Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe"

Transkript

1 Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af Folketingets aktiviteter (redegørelser, lov, spørgsmål til ministre osv.). Kodebogen er en modificeret udgave af den kodebog for indholdskoder, der er brugt i det amerikanske Policy Agenda project ved Frank Baumgartner, Bryan Jones og John Wilkerson. De 19 hovedkategorier er de samme, men der er foretaget ændringer i underkategorierne, hovedsageligt ved tilføjelse af nye kategorier og fjernelse af kategorier, der er skønnet overflødige i en dansk sammenhæng. Nye kategorier er hovedsageligt fremkommet ved at underopdele de amerikanske kategorier, men der er også tilføjet enkelte nye kategorier, der dækker flere amerikanske kategorier, f.eks. 408, 712 og Se i øvrigt datarapport fra projektet Generelle principper for kodning 1) Alle spørgsmål, love osv. skal kodes i en kategori. 2) Hvis et spørgsmål eller en love hovedsageligt berører en kategori, men også har forbindelse til en anden, skal den kodes under den kategori, den hovedsageligt vedrører. 3) Det gælder altid om at kode så specifikt som muligt. F.eks. er planspørgsmål generelt 712 men planlovgivningens betydning for mindre byers udvikling er Museums priser generelt er 609 (kulturpolitik), men hvis det handler om museums adgang for ældre er det 1303 (ældrepolitik). 4) Hvis man mener, at to kategorier er lige gode, skal man kode i den laveste kategori, hvis der er tale om to kategorier fra forskellige hovedgrupper, og i 00 kategorien hvis der er tale om to kategorier fra samme hovedgruppe. 5) Når man koder spørgsmål til ministeren, vil man møde af og til måde en byge af spørgsmål om forskellige aspekter af en sag. Disse skal ikke nødvendigvis kodes under samme kategori. F.eks. kan man få en række spørgsmål, der går på, at universiteterne skal betale husleje til staten for deres bygninger, men hvor nogle af spørgsmålene også går på statens ejendomsadministration generelt. De spørgsmål, der går specifikt på universiteterne, skal kodes 601, mens de generelle om statens ejendomme skal kodes Kodning af spørgsmål om andre lande Spørgsmål der vedrører andre landes forhold kodes som udgangspunkt i de relevante 1900 kategorier, i få tilfælde 1800 kategorier. F.eks. skal et spørgsmål om det franske sundhedsvæsen kodes under 1913 og et spørgsmål om hvorvidt Sydkorea overholder internationale aftaler om omfanget af skibsværftsstøtte i Nogle undtagelser er der dog: 1) Spørgsmål om Barsebäck kodes under 801, fordi det har så klare konsekvenser for Danmark 1

2 2) Hvis spørgsmål handler om både Danmark og andre lande skal det som udgangspunkt kodes under den relevante indenlandske kategori. F.eks. skal et spørgsmål om sammenligning af det danske og franske sundhedsvæsen kodes under den relevante 300 kategori. Det samme gælder for et spørgsmål om forholdene EU landene, hvis det også indbefatter DK, som for eksempel et spørgsmål om et tysk forslag om oprettelse af et EU miljøagentur. Et spørgsmål om forholdene i Euro-landene skal dog kodes 1913, idet det ikke omfatter Danmark 3) Klassiske udenrigspolitiske spørgsmål som Danmarks forhold til Kina skal dog kodes under de relevante 1900 kategorier. Spørgsmål om sagsbehandling, og administrativ håndtering af sager De skal som udgangspunkt kodes under samme kategori som sagens substans. Hvis sagen handler om ministeransvar og fejlinformation af Folketinget skal den dog uanset substans kodes Spørgsmål der handler om administrative spørgsmål om et ministerium generelt skal kodes under de kategorier, der bruges til ministeriets generelle anliggender, typisk 00 kategorierne. Indholdsfortegnelse over kodebogen 1. Makroøkonomi 3 2. Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 5 3. Sundhedspolitik 7 4. Landbrug og fiskeri Arbejdsmarkedsspørgsmål Uddannelse og kultur Miljø Energipolitik Trafik Rets- og justitspolitik Social Politik By- og boligpolitik Erhvervspolitik Forsvarspolitik Forskning, teknologi og kommunikation Udenrigshandel Udenrigspolitik og forholdene i andre lande Forvaltnings- og regeringsspørgsmål Offentligt land og vand 47 2

3 1. Makroøkonomi 100: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. dansk økonomis tilstand og fremtidsudsigter, generelle konjunktur vurderinger, ØMU ens økonomiske konsekvenser, finanspolitik frem for pengepolitik el. omvendt, diskussion af vismandsrapporter, diskussion af de samtlige udgifter til offentlig forsørgelse, regeringens økonomiske politik, spørgsmål vedr. Økonomiministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål vedr. betalingsbalance og valutakurser hører hjemme under hhv og : Inflation, priser og renter F.eks. spørgsmål om inflationsbekæmpelse, inflationsniveauet i Danmark ift. samhandelslande, forbrugerprisindekset, prisstigninger på grund af momsforhøjelsen, udviklingen i den langfristede danske obligationsrente, rentespændet mellem Danmark og f.eks. Euro-området. Spørgsmål om renteniveauets betydning for dansk økonomi hører hjemme under : Arbejdsløshed generelt F.eks. spørgsmål om hvordan ledigheden kan bekæmpes, diskussion af arbejdsløshedsstatistikken. Arbejdsmarkedspolitik hører hjemme under 5 kategorierne. Generelle spørgsmål om beskæftigelse hører hjemme under 500. Hvis det handler om specifikke gruppers ledighed, hører det hjemme under 508. Spørgsmål om arbejdsløshedens betydning for Dansk økonomi hører hjemme under : Pengepolitik, Nationalbanken, statsobligationer og Finansministeriet F.eks. spørgsmål om ekspansiv eller kontraktiv pengepolitik, Nationalbankens valutabeholdning, diskontoen, spørgsmål vedr. Finansministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Forhold direkte mellem Nationalbanken og banker, f.eks. Nationalbankens regulering af bankerne, hører hjemme under Finansministeriets årlige forhandlinger med kommunerne hører hjemme under : Statsbudget, statsgælden og Finanslove F.eks. spørgsmål om statsbudgettets udvikling, størrelsen af den samlede offentlige gæld, om den offentlige gælds størrelse i forhold til BNP, hvorledes den offentlige gæld opgøres, hvordan indtægter og udgifter bogføres, generelle besparelser, diskussion af diverse partiers ændringsforslag til Finansloven, udgifterne til indkomstoverførsler, satsreguleringsloven, spørgsmål vedr. Budgetministeren. Finansministeriets årlige forhandlinger med kommunerne hører hjemme under

4 107: Skattepolitik og skattereformer F.eks. spørgsmål om det samlede skattetryk, regler for fradrag, momsfritagelse og afskrivning, regler for momsinddragelse fra virksomheder, ændringer af f.eks. topskatten, indkomstskatten eller selskabsskatten, nedsættelse af ekspertudvalg på skatteområdet, konsekvenser af skatteunddragelse ved f.eks. skattely, diverse partiers forslag til skattereform, hvilke poster der skal indgå i den skattepligtige indkomst, udlandsdanskeres skattesituation, tilbagebetaling af AMBI bidrag, udviklingen i det generelle afgiftsniveau, beskatning af kapitalgevinster, skattefri tillæg, spørgsmål vedr. skatteministeriet. Spørgsmål om told og skats administration af skattelovene, f.eks. selvangivelser, skattesager og behandlingstider hører hjemme under Skattepolitik der vedrører afgrænsede grupper hører hjemme under de respektive kategorier. F.eks. hører spørgsmål om fiskernes skatteforhold hjemme under 408 mens fradrag for boliglån hører hjemme under Brede gruppers skatteforhold, f.eks. lønmodtagere og selvstændige, hører hjemme under 107 Dog skal punktafgifter med stor fiskal betydning kodes her: Det drejer sig om skat på cigaretter, spiritus, biler, benzin samt realrenteafgiften på pensionsopsparing. Hvis der ikke er en relevant underkategori kodes der 107. F.eks. skal afgifter på slik, chokolade og sodavand kodes : Industri- og erhvervspolitik F.eks. spørgsmål om erhvervsfremme generelt, nationale støtteordninger, omstrukturering af stålværksindustrien. Spørgsmål om erhvervsministeriet og regulering af erhvervslivet hører hjemme under 15 kategorierne. Spørgsmål om udenrigshandel hører under 18. Spørgsmål om konkurrenceevne hører således hjemme under 1806, mens spørgsmål om eksportfremme hører hjemme under Internationale aftaler såsom GATT/WTO hører hjemme under Hvis spørgsmålene relaterer sig til geografiske områder skal de kodes under 1403 for byområder, 1405 for landområder/øer og 1400 hvis det handler om regioner (både by og land). 110: Priskontrol F.eks. spørgsmål om pris- og avance stop, lønstop, indefrysning af dyrtidsportioner. Spørgsmål om forvaltning af pengene samt spørgsmål vedr. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) hører hjemme under : Andet 4

5 Spørgsmål der vedr. makropolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om det økonomiske råd og Danmarks statistik 2. Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 200: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål der diskuterer lige rettigheder uanset køn, seksualitet, og alder, civile rettigheder, EU's brogerrettighedscharter, spørgsmål vedr. Indenrigsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 201: Diskrimination af etniske grupper og racer F.eks. spørgsmål om diskrimination i jobrekrutteringen af etniske minoriteter i diverse sektorer, racistiske udfald mod etniske grupper, positiv særbehandling af etniske grupper. Generelle spørgsmål om etniske grupper af udenlandsk herkomst hører under 230. Spørgsmål om modersmålsundervisning og Folkeskolen osv. hører hjemme under 600 kategorierne. 202: Kønsdiskrimination, ligestillingsspørgsmål, diskrimination pga. seksuel orientering F.eks. spørgsmål om kønsdiskrimination på jobbet eller i jobrekrutteringen, lige løn for lige arbejde, positiv særbehandling, andel kvindelige ansatte i diverse jobsektorer, opfyldning af principperne i ligestillingsloven, diskrimination af homoseksuelle ved indgåelse af registreret partnerskab, i jobrekrutteringen eller i forbindelse med ansøgning om adoption. Spørgsmål vedr. Ligestillingsministeriet herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 204: Aldersdiskrimination F.eks. spørgsmål om aldersdiskrimination i jobrekrutteringen, obligatoriske tilbagetrækningsregler i udvalgte jobsektorer. Spørgsmål om ældres forhold generelt hører hjemme under : Diskrimination pga. handicap og sygdomme F.eks. spørgsmål om diskrimination af handicappede eller syge i jobrekrutteringen, manglende adgang til offentlige bygninger eller offentlige steder for handicappede, diskrimination mod rejsende handicappede, herunder f.eks. flyselskabers diskrimination af blinde mennesker, positiv særbehandling af handicappede. 5

6 Spørgsmål vedr. hjælp til handicappede er 1304, mens boligspørgsmål for handicappede er : Spørgsmål om stemmeret og stemmerettigheder F.eks. spørgsmål om alderskrav eller nationalitet ved stemmeret, regler i forbindelse med valg til kommunale råd mv. efter gennemførelsen af EU, en EU-statsborgers opnåelse af stemmeret ved lokalvalg efter gennemførelse af EU. Spørgsmål om afvikling af valg hører hjemme under : Ytrings- og religionsfrihed herunder fri abort og pornografi, forsamlingsfrihed F.eks. spørgsmål om knægtelse af ytringsfriheden, forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere, f.eks. nazi-demonstrationer, organisationsfrihed, generelle spørgsmål om religion og andre trossamfund end Folkekirken, reserverede arealer til muslimske gravpladser, andre torsamfunds ret til at blive begravet på danske kirkegårde, aborthandlingsplan, regler for adgang til pornografi i det offentlige rum. Spørgsmål omkring folkekirken, Kirkeministeriet osv. hører hjemme under : Beskyttelse af personlige oplysninger, registerloven, aktindsigt, offentlighedsloven, beskyttelse mod overvågning F.eks. spørgsmål om samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, hvilke oplysninger der registreres i kriminalregisteret, sikring af at data fra danske myndigheder ikke overføres til SIS registret, kommunernes udlevering af fortegnelser over bestemte befolkningsgrupper, videoovervågning af offentlige pladser. 209: Statsfjendtlige aktiviteter, arbejder for fremmede magter F.eks. spørgsmål om danskeres arbejde for udenlandske efterretningstjenester, herunder CIA og KGB, instrukser fra USSR til Danmarks kommunistiske parti, kollaboratører under 2. verdenskrig, personer registreret af FET, registrering af lovlig politisk aktivitet i Danmark. Spørgsmål omkring militær efterretning og spionage hører hjemme under : Folkekirken (USA 207) F.eks. spørgsmål om folkekirkens økonomi, præster, kirkegårde, menighedsråd og kirkeministeriet, herunder spørgsmål om kirkeskatten, kirketællinger, fredningstider af gravsteder, nedlæggelse af kirkedistrikter samt kirker, kirkekassernes regnskaber, biskoppers og præsters bopælspligt. Spørgsmål om Folkekirkens Nødhjælp hører typisk under : Den private ejendomsret, ekspropriation (USA 200) 6

7 F.eks. spørgsmål om ekspropriation og erstatning til husejere i forbindelse med etablering af storebæltsforbindelsen eller Øresundsforbindelsen, Grundloven 73 (erstatning), værdistigningsafgift på ekspropriationsejendomme. Spørgsmål om ejerboligmarkedet hører hjemme under : Spørgsmål vedr. flygtninge- indvandrere herunder integrationsspørgsmål (USA 530) F.eks. spørgsmål om antallet af og udgifter til flygtninge/indvandrere, regler for opholdstilladelser, regler for familiesammenføring, definition af flygtningebegrebet og evt. konsekvenser forbundet hermed, ekstra udgifter forbundet ved behandling af asylansøgninger. Alle forhold vedr. flygtninge/indvandrere, såsom særrettigheder, kriminalitet, sygdom, skattesnyd, levestandard, familiestørrelse, indkomstniveau, beskæftigelsesniveau osv. Visumregler så længe det ikke handler om turistvisa som er Integration af flygtninge/indvandrere, succesrater i forbindelse med integration, spørgsmål vedr. Integrationsministeriet herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. 299: Andet 3. Sundhedspolitik 300: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. generelle spørgsmål om regeringens sundhedspolitik, sundhedsstyrelsens position, aktiviteter og tilsynsforpligtelser, udviklingen i de danske sundhedsudgifter, borgernes tilfredshed med sundhedsvæsenet, prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet, EU's indvirkning på det danske sundhedssystem, Sundhedsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål om de sundhedsmæssige konsekvenser af f.eks. farlige stoffer eller mobiltelefoner skal ikke kodes her, men under de respektive kategorier, f.eks. 704 (kræftfremkaldende stoffer i f.eks. mineraluldsfibre), 705 (luftforurening), 1706 (mobiltelefoner), 501 (arbejdsmiljø). 301: Generelle reformer af sundhedsvæsenet F.eks. spørgsmål om statslig overtagelse af sygehusvæsenet, privatisering af store dele af sundhedsvæsenet. Spørgsmål om f.eks. sygehusenes organisering hører hjemme under 322. Denne kategori er forbeholdt meget omfangsrige reformer. 302: Generelle spørgsmål om dækning under sygesikringen, forsikringer, og krav på behandling F.eks. spørgsmål om dækning fra sygesikringen under ophold i udlandet, fradragsret for private forsikringer, sygesikringen Danmark, det frie sygehusvalg, gruppe 2 patienter, generelle spørgsmål 7

8 om henvisninger til speciallæger, generelle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet, krav på behandling i udlandet, f.eks. behandling af kræftpatienter i udlandet. Spørgsmål om ventelister hører hjemme under : Regulering af medicin og behandlinger F.eks. spørgsmål om sundhedsstyrelsens godkendelse og indførelse af medicin, behandlinger, regulering af medicinalindustrien, herunder også spørgsmål om klinisk afprøvning af medicin og behandlinger, licitation over medicin, godkendelse af kopipræparater, evt. bivirkninger ved brug af kopimedicin, evaluering af forsøg med nye behandlingsformer, attest ved medtagelse af medicin til udlandet, gebyrer ved udstedelse af medicinattester, modernisering af lægemiddelloven, adgang til receptpligtig medicin i håndkøb, omkostninger og fællesregler for pillepas i EU. Kategorien 321 omhandler godkendelse og overordnet regulering af behandling, mens f.eks. selve diagnosticeringen og behandlingen af de specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt : Sundhedsfaciliteter Alle spørgsmål om sygehuse, herunder bygningerne, intern organisering, regulering af arbejdsgange, hygiejneniveau og evt. effektivitetsforskelle mellem private og offentlige sygehuse. Også mere specifikke spørgsmål om ubenyttede sengepladser, operations kapaciteter, restriktioner på besøgstid, hospitalsplanlægning, pladsmangel og konsekvenser heraf, indførelse af elektroniske patientjournaler, specifik behandling på navngivne sygehuse, samt amternes forvaltning af sygehusene, herunder sammensætningen af sygehusbestyrelser samt placering af strålekanoner og tilskud hertil. Spørgsmål om ambulancer, og skadestuer hører også hjemme her. Spørgsmål om sygehuspersonalet hører hjemme under 325, mens spørgsmål om diagnosticering og behandling af specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt : Aftaler mellem den offentlige sygesikring og private sundhedsleverandører F.eks. spørgsmål om overenskomst mellem sygesikringen og praktiserede læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, vagtlægeordningens udbredelse, dækningsgrad, serviceniveau, om tilskud til private sygehuse pr. behandlet patient. Spørgsmål om overenskomst omhandler også hvad der skal ydes for pengene. Spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, såsom læger tilknyttet sygehusene hører hjemme under 325. Spørgsmål om regulering af tandlæger hører hjemme under : Medicinske fejl, ansvarspådragelse og erstatninger Alle spørgsmål om ansvarspådragende lægefejl, f.eks. fejloperationer, fejl i medicinering og/eller behandling. Spørgsmål om ansvarsplacering, erstatning og Patientforsikringen hører også hjemme her. Spørgsmål der omhandler generelle mangler på hhv. lægeekspertise og god lægeskik hører under 325, mens evt. kritik af specifikke behandlingsformer hører under 337 evt

9 325: Sundhedspersonale, uddannelse og træning Alle spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, herunder spørgsmål om overenskomstforhold for sundhedspersonale, god lægeskik, lægeløftet, tavshedspligt. Alle spørgsmål om uddannelse og træning af sundhedspersonale, herunder læger, speciallæger, sygeplejersker, sygeplejere, jordemødre. Spørgsmål om autorisation, lægemangel, lægeloven, udenlandske læger, udenlandske medicinstuderende. Spørgsmål der omhandler ansvarspådragende lægefejl hører hjemme under : Regulering af andre leverandører af sundhedsydelser såsom apoteker, tandlæger (USA 321) Alle spørgsmål om regulering af apotekerne, herunder åbningstider, minimumskrav til antal medarbejdere, krav til salg af medicin. Alle spørgsmål til regulering af tandlæger, herunder lovligheden i oprettelsen af tandlæge anpartsselskaber samt om hvorvidt tandregulering skal udføres af specialtandlæger eller ej. Spørgsmål om regulering af medicin og behandlinger generelt hører hjemme under 321. Spørgsmål om betaling for ydelser udført af private sundhedsleverandører, såsom tandlæger hører hjemme under : Ventelister til behandlinger (USA 321) Alle spørgsmål om ventelister på indlæggelser, operationer, svar på scanninger, konsekvenser af ventetider ift. f.eks. arbejdsmarkedet. Alle spørgsmål om ventetidsgarantier, herunder brud på ventetidsgarantier og evt. konsekvenser heraf. Spørgsmål omhandlende kritik af specifikke behandlingsformer, der ikke vedrører ventelister, hører under 337 evt : Forebyggelse, sundhedsfremme og smitsomme sygdomme F.eks. spørgsmål om vaccinationer, gratis vaccinationer til folk i risikoområder, screeninger, herunder mammografiundersøgelser. Spørgsmål om oplysningskampagner, f.eks. AIDS oplysning, kampagner for sund mad, forhindring af epidemier, herunder forebyggende tiltag mod f.eks. udbredelsen af SARS, alle spørgsmål om kønssygdomme, herunder udviklingen i kønssygdomme i Danmark, kendskab til antallet af HIV smittede, internationalt samarbejde om registrering af HIV tilfælde, oprettelse af HIV register, anonyme HIV tests, tvangsbehandling af HIV smittede. Spørgsmål om diagnosticering og behandling af specifikke sygdomme hører i øvrigt hjemme under : Børn og nyfødte F.eks. spørgsmål om fødsler, børns sundhed, udviklingen i børnesygdomme, børns medicinforbrug, skolelæger/kommunelæger, tandpleje for børn, vaccinationer af børn. 9

10 Spørgsmål om børns psykiske problemer hører hjemme i 333, vold mod børn er 1207, barselsorlov er 1308, abortspørgsmål er 207, mens godkendelsen og indførelsen af nye medicinske behandlinger til børn er : Psykiske sygdomme F.eks. spørgsmål om udgifter til behandling af psykisk syge, omfanget af behandlingstilbud, kvaliteten af tilbud til skizofrene, statsstøtte til projekter for sindslidende, f.eks. Projekt SIND, udviklingen i omfanget af danskere der oplever en depression, antal af børn på psykiatriske hospitaler. Generelle spørgsmål om psykiatriske hospitaler hører hjemme under 322. Permanente institutionstilbud til sindslidende hører hjemme under : Pleje og behandling af langtidssyge, genoptræning, terminal patienter, og spørgsmål. vedr. aldring F.eks. spørgsmål om behandlingstilbud til uhelbredeligt syge i Danmark, medicinering på plejehjem, genoptræning af patienter, herunder priser, hjemmesygeplejen, pleje af syge pårørende i eget hjem, pleje af døende i eget hjem, hospice og regler for adgang hertil. Generelle spørgsmål om ældre er 1303, mens hjælp til handicappede er Diskrimination pga. alder er 204, mens diskrimination af handicappede er 205, boligspørgsmål for ældre og handicappede hører hjemme under : Tilskud til receptmedicin og medicintilskud samt udgifter til medicin og medicinpriser F.eks. spørgsmål om udviklingen i det offentlige medicintilskud, nye måder at beregne medicintilskud på, moms på medicin i EU ift. Norden, udviklingen i lægemiddelindustriens priser ift. apotekernes udsalgspriser. Spørgsmål vedr. regulering af medicin hører hjemme under : Tilskud til andre typer af behandlinger så som tandlæge, hjælpemidler f.eks. rullestole, hørerapparater osv. F.eks. spørgsmål om tandfyldninger af plast kan omfattes af tilskud fra sygesikringen, en særlig tilskudsordning til tandpleje for personer med kræft og Sjøgrens syndrom, tilskud til ortopædisk fodtøj, tilskud til hørehæmmede ved indkøb af høreapparater. Spørgsmål vedr. tilbud om behandling af handicappede hører hjemme under Generelle spørgsmål om ældre hører hjemme under : Diagnose og behandling af specifikke sygdomme (USA 336) F.eks. spørgsmål om diagnosticering af sygdomme såsom senildemens eller Altzeimers, behandling af f.eks. hjerneskadede personer, tilbud om behandling til alle apopleksiramte, kvaliteten af diverse 10

11 behandlinger, herunder kvaliteten af behandling af kræftpatienter i Danmark, kritik af effektiviteten af diverse behandlingsformer. Spørgsmål der referer direkte til f.eks. hospitaler er 322, lægefejl er 324, uddannelse af personale er 325, ventelister er 327, forebyggelse er 331, børn og nyfødte er 332, mens psykiske sygdomme hører under : Tobak Alle spørgsmål vedr. tobak, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved tobaksrygning, effekten af passiv rygning, udviklingen i omfanget af tobaksrygning, behandling af rygerelaterede sygdomme, oplysningskampagner om tobaksrygningens skadelige virkninger, forskning vedr. tobaksrygning, udviklingen samt effekten af cigaretafgifter, regler for tobaksreklamer, undersøgelser af tobaksindustriens tilbageholdelse af viden om rygningens sundhedsskadelige effekter, undersøgelser af tobaksindustriens indflydelse på forskning. Spørgsmål der både vedr. tobak og alkohol eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme under : Alkohol Alle spørgsmål vedr. alkohol, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved alkoholindtag, udviklingen i alkoholforbruget, behandling af alkoholrelaterede sygdomme, opholdsstuer for alkoholikere, oplysningskampagner om alkoholens skadelige virkninger, forskning vedr. alkohol, udviklingen samt effekten af afgifter på spiritus, regler for alkoholreklamer, regler for alkoholindtag på arbejdspladsen, trafikulykker der skyldes spirituskørsel Spørgsmål der både vedr. alkohol og tobak eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme under : Narkotika F.eks. spørgsmål om det sundhedsskadelige ved hashindtag, afhængighed ved forskellige former for narkotikamisbrug, Narkotikarådet, behandlingsformer og behandlingstilbud til narkomaner, opholdssteder for narkomaner, udlevering af gratis sprøjter til narkomaner kontrol med metadonindtag, oplysning om euforiserende svampe, spørgsmål om udviklingen i narkotikaforbruget, herunder udviklingen af forbruget af hårde stoffer i Danmark. Spørgsmål om de kriminelle aspekter vedr. narkotika hører hjemme under Spørgsmål der både vedr. narkotika og alkohol eller tobak, eller misbrug generelt hører hjemme under : Generelle misbrugsspørgsmål der dækker en kombination af tobak, alkohol og/eller narkotika F.eks. spørgsmål om behandlingsniveauet på misbrugsområdet generelt, tildeling af penge til amterne til bekæmpelse på misbrugsområdet, indsatsen mod tobaks- og spiritusforbruget, statistikker om hvor mange alkoholikere der samtidig er storrygere, omfanget af narkomaner der samtidig har alkoholproblemer osv. 11

12 398: Forskning og udvikling indenfor sundhedsområdet F.eks. spørgsmål om gældende regler for medicinske forsøg, hvor mange penge der afsættes til forskning indenfor sundhedsområdet, udviklingen i forskningsresultater indenfor sundhedsområdet, biomedicinsk forskning, forskning i fedme, forsøg med befrugtede æg, forskningsniveauet i Danmark i sammenligning med andre lande, manglende forskning indenfor relevante sundhedsområder. Klinisk afprøvning af medicin og behandlinger hører hjemme under : Andet Spørgsmål der vedr. sundhedspolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål om embedslægerne og deres beføjelser samt organdonation og regler herfor. 4. Landbrug og fiskeri 400: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål der vedrører flere underkategorier) F.eks. spørgsmål om beskæftigelsen i landbruget, landbrugets økonomiske situation, regeringens landbrugspolitik, initiativer til regelforenkling på landbrugsområdet, Landbrugsministeriet/Fødevareministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort. Spørgsmål om gartnerier, blomster mm. er landbrugsspørgsmål Spørgsmål der udelukkende omhandler fiskerierhvervet, fisk og Fiskeriministeriet hører hjemme under : Eksport og import af landbrugsvarer Alle spørgsmål om eksport og import af landbrugsvarer, herunder eksport til den tredje verden, landbrugseksportens andel af den samlede eksport, udviklingen i og regler om eksportstøtten fra EU, kontrol af import af udenlandske landbrugsvarer, stop for import af udenlandske landbrugsvarer pga. f.eks. pesticidrester, samt salg af EF smør til Sovjetunionen. Spørgsmål om eksport og import generelt hører hjemme under hhv og : Tilskud og regulering af landbruget Spørgsmål der vedr. både danske og EU tilskudsordninger, herunder braklægningsstøtte, katastrofehjælp, tørkehjælp. Alle spørgsmål om regulering af landbrug, herunder regulering af brugen af landsbrugsjord, langtidsforpagtning, landbrugets skatteforhold, eventuelle kapitalgevinster, bopælspligt, produktionsafgifter, halmafbrænding, byggetilladelser, salg eller forkøbsret til frijord, regler for høstforsikringer, lov om familieoverdragelse i landbruget. 12

13 EU's eksportstøtte er 401 Spørgsmål der vedr. miljø er 407, dyrevelfærd er 406 og realkredit for landbrug er : Levnedsmiddel- og fødevarepolitik Alle spørgsmål om levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder spørgsmål om levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, hygiejne på slagterier. Spørgsmål vedr. dyre- og plantesygdomme, f.eks. salmonella i kyllingebesætninger hører hjemme under 405. F.eks. kontrol af konsum æg for salmonella hører dog hjemme under : Markedsføring og fremme af fødevareprodukter F.eks. spørgsmål om promovering af bestemte fødevarer, herunder statslige eller erhvervsfinansierede reklamekampagner der f.eks. skal få danskere til at købe mere kalkunkød, landbrugets markedsføring af erhvervet som et grønt erhverv med en miljørigtig profil. Spørgsmål vedr. forskning i landbrugsprodukter hører hjemme under : Dyre- og plantesygdomme og kontrollen heraf F.eks. spørgsmål om salmonella i kyllingebesætninger, mund- og klovsyge, kogalskab (BSE) og kontrollen heraf, konsekvenser af kød og benmel samt antibiotika i foderstoffer, rabies og faren for smitte. Spørgsmål vedr. levnedsmiddel- og fødevarepolitik, herunder kontrol med salmonella inficerede æg, hører hjemme under 403, mens salmonellaramte kyllingebesætninger hører hjemme under : Dyrevelfærd i forbindelse med landbrugsdyr (USA 709) Alle spørgsmål om regler for dyrevelfærd, herunder regler for opstaldning af køer og grise, regler for dyretransport, rituelle slagtninger, halal slagtet kød, konsekvenser af vanrøgt af dyr, samt lovpligtige dyrlægeeftersyn. Spørgsmål vedr. beskyttelse af dyre og planteliv, herunder dyreværnsloven samt dyreforsøg i øvrigt hører under : Miljøproblemer i forbindelse med landbruget (USA 700) Alle spørgsmål hvor landbruget eksplicit bliver sat i forbindelse med miljøproblemer, herunder spørgsmål om gyllebeholdere, spredning af gylle eller kunstgødning på markerne, miljøproblemer forbundet med store svinefarme, vandforurening direkte forårsaget af landbruget osv. 13

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND 5 Fællesskabet 5 Den enkelte 5 DEMOKRATISER FOLKESTYRET 6 Et samarbejdende Folketing. Opgør med blokpolitikken 6 Vi skal have en demokratisk

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Økonomisk-politisk kalender

Økonomisk-politisk kalender Økonomisk-politisk kalender Den økonomisk-politiske kalender for perioden 1995-2000 indeholder en summarisk oversigt over vigtige økonomisk-politiske indgreb og begivenheder, der kan have betydning for

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret

Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Arbejdstid Arbejdsløshed Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Dette notat er ikke en komplet og udtømmende beskrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere