Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves."

Transkript

1 (Vedvarende energi) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 OM prisen for vindmølletilslutning til HEF Net A/S J.nr SSH EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Konsulent, civilingeniør Knut Berge Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen NÆVNETS AFGØRELSE Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves. [XXX] (herefter klager) har ved af 20. september 2012 indbragt Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen meddelte Energitilsynet, at tilsynet ikke fandt grundlag for at pålægge HEF Net A/S (herefter HEF) at genoptage selskabets afgørelse af 10. juli 2008 i form af en faktura for betaling af udvidelse af leveringsomfanget, som blev opkrævet i forbindelse med husstandstilslutningen af klagers vindmølle til elnettet. Sagens baggrund Klager modtog i juli 2008 en faktura fra HEF for husstandstilslutningen af klagers vindmølle til elnettet. Klager rettede i august 2011 henvendelse til HEF vedrørende den tilslutningsafgift (ampereafgift), som HEF havde opkrævet af klager ved tilslutningen af klagers vindmølle. Klager henviste i den forbindelse til Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2010 (j.nr ) 1, hvorved Energiklagenævnet ophævede og hjemviste Energitilsynets afgørelse af 16. marts 2010 vedrørende omkostningerne ved tilslutning af en vindmølle til Nyfors Net A/S til fornyet behandling. Klager gjorde under hen- 1 Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2010 er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om fremme af vedvarende energi.

2 visning til Energiklagenævnets afgørelse gældende, at ampereafgiften på ,50 kr. inklusiv moms var ulovligt opkrævet og derfor skulle tilbagebetales til klager. Se nærmere om Energiklagenævnets afgørelse nedenfor under afsnittet Energiklagenævnets praksis. HEF kvitterede den 25. august 2011 for modtagelsen af klagers henvendelse. HEF anførte i den forbindelse bl.a., at HEF ikke på det foreliggende grundlag kunne imødekomme klagers krav. HEF henviste til, at sagen vedrørende Nyfors Net A/S var blevet hjemvist til Energitilsynet til fornyet behandling og derfor endnu ikke var endeligt afgjort. Indtil Energitilsynet havde taget endelig stilling i sagen, ville HEF følge sin hidtidige praksis for tilslutninger af husstandsvindmøller, hvor der blev betalt tilslutningsbidrag for udvidelse af leveringsomfanget i tilslutningen. Energitilsynet traf fornyet afgørelse i sagen vedrørende Nyfors Net A/S den 6. juli Denne afgørelse blev indbragt for Energiklagenævnet, der ved afgørelse af 5. december 2011 (j.nr ) 2 stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Ved afgørelsen fandt Energitilsynet, at de af Nyfors Net A/S opgjorte nettilslutningsafgifter var i overensstemmelse med de gældende regler. Se nærmere om afgørelsen nedenfor under afsnittet Energiklagenævnets praksis. Side 2 af 14 Klager rettede på denne baggrund den 10. december 2011 atter henvendelse til HEF. Klager anførte i den forbindelse bl.a., at sagen vedrørende Nyfors Net A/S nu var endelig afsluttet. Under henvisning til Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2010 (j.nr ) gjorde klager gældende, at HEF skulle tilbagebetale den tidligere opkrævede ampereafgift. HEF svarede klager ved brev af 21. december HEF anførte bl.a., at sagen, som klager henviste til, ikke var endelig afgjort ved Energitilsynet endnu, og at det tilslutningsbidrag, som klager havde betalt for udvidelse af leveringsomfanget i forbindelse med tilslutning af en installationstilsluttet vindmølle, var betalt for forhøjelse af stikledningssikringen fra 25 amperesikringer til 80 amperesikringer. HEF anførte endvidere, at tilslutningsbidraget var opkrævet i henhold til de retningslinjer og vejledninger, der var gældende på tilslutningstidspunktet og i henhold til almindelig praksis for tilslutning og udvidelse af leveringsomfanget. Såfremt der skete ændringer i dette grundlag, ville ændringerne være fremadrettede. HEF kunne derfor ikke imødekomme klagers krav om tilbagebetaling af det tilslutningsbidrag, der var blevet betalt i Energiklagenævnets afgørelse af 5. december 2011 er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om fremme af vedvarende energi.

3 Klager klagede herefter ved af 27. december 2011 til Energiklagenævnet over svaret fra HEF. Energiklagenævnet videresendte ved af 3. januar 2012 klagers klage til Energitilsynet som rette myndighed, jf. forvaltningslovens 3 7, stk. 2. Energitilsynet anmodede ved brev af 23. februar 2012 HEF om bl.a. at redegøre for, hvad der indgik i den opkrævede betaling på ,50 kr. inklusiv moms, hvad selskabets normale praksis var for tilslutning af husstandsvindmøller, og hvorfor man i den konkrete sag valgte at opkræve for forøget leveringsomfang, og ikke betaling for de dokumenterede nettilslutningsomkostninger i henhold til vindmøllebekendtgørelsens 4 bestemmelser. Endelig anmodede Energitilsynet HEF om at opgøre og dokumentere de faktiske nettilslutningsomkostninger, som selskabet havde afholdt efter vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 2-4, i forbindelse med tilslutningen af klagers vindmølle. Side 3 af 14 Efter yderligere sagsoplysning og partshøring af klager og HEF traf Energitilsynet herefter den 19. september 2012 den påklagede afgørelse. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 fremgår bl.a. følgende: [ ] Vurdering Med Energiklagenævnets kendelse af 20. december 2010 er den hidtidige praksis blandt netselskaber omkring tilslutning af mindre vindmøller til eksisterende husstandsinstallationer blevet ændret. Herefter skal vindmølleejere betale de dokumenterbare omkostninger, som netvirksomheden har haft i forbindelse med at tilslutte den konkrete vindmølle, jf. vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 2 og stk. 4. I den sammenhæng er det uden betydning, om husstandsinstallationen herved får mulighed for et større træk fra nettet. Retstilstanden er herefter fremadrettet, at denne type tilslutningssager skal bedømmes efter reglerne i vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 2-4, gennem opgørelse af de faktiske dokumenterbare omkostninger ved tilslutningen. I henhold til vindmøllebekendtgørelsens 19, stk. 1, træffer netvirksomheden afgørelse om nettilslutning, herunder om fordelingen af omkostninger, som 3 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober Bekendtgørelse nr af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

4 nævnt i bekendtgørelsens 8. Såfremt vindmølleejeren er utilfreds med netselskabets afgørelse, kan han inden 4 uger påklage afgørelsen til Energitilsynet, der som klageinstans skal påse, at bestemmelserne overholdes. Energitilsynets afgørelse kan herefter inden 4 uger indbringes for Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen inden for 6 måneder kan indbringes for domstolene. [ ] Spørgsmålet er herefter, om den ændrede praksis betyder, at [XXX] har et krav på at få genoptaget sin endelig afgjorte tilslutningssag fra 10. juli 2008, og om Energitilsynet som myndighed har en forpligtelse til at genoptage tidligere afgjorte sager som følge af den ændrede praksis. Når en praksis efterfølgende ændres ved, at en myndighed får underkendt en fast praksis af en rekursinstans eller ved domstolene, er der ingen lovbestemmelser, der giver borgerne en ret til at få genoptaget ældre, endeligt afgjorte sager. Side 4 af 14 Som anført af Dansk Energi er skatteområdet et af de eneste områder, der har særlige lovbestemmelser, der giver borgere og virksomheder en særlig lovbestemt ret (retskrav) til at få genoptaget skatteansættelser tilbage i tid. Tilsvarende bestemmelser findes ikke på energiområdet, hvor det er de almindelige forvaltningsretlige principper samt retspraksis, der må afgøre det. Efter forvaltningsretten kan der være en pligt til at genoptage tidligere afgjorte sager, hvis efterfølgende fremkommer nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagen eller fremkommer nye væsentlige retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft i retsgrundlaget, jf. de foran citerede afsnit fra den forvaltningsretlige litteratur. Efter retspraksis synes det ret klart, at udgangspunktet er, at ny retspraksis ikke medfører krav på tilbagesøgning i allerede afsluttede mellemværender. Dette gælder særligt, hvor den tidligere retspraksis ikke har været åbenbart retsstridig, og hvor der er betalt uden protest i henhold til daværende praksis, jf. herved den foran citerede dom fra Østre Landsret (U Ø). Efter Sekretariatet for Energitilsynets vurdering har den tidligere praksis ikke været åbenbart ulovlig. Dertil kommer, at de berørte

5 ikke har reageret over for netselskaberne og Energitilsynet/Energiklagenævnet mod denne praksis eller konsekvenserne heraf på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet, og det måtte stå klart for de berørte, hvilket leveringsomfang mv., der danner grundlag for afgørelsen for HEF Net A/S. På baggrund af retspraksis og de grunde, der i øvrigt er anført, er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at [XXX] på denne baggrund er afskåret fra efterfølgende at kræve tilbagebetaling. Afgørelse Det meddeles [XXX] og HEF Net A/S, at Sekretariatet for Energitilsynet ikke finder, at der er grundlag for at pålægge HEF Net A/S at genoptage selskabets afgørelse af 10. juli 2008 i form af fakturaen for betaling for udvidelse af leveringsomfanget, som efter dagældende praksis blev opkrævet i forbindelse med husstandstilslutningen af [XXX]s vindmølle, og som blev betalt uden indsigelse i henhold til denne praksis. [ ]. Side 5 af 14 Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 er vedlagt som bilag 1. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 skal ændres således, at HEF skal tilbagebetale det betalte tilslutningsbidrag (ampereafgift) til klager med renters rente, og at klager alene skal betale for HEF afholdte udgifter ved tilslutning af klagers vindmølle. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Denne sag er identisk med Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2010 (j.nr ) og skal derfor afgøres på samme måde. Den eneste forskel mellem de to sager er placeringen af vindmøllen. Der er tale om den samme mølletype, der skal tilsluttes på samme måde. Afgørelsen af 20. december 2010 danner således præcedens, og Energitilsynet skal derfor i behandlingen af denne sag rette sig efter Energiklagenævnets afgørelse af 20. december I afgørelsen af 20. december 2010 havde klageren gjort indsigelser mod ampereafgiften. Klageren fik medhold heri, da Energiklagenævnet ophævede Energitilsynets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved tilsynet. Spørgsmålet om opkrævning af ampereafgift ved tilslutning af vindmøller er således endeligt afgjort, og der foreligger en afgørelse om, at netselskabet skal betale afgiften tilbage og alene opkræve de dokumenterede, faktiske udgifter, som selskabet har afholdt ved tilslutningen.

6 Ampereafgiften blev i sin tid betalt, da HEF meddelte, at hvis ikke den blev betalt, ville møllen ikke blive tilsluttet. Da klager på daværende tidspunkt ikke havde indsigt i reglerne på området, og da klager ønskede at få møllen i gang så hurtigt som muligt, valgte klager at betale ampereafgiften. Det er ikke korrekt, at klager ikke har foretaget sig noget siden, klager betalte ampereafgiften. Efter aftale med klageren i afgørelsen af 20. december 2010 og jurister i Dansk Vindmølleforening afventede klager forløbet af sagen vedrørende Nyfors Net A/S hos Energitilsynet og Energiklagenævnet, så sagerne ikke blev blandet sammen. HEF har forsøgt at påvise, at selskabet har udført et stykke arbejde i forbindelse med tilslutningen af vindmøllen, så selskabet ikke skal betale den opkrævede ampereafgift tilbage. Det eneste HEF imidlertid har foretaget sig er at udskifte tre sikringer fra 25 ampere til 80 ampere. Dette tog ca. 10 minutter. HEF har endvidere monteret to målere i klagers tavle, som klager ikke ejer, men betaler 1995 kr. i leje for hvert år. Dette tog ca. 2 timer. Derudover har HEF ikke foretaget andet arbejde på nettet eller andre steder for at tilslutte vindmøllen. Tavlebyggeren og elinstallatøren vil kunne bekræfte disse oplysninger. Side 6 af 14 I forbindelse med tilslutningen af klagers vindmølle måtte klager vente 10 måneder, inden HEF gav tilladelse til, at møllen kunne tilsluttes og målerne sættes op. Dette resulterede i, at møllen stod med vingerne bundet fast med den følge, at gearkassen kort efter opstart skulle udskiftes på grund af stilstandsmærker på tænderne i gearet. Disse skader skal HEF erstatte. HEF synspunkter og bemærkninger HEF finder, at Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 skal stadfæstes. HEF har i den forbindelse henvist til de bemærkninger, som selskabet og Dansk Energi har sendt til Energitilsynet i forbindelse med tilsynets behandling af sagen. Af disse bemærkninger fremgår navnlig følgende: På tidspunktet for tilslutningen af den aktuelle vindmølle var det almindelig praksis, at installationstilsluttede energianlæg kunne tilsluttes under det eksisterende leveringsomfang uden yderligere betaling, hvis den tilsluttede effekt ikke overskred det leveringsomfang, der var betalt for. Hvis den vindmølle, der ønskedes tilsluttet, overskred det eksisterende leveringsomfang, betalte kunden for forøgelsen af det leveringsomfang/stikledningssikringer, der var nødvendige for driften af vindmøllen. Forøgelsen af leveringsomfanget blev betalt efter de på

7 tidspunktet gældende og anmeldte takster. HEF anvendte de standardtilslutningsbidrag, som var anmeldt af Dansk Energi til Energitilsynet, det vil sige 55 ampere á 950 kr. Fakturaen var herefter på i alt kr. eksklusiv moms. Energiklagenævnet har i afgørelsen af 20. december 2010 (j.nr ) afgjort, at der ikke kunne opkræves ampereafgift ved vindmøllens tilslutning i hustandsinstallationen. Det betyder dog ikke, at der dermed generelt er forbud mod opkrævning af ampereafgift. Det følger af HEF leveringsbetingelser, at der kan opkræves tilslutningsbidrag. Betingelserne gælder for både træk og levering til nettet. Betingelserne er anmeldte til Energitilsynet og offentliggjorte på HEF hjemmeside. De er dermed gældende i aftaleforholdene mellem klager og HEF. Der henvises i den forbindelse til elforsyningslovens 5 73, 73 a og 76. Der henvises endvidere til metodebekendtgørelsen 6 og anmeldelsesbekendtgørelsen 7. Praksis har været, at netselskaberne fulgte reglerne for forbrugsinstallationer, når der blev opsat en husstandsvindmølle, da forbrugsinstallationen var installationens primære formål. Efter disse regler er det tilladt at opkræve tilslutningsbidrag efter amperebehovet. Side 7 af 14 Opgørelse og dokumentation af faktiske nettilslutningsomkostninger i henhold til vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 2-4, kan i denne sag kun foretages efter skøn og kan ikke dokumenteres, da det ikke var aktuelt på tilslutningstidspunktet, og der derfor ikke er foretaget nogen særskilt registreringer heraf. HEF vil følge Energiklagenævnets praksis fremadrettet. Tidligere sager er ikke blevet påklaget og er derfor endeligt afsluttet efter dagældende praksis. De skal derfor ikke genoptages. Der er ingen lovhjemmel til at genoptage ældre endeligt afgjorte sager, selvom praksis efterfølgende ændres. Det er derfor de almindeligt gældende principper, der skal anvendes. Efter retspraksis er det klare udgangspunkt, at ny retspraksis ikke medfører krav på tilbagesøgning i allerede afsluttede mellemværender. Dette gælder særligt i situationer, hvor den tidligere praksis ikke er åbenbart retsstridig, og betalingen har fundet sted uden indsigelser og brug af klagemuligheder. HEF tidligere praksis har ikke været åbenbart retsstridig. Der har været et regelsæt gældende for husstande og et regelsæt gældende for vindmøller. Det har endvidere væ- 5 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 med senere ændringer. 6 Bekendtgørelse nr af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. 7 Bekendtgørelse nr. 930 af 17. august 2011 om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer.

8 ret almindelig praksis blandt netselskaberne, at en installationstilsluttet vindmølle blev behandlet efter de tilslutningsbestemmelser og beregningsmodeller, som var gældende for husstande, hvilket har været tilslutningens primære formål. Vindmølleejerne er derfor kommet til at betale for øget leveringsomfang til husstanden, hvis et øget leveringsomfang har været nødvendigt for at tilslutte vindmøllen fysisk til husstandens installation. Energitilsynet har været enigt i denne praksis. En vindmølleejer, som har været uenig i en afgørelse fra sit netselskab har haft mulighed for at klage til myndighederne over betalingen. Når dette ikke er gjort, må vindmølleejeren være afskåret fra efterfølgende at kræve tilbagebetaling. Klager rettede første henvendelse til HEF tre år efter, at denne modtog HEF faktura. Klager har ikke påklaget afgørelsen eller på anden måde taget forbehold. En afgørelse om genoptagelse af denne sag kan meget vel få konsekvenser for alle andre tilsvarende installationstilsluttede elproduktionsanlæg, som ønsker at få deres sag genoptaget. Det vil få betydning ikke kun for vindmølleejerne, men også for netselskaberns økonomi og eventuelt Energinet.dk udligningsordning. Side 8 af 14 Energitilsynets udtalelse til sagen Energitilsynet finder, at afgørelsen af 19. september 2012 skal stadfæstes. Til støtte herfor henholder Energitilsynet sig til afgørelsen af 19. september Herudover har Energitilsynet navnlig anført følgende: For så vidt angår det af klager anførte vedrørende det forhold, at klager efter aftale med bl.a. Dansk Vindmølleforening har afventet behandlingen af sagen vedrørende Nyfors Net A/S bemærkes, at klager ikke har overholdt fristen på 4 uger for at indbringe HEF faktura for tilslutningen af vindmøllen for Energitilsynet. Klager indbragte først sagen for Energitilsynet efter 3 år. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse VE-loven 8 regulerer blandt andet nettilslutning af vindmøller til elnettet. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om vindmøllers nettilslutning, herunder hvorledes omkostninger ved etablering af nettilslutning og omkostninger ved at være nettilsluttet fordeles mellem vindmølleejeren og de kollek- 8 Lov nr af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi med senere ændringer. Loven er nu erstattet af den gældende VE-lov (lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011 med senere ændringer). På tidspunktet for HEF s udstedelse af fakturaen var VE-loven således ikke vedtaget. De relevante regler i VE-loven fandtes på dette tidspunkt i elforsyningsloven, som den dagældende vindmøllebekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 15. december 2004) var udstedt i medfør af. Reglerne i den tidligere vindmøllebekendtgørelses 8 og 20 m.fl. er videreført til bl.a. 8 og 19 i den nugældende vindmøllebekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 7. september 2010).

9 tive elforsyningsvirksomheder, jf. VE-lovens 30, stk. 1, nr. 3. Klima- og energiministeren har benyttet bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om vindmøllers nettilslutning. Dette er sket i vindmøllebekendtgørelsen 9. Af vindmøllebekendtgørelses 8 fremgår følgende: [ ] 8. Omkostninger til en vindmølles nettilslutning frem til det i 3-6 nævnte tilslutningspunkt afholdes af vindmølleejeren, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Nettilslutningsomkostninger ved opstilling af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til elnettet og tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler net- eller transmissionsvirksomheden. Omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren. Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden. Stk. 4. Alle vindmølleejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning. Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet, påhviler vindmølleejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende den enkelte vindmølle. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af vindmøllen specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på vindmølleejerens anmodning dokumentere disse omkostninger. Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan vindmølleejeren indbringe sagen for Energitilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne. [ ]. Side 9 af 14 9 Bekendtgørelse nr af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

10 Ifølge vindmøllebekendtgørelsens 19, stk. 1, 2. pkt., træffer netvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostningerne. Vindmøllebekendtgørelsens 19, stk. 1, er sålydende: [ ] 19. Den netvirksomhed, som har eller har ansøgt om bevilling til det pågældende forsyningsområde, træffer afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer netvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i 8. [ ]. Netvirksomhedens afgørelser efter 19, stk. 1, kan påklages til Energitilsynet, jf. vindmøllebekendtgørelsens 23, hvoraf fremgår: Side 10 af 14 [ ] 23. Afgørelser efter 19, stk. 1, 2 og 6, og 20 og 21 kan påklages til Energitilsynet. Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. Klage indgives til netvirksomheden, transmissionsvirksomheden eller Energinet.dk, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Energitilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen. [ ]. Energitilsynets afgørelser efter 23, stk. 1, kan påklages til Energiklagenævnet, jf. vindmøllebekendtgørelsens 25, hvoraf fremgår følgende: [ ] 25. Afgørelser truffet i henhold til 19, stk. 5, 23 og 24 kan påklages til Energiklagenævnet. [ ]. Elforsyningslovens beskriver Energitilsynets funktion og kompetence. Af lovens 78 fremgår følgende: [ ] Energitilsynet 10 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 om elforsyning med senere ændringer.

11 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter transport- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister. [ ]. Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i to tidligere afgørelser behandlet spørgsmål om omkostninger ved tilslutning af en vindmølle. Begge disse afgørelser vedrører tilslutningen af den samme vindmølle. Ad Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2010 (j.nr ) Klager havde anmodet Nyfors Net A/S om at få nettilsluttet sin vindmølle således, at klager dels kunne aftage el fra vindmøllen og dels kunne levere overskydende strøm til elnettet. Nyfors Net A/S havde opkrævet ca kr. for nettilslutningen. Klager indbragte herefter sagen for Energitilsynet, idet klager var af den opfattelse, at nettilslutningsomkostningerne var urimelige. Energitilsynet lagde ved vurderingen af sagen vægt på, at tilslutningsomkostningerne svarede til standardbidragene ved tilslutning til elnettet, som var taget til efterretning af tilsynet. Energitilsynet fandt på denne baggrund, at Nyfors Net A/S prisfastsættelse ved nettilslutning af vindmøllen var sket i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. Energiklagenævnet ophævede afgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling ved Energitilsynet, idet tilsynet skulle have vurderet sagen i henhold til vindmøllebekendtgørelsens regler om omkostningsfordeling og ikke i forhold til, om nettilslutningsomkostningerne var i overensstemmelse med de almindelige standardbidrag ved tilslutning til elnettet. Nævnet udtalte endvidere, at Nyfors Net A/S i henhold til vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser om omkostningsfordeling ved nettilslutning af vindmøller alene kunne opkræve de faktisk afholdte udgifter ved nettilslutningen. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at Nyfors Net A/S tilbud til klager i realiteten måtte anses for en afgørelse truffet af netvirksomheden om fordeling af omkostningerne ved nettilslutning af klagers vindmølle, navnlig da klager over for netvirksomheden havde gjort indsigelse mod, at der skulle betales for nettilslutningen. Side 11 af 14 Ad Energiklagenævnets afgørelse af 5. december 2011 (j.nr ) Energitilsynet traf fornyet afgørelse i sagen om Nyfors Net A/S nettilslutningsomkostninger den 6. juli Klager indbragte Energitilsynets fornyede afgørelse for Energiklagenævnet. Energitilsynet fandt ved den påklagede afgørelse, at de af Nyfors Net A/S opgjorte nettilslutningsomkostninger på i alt kr. ekskl. moms var i overensstemmelse med de gældende regler om omkostninger ved tilslutning af vindmøller i vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 4, jf. stk. 2. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at udgifterne til besigtigelse af lokaliteter, fælles graveomkostninger og Nyfors Net A/S sagsbehandling al-

12 le var udgifter, som skulle betales af vindmøllejeren, jf. vindmøllebekendtgørelsen. Energiklagenævnet lagde endvidere vægt på, at Nyfors Net A/S dokumentation for udgifterne opfyldte kravene i vindmøllebekendtgørelsen. Energiklagenævnet tog ikke stilling til den mere præcise beløbsmæssige opgørelse af nettilslutningsomkostningerne, idet elforsyningslovens 78, stk. 1, 2. pkt. begrænsede Energitilsynets og dermed Energiklagenævnets prøvelse i forhold til civilretlige tvister. Energiklagenævnets afgørelser er offentliggjorte i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser Kronologisk liste Lov om elforsyning og Lov om fremme af vedvarende energi. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Inden Energiklagenævnet traf afgørelsen af 20. december 2010 var det netselskabernes praksis, at mindre energiproducerende anlæg, f.eks. mindre vindmøller, blev tilsluttet eksisterende forbrugsinstallationer efter de tilslutningsbestemmelser og beregningsmodeller, der gjaldt for almindelige husstande. Kunne en vindmølle i disse tilfælde tilsluttes inden for det allerede betalte leveringsomfang, skulle der ikke betales yderligere for tilslutningen. Hvis det eksisterende leveringsomfang derimod ikke var tilstrækkeligt, skulle der betales for det forøgede leveringsomfang, som var nødvendigt. Energitilsynet vurderede, at denne praksis var rimelig og i overensstemmelse med bl.a. elforsyningslovens 73. Ved afgørelsen af 20. december 2010 fandt Energiklagenævnet imidlertid, at sager vedrørende omkostningerne ved tilslutning af vindmøller skulle vurderes efter reglerne i vindmøllebekendtgørelsen. Herefter skal vindmølleejere betale de dokumenterbare omkostninger, som netvirksomheden har haft i forbindelse med at tilslutte den konkrete vindmølle, jf. vindmøllebekendtgørelsens 8, stk. 2 og 4. Side 12 af 14 HEF har ved tilslutningen af klagers vindmølle anvendt den på daværende tidspunkt gældende praksis for opkrævning for betaling af tilslutning af vindmøller. På baggrund af den ændrede praksis henvendte klager sig til HEF, der den 21. december 2011 afslog at imødekomme klagers krav på tilbagebetaling af det tilslutningsbidrag, som HEF opkrævede hos klager i 2008 for tilslutningen af klagers vindmølle. Energiklagenævnet bemærker indledningsvis, at HEF er en privat netvirksomhed og således ikke en forvaltningsmyndighed. Det er derfor ikke uden videre som antaget af Energitilsynet de forvaltningsretlige regler om genoptagelse af offentlige myndigheders afgørelser, der er afgørende for, om klager har krav på tilbagebetaling af det i sagen omhandlede beløb. Hvorvidt klager har et sådant krav mod HEF skal derimod afgøres ud fra almindelige obligationsretlige regler.

13 HEF s afvisning af at tilbagebetale tilslutningsbidraget til klager er en privatretlig tilkendegivelse fra selskabet vedrørende det civilretlige forhold mellem klager og HEF. Energitilsynet har ikke kompetence til at behandle civilretlige tvister, jf. elforsyningslovens 78, stk. 1. I medfør af VE-lovens 30, stk. 1, nr. 3, er der i vindmøllebekendtgørelsen fastsat særlige regler om, at den pågældende netvirksomhed træffer afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt, og afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i bekendtgørelsens 8, jf. bekendtgørelsens 19, stk. 1. Sådanne afgørelser kan indbringes for Energitilsynet, jf. bekendtgørelsens 23, stk. 1. På trods af ordlyden af bekendtgørelsens 19, stk. 1, er det Energiklagenævnets vurdering, at der ikke er tale om, at netvirksomheden træffer en offentligretlig afgørelse. Det der er tale om er, at netvirksomheden fastsætter forskellige forhold vedrørende tilslutning til virksomhedens net, og hvis der opstår uenighed mellem netvirksomheden og vindmølleejeren herom, kan dette forhold indbringes for Energitilsynet til afgørelse. Ved anvendelsen af ordet afgørelse i bekendtgørelsen, er der således efter nævnets vurdering tale om en mindre hensigtsmæssig formulering, som bør overvejes ved en fremtidig revision af bekendtgørelsen. Det er herefter Energiklagenævnets opfattelse, at den vilkårsfastsættelse, der efter vindmøllebekendtgørelsen kan indbringes for Energitilsynet, alene er de før nævnte beslutninger, som netvirksomheden træffer i forbindelse med selve tilslutningen af en vindmølle. Vindmøllebekendtgørelsen indeholder derimod ingen regulering af spørgsmål om tilbagebetalingskrav af den karakter, som denne sag omhandler. Side 13 af 14 Energiklagenævnet finder på den baggrund, at HEF s afvisning af klagers tilbagebetalingskrav ikke er en afgørelse omfattet af vindmøllebekendtgørelsens regler, der kan indbringes for Energitilsynet. HEF s afvisning af klagers tilbagebetalingskrav kan således heller ikke på denne baggrund indbringes for Energitilsynet. Energiklagenævnet finder herefter, at Energitilsynet ikke havde kompetence til at behandle klagers klage vedrørende HEF s afvisning af at tilbagebetale tilslutningsbidrag omfattet af fakturaen udstedt til klager den 10. juli Energitilsynet burde i stedet have afvist klagers klage. Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 på grund af manglende hjemmel. Spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling må eventuelt indbringes for de almindelige domstole til afgørelse. Energiklagenævnet er opmærksomt på, at nævnet den 3. januar 2012 videresendte klagers klage til Energitilsynet til videre foranstaltning. Energiklage-

14 nævnet er sidste administrative klageinstans for myndighedsafgørelser efter bl.a. VE-loven. Det vil sige, at Energiklagenævnet alene behandler klager over afgørelser, som er truffet af andre offentlige myndigheder. Da der i januar 2012 ikke forelå en afgørelse i sagen fra en offentlig myndighed, der kunne indbringes for Energiklagenævnet, havde nævnet således ikke på daværende tidspunkt mulighed for at tage stilling til sagen. Energiklagenævnet valgte derfor at sende klagen videre til Energitilsynet, så tilsynet fik mulighed for at træffe afgørelse om, hvorvidt klagen var omfattet af tilsynets kompetence med eventuel senere klageadgang herover til nævnet. Energiklagenævnet vurderede, at dette var den meste korrekte fremgangsmåde, selvom den indebar, at der var mulighed for en længere sagsbehandlingstid. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 19. september 2012 ophæves. Side 14 af 14 Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den Afgørelsen er truffet i henhold i VE-lovens 66, stk. 1. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter VE-loven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. VElovens 66, stk. 6. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig, cand.jur.

[XXX] Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning. I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012 samt 11.

[XXX] Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning. I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012 samt 11. [XXX] 19. september 2012 Sag 12/05877 / OTS Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN PUNKT 3 APRIL 2016 21. marts 2016 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET Der er ingen nye klagesager at orientere om. 2. AFGØRELSER

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Aksel Groth v/ advokatfuldmægtig Lars Østerstrand Mikkelsen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Frederikshavn Boligforening [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere