for landområder/øer og 1400 hvis det handler om regioner (både by og land). 110: Priskontrol F.eks. spørgsmål om pris- og avance stop, lønstop, indefrysning af dyrtidsportioner. Spørgsmål om forvaltning af pengene samt spørgsmål vedr. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) hører hjemme under : Andet 4

5 Spørgsmål der vedr. makropolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om det økonomiske råd og Danmarks statistik 2. Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 200: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål der diskuterer lige rettigheder uanset køn, seksualitet, og alder, civile rettigheder, EU's brogerrettighedscharter, spørgsmål vedr. Indenrigsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 201: Diskrimination af etniske grupper og racer F.eks. spørgsmål om diskrimination i jobrekrutteringen af etniske minoriteter i diverse sektorer, racistiske udfald mod etniske grupper, positiv særbehandling af etniske grupper. Generelle spørgsmål om etniske grupper af udenlandsk herkomst hører under 230. Spørgsmål om modersmålsundervisning og Folkeskolen osv. hører hjemme under 600 kategorierne. 202: Kønsdiskrimination, ligestillingsspørgsmål, diskrimination pga. seksuel orientering F.eks. spørgsmål om kønsdiskrimination på jobbet eller i jobrekrutteringen, lige løn for lige arbejde, positiv særbehandling, andel kvindelige ansatte i diverse jobsektorer, opfyldning af principperne i ligestillingsloven, diskrimination af homoseksuelle ved indgåelse af registreret partnerskab, i jobrekrutteringen eller i forbindelse med ansøgning om adoption. Spørgsmål vedr. Ligestillingsministeriet herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 204: Aldersdiskrimination F.eks. spørgsmål om aldersdiskrimination i jobrekrutteringen, obligatoriske tilbagetrækningsregler i udvalgte jobsektorer. Spørgsmål om ældres forhold generelt hører hjemme under : Diskrimination pga. handicap og sygdomme F.eks. spørgsmål om diskrimination af handicappede eller syge i jobrekrutteringen, manglende adgang til offentlige bygninger eller offentlige steder for handicappede, diskrimination mod rejsende handicappede, herunder f.eks. flyselskabers diskrimination af blinde mennesker, positiv særbehandling af handicappede. 5

6 Spørgsmål vedr. hjælp til handicappede er 1304, mens boligspørgsmål for handicappede er : Spørgsmål om stemmeret og stemmerettigheder F.eks. spørgsmål om alderskrav eller nationalitet ved stemmeret, regler i forbindelse med valg til kommunale råd mv. efter gennemførelsen af EU, en EU-statsborgers opnåelse af stemmeret ved lokalvalg efter gennemførelse af EU. Spørgsmål om afvikling af valg hører hjemme under : Ytrings- og religionsfrihed herunder fri abort og pornografi, forsamlingsfrihed F.eks. spørgsmål om knægtelse af ytringsfriheden, forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere, f.eks. nazi-demonstrationer, organisationsfrihed, generelle spørgsmål om religion og andre trossamfund end Folkekirken, reserverede arealer til muslimske gravpladser, andre torsamfunds ret til at blive begravet på danske kirkegårde, aborthandlingsplan, regler for adgang til pornografi i det offentlige rum. Spørgsmål omkring folkekirken, Kirkeministeriet osv. hører hjemme under : Beskyttelse af personlige oplysninger, registerloven, aktindsigt, offentlighedsloven, beskyttelse mod overvågning F.eks. spørgsmål om samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, hvilke oplysninger der registreres i kriminalregisteret, sikring af at data fra danske myndigheder ikke overføres til SIS registret, kommunernes udlevering af fortegnelser over bestemte befolkningsgrupper, videoovervågning af offentlige pladser. 209: Statsfjendtlige aktiviteter, arbejder for fremmede magter F.eks. spørgsmål om danskeres arbejde for udenlandske efterretningstjenester, herunder CIA og KGB, instrukser fra USSR til Danmarks kommunistiske parti, kollaboratører under 2. verdenskrig, personer registreret af FET, registrering af lovlig politisk aktivitet i Danmark. Spørgsmål omkring militær efterretning og spionage hører hjemme under : Folkekirken (USA 207) F.eks. spørgsmål om folkekirkens økonomi, præster, kirkegårde, menighedsråd og kirkeministeriet, herunder spørgsmål om kirkeskatten, kirketællinger, fredningstider af gravsteder, nedlæggelse af kirkedistrikter samt kirker, kirkekassernes regnskaber, biskoppers og præsters bopælspligt. Spørgsmål om Folkekirkens Nødhjælp hører typisk under : Den private ejendomsret, ekspropriation (USA 200) 6

7 F.eks. spørgsmål om ekspropriation og erstatning til husejere i forbindelse med etablering af storebæltsforbindelsen eller Øresundsforbindelsen, Grundloven 73 (erstatning), værdistigningsafgift på ekspropriationsejendomme. Spørgsmål om ejerboligmarkedet hører hjemme under : Spørgsmål vedr. flygtninge- indvandrere herunder integrationsspørgsmål (USA 530) F.eks. spørgsmål om antallet af og udgifter til flygtninge/indvandrere, regler for opholdstilladelser, regler for familiesammenføring, definition af flygtningebegrebet og evt. konsekvenser forbundet hermed, ekstra udgifter forbundet ved behandling af asylansøgninger. Alle forhold vedr. flygtninge/indvandrere, såsom særrettigheder, kriminalitet, sygdom, skattesnyd, levestandard, familiestørrelse, indkomstniveau, beskæftigelsesniveau osv. Visumregler så længe det ikke handler om turistvisa som er Integration af flygtninge/indvandrere, succesrater i forbindelse med integration, spørgsmål vedr. Integrationsministeriet herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 299: Andet 3. Sundhedspolitik 300: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om regeringens sundhedspolitik, sundhedsstyrelsens position, aktiviteter og tilsynsforpligtelser, udviklingen i de danske sundhedsudgifter, borgernes tilfredshed med sundhedsvæsenet, prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet, EU's indvirkning på det danske sundhedssystem, Sundhedsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål om de sundhedsmæssige konsekvenser af f.eks. farlige stoffer eller mobiltelefoner skal ikke kodes her, men under de respektive kategorier, f.eks. 704 (kræftfremkaldende stoffer i f.eks. mineraluldsfibre), 705 (luftforurening), 1706 (mobiltelefoner), 501 (arbejdsmiljø). 301: Generelle reformer af sundhedsvæsenet F.eks. spørgsmål om statslig overtagelse af sygehusvæsenet, privatisering af store dele af sundhedsvæsenet. Spørgsmål om f.eks. sygehusenes organisering hører hjemme under 322. Denne kategori er forbeholdt meget omfangsrige reformer. 302: Generelle spørgsmål om dækning under sygesikringen, forsikringer, og krav på behandling F.eks. spørgsmål om dækning fra sygesikringen under ophold i udlandet, fradragsret for private forsikringer, sygesikringen Danmark, det frie sygehusvalg, gruppe 2 patienter, generelle spørgsmål 7

8 om henvisninger til speciallæger, generelle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet, krav på behandling i udlandet, f.eks. behandling af kræftpatienter i udlandet. Spørgsmål om ventelister hører hjemme under : Regulering af medicin og behandlinger F.eks. spørgsmål om sundhedsstyrelsens godkendelse og indførelse af medicin, behandlinger, regulering af medicinalindustrien, herunder også spørgsmål om klinisk afprøvning af medicin og behandlinger, licitation over medicin, godkendelse af kopipræparater, evt. bivirkninger ved brug af kopimedicin, evaluering af forsøg med nye behandlingsformer, attest ved medtagelse af medicin til udlandet, gebyrer ved udstedelse af medicinattester, modernisering af lægemiddelloven, adgang til receptpligtig medicin i håndkøb, omkostninger og fællesregler for pillepas i EU. Kategorien 321 omhandler godkendelse og overordnet regulering af behandling, mens f.eks. selve diagnosticeringen og behandlingen af de specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt : Sundhedsfaciliteter Alle spørgsmål om sygehuse, herunder bygningerne, intern organisering, regulering af arbejdsgange, hygiejneniveau og evt. effektivitetsforskelle mellem private og offentlige sygehuse. Også mere specifikke spørgsmål om ubenyttede sengepladser, operations kapaciteter, restriktioner på besøgstid, hospitalsplanlægning, pladsmangel og konsekvenser heraf, indførelse af elektroniske patientjournaler, specifik behandling på navngivne sygehuse, samt amternes forvaltning af sygehusene, herunder sammensætningen af sygehusbestyrelser samt placering af strålekanoner og tilskud hertil. Spørgsmål om ambulancer, og skadestuer hører også hjemme her. Spørgsmål om sygehuspersonalet hører hjemme under 325, mens spørgsmål om diagnosticering og behandling af specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt : Aftaler mellem den offentlige sygesikring og private sundhedsleverandører F.eks. spørgsmål om overenskomst mellem sygesikringen og praktiserede læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, vagtlægeordningens udbredelse, dækningsgrad, serviceniveau, om tilskud til private sygehuse pr. behandlet patient. Spørgsmål om overenskomst omhandler også hvad der skal ydes for pengene. Spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, såsom læger tilknyttet sygehusene hører hjemme under 325. Spørgsmål om regulering af tandlæger hører hjemme under : Medicinske fejl, ansvarspådragelse og erstatninger Alle spørgsmål om ansvarspådragende lægefejl, f.eks. fejloperationer, fejl i medicinering og/eller behandling. Spørgsmål om ansvarsplacering, erstatning og Patientforsikringen hører også hjemme her. Spørgsmål der omhandler generelle mangler på hhv. lægeekspertise og god lægeskik hører under 325, mens evt. kritik af specifikke behandlingsformer hører under 337 evt

9 325: Sundhedspersonale, uddannelse og træning Alle spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, herunder spørgsmål om overenskomstforhold for sundhedspersonale, god lægeskik, lægeløftet, tavshedspligt. Alle spørgsmål om uddannelse og træning af sundhedspersonale, herunder læger, speciallæger, sygeplejersker, sygeplejere, jordemødre. Spørgsmål om autorisation, lægemangel, lægeloven, udenlandske læger, udenlandske medicinstuderende. Spørgsmål der omhandler ansvarspådragende lægefejl hører hjemme under : Regulering af andre leverandører af sundhedsydelser såsom apoteker, tandlæger (USA 321) Alle spørgsmål om regulering af apotekerne, herunder åbningstider, minimumskrav til antal medarbejdere, krav til salg af medicin. Alle spørgsmål til regulering af tandlæger, herunder lovligheden i oprettelsen af tandlæge anpartsselskaber samt om hvorvidt tandregulering skal udføres af specialtandlæger eller ej. Spørgsmål om regulering af medicin og behandlinger generelt hører hjemme under 321. Spørgsmål om betaling for ydelser udført af private sundhedsleverandører, såsom tandlæger hører hjemme under : Ventelister til behandlinger (USA 321) Alle spørgsmål om ventelister på indlæggelser, operationer, svar på scanninger, konsekvenser af ventetider ift. f.eks. arbejdsmarkedet. Alle spørgsmål om ventetidsgarantier, herunder brud på ventetidsgarantier og evt. konsekvenser heraf. Spørgsmål omhandlende kritik af specifikke behandlingsformer, der ikke vedrører ventelister, hører under 337 evt : Forebyggelse, sundhedsfremme og smitsomme sygdomme F.eks. spørgsmål om vaccinationer, gratis vaccinationer til folk i risikoområder, screeninger, herunder mammografiundersøgelser. Spørgsmål om oplysningskampagner, f.eks. AIDS oplysning, kampagner for sund mad, forhindring af epidemier, herunder forebyggende tiltag mod f.eks. udbredelsen af SARS, alle spørgsmål om kønssygdomme, herunder udviklingen i kønssygdomme i Danmark, kendskab til antallet af HIV smittede, internationalt samarbejde om registrering af HIV tilfælde, oprettelse af HIV register, anonyme HIV tests, tvangsbehandling af HIV smittede. Spørgsmål om diagnosticering og behandling af specifikke sygdomme hører i øvrigt hjemme under : Børn og nyfødte F.eks. spørgsmål om fødsler, børns sundhed, udviklingen i børnesygdomme, børns medicinforbrug, skolelæger/kommunelæger, tandpleje for børn, vaccinationer af børn. 9

10 Spørgsmål om børns psykiske problemer hører hjemme i 333, vold mod børn er 1207, barselsorlov er 1308, abortspørgsmål er 207, mens godkendelsen og indførelsen af nye medicinske behandlinger til børn er : Psykiske sygdomme F.eks. spørgsmål om udgifter til behandling af psykisk syge, omfanget af behandlingstilbud, kvaliteten af tilbud til skizofrene, statsstøtte til projekter for sindslidende, f.eks. Projekt SIND, udviklingen i omfanget af danskere der oplever en depression, antal af børn på psykiatriske hospitaler. Generelle spørgsmål om psykiatriske hospitaler hører hjemme under 322. Permanente institutionstilbud til sindslidende hører hjemme under : Pleje og behandling af langtidssyge, genoptræning, terminal patienter, og spørgsmål. vedr. aldring F.eks. spørgsmål om behandlingstilbud til uhelbredeligt syge i Danmark, medicinering på plejehjem, genoptræning af patienter, herunder priser, hjemmesygeplejen, pleje af syge pårørende i eget hjem, pleje af døende i eget hjem, hospice og regler for adgang hertil. Generelle spørgsmål om ældre er 1303, mens hjælp til handicappede er Diskrimination pga. alder er 204, mens diskrimination af handicappede er 205, boligspørgsmål for ældre og handicappede hører hjemme under : Tilskud til receptmedicin og medicintilskud samt udgifter til medicin og medicinpriser F.eks. spørgsmål om udviklingen i det offentlige medicintilskud, nye måder at beregne medicintilskud på, moms på medicin i EU ift. Norden, udviklingen i lægemiddelindustriens priser ift. apotekernes udsalgspriser. Spørgsmål vedr. regulering af medicin hører hjemme under : Tilskud til andre typer af behandlinger så som tandlæge, hjælpemidler f.eks. rullestole, hørerapparater osv. F.eks. spørgsmål om tandfyldninger af plast kan omfattes af tilskud fra sygesikringen, en særlig tilskudsordning til tandpleje for personer med kræft og Sjøgrens syndrom, tilskud til ortopædisk fodtøj, tilskud til hørehæmmede ved indkøb af høreapparater. Spørgsmål vedr. tilbud om behandling af handicappede hører hjemme under Generelle spørgsmål om ældre hører hjemme under : Diagnose og behandling af specifikke sygdomme (USA 336) F.eks. spørgsmål om diagnosticering af sygdomme såsom senildemens eller Altzeimers, behandling af f.eks. hjerneskadede personer, tilbud om behandling til alle apopleksiramte, kvaliteten af diverse 10

11 behandlinger, herunder kvaliteten af behandling af kræftpatienter i Danmark, kritik af effektiviteten af diverse behandlingsformer. Spørgsmål der referer direkte til f.eks. hospitaler er 322, lægefejl er 324, uddannelse af personale er 325, ventelister er 327, forebyggelse er 331, børn og nyfødte er 332, mens psykiske sygdomme hører under : Tobak Alle spørgsmål vedr. tobak, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved tobaksrygning, effekten af passiv rygning, udviklingen i omfanget af tobaksrygning, behandling af rygerelaterede sygdomme, oplysningskampagner om tobaksrygningens skadelige virkninger, forskning vedr. tobaksrygning, udviklingen samt effekten af cigaretafgifter, regler for tobaksreklamer, undersøgelser af tobaksindustriens tilbageholdelse af viden om rygningens sundhedsskadelige effekter, undersøgelser af tobaksindustriens indflydelse på forskning. Spørgsmål der både vedr. tobak og alkohol eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme under : Alkohol Alle spørgsmål vedr. alkohol, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved alkoholindtag, udviklingen i alkoholforbruget, behandling af alkoholrelaterede sygdomme, opholdsstuer for alkoholikere, oplysningskampagner om alkoholens skadelige virkninger, forskning vedr. alkohol, udviklingen samt effekten af afgifter på spiritus, regler for alkoholreklamer, regler for alkoholindtag på arbejdspladsen, trafikulykker der skyldes spirituskørsel Spørgsmål der både vedr. alkohol og tobak eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme under : Narkotika F.eks. spørgsmål om det sundhedsskadelige ved hashindtag, afhængighed ved forskellige former for narkotikamisbrug, Narkotikarådet, behandlingsformer og behandlingstilbud til narkomaner, opholdssteder for narkomaner, udlevering af gratis sprøjter til narkomaner kontrol med metadonindtag, oplysning om euforiserende svampe, spørgsmål om udviklingen i narkotikaforbruget, herunder udviklingen af forbruget af hårde stoffer i Danmark. Spørgsmål om de kriminelle aspekter vedr. narkotika hører hjemme under Spørgsmål der både vedr. narkotika og alkohol eller tobak, eller misbrug generelt hører hjemme under : Generelle misbrugsspørgsmål der dækker en kombination af tobak, alkohol og/eller narkotika F.eks. spørgsmål om behandlingsniveauet på misbrugsområdet generelt, tildeling af penge til amterne til bekæmpelse på misbrugsområdet, indsatsen mod tobaks- og spiritusforbruget, statistikker om hvor mange alkoholikere der samtidig er storrygere, omfanget af narkomaner der samtidig har alkoholproblemer osv. 11

12 398: Forskning og udvikling indenfor sundhedsområdet F.eks. spørgsmål om gældende regler for medicinske forsøg, hvor mange penge der afsættes til forskning indenfor sundhedsområdet, udviklingen i forskningsresultater indenfor sundhedsområdet, biomedicinsk forskning, forskning i fedme, forsøg med befrugtede æg, forskningsniveauet i Danmark i sammenligning med andre lande, manglende forskning indenfor relevante sundhedsområder. Klinisk afprøvning af medicin og behandlinger hører hjemme under : Andet Spørgsmål der vedr. sundhedspolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om embedslægerne og deres beføjelser samt organdonation og regler herfor. 4. Landbrug og fiskeri 400: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. spørgsmål om beskæftigelsen i landbruget, landbrugets økonomiske situation, regeringens landbrugspolitik, initiativer til regelforenkling på landbrugsområdet, Landbrugsministeriet/Fødevareministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål om gartnerier, blomster mm. er landbrugsspørgsmål Spørgsmål der udelukkende omhandler fiskerierhvervet, fisk og Fiskeriministeriet hører hjemme under : Eksport og import af landbrugsvarer Alle spørgsmål om eksport og import af landbrugsvarer, herunder eksport til den tredje verden, landbrugseksportens andel af den samlede eksport, udviklingen i og regler om eksportstøtten fra EU, kontrol af import af udenlandske landbrugsvarer, stop for import af udenlandske landbrugsvarer pga. f.eks. pesticidrester, samt salg af EF smør til Sovjetunionen. Spørgsmål om eksport og import generelt hører hjemme under hhv og : Tilskud og regulering af landbruget Spørgsmål der vedr. både danske og EU tilskudsordninger, herunder braklægningsstøtte, katastrofehjælp, tørkehjælp. Alle spørgsmål om regulering af landbrug, herunder regulering af brugen af landsbrugsjord, langtidsforpagtning, landbrugets skatteforhold, eventuelle kapitalgevinster, bopælspligt, produktionsafgifter, halmafbrænding, byggetilladelser, salg eller forkøbsret til frijord, regler for høstforsikringer, lov om familieoverdragelse i landbruget. 12

13 EU's eksportstøtte er 401 Spørgsmål der vedr. miljø er 407, dyrevelfærd er 406 og realkredit for landbrug er : Levnedsmiddel- og fødevarepolitik Alle spørgsmål om levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder spørgsmål om levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, hygiejne på slagterier. Spørgsmål vedr. dyre- og plantesygdomme, f.eks. salmonella i kyllingebesætninger hører hjemme under 405. F.eks. kontrol af konsum æg for salmonella hører dog hjemme under : Markedsføring og fremme af fødevareprodukter F.eks. spørgsmål om promovering af bestemte fødevarer, herunder statslige eller erhvervsfinansierede reklamekampagner der f.eks. skal få danskere til at købe mere kalkunkød, landbrugets markedsføring af erhvervet som et grønt erhverv med en miljørigtig profil. Spørgsmål vedr. forskning i landbrugsprodukter hører hjemme under : Dyre- og plantesygdomme og kontrollen heraf F.eks. spørgsmål om salmonella i kyllingebesætninger, mund- og klovsyge, kogalskab (BSE) og kontrollen heraf, konsekvenser af kød og benmel samt antibiotika i foderstoffer, rabies og faren for smitte. Spørgsmål vedr. levnedsmiddel- og fødevarepolitik, herunder kontrol med salmonella inficerede æg, hører hjemme under 403, mens salmonellaramte kyllingebesætninger hører hjemme under : Dyrevelfærd i forbindelse med landbrugsdyr (USA 709) Alle spørgsmål om regler for dyrevelfærd, herunder regler for opstaldning af køer og grise, regler for dyretransport, rituelle slagtninger, halal slagtet kød, konsekvenser af vanrøgt af dyr, samt lovpligtige dyrlægeeftersyn. Spørgsmål vedr. beskyttelse af dyre og planteliv, herunder dyreværnsloven samt dyreforsøg i øvrigt hører under : Miljøproblemer i forbindelse med landbruget (USA 700) Alle spørgsmål hvor landbruget eksplicit bliver sat i forbindelse med miljøproblemer, herunder spørgsmål om gyllebeholdere, spredning af gylle eller kunstgødning på markerne, miljøproblemer forbundet med store svinefarme, vandforurening direkte forårsaget af landbruget osv. 13

14 Generelle spørgsmål om vandmiljøet hører hjemme under en 7 kategori, selvom miljøproblemet kan skyldes landbruget. Spørgsmål vedr. forurening og regulering af brugen af pesticider i landbruget hører hjemme under : Fiskeripolitik (USA 709, 1007, 1902) Alle spørgsmål vedr. fiskerierhvervet, fisk og Fiskeriministeriet. F.eks. spørgsmål om regler for fiskekvoter, antal fiskedage, fiskestop, fiskerikontrol, forskellige typer fiskeri, fiskelicenser, fangstjournaler, kompensation til fiskerne for tabt fortjeneste, spørgsmål om bestanden af diverse fiskearter, trakasserier mellem diverse fiskerinationer, ulovlig aflytning af fiskernes mobiltelefoner, forskning indenfor fiskeriet, begrænsning af fiskeriet i landene omkring Danmark kdoes også here, da det vedrører dansk fiskeri Spørgsmål om levnedsmiddelkontrol hører hjemme under 403, mens spørgsmål der både vedrører fiskeri og landbrug hører hjemme under 400. Maritime spørgsmål, f.eks. søfartslovgivningen hører hjemme under 1007, mens spørgsmål der vedr. havne hører hjemme under : Forskning og udvikling i landbruget og i landbrugsprodukter F.eks. spørgsmål om udvikling af genmodificerede afgrøder, herunder også spørgsmål om international forskning om genmodificerede afgrøder, med relevans for dansk landbrug, dansk landbrugs husdyrbrugs forsøgsejendom, forskningsprojekt om reduktion af ammoniak fra stalde Spørgsmål der relaterer sig til forskning i forbindelse med markedsføring af landbruget eller landbrugsfødevarer hører hjemme under Andet Spørgsmål der vedr. landbruget, fødevarer og fiskeri, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om fortsættelse af Kødbyen med EF-dispensation. 5. Arbejdsmarkedsspørgsmål 500: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om udviklingen i beskæftigelsen, regeringens beskæftigelsesplan, arbejdsmarkedsloven, regelsæt for udenlandske firmaer, der udfører arbejde i Danmark, Arbejds/Beskæftigelsesministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Generelle spørgsmål om ledighed hører hjemme i : Arbejdsmiljø, arbejdsskader arbejdsskadeerstatning 14

15 Alle spørgsmål om arbejdstilsyn, arbejdsskader, herunder spørgsmål om arbejdsmiljøloven, udviklingen i arbejdsmiljøet, regelsæt om arbejdsmiljø i diverse jobsektorer, fastholdelse af danske arbejdsmiljøkrav over for udenlandske virksomheder, konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, kemiske stoffer i arbejdsmiljøet samt spørgsmål om udviklingen i arbejdsskader/ulykker, definition af et arbejdsskadebegreb, anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning i forbindelse med arbejdsskader, sikkerhedsnet for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende i tilfælde af arbejdsskade, sagsbehandling i arbejdsskadestyrelsen. Spørgsmål vedr. arbejdsmiljø i forsvaret kodes : Aktiv arbejdsmarkedspolitik, efter- og videreuddannelse Alle spørgsmål om aktivering, jobtræning, VUC, AMU centre og AF systemet, herunder spørgsmål om servicejobaftalen, iværksætterordningen, langtidseffekt af aktiveringsindsats, retningslinjer for aktivering, aktiveringstilbud til arbejdsløse over 60 år, aktiveringstilbud uden indhold, lønniveau under jobtræning, optagelse på handelsskolerne korte efteruddannelseskurser, Uddannelsesydelse til ledige til HF, midler til VUC, AMU centrenes korte beskæftigelseskurser, arbejdsformidlingen, handlingsplaner, AF administrationen, spørgsmål om omskoling. Generelle arbejdsmarkedsspørgsmål vedr. fagforeningerne samt administrationen af dagpenge hører hjemme under 504 mens generelle spørgsmål om kontanthjælpsmodtagere hører hjemme under Spørgsmål vedr. EFG og faglige uddannelser hører under : Private medarbejdergoder Alle spørgsmål vedr. private medarbejdergoder, herunder ATP loven, private pensionsordninger hjemmearbejdsplader, firmabil, rejsediæter, skatteregler for medarbejder goder Normale løn- og arbejdsforhold hører hjemme under 504, Offentlige arbejdsmarkedsgoder som arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, overgangsydelse osv. hører hjemme under 507. Sundhedsforsikringer for medarbejderne hører hjemme under : Generelle arbejdsmarkedsspørgsmål omkring fagforeninger Alle spørgsmål om fagforeninger, administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP), Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Arbejdsmarkedets Feriefond, administration af dagpengesystemet, A-kasserne, overenskomstsystemet samt strejker. Herunder spørgsmål om fagforeningskontingenter, adgang til fagforeningerne, eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet, ATP s investeringspolitik, Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forvaltning af lønmodtagernes midler, Arbejdsmarkedets Feriefonds tilskudspolitik, ferieloven, generel regulering af arbejdsmarkedet såsom regulering af ansættelsesforhold, administration af og betingelserne for medlemskab af A- kasserne, generelle overenskomstforhandlinger, retten til at anvende strejkevåbnet, blokader af arbejdspladser, den faglige voldgift, Økonomisk Demokrati (ØD) osv. Spørgsmål om fagforeningernes økonomiske tilskud til politiske partier hører under omhandler udelukkede administration og forvaltning af dagpengemidlerne, spørgsmål vedr. lov om dagpenge hører hjemme under

16 505: Specifikke overenskomstspørgsmål på det private arbejdsmarked Alle spørgsmål om specifikke løn- og arbejdsforhold f.eks. mindsteløn og udvidelse af den daglige arbejdstid i slagteribranchen. 506: Børnearbejde og ungdomsarbejdsløshed Alle spørgsmål om børnearbejde, herunder aldersgrænse for børnearbejde, beskæftigelse af unge, beskæftigelsesprojekter for unge, løntilskud til arbejdsgivere, der ansætter unge, ungdomsarbejdsløshed Spørgsmål vedr. børn og arbejdsmiljø hører hjemme under : Dagpenge, efterløn og andre arbejdsmarkedsrelaterede overførselsindkomster (USA 503) Alle spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn, orlovsordninger og overgangsydelse. Herunder spørgsmål om udviklingen i dagpengesatsen, rådighedsregler, regler for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, begrebet "stå til rådighed for arbejdsmarkedet", arbejdsløshedsforsikring, Arbejdsmarkedets Ankenævn, langtidsarbejdsløse, regler for at modtage sygedagpenge, kontrol med omkostningerne til sygedagpenge, udviklingen og omkostningerne ved efterløn, regler for efterlønsmodtageres ulønnede arbejde, arbejdsgivernes misbrug af arbejdsløshedsunderstøttelse Spørgsmål om administration af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn er 504, da de administreres af a-kasserne. Spørgsmål om barselsorlov er 1308, mens spørgsmål om førtidspension er 1304 og bistandshjælp er : Spørgsmål om ledighed og beskæftigelse indenfor specifikke områder (USA 502) F.eks. spørgsmål om flaskehalse, f.eks. manglende arbejdskraft i Helsingør kommune, mangel på civilingeniører i Danmark, ledighed indenfor malerfaget, stigning i ledighedstallene for byggefagene osv. Spørgsmål om evt. mangel på sundhedspersonale kodes under 325, men spørgsmål om evt. medarbejder mangel i forsvaret kodes Beskæftigelse inden for landbruget kodes 400 Spørgsmål om ledighed generelt er 103, mens spørgsmål om jobtræning og aktivering af arbejdsløse hører under : Andet Spørgsmål der vedr. arbejdsmarkedspolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om midler fra EU-socialfonden. 16

17 6. Uddannelse og kultur 600: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om regeringens uddannelsespolitik, uddannelsesniveauet i Danmark, herunder udviklingen ift. udlandet, Undervisningsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. rapport fra det centrale uddannelsesråd, brugerindflydelse i uddannelsessektoren. Generelle spørgsmål om handelsskolerne kodes også her, idet de dækker både ungdoms-, faglige og videregående uddannelser. Generelle spørgsmål om kultur er : Videregående uddannelser Alle spørgsmål omkring de videregående uddannelser, statens uddannelsesstøtte (SU), boligforhold for studerende på videregående uddannelser. F.eks. spørgsmål om universiteterne, bevillinger til videregående uddannelser, oprettelsen af nye uddannelser, strukturering af uddannelserne, sikring af kvaliteten af undervisningsudbudet, regler vedr. optagelse, udviklingen i frafald, stopprøver, rusuge-introduktioner, sammensætning af bestyrelserne for universiteterne samt beføjelser til de respektive rektorer. Spørgsmål om regler for modtagelse af SU, herunder regler for tilbagebetaling af SU gæld og studielån. Spørgsmål om kollegier samt ungdomsboliger for studerende på videregående uddannelser. Spørgsmål om økonomiske vilkår for unge under uddannelse. Spørgsmål der specifikt vedr. sundhedsuddannelser hører under 32. Politiskolen og skolen for fængselsbetjente hører hjemme under hhv og 1205, mens hærens officers skole hører hjemme under 601. Spørgsmål der udelukkende vedr. forskning hører dog hjemme under 1700, som oftest Spørgsmål der specifikt vedr. statens uddannelsesstøtte til unge på en ungdomsuddannelse hører under 602. Spørgsmål om Danmarks Pædagogisk Universitet og Lærerhøjskolen er : Folkeskolen og alle ungdomsuddannelser såsom gymnasiet, HF, HH(x) og HTX Alle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser, herunder spørgsmål om Folkeskolen og dens kvalitet, evt. reform, sammensætning af fag, regler for eksamen, udviklingen af brug af vikarer, skolebestyrelsens kompetencer, antal skoledistrikter, skolenedlæggelser, antallet af danske friskoler, kvaliteten af ungdomsuddannelser, brugerbetaling for adgang til ungdomsuddannelser, adgangskrav til gymnasiale uddannelser, kvaliteten af gymnasiale uddannelser, gymnasiereform, forsøg med nye eksamensformer på HF og gymnasierne, SU til unge på en ungdomsuddannelse. Spørgsmål vedr. specialundervisning i Folkeskolen hører hjemme under 606. Spørgsmål om fritidshjem og skolefritidsordninger er : Uddannelser af underprivilegerede grupper Alle spørgsmål om ekstra undervisning til underprivilegerede samfundsgrupper, herunder modersmålsundervisning og lektiehjælp. 17

18 Spørgsmål der vedrører specialundervisning i Folkeskolen hører hjemme under 606, mens efter- og videreuddannelse hører hjemme under : Faglige uddannelser Alle spørgsmål om lærlinge uddannelser, EFG og andre faglige uddannelser, herunder generelt om erhvervsuddannelsesområdet, tilgang til diverse faguddannelser, adgangskrav, praktikaftaler, regler om kvalitet i lærlinge uddannelser, aflønning af voksenlærlinge, regler om afskedigelser af praktikanter f.eks. pga. virksomhedsindskrænkninger, udannelsen til fisker. Spørgsmål om efter- og videreuddannelse hører hjemme under : Specialundervisning for unge med indlæringsvanskeligheder samt for folk med handicap Spørgsmål der vedrører specialundervisning i Folkeskolen, afhjælpning af analfabetisme, ressourcer til uddannelse af døve, blinde, stumme og mennesker med tilsvarende handicap, Spørgsmål vedr. ekstra undervisning til underprivilegerede samfundsgrupper hører hjemme i : Biblioteker og forbedring af uddannelsesniveau F.eks. spørgsmål om omkostningerne forbundet ved biblioteksdriften, udviklingen i antallet af biblioteker, bibliotekscentralen, bibliotekspuljen, bibliotekernes bogudvalg, indkøbspolitik, mulighed for musik og videoudlån, brugerbetaling, regler for støj på biblioteker og læsesale samt f.eks. spørgsmål om styrkelse af IT i uddannelsessystemet og styrkelser af naturvidenskab, retskrivningsordbogen, den store encyklopædi. Spørgsmål om forskningsbiblioteker er 1798, mens spørgsmål om bibliotekspenge og ophavsrettigheder er : Kulturpolitik Alle generelle spørgsmål om kulturpolitik, herunder spørgsmål vedr. Kulturministeriet; samtlige offentlige udgifter til kultur, regnskaber i forbindelse med diverse kultursatsninger, aflønninger af statslige kulturmedarbejdere. Spørgsmål om støtte til teatre, museer, kunstnere osv., folkeoplysning, fordeling af tips og lottomidlerne, midler til kultursatsninger, Danmarks kulturarv, statens kunstfond. Spørgsmål om uddannelser som Filmskolen, Arkitektskoler mm., administreret af Kulturministeriet, hører hjemme under 601. Spørgsmål om biblioteker generelt er 607, forskningsbiblioteker er 1798, bibliotekspenge er Idrætspolitiske spørgsmål og spørgsmål vedr. spil er Spørgsmål vedr. medier hører under Spørgsmål om historiske bygninger og monumenter er Dette gælder også, hvis de indeholder et museum samt statslige museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Aftenskoler er : Forskning indenfor uddannelse 18

19 F.eks. spørgsmål om Danmarks pædagogiske Universitet. 699: Andet Spørgsmål der vedr. uddannelse og kultur, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om tilskud til Tvind og aftenskoler. 7. Miljø 700: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) Generelle spørgsmål der vedr. miljøet, herunder regeringens miljøpolitik, miljøets tilstand, spørgsmål vedr. Miljøministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer, ansvarsfordeling samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort, miljøankenævnet, miljøstyrelsen, opgørelse over miljøafgifter i Danmark, omfanget af gebyrer under miljøministeriets. Miljøspørgsmål, der relaterer sig direkte til landbruget er 407, dog ikke regulering af pesticider, som er 704. Miljøspørgsmål, der relaterer sig til militæret er Internationale miljøspørgsmål og aftaler er : Drikkevand, drikkevandskvalitet, vandforsyning og grundvand F.eks. spørgsmål om tilsyn med drikkevand, nitratindhold i drikkevand, grundvandsforurening, vandværksforurening, vandforsyning (USA 711). Spørgsmål om havmiljø er 710, mens spørgsmål om vandmiljø er : Affald og evt. problemer hermed F.eks. spørgsmål om bortskaffelse af spildevandsslam, rensningsanlæg, den kommunale spildevandssektor, kloakeringsproblemer, problemer med kapaciteten på forbrændingsanlæggene, grænseoverskridende transport af affald, frit valg af leverandør af affaldsservice, gebyr ved aflevering af affald. Spørgsmål vedr. problemer med farligt affald hører hjemme i : Farlige stoffer, væsker og affald, gifter f.eks. pesticider F.eks. spørgsmål om miljøproblemerne relateret til kemikalier, ammoniak, atomaffald, kabelskrot, toksiske dampe, kviksølv, pesticider osv. Herunder eksport af miljøfarligt affald, udledning af kviksølv, udviklingen i pesticidforbruget samt behovet for forbud, kemikalieafgifter, pesticidafgifter osv., politianmeldelser mod f.eks. Cheminova eller Kommunekemi. 19

20 705: Luftforurening, støj og global opvarmning F.eks. spørgsmål om udviklingen i luftforureningen i Danmark, tiltag mod luftforurening, CO2 afgifter, udviklingen i støjforureningen, regler for decibelgrænser i det offentlige rum, støjgener i børnehaver, spørgsmål om drivhuseffekten, skaderne på ozonlaget, global opvarmning og tiltag til at reducere denne. Spørgsmål om Internationale miljøaftaler hører under : Genbrug F.eks. spørgsmål om udviklingen i genbrug, omkostninger, besparelser ved genbrug, nødvendigheden af genbrug osv. 708: Indendørs miljøproblemer F.eks. spørgsmål om problemer ved dårligt indeklima, asbest, radon. Spørgsmål om f.eks. erstatning i forbindelse med arbejdsindeklima hører hjemme under : Beskyttelse af dyre og planteliv Herunder dyreværnsloven, dyreforsøg, beskyttelse af bestanden af diverse arter, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer, beskyttelse af private skove, herunder projekt skovrejsning, udviklingen i antal trafikdræbte dyr, opfyldelse af biodiversitetskonventionens forpligtelser, bekæmpelse af krybskytteri, spørgsmål vedr. jagt og jagttegn, beskyttelse af de originale danske husdyrracer, sportsfiskeri Spørgsmål vedr. dyrevelfærd i landbruget hører hjemme under 406. Spørgsmål vedr. nationale skove hører hjemme under : Havmiljø, olieforurening, kyster og kystsikringen F.eks. spørgsmål om havmiljøets generelle tilstand, giftig algevækst og fiskedød i danske farvande, forurening af Nordsøen omkring oliefelterne, vandgennemstrømning i danske farvande efter etablering af diverse broer, beskyttelse af danske diger, kystsikring med f.eks. plastikrør, kystsikring i forbindelse med etablering af broer eller havne. Spørgsmål vedr. vandmiljø hører hjemme under : Vandmiljø og jordforurening F.eks. spørgsmål om vandmiljøets generelle tilstand, herunder åer, vandløb, søer samt jord. F.eks. spørgsmål om oprensning af søer, iltsvind i danske søer, genetablering af åernes oprindelige form, klassifikation af forurenet jord. Vandforsyning hvis det ikke handler om drikkevand. Forurening af eng arealer. 20

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik

Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af radioavis indslag. Kodebogen er en udformet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 17 Kapitel 1: Indhold I kapitlet følger vi tobakken fra plante til færdige

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Regionalpolitisk program

Regionalpolitisk program Regionalpolitisk program Tag ansvar Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 2012. 1. Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere