Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der formidles af Finansforbundet og tegnes i Tryg Forsikring A/S, Tryg Gruppeforsikring. Tilsyn og garantifond Tryg Gruppeforsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. For forsikringen gælder endvidere Forsikringsaftaleloven og lov om finansiel virksomhed. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side GRP (05.09) Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fax TrygVesta Forsikring A/S CVR nr

2 Vejledning om forsikringsbetingelserne Forsikringen dækker en hel række skader, men betingelserne må nødvendigvis også bestå af både undtagelser og begrænsninger. Vi har i disse betingelser bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Fx er undtagelser og begrænsninger i rød skrift og der er ordforklaring til punkter markeret med *. Det er vigtigt, at du kontrollerer din police for at sikre, at du har fået de dækninger, du har bedt om. Vi vil også anbefale, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden der evt. sker en skade. Hvis der sker en skade, skal du sørge for at begrænse følgerne og hurtigst muligt kontakte os. Udbedring og/ eller fjernelse af beskadigede genstande må ikke foretages, før vi har godkendt det. Forsikringens indhold og opbygning Forsikringen kan bestå af følgende dækninger: Bygningsbrandforsikring. Hus- og grundejerforsikring incl. glas/sanitet, anden pludselig skade, husejeransvar og retshjælp. Insekt/svampe- og rådforsikring. Rør- og kabelforsikring. Stikledningsforsikring. Indboforsikring i fritidshus. Det fremgår af policen hvilke dækninger der er valgt. Af dækningsskemaerne fremgår hvilke dele af ejendommen, der er omfattet og hvilke skader der er dækket. Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du altid kontakte Gruppeforsikring på Trygs hovedkontor. 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold Side Indhold Side Generelle betingelser 1. Hvem og hvor dækkes 4 2. Manglende vedligeholdelse 4 3. Besigtigelse af ejendommen 4 4. Hvad skal vi have besked om? 4 5. Når der sker en skade 4 6. Forsikring i andet selskab 4 Dækningsskema A. Bygningsbrandforsikring 5 B. Hus- og grundejerforsikring 6-7 C. Anden pludselig skade 8 D. Glas og sanitetsforsikring 9 E. Insekt-, svampe- og rådforsikring 10 F. Rør- og kabelforsikring 11 G. Stikledningsforsikring 12 Beregning af erstatning 7. Erstatningsopgørelse Øvrige erstatningsberettigede omkostninger Selvrisiko Erstatningsudbetaling 15 Andre dækninger 11. Husejeransvar Retshjælpsforsikring 16 Indbo 13. Forsikrede genstande Forsikringen dækker Erstatningsopgørelse Fællesbestemmelser 16. Præmiens betaling Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Ændring af betingelser og præmier Naturkatastrofer, krigs- og atomskader Voldgift Ankenævnet for Forsikring 23 3

4 Generelle betingelser 1. Hvem og hvor dækkes Ejeren eller brugeren af ejendommen er sikret. Den medhjælp, der passer ejendommen, er også sikret, men kun under ansvarsforsikringen. Forsikringen dækker ejendommen på forsikringsstedet. Forsikringsstedet er den adresse (matr.nr.), der er anført på policen. 2. Manglende vedligeholdelse For at opnå fuld forsikringsdækning skal ejendommen løbende vedligeholdes. Som få ud af mange eksempler herpå kan nævnes behandling af træværk med træbeskyttende midler og/eller maling. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. Taget skal eventuelt understryges, tagrende og afløb renses osv. Det er en betingelse for Gruppeforsikrings erstatningspligt, at sådan vedligeholdelse af ejendommen udføres. Hvis en ejendom ikke løbende vedligeholdes, og der som følge heraf opstår en skade, der under normale forhold ville være dækningsberettiget, nedsættes eller bortfalder erstatningen helt. Eksempel: Hvis der konstateres råd/svamp i et vindue, og det kan fastslås, at årsagen hertil er, at vinduet ikke er vedligeholdt, er skaden ikke dækket. 3. Besigtigelse af ejendommen For at kunne vurdere risikoforholdene har Gruppeforsikring til enhver tid ret til at besigtige den forsikrede ejendom. Hvis risikoforholdene er ændrede i forhold til tegningstidspunktet, kan Gruppeforsikring revurdere og ændre forsikringsvilkårene. 4. Hvad skal vi have besked om? Da forsikringen ophører ved ejerskifte, skal ejerskifte straks anmeldes til Finansforbundet. Den ny ejer er dækket, indtil anden ejendomsforsikring er tegnet, dog højst i 4 uger efter overtagelsesdatoen. Finansforbundet skal endvidere underrettes hvis: Oplysningerne i policen er forkerte. Der på forsikringsstedet påbegyndes ny-, om- eller tilbygning, samt hvis arealet af udhuse, carporte, garager, havestuer, drivhuse, redskabsskure eller lignende småbygninger, herefter udgør mere end 75 m 2 tilsammen. Der foretages ændring af tagbeklædning fra stråtag til anden tagbeklædning eller omvendt. Der foretages indretning af beboelsesrum i etager over stueplan. Der foretages hel eller delvis ændring i de forsikrede bygningers anvendelse, fx overgang til erhverv. Der etableres nedgravet svømmebassin. De benyttede energikilder ændres, dog ikke skift fra oliefyring til gasfyring eller omvendt. Ejendommen henligger forladt. Hvis Finansforbundet ikke underrettes i ovennævnte tilfælde, kan det få konsekvenser for retten til erstatning. Den kan blive nedsat eller helt bortfalde. 5. Når der sker en skade Sikrede skal efter bedste evne straks søge at begrænse skadens omfang. Gruppeforsikring betaler rimelige omkostninger til redning/bevaring, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade. Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til Gruppeforsikring på Trygs hovedkontor. Ved tyveri og/eller hærværk skal dette også straks anmeldes til politiet. Hvis der sker en skade, der kræver øjeblikkelig hjælp uden for normal kontortid, kan henvendelse ske til Trygs Døgnskadeservice på telefon Retten til erstatning bortfalder hvis udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande foretages, før vi har godkendt det. Ved ansvarsskader henvises til afsnittet om husejeransvar. 6. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Gruppeforsikrings erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet selskab er tegnet forsikring for samme skade. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, er Gruppeforsikring og andet forsikringsselskab dog forpligtet til at yde forholdsmæssig erstatning. Gruppeforsikring betaler ikke erstatning for skader, hvor der ydes fuld dækning i andet forsikringsselskab. 4

5 A. Bygningsbrand Dækkede dele af ejendommen Ikke dækkede dele af ejendommen * markering, se ordforklaring Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæssig anvendelse. Lysskilte og lysreklamer. Lysstofrør og elpærer. Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. Genstande der er mangelfulde, og for hvilke sikrede har mangelbeføjelse over for tredjemand. Gruppe 1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, den forsikrede ejendoms bygninger, og bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning, omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. De nævnte genstande i gruppe 2-7 er ikke medtaget i gruppe 1. Gruppe 2 Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygninger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Gruppe 3 Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpilotering. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Gruppe 4 Skjulte rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt skjulte elkabler til brug for rumopvarmning. Gruppe 5 Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas-, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin til bygning. Gruppe 6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer. Forsikringen dækker skader som følge af: Brand* herunder brandslukning Pludselig tilsodning Tørkogning af kedler til rumopvarmning Eksplosion* Sprængning af dampkedler og autoklaver Direkte lynnedslag* på forsikringsstedet Nedstyrtende luftfartøjer eller dele herfra Elskader*, dog ikke i skjulte elkabler til brug for rumopvarmning Skader forårsaget ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der opstår flammer. Som eksempel på skader, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader: - skade der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder - skader der skyldes varme gryder, pander, strygejern eller lignende. Pludselig tilsodning fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted til rumopvarmning samt levende lys, olielampe o.lign. Elskader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning eller forkert udført reparation samt elskader, der sker under reparation. Ordforklaring: Brand Ved brand(ildsvåde) forstås løssluppen og flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft. Dvs. ilden er kommet udenfor sit arnested. Eksplosion Ved eksplosion forstås en hurtigt forløbende kemisk proces, hvorved der udvikles stærk varme, og der indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer. Lynnedslag Der er tale om direkte lynnedslag, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningen og bygningsdele, der er en direkte følge af elektrisk varmeeller kraftpåvirkning i forbindelse med lynets afledning til jord. Elskade Ved elskade forstås skade på de elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr), overspænding (fejl i el-forsyningen) eller lignende. Gruppe 7 Haveanlæg, beplantning, stensætninger, havefliser, springvand, fiskebassiner, havelamper/belysning og småstensbelægning i blomsterbede, havegange o. lign., se dog afsnit

6 B. Hus- og grundejerforsikring Dækkede dele af ejendommen Ikke dækkede dele af ejendommen * markering, se ordforklaring Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæssig anvendelse. Lysskilte og lysreklamer. Lysstofrør og elpærer. Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. Genstande der er mangelfulde, og for hvilke sikrede har mangelbeføjelse over for tredjemand. Gruppe 1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, den forsikrede ejendoms bygninger, og bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning, omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. De nævnte genstande i gruppe 2-7 er ikke medtaget i gruppe 1. Glas og sanitet se dækningsskema D. Gruppe 2 Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygninger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Glas og sanitet se dækningsskema D. Gruppe 3 Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpilotering. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Glas og sanitet se dækningsskema D. Gruppe 4 Skjulte rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt skjulte elkabler til brug for rumopvarmning. Gruppe 5 Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas-, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin til bygning. Gruppe 6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer. Forsikringen dækker skader som følge af: Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie, kølevæske o.lign. fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg, samt beholdere og akvarier på 20 l og derover. Frostsprængning i/fra røranlæg, der tilfører bygningen vand/varme, samt skader som følge af frostsprængning i/fra indendørs røranlæg og dertil knyttede installationer. Vand, der på grund af voldsomt sky- eller tøbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger eller trænger ind i bygningen gennem naturlige utætheder*. Storm* - stormskadedækning på genstande nævnt i gruppe 2 forudsætter, at de nævnte genstande er opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller med nedgravede trykimprægnerede stolper ifølge DS 2122*. Tyveri og hærværk forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet. Påkørsel, nedstyrtende eller væltende genstande, der udefra beskadiger de forsikrede bygninger. Nedbør, der trænger ind i bygningen, når dette sker som en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af hus- og grundejerforsikringen. Snetryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. Skader som følge af dryp/udsivning af vand, olie, kølevæske o.lign. Skader som følge af påfyldning eller aftapning af olietanke eller andre beholdere og akvarier. Skader som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skader som følge af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre der er tale om en dækningsberettiget voldsom sky- eller tøbrudsskade. Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skader som følge af, eller som kan henføres til udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Følgeskader i form af svamp/råd. Frostskader på genstande nævnt i gruppe 6. Gruppe 7 Haveanlæg, beplantning, stensætninger, havefliser, springvand, fiskebassiner, havelamper/belysning og småstensbelægning i blomsterbede, havegange o. lign. Se dog afsnit

7 Tyveri fra og hærværk på: bygning under opførelse eller tilbehør og materialer hertil. materialer og tilbehør, som er indkøbt til ombygning eller modernisering af en bestående bygning, før disse ting er fastmonteret på deres blivende plads. Ordforklaring: Voldsomt skybrud Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender, nedløbsrør og regnvandsledninger). Voldsomt tøbrud Ved voldsomt tøbrud forstås en kraftig stigning i luftens temperatur fra minusgrader til 8-10 plusgrader indenfor timer. Normalt afløb Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem. Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdte og rensede. Naturlige utætheder I alle bygninger vil der helt naturligt være utætheder som hverken skyldes konstruktionsfejl, manglende vedligeholdelse eller andre forhold, som sikrede har haft indflydelse på. Af sådanne utætheder kan f.eks. nævnes: korrekt monterede ventilationsåbninger. Storm Ved storm forstås vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund. Tilfældigt svigtende varmeforsyning Tilfældigt svigtende varmeforsyning foreligger, når varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, som sikrede ikke har haft indflydelse på. Det betragtes ikke som tilfældigt svigtende varmeforsyning, hvis årsagen f.eks. er manglende oliebeholdning. DS2122 Hvis et stykke træ er mærket med DS2122, betyder det, at træet er imprægneret mod angreb af råd og svamp (biologisk nedbrydning) på en sådan måde, at det opfylder de krav til imprægneret træ, som er udarbejdet og offentliggjort af organisationen Dansk Standard. 7

8 C. Anden pludselig skade Dækkede dele af ejendommen Ikke dækkede dele af ejendommen * markering, se ordforklaring Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæssig anvendelse. Lysskilte og lysreklamer. Lysstofrør og elpærer. Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. Genstande der er mangelfulde, og for hvilke sikrede har mangelbeføjelse over for tredjemand. Gruppe 1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, den forsikrede ejendoms bygninger, og bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning, omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. De nævnte genstande i gruppe 2-7 er ikke medtaget i gruppe 1. Glas og sanitet se dækningsskema D. Gruppe 2 Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygninger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Glas og sanitet se dækningsskema D. Gruppe 3 Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpilotering. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Glas og sanitet se dækningsskema D. Forsikringen dækker: Anden pludselig skade*, der ikke kan henføres til de øvrige dækningsskemaers dækninger, undtagelser og begrænsninger. For pludselig skade* gælder særlige forhold vedrørende selvrisiko, se afsnit 9 i forsikringsbetingelserne. Skader som følge af dyr der gnaver, forurener eller bygger rede. Skader som følge af sætninger, rystelser fra trafik o.lign. Skader som følge af frost. Ridser, skrammer, afskalninger, pletter. Skader, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Skader som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen, medmindre dette sker som følge af en dækningsberettiget anden pludselig skade. Nedbør kan i sig selv ikke betragtes som pludselig skade. Ordforklaring: Pludselig skade Ved pludselig forstås, at årsagen til skaden er upåregnelig, kommer udefra og har øjeblikkelig virkning. Gruppe 4 Skjulte rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt skjulte elkabler til brug for rumopvarmning. Gruppe 5 Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas-, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin til bygning. Gruppe 6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer. Gruppe 7 Haveanlæg, beplantning, stensætninger, havefliser, springvand, fiskebassiner, havelamper/belysning og småstensbelægning i blomsterbede, havegange o. lign., se dog afsnit

9 D. Glas- og sanitetsforsikring Dækkede dele af ejendommen Ikke dækkede dele af ejendommen * markering, se ordforklaring Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæssig anvendelse. Lysskilte og lysreklamer. Lysstofrør og elpærer. Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. Genstande der er mangelfulde, og for hvilke sikrede har mangelbeføjelse over for tredjemand. Gruppe 1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, den forsikrede ejendoms bygninger, og bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning, omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. De nævnte genstande i gruppe 2-7 er ikke medtaget i gruppe 1. Gruppe 2 Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygninger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Gruppe 3 Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpilotering. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Gruppe 4 Skjulte rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt skjulte elkabler til brug for rumopvarmning. Gruppe 5 Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas-, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin til bygning. Gruppe 6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer. Gruppe 7 Haveanlæg, beplantning, stensætninger, havefliser, springvand, fiskebassiner, havelamper/belysning og småstensbelægning i blomsterbede, havegange o. lign., se dog afsnit 7.2. Forsikringen dækker: Brud, afskalning eller ridser på glas* og sanitet*, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt monteret i hel stand på deres blivende plads. I forbindelse med en dækningsberettiget glasskade dækkes nedbørsskade, der er en umiddelbar følge af glasskaden. Kosmetiske forskelle mellem erstattet og ubeskadiget: Glas i samme vindues-/dørparti. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at anskaffe glas (farve og/eller mønster), der er identisk med det beskadigede. Sanitet i samme bad/toiletrum. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at anskaffe sanitet (farve og/eller konstruktion), der er identisk med det beskadigede. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar/fodbadekar. For kosmetiske skader gælder særlige forhold vedrørende egenbetaling, se afsnit 7 i forsikringsbetingelserne. Punkterede termoruder, uanset årsagen. Skader sket i forbindelse med ombygning, reparation, vedligeholdelse, opsætning eller montering/ demontering. Tilbehør som f.eks. toiletsæder og vandhaner. Skader, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion. Skader i/på sanitet som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Glas i ovnlåger, brændeovne o.lign. Ordforklaring: Glas Glas eller erstatningsmaterialer herfor i udvendige vinduesruder, ovenlysvinduer, forsatsruder, glas i brusekabiner, dørruder, ruder/spejle i indbyggede skabe, indmurede spejle og spejldøre, glaskeramiske kogeplader samt ruder i hobbydrivhuse. Sanitet Håndvask, wc-kumme, badekar, fodbadekar, bidét, cisterne, udslagsvask, køkkenvask. Tilfældigt svigtende varmeforsyning Tilfældigt svigtende varmeforsyning foreligger, når varmeforsyningen svigter på grund af omstændigheder, som sikrede ikke har haft indflydelse på. Det betragtes således ikke som tilfældigt svigtende varmeforsyning, hvis årsagen f.eks. er manglende oliebeholdning. 9

10 E. Insekt-, svampe- og rådforsikring Dækkede dele af ejendommen Ikke dækkede dele af ejendommen * markering, se ordforklaring Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæssig anvendelse. Lysskilte og lysreklamer. Lysstofrør og elpærer. Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. Genstande der er mangelfulde, og for hvilke sikrede har mangelbeføjelse over for tredjemand. Gruppe 1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, den forsikrede ejendoms bygninger, og bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning, omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. De nævnte genstande i gruppe 2-7 er ikke medtaget i gruppe 1. Gruppe 2 Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygninger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Gruppe 3 Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpilotering. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Gruppe 4 Skjulte rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt skjulte elkabler til brug for rumopvarmning. Gruppe 5 Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas-, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin til bygning. Gruppe 6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer. Gruppe 7 Haveanlæg, beplantning, stensætninger, havefliser, springvand, fiskebassiner, havelamper/belysning og småstensbelægning i blomsterbede, havegange o. lign., se dog afsnit 7.2, Forsikringen dækker: Skader i bygningsdele af træ samt i murværk som følge af Aktive angreb af træødelæggende insekter. Aktive angreb af husbukke og bekæmpelse af disse. Aktive angreb af borebiller. Aktive angreb af trænedbrydende svamp*. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Råd* hvor det har betydning for træets bære-/funktionsevne. For rådskade gælder særlige forhold vedrørende selvrisiko, se afsnit 9 i forsikringsbetingelserne. Dækning på genstande nævnt i gruppe 1 forudsætter at de nævnte genstande er på muret eller støbt sokkel. Forsikringen dækker kun følgende genstande i gruppe 2: Garager, carporte, redskabsskure og andre småbygninger, og kun når disse er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, samt carporte med nedgravede trykimprægnerede stolper ifølge DS2122*. Inaktive svampe- og insektangreb. Skader, forårsaget af træødelæggende insekter, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. Skader forårsaget af murødelæggende insekter fx murbier. Skader som følge af tillukning af nødvendige ventilationsåbninger. Skader som kun har betydning for træværkets udseende f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. Forsikringen dækker kun nye rådskader og altså ikke rådskader, der er til stede ved forsikringens tegning. Rådskade på ydre beklædning, døre og vinduer. Ordforklaring: Svamp Som svamp betegnes enhver skade forårsaget af svampeangreb, hvor nedbrydningen er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid. Råd Som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsomt forløbende ødelæggelse. Ubeskyttet træværk kan nedbrydes af råd på relativt kort tid. Hvis træet har gennemløbet sin normale levetid, er der tale om almindelig vedligeholdelse, og en skade vil således ikke være dækket. DS2122 Hvis et stykke træ er mærket med DS2122, betyder det, at træet er imprægneret mod angreb af råd og svamp (biologisk nedbrydning) på en sådan måde, at det opfylder de krav til imprægneret træ, som er udarbejdet og offentliggjort af organisationen Dansk Standard. 10

11 F. Rør- og kabelforsikring Dækkede dele af ejendommen Ikke dækkede dele af ejendommen * markering, se ordforklaring Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer til erhvervsmæssig anvendelse. Lysskilte og lysreklamer. Lysstofrør og elpærer. Genstande, der er dækket af garanti eller serviceordninger. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstrueret til at bevare stabiliteten i tømt tilstand samt over- eller tildækning til svømmebassiner. Genstande der er mangelfulde, og for hvilke sikrede har mangelbeføjelse over for tredjemand. Gruppe 1 Forsikringen omfatter, for så vidt dette tilhører sikrede, den forsikrede ejendoms bygninger, og bygninger under opførelse inkl. fundamenter og pilotering. For bygninger under opførelse eller ombygning, omfatter forsikringen tillige de på byggepladsen værende materialer, som er bestemt til indføjelse i bygningen. De nævnte genstande i gruppe 2-7 er ikke medtaget i gruppe 1. Gruppe 2 Garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure og andre småbygninger inkl. faste bygningsinstallationer og fundamenter samt plankeværker, stakitter og murede hegn inkl. fundamenter. Gruppe 3 Verandaer, altaner, udvendige trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger, pergolaer og træpilotering. Sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Træbeklædning/-belægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Gruppe 4 Skjulte* rør til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsinstallationer samt Skjulte* elkabler til brug for rumopvarmning. Gruppe 5 Stikledninger i jord til vand-, varme- (inkl. jordvarmeslanger), gas-, el- og afløbsinstallationer regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning (fællesledning), egen septiktank, eget rensningsanlæg, egen vandboring samt mellem de forsikrede bygninger. Olieledninger i jord fra tank til bygning samt rør fra medforsikret svømmebassin til bygning. Gruppe 6 Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger, antenner o.lign., der er fastmonteret på støbt fundament. Medforsikret svømmebassin med tilhørende faste installationer. Gruppe 7 Haveanlæg, beplantning, stensætninger, havefliser, springvand, fiskebassiner, havelamper/belysning og småstensbelægning i blomsterbede, havegange o. lign., se dog afsnit 7.2. Forsikringen dækker: Skader i form af utætheder i de skjulte* rørinstallationer og fejl i de skjulte* elkabler, som er nævnt i gruppe 4, og som sikrede har vedligeholdelsespligten for, samt: Udgifter til fejlfinding og fritlægning af utætheden/ fejlen efter forudgående aftale med Gruppeforsikring. Følgeskader på bygning forårsaget af en dækningsberettiget utæthed/fejl i de installationer, som er nævnt i gruppe 4. Udgifter til retablering. Kosmetiske forskelle mellem de erstattede og ubeskadigede fliser/klinker i samme bad/toiletrum i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden forefindes. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede. For kosmetiske skader gælder særlige forhold vedrørende egenbetaling, se afsnit 7 i forsikringsbetingelserne. Skader på og fra: varmevekslere, beholdere og kedler samt rør i disse. utætte pakninger, slanger til vaske- og opvaskemaskiner m.v. rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyrsunits o.lign. Skader som følge af frostsprængning. Bekæmpelse af rotter. Følgeskader i form af svamp/råd med mindre der er tegnet insekt-, svampe- og rådforsikring. Udgifter til fejlfinding, fritlægning og retablering, hvis der ikke er sket nogen skade på rør eller kabler. Vand, olie m.v. der går tabt ved en skade. Ordforklaring: Skjulte Ved skjult installation forstås installationer, der er indstøbt eller skjult i gulv, kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende. Med skjult menes, at der ikke er direkte adgang til installationen uden brug af værktøj, eller at der ikke findes en permanent trappe til loft. Isolering alene medfører ikke, at installationen er skjult. 11

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring

6610-4 Juni 2013. vilkår for husforsikring 6610-4 Juni 2013 vilkår for husforsikring Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Husforsikring 6610-4 Juni 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere