Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe"

Transkript

1 Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af Folketingets aktiviteter (redegørelser, lov, spørgsmål til ministre osv.). Kodebogen er en modificeret udgave af den kodebog for indholdskoder, der er brugt i det amerikanske Policy Agenda project ved Frank Baumgartner, Bryan Jones og John Wilkerson. De 19 hovedkategorier er de samme, men der er foretaget ændringer i underkategorierne, hovedsageligt ved tilføjelse af nye kategorier og fjernelse af kategorier, der er skønnet overflødige i en dansk sammenhæng. Nye kategorier er hovedsageligt fremkommet ved at underopdele de amerikanske kategorier, men der er også tilføjet enkelte nye kategorier, der dækker flere amerikanske kategorier, f.eks. 408, 712 og Se i øvrigt datarapport fra projektet Generelle principper for kodning 1) Alle spørgsmål, love osv. skal kodes i en kategori. 2) Hvis et spørgsmål eller en love hovedsageligt berører en kategori, men også har forbindelse til en anden, skal den kodes under den kategori, den hovedsageligt vedrører. 3) Det gælder altid om at kode så specifikt som muligt. F.eks. er planspørgsmål generelt 712 men planlovgivningens betydning for mindre byers udvikling er Museums priser generelt er 609 (kulturpolitik), men hvis det handler om museums adgang for ældre er det 1303 (ældrepolitik). 4) Hvis man mener, at to kategorier er lige gode, skal man kode i den laveste kategori, hvis der er tale om to kategorier fra forskellige hovedgrupper, og i 00 kategorien hvis der er tale om to kategorier fra samme hovedgruppe. 5) Når man koder spørgsmål til ministeren, vil man møde af og til måde en byge af spørgsmål om forskellige aspekter af en sag. Disse skal ikke nødvendigvis kodes under samme kategori. F.eks. kan man få en række spørgsmål, der går på, at universiteterne skal betale husleje til staten for deres bygninger, men hvor nogle af spørgsmålene også går på statens ejendomsadministration generelt. De spørgsmål, der går specifikt på universiteterne, skal kodes 601, mens de generelle om statens ejendomme skal kodes Kodning af spørgsmål om andre lande Spørgsmål der vedrører andre landes forhold kodes som udgangspunkt i de relevante 1900 kategorier, i få tilfælde 1800 kategorier. F.eks. skal et spørgsmål om det franske sundhedsvæsen kodes under 1913 og et spørgsmål om hvorvidt Sydkorea overholder internationale aftaler om omfanget af skibsværftsstøtte i Nogle undtagelser er der dog: 1) Spørgsmål om Barsebäck kodes under 801, fordi det har så klare konsekvenser for Danmark 1

2 2) Hvis spørgsmål handler om både Danmark og andre lande skal det som udgangspunkt kodes under den relevante indenlandske kategori. F.eks. skal et spørgsmål om sammenligning af det danske og franske sundhedsvæsen kodes under den relevante 300 kategori. Det samme gælder for et spørgsmål om forholdene EU landene, hvis det også indbefatter DK, som for eksempel et spørgsmål om et tysk forslag om oprettelse af et EU miljøagentur. Et spørgsmål om forholdene i Euro-landene skal dog kodes 1913, idet det ikke omfatter Danmark 3) Klassiske udenrigspolitiske spørgsmål som Danmarks forhold til Kina skal dog kodes under de relevante 1900 kategorier. Spørgsmål om sagsbehandling, og administrativ håndtering af sager De skal som udgangspunkt kodes under samme kategori som sagens substans. Hvis sagen handler om ministeransvar og fejlinformation af Folketinget skal den dog uanset substans kodes Spørgsmål der handler om administrative spørgsmål om et ministerium generelt skal kodes under de kategorier, der bruges til ministeriets generelle anliggender, typisk 00 kategorierne. Indholdsfortegnelse over kodebogen 1. Makroøkonomi 3 2. Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 5 3. Sundhedspolitik 7 4. Landbrug og fiskeri Arbejdsmarkedsspørgsmål Uddannelse og kultur Miljø Energipolitik Trafik Rets- og justitspolitik Social Politik By- og boligpolitik Erhvervspolitik Forsvarspolitik Forskning, teknologi og kommunikation Udenrigshandel Udenrigspolitik og forholdene i andre lande Forvaltnings- og regeringsspørgsmål Offentligt land og vand 47 2

3 1. Makroøkonomi 100: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. dansk økonomis tilstand og fremtidsudsigter, generelle konjunktur vurderinger, ØMU ens økonomiske konsekvenser, finanspolitik frem for pengepolitik el. omvendt, diskussion af vismandsrapporter, diskussion af de samtlige udgifter til offentlig forsørgelse, regeringens økonomiske politik, spørgsmål vedr. Økonomiministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål vedr. betalingsbalance og valutakurser hører hjemme under hhv og : Inflation, priser og renter F.eks. spørgsmål om inflationsbekæmpelse, inflationsniveauet i Danmark ift. samhandelslande, forbrugerprisindekset, prisstigninger på grund af momsforhøjelsen, udviklingen i den langfristede danske obligationsrente, rentespændet mellem Danmark og f.eks. Euro-området. Spørgsmål om renteniveauets betydning for dansk økonomi hører hjemme under : Arbejdsløshed generelt F.eks. spørgsmål om hvordan ledigheden kan bekæmpes, diskussion af arbejdsløshedsstatistikken. Arbejdsmarkedspolitik hører hjemme under 5 kategorierne. Generelle spørgsmål om beskæftigelse hører hjemme under 500. Hvis det handler om specifikke gruppers ledighed, hører det hjemme under 508. Spørgsmål om arbejdsløshedens betydning for Dansk økonomi hører hjemme under : Pengepolitik, Nationalbanken, statsobligationer og Finansministeriet F.eks. spørgsmål om ekspansiv eller kontraktiv pengepolitik, Nationalbankens valutabeholdning, diskontoen, spørgsmål vedr. Finansministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Forhold direkte mellem Nationalbanken og banker, f.eks. Nationalbankens regulering af bankerne, hører hjemme under Finansministeriets årlige forhandlinger med kommunerne hører hjemme under : Statsbudget, statsgælden og Finanslove F.eks. spørgsmål om statsbudgettets udvikling, størrelsen af den samlede offentlige gæld, om den offentlige gælds størrelse i forhold til BNP, hvorledes den offentlige gæld opgøres, hvordan indtægter og udgifter bogføres, generelle besparelser, diskussion af diverse partiers ændringsforslag til Finansloven, udgifterne til indkomstoverførsler, satsreguleringsloven, spørgsmål vedr. Budgetministeren. Finansministeriets årlige forhandlinger med kommunerne hører hjemme under

4 107: Skattepolitik og skattereformer F.eks. spørgsmål om det samlede skattetryk, regler for fradrag, momsfritagelse og afskrivning, regler for momsinddragelse fra virksomheder, ændringer af f.eks. topskatten, indkomstskatten eller selskabsskatten, nedsættelse af ekspertudvalg på skatteområdet, konsekvenser af skatteunddragelse ved f.eks. skattely, diverse partiers forslag til skattereform, hvilke poster der skal indgå i den skattepligtige indkomst, udlandsdanskeres skattesituation, tilbagebetaling af AMBI bidrag, udviklingen i det generelle afgiftsniveau, beskatning af kapitalgevinster, skattefri tillæg, spørgsmål vedr. skatteministeriet. Spørgsmål om told og skats administration af skattelovene, f.eks. selvangivelser, skattesager og behandlingstider hører hjemme under Skattepolitik der vedrører afgrænsede grupper hører hjemme under de respektive kategorier. F.eks. hører spørgsmål om fiskernes skatteforhold hjemme under 408 mens fradrag for boliglån hører hjemme under Brede gruppers skatteforhold, f.eks. lønmodtagere og selvstændige, hører hjemme under 107 Dog skal punktafgifter med stor fiskal betydning kodes her: Det drejer sig om skat på cigaretter, spiritus, biler, benzin samt realrenteafgiften på pensionsopsparing. Hvis der ikke er en relevant underkategori kodes der 107. F.eks. skal afgifter på slik, chokolade og sodavand kodes : Industri- og erhvervspolitik F.eks. spørgsmål om erhvervsfremme generelt, nationale støtteordninger, omstrukturering af stålværksindustrien. Spørgsmål om erhvervsministeriet og regulering af erhvervslivet hører hjemme under 15 kategorierne. Spørgsmål om udenrigshandel hører under 18. Spørgsmål om konkurrenceevne hører således hjemme under 1806, mens spørgsmål om eksportfremme hører hjemme under Internationale aftaler såsom GATT/WTO hører hjemme under Hvis spørgsmålene relaterer sig til geografiske områder skal de kodes under 1403 for byområder, 1405 for landområder/øer og 1400 hvis det handler om regioner (både by og land). 110: Priskontrol F.eks. spørgsmål om pris- og avance stop, lønstop, indefrysning af dyrtidsportioner. Spørgsmål om forvaltning af pengene samt spørgsmål vedr. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) hører hjemme under : Andet 4

5 Spørgsmål der vedr. makropolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om det økonomiske råd og Danmarks statistik 2. Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 200: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål der diskuterer lige rettigheder uanset køn, seksualitet, og alder, civile rettigheder, EU's brogerrettighedscharter, spørgsmål vedr. Indenrigsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 201: Diskrimination af etniske grupper og racer F.eks. spørgsmål om diskrimination i jobrekrutteringen af etniske minoriteter i diverse sektorer, racistiske udfald mod etniske grupper, positiv særbehandling af etniske grupper. Generelle spørgsmål om etniske grupper af udenlandsk herkomst hører under 230. Spørgsmål om modersmålsundervisning og Folkeskolen osv. hører hjemme under 600 kategorierne. 202: Kønsdiskrimination, ligestillingsspørgsmål, diskrimination pga. seksuel orientering F.eks. spørgsmål om kønsdiskrimination på jobbet eller i jobrekrutteringen, lige løn for lige arbejde, positiv særbehandling, andel kvindelige ansatte i diverse jobsektorer, opfyldning af principperne i ligestillingsloven, diskrimination af homoseksuelle ved indgåelse af registreret partnerskab, i jobrekrutteringen eller i forbindelse med ansøgning om adoption. Spørgsmål vedr. Ligestillingsministeriet herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 204: Aldersdiskrimination F.eks. spørgsmål om aldersdiskrimination i jobrekrutteringen, obligatoriske tilbagetrækningsregler i udvalgte jobsektorer. Spørgsmål om ældres forhold generelt hører hjemme under : Diskrimination pga. handicap og sygdomme F.eks. spørgsmål om diskrimination af handicappede eller syge i jobrekrutteringen, manglende adgang til offentlige bygninger eller offentlige steder for handicappede, diskrimination mod rejsende handicappede, herunder f.eks. flyselskabers diskrimination af blinde mennesker, positiv særbehandling af handicappede. 5

6 Spørgsmål vedr. hjælp til handicappede er 1304, mens boligspørgsmål for handicappede er : Spørgsmål om stemmeret og stemmerettigheder F.eks. spørgsmål om alderskrav eller nationalitet ved stemmeret, regler i forbindelse med valg til kommunale råd mv. efter gennemførelsen af EU, en EU-statsborgers opnåelse af stemmeret ved lokalvalg efter gennemførelse af EU. Spørgsmål om afvikling af valg hører hjemme under : Ytrings- og religionsfrihed herunder fri abort og pornografi, forsamlingsfrihed F.eks. spørgsmål om knægtelse af ytringsfriheden, forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere, f.eks. nazi-demonstrationer, organisationsfrihed, generelle spørgsmål om religion og andre trossamfund end Folkekirken, reserverede arealer til muslimske gravpladser, andre torsamfunds ret til at blive begravet på danske kirkegårde, aborthandlingsplan, regler for adgang til pornografi i det offentlige rum. Spørgsmål omkring folkekirken, Kirkeministeriet osv. hører hjemme under : Beskyttelse af personlige oplysninger, registerloven, aktindsigt, offentlighedsloven, beskyttelse mod overvågning F.eks. spørgsmål om samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, hvilke oplysninger der registreres i kriminalregisteret, sikring af at data fra danske myndigheder ikke overføres til SIS registret, kommunernes udlevering af fortegnelser over bestemte befolkningsgrupper, videoovervågning af offentlige pladser. 209: Statsfjendtlige aktiviteter, arbejder for fremmede magter F.eks. spørgsmål om danskeres arbejde for udenlandske efterretningstjenester, herunder CIA og KGB, instrukser fra USSR til Danmarks kommunistiske parti, kollaboratører under 2. verdenskrig, personer registreret af FET, registrering af lovlig politisk aktivitet i Danmark. Spørgsmål omkring militær efterretning og spionage hører hjemme under : Folkekirken (USA 207) F.eks. spørgsmål om folkekirkens økonomi, præster, kirkegårde, menighedsråd og kirkeministeriet, herunder spørgsmål om kirkeskatten, kirketællinger, fredningstider af gravsteder, nedlæggelse af kirkedistrikter samt kirker, kirkekassernes regnskaber, biskoppers og præsters bopælspligt. Spørgsmål om Folkekirkens Nødhjælp hører typisk under : Den private ejendomsret, ekspropriation (USA 200) 6

7 F.eks. spørgsmål om ekspropriation og erstatning til husejere i forbindelse med etablering af storebæltsforbindelsen eller Øresundsforbindelsen, Grundloven 73 (erstatning), værdistigningsafgift på ekspropriationsejendomme. Spørgsmål om ejerboligmarkedet hører hjemme under : Spørgsmål vedr. flygtninge- indvandrere herunder integrationsspørgsmål (USA 530) F.eks. spørgsmål om antallet af og udgifter til flygtninge/indvandrere, regler for opholdstilladelser, regler for familiesammenføring, definition af flygtningebegrebet og evt. konsekvenser forbundet hermed, ekstra udgifter forbundet ved behandling af asylansøgninger. Alle forhold vedr. flygtninge/indvandrere, såsom særrettigheder, kriminalitet, sygdom, skattesnyd, levestandard, familiestørrelse, indkomstniveau, beskæftigelsesniveau osv. Visumregler så længe det ikke handler om turistvisa som er Integration af flygtninge/indvandrere, succesrater i forbindelse med integration, spørgsmål vedr. Integrationsministeriet herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 299: Andet 3. Sundhedspolitik 300: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om regeringens sundhedspolitik, sundhedsstyrelsens position, aktiviteter og tilsynsforpligtelser, udviklingen i de danske sundhedsudgifter, borgernes tilfredshed med sundhedsvæsenet, prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet, EU's indvirkning på det danske sundhedssystem, Sundhedsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål om de sundhedsmæssige konsekvenser af f.eks. farlige stoffer eller mobiltelefoner skal ikke kodes her, men under de respektive kategorier, f.eks. 704 (kræftfremkaldende stoffer i f.eks. mineraluldsfibre), 705 (luftforurening), 1706 (mobiltelefoner), 501 (arbejdsmiljø). 301: Generelle reformer af sundhedsvæsenet F.eks. spørgsmål om statslig overtagelse af sygehusvæsenet, privatisering af store dele af sundhedsvæsenet. Spørgsmål om f.eks. sygehusenes organisering hører hjemme under 322. Denne kategori er forbeholdt meget omfangsrige reformer. 302: Generelle spørgsmål om dækning under sygesikringen, forsikringer, og krav på behandling F.eks. spørgsmål om dækning fra sygesikringen under ophold i udlandet, fradragsret for private forsikringer, sygesikringen Danmark, det frie sygehusvalg, gruppe 2 patienter, generelle spørgsmål 7

8 om henvisninger til speciallæger, generelle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet, krav på behandling i udlandet, f.eks. behandling af kræftpatienter i udlandet. Spørgsmål om ventelister hører hjemme under : Regulering af medicin og behandlinger F.eks. spørgsmål om sundhedsstyrelsens godkendelse og indførelse af medicin, behandlinger, regulering af medicinalindustrien, herunder også spørgsmål om klinisk afprøvning af medicin og behandlinger, licitation over medicin, godkendelse af kopipræparater, evt. bivirkninger ved brug af kopimedicin, evaluering af forsøg med nye behandlingsformer, attest ved medtagelse af medicin til udlandet, gebyrer ved udstedelse af medicinattester, modernisering af lægemiddelloven, adgang til receptpligtig medicin i håndkøb, omkostninger og fællesregler for pillepas i EU. Kategorien 321 omhandler godkendelse og overordnet regulering af behandling, mens f.eks. selve diagnosticeringen og behandlingen af de specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt : Sundhedsfaciliteter Alle spørgsmål om sygehuse, herunder bygningerne, intern organisering, regulering af arbejdsgange, hygiejneniveau og evt. effektivitetsforskelle mellem private og offentlige sygehuse. Også mere specifikke spørgsmål om ubenyttede sengepladser, operations kapaciteter, restriktioner på besøgstid, hospitalsplanlægning, pladsmangel og konsekvenser heraf, indførelse af elektroniske patientjournaler, specifik behandling på navngivne sygehuse, samt amternes forvaltning af sygehusene, herunder sammensætningen af sygehusbestyrelser samt placering af strålekanoner og tilskud hertil. Spørgsmål om ambulancer, og skadestuer hører også hjemme her. Spørgsmål om sygehuspersonalet hører hjemme under 325, mens spørgsmål om diagnosticering og behandling af specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt : Aftaler mellem den offentlige sygesikring og private sundhedsleverandører F.eks. spørgsmål om overenskomst mellem sygesikringen og praktiserede læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, vagtlægeordningens udbredelse, dækningsgrad, serviceniveau, om tilskud til private sygehuse pr. behandlet patient. Spørgsmål om overenskomst omhandler også hvad der skal ydes for pengene. Spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, såsom læger tilknyttet sygehusene hører hjemme under 325. Spørgsmål om regulering af tandlæger hører hjemme under : Medicinske fejl, ansvarspådragelse og erstatninger Alle spørgsmål om ansvarspådragende lægefejl, f.eks. fejloperationer, fejl i medicinering og/eller behandling. Spørgsmål om ansvarsplacering, erstatning og Patientforsikringen hører også hjemme her. Spørgsmål der omhandler generelle mangler på hhv. lægeekspertise og god lægeskik hører under 325, mens evt. kritik af specifikke behandlingsformer hører under 337 evt

9 325: Sundhedspersonale, uddannelse og træning Alle spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, herunder spørgsmål om overenskomstforhold for sundhedspersonale, god lægeskik, lægeløftet, tavshedspligt. Alle spørgsmål om uddannelse og træning af sundhedspersonale, herunder læger, speciallæger, sygeplejersker, sygeplejere, jordemødre. Spørgsmål om autorisation, lægemangel, lægeloven, udenlandske læger, udenlandske medicinstuderende. Spørgsmål der omhandler ansvarspådragende lægefejl hører hjemme under : Regulering af andre leverandører af sundhedsydelser såsom apoteker, tandlæger (USA 321) Alle spørgsmål om regulering af apotekerne, herunder åbningstider, minimumskrav til antal medarbejdere, krav til salg af medicin. Alle spørgsmål til regulering af tandlæger, herunder lovligheden i oprettelsen af tandlæge anpartsselskaber samt om hvorvidt tandregulering skal udføres af specialtandlæger eller ej. Spørgsmål om regulering af medicin og behandlinger generelt hører hjemme under 321. Spørgsmål om betaling for ydelser udført af private sundhedsleverandører, såsom tandlæger hører hjemme under : Ventelister til behandlinger (USA 321) Alle spørgsmål om ventelister på indlæggelser, operationer, svar på scanninger, konsekvenser af ventetider ift. f.eks. arbejdsmarkedet. Alle spørgsmål om ventetidsgarantier, herunder brud på ventetidsgarantier og evt. konsekvenser heraf. Spørgsmål omhandlende kritik af specifikke behandlingsformer, der ikke vedrører ventelister, hører under 337 evt : Forebyggelse, sundhedsfremme og smitsomme sygdomme F.eks. spørgsmål om vaccinationer, gratis vaccinationer til folk i risikoområder, screeninger, herunder mammografiundersøgelser. Spørgsmål om oplysningskampagner, f.eks. AIDS oplysning, kampagner for sund mad, forhindring af epidemier, herunder forebyggende tiltag mod f.eks. udbredelsen af SARS, alle spørgsmål om kønssygdomme, herunder udviklingen i kønssygdomme i Danmark, kendskab til antallet af HIV smittede, internationalt samarbejde om registrering af HIV tilfælde, oprettelse af HIV register, anonyme HIV tests, tvangsbehandling af HIV smittede. Spørgsmål om diagnosticering og behandling af specifikke sygdomme hører i øvrigt hjemme under : Børn og nyfødte F.eks. spørgsmål om fødsler, børns sundhed, udviklingen i børnesygdomme, børns medicinforbrug, skolelæger/kommunelæger, tandpleje for børn, vaccinationer af børn. 9

10 Spørgsmål om børns psykiske problemer hører hjemme i 333, vold mod børn er 1207, barselsorlov er 1308, abortspørgsmål er 207, mens godkendelsen og indførelsen af nye medicinske behandlinger til børn er : Psykiske sygdomme F.eks. spørgsmål om udgifter til behandling af psykisk syge, omfanget af behandlingstilbud, kvaliteten af tilbud til skizofrene, statsstøtte til projekter for sindslidende, f.eks. Projekt SIND, udviklingen i omfanget af danskere der oplever en depression, antal af børn på psykiatriske hospitaler. Generelle spørgsmål om psykiatriske hospitaler hører hjemme under 322. Permanente institutionstilbud til sindslidende hører hjemme under : Pleje og behandling af langtidssyge, genoptræning, terminal patienter, og spørgsmål. vedr. aldring F.eks. spørgsmål om behandlingstilbud til uhelbredeligt syge i Danmark, medicinering på plejehjem, genoptræning af patienter, herunder priser, hjemmesygeplejen, pleje af syge pårørende i eget hjem, pleje af døende i eget hjem, hospice og regler for adgang hertil. Generelle spørgsmål om ældre er 1303, mens hjælp til handicappede er Diskrimination pga. alder er 204, mens diskrimination af handicappede er 205, boligspørgsmål for ældre og handicappede hører hjemme under : Tilskud til receptmedicin og medicintilskud samt udgifter til medicin og medicinpriser F.eks. spørgsmål om udviklingen i det offentlige medicintilskud, nye måder at beregne medicintilskud på, moms på medicin i EU ift. Norden, udviklingen i lægemiddelindustriens priser ift. apotekernes udsalgspriser. Spørgsmål vedr. regulering af medicin hører hjemme under : Tilskud til andre typer af behandlinger så som tandlæge, hjælpemidler f.eks. rullestole, hørerapparater osv. F.eks. spørgsmål om tandfyldninger af plast kan omfattes af tilskud fra sygesikringen, en særlig tilskudsordning til tandpleje for personer med kræft og Sjøgrens syndrom, tilskud til ortopædisk fodtøj, tilskud til hørehæmmede ved indkøb af høreapparater. Spørgsmål vedr. tilbud om behandling af handicappede hører hjemme under Generelle spørgsmål om ældre hører hjemme under : Diagnose og behandling af specifikke sygdomme (USA 336) F.eks. spørgsmål om diagnosticering af sygdomme såsom senildemens eller Altzeimers, behandling af f.eks. hjerneskadede personer, tilbud om behandling til alle apopleksiramte, kvaliteten af diverse 10

11 behandlinger, herunder kvaliteten af behandling af kræftpatienter i Danmark, kritik af effektiviteten af diverse behandlingsformer. Spørgsmål der referer direkte til f.eks. hospitaler er 322, lægefejl er 324, uddannelse af personale er 325, ventelister er 327, forebyggelse er 331, børn og nyfødte er 332, mens psykiske sygdomme hører under : Tobak Alle spørgsmål vedr. tobak, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved tobaksrygning, effekten af passiv rygning, udviklingen i omfanget af tobaksrygning, behandling af rygerelaterede sygdomme, oplysningskampagner om tobaksrygningens skadelige virkninger, forskning vedr. tobaksrygning, udviklingen samt effekten af cigaretafgifter, regler for tobaksreklamer, undersøgelser af tobaksindustriens tilbageholdelse af viden om rygningens sundhedsskadelige effekter, undersøgelser af tobaksindustriens indflydelse på forskning. Spørgsmål der både vedr. tobak og alkohol eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme under : Alkohol Alle spørgsmål vedr. alkohol, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved alkoholindtag, udviklingen i alkoholforbruget, behandling af alkoholrelaterede sygdomme, opholdsstuer for alkoholikere, oplysningskampagner om alkoholens skadelige virkninger, forskning vedr. alkohol, udviklingen samt effekten af afgifter på spiritus, regler for alkoholreklamer, regler for alkoholindtag på arbejdspladsen, trafikulykker der skyldes spirituskørsel Spørgsmål der både vedr. alkohol og tobak eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme under : Narkotika F.eks. spørgsmål om det sundhedsskadelige ved hashindtag, afhængighed ved forskellige former for narkotikamisbrug, Narkotikarådet, behandlingsformer og behandlingstilbud til narkomaner, opholdssteder for narkomaner, udlevering af gratis sprøjter til narkomaner kontrol med metadonindtag, oplysning om euforiserende svampe, spørgsmål om udviklingen i narkotikaforbruget, herunder udviklingen af forbruget af hårde stoffer i Danmark. Spørgsmål om de kriminelle aspekter vedr. narkotika hører hjemme under Spørgsmål der både vedr. narkotika og alkohol eller tobak, eller misbrug generelt hører hjemme under : Generelle misbrugsspørgsmål der dækker en kombination af tobak, alkohol og/eller narkotika F.eks. spørgsmål om behandlingsniveauet på misbrugsområdet generelt, tildeling af penge til amterne til bekæmpelse på misbrugsområdet, indsatsen mod tobaks- og spiritusforbruget, statistikker om hvor mange alkoholikere der samtidig er storrygere, omfanget af narkomaner der samtidig har alkoholproblemer osv. 11

12 398: Forskning og udvikling indenfor sundhedsområdet F.eks. spørgsmål om gældende regler for medicinske forsøg, hvor mange penge der afsættes til forskning indenfor sundhedsområdet, udviklingen i forskningsresultater indenfor sundhedsområdet, biomedicinsk forskning, forskning i fedme, forsøg med befrugtede æg, forskningsniveauet i Danmark i sammenligning med andre lande, manglende forskning indenfor relevante sundhedsområder. Klinisk afprøvning af medicin og behandlinger hører hjemme under : Andet Spørgsmål der vedr. sundhedspolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om embedslægerne og deres beføjelser samt organdonation og regler herfor. 4. Landbrug og fiskeri 400: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. spørgsmål om beskæftigelsen i landbruget, landbrugets økonomiske situation, regeringens landbrugspolitik, initiativer til regelforenkling på landbrugsområdet, Landbrugsministeriet/Fødevareministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål om gartnerier, blomster mm. er landbrugsspørgsmål Spørgsmål der udelukkende omhandler fiskerierhvervet, fisk og Fiskeriministeriet hører hjemme under : Eksport og import af landbrugsvarer Alle spørgsmål om eksport og import af landbrugsvarer, herunder eksport til den tredje verden, landbrugseksportens andel af den samlede eksport, udviklingen i og regler om eksportstøtten fra EU, kontrol af import af udenlandske landbrugsvarer, stop for import af udenlandske landbrugsvarer pga. f.eks. pesticidrester, samt salg af EF smør til Sovjetunionen. Spørgsmål om eksport og import generelt hører hjemme under hhv og : Tilskud og regulering af landbruget Spørgsmål der vedr. både danske og EU tilskudsordninger, herunder braklægningsstøtte, katastrofehjælp, tørkehjælp. Alle spørgsmål om regulering af landbrug, herunder regulering af brugen af landsbrugsjord, langtidsforpagtning, landbrugets skatteforhold, eventuelle kapitalgevinster, bopælspligt, produktionsafgifter, halmafbrænding, byggetilladelser, salg eller forkøbsret til frijord, regler for høstforsikringer, lov om familieoverdragelse i landbruget. 12

13 EU's eksportstøtte er 401 Spørgsmål der vedr. miljø er 407, dyrevelfærd er 406 og realkredit for landbrug er : Levnedsmiddel- og fødevarepolitik Alle spørgsmål om levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder spørgsmål om levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, hygiejne på slagterier. Spørgsmål vedr. dyre- og plantesygdomme, f.eks. salmonella i kyllingebesætninger hører hjemme under 405. F.eks. kontrol af konsum æg for salmonella hører dog hjemme under : Markedsføring og fremme af fødevareprodukter F.eks. spørgsmål om promovering af bestemte fødevarer, herunder statslige eller erhvervsfinansierede reklamekampagner der f.eks. skal få danskere til at købe mere kalkunkød, landbrugets markedsføring af erhvervet som et grønt erhverv med en miljørigtig profil. Spørgsmål vedr. forskning i landbrugsprodukter hører hjemme under : Dyre- og plantesygdomme og kontrollen heraf F.eks. spørgsmål om salmonella i kyllingebesætninger, mund- og klovsyge, kogalskab (BSE) og kontrollen heraf, konsekvenser af kød og benmel samt antibiotika i foderstoffer, rabies og faren for smitte. Spørgsmål vedr. levnedsmiddel- og fødevarepolitik, herunder kontrol med salmonella inficerede æg, hører hjemme under 403, mens salmonellaramte kyllingebesætninger hører hjemme under : Dyrevelfærd i forbindelse med landbrugsdyr (USA 709) Alle spørgsmål om regler for dyrevelfærd, herunder regler for opstaldning af køer og grise, regler for dyretransport, rituelle slagtninger, halal slagtet kød, konsekvenser af vanrøgt af dyr, samt lovpligtige dyrlægeeftersyn. Spørgsmål vedr. beskyttelse af dyre og planteliv, herunder dyreværnsloven samt dyreforsøg i øvrigt hører under : Miljøproblemer i forbindelse med landbruget (USA 700) Alle spørgsmål hvor landbruget eksplicit bliver sat i forbindelse med miljøproblemer, herunder spørgsmål om gyllebeholdere, spredning af gylle eller kunstgødning på markerne, miljøproblemer forbundet med store svinefarme, vandforurening direkte forårsaget af landbruget osv. 13

14 Generelle spørgsmål om vandmiljøet hører hjemme under en 7 kategori, selvom miljøproblemet kan skyldes landbruget. Spørgsmål vedr. forurening og regulering af brugen af pesticider i landbruget hører hjemme under : Fiskeripolitik (USA 709, 1007, 1902) Alle spørgsmål vedr. fiskerierhvervet, fisk og Fiskeriministeriet. F.eks. spørgsmål om regler for fiskekvoter, antal fiskedage, fiskestop, fiskerikontrol, forskellige typer fiskeri, fiskelicenser, fangstjournaler, kompensation til fiskerne for tabt fortjeneste, spørgsmål om bestanden af diverse fiskearter, trakasserier mellem diverse fiskerinationer, ulovlig aflytning af fiskernes mobiltelefoner, forskning indenfor fiskeriet, begrænsning af fiskeriet i landene omkring Danmark kdoes også here, da det vedrører dansk fiskeri Spørgsmål om levnedsmiddelkontrol hører hjemme under 403, mens spørgsmål der både vedrører fiskeri og landbrug hører hjemme under 400. Maritime spørgsmål, f.eks. søfartslovgivningen hører hjemme under 1007, mens spørgsmål der vedr. havne hører hjemme under : Forskning og udvikling i landbruget og i landbrugsprodukter F.eks. spørgsmål om udvikling af genmodificerede afgrøder, herunder også spørgsmål om international forskning om genmodificerede afgrøder, med relevans for dansk landbrug, dansk landbrugs husdyrbrugs forsøgsejendom, forskningsprojekt om reduktion af ammoniak fra stalde Spørgsmål der relaterer sig til forskning i forbindelse med markedsføring af landbruget eller landbrugsfødevarer hører hjemme under Andet Spørgsmål der vedr. landbruget, fødevarer og fiskeri, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om fortsættelse af Kødbyen med EF-dispensation. 5. Arbejdsmarkedsspørgsmål 500: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om udviklingen i beskæftigelsen, regeringens beskæftigelsesplan, arbejdsmarkedsloven, regelsæt for udenlandske firmaer, der udfører arbejde i Danmark, Arbejds/Beskæftigelsesministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Generelle spørgsmål om ledighed hører hjemme i : Arbejdsmiljø, arbejdsskader arbejdsskadeerstatning 14

15 Alle spørgsmål om arbejdstilsyn, arbejdsskader, herunder spørgsmål om arbejdsmiljøloven, udviklingen i arbejdsmiljøet, regelsæt om arbejdsmiljø i diverse jobsektorer, fastholdelse af danske arbejdsmiljøkrav over for udenlandske virksomheder, konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, kemiske stoffer i arbejdsmiljøet samt spørgsmål om udviklingen i arbejdsskader/ulykker, definition af et arbejdsskadebegreb, anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning i forbindelse med arbejdsskader, sikkerhedsnet for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende i tilfælde af arbejdsskade, sagsbehandling i arbejdsskadestyrelsen. Spørgsmål vedr. arbejdsmiljø i forsvaret kodes : Aktiv arbejdsmarkedspolitik, efter- og videreuddannelse Alle spørgsmål om aktivering, jobtræning, VUC, AMU centre og AF systemet, herunder spørgsmål om servicejobaftalen, iværksætterordningen, langtidseffekt af aktiveringsindsats, retningslinjer for aktivering, aktiveringstilbud til arbejdsløse over 60 år, aktiveringstilbud uden indhold, lønniveau under jobtræning, optagelse på handelsskolerne korte efteruddannelseskurser, Uddannelsesydelse til ledige til HF, midler til VUC, AMU centrenes korte beskæftigelseskurser, arbejdsformidlingen, handlingsplaner, AF administrationen, spørgsmål om omskoling. Generelle arbejdsmarkedsspørgsmål vedr. fagforeningerne samt administrationen af dagpenge hører hjemme under 504 mens generelle spørgsmål om kontanthjælpsmodtagere hører hjemme under Spørgsmål vedr. EFG og faglige uddannelser hører under : Private medarbejdergoder Alle spørgsmål vedr. private medarbejdergoder, herunder ATP loven, private pensionsordninger hjemmearbejdsplader, firmabil, rejsediæter, skatteregler for medarbejder goder Normale løn- og arbejdsforhold hører hjemme under 504, Offentlige arbejdsmarkedsgoder som arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, overgangsydelse osv. hører hjemme under 507. Sundhedsforsikringer for medarbejderne hører hjemme under : Generelle arbejdsmarkedsspørgsmål omkring fagforeninger Alle spørgsmål om fagforeninger, administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP), Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Arbejdsmarkedets Feriefond, administration af dagpengesystemet, A-kasserne, overenskomstsystemet samt strejker. Herunder spørgsmål om fagforeningskontingenter, adgang til fagforeningerne, eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet, ATP s investeringspolitik, Lønmodtagernes Dyrtidsfonds forvaltning af lønmodtagernes midler, Arbejdsmarkedets Feriefonds tilskudspolitik, ferieloven, generel regulering af arbejdsmarkedet såsom regulering af ansættelsesforhold, administration af og betingelserne for medlemskab af A- kasserne, generelle overenskomstforhandlinger, retten til at anvende strejkevåbnet, blokader af arbejdspladser, den faglige voldgift, Økonomisk Demokrati (ØD) osv. Spørgsmål om fagforeningernes økonomiske tilskud til politiske partier hører under omhandler udelukkede administration og forvaltning af dagpengemidlerne, spørgsmål vedr. lov om dagpenge hører hjemme under

16 505: Specifikke overenskomstspørgsmål på det private arbejdsmarked Alle spørgsmål om specifikke løn- og arbejdsforhold f.eks. mindsteløn og udvidelse af den daglige arbejdstid i slagteribranchen. 506: Børnearbejde og ungdomsarbejdsløshed Alle spørgsmål om børnearbejde, herunder aldersgrænse for børnearbejde, beskæftigelse af unge, beskæftigelsesprojekter for unge, løntilskud til arbejdsgivere, der ansætter unge, ungdomsarbejdsløshed Spørgsmål vedr. børn og arbejdsmiljø hører hjemme under : Dagpenge, efterløn og andre arbejdsmarkedsrelaterede overførselsindkomster (USA 503) Alle spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn, orlovsordninger og overgangsydelse. Herunder spørgsmål om udviklingen i dagpengesatsen, rådighedsregler, regler for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, begrebet "stå til rådighed for arbejdsmarkedet", arbejdsløshedsforsikring, Arbejdsmarkedets Ankenævn, langtidsarbejdsløse, regler for at modtage sygedagpenge, kontrol med omkostningerne til sygedagpenge, udviklingen og omkostningerne ved efterløn, regler for efterlønsmodtageres ulønnede arbejde, arbejdsgivernes misbrug af arbejdsløshedsunderstøttelse Spørgsmål om administration af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn er 504, da de administreres af a-kasserne. Spørgsmål om barselsorlov er 1308, mens spørgsmål om førtidspension er 1304 og bistandshjælp er : Spørgsmål om ledighed og beskæftigelse indenfor specifikke områder (USA 502) F.eks. spørgsmål om flaskehalse, f.eks. manglende arbejdskraft i Helsingør kommune, mangel på civilingeniører i Danmark, ledighed indenfor malerfaget, stigning i ledighedstallene for byggefagene osv. Spørgsmål om evt. mangel på sundhedspersonale kodes under 325, men spørgsmål om evt. medarbejder mangel i forsvaret kodes Beskæftigelse inden for landbruget kodes 400 Spørgsmål om ledighed generelt er 103, mens spørgsmål om jobtræning og aktivering af arbejdsløse hører under : Andet Spørgsmål der vedr. arbejdsmarkedspolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om midler fra EU-socialfonden. 16

17 6. Uddannelse og kultur 600: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om regeringens uddannelsespolitik, uddannelsesniveauet i Danmark, herunder udviklingen ift. udlandet, Undervisningsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. rapport fra det centrale uddannelsesråd, brugerindflydelse i uddannelsessektoren. Generelle spørgsmål om handelsskolerne kodes også her, idet de dækker både ungdoms-, faglige og videregående uddannelser. Generelle spørgsmål om kultur er : Videregående uddannelser Alle spørgsmål omkring de videregående uddannelser, statens uddannelsesstøtte (SU), boligforhold for studerende på videregående uddannelser. F.eks. spørgsmål om universiteterne, bevillinger til videregående uddannelser, oprettelsen af nye uddannelser, strukturering af uddannelserne, sikring af kvaliteten af undervisningsudbudet, regler vedr. optagelse, udviklingen i frafald, stopprøver, rusuge-introduktioner, sammensætning af bestyrelserne for universiteterne samt beføjelser til de respektive rektorer. Spørgsmål om regler for modtagelse af SU, herunder regler for tilbagebetaling af SU gæld og studielån. Spørgsmål om kollegier samt ungdomsboliger for studerende på videregående uddannelser. Spørgsmål om økonomiske vilkår for unge under uddannelse. Spørgsmål der specifikt vedr. sundhedsuddannelser hører under 32. Politiskolen og skolen for fængselsbetjente hører hjemme under hhv og 1205, mens hærens officers skole hører hjemme under 601. Spørgsmål der udelukkende vedr. forskning hører dog hjemme under 1700, som oftest Spørgsmål der specifikt vedr. statens uddannelsesstøtte til unge på en ungdomsuddannelse hører under 602. Spørgsmål om Danmarks Pædagogisk Universitet og Lærerhøjskolen er : Folkeskolen og alle ungdomsuddannelser såsom gymnasiet, HF, HH(x) og HTX Alle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser, herunder spørgsmål om Folkeskolen og dens kvalitet, evt. reform, sammensætning af fag, regler for eksamen, udviklingen af brug af vikarer, skolebestyrelsens kompetencer, antal skoledistrikter, skolenedlæggelser, antallet af danske friskoler, kvaliteten af ungdomsuddannelser, brugerbetaling for adgang til ungdomsuddannelser, adgangskrav til gymnasiale uddannelser, kvaliteten af gymnasiale uddannelser, gymnasiereform, forsøg med nye eksamensformer på HF og gymnasierne, SU til unge på en ungdomsuddannelse. Spørgsmål vedr. specialundervisning i Folkeskolen hører hjemme under 606. Spørgsmål om fritidshjem og skolefritidsordninger er : Uddannelser af underprivilegerede grupper Alle spørgsmål om ekstra undervisning til underprivilegerede samfundsgrupper, herunder modersmålsundervisning og lektiehjælp. 17

18 Spørgsmål der vedrører specialundervisning i Folkeskolen hører hjemme under 606, mens efter- og videreuddannelse hører hjemme under : Faglige uddannelser Alle spørgsmål om lærlinge uddannelser, EFG og andre faglige uddannelser, herunder generelt om erhvervsuddannelsesområdet, tilgang til diverse faguddannelser, adgangskrav, praktikaftaler, regler om kvalitet i lærlinge uddannelser, aflønning af voksenlærlinge, regler om afskedigelser af praktikanter f.eks. pga. virksomhedsindskrænkninger, udannelsen til fisker. Spørgsmål om efter- og videreuddannelse hører hjemme under : Specialundervisning for unge med indlæringsvanskeligheder samt for folk med handicap Spørgsmål der vedrører specialundervisning i Folkeskolen, afhjælpning af analfabetisme, ressourcer til uddannelse af døve, blinde, stumme og mennesker med tilsvarende handicap, Spørgsmål vedr. ekstra undervisning til underprivilegerede samfundsgrupper hører hjemme i : Biblioteker og forbedring af uddannelsesniveau F.eks. spørgsmål om omkostningerne forbundet ved biblioteksdriften, udviklingen i antallet af biblioteker, bibliotekscentralen, bibliotekspuljen, bibliotekernes bogudvalg, indkøbspolitik, mulighed for musik og videoudlån, brugerbetaling, regler for støj på biblioteker og læsesale samt f.eks. spørgsmål om styrkelse af IT i uddannelsessystemet og styrkelser af naturvidenskab, retskrivningsordbogen, den store encyklopædi. Spørgsmål om forskningsbiblioteker er 1798, mens spørgsmål om bibliotekspenge og ophavsrettigheder er : Kulturpolitik Alle generelle spørgsmål om kulturpolitik, herunder spørgsmål vedr. Kulturministeriet; samtlige offentlige udgifter til kultur, regnskaber i forbindelse med diverse kultursatsninger, aflønninger af statslige kulturmedarbejdere. Spørgsmål om støtte til teatre, museer, kunstnere osv., folkeoplysning, fordeling af tips og lottomidlerne, midler til kultursatsninger, Danmarks kulturarv, statens kunstfond. Spørgsmål om uddannelser som Filmskolen, Arkitektskoler mm., administreret af Kulturministeriet, hører hjemme under 601. Spørgsmål om biblioteker generelt er 607, forskningsbiblioteker er 1798, bibliotekspenge er Idrætspolitiske spørgsmål og spørgsmål vedr. spil er Spørgsmål vedr. medier hører under Spørgsmål om historiske bygninger og monumenter er Dette gælder også, hvis de indeholder et museum samt statslige museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Aftenskoler er : Forskning indenfor uddannelse 18

19 F.eks. spørgsmål om Danmarks pædagogiske Universitet. 699: Andet Spørgsmål der vedr. uddannelse og kultur, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om tilskud til Tvind og aftenskoler. 7. Miljø 700: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) Generelle spørgsmål der vedr. miljøet, herunder regeringens miljøpolitik, miljøets tilstand, spørgsmål vedr. Miljøministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer, ansvarsfordeling samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort, miljøankenævnet, miljøstyrelsen, opgørelse over miljøafgifter i Danmark, omfanget af gebyrer under miljøministeriets. Miljøspørgsmål, der relaterer sig direkte til landbruget er 407, dog ikke regulering af pesticider, som er 704. Miljøspørgsmål, der relaterer sig til militæret er Internationale miljøspørgsmål og aftaler er : Drikkevand, drikkevandskvalitet, vandforsyning og grundvand F.eks. spørgsmål om tilsyn med drikkevand, nitratindhold i drikkevand, grundvandsforurening, vandværksforurening, vandforsyning (USA 711). Spørgsmål om havmiljø er 710, mens spørgsmål om vandmiljø er : Affald og evt. problemer hermed F.eks. spørgsmål om bortskaffelse af spildevandsslam, rensningsanlæg, den kommunale spildevandssektor, kloakeringsproblemer, problemer med kapaciteten på forbrændingsanlæggene, grænseoverskridende transport af affald, frit valg af leverandør af affaldsservice, gebyr ved aflevering af affald. Spørgsmål vedr. problemer med farligt affald hører hjemme i : Farlige stoffer, væsker og affald, gifter f.eks. pesticider F.eks. spørgsmål om miljøproblemerne relateret til kemikalier, ammoniak, atomaffald, kabelskrot, toksiske dampe, kviksølv, pesticider osv. Herunder eksport af miljøfarligt affald, udledning af kviksølv, udviklingen i pesticidforbruget samt behovet for forbud, kemikalieafgifter, pesticidafgifter osv., politianmeldelser mod f.eks. Cheminova eller Kommunekemi. 19

20 705: Luftforurening, støj og global opvarmning F.eks. spørgsmål om udviklingen i luftforureningen i Danmark, tiltag mod luftforurening, CO2 afgifter, udviklingen i støjforureningen, regler for decibelgrænser i det offentlige rum, støjgener i børnehaver, spørgsmål om drivhuseffekten, skaderne på ozonlaget, global opvarmning og tiltag til at reducere denne. Spørgsmål om Internationale miljøaftaler hører under : Genbrug F.eks. spørgsmål om udviklingen i genbrug, omkostninger, besparelser ved genbrug, nødvendigheden af genbrug osv. 708: Indendørs miljøproblemer F.eks. spørgsmål om problemer ved dårligt indeklima, asbest, radon. Spørgsmål om f.eks. erstatning i forbindelse med arbejdsindeklima hører hjemme under : Beskyttelse af dyre og planteliv Herunder dyreværnsloven, dyreforsøg, beskyttelse af bestanden af diverse arter, bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer, beskyttelse af private skove, herunder projekt skovrejsning, udviklingen i antal trafikdræbte dyr, opfyldelse af biodiversitetskonventionens forpligtelser, bekæmpelse af krybskytteri, spørgsmål vedr. jagt og jagttegn, beskyttelse af de originale danske husdyrracer, sportsfiskeri Spørgsmål vedr. dyrevelfærd i landbruget hører hjemme under 406. Spørgsmål vedr. nationale skove hører hjemme under : Havmiljø, olieforurening, kyster og kystsikringen F.eks. spørgsmål om havmiljøets generelle tilstand, giftig algevækst og fiskedød i danske farvande, forurening af Nordsøen omkring oliefelterne, vandgennemstrømning i danske farvande efter etablering af diverse broer, beskyttelse af danske diger, kystsikring med f.eks. plastikrør, kystsikring i forbindelse med etablering af broer eller havne. Spørgsmål vedr. vandmiljø hører hjemme under : Vandmiljø og jordforurening F.eks. spørgsmål om vandmiljøets generelle tilstand, herunder åer, vandløb, søer samt jord. F.eks. spørgsmål om oprensning af søer, iltsvind i danske søer, genetablering af åernes oprindelige form, klassifikation af forurenet jord. Vandforsyning hvis det ikke handler om drikkevand. Forurening af eng arealer. 20

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Orientering om konflikt i forbindelse med OK Marts 2018

Orientering om konflikt i forbindelse med OK Marts 2018 Orientering om konflikt i forbindelse med OK18 7. Marts 2018 INDHOLD 1 Indkomne strejkevarsler 2 Lockout 2 Organisationerne har varslet strejke på tværs af alle ministerområder, nogle områder er hårdere

Læs mere

Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik

Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af radioavis indslag. Kodebogen er en udformet

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark Borgerne i Region Syddanmark Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark November 2005 1. Baggrund Region Syddanmark er en af de fem nye regioner. Den består af det nuværende

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559)

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559) Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) L 1 7 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag L 1 Folketingsåret 2010-2011 Ændringsforslag stillet af Radikale Venstre den 3. december 2010 Ændringsforslagene vil indgå i tillægsbetænkningen

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F)

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Socialdemokraterne Partier Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialistisk Folkeparti (F) Det Konservative Folkeparti (C) Alternativet (Å) Dansk Folkeparti (O) Venstre (V) Enhedslisten (Ø) 1 Partipolitiske

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK Termer SÅ Statistisk Årbog 2004, Danmarks Statistik

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere