Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel"

Transkript

1 Anne Sofie Emilie Hermansen, Integreret speciale mellem Dansk & Virksomhedsstudier, Roskilde Universitetscenter, marts 2006, Vejledere: Boel Jørgensen & Jørn Helder 1

2 Abstract This thesis is an investigation of the effects and possibilities the postmodern society constitutes for an organisation s communication and strategy process, specifically when the organisation wishes to change the behaviour of a specific target group. It is concerned with the challenges that organisations face today and takes as its starting point the fragmented consumer that is difficult to reach through traditional segmentation models such as life-style segmentation. A new segmentation model, that segments situations, is introduced as well as a theory called experience based communication. Through theories and based on empirical work concerning a traffic campaign called Speedbusters, four key concepts are investigated: o The communication process o The individual o The organisation o The strategy process It concludes that, from a postmodern point of view, communication changes as well sender as receiver and referent. Therefore the term sender and receiver are no longer adequate, which places this approach in Grunig & Hunt s model as a two-way symmetric PR, and communication is viewed as an activity. It also concludes that from a postmodern point of view the individual is viewed as placed in a web where communication passes through it. This means that we can no longer talk about the individual as consisting of an inner and outer self, instead the self must be seen as distributed and situated, subsequently the self is constructed through the interaction with 2

3 and in relations to others. It also concludes that an organisation is an open system, dependent of its surroundings to gain input which can be processed to output. The environment in which an organisation navigates has become more complex and the organisation can t legitimatise itself solely on its purpose. When the organisation is viewed as an open system, strongly dependent of its surroundings, and when these are complex, then the strategy process cannot be viewed as simple and straightforward. Therefore strategy is viewed as position, meaning that it is a dynamic and constant process wherein the organisation tries to find the optimal fit between organisation and environment. Strategy, however, is also viewed as perspective, as the organisation s collective mind. This view concludes that the leader s responsibility is to guard the culture and allow it to evolve as it streams from the depths of the organisation s different coalitions, goals, and interests. Viewing strategy as a position and a perspective calls for PR, given that it is the public relations practitioner s task to negotiate between different groups in the environment as well as internally within the organisation. 3

4 PROBLEMFELT 9 SEGMENTERING I ET NYT LYS 9 SYNET PÅ KOMMUNIKATION 10 MERE PR 11 PR I KAMPAGNER 11 NYE ARBEJDSGANGE OG -METODER 12 POSTMODERNITET 13 PROBLEMFORMULERING 14 BEGREBSAFKLARING 15 POSTMODERNITET OG POSTMODERNISME 16 ORGANISATION & STRATEGI 17 ADFÆRDSÆNDRING, LÆRING OG VIDEN 18 MODTAGERGRUPPE 19 KOMMUNIKATION 22 INFORMATION, KOMMUNIKATION, RELATION OG PR 23 SPECIALETS PERSPEKTIVER 25 SPECIALETS FOKUSOMRÅDER 26 METODE OG VIDENSKABSTEORI 29 SPECIALETS STRUKTUR 29 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT 30 METODISK FREMGANGSMÅDE 33 ANALYSESTRATEGI 39 INDSAMLING AF EMPIRI 41 INFORMANT, FORBEREDELSE OG FORMÅL 42 TRANSSKRIPTION 43 UNGE BILISTER OG TRAFIKFORHOLD 43 TRAFIKFELTET 44 BESKRIVELSE AF CASEN, SPEEDBUSTERS 46 KAMPAGNENS RESULTATER 48 4

5 BAGGRUNDEN FOR DE NYE SEGMENTERINGSMODELLER 49 DE NYE SEGMENTERINGSMODELLER OG FORBRUGEROPFATTELSEN 49 DET POSTMODERNISTISKE OPHAV 53 DELKONKLUSION 56 DET POSTMODERNISTISKE SAMFUND 59 HVORDAN SER DET POSTMODERNISTISKE SAMFUND UD? 60 HVORDAN FORHOLDER POSTMODERNITETEN SIG TIL SPECIALETS FOKUSOMRÅDER? 66 INDIVID & RELATIONER 66 ORGANISATION & STRATEGI 67 LÆRING & VIDEN 69 HVORFOR GØR FORBRUGERNE OPRØR OG HVORDAN ER MAN ET INDIVIDUELT FLOKDYR? 70 INDIVID & RELATIONER 75 HANDLING FREM FOR ADFÆRD 75 SELV-SKABENDE FORTÆLLINGER 79 ORGANISATIONEN 80 EN ORGANISATION 80 ORGANISATION & OMGIVELSER 81 STRATEGI & PR 83 STRATEGI SOM POSITION & PERSPEKTIV 83 PR 85 PR TRADITIONER 86 DET DIALOGISKE IDEAL 87 LÆRING & VIDEN 90 IDENTITETER 91 FÆLLESSKABER AF VIDEN 92 SITUATIONSBESTEMT FORBRUG 94 EN SITUATION 94 TRE OVERORDNEDE SITUATIONSTYPER 97 NYE LIVSFASER 97 5

6 NYE KØNSSITUATIONER 99 NYE SITUATIONSBASEREDE FÆLLESSKABER 100 SITUATIONSTILGANGE 105 HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST 106 SHOPPINGSITUATIONEN OG BRUGSSITUATIONEN 107 SITUATIONSEJER FRA ENKELTSITUATIONER TIL SITUATIONSKÆDER 109 DE TO MILLIONER SITUATIONER 110 OPLEVELSESBASERET KOMMUNIKATION 112 OPLEVELSESMEDIET 113 DET FYSISKE MØDE OG LÆRING 116 DEN SENSITIVE IDENTITET 118 DE SEKS SANSER 118 OPLEVELSE, INDLEVELSE OG MEDLEVELSE 121 KOMMUNIKATIONSPROCESSEN 125 STRUKTURERING AF KOMMUNIKATIONSOPFATTELSEN 129 AFSENDER 129 BUDSKAB 133 KANAL 134 MODTAGER 138 EFFEKT 140 DELKONKLUSION 140 HVORDAN KOMMER PR I SPIL? 141 DELKONKLUSION 143 HVAD MAN KAN LÆRE AF POSTMODERNITETEN? 144 DELKONKLUSION 146 ANALYSE AF SPEEDBUSTERS LIVSVERDEN OG KULTUR 148 NARRATIV ANALYSE 151 METAUDBRUD 157 OPSAMLING 162 ANALYSE AF SPEEDBUSTERS SITUATIONER, OPLEVELSER MM

7 SITUATIONSBESTEMT KOMMUNIKATION 164 OPLEVELSESBASERET KOMMUNIKATION 172 AFSENDERE SET MED SOCIALSYSTEMTEORIEN 180 LÆRINGSTEORI 183 STRATEGI 190 OPSAMLING 191 KONKLUSION 195 PERSPEKTIVERING 203 Oversigt over figurer, modeller og skabeloner Fig.1, Livsfasemodellen Fig. 2, De to millioner situationer Fig. 3, Emvationsmodellen Fig. 4, Det sensitive oplevelsesrum Fig. 5, Postmodernitetens bidrag til strategiprocessen Fig. 6, Aktantmodellen Fig. 7, IFF..bilag 7, 8 & 9 Fig. 8, Segmenteringsmodel......bilag 10 Fig. 9, Minerva......bilag 11 Bilag 1. Estrid Sørensens oplæg om situider 2. Coca-Colas materiale om Projekt Cykelkultur 7

8 3. Telefonsamtale med IFF 4. Interviewguide 5. Morten Westergaards paper om Speedbusters 6. Transskription af interview med Morten Westergaard 7. IFFs egen undersøgelse af antal ansatte i medlemsorganisationer, der bruger IFFs tilbud 8. IFFs egen undersøgelse af organisationers IFF-brugeres placering 9. IFFs egen undersøgelse af tilmeldinger til arrangementer 10. ESRIs Community Tapestry Segmentation 11. Minerva modellen 12. Artikel om livsstilsegmentering, Henrik Dahl & Henrik Andersen 13. Speedbusters aftale 14. Indbydelse til IBC Euroforums konference om situationssegmentering 15. Speedbusters CV 16. Artikel om nedskæringer på ulandsbistanden fra Fagligt Ansvar 17. Beskrivelse af IFFs historie, processer og kultur samt analyse af deres position på videnskabsområdet 8

9 Problemfelt Segmentering i et nyt lys Den 9. marts 2006 holder IBC Euroforum 1 (IBC) en konference om segmentering 2. Et oplæg holdes af adm. dir., Michael Thim fra Initiative Universal. Overskriften lyder: Paradigmeskift i segmentering (Bilag 14, 4). Tesen er, at det ikke længere er brugbart at segmentere efter livsstile og individuelle forbrugere, fordi forbrugerne zapper mellem livsstile og ikke forbruger efter faste værdier. I stedet bør man segmentere situationer. Tanken er, at når forbrugerne er så fragmenterede, kan man ligeså godt gå efter konteksten, nemlig situationen (Bilag 14, 3-4). Dermed går man væk fra at kræve af segmenteringen, at den skal kunne forklare og forudsige forbrugerens adfærd og anser i stedet individet for kontekstafhængigt. Inden for de traditionelle forbrugerteorier kan denne tendens findes inden for fortolkningsvidenskaben: Hvor behavioristen og kognitivisten interesserer sig for mennesket som en bestemt form (med en bestemt fysiologi, mekanik, responsivitet, og med en relativ autonomi), så ser fortolkeren mennesket som et kulturdannet og -dannende individ, der skaber sig repræsentationer, objektiviserede virkeligheder, hvorigennem individet 1 IBC Euroforum er en international virksomhed, der lever af at afholde konferencer. Virksomheden er Danmarks førende udbyder af erhvervskonferencer. Euroforum er en del af T&F Informa plc., der årligt afholder ca konferencer og udgiver mere end 2500 publikationer. For yderligere information om IBC Euroforum se: 2 Se bilag 14 9

10 lever og viser for sig selv hvordan verden ser ud. (Buhl i: Andersen, 1990, 137). Menneskets egne repræsentationer dets oplevelse af en situation er udslagsgivende for fortolkningsvidenskaben og disse antagelser kan genfindes i de nye segmenteringsmodeller. Dermed går den nye tendens imod tidligere forbrugerteorier inden for bl.a. behaviorismen og kognitiv psykologi (Buhl i: Andersen, 1990, 117). Synet på kommunikation Når opfattelsen af forbrugeren (og individet) ændres, medfører det en ændring i opfattelsen af kommunikation. Den nye tendens understreger individets selektivitet (Maletzke i: Helder, 1999, 17 & Fawkes i: Theaker, 2001, 21) og gør op med en procesorienteret opfattelse af kommunikationen, som fx Laswells kommunikationsmodel: Hvem siger hvad gennem hvilken kanal til hvem med hvilken effekt. (Laswell, 1948 i: Helder, 1999, 16). Maletzke tager højde for modtagers selektivitet og påpeger at: Hvilke informationer en modtager vælger til/fra, og hvilken betydning de har, er afhængig af modtagerens personlighedsstruktur, udvikling, erfaring, interesse, billede af sig selv etc. (Helder, 1999, 17). Dermed kan afsender ikke forudsætte, at modtager accepterer kommunikationen, og der gøres op med, at kommunikationen altid vil have en effekt. Maletzke tager ligeledes højde for spontan feedback fra modtager til afsender (Maletzke i: Theaker, 2001, 21), og kommunikationen foregår i denne opfattelse derfor ikke fra én til en anden, men mellem nogle frem og tilbage i en proces, hvor der hele tiden bygges på eller trækkes fra afhængigt af modtager og afsenders opfattelser og bestemmelser. Kommunikation er 10

11 ikke en bevægelse til og fra, men en bevægelse imellem. En relation mere præcist. I begrebet kommunikation ligger relationen som en forudsætning (Gyldendals røde fremmedordbog). Mere PR At lægge vægt på relationer og at gøre det i et strategisk øjemed er at inddrage PR, hvor relationsopbygning længe har været centralt (Fawkes i: Theaker, 2001, 4). PR anvendes i stigende grad inden for erhvervslivet, hvilket dels afspejler sig i et forventet indtjeningsboom for PR-bureauerne (Munch, Børsen, 2005), og dels i inddragelsen af PR på nye måder i kommunikationsformer, hvor det ikke tidligere havde en central plads. Det er fx tilfældet med nogle af de nyere trafikkampagner, som Speedbusters og Skytsengle, der ønsker at ændre unges trafikvaner ved at opbygge relationer til og mellem unge bilister 3. PR i Kampagner Speedbusters er en trafikkampagne med et mål om at få unge mellem år til at nedsætte farten. Den blev arrangeret af Ejby Kommune, Vejdirektoratet, Tryg i Danmark, Tryg Forsikring og de unge i Ejby Kommune (CV, bilag 15, 2005, 1). Målet var som nævnt at få de unge til at sænke farten, men midlet til dette var at gøre Speedbusters til de unges egen kampagne (Bilag 15, CV, 2005, 1). Frem for at arbejde med adfærden og det, der skal ændres, arbejdes der i Speedbusters med relationerne. Det er ved at gøre 3 Jeg har valgt Speedbusters som specialets case og vil derfor fokusere på denne. For mere information om skytsengle se: og 11

12 kampagnen til de unges, ved at gøre dem til ambassadører og rollemodeller, at man søger at ændre deres adfærd (Bilag 6, 5 & 26, Evaluering, 2005, 8-9). Jeg har valgt en kampagne med adfærdsændring som mål, fordi kommunikationen her står sin ultimative prøve. Afsender skal lære modtager, at modtagers nuværende handlinger er skadelige og lære modtager, hvordan handlingerne ændres. Derfor er Speedbusters også en kampagne, hvor der arbejdes med læring og viden. At man lærer noget nyt er forudsætningen for at overveje at ændre adfærd, og kampagnen bygger på princippet om learning-by-doing (Evaluering, 2005, 9). Learning-by-doing er udtryk for en fortolkningsvidenskabelig tilgang, hvor man anerkender, at det er individets egne oplevelser, der er genstand for dets handlinger (jf. s.1). Tanken er fx, at det er de unges oplevelse af fart, der får dem til at lette foden fra speederen (Evaluering, 2005, 14). Kommunikationsmæssigt er inddragelsen af learning-by-doing i en kampagne udtryk for et opgør med en forestilling om, at det er tilstrækkeligt, at afsender udsender information for at få modtager til at ændre adfærd. Det viser tilbage til de ændrede forhold ved kommunikationsprocessen (jf. s.1-2), hvor der lægges vægt på feedback og modtagers kontekstafhængige fortolkning, og kommunikationen ses som en relation mellem afsender og modtager. Nye arbejdsgange og -metoder At opfatte kommunikation som en relation imellem deltagere stiller krav til afsenderen om at inddrage sin person, og om at modtageren skal medregnes 12

13 som en selvstændig, aktiv og uundværlig deltager. Samtidig kan der ikke opstilles langvarige strategier, fordi processen bliver dynamisk og uforudsigelig. Det rejser spørgsmålet om, hvordan en strategi kan tilrettelægges og udføres. Det stiller krav til organisationer, der ønsker at kommunikere med en modtagergruppe eller måske at ændre dennes adfærd. Når kommunikationsprocessen er dynamisk, når modtager er med til at skabe kommunikationen, når afsender er en del af kommunikationen, betyder det, at der er en ny form for ligeværdighed mellem afsender og modtager, og at afsender ikke kan støtte sig op ad universelle antagelser men må være med i situationen. Det betyder samtidig, at der ikke er én sandhed, ikke ét budskab afsender kan forvente at viderebringe, men mange. Det betyder, at kommunikation er en aktivitet, der altid foregår, og som man ikke kan undslippe. Postmodernitet Den manglende sandhed og universalitet er afspejlet i postmoderniteten (Sohlberg, 2004, 18, Olsen & Pedersen, 2004, 161 & 165), og jeg mener, behovet for en ny segmenteringsmodel udspringer af en ændret opfattelse af individ og samfund. En opfattelse, der kan genfindes i den postmodernistiske optik. Postmoderniteten, som vil blive beskrevet i afsnittet Det postmodernistiske samfund, kan overordnet betegnes som en kritisk optik på en række krisetilstande i samfundet, som en debat og som en del af forbrugersamfundet og senkapitalismen (Malpas, 2001, 3, Jameson i: Malpas, 2001, 23). 13

14 Tankegangen bag de nye segmenteringsmodeller, forholdet til forbrugeren og de ændringer, det medfører for en organisations strategiske og kommunikative proces i kampagneøjemed, er det, jeg ønsker at bygge specialet over. Problemfeltet fører mig frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvis samfundet er postmodernistisk, hvordan kan en organisation, der ønsker at ændre adfærden hos en bestemt modtagergruppe, så kommunikere? Med underspørgsmålene: o Hvilke antagelser ligger der til grund for de nye segmenteringsmodeller? o Hvilken betydning har disse antagelser for kommunikationsprocessen? o Hvordan kommer PR i spil i en organisations strategiske og kommunikative proces? o Hvad kan man lære af postmoderniteten i relation til en organisations strategiske proces? 14

15 Begrebsafklaring I dette afsnit vil jeg tydeliggøre de mest relevante antagelser, som knytter sig til de ord og begreber, der bruges i problemformuleringen. Det gøres bl.a. ved at trække på videnskabsteori. Selve afsnittet om videnskabsteori og metode følger på s I problemformuleringen kommer postmodernistisk, organisation, adfærdsændring, modtagergruppe og kommunikation i spil. De vil blive gennemgået nedenfor. Postmoderniteten Postmoderniteten defineres i specialet som en optik og samfundstype. Som optik fungerer postmoderniteten ved, at jeg kan have 2. ordens iagttagelser af bl.a. samfund og individ og placere dem ind i en bredere kontekst. Denne kontekst konstrueres ud fra det, der omtales som postmoderniteten som et rum for debat (Malpas, 2001, 1). Debatten vedrører aspekter med betydning for mennesket i hverdagen og på tværs af kloden (Malpas, 2001, 1). Optikken påvirker derved debatten og debatten har en tilbagevirkende effekt på optikken, som bevirker, at jeg får øjnene op for samfundsmæssige aspekter. Forholdet mellem optik og debat, hvor de gensidigt påvirker og konstituerer hinanden, fører til en definition af postmoderniteten som en samlet betegnelse for tilsynekomsten af nye kulturelle træk i samfundet, nye måder at indrette sig på og nye økonomiske betingelser. Dermed læner jeg mig op af Jamesons definition af postmoderniteten som et: periodising concept 15

16 whose function is to correlate the emergence of new formal features in culture with the emergence of a new type of social life and a new economic order what is often euphemistically called modernisation, postindustrial or consumer society. (Jameson i: Malpas, 2001, 23). At anvende postmoderniteten som et periodiserende koncept, der bl.a. tager udgangspunkt i kulturen, finder genklang hos Lyotard der anfører, at det postmoderne er: Kulturens tilstand efter de transformationer, som har påvirket videnskabens, litteraturens og kunstens spillerregler siden slutningen af det 19. århundrede. (Lyotard, ) De postmodernistiske samfund er dermed de samfund, der har haft transformationer på det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske felt og hvor transformationerne har ført til ændringer i opfattelse af bl.a. individet og kulturen (Malpas, 2001, 24). Dermed mener jeg ikke, at alle samfund er postmodernistiske, som det også antydes i problemformuleringen. Jeg ser det danske samfund som postmodernistisk, hvilket jeg, via eksempler fra genstandsfeltet (trafikkampagner med unge som målgruppe), vil argumentere for i afsnittet Det postmodernistiske samfund, s Postmodernitet og postmodernisme Traditionel skelnes der mellem postmoderniteten som et sociologisk perspektiv, der behandler samfundet, og postmodernismen som et kulturelt perspektiv, der behandler kunst og litteratur, selvom adskillelsen af de to primært er teoretisk (Malpas, 2001, 3). Mit perspektiv i specialet er udelukkende sociologisk og jeg har derfor valgt gennemgående at kalde det postmoderniteten. 16

17 Organisation & strategi Organisation kommer ligeledes i spil i problemformuleringen, og både organisationer og virksomheder defineres ud fra det åbne perspektiv som åbne systemer, der er afhængige af omgivelsernes input for at skabe output (Scott, 2003, 82). Afsenderkonstellationen i Speedbusters, der bestod af bl.a. en erhvervsvirksomhed, en privat fond og en kommunal afdeling (jf. s. 2), vil blive analyseret ud fra socialsystemteori s. 106, og organisationer vil blive yderligere behandlet s Det systemteoretiske syn på organisationer betoner deres afhængighed af omverdenen og det er derfor relevant at se, hvordan organisationer kan agere i forhold til denne. Det sætter endnu et begreb i spil, nemlig strategi. Strategi anvendes på tre forskellige måder i specialet og vil kort blive defineret her og blive yderligere behandlet s Ud fra den systemteoretiske forståelse af organisationer er strategi den måde, hvorpå organisationer: vælger at placere sig i miljøet (Engelbrecht o. a., 2002, 48). Det vil sige, at der fokuseres på organisationers forhold til deres omverden, og hvordan de vælger at agere ud fra egne og omgivelsernes kendetegn (Mintzberg, 1992, 16). I denne definition er strategi lig med position (Mintzberg, 1992, 16). En anden definition af strategi, der er i specialet, er som plan. Strategi er her en bevidst måde at opnå et bestemt mål, og strategi er formuleret, intenderet og bevidst. Det betyder ikke, at målet altid vil opnås (Mintzberg, 1992, 12). Den tredje definition af strategi, der er i specialet, er som perspektiv, hvor 17

18 strategien anses som organisationens karakter eller identitet (Mintzberg, 1992, 16-17). Strategi er her ikke formuleret fra organisationens leder, men er det samlede hele, der kendetegner organisationen (ibid.). De tre definitioner er modstridende på nogle punkter, men komplementære på flere (Mintzberg, 1992, 18). Organisationers perspektiv er udgangspunkt for deres plan(er) og position, men omvendt vil også organisationers position påvirke deres perspektiv. Dermed er perspektivet mere grundlæggende for en organisation, fordi planer og positioner lettere vil kunne ændres (Mintzberg, 1992, 17). Adfærdsændring, læring og viden Adfærdsændring kommer også i spil i problemformuleringen, og det antages implicit, at det er muligt at ændre adfærd. Denne antagelse knytter dermed min brug af begrebet til fortolkningsvidenskaben, hvor individet ses som handlende og fortolkende (jf. s. 1). Det skyldes især, at adfærdsændring i specialet sammenkobles med viden og læring. Viden og læring ses som en del af forudsætningen for, at man ændrer adfærd, og derfor bliver individets fortolkninger og adfærds årsager interessante. Definitionen på læring er præget af videns betydning i det postmodernistiske samfund, hvor viden defineres som det, der bruges og kan oversættes (Lyotard, 1996, 14-15). Dermed forekommer eller skabes viden ikke kun i skoleklasser eller andre læresituationer, men er et generelt aspekt ved social praksis (Lave & Wenger, 2004, 33). At det kan være et led i social praksis betyder, at der er tale om situeret viden (Lave & Wenger, 2004, 34-35) og 18

19 dermed befinder antagelserne, der ligger til grund for begrebet sig i den konstruktivistiske epistemologi, hvor sandheden ikke kan erhverves men konstrueres via sproget (Olsen & Pedersen, 2004, 165). Modtagergruppe I specialet skelnes der ikke mellem modtagere (af kommunikation) og forbrugere. Jeg antager i hovedspørgsmålet, at der kan eksistere en bestemt modtagergruppe. Dermed forudsætter jeg, at individet eksisterer, og umiddelbart kunne det se ud som, jeg dermed bevæger mig indenfor en essentialistisk ontologi, hvor det forudsættes, at der eksisterer en omverden på den anden side af sproget (Olsen & Pedersen, 2004, 151). Som nævnt i metoden (jf. s.13-21) mener jeg dog ikke, tilgangen til modtagergruppen (eller andet, der eksisterer) kan ske uden om sproget eller den aktuelle kultur. Derfor falder synet på modtagergruppen i den konstruktivistiske ontologi, hvor det forudsættes, at individets adgang til verden går gennem sproget og at sandheden derfor er betinget af sproglige konstruktioner (Olsen & Pedersen, 2004, 160). Min kilde til belysning af selvet følger primært Bruner og den kulturelle psykologi. Bruner forbinder sig med Diltheys videnskab om åndslivet (Bruner, 1999, 45 & 36) som den forekommer i Udkast til en kritik af den historiske fornuft (Dilthey i: Gulddal og Møller, 2002, ) og Dilthey tilslutter sig hermeneutikken (Gulddal og Møller, 2002, 22). 19

20 Der er enighed mellem Bruner og Dilthey om, at selvet eksisterer mellem en indre og ydre virkelighed, og at det udvikles og skabes i denne sammenhæng (Dilthey i: Gulddal og Møller, 2002, 81 og Bruner, 1999, 28). Det største fællespunkt mellem Bruner og Dilthey findes i opfattelsen af, at mennesket fødes af kulturen og er en del af denne. Dilthey siger: Ethvert liv har sin egen mening. Den ligger i en betydningssammenhæng, i hvilken ethvert øjeblik, som kan erindres, besidder en selvstændig værdi, men hvor det samtidig, i erindringens sammenhæng, har en forbindelse til en helhedsmening. Den individuelle tilværelses mening er helt singulært, uopløseligt for erkendelsen, og dog repræsenterer den på sin egen måde det historiske univers. (Dilthey i: Gulddal og Møller, 2002, 90). Citatet fortæller to ting: Dels at den personlige historie måske tilsyneladende synes opdelt i dele eller øjeblikke, men at de altid fortolkes i forhold til helheden, til hele livet. Dels, at den personlige historie som en del altid må holdes op imod kulturen og historien, der her er udtryk for helheden. Dilthey introducerer her ideen om mennesket som afhængigt af historie og kultur, og udvider samtidig Schleirmachers hermeneutiske cirkel til ikke kun at gælde fortolkningen af en tekst, men også fortolkningen af et liv. Den hermeneutiske cirkel bliver erkendelsesfilosofisk og ikke kun anvisninger til tekstfortolkning (Gulddal og Møller, 2002, 26). Da Bruner skriver sig op imod disse antagelser, har hans opfattelse af selvet ophav i hermeneutikken. Bruners inddragelse af selv- og autobiografier som et redskab til at se på hvordan mening dannes, kan ligeledes ses som inspireret af Dilthey (Dilthey i: Gulddal og Møller, 2002, 90). Det betyder, at ideen om selvet som historiefortæller stammer fra hermeneutikken, hvor 20

21 delenes forhold til helheden betones. Det er dog også på netop historiefortæller-dimensionen, at Bruner adskiller sig fra Dilthey ved at foreslå historiefortællingen som selve den måde hvorpå individet konstruerer sit selv. Ifølge Bruner konstrueres selvet narrativt (Bruner, 1995) og ud fra de sammenhænge, hvori det indgår: I stedet [for at have et kerne-selv] konstruerer og rekonstruere vi uafbrudt vores selv for at opfylde behovene i de situationer, vi befinder os i, og det gør vi styret af vores erindring om fortiden og vores håb og frygt for fremtiden. (Bruner, 2004, 77). Dermed er det er i forhold til individets omverden, at det fortæller om sit selv og det er i denne fortælling og ud fra de omgivelser, fortællingen foregår i, at selvet skabes. Dermed kan man tale om at selvet er situeret og distribueret (Bruner, 1999, 103 & 2004, 115). Kimen til det situerede kan genfindes i fænomenologien og Heideggers diskussion af væren og tilværen: tilværen aldrig bare er, men altid er i en verden; man kan ikke tænke sig tilværen uden verden. (Heidegger i: Gulddal og Møller, 2002, 30). Tilværen betyder, at mennesket altid er til stede i sammenhæng med verden og det er derfor ikke er muligt at gøre sig fri af verden (Guldal og Møller, 2002, 30). I forhold til den hermeneutiske cirkel adskiller postmoderniteten sig ved udelukkende at se udvikling som yderligere kompleksitet (Lyotard i: Malpas, 2001, 21). Det vil betyde, at det ikke er muligt at få overblik over delene og dermed kan der ikke være en modsigelsesfri eller sammenhængende helhed. Postmodernister viderebringer dog opfattelsen af, at individet er konstrueret ud fra bl.a. kultur og ideologi (Jameson i: Malpas, 2001, 26) 4. 4 Nogle postmodernister foreslår derfor, at selvet må dekonstrueres for at blive frigjort (Glass, 1995, 15). En dekonstruktion indbefatter dog, som psykiateren Glass gør opmærksom 21

22 Det leder mig frem til følgende definition: o Selvet skabes og udvikles i sammenhæng med andre selver o Selvet er derfor situeret og distribueret o Selvet er altid i verden og o Selvet er derfor kulturelt og historisk konstrueret Konstruktionen sker på baggrund af de historier og udlægning af selvet, der genfindes i kulturen. Kommunikation Kommunikation kommer i spil i problemformuleringen, og det forudsættes bl.a. at organisationen kan kommunikere. Det knytter sig til en opfattelse af, at kommunikation er en aktivitet, som bl.a. organisationer ikke kan undgå. Uanset hvad man gør, siger eller ikke siger, så kommunikerer man. I specialet behandler jeg den strategiske og bevidste kommunikationsproces mellem organisationer og modtagere og ser på hvordan, denne kan forekomme mest hensigtsmæssigt ud fra de betingelser, et postmodernistisk samfund opstiller. på, en vis skizofreni. Et dekonstrueret selv ville ikke have en temporal forståelse af dets liv, og ville derfor ikke kunne huske årsagerne til dets handlinger, eller være i stand til at adskille fakta fra fiktion (Glass, 1995, 6-9 & Jameson i: Malpas, 2001, 29-30). Et dekonstrueret selv ville være styret af lyst og impulser og ville sandsynligvis ikke kunne gennemføre fx en længerevarende samtale. Årsagen til, at mennesket ikke styrter rundt i blinde, selvom kulturen i dag kan siges at have en række træk, der opildner til dette (Jameson i: Malpas, 2001, 36), er netop historiefortællingens evne til at forbinde fortid med fremtid og nutid. En evne, der genfinder sig i de modeller over handlen, moral osv. som mennesket har til rådighed via de historier om selvet (og andet), der verserer i kulturen (Bruner, 2004, 102). 22

23 Jeg vil nedenfor kort gennemgå forskellene mellem information, kommunikation, relation og PR, som de optræder i specialet. Information, kommunikation, relation og PR Information knytter sig til at fremstille, skildre og er envejsorienteret (Gyldendal røde ordbog). At kommunikere knytter sig til at dele og gøre fælles (Gyldendals røde ordbog), og deri ligger en relation, fordi der er behov for flere parter og for, i større eller mindre grad, at forhandle om mening. Relation ses ikke som ensbetydende med konsensus, men nærmere accept af at kommunikationen er afhængig af begge parter for reelt at være en kommunikation. I PR-sammenhæng er der ofte et strategisk sigte med relationen: Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and its publics. (Fawkes i: Theaker, 2001) Derved er der forskel på relation og PR. Den første forekommer, hvor end der kommunikeres. Den anden forekommer kun bevidst og anvendes strategisk for at opnå mere end selve relationen, fx goodwill eller forståelse som det anføres i citatet. Foruden ovenstående begreber, der kan udledes ud af problemformuleringens hovedspørgsmål, ligger en række andre antagelser til grund for problemformuleringen. Jeg vil kort redegøre for disse. Jeg antager, at der ligger antagelser til grund for segmenteringsmodellerne og forudsætter dermed, at individet er et fortolkende væsen, der har 23

24 meninger og antagelser. Dermed er det epistemologiske udgangspunkt her perspektivistisk med udgangspunkt i Gadamers fortolkning af Heidegger og hans til-væren (Olsen & Pedersen, 2004, 160). Jeg antager, at det postmodernistiske samfund har en betydning, og dermed er der fokus på årsag-virkning og mere eller mindre kausale forbindelser mellem samfund og kommunikation. Det knytter sig til en antagelse om, at samfundets indretning påvirker sociale fænomener som kommunikation og individer, og denne antagelse befinder sig derfor inden for en perspektivistisk epistemologi, der forudsætter, at verdens konstruktion er afhængig af individets konstruktion (Olsen & Pedersen, 2004, 150). 24

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

DIALOG & KOMMUNIKATION

DIALOG & KOMMUNIKATION EU DIALOG & KOMMUNIKATION Af Daniel Kern og Laurits Rasmussen. 1 Speciale på RUC s kommunikationsuddannelse, 2008. Vejleder: Rasmus Jønsson. 2 EU DIALOG & KOMMUNIKATION Et speciale om EU-formidling til

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere