Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus P Udarbejdet af: Dato: Sagsnummer.: Version nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr."

Transkript

1 Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: Version nr.: P Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Metode Administrativ evaluering Evalueringsmøde for interessenter Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne Opsamling /resumé Evaluering af de enkelte målsætninger og handleplaner En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov Borgeren skal opleve en let og uhindret adgang til kommunen Borgeren skal opleve en kompetent, gennemskuelig og helhedsorienteret sagsbehandling Den enkelte borger skal opleve, at vedkommendes behov og ønsker er i centrum for den indsats, der gives Dialog, samarbejde og medinddragelse på flere niveauer Kommunen ønsker dialog, samarbejde og medinddragelse på handicap- og psykiatriområdet Brugerne af kommunens dag- og døgntilbud skal sikres indflydelse på indholdet af de tilbud, de modtager Information bred og målrettet Kommunen ønsker at give målgruppen for handicappolitikken den nødvendige og relevante information Den enkelte borger i målgruppen skal løbende modtage den nødvendige personlige information Borgerrettet information Kvalitet og rummelighed i kommunens egen tilbudsvifte Faaborg-Midtfyn Kommunes handicap- og psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække kommunens egne borgeres behov Individuelle hjælpe- og støtteordninger Borgerne skal opleve en høj værdi og kvalitet af de anvendte ressourcer Samarbejde med frivillige Et åbent og favnende lokalsamfund Plads til alle Side 2

3 4.6 Beskæftigelse og uddannelse også til handicappede Kommunen ønsker at nedbryde barrierer og skabe muligheder, så handicappede og sindslidende i videst muligt omfang får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked God (fysisk) tilgængelighed Der skal skabes fysisk tilgængelighed for alle i det offentlige rum, uanset fysisk formåen Kommunen ønsker, at der skabes bedre fysisk tilgængelighed i private rum, som benyttes af kommunens borgere Boliger og hjælpemidler for handicappede Kommunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af boliger til personer med handicap Kommunen ønsker, at borgere, der pådrager sig et handicap eller som på grund af handicap får ændrede behov, kan blive boende i deres nuværende bolig Hjælpemidler skal bidrage til livskvalitet Bilag Ankestatistikken Ankestatistikken 1. kvartal Status fra Børn- og Uddannelsesudvalget Status fra Teknik- og Miljøudvalget Status fra Kultur- og Fritidsudvalget Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Redegørelse omkring placering på Socialt Indeks Side 3

4 1. Baggrund I 2009 blev en handicappolitik vedtaget for Faaborg-Midtfyn Kommune. Politikken blev til på baggrund af en længere proces med en høj grad af involvering af interessenter. Denne politik angav kommunens værdigrundlag på området samt flere forskellige målsætninger. I 2011 blev politikken konkretiseret med en række handleplaner under de enkelte målsætninger. Også denne proces bar ligeledes præg af en høj grad af involvering. I denne evaluering undersøges det i hvor høj grad, at Faaborg-Midtfyn Kommune har levet op til de målsætninger og handleplaner, der blev vedtaget i 2009 og Evalueringen vil danne grundlag for en revidering af handicappolitikken. 2. Metode Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik kommer vidt omkring, og der er således mange målsætninger og handleplaner, som der skal evalueres på. Disse målsætninger og handleplaner er vidt forskellige, hvorfor forskellige evalueringsmetoder er påkrævet. Derudover er der et politisk ønske om en bred involvering af interessenter både i forhold til evaluering samt revidering af politikken. Evalueringen er således gået igennem flere steps: - Administrativ evaluering - Evalueringsmøde for interessenter - Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne Som bilag til evalueringen vedlægges desuden et notat om Faaborg-Midtfyns placering på Socialt Indeks, som blev udsendt i december 2014 og revideret i januar Derudover vedhæftes status-notater, som har været behandlet på følgende udvalg: Børn- og Uddannelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget Hvert år præsenteres Socialudvalget for en statistik over Ankeafgørelser i Sundhed og Handicap. Statistikken fra 2014 og første kvartal 2015 vedlægges som bilag. Endeligt vedhæftes opsamlingen på spørgeskemaundersøgelsen. 2.1 Administrativ evaluering Den administrative evaluering har været gennemført ved hjælp af forskellige metoder afhængigt af målsætning og handleplan. Således er der både brugt interviews, datagennemgang, spørgeskema, analyser mv. Den anvendte metode beskrives under hver enkelt målsætning/handleplan. Side 4

5 2.2 Evalueringsmøde for interessenter Den 4. december blev der gennemført et evalueringsmøde for interessenter. De inviterede var borgere, brugere, politikere og administration. Mødet blev arrangeret af Danske Handicaporganisationer, Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd samt Fagsekretariat for Sundhed og Handicap. Temaet for mødet var: I hvilken grad har Faaborg-Midtfyn Kommune levet op til sine mål/handleplaner? 32 deltagere mødte op. Heraf var 6 politikere og 9 embedsfolk. 2.3 Spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne Danske Handicaporganisationer har udfærdiget et spørgeskema byggende på målsætningerne i Handicappolitikken. Spørgeskemaet er blevet lagt ud på kommunens hjemmeside og er blevet omtalt på kommunens Facebook-side samt i Fyens Stiftstidende / Fyns Amts Avis. Der er kommet 7 besvarelser. 2 for børneområdet, 4 for voksenområdet og 1 hvor der er svaret ud fra oplevelser med både børn/unge- og voksenområdet. 4 fra pårørende og 3 fra berørte borgere. Den meget lave besvarelsesprocent gør, at svarene ikke giver et signifikant billede af borgernes oplevelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes indsats. Da 5 ud af 7 af respondenterne ligeledes deltog i borgermødet og ad den vej har fået deres synspunkter med i den endelige evalueringsrapport, vil spørgeskemaundersøgelsens resultater ikke indgå i selve evalueringsrapporten, men vil blive vedlagt som bilag. 3. Opsamling /resumé Evalueringen viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune i ganske høj grad efterlever sin Handicappolitik. Der er dog nogle områder, hvor det kunne være givtigt fortsat at sætte fokus på indsatsen. Bl.a. kunne der med fordel laves en ensretning omkring journalisering. Herudover er der fra brugersiden et ønske om, at der i langt højere grad sikres et kendskab til borgerne f.eks. ved at en ny sagsbehandler tager på besøg. Ligeledes efterspørger brugerne et større fokus på kvittering for henvendelser herunder at der svares på alle spørgsmål i en henvendelse. Endeligt efterspørger Handicaprådet at de generelt inddrages tidligere i nye tiltag. 4. Evaluering af de enkelte målsætninger og handleplaner I dette kapitel gennemgås handicappolitikkens enkelte målsætninger og handleplaner. Resultaterne for alle evalueringsmetoder fremføres under hver enkelt målsætning og handleplan. Side 5

6 4.1 En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov Borgeren skal opleve en let og uhindret adgang til kommunen Kvalificeret telefonomstilling. Gennem optimal kommunikation internt skal det sikres, at der er klare kommandoveje, således at man i omstillingen er klar over, hvem borgeren skal stilles om til. Administrativ evaluering: Metode: En undersøgelse blev foretaget i såvel den centrale telefonomstilling som i den interne telefonomstilling i Sundhed og Handicap. Der blev opstillet 5 scenarier ud fra hvilke, der skulle svares på, hvor man ville stille om til: 1. En borger har fået bevilget kompressionsstrømper, men nu er de blevet slidte og han/hun skal have nogle nye (Rigtigt svar: Borgerservice). 2. En borger har brug for en speciel arbejdsstol for at kunne passe sit arbejde og vil høre om mulighederne for dette (Rigtigt svar: Jobcentret). 3. En borger har brug for psykologbehandling og har fået en lægehenvisning. Borgeren har dog ikke råd til selv at betale den egenbetaling, der er på psykologbehandlingen, og vil derfor søge om økonomisk støtte til dette (Rigtigt svar: Ydelseskontoret). 4. En borger har pga. sin psykiatriske diagnose svært ved at passe sine studier og vil høre om mulighederne for at få hjælp til fastholdelse (Rigtigt svar: Jobcentret). 5. En borger, som har et ordinært fuldtidsjob, ringer, fordi vedkommendes pårørende er alvorligt syg og nu er nået til et stadie, hvor plejebehovet er så stort, at vedkommende ikke kan være hjemme længere med mindre, at der er en person der kan tage sig af vedkommende i et omfang, der svarer til et fuldtidsarbejde. Borgeren ønsker derfor at høre om muligheden for at blive ansat af kommunen til pasning af sin pårørende (Rigtigt svar: Hvis den syge borger er terminal, er det Pleje og Omsorg, hvis borgeren ikke er terminal, er det Sundhed og Handicap). Den centrale omstilling lavede en fælles besvarelse (fra 4 medarbejdere). Fra Sundhed og Handicap kom der 4 besvarelser. Besvarelsen fra den centrale omstilling tæller for én. Der er tilfælde hvor svarpersonen har været i tvivl om 2 afdelinger (eller hvor 2 afdelinger er nævnt som muligheder alt afhængigt af de nærmere omstændigheder). Her er der givet ½ point til hver afdeling. Evalueringsresultat: Side 6

7 Scenarie 1: Der er en god viden om, at borgeren skal henvises til Borgerservice Scenarie 2: Så længe der er tale om et arbejdsredskab, så er det Jobcentret, der skal ansøges til. Hjælpemiddelterapeuternes arbejdsområde er hjælpemidler, der skal bruges hjemme. Kun 2 svar var rigtige her. Én mente, at det var arbejdsgivers ansvar, men ville spørge hjælpemiddelterapeuterne og herefter ringe tilbage til borgeren. Borgeren ville altså her have fået det korrekte svar, når der blev ringet tilbage. Scenarie 3: Her er der stor tvivl om, hvor borgeren skal sendes hen. Det er Ydelseskontoret, der skal stilles om til. Scenarie 4: Heller ikke her, er der blandt svarpersonerne fuldstændig sikkerhed omkring, hvor borgeren skal stilles om til. Dog svarer flest rigtigt Jobcentret er det rette sted, når det direkte handler om fastholdelse i studie eller job. Scenarie 5: Umiddelbart ser svarfordelingen ud præcis som den burde. Men søjlerne dækker over, at kun én person har svaret, at det kommer an på, om den syge borger er terminal. Er borgeren terminal skal telefonen stilles om til Pleje og Omsorg hvis ikke borgeren er terminal, er det Sundhed og Handicap. 2 svarer Pleje og Omsorg og 2 svarer Sundhed og Handicap. Én indgang Sagsbehandlingen tilrettelægges, så der er en "tovholder" som borgeren kan henvende sig til i enhver given sag. Tovholderen kan henvise til eller tage kontakt til den, der har den tilstrækkelige viden om det enkelte punkt i sagen. Tovholderen er den, borgeren altid kan henvende sig til. Side 7

8 Tovholderfunktionen synliggøres, og sagsbehandlingen tilrettelægges, så en sag ikke kun hviler på en sagsbehandler. Administrativ evaluering: Metode: Interview af 5 socialrådgivere (med repræsentanter fra hver af de 3 teams) i Sundhed og Handicap. Evalueringsresultat: Socialrådgiverne fortæller, at tovholderfunktionen ikke er fast tilrettelagt. Der er ikke afsat ressourcer til en sådan indsats. Hvis der er en borger, der har behov for noget fra en anden afdeling, vil det afhænge af situationen, hvor meget socialrådgiverne går ind i sagen. Hvis en borger selv har ressourcer til at tage sig af sin sag, vil der blive vejledt om, hvor vedkommende kan finde svar på sine spørgsmål. Men hvis borgeren ikke selv er i stand til dette påtager socialrådgiverne sig gerne en tovholder-lignende funktion. Når det fungerer på denne måde er det ikke kun et spørgsmål om ressourcer, men også en konsekvens af, at man på tværs af afdelinger ikke kan se i hinandens systemer. Det betyder, at socialrådgiveren fra Sundhed og Handicap blot vil blive et mellemled til en anden afdeling, og derfor vil det være mere effektivt og kvalificeret, at borgeren selv tager kontakten direkte, hvis vedkommende har mulighed for det. En socialrådgiver fortæller dog, at hun altid giver sine borgere besked om, at de kan ringe til hende uanset spørgsmål, hvis de er i tvivl om, hvor de skal gå hen, hvorefter hun vil hjælpe dem videre. På hjerneskadeområdet vil der altid være en koordinator. Det er i samarbejdsaftaler, funktionsbeskrivelser og administrationsgrundlag aftalt, hvornår hvilken afdeling/funktion har ansvaret for den koordinerende funktion. Ligeledes får borgere i ressourceforløb tildelt en koordinerende sagsbehandler i Jobcentret. Hos socialrådgiverteamsene i Sundhed og Handicap drøftes nye sager altid på team-møder ligesom der spares på sager, der volder udfordringer. Derfor er der et vist kendskab til hinandens sager selvom en sag som udgangspunkt ligger hos én sagsbehandler. Samtidigt pointeres det, at der er notatpligt, hvilket betyder, at det altid er muligt at gå ind i sagen og læse op på den. Det er altså vigtigt, at sager er ajourførte. På den måde er det muligt for en socialrådgiver at tage hånd om en akut sag, hvis den pågældendes socialrådgiver ikke er til stede. Hvis sagen er mindre akut oplyses borger om, hvornår egen socialrådgiver er tilbage. Evalueringsmøde for interessenter: Det kan være svært at finde ud af, hvem der er sagsbehandler. Det kunne være godt med en tovholder. Sagsbehandlerne skal være bedre til kvitteringsskrivelser herunder autosvar, når man ikke er til stede. Der opfordres til øget brug af Skype, når borgeren bor langt væk fra Faaborg-Midtfyn, så der bliver fulgt godt op på trods af afstanden. Der opleves mange sagsbehandler-skift på børneområdet. Ligeledes opleves store forskelle på kvaliteten af det arbejde, hver enkelt sagsbehandler udfører. Side 8

9 4.1.2 Borgeren skal opleve en kompetent, gennemskuelig og helhedsorienteret sagsbehandling Adskillelse mellem myndighedsfunktion og leverandør af ydelsen Udarbejdelse af handleplaner i alle sager jf. lov om social service 141. Konkretisering af kvalitetsstandarder med inddragelse af relevant personale og Handicaprådet. - Der udarbejdes konkrete kvalitetsstandarder indenfor hvert sagsområde, som angiver retningslinjer for sagsbehandlingen eks: o Ved modtagelse af ansøgninger sendes der altid en kvittering for modtagelse og heri angives den forventede sagsbehandlingstid og hvem der er sagsbehandler, hvortil der til enhver tid kan rettes henvendelse. o Kan sagsbehandlingen alligevel ikke klares inden for lovet tidspunkt skal der gives besked om, hvorfor sagen ikke er færdig, og hvor langt den er kommet. Der skal oplyses en ny forventet færdigdato. Klare aftaler og roller mellem myndighed og leverandør. Ledelsesmæssigt tilsyn iværksættes jf. kasse-regnskabs regulativet og de formulerede kvalitetsstandarder. Administrativ evaluering: Metode: - I alt 35 tilfældige aktive sager fra voksenområdet blev udvalgt fra socialrådgivernes sagsstammer. For disse sager blev det undersøgt, om der var udarbejdet handleplaner efter Det blev undersøgt, om der var udarbejdet kvalitetsstandarder for hvert sagsområde. - Handicaprådet er interviewet omkring deres deltagelse i udarbejdelsen af kvalitetsstandarder. - Det blev undersøgt, om kvalitetsstandarderne angav de ønskede retningslinjer for sagsbehandlingen. - Ift. klare aftaler og roller blev der i de 35 sager undersøgt: Ligger der en tydelig bestilling på opgaven? Er der herefter lavet en pædagogisk handleplan? Er der lavet status på bestillingen? - Interview med fagchef og souschef for Sundhed og Handicap. Gennemgang af sager: Ud af 35 sager blev der fundet handleplan/-er på 22 sager på den ene af disse, blev det noteret, at der ikke var handleplan for alle indsatser. For 2 af sagerne uden handleplan var en handleplan af forskellige årsager ikke aktuel. 11 af handleplanerne var højst 2 år gamle. 5 handleplaner var mellem 3 og 4 år gamle, mens 6 handleplaner var mindst 5 år gamle. I 10 af de sager, hvor handleplanen var over 2 år gammel, var der lavet opfølgning i løbet af de seneste 2 år. Den plan, der ikke var lavet opfølgning på, var 3 år gammel. I et enkelt tilfælde, var der lavet opfølgning på en handleplan uden at der i journalen kunne findes en handleplan. Side 9

10 Bestilling på opgaven: Pædagogisk handleplan: Side 10

11 Opfølgning på bestilling: Som det fremgår, så er der i flere af sagerne uden bestilling lavet en opfølgning. I de fleste af disse tilfælde, har man lavet opfølgningen med udgangspunkt i den pædagogiske handleplan. I andre tilfælde (2) er der lavet opfølgning på, hvordan det går med borgeren men uden at have en bestilling eller en pædagogisk handleplan at tage udgangspunkt i. Fagchefen for Sundhed og Handicap udtrykker, at der med den nye VUM-udredning og dertilhørende IT-system bliver lavet en egentlig bestilling, der går fra bestiller til leverandør og som tager udgangspunkt i funktionsudredningen og de opsatte mål for borgeren. Kvalitetsstandarder. Der findes 13 politisk vedtagne kvalitetsstandarder for Handicap- og psykiatriområdet på Faaborg-Midtfyn Kommune s hjemmeside. Disse omhandler forskellige tilbud samt håndtering af snitflader. I kvalitetsstandarderne er beskrevet indenfor hvilken tidsramme, at tilbuddene skal være sat i værk. I nogle af dem står det ligeledes beskrevet, hvornår borgeren skal have svar på sin henvendelse samt hvem, der er sagsbehandler. Der er ikke lavet en egentlig kvalitetsstandard for god socialrådgiverpraksis hvor det f.eks. beskrives, at der skal gives besked om forventet sagsbehandlingstid samt status, hvis denne forventede tidsfrist overskrides. Fagchefen for Sundhed og Handicap mener, at der har været en naturlig proces omkring udarbejdelse af kvalitetsstandarder: eksempelvis på psykiatriområdet, hvor der har været udarbejdet en strategi, som er politisk godkendt hvorefter der er udarbejdet kvalitetsstandarder, som ligeledes er politisk godkendt. Strategien bliver således konkretiseret i kraft af kvalitetsstandarder. Der er kommet et oplæg fra leverandøren, hvorefter socialrådgivere er blevet inddraget i udarbejdelsen. Herefter er udkast sendt til politisk behandling og til høring hos DH og handicaprådet. Handicaprådet har således ikke været med i selve udarbejdelsen. Fagchefen fortæller desuden, at det har været samme proces med BPA-området, hvor BDO Side 11

12 har været med til at kvalitetssikre de eksisterende kvalitetsstandarder samt håndbogen. Derudover har økonomisk stab og socialrådgiverne været inde over. Der har dog ikke været en fast proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Procesforløb og involvering har været afhængig af motivationen for at udarbejde den respektive kvalitetsstandard - f.eks., om det er lovbefalet eller fordi der er et aktuelt problem etc. Men det er sikkert, at standarder med angivelse af serviceniveau skal igennem fagudvalget og godkendes i Kommunalbestyrelsen. Handicaprådet bliver hørt, når kvalitetsstandarderne er udarbejdet. Men de vil gerne inddrages mere i rådgivningsfasen. Souschefen for Sundhed og handicap oplyser, at det er beskrevet i aftalen om SORAT, hvornår socialrådgiverne skal gøre hvad. Det er beskrevet med et flow-diagram. Desuden fortæller fagchefen, at retningslinjer er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder. Derudover fortæller såvel fagchef som souschef, at der findes en overordnet retningslinje for god sagsbehandling i kommunen. De er dog ikke sikre på, at fagsekretariatets socialrådgivere kender til denne. Ledelsesmæssigt tilsyn. Souschefen for Sundhed og Handicap oplyser, at det bliver gjort lidt ad hoc. ikke så stringent som nogle kvalitetsstandarder siger. For ca. 2 år siden blev der lavet en større gennemgang af 107 og 108 tilbud. Fagchefen fortæller, at det bliver gjort, men at man endnu ikke er helt i mål endnu. Der er lavet Audit-undersøgelser og evaluering af BPA-ordninger. Disse gennemgås én gang om året. Evalueringsmøde for interessenter: Der opleves en manglende respons på henvendelser. Ligeledes er det en fordel, hvis man selv har styr på systemet og reglerne og ved, hvem man skal henvende sig til. Der mangler tværfaglige møder. Skulle gerne finde sted, når barnet kom ind i systemet og så ved efterfølgende skift (f.eks. børnehave skole). Det kunne være godt, hvis der i Børn-og Ungerådgivningen var ansat en børneergoterapeut, da den viden, der gives til en udefrakommende person, ikke kommer tilbage i systemet. Det ville være et løft, hvis en ny sagsbehandler kunne komme ud og hilse på. Der er brug for bedre opfølgning. Det er vigtigt med god journalføring, da de mange skift betyder, at viden forsvinder, hvis det ikke er skrevet i journalen. Retssikkerhedslov og notatpligt Det skal løbende sikres, at sagsbehandlingen overholder Retssikkerhedsloven og Loven om social service herunder at der gives klare velbegrundede afgørelser med klagevejledning. Administrativ evaluering: Metode: - I alt 35 tilfældige aktive sager på voksenområdet blev udvalgt fra socialrådgivernes sagsstammer. For disse sager blev det undersøgt, om der var givet velbegrundede svar og om en klagevejledning var fremsendt. - Fagchef i Sundhed og Handicap blev interviewet omkring, hvordan man sikrer, at Side 12

13 sagsbehandlingen lever op til gældende lovgivning. - Interview af 5 socialrådgivere i Sundhed og Handicap (alle 3 teams repræsenteret). Evalueringsresultat: Fagchefen for Sundhed og Handicap beskriver, at den enkelte teamleder har drøftelsen i teams ene hvor der i det forløbne år er sat fokus på kompetenceudvikling i forhold til skriftlig kommunikation. Derudover er der sat fokus på at følge op på ankeafgørelser. Endeligt er der et stort fokus på at inddrage borgeren f.eks., når sagsbehandleren har Ipad med. Socialrådgiverne fortæller, at de har styr på lovgivningen og overholder den. Dog har de oplevet, at forventningerne til afgørelsesstandarden er ændret efter at Ankestyrelsen er blevet klageinstans. Derfor er man netop nu i gang med en proces omkring optimering af afgørelser. Dette har bl.a. indebåret undervisning i skriftlig kommunikation ligesom der arbejdes på at forbedre standardskabelonen for afgørelser. Klagevejledning ligger som en fast del af standardskabelonen. Velbegrundede svar: Som det fremgår, så var det i hele 11 sager ikke muligt at finde den egentlige afgørelse. Dette behøver ikke nødvendigvis at betyde, at en sådan ikke er lavet eller ikke er journaliseret det kan i stedet skyldes evaluators begrænsede evner til at finde rundt i journalsystemet. Men at evaluator finder afgørelser i 23 af sagerne men ikke i de 11, kan give en antydning af, at der måske er behov for en ensretning i journaliseringsmetoden. Analyseresultatet bevidner i øvrigt, at det har været en god beslutning, at man i Sundhed og Handicap har sat fokus på den skriftlige kommunikation, da kun ca. halvdelen af afgørelserne er vurderet som værende udførligt begrundede. Side 13

14 Klagevejledning: Resultatet for vedlagte klagevejledninger ser beskæmmende ud. Men det dækker dels over, at der i sager om ledsagelse i henhold til vejledningen ikke skal medsendes klagevejledning ved bevilling og dels over, at der i sagerne godt kan være medsendt klagevejledning men at denne ikke er blevet journaliseret. Tværsektorielt samarbejde Der er etableret et tæt samarbejde med ældreområdet og handicapområdet. Problematikken omkring aflastningspladser for både ældreområdet og handicapområdet søges afhjulpet gennem samarbejde mellem de to sektorer. Administrativ evaluering: Metode: Fagchef i Sundhed og Handicap blev interviewet omkring, hvad der er gjort for at etablere et tæt samarbejde og for at afhjælpe problematik omkring aflastningspladser. Evalueringsresultat: Fagchefen fortæller, at samarbejdet med Pleje og Omsorg bl.a. er blevet styrket ved, at ældreområdet er blevet involveret i strategiarbejdet. Herunder er der aftalt mulighed for fælles visitationsmøde mellem Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap. Der har desuden i situationer været etableret fælles teams f.eks. forløb på Bakkegården med fælles handleplan, og også på nogle af psykiatri-borgerne. Alt i alt er samarbejdet mellem de to fagsekretariater blevet langt bedre siden, Handicappolitikken blev udarbejdet. I forhold til aflastningspladser fortæller fagchefen, at Pleje og Omsorg har etableret rehabiliteringscentret Bakkegården, hvori Sundhed og Handicap har fået råderet over en plads. Derudover er der etableret et socialpsykiatrisk akuttilbud i Kværndrup. Side 14

15 4.1.3 Den enkelte borger skal opleve, at vedkommendes behov og ønsker er i centrum for den indsats, der gives. Dialog Borgerens behov og ønsker tilgodeses gennem nødvendig dokumentation og konkret og kvalificeret kontakt og dialog med borgeren. Dette kan eksempelvis ske via indhentning af nødvendige lægefaglige og psykologiske vurderinger. Administrativ evaluering: Metode: I alt 35 tilfældige aktive sager fra voksenområdet blev udvalgt fra socialrådgivernes sagsstammer. For disse sager blev det undersøgt, i hvor høj grad borgerens ønsker og behov var belyst. Ligeledes blev der set på, om ønskerne var imødekommet. Evalueringsresultat: Ønsker og behov belyst: Det fremgår at borgers ønsker og behov i 7 sager ikke er belyst. Det skal derfor understreges, at der i funktionsudredningen for hver enkelt borger gives en faglig vurdering af behov. Men i de 7 sager er der ikke beskrevet, hvad borgers ønsker eller holdning til behov er. I 2 sager er borger så dårligt fungerende, at vedkommende ikke selv kan give udtryk for ønsker og behov. Alt i alt synes socialrådgiverne i Sundhed og Handicap gode til at berøre borgers ønsker og behov, når der laves funktionsudredninger og opfølgninger. Dette ligger dog også i den nye VUM-udredning, så fremadrettet kunne det være et mål, at det i endnu højere grad blev tydeliggjort, hvad borger har af ønsker og behov samt hvordan, disse kan indfries og hvis ikke, hvorfor. Side 15

16 Ønsker imødekommet? Det ses af analysen, at i de 25 sager, hvor borgers ønsker og behov er blevet belyst, da er disse også imødekommet i langt størstedelen af tilfældene. 4.2 Dialog, samarbejde og medinddragelse på flere niveauer Kommunen ønsker dialog, samarbejde og medinddragelse på handicap- og psykiatriområdet Brugere, borgere og interesseorganisationer på handicap- og psykiatriområdet skal løbende informeres og have mulighed for at komme med input til og i dialog med politikerne og med kommunens fagforvaltning om udviklingen af Kommunens tilbud og service. Dette skal først og fremmest ske gennem handicaprådet. Administrativ evaluering: Metode: Handicaprådet er blevet interviewet omkring, hvorvidt de har haft den beskrevne rolle. Evalueringsresultat: Vi er på vej, men ikke i mål. Handicaprådet vil gerne involveres tidligere, som rådgivende enhed. Ex. omkring budgetter, omstruktureringer og kvalitetsstandarder. Det er ikke fordi, rådet føler, at noget bliver holdt hemmeligt, men det kunne godt systematiseres bedre. Også bedre inddragelse ved sager omkring Børn og Unge og Pleje og Omsorg ønskes. Handicaprådet beskriver, at de gerne vi have alle ballonerne og være med til at se på, hvilke der kunne være interessante at puste op. Side 16

17 Evalueringsmøde for interessenter: Der ønskes mere madlavning på tilbuddene. Der ønskes en beskrivelse af serviceniveauet for ferie i handicappolitikken. Borgerne føler nogle gange, at der slet ikke er en dialog. Et borgermøde mellem borgere, politikere og embedsfolk en gang årligt ville være godt f.eks. i forbindelse med budgetlægningen, hvor borgerne også kan have forslag til besparelser. Vigtigt at der altid gives besked ved sagsbehandlerskifte. En god dialog er der, hvor man ikke laver mure mod hinanden. Udover den mere formelle medinddragelse via handicaprådet kan dialogen også finde sted i form af nærmere aftalte møder mellem Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap og de væsentligste brugerorganisationer. Administrativ evaluering: Metode: Omfanget af sådanne møder er undersøgt ved interview af Sundhed- og handicapchefen. Evalueringsresultat: Fagchefen beretter, at der i høj grad finder møder af den type sted. Som eksempler nævnes det, at der fra december 2013 er indgået en tættere dialog mellem DH og Sundhed Og Handicap, som nu mødes hver anden måned. Ligeledes er der indført ad hoc møder med LEV om konkrete sager. Der er derudover løbende møder med SIND og Bedre Psykiatri som er inddraget i et projekt på psykiatriområdet. ULF er blevet inviteret til at fortælle om pædagogfri ferier på botilbud. I 2013 var frivillighedsområdet og DH inviteret til møde omkring ledsagelse. Endeligt var forskellige organisationer inviteret med omkring frivillighed da psykiatristrategien skulle udarbejdes. LEV var med ved etableringen af STU. I konkrete planlægningstiltag vil kommunen inddrage de relevante parter fra bruger- og borgerside som høringspart, herunder også naboer og lokalsamfund. Administrativ evaluering: Det er uklart, hvad der ligger i denne formulering i forhold til, at der er tale om en handicappolitik. Derfor er denne målsætning ikke evalueret. Dialog med og information til brugere og pårørende Der skal være inddragelse af brugere og deres pårørende under hensyntagen til tavshedspligten, informeret samtykke og Lov om magtanvendelse. Udgangspunktet er en god dialog med brugere/borgere. Der etableres bruger/pårørenderåd på dag- og døgninstitutioner. Administrativ evaluering: Metode: Det er ikke muligt at lave en administrativ evaluering af første dot, da denne ikke er konkretiseret i en grad, der gør måling mulig. Side 17

18 Det er undersøgt, om der er etableret bruger-/pårørenderåd på alle dag- og døgntilbud på handicap- og psykiatriområdet. Evalueringsresultat: Der er etableret bruger- og/eller pårørenderåd på alle kommunens tilbud inden for det specialiserede socialområde med undtagelse af i Rusmiddelcentret, Dagtilbuddet i Hillerslev og på Solskrænten. Nogle steder er der dog ikke tale om egentlige brugerråd men om lignende konstellationer som f.eks. husråd. Når der ikke er brugerråd eller pårørenderåd på Solskrænten, så er det fordi, at det ikke har været muligt at samle medlemmer hertil. Kronikerstrategien og Frivillighedspolitikken på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker et tæt samarbejde med praktiserende læger og frivillige (patientforeninger, handicaporganisationer etc.) på det sociale område jf. Kronikerstrategien og Frivillighedspolitikken på det sociale område. Dette med en synliggørelse og styrkelse af forløbskoordination. Administrativ evaluering: Samarbejde med praktiserende læger og frivillige samt forløbskoordination er en del af kronikerstrategien og frivillighedspolitikken, og der henvises derfor til evalueringerne af disse. Temadage Man tilstræber at afholde årlige temadage med information om handicaps og handicapkompenserende ydelser for at skabe øget opmærksomhed om vilkårene for borgere med nedsat funktionsevne. Administrativ evaluering: Metode: Souschefen for Sundhed og Handicap er spurgt til, om disse temadage har været afholdt. Ligeledes er Udviklingskonsulenten i Jobcentret skriftligt spurgt til dette. Evalueringsresultat: Souschefen for Sundhed og Handicap oplyser, at der ikke har været afholdt sådanne temadage. Udviklingskonsulenten i Jobcentret fortæller, at der én gang er afholdt internt informationsmøde for alle medarbejdere i Social og Arbejdsmarked med henblik på at videregive viden om ordningerne og sikre kontakt i de individuelle sager til de to medarbejdere, der arbejder med ordningerne. For i øvrigt at skabe øget opmærksomhed om vilkårene for borgere med nedsat funktionsevne orienterer Jobcentrets virksomhedsservice ved besøg i virksomhederne om de muligheder, Jobcentret har for at understøtte gennem kompenserende handicapordninger. Der udleveres faktamappe, hvori bl.a. dette er beskrevet. I forhold til borgerne orienteres de individuelt om de forskellige ordninger i forbindelse med sagsbehandlingen. Netværksgrupper for pårørende På senhjerneskadeområdet etableres netværksgrupper for pårørende til senhjerneskadede borgere. Side 18

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap

Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap Udkast til notat Missions- og visionsmøder Sundhed og Handicap 1. Indledning Psykiatriområdet har siden slutningen af 2012 arbejdet med at skabe et fælles grundlag gennem formuleringen af en mission og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere